Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2086(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0378/2018

Внесени текстове :

A8-0378/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 20
CRE 14/01/2019 - 20

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0012

Приети текстове
PDF 139kWORD 55k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор
P8_TA(2019)0012A8-0378/2018

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно оценката на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (2018/2086(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Реформа на публичния сектор: как се използва бюджетът на ЕС за нейното насърчаване“, публикувано от Генерална дирекция за вътрешни политики през 2016 г.(1),

—  като взе предвид стратегията „Европа 2020“,

—  като взе предвид настоящия период на финансиране на ЕС (2014—2020 г.) и предложението на Комисията за новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2028 г.,

—  като взе предвид постигнатото от съзаконодателите през юли 2018 г. споразумение за увеличаване на бюджета на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР),

—  като взе предвид член 197 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по регионално развитие (A8-0378/2018),

А.  като има предвид, че публичната администрация в държавите членки е от основно значение за изпълнението на бюджета на ЕС и че когато тя функционира ефективно, може да помогне за осигуряването на модерни системи, които подобряват просперитета и благосъстоянието в ЕС;

Б.  като има предвид, че предложението за новата многогодишна финансова рамка (МФР) в настоящия му вид не включва специална цел за публичната администрация;

1.  отбелязва, че правомощията за публичната администрация са разпръснати в различни служби на Комисията и това усложнява ефективната координация на компетентните служби, финансираните от ЕС програми и инициативи; призовава за по-висока степен на координация на всички програми за техническа помощ, с цел да се избегнат дублирането и липсата на ефективност на мерките, които осуетяват всички усилия на Комисията за насърчаване на съчетаването на средства с оглед използване на полезните взаимодействия; призовава Комисията да подобри своите системи за обмен на добри практики, за да помогне на държавите членки да прилагат най-добрите практики, без обаче да се налагат политики за обезценяване на заплатите и социално неустойчиви реформи;

2.  призовава следващия председател на Комисията да възложи отговорността за въпросите, свързани с по-добрата публична администрация и по-доброто управление, на определен член на Комисията;

3.  счита, че ефективната реформа на публичния сектор е от съществено значение, за да се помогне на държавите членки да се приспособят към променящите се обстоятелства, да повишат устойчивостта с цел предотвратяване на бъдещи кризи, да разширят електронното управление и да подобрят предоставянето на услуги навсякъде в ЕС, особено във връзка с новите технологии и информационни системи, и че тя би допринесла в голяма степен за намаляване на разхищението и излагането на разхищение и загубата или неправомерното използване на средства на Съюза; поради това призовава в бъдещите периоди на програмиране да се предвиди финансиране и на действия за внедряване на електронното управление в съответствие с принципите и приоритетите, определени в плана за действие на ЕС за електронно управление;

4.  подчертава, че особено в по-слабо развитите региони често има трудности във връзка с достъпа до финансиране или неговото усвояване, поради прекомерната бюрокрация, проблеми, свързани с административния капацитет, или нередности; с оглед на това изразява надежда, че държавите членки ще извършат вътрешни реформи, които целят да постигнат по-осезаеми резултати от прилагането на принципа на добра администрация и да насърчат бързината на съдебните производства;

5.  отбелязва, че в бюджета на ЕС са предвидени приблизително 9 милиарда евро за подкрепа на държавите — членки на ЕС в реформата на публичната администрация; насърчава Комисията да съчетае тази финансова подкрепа с целенасочено споделяне на знания, опит и добри практики между държавите членки;

6.  призовава Комисията да задълбочи сътрудничеството с държавите членки с цел оказване на подкрепа на по-слабо развитите региони, като се увеличава техният капацитет и се подобрява административното им управление;

7.  призовава за прилагане на мерки за насърчаване на изпълнението на програми, които стимулират развитието и изпълнението на стратегии в областта на човешките ресурси, например чрез обмен на най-добри практики сред държавите членки, с участието също така на ръководни и други висши кадри;

8.  подчертава, че често се срещат многобройни припокривания между конкретни оперативни програми и други източници на финансиране от ЕС, и призовава за представяне на предложения за подобрения в това отношение; съответно се надява, че съдействието ще се подобри, така че да се допринесе за координация, взаимно допълване и опростяване;

9.  подчертава, че е важно да се гарантира, че оперативните програми се изпълняват по възможно най-ефективния и лесен за ползване начин; счита, че е от съществено значение държавите членки да се въздържат от добавяне на правила, които усложняват усвояването на средства от бенефициентите;

10.  отбелязва, че Комисията не разполага нито със стандартизирана и споделена рамка за оценка на публичната администрация, нито с метод за системно събиране на данни; отбелязва със загриженост, че в резултат от липсата на такива инструменти Комисията изготвя непълни анализи на проблемите в държавите членки; предлага повторно въвеждане в годишния обзор на растежа на глава, посветена на публичната администрация и управлението;

11.  приканва Комисията да извършва предварителна оценка на административния капацитет на структурите, отговорни за изпълнението на политиките за развитие, като насърчава, що се отнася до проектите от особено стратегическо значение, прибягването до национални структури и агенции, способни да определят и ускоряват изпълнението на програми и индивидуални действия;

12.  счита, че МФР следва да се използва за стимулиране на програми, които осигуряват по-добра публична администрация и управление, по-специално за подпомагане на държавите членки по време на икономически спад, като се отчита, че при такива обстоятелства реформите в областта на системите на публичната администрация могат да помогнат на засегнатите държави членки;

13.  посреща със задоволство факта, че в следващата МФР са включени предложения за избягване на припокриването на програмите и насърчаване на допълнително опростяване;

14.  насърчава Комисията да разработи, в сътрудничество с държавите членки, специална рамка за оценка, която да обхваща количествените и качествените аспекти на висококачествената публична администрация, и да изгради свой собствен аналитичен капацитет; подчертава, че е необходимо да се оценят слабостите на всяка държава членка и в рамките на наличните ресурси да се насърчават мерки за преодоляване на проблемите чрез укрепване на критерия за предварителните условия и поставяне на цели;

15.  предлага Комисията да засили политическия диалог с държавите членки, като осигури създаването на специален форум;

16.  предлага да се отдели време в парламентарния календар за структуриран диалог с националните парламенти по въпроси, свързани с подобряването на публичната администрация; призовава ЕС да подобри мониторинга и оценката на действията по линия на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове по тематична цел 11, като включи конкретни показатели за оценка на напредъка към изпълнението на целите и приоритетите на ЕС по отношение на реформите на публичната администрация;

17.  приветства разработването на еталон за оценка на капацитета на публичната администрация на държавите – кандидатки за членство в ЕС да поемат отговорностите, свързани с членството в ЕС; изразява надежда, че в рамките на държавите членки ще се насърчават реформи, които придават още по-осезаем ефект на прилагането на принципа на добра администрация;

18.  отбелязва, че Европейската награда за постижения в областта на публичната администрация (EPSA) се съфинансира от Комисията и някои държави членки и събира най-добрите, най-иновативните и най-ефикасните участници в европейския публичен сектор; счита, че Комисията следва да гарантира по-голям обмен на знания и информация и да цели по-широк обхват в цяла Европа;

19.  счита, че е необходимо да се насърчават в рамките на публичните администрации иновативните процеси, които благоприятстват за по-добрата свързаност, цифровизацията и качествените цифрови услуги за гражданите, предприятията и публичните органи, като същевременно се следи постоянно и отблизо бързото развитие на новите технологии в съответните области; посреща със задоволство факта, че новото предложение за регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) предвижда бъдещите бенефициенти да получават необходимата информация, за да могат да използват системите по възможно най-бърз начин;

20.  признава, че ангажираността на местната администрация е предварително условие за постигане на целите на равнище ЕС в тази област; обръща внимание на предложението в Декларацията от Талин за „подсилване на съвместните управленски структури с местните и регионалните органи“ на национално равнище(2);

21.  приветства съществуващите мрежи(3), които събират на едно място представители на държавите членки – особено тези, които получават финансиране от ЕС — за да се подобри публичната администрация чрез обмен на най-добри практики и взаимно обучение;

22.  счита, че съществуващите мрежи биха могли значително да подобрят своите резултати чрез поставяне на по-амбициозни цели и разработване на по-проактивни подходи, като възприемане на добрия опит, който съчетава самооценката на дадена държава членка с подобрена система за партньорски проверки;

23.  счита, че висококачествената публична администрация е задължително предварително условие за постигане на целите на политиката на ЕС в рамките на МФР и извън нея; подчертава значението на добрата комуникация и политическата осведоменост за изграждане на доверие и стимулиране на положителни действия и програми за реформи;

24.  счита, че е необходимо постоянно да се извършва оценка, за да се преценява дали политиките на сближаване съблюдават принципа на допълняемост и взаимно допълване по отношение на действията, финансирани с обикновени ресурси, включително с цел да се избегне замяна на обикновените национални ресурси с политиките на сближаване;

25.  отбелязва, че въпреки че средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове за регионалния план за изпълнение са се увеличили от количествена гледна точка през последния програмен период, мониторингът би могъл да се подобри, за да се извърши оценка на въздействието на това финансиране върху регионалния план за изпълнение;

26.  призовава за продължаване на дейността на работните групи на Комисията, които оказват съдействие на националните органи на държавите членки с оглед на по-успешното усвояване на средствата в рамките на политиката на сближаване в държавите членки, които изостават в усвояването на средствата, отпускани чрез европейските структурни и инвестиционни фондове;

27.  подчертава значението на програмата за подкрепа на реформите и изразява надежда, че програмата ще бъде усъвършенствана през следващия програмен период, като се определи ясно нейната роля по-скоро като посредник, отколкото като източник на техническа помощ, както и че ще се повишат също така нейната ефикасност и ефективност, без бюджетът за сближаването да се намалява в степента, която се предлага от Комисията в МФР за 2021—2027 г.;

28.  отбелязва, че ЕС, въпреки че в правен смисъл не разполага с пряка компетентност по отношение на административния сектор, оказва положително въздействие върху публичните администрации на държавите членки и по-специално изпълнява непряка роля чрез определянето на административни стандарти в рамките на достиженията на правото на ЕС, обмена на най-добри практики в целия Съюз, както и чрез бюджетни инструменти, чиято цел е да подкрепят и насърчават реформата на публичната администрация посредством укрепване на административния капацитет, увеличаване на ефективността на администрациите и насърчаване на иновациите в публичния сектор;

29.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Проучване „Реформа на публичния сектор: как се използва бюджетът на ЕС за нейното насърчаване“, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел Г по бюджетни въпроси, 2016 г.
(2) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
(3) Европейската мрежа на публичните администрации (EUPAN); тематичната мрежа за публична администрация и управление (PAG) и други платформи и мрежи със специален акцент върху правосъдието, борбата с корупцията, цифровизацията, обществените поръчки и др.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност