Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2938(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0052/2019

Pateikti tekstai :

B8-0052/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0015

Priimti tekstai
PDF 122kWORD 38k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymas
P8_TA(2019)0015B8-0052/2019

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2938(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 18 d. sprendimą(3), kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomojo direktoriaus atsakymą,

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 24 d. sprendimą(4), kuriuo Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui atsisakoma patvirtinti, kad Biuro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(6), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedo 5 straipsnio 2 dalies a punkto antrą pastraipą,

1.  pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 79.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 79.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0140.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0406.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika