Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2938(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0052/2019

Ingivna texter :

B8-0052/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0015

Antagna texter
PDF 113kWORD 42k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
Avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för räkenskapsåret 2016
P8_TA(2019)0015B8-0052/2019

Europaparlamentets beslut av den 16 januari 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 (2018/2938(RSP))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016, tillsammans med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  med beaktande av sitt beslut av den 18 april 2018(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2016 samt av svaren från verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor,

–  med beaktande av sitt beslut av den 24 oktober 2018(4) om att inte bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(6), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med en rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och artikel 5.2 a andra stycket i bilaga IV till arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0140.
(4) Antagna texter, P8_TA(2018)0406.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy