Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0256M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0478/2018

Внесени текстове :

A8-0478/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0016

Приети текстове
PDF 156kWORD 55k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция)
P8_TA(2019)0016A8-0478/2018

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10593/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка i) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0463/2018),

—  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна,

—  като взе предвид Споразумението между ЕС и Мароко относно мерки за реципрочна либерализация на селскостопанските продукти и рибните продукти, наричано също Споразумението за либерализация, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

—  като взе предвид решението на Общия съд по дело T-512/12 от 10 декември 2015 г.,

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз (Съда) по дело C-104/16 P от 21 декември 2016 г.,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията SWD(2018)0346 от 11 юни 2018 г., придружаващ предложението за решение на Съвета,

—  като взе предвид Виенската конвенция за правото на договорите от 23 май 1969 г., и по-специално членове 34 и 36 от нея,

—  като взе предвид доклада на генералния секретар относно положението във връзка със Западна Сахара до Съвета за сигурност на ООН (S/2018/277),

—  като взе предвид Резолюция 2414 (2018) на Съвета за сигурност на ООН относно положението във връзка със Западна Сахара (S/RES/2414 (2018)),

—  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, и по-специално член 73 от глава XI от нея относно териториите с несамоуправление,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално дял V, глава 1, член 21 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграф 6, буква а) от него,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 януари 2019 г.(1) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия, становищата на комисията по външни работи и на комисията по земеделие и развитие на селските райони, както и позицията под формата на изменения на комисията по рибно стопанство (A8-0478/2018),

А.  като има предвид, че Европейската общност и Кралство Мароко се радват на дългогодишни отношения и поддържат тясно сътрудничество, развито чрез широко партньорство, което обхваща политически, икономически и социални аспекти, укрепено от напредналият статут и волята на двете страни за по-нататъшното му развитие;

Б.  като има предвид, че Споразумението за либерализация между ЕС и Мароко влезе в сила на 1 септември 2013 г.; като има предвид, че Фронт Полисарио отнесе споразумението до Съда на ЕС на 19 ноември 2012 г. за нарушение на международното право, доколкото се прилага към територията на Западна Сахара;

В.  като има предвид, че на 10 декември 2015 г. на първа инстанция Съдът отмени решението на Съвета за сключване на Споразумението за либерализация; като има предвид, че Съветът единодушно обжалва това решение на 19 февруари 2016 г.;

Г.  като има предвид, че в решението си от 21 декември 2016 г. Общият съд на Съда на ЕС постанови, че Споразумението за либерализация не осигурява правно основание за включване на Западна Сахара и следователно не може да се прилага за посочената територия;

Д.  като има предвид, че съгласно параграф 106 от решението народът на Западна Сахара трябва да се разглежда като „трета страна“ по споразумението – по смисъла на принципа на относителния ефект на договорите – чието съгласие трябва да бъде получено за изпълнението на споразумението в рамките на територията; като има предвид следователно, че споразумението не може да се прилага за територията на Западна Сахара в отсъствието на допълнително споразумение;

Е.  като има предвид, че операторите все още могат да изнасят за Европейския съюз от Западна Сахара, но от 21 декември 2016 г. тарифните преференции не се прилагат за продукти с произход от тази територия;

Ж.  като има предвид, че няма достатъчно информация, която да дава възможност на митническите органи на ЕС да определят дали продуктите, изнасяни от Мароко, са с произход от Западна Сахара, вследствие на което се възпрепятства спазването на решението на Съда на ЕС;

З.  като има предвид, че вследствие на решението на Съда Съветът даде на Комисията мандат за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране, за да се даде възможност за включване на продукти от Западна Сахара; като има предвид, че включването им налага въвеждането на някаква форма на проследимост с цел разпознаването на тези продукти;

И.  като има предвид, че е от първостепенно значение да се гарантира, че споразумението спазва решението на Съда на Европейския съюз от 21 декември 2016 г. по дело C-104/16 P;

Й.  като има предвид, че Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) проведоха консултации в Брюксел и в Рабат с длъжностни лица на изборни длъжности и с няколко представители и асоциации на гражданското общество от несамоуправляващата се територия Западна Сахара;

К.  като има предвид, че Парламентът счете за необходимо да направи посещение и оцени ситуацията лично и да добие представа за различните гледни точки на хората; като има предвид, че той припомни заключенията от констативната командировка на комисията по международна търговия в региона на 2 и 3 септември 2018 г.;

Л.  като има предвид, че изменението на Споразумението за либерализация се осъществява в по-широк политически и геополитически контекст;

М.  като има предвид, че след края на испанската колонизация на Западна Сахара конфликтът в региона продължава вече повече от четиридесет години;

Н.  като има предвид, че според Организацията на обединените нации Западна Сахара не е деколонизирана територия;

О.  като има предвид, че с Резолюция 2440 (2018) на Съвета за сигурност на ООН мандатът на мисията на ООН за референдум в Западна Сахара (MINURSO) беше продължен за нови шест месеца;

П.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки не признават суверенитета на Мароко над територията на Западна Сахара; като има предвид, че Организацията на обединените нации и Африканският съюз признават Фронт Полисарио за представител на народа на Западна Сахара;

Р.  като има предвид, че според Организацията на обединените нации Западна Сахара е несамоуправляваща се територия за целите на член 73 от нейния устав;

1.  припомня, че Мароко е привилегирован партньор на ЕС от южното съседство, с когото ЕС e изградил силно, стратегическо и дълготрайно партньорство, което обхваща политически, икономически и социални аспекти, както и сигурността и миграцията; подчертава, че на Мароко е предоставен напреднал статут в рамките на европейската политика за съседство (ЕПС);

2.  подчертава, че е важно споразумението да съдържа гаранции по отношение на зачитането на международното право, включително правата на човека, както и да спазва съответното решение на Съда на ЕС;

3.  припомня задължението съгласно член 21 от Договора за ЕС, в който се посочва, че ЕС и държавите членки трябва да спазват принципите на Устава на ООН и международното право; подчертава в това отношение, че член 1, параграф 2 от Устава на ООН включва спазването на принципа на самоопределение на народите;

4.  припомня, че съгласно член 21 от Договора за ЕС дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от принципите на демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и зачитането на принципите на Устава на ООН и на международното право;

5.  подчертава, че споразумението не предполага признаване под никаква форма на суверенитета на Мароко над Западна Сахара — територия, която понастоящем се определя от ООН като несамоуправляваща се територия, големи части от която днес се управляват от Кралство Мароко, и настоява позицията на ЕС да продължи да бъде в подкрепа на усилията на ООН за осигуряване на справедливо, трайно и взаимно приемливо решение на конфликта в Западна Сахара, което ще доведе до самоопределянето на народа на Западна Сахара, в съответствие с международното право, Устава на ООН и съответните резолюции на ООН; заявява следователно отново пълната си подкрепа за усилията на личния пратеник на генералния секретар на ООН за Западна Сахара, г-н Хорст Кьолер, за подпомагане на усилията за връщане на страните на масата на преговорите на ООН с цел постигане на подобно решение; призовава страните да подновят тези преговори без предварителни условия и с добра воля; подчертава, че ратифицирането на измененото споразумение за либерализация между ЕС и Мароко не трябва в никакъв случай да засяга постигнатото от мирния процес в Западна Сахара;

6.  посочва, че в началото на декември по инициатива на ООН и с участието на Алжир и Мавритания в Женева беше проведена среща на страните по конфликта, и изразява надежда, че тази среща ще допринесе за подновяването на мирния процес;

7.  потвърждава двете условия, определени в решението на Съда, а именно изричното посочване на Западна Сахара в текста на споразумението и получаването на съгласието на населението, както и третия критерий, добавен от Съвета, а именно необходимостта да се гарантира, че споразумението е от полза за местното население;

8.  подчертава, че според доклада на Комисията в рамките на тези приобщаващи консултации са били предприети всички разумни и осъществими стъпки за проучване на съгласието на засегнатото население;

9.  подчертава, че в процеса на консултации Комисията и ЕСВД са поддържали редовен контакт с екипа на личния пратеник на Генералния секретар на ООН за Западна Сахара;

10.  отбелязва законните интереси на населението на територията и счита, че е необходим уважаван и приет край на продължаващия конфликт, за да се гарантира икономическото развитие на територията; е убеден същевременно, че народът сахрави има право да се развива в очакване на политическо решение;

11.  подчертава, че — в разговори с различни местни участници и представители на гражданското общество — някои страни изразяват подкрепата си за споразумението, като защитават правото си на икономическо развитие, докато други считат, че уреждането на политическия конфликт следва да предхожда предоставянето на търговски преференции; отбелязва, че по време на приобщаващите консултации, водени от ЕСВД с набор от организации от Западна Сахара и други организации и органи, е била изразена подкрепа от мнозинството участващи страни за социално-икономическите ползи, които предложените тарифни преференции биха донесли;

12.  припомня, че Съдът на ЕС не уточнява в своето решение по какъв начин трябва да бъде изразено съгласието на хората и че следователно остава известна несигурност по отношение на този критерий;

13.  потвърждава, че споразумението може да доведе до насърчаване на социалното и устойчивото развитие, което има ключов принос за настоящото икономическо, социално и екологично развитие, както и за потенциалното създаване на възможности за заетост, както за ниско-, така и за висококвалифицирани работни места; отбелязва, че приблизително 59 000 работни места са зависими от износа, което съответства на приблизително 10% от населението, живеещо на територията;

14.  счита, че тарифните преференции на ЕС имаха положително въздействие върху продуктите селскостопанския и рибарския сектор и равнищата на техния износ в несамоуправляващата се територия Западна Сахара; въпреки това призовава за предпазливост, когато се проверява, че те произвеждат местна добавена стойност, че се реинвестират на местно равнище и осигуряват възможности за достоен труд за местното население;

15.  изразява убеждение, че независимо от резултата от мирния процес, местното население ще извлече полза от икономическото развитие и от вторичните ефекти, създадени по отношение на инвестициите в инфраструктура, заетост, здравеопазване и образование;

16.  потвърждава наличието на инвестиции в няколко сектора и усилията за разработване на екологосъобразни технологии, като например възобновяемите енергийни източници и инсталациите за обезсоляване на морска вода, но настоява, че са необходими допълнителни усилия, за да се гарантира по-голямо приобщаване във всички части на местната икономика;

17.  отчита бизнес инициативите на хората от Западна Сахара, и по-специално тези на младите хора, много от които са жени, и подчертава тяхната необходимост от разширени възможности за износ и правна сигурност, за да се даде възможност за допълнителни инвестиции в сектори с голямо търсене на заетост, като селското стопанство, рибното стопанство и инфраструктурите;

18.  признава стратегическия потенциал на Западна Сахара като инвестиционен център за останалата част от африканския континент;

19.  предупреждава относно неблагоприятните последици от неприлагането на тарифните преференции за продукти от несамоуправляващата се територия Западна Сахара и посланието, което това изпраща за младото поколение, което инвестира или желае на инвестира в територията и нейния потенциал за развитие; подчертава риска от преместване на дейности в региони, където те ще могат да се възползват от преференциите; отбелязва, че според Комисията неприлагането на тарифните преференции може да влоши икономическото и социалното положение на местното население във въпросните територии;

20.  изразява убеждение, че присъствието на ЕС посредством, наред с другото, това споразумение е за предпочитане пред неговото оттегляне, когато става въпрос за ангажираността за насърчаване на правата на човека и индивидуалните свободи и съответния мониторинг, и изисква задълбочена оценка и диалог с Мароко по тези въпроси;

21.  припомня, че други части от света, които имат по-малко амбициозен подход към устойчивото развитие, високите трудови и социални стандарти и правата на човека, са в очакване на нови възможности за търговия и ще получат по-голямо влияние там, където ЕС реши да се оттегли;

22.  подчертава, че продължаващият ангажимент на ЕС в тази територия ще има положителен ефект на лоста върху неговото устойчиво развитие;

23.  подчертава, че правната сигурност е от съществено значение за привличането на устойчиви и дългосрочни инвестиции в територията, а оттам — и за динамизма и разнообразяването на местната икономика;

24.  припомня, че след решението на Съда на ЕС държавите членки не могат законно да прилагат търговски преференции към продуктите от несамоуправляващата се територия Западна Сахара и че трябва да бъде сложен край на правната несигурност, която засяга икономическите оператори;

25.  осъзнава и изразява дълбока загриженост, че досега се оказва изключително трудно да се определи кои продукти се изнасят от несамоуправляващата се територия Западна Сахара;

26.  подчертава, че ключов критерий за Парламента, преди той да даде своето одобрение за споразумението, е да се гарантира въвеждането на механизъм, който да предоставя на митническите органи на държавите членки достъп до надеждна информация относно продуктите с произход от Западна Сахара, които се внасят в ЕС, при пълно спазване на митническото законодателство на ЕС; подчертава, че подобен механизъм ще предоставя навременни подробни и дезагрегирани статистически данни относно този износ; изразява съжаление във връзка с факта, че на Комисията и Мароко им беше необходимо дълго време, за да договорят такъв механизъм, и призовава Комисията да използва всички налични коригиращи мерки, в случай че прилагането на споразумението се окаже незадоволително; настоятелно призовава Комисията да представя на Парламента годишна оценка на съответствието на този механизъм със законодателството на ЕС в областта на митниците;

27.  подчертава, че без това споразумение да бъде в сила, включително механизма, даващ възможност за идентифициране на продуктите, ще бъде невъзможно да се определи дали и какво количество продукти с произход от несамоуправляващата се територия на Западна Сахара навлизат на европейския пазар;

28.  подчертава, че е необходимо да бъде приложена договорената между ЕС и Мароко разпоредба относно годишния взаимен обмен на информация и статистически данни относно продуктите, обхванати от размяната на писма, за да бъде оценен обхватът на Споразумението и неговото въздействие върху развитието и местното население;

29.  призовава ЕСВД и Комисията да следят отблизо за изпълнението и резултатите от споразумението и редовно да докладват своите констатации на Парламента;

30.  призовава Комисията да проучи начини, по които търговските преференции да могат в бъдеще да бъдат ефективно предоставяни на всички хора, живеещи в Западна Сахара;

31.  припомня, че ЕС и Мароко договориха, както е предвидено в първоначалното споразумение от 2012 г., амбициозно и всеобхватно споразумение за закрила на географските означения и наименованията за произход на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти, предвиждащо защитата от страна на Мароко на целия списък на географските означения на ЕС; посочва също така, че процедурата за сключване на това споразумение, започнала през 2015 г., беше преустановена след решението на Съда от 21 декември 2016 г.; призовава ЕС и Мароко да възобновят незабавно посочената процедура и да се върнат бързо към преговорите за ЗВЗСТ;

32.  припомня, че преференциалното третиране, предоставено по отношение на износа от Мароко на някои плодове и зеленчуци за ЕС по силата на споразумението от 8 март 2012 г. за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, е особено чувствителен въпрос за сектора на европейското градинарство;

33.  подчертава, че достъпът на всички трети държави до вътрешния пазар на ЕС следва да зависи от спазването правилата и стандартите в санитарната и фитосанитарната област, както и по отношение на опазването на околната среда и възможността за проследяване;

34.  изисква от Комисията да насърчава еквивалентност на мерките и контрола в Мароко и в Европейския съюз по отношение на стандартите в санитарната и фитосанитарната област и стандартите по отношение на възможността за проследяване и опазването на околната среда, както и правилата за обозначаване на произхода върху етикета, за да се гарантира лоялна конкуренция между двата пазара;

35.  припомня, че актуализираният текст на споразумението не променя предварително установените тарифни квоти и преференциалния режим на внос, а само дава пояснения за европейските производители относно географския обхват на споразумението;

36.  насочва вниманието към факта, че част от плодовете и зеленчуците, изнасяни при преференциални условия за ЕС по силата на въпросното споразумение (по-специално доматите и пъпешите), идват от територията на Западна Сахара и посочва, че са разработени амбициозни проекти за по-нататъшното развитие на това производство и на износа;

37.  отбелязва все пак, че новото споразумение съдържа пояснения за положението и се надява, че то ще може да осигури ясна и стабилна уредба за отношенията между страните по посоченото споразумение и засегнатите икономически оператори от двете страни на Средиземно море;

38.  отбелязва, че контролът върху чувствителните селскостопански продукти и строгото прилагане на квоти са от основно значение за балансираното функциониране на споразумението; посочва, че член 7 от протокол 1 към Споразумението от 2012 г. съдържа защитна клауза, която дава възможност да се предприемат подходящи мерки, когато вносът на големи количества чувствителни земеделски продукти по силата на споразумението води до сериозни пазарни смущения и/или сериозна вреда за засегнатия производствен сектор; изразява надежда, че вносът на чувствителни селскостопански продукти от Мароко и Западна Сахара при преференциални условия в Съюза ще подлежи на подходящ и всеобхватен мониторинг от страна на Комисията и че Комисията запазва готовност да активира незабавно горепосочената клауза в случай на установена необходимост;

39.  отбелязва факта, че риболовните кораби на ЕС, които извършват дейност във въпросните води, са правно задължени да имат система за наблюдение на корабите (VMS), както и че са задължени да предават местоположението си на мароканските власти, за да бъде напълно възможно да се проследяват корабите и да се регистрира мястото на риболовните им дейности;

40.  призовава ЕС да положи повече усилия за насърчаване на регионалното сътрудничество между държавите от Магреб, което може да има само огромни по своя мащаб положителни последици за региона и извън него;

41.  подчертава стратегическата необходимост ЕС да се ангажира по-тясно с държавите от Магреб и да развива връзките си с тях; разглежда в този контекст разширяването на Споразумението за асоцииране като логичен компонент на тази стратегия;

42.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на Европейската служба за външна дейност.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0017.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност