Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0256M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0478/2018

Pateikti tekstai :

A8-0478/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0016

Priimti tekstai
PDF 150kWORD 46k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
ES ir Maroko susitarimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (rezoliucija)
P8_TA(2019)0016A8-0478/2018

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10593/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto i papunktį (C8-0463/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės asociacija,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Maroko susitarimą dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams, taip pat vadinamą liberalizavimo susitarimu, kuris įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimą (byla T-512/12),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) sprendimą (byla C-104/16 P),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 11 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą SWD(2018)0346, kuris pateiktas kartu su pasiūlymu dėl Tarybos sprendimo,

–  atsižvelgdamas į 1969 m. gegužės 23 d. Vienos konvenciją dėl tarptautinių sutarčių teisės ir į jos 34 ir 36 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus pranešimą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai dėl su Vakarų Sachara susijusios padėties (S/2018/277),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2414 (2018 m.) dėl su Vakarų Sachara susijusios padėties (S/RES/2414 (2018)),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, visų pirma jos XI skyriaus 73 straipsnį dėl priklausomų teritorijų,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (toliau – ES sutartis), ypač į jos V antraštinės dalies 1 skyriaus 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 218 straipsnio 6 dalies a punktą,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 16 d. teisėkūros rezoliuciją(1) dėl Tarybos sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą, Užsienio reikalų komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones ir Žuvininkystės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0478/2018),

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė nuo seno palaiko ryšius ir vykdo glaudų bendradarbiavimą, plėtojamą palaikant plataus masto partnerystę, apimančią politinius, ekonominius ir socialinius aspektus ir sutvirtintą aukštesnio lygio statusu bei abiejų šalių noru toliau ją plėtoti;

B.  kadangi ES ir Maroko liberalizavimo susitarimas įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.; kadangi judėjimas „Front Polisario“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreipėsi į Teisingumo Teismą dėl to, kad susitarimo taikymu Vakarų Sacharos teritorijai pažeidžiama tarptautinė teisė;

C.  kadangi 2015 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismas panaikino Tarybos sprendimą sudaryti liberalizavimo susitarimą; kadangi 2016 m. vasario 19 d. Taryba vieningai pateikė apeliacinį skundą dėl šio sprendimo;

D.  kadangi Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas savo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu nustatė, kad liberalizavimo susitarimas nesuteikia teisinio pagrindo įtraukti Vakarų Sacharą ir todėl jis negali būti taikomas šiai teritorijai;

E.  kadangi sprendimo 106 dalyje nurodoma, kad Vakarų Sacharos gyventojai turi būti laikomi trečiąja susitarimo šalimi, laikantis santykinio sutarčių poveikio principo, kuri turi pritarti susitarimo įgyvendinimui teritorijoje; kadangi dėl to šis susitarimas negali būti taikomas ir Vakarų Sacharos teritorijoje, jei nebus sudarytas tolesnis susitarimas;

F.  kadangi ekonominės veiklos vykdytojai vis dar gali eksportuoti į Europos Sąjungą iš Vakarų Sacharos, bet nuo 2016 m. gruodžio 21 d. lengvatiniai tarifai netaikomi produktams, kilusiems iš šios teritorijos;

G.  kadangi yra per mažai informacijos, kuria remiantis ES muitinės galėtų nustatyti, ar iš Maroko eksportuojami produktai kilę iš Vakarų Sacharos, todėl neįmanoma laikytis Teisingumo Teismo sprendimo;

H.  kadangi po to, kai Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, Taryba suteikė Komisijai įgaliojimus pakeisti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolus, kad į juos būtų galima įtraukti Vakarų Sacharos produktus; kadangi norint įtraukti šiuos produktus būtina užtikrinti tam tikrą jų atsekamumą, kad juos būtų galima atpažinti;

I.  kadangi būtina užtikrinti susitarimo atitiktį 2016 m. gruodžio 21 d. ESTT sprendimui byloje C-104/16P;

J.  kadangi Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) Briuselyje ir Rabate konsultavosi su išrinktais pareigūnais ir keliais priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos pilietinės visuomenės atstovais bei asociacijomis;

K.  kadangi Parlamentas manė, kad būtina nuvykti, įvertinti situaciją iš pirmų lūpų ir įgyti žinių apie įvairias žmonių nuomones; kadangi jis priminė 2018 m. rugsėjo 2–3 d. Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto faktų nustatymo misijos šioje teritorijoje išvadas;

L.  kadangi liberalizavimo susitarimo keitimas atliekamas platesniame politiniame ir geopolitiniame kontekste;

M.  kadangi pasibaigus Ispanijos kolonizacijai Vakarų Sacharoje šioje teritorijoje jau daugiau kaip keturiasdešimt metų vyksta konfliktas;

N.  kadangi, Jungtinių Tautų vertinimu, Vakarų Sachara yra nedekolonizuota teritorija;

O.  kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 2440 (2018 m.) Jungtinių Tautų misijos dėl referendumo Vakarų Sacharoje (MINURSO) įgaliojimai buvo pratęsti dar šešių mėnesių laikotarpiui;

P.  kadangi ES ir jos valstybės narės nepripažįsta Maroko suverenių teisių į Vakarų Sacharos teritoriją; kadangi Jungtinės Tautos ir Afrikos Sąjunga pripažįsta „Front Polisario“ kaip Vakarų Sacharos žmonėms atstovaujantį judėjimą;

Q.  kadangi Jungtinės Tautos savo Chartijos 73 straipsnio tikslais Vakarų Sacharą įtraukia į priklausomų teritorijų sąrašą;

1.  primena, kad Marokas yra privilegijuota ES pietinė kaimyninė šalis partnerė, su kuria ES užmezgė tvirtą, strateginę ir ilgalaikę partnerystę, apimančią politinius, ekonominius ir socialinius, taip pat saugumo ir migracijos aspektus; pabrėžia, kad pagal Europos kaimynystės politiką (EKP) Marokui suteiktas aukštesnio lygio statusas;

2.  pabrėžia, kad svarbu šiuo susitarimu suteikti garantijas, susijusias su pagarba tarptautinei teisei, įskaitant žmogaus teises, ir įvykdyti atitinkamą ESTT sprendimą;

3.  primena ES sutarties 21 straipsnyje nustatytą įpareigojimą ES ir jos valstybėms narėms laikytis Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad JT Chartijos 1 straipsnio 2 dalis apima tautų laisvo apsisprendimo principo paisymą;

4.  primena, kad pagal ES sutarties 21 straipsnį Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje turi būti vykdomi remiantis demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių visuotinumo ir nedalomumo principais ir laikantis Jungtinių Tautų Chartijos bei tarptautinės teisės principų;

5.  pabrėžia, kad šiuo susitarimu jokia forma nėra pripažįstamos Maroko suverenios teisės į Vakarų Sacharą, kurią Jungtinės Tautos šiuo metu yra įrašiusios į priklausomų teritorijų sąrašą ir kurios dideles dalis dabar administruoja Maroko Karalystė, ir primygtinai reikalauja, kad ES pozicija būtų toliau remti JT pastangas užtikrinti teisingą, ilgalaikį ir abiem šalims priimtiną konflikto Vakarų Sacharoje sprendimą, kuriuo remiantis būtų užtikrinta Vakarų Sacharos gyventojų apsisprendimo teisė atsižvelgiant į tarptautinę teisę, JT Chartiją ir atitinkamas JT rezoliucijas; todėl dar kartą pakartoja, jog visapusiškai remia JT generalinio sekretoriaus asmeninio pasiuntinio Vakarų Sacharai Horsto Köhlerio pastangas padėti šalims sugrįžti prie JT derybų stalo, kad būtų galima pasiekti tokį susitarimą; ragina šalis geranoriškai atnaujinti šias derybas nenumatant išankstinių sąlygų; pabrėžia, kad iš dalies pakeistas ES ir Maroko liberalizavimo susitarimas turi būti ratifikuojamas nedarant jokio poveikio Vakarų Sacharos taikos proceso rezultatams;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad JT iniciatyva gruodžio pradžioje Ženevoje buvo surengtas konflikto šalių susitikimas, kuriame dalyvaus Alžyras ir Mauritanija, ir tikisi, kad šis susitikimas padės paskatinti taikos procesą;

7.  atkreipia dėmesį į dvi Teisingumo Teismo sprendime nustatytas sąlygas, t. y., kad susitarimo tekste būtų aiškiai nurodyta Vakarų Sachara ir gautas gyventojų pritarimas, taip pat į Tarybos nustatytą trečiąjį kriterijų, pagal kurį reikia užtikrinti naudą vietos gyventojams;

8.  pabrėžia, kad, kaip nurodyta Komisijos ataskaitoje, per šias įtraukias konsultacijas buvo imtasi visų pagrįstų ir įmanomų veiksmų siekiant išsiaiškinti, ar susiję gyventojai pritaria šiam susitarimui;

9.  pabrėžia, kad per konsultacijų procesą Komisija ir EIVT palaikė nuolatinius ryšius su JT generalinio sekretoriaus asmeninio pasiuntinio Vakarų Sacharai komanda;

10.  atkreipia dėmesį į teisėtus šios teritorijos žmonių interesus ir mano, kad siekiant teritorijos ekonominio vystymosi būtina pasiekti priimtiną tebevykstančio konflikto sprendimą, kurio būtų paisoma; kartu yra įsitikinęs, kad Vakarų Sacharos gyventojai, laukdami politinio sprendimo, turi teisę vystytis;

11.  atsižvelgdamas į diskusijas su įvairiais vietos veiklos vykdytojais ir pilietinės visuomenės atstovais, pažymi, kad kai kurios šalys pareiškė pritariančios susitarimui, jeigu apsaugoma jų teisė į ekonominį vystymąsi, o kitos šalys mano, kad prieš suteikiant prekybos lengvatas turi būti rastas politinio konflikto sprendimas; pažymi, kad per Komisijos ir EIVT inicijuotas įtraukias konsultacijas su įvairiomis Vakarų Sacharos organizacijomis ir kitomis organizacijomis bei įstaigomis dauguma dalyvaujančių šalių pritarė siūlomų muitų tarifų lengvatų nešamai socialinei ir ekonominei naudai;

12.  primena, kad Teisingumo Teismas savo sprendime nenurodė, kaip turi būti pareikštas žmonių pritarimas, ir todėl mano, kad išlieka tam tikras netikrumas dėl šio kriterijaus;

13.  pripažįsta, kad susitarimas gali paskatinti socialinį ir darnų vystymąsi, kuris iš esmės prisideda prie dabartinio ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio vystymosi ir galimybių vietoje kurti tiek žemos, tiek aukštos kvalifikacijos darbo vietas; pažymi, kad maždaug 59 000 darbo vietų priklauso nuo eksporto, o tai yra apie 10 proc. šios teritorijos gyventojų;

14.  mano, kad ES muitų tarifų lengvatos padarė teigiamą poveikį žemės ūkio ir žuvininkystės produktų sektoriams ir jų eksporto lygiams priklausomoje Vakarų Sacharos teritorijoje; tačiau ragina būti apdairiems užtikrinant, kad dėl jų būtų kuriama pridėtinė vertė vietos lygmeniu, būtų pakartotinai investuojama vietoje ir suteikiama deramo darbo galimybių vietos gyventojams;

15.  yra įsitikinęs, kad, nepaisant taikos proceso rezultatų, vietos gyventojai gaus naudos dėl ekonominio vystymosi ir šalutinio poveikio, kurie sukuriami investicijomis į infrastruktūrą, užimtumą, sveikatą ir švietimą;

16.  atkreipia dėmesį į šiuo metu keliuose sektoriuose vykdomas investicijas ir siekia plėtoti žaliąsias technologijas, pvz., atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jūros vandens gėlinimo įrenginius, tačiau primygtinai ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų užtikrinta didesnė įtrauktis į visas vietos ekonomikos sritis;

17.  atkreipia dėmesį į sahravių, visų pirma jaunuolių, kurių daugelis yra moterys, verslo iniciatyvas ir pabrėžia, jog jiems reikia didesnių eksporto galimybių ir teisinio tikrumo, kad būtų galima toliau investuoti į sektorius, kuriuose didelė darbo vietų paklausa, pvz., žemės ūkio, žuvininkystės ir infrastruktūros sektorius;

18.  pripažįsta Vakarų Sacharos strateginį potencialą, nes ji yra investicijų į kitas Afrikos žemyno dalis centras;

19.  įspėja dėl neigiamo poveikio tuo atveju, jeigu nebus taikomos muitų tarifų lengvatos produktams iš priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos, ir dėl to, kokia žinia būtų pasiųsta šioje teritorijoje investuojančiai ar norinčiai investuoti jaunajai kartai, atsižvelgiant į jos potencialą vystyti šią teritoriją; atkreipia dėmesį į riziką, kad veikla bus perkelta į regionus, kuriuose jai būtų taikomos lengvatos; pažymi, kad, Komisijos nuomone, netaikant muitų tarifų lengvatų ekonominė ir socialinė susijusių teritorijų vietos gyventojų padėtis galėtų pablogėti;

20.  yra įsitikinęs, kad ES dalyvavimas, be kita ko, įgyvendinant šį susitarimą, yra geriau nei pasitraukimas, kalbant apie dalyvavimą propaguojant ir stebint žmogaus teises ir asmens laisves, ir prašo vykdyti kruopštų vertinimą bei dialogą su Maroku šiais klausimais;

21.  primena, kad kitos pasaulio dalys, kurios turi mažiau užmojų dėl darnaus vystymosi, aukštų darbo ir socialinių standartų bei žmogaus teisių, jau beldžiasi į duris ieškodamos naujų prekybos galimybių ir įgis didesnę įtaką tose srityse, iš kurių ES pasitrauks;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES vykdomas bendradarbiavimas šioje teritorijoje turės teigiamą sverto poveikį jos darniam vystymuisi;

23.  pabrėžia, kad teisinis tikrumas yra būtinas norint pritraukti tvarias ir ilgalaikes investicijas į teritoriją, taigi svarbus siekiant užtikrinti vietos ekonomikos dinamiškumą bei įvairinimą;

24.  primena, kad nuo to laiko, kai priimtas Teisingumo Teismo sprendimas, valstybės narės teisiniu požiūriu negali taikyti prekybos lengvatų produktams iš priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos ir kad teisinis netikrumas, kuris daro poveikį ekonominės veiklos vykdytojams, turi būti pašalintas;

25.  žino ir yra labai susirūpinęs dėl to, kad iki šiol buvo labai sudėtinga nustatyti, kurie produktai eksportuojami iš priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos;

26.  pabrėžia, jog pagrindinis Parlamento kriterijus, kad galėtų pritarti šiam susitarimui, – užtikrinti, kad bus sukurtas mechanizmas, kurį taikydamos valstybių narių muitinės galėtų gauti patikimą informaciją apie produktus iš Vakarų Sacharos ir importuojamus į ES, visapusiškai laikantis ES muitų teisės aktų; pabrėžia, kad taikant tokį mechanizmą bus galima laiku gauti išsamius ir išskaidytus statistinius duomenis apie tokį eksportą; apgailestauja, kad praėjo daug laiko, kol Komisiją ir Marokas susitarė dėl tokio mechanizmo ir ragina Komisiją pasinaudoti visomis turimomis taisomosiomis priemonėmis, jei susitarimo įgyvendinimas būtų nepatenkinamas; primygtinai ragina Komisiją pateikti Parlamentui metinį šio mechanizmo atitikties ES muitinės teisės aktams vertinimą;

27.  pabrėžia kad, negaliojant šiam susitarimui, įskaitant mechanizmą, kurį taikant būtų galima identifikuoti produktus, bus neįmanoma žinoti, ar į Europos rinką patenka produktų iš priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos ir kiek jų patenka;

28.  pabrėžia, kad ES ir Maroko sutartos nuostatos dėl kasmetinių abipusių informacijos ir statistinių duomenų mainų, susijusių su produktais, kurie aptarti pasikeičiant laiškais, įgyvendinimas yra būtinas, kad būtų galima įvertinti susitarimo taikymo sritį ir jo poveikį vystymuisi ir vietos gyventojams;

29.  ragina Komisiją ir EIVT atidžiai stebėti susitarimo įgyvendinimą ir rezultatus ir reguliariai pranešti savo išvadas Parlamentui;

30.  ragina Komisiją ieškoti būdų, kaip ateityje veiksmingai suteikti prekybos lengvatų visiems Vakarų Sacharos gyventojams;

31.  primena, kad, kaip numatyta 2012 m. sudarytame pradiniame susitarime, ES ir Marokas derėjosi dėl plataus užmojo ir išsamaus susitarimo dėl žemės ūkio produktų, perdirbtų žemės ūkio produktų, žuvies ir žuvininkystės produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos, kuriame numatyta, kad Marokas turi apsaugoti visą sąrašą ES geografinių nuorodų; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. pradėta šio susitarimo sudarymo procedūra buvo sustabdyta po to, kai 2016 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas Teisingumo Teismo sprendimas; ragina ES ir Maroką nedelsiant atnaujinti šią procedūrą ir greitai vėl pradėti derybas dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE);

32.  primena, kad Europos sodininkystės sektorius yra labai jautrus tam tikram Maroko kilmės vaisių ir daržovių eksportui į ES, kuriam taikomas lengvatinis režimas, numatytas 2012 m. kovo 8 d. susitarime dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams ir žuviai bei žuvininkystės produktams;

33.  pabrėžia, kad galimybė visoms trečiosioms šalims patekti į ES vidaus rinką turėtų priklausyti nuo ES sanitarijos, fitosanitarijos, atsekamumo ir aplinkosaugos taisyklių bei standartų laikymosi;

34.  prašo Komisijos skatinti, kad Marokas ir Europos Sąjunga taikytų lygiavertes priemones ir lygiavertę kontrolę sanitarijos, fitosanitarijos, atsekamumo bei aplinkos standartų, taip pat kilmės ženklinimo taisyklių srityse, siekiant užtikrinti sąžiningą dviejų rinkų konkurenciją;

35.  primena, kad šiuo atnaujintu susitarimu nepakeičiamos anksčiau nustatytos tarifinės kvotos ir lengvatinis importo režimas, o Europos gamintojams tik paaiškinama susitarimo geografinė aprėptis;

36.  atkreipia dėmesį į tai, kad dalis į ES pagal minėtą susitarimą taikant lengvatas eksportuojamų vaisių ir daržovių (įskaitant pomidorus ir melionus) yra iš Vakarų Sacharos teritorijos, ir pažymi, kad parengti plataus užmojo planai, skirti tokiai gamybai ir eksportui dar labiau plėtoti;

37.  vis dėlto atkreipia dėmesį į šiame naujame susitarime pateiktus patikslinimus ir tikisi, kad nuo šiol šis susitarimas galės būti aiškus ir stabilus pagrindas susitarimo šalims ir atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams abipus Viduržemio jūros;

38.  pažymi, kad jautrių žemės ūkio produktų stebėsena ir griežtas kvotų taikymas yra nepaprastai svarbūs siekiant užtikrinti subalansuotą susitarimo veikimą; primena, kad 2012 m. susitarimo 1 protokolo 7 straipsnyje numatyta apsaugos sąlyga, kuria užtikrinama galimybė imtis atitinkamų priemonių tais atvejais, kai dėl didelio kiekio žemės ūkio produktų, pagal susitarimą laikomų jautriais, importo rimtai sutrikdoma rinka ir (arba) padaroma didelė žala atitinkamam sektoriui; tikisi, kad Komisija tinkamai ir plačiu mastu stebės jautrių žemės ūkio produktų lengvatinį importą iš Maroko ir Vakarų Sacharos į ES ir kad Komisija ir toliau bus pasirengusi nedelsiant pradėti taikyti minėtą sąlygą, jei tai bus būtina;

39.  atkreipia dėmesį į tai, kad aptariamuose vandenyse žvejojantys ES žvejybos laivai teisiškai įpareigoti turėti laivų stebėjimo sistemą (LSS) ir kad privaloma laivo geografines koordinates perduoti Maroko valdžios institucijoms, sudarant visas galimybes sekti laivus ir registruoti, kur jie vykdo žvejybos veiklą;

40.  ragina ES dėti daugiau pastangų skatinant regioninį Magribo šalių bendradarbiavimą, dėl kurio gali būti daromas tik didžiulis teigiamas poveikis regionui ir už jo ribų;

41.  atkreipia dėmesį į strateginę būtinybę ES aktyviau bendradarbiauti ir puoselėti ryšius su Magribo regiono šalimis; šiomis aplinkybėmis mano, kad asociacijos susitarimo pratęsimas yra logiška šios strategijos sudėtinė dalis;

42.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0017.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika