Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0202(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0445/2018

Внесени текстове :

A8-0445/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0019

Приети текстове
PDF 343kWORD 104k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0380),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0231/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси, становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и комисията по регионално развитие и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0445/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) прехода (ЕФП). [Изм. 1. Настоящото изменение се прилага в целия текст.]
P8_TC1-COD(2018)0202

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  При привеждането на фондовете в действие следва да се съблюдават хоризонталните принципи, изложени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член членове 9 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид и Хартата на основните права на Европейския съюз. В съответствие с член 8 от ДФЕС държавите членки и Комисията следва да се стремят към премахване на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегриране на перспективата за равенството между половете, както и борбата срещу към борба с дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. [Изм. 2]

(2)  На 17 ноември 2017 г. Европейският стълб на социалните права(4) беше съвместно обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията като отговор на социалните предизвикателства в Европа. Вземайки предвид променящите се реалности на трудовия свят, Съюзът трябва да се подготви за настоящите и бъдещите предизвикателства на глобализацията и цифровизацията чрез постигане на по-приобщаващ растеж и подобряване на заетостта и социалните политики. Двадесетте основни принципа на стълба са структурирани около три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; социална закрила и приобщаване. Европейският стълб на социалните права следва да служи като всеобхватна ръководна рамка за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията прехода (ЕФПГЕФП) и да позволява на Съюза да прилага съответните принципи на практика при големи преструктурирания.

(3)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза(5) на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.(6) — устойчиво европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for Sustainable Development’ — a sustainable European future). Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. Изключително важно е устойчивото развитие да бъде интегрирано в европейската рамка на политиката и Съюзът да прояви амбиция при политиките, които използва, за да отговори на глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, като първа стъпка за интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като съществен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти.

(4)  През февруари 2018 г. Комисията прие съобщението си „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“(7). В съобщението се подчертава, че бюджетът на Съюза следва да подкрепя уникалната социална пазарна икономика в Европа. По тази причина ще бъде от първостепенно значение да се подобрят възможностите за заетост и да се посрещнат предизвикателствата, отнасящи се до уменията, особено тези, свързани с цифровизацията, автоматизацията и прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите, при пълно зачитане на Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата след 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Бюджетната гъвкавост ще бъде ключов принцип в следващата многогодишна финансова рамка. Ще продължат да съществуват механизми за гъвкавост, които да позволят на Съюза да реагира в по-кратки срокове на непредвидени събития и да гарантира, че бюджетните ресурси се използват там, където има най-спешна нужда от тях. [Изм. 3]

(5)  В своята Бяла книга за бъдещето на Европа(8) Комисията изразява загриженост във връзка с движенията на изолационизъм, растящите съмнения относно ползите от отворената търговия и социалната пазарна икономика на ЕС като цяло.

(6)  В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията(9) Комисията определя комбинацията от глобализацията на търговията и технологичните промени като основните двигатели на увеличеното търсене на квалифицирана работна ръка и понижения брой на работните места, изискващи по-ниска квалификация. Въпреки огромните цялостни преимущества на Макар че се отчитат преимуществата, свързани с по-отворената търговия и по-задълбочената интеграция на световните икономики, тези, са необходими подходящи инструменти за преодоляване на свързаните с нея отрицателни странични ефекти трябва да бъдат преодолени. Тъй като настоящите ползи от глобализацията вече са неравномерно разпределени сред хората и регионите и причиняват значително въздействие върху търпящите неблагоприятните последствия, съществува опасност все по-бързо развиващите се технологични постижения промените в технологиите и околната среда да увеличат още повече тези последствия. Поради това, в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, ще бъде необходимо да се гарантира, че ползите от глобализацията се споделят по-справедливо. Съответните структурни фондове на Съюза като Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) следва да предвиждат в по-голяма степен едновременните неблагоприятни последици от глобализацията и прехода в технологиите и околната среда, за да могат по-добре да приспособят бизнеса и работната сила, чрез съвместяване на икономическото отваряне икономическия растеж и технологичния напредък със социалната с адекватна социална закрила и активна подкрепа за получаване на достъп до възможности за заетост и за самостоятелна заетост. [Изм. 4]

(7)  В своя Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС(10) Комисията подчертава необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия между държавите членки и вътре в тях. Поради това основен приоритет е да се инвестира в устойчиво развитие, равенство, социално приобщаване, образование и обучение, както и в здравеопазването. [Изм. 5]

(8)  Изменението на климата, глобализацията и технологичните промени вероятно допълнително ще увеличат взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна и неизбежна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са ЕСФ+, чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФП, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на големи преструктурирания. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране(11) е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, да бъдат смекчавани по-ефективно. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на неочаквани големи преструктурирания. [Изм. 6]

(9)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с Регламент (EО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета(12) за многогодишната финансова рамка за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. ЕФПГ бе създаден, за да позволи на Съюза да изразява солидарност с работниците, които са загубили работните си места вследствие на големи структурни промени в моделите на световната търговия поради глобализацията.

(10)  Обхватът на Регламент (ЕО) № 1927/2006 беше разширен през 2009 г. с Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета(13) в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване, за да бъдат включени работниците, които са загубили работните си места като пряка последица от световната финансова и икономическа криза.

(11)  През периода на многогодишната финансова рамка от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета(14) разшири обхвата, за да включи не само съкращенията в резултат на сериозни икономически сътресения, предизвикани от продължение на световната финансова и икономическа криза, предмет на Регламент (ЕО) № 546/2009, но и от всяка нова световна финансова и икономическа криза.

(11a)  Програмата на ЕФП следва да бъде видима и да изисква повече и по-добри данни, за да се даде възможност за надлежна научна оценка на ЕФП и да се избегнат административните ограничения при изпълнението на програмата за помощ за приспособяване към търговията. [Изм. 7]

(12)  Комисията направи междинна оценка на ЕФПГ, за да прецени как и до каква степен ЕФПГ постига целите си. ЕФПГ се оказа, че е ефективен — той постигна по-висока степен на реинтеграция на съкратените работници в сравнение с предходния програмен период. В хода на оценката бе също така установено, че ЕФПГ е създал европейска добавена стойност. Това важи с пълна сила по отношение на ефекта от нейния обем, което означава, че помощта от ЕФПГ увеличава не само броя и разнообразието на предлаганите услуги, но и степента на тяхната интензивност. Освен това намесите на ЕФПГ имат висока видимост и демонстрират пряко пред широката общественост европейската добавена стойност на намесата. Констатирани бяха обаче няколко предизвикателства. От една страна, процедурата за мобилизиране беше счетена за прекалено продължителна. Освен това много държави членки съобщиха за проблеми при изготвянето на обширния анализ на обстоятелствата около събитието, довело до съкращенията. Основната причина, поради която държавите членки с потенциален случай, нуждаещ се от помощ по ЕФПГ, не кандидатстват за такава помощ, са проблеми, свързани с финансовия и институционалния капацитет. От една страна, това може да се дължи просто на липса на работна ръка — понастоящем държавите членки могат да поискат техническа помощ само ако изпълняват случай по ЕФПГ. Тъй като съкращенията могат да възникнат неочаквано, е важно държавите членки да имат готовност за незабавно реагиране и да могат да подадат заявление без отлагане. Освен това в някои държави членки изглежда са необходими по-задълбочени усилия за изграждане на институционален капацитет, за да се обезпечи ефикасното и ефективно изпълнение на случаите, свързани с ЕФПГ. Прагът от 500 съкращения бе разкритикуван като прекалено висок, особено в по-слабо населените региони(15).

(13)  Комисията подчертава колко е важна ролята на ЕФПГ ЕФП като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места при големи преструктурирания, и за подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна помощ, имаща за цел да улесни повторното качествено и устойчиво професионално интегриране на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, понесли удара от голям икономически срив. Като се има предвид взаимодействието и взаимното влияние на отворената търговия, технологичните промени, цифровизацията и автоматизацията или други фактори като оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз или прехода към нисковъглеродна икономика, и следователно като се има предвид, че става все по-трудно да се изтъкне конкретен фактор, който предизвиква съкращаването на работни места, мобилизирането на ЕФПГ ЕФП в бъдеще ще следва да се основава единствено на значителното въздействие на преструктурирането. Като се има предвид предназначението му, което е да предоставя подкрепа в ситуации, характеризиращи се със спешни и неочаквани обстоятелства, като допълва по-изпреварващата помощ, оказвана от ЕСФ+, ЕФПГ остава ЕФП следва да остане гъвкав и специален инструмент извън бюджетните тавани в многогодишната финансова рамка, както е посочено в съобщението на Комисията. „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава — многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ и неговото приложение(16). [Изм. 8 и 97]

(13a)  В своята резолюция от 30 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси за периода 2021—2027 г. Европейският парламент препотвърди своята твърда позиция относно необходимото равнище на финансиране за ключовите политики на Съюза в МФР за периода 2021—2027 г., така че те да могат да изпълнят своята мисия и цели. Той подчерта по-специално призива си за удвояване на специфичното финансиране по МФР за МСП и за справяне с младежката безработица; приветства няколко предложения за подобряването на действащите понастоящем разпоредби, по-специално увеличението на средствата за специалните инструменти; и заяви намерението си да договори допълнителни подобрения, когато това е необходимо. [Изм. 9]

(14)  Както беше посочено по-горе, за да се запази европейският характер на ЕФПГ ЕФП, основание за подаване на заявление за помощ следва да възниква, когато голямо преструктуриране окаже значително въздействие върху местната или регионалната икономика. Това въздействие следва да бъде определено от минимален брой на съкращенията в рамките на конкретен референтен период. Като се вземат предвид констатациите от междинната оценка, прагът се определя на 250 200 съкращения през четиримесечен референтен период (или 6 месеца при секторни случаи) съответните референтни периоди. Тъй като вълните от съкращения в различни сектори, но в един и същи регион имат еднакво значимо въздействие върху местния пазар на труда, ще бъде възможно да се подават и регионални заявления. На малките пазари на труда, като например малки държави членки или отдалечени региони, включително най-отдалечените региони по член 349 от ДФЕС, или при изключителни обстоятелства следва да е възможно да се подават заявления могат да се подават при по-малък брой съкращения. [Изм. 10]

(14a)  При спазване на принципа на субсидиарност и като се вземе предвид необходимостта от наличието на значително въздействие на преструктурирането като праг за заявление до ЕФП, ЕФП следва да се стреми да покаже солидарност с уволнените работници от всички видове предприятия, независимо от техния размер. [Изм. 11]

(14б)  ЕФП следва да остане специален инструмент на Съюза за реагиране при ситуации, които водят до големи преструктурирания на европейския пазар на труда. Въпреки това Съюзът следва да продължи да полага усилия за намиране на по-устойчиви начини за преодоляване на структурните промени и предизвикателства, които засягат пазарите на труда и водят до такива преструктурирания в държавите членки. [Изм. 12]

(15)  За да се засвидетелства солидарността на Съюза със съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, процентът на съфинансиране на разходите за пакета от персонализирани услуги и за неговото прилагане следва да бъде равен на този на ЕСФ+ в съответната държава членка.

(16)  Част от бюджета на Съюза, предназначена за ЕФПГ ЕФП, следва да бъде изпълнена от Комисията при режим споделено управление с държавите членки по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) [number of the new Financial Regulation] на Европейския парламент и на Съвета(17) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“). Поради това при привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие в рамките на споделено управление Комисията и държавите членки следва да спазват принципите, посочени във Финансовия регламент, като добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация.

(17)  Европейският център за мониторинг на промените, чието седалище е в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) в Дъблин, помага на Комисията и на държавите членки с качествени и количествени анализи, за да се подпомогне оценката на тенденциите, например в глобализацията, промените в технологиите и околната среда, преструктурирането и в използването на ЕФПГ ЕФП. Тези анализи следва да включват достатъчно подробни данни, по-специално от гледна точка на пола, за да се води по-ефективна борба с неравенството между половете. [Изм. 13]

(17a)  Европейският наблюдател на преструктурирането (ЕНП) към Eurofound следи в реално време отчитането на мащабни преструктурирания в целия Съюз въз основа на мрежа от национални кореспонденти. ЕНП има голямо значение за ЕФП и следва да подпомага неговата дейност, по-специално като помага за идентифицирането на потенциални случаи за намеса на ранен етап. [Изм. 14]

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГЕФП, независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. По тази причина съкратените работници, независимо от вида и срока на техните трудовоправни отношения, както и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФПГ ЕФП за целите на настоящия регламент. [Изм. 15]

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ ЕФП следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда и персонализирани услуги, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в качествена и устойчива заетост в ориентиран към бъдещето сектор, независимо дали в първоначалния им сектор на дейност или извън него, но същевременно следва да имат за цел насърчаване на самостоятелната заетост и създаването на предприятия, включително чрез създаване на кооперативи. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва следва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха, както и на преодоляването на стереотипите по отношение на пола в заетостта, където е подходящо. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Финансовият принос следва да бъде в допълнение на мерките, които са отговорност на държавите членки и/или на предприятията по силата на националното право или на колективните споразумения, а не да замества тези мерки. Предприятията могат следва да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ ЕФП мерки. [Изм. 16]

(19a)  При прилагането и разработването на съгласуван пакет от персонализирани услуги, насочени към улесняване на повторното интегриране на бенефициерите от целевата група, държавите членки следва да използват и по-добре да насочват целите на Програмата в областта на цифровите технологии и Стратегията за цифровия единен пазар, с цел да се преодолее сериозната неравнопоставеност между половете в секторите на ИКТ и науката, технологията, инженерството и математиката (НТИМ) чрез насърчаване на преквалификацията на жените, така че те да навлязат в секторите на ИКТ и НТИМ. Когато изпълняват и разработват съгласуван пакет от персонализирани услуги, държавите членки следва освен това да се стремят да не затвърждават допълнително доминиращата позиция на един пол в отраслите и секторите, в които това традиционно е било така. Увеличаването на броя на представителите на по-слабо представения пол в различни сектори, като например финансите, ИКТ и НТИМ, ще допринесе за намаляване на разликата в заплащането и в пенсиите между мъжете и жените. [Изм. 17]

(20)  При изготвянето на съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда държавите членки следва да дадат предимство на мерките, които ще допринесат значително за подобряване на пригодността за заетост на бенефициерите. Държавите членки следва да се стремят към реинтегриране в качествена и устойчива заетост на възможно най-голям брой всички бенефициери, участващи в тези мерки, възможно най-бързо в рамките на шестмесечния седеммесечния период преди крайната дата за представяне на окончателния доклад за изпълнението на финансовия принос. Съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде проектиран така, че по целесъобразност да взема предвид основните причини за съкращенията и да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет следва да е напълно съвместим с преминаването към благоприятна за климата и ефективна от гледна точка на ресурсите икономика. [Изм. 18]

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително хората с увреждания, лицата с роднини на издръжка, младите и по-възрастните безработни лица, лицата с ниско ниво на квалификация, лицата с мигрантски произход и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие. [Изм. 19]

(21a)  В периода март 2007 г. — март 2017 г. Комисията получи 148 заявления за съфинансиране от ЕФПГ от 21 държави членки, на обща стойност от почти 600 милиона евро за подпомагане на 138 888 съкратени работници и 2 944 незаети с работа, учене или обучение лица. [Изм. 20]

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ ЕФП, а институциите на Съюза следва да правят всичко възможно, за да ги оценяват бързо. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето. [Изм. 21]

(22a)  За да се улесни изпълнението и постигането на целите на настоящия регламент, следва да се даде по-голяма публичност на ЕФП и неговите възможности, по-специално на равнището на съответните органи в държавите членки. [Изм. 22]

(22б)  Комисията следва да улесни достъпа до националните и регионалните органи чрез специално бюро за помощ, което ще предоставя обща информация и разяснения относно процедурите и начина на подаване на заявленията. Бюрото за помощ следва да предоставя стандартни формуляри за статистически данни и допълнителен анализ. [Изм. 23]

(23)  В интерес на бенефициерите и на органите, отговарящи за изпълнението на мерките, кандидатстващата държава членка следва да държи всички участници в процеса на кандидатстване за помощ в течение за хода на разглеждането на заявлението и да ги ангажира в хода на процеса на изпълнението. [Изм. 24]

(24)  В съответствие с принципа на добро финансово управление финансовият принос от ЕФПГ следва да не заменя ЕФП не може да замени, а по-скоро, когато е възможно, следва да допълва мерките за подкрепа, които бенефициерите могат да ползват по линия на фондовете на Съюза или на други политики или програми на Съюза. Финансовият принос от страна на ЕФП също така не може да замени националните мерки или тези, които са отговорност на дружествата, извършващи съкращенията, по силата на националното законодателство или на колективни трудови договори; вместо това той следва да създава реална европейска добавена стойност. [Изм. 25]

(25)  С оглед на принципа на равенство държавите членки следва да осигурят ефективен достъп до информация за ЕФП на цялата си територия, включително и в селските райони. Комисията следва по-конкретно да подпомага разпространението на съществуващите най-добри практики, да повишава осведомеността относно критериите за допустимост и процедурите за кандидатстване на ЕФП, както и да положи по-големи усилия за повишаване на осведомеността относно ЕФП сред гражданите на Съюза, в частност сред работниците. Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите по ЕФПГ ЕФП и резултатите от тях. [Изм. 26]

(26)  За да се улесни прилагането на настоящия регламент, разходите следва да бъдат допустими или от датата, на която съответната държава членка започне да предоставя персонализирани услуги, или от датата, на която държавата членка направи административни разходи за привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие.

(27)  За да се покрият възникващите нужди, особено през първите месеци на всяка година, когато възможностите за трансфери от други бюджетни редове са особено ограничени, за бюджетния ред за ЕФПГ ЕФП следва да бъде осигурена подходяща сума от бюджетни кредити за плащания в рамките на годишната бюджетна процедура.

(27a)  За да се покрият възникващите потребности, особено през първите месеци от всяка година, когато възможностите за трансфери от други бюджетни редове са особено ограничени, следва да бъде осигурен адекватен размер на бюджетни кредити за плащания по бюджетния ред на ЕФП в рамките на годишната бюджетна процедура. [Изм. 27]

(28)  [Бюджетната рамка на ЕФПГ ЕФП се определя в многогодишната финансова рамка и Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от [future date] относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(18) („Междуинституционалното споразумение“)].

(29)  В интерес на бенефициерите помощта следва да се предоставя възможно най-бързо и най-ефективно. Държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения във връзка с ЕФПГ ЕФП, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят процедурите, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ ЕФП. Поради това в бъдеще бюджетният орган ще взема решение по подадените от Комисията искания за трансфери, като вече няма да изисква предложение на Комисията за мобилизиране на ЕФПГ. [Отделно гласуване]

(30)  При закриване на предприятието на съкратените работници може да се помогне да поемат някои или всички дейности на бившия си работодател, като държавата членка, в която се намира предприятието, може да изплати авансово средствата, които са необходими спешно за постигане на тази цел. [Изм. 29]

(31)  За да може Европейският парламент да упражнява политически контрол и за да може Комисията да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФПГ ЕФП резултати, държавите членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ ЕФП, който следва да отговаря на ясни изисквания за мониторинг и да съдържа последващи действия по отношение на бенефициерите и оценка на въздействието върху равенството между половете. [Изм. 30]

(32)  Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за изпълнението на финансовия принос и за управлението и контрола на действията, подпомагани с финансиране от Съюза, в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовият регламент“)(19) или следващия го регламент. Държавите членки следва да обосноват усвояването на предоставения от ЕФПГ ЕФП финансов принос. Поради краткия срок за изпълнение на операциите по ЕФПГ ЕФП задълженията за докладване следва да отразяват специфичния характер на намесите по линия на ЕФПГ ЕФП.

(32a)  Държавите членки следва да предприемат ефективни мерки за комуникация, за да насърчават финансовия принос от ЕФП, да изтъкват, че финансирането е дошло от Съюза, и да повишават видимостта на финансираните от Съюза действия в рамките на ЕФП. [Изм. 31]

(33)  Държавите членки следва също да предотвратяват, да откриват и да се справят ефективно с всички нередности, включително измами, извършени от бенефициерите. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (20) и с регламенти (Евратом, ЕО) № 2988/95(21) и (ЕО) № 2185/96(22) на Съвета, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(23) Европейската прокуратура може да разследва и преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(24) относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки всички лица и субекти, получаващи средства от Съюза, да сътрудничат изцяло при защитата на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура и Европейската сметна палата (ЕСП) и да гарантират, че всички трети страни, участващи в усвояването на средства от Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки следва да докладват на Комисията за откритите нередности, включително измами, и за последващите действия, предприети във връзка с тях, както и за последващите действия, предприети във връзка с разследванията на OLAF.

(34)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕС) 2017/1939 финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, следва да оказват пълно сътрудничество при защитата на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата (ЕСП) и да гарантират, че всички трети страни, участващи в усвояването на средства от Съюза, предоставят равностойни права.

(35)  Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат за настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат извършването на проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание на член 322 от ДФЕС, се отнасят и до защитата на бюджета на Съюза в случай на всеобщи слабости по отношение на прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(36)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(25) тази програма трябва да бъде оценена въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално по отношение на държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като база за оценка на въздействието на програмата на място.

(37)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да подпомагат постигането на целите в областта на климата в рамките на МФР за периода 2021—2027 г., и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 2027 г. Необходимите действия ще бъдат определени по време на подготвянето на фонда и неговото привеждане в действие и ще бъдат преразгледани в контекста на неговата оценка. [Изм. 32]

(38)  Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(39)  Поради факта, че цифровата трансформация на икономиката изисква определено ниво на цифрова компетентност на работната сила, разпространението на умения, които се изискват в цифровата епоха, следва да бъде задължителен хоризонтален елемент на всеки съгласуван пакет от персонализирани услуги, който се предлага, и следва да включва целта за увеличаване на участието на жените в професиите в областта на НТИМ, [Изм. 33]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейски фонд за приспособяване към глобализацията прехода (ЕФПГЕФП).

В него се определят целите на ЕФПГЕФП, формите на финансиране от Съюза и правилата и критериите за предоставяне на такова финансиране, включително заявленията от държавите членки за финансов принос от ЕФПГ ЕФП за мерки, насочени към бенефициерите, посочени в член 7. [Изм. 34]

Член 2

Мисия

ЕФПГ допринася за по-добро разпределение на ползите от глобализацията и технологичния напредък Целта на ЕФП е да подкрепя социално-икономическите трансформации, които са резултат от глобализацията и промените в технологиите и околната среда, като помага на съкратените работници, като помага на съкратените работници да се адаптират към структурните промени чрез насърчаване на алтернативна и устойчива заетост. ЕФП е фонд, който дава възможност да се реагира на извънредни ситуации и допринася за справедлив преход. По този начин ЕФПГ ЕФП допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, и подобрява социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите членки. [Изм. 35]

Член 3

Цели

1.  Общата цел на програмата е да демонстрира солидарност и да предложи финансова подкрепа за повторно наемане на работа на съкратените работници независимо от вида или продължителността на тяхното трудово правоотношение и на самостоятелно заетите лица, които са преустановили дейността си в хода на неочаквани големи преструктурирания, посочени в член 5, параграфи 1, 2 и 3. [Изм. 36]

2.  Конкретната цел на ЕФПГ ЕФП е да предложи помощи подкрепа на работниците с оглед на тяхната реинтеграция на пазара на труда в случай случаите на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията, автоматизацията и технологичните промени. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение, и върху насърчаването на равенството между мъжете и жените. [Изм. 37 и 98]

Член 4

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)  „съкратен работник“ означава работник, чиято заетост е преустановена преждевременно поради съкращаването му или чийто договор не е подновен поради икономически причини, независимо от вида или продължителността на трудовото му правоотношение; [Изм. 38]

б)  „самостоятелно заето лице“ означава лице, което е наело по-малко от 10 работници;

в)  „бенефициер“ означава лице, което участва в мерки, съфинансирани от ЕФПГЕФП;

г)  „нередност“ означава всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в привеждането в действие на ЕФПГЕФП, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неоправдан разход за този бюджет.

Член 5

Критерии за намеса

1.  Държавите членки могат да кандидатстват за финансов принос от ЕФПГ ЕФП за мерки, насочени към съкратени работници и самостоятелно заети лица, в съответствие с разпоредбите, предвидени в настоящия член.

2.  Финансов принос от ЕФПГ ЕФП се предоставя в случай на големи преструктурирания, които водят до следното:

а)  прекратяване на дейността на над 250 най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири шест месеца в предприятие в държава членка, включително когато това прекратяване се случва при негови доставчици или производители надолу по веригата; [Изм. 39]

б)  прекратяване на дейността на над 250 най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест девет месеца, по-специално в МСП, където всички извършват дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 250 най-малко 200 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите, взети заедно; [Изм. 40]

в)  прекратяване на дейността на над 250 най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири девет месеца, особено в МСП, извършващи дейност в същия или различни икономически сектори, определени на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един и същ регион, определен на ниво 2 по NUTS. [Изм. 41]

3.  На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение включително на заявленията, включващи МСП, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка, дадено заявление за финансов принос по смисъла на настоящия член може да се приеме за допустимо, дори ако критериите, определени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло, когато съкращенията влияят сериозно на равнищата на заетостта и на местната или регионалната или националната икономика. Кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло. Общият размер на приносите при извънредни обстоятелства не може да надвишава 15 % от годишния таван на ЕФПГ ЕФП. [Изм. 42]

4.  ЕФПГ ЕФП не може да бъде мобилизиран при освобождаване на работниците в резултат на бюджетни съкращения, предприети от държава членка, които засягат сектори, зависещи основно от публичното финансиране. [Изм. 43]

Член 6

Изчисляване на броя на съкращенията и на случаите на прекратяване на дейност

1.  Кандидатстващата държава членка посочва използвания метод за изчисляване на броя на работниците съкратените работници и самостоятелно заетите лица, определени в член 4, за целите на член 5, параграфи 1, 2 и 3. [Изм. 44]

2.  Кандидатстващата държава членка изчислява броя, посочен в параграф 1, към една от следните дати:

а)  датата, на която работодателят, в съответствие с член 3, параграф 1 от Директива 98/59/ЕО на Съвета(26), е уведомил писмено компетентния публичен орган за планираните колективни съкращения;

б)  датата на индивидуалното предизвестие от работодателя за съкращаване или за прекратяване на трудовия договор на работника;

в)  датата на фактическото прекратяване на трудовия договор или изтичането на неговия срок;

г)  края на назначението към предприятието ползвател; или

д)  за самостоятелно заето лице — датата на прекратяване на дейността, определена в съответствие с националното право или административните разпоредби.

В случаите по буква а) кандидатстващата държава членка предоставя на Комисията допълнителна информация за действителния брой на съкращенията, които са извършени съгласно член 5, параграф 1 от настоящия регламент, преди приключването на оценката от страна на Комисията.

Член 7

Бенефициери, отговарящи на критериите

Кандидатстващата държава членка може да предостави съгласуван пакет от персонализирани, съфинансирани от ЕФПГ ЕФП услуги, съгласно член 8, на отговарящите на критериите бенефициери, които може да включват:

а)  съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, изчислени в съответствие с член 6, в рамките на предвидените в член 5, параграфи 1, 2 и 3 референтни периоди; [Изм. 45]

б)  съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, изчислени в съответствие с член 6, извън предвидения в член 5 референтен период; по-конкретно 6 месеца преди началото на референтния период или между края на референтния период и последния ден преди датата на приключване на оценката от страна на Комисията.

Работниците и самостоятелно заетите лица, посочени в първа алинея, буква б), се считат за отговарящи на критериите, при условие че може да бъде установена ясна причинно-следствена връзка със събитието, довело до съкращенията по време на референтния период.

Чрез дерогация от член 5, кандидатстващите държави членки могат да предоставят персонализирани, съфинансирани от ЕФП услуги за незаети с работа, учене или обучение лица на възраст под 25 години или, когато държавите членки решат, на възраст под 30 години към датата на подаване на заявлението, като броят им е равен на броя на бенефициерите от целевата група и с приоритет се ползват хора, които са съкратени или чиято дейност е прекратена, при условие че поне част от съкращенията са възникнали в региони на ниво 2 по NUTS. [Изм. 46]

Член 8

Допустими мерки

1.  Финансов принос от ЕФПГ ЕФП може да бъде отпуснат за активни мерки на пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, с участието на синдикални организации и/или представители на работниците, и са предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, и по-специално на най-неравнопоставените сред съкратените работници, в качествена и дълготрайна заетост или самостоятелна заетост. [Изм. 47]

Разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, както и в характеризираща се с ефективно използването на ресурсите икономика, е задължителен хоризонтален елемент на всеки пакет от персонализирано обучение и/или персонализирани услуги, който се предлага. Равнището на обучение се адаптира спрямо квалификациите, уменията и нуждите специфичните нужди на съответния бенефициер. [Изм. 48]

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги може да включва по-специално:

а)  индивидуализирано обучение и преквалификация, включително в областта на информационните и комуникационните технологии и други умения, необходими в цифровата епоха, сертифициране на придобити умения, персонализирано съдействие при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и за придобиване от служителите, както и дейности по сътрудничество; [Изм. 49]

б)  специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули помощи за наемане на работа мобилност, предназначени помощи за работодателите отглеждане на дете, помощи за мобилност, ▌ помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи, включително помощи за лица, които полагат грижи, както и стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, включително стимули за предоставянето на гъвкави трудови договорености за съкратените работници. [Изм. 50]

Разходите за мерките по буква б) не могат да надхвърлят 35 % от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в настоящия параграф. [Изм. 51]

Инвестициите за самостоятелна заетост, започване на стопанска дейност и , включително на кооператив, или за придобиване от служителите не могат да надхвърлят 20 000 25 000 EUR за всеки съкратен работник. [Изм. 52]

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, и взема предвид търсенето на местния пазар на труда, както и възможността за реинтегриране на работниците в професионалния сектор на тяхната предишна заетост, когато голямо преструктуриране е създало необходимост от нови или допълнителни умения и когато съществуващите умения могат да бъдат използвани най-ефективно. [Изм. 53]

2.  Следните мерки не са допустими за финансов принос от ЕФПГ ЕФП:

а)  специални мерки с ограничен срок, посочени в параграф 1, буква б), които не зависят от активното участие на бенефициерите от целевата група за получаване на помощ в дейности по търсене на работа или обучение;

б)  мерки, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори;

ба)  мерки, които стимулират по-специално работниците в неравностойно положение, лицата, изложени на по-висок риск от бедност, или по-възрастните работници да останат или да се върнат на пазара на труда; [Изм. 54]

бб)  мерки, които са отговорност на държавите членки по силата на националното право или на колективни трудови договори. [Изм. 55]

Мерките, подкрепяни от ЕФПГЕФП, при никакви обстоятелства не заместват пасивните мерки за социална закрила. [Изм. 56]

3.  Съгласуваният пакет от услуги се изготвя след консултации с бенефициерите от целевата група или техните представители и/или със социалните партньори. [Изм. 57]

4.  По инициатива на кандидатстващата държава членка може да бъде предоставен финансов принос от ЕФПГ ЕФП за дейностите по подготовка, управление, информация, публичност, контрол и докладване.

Член 9

Заявления

1.  Кандидатстващата държава членка подава заявление до Комисията в срок от 12 седмици от датата, на която са изпълнени критериите, определени в член 5, параграф 2 или 3.

2.  В срок от десет работни дни от датата на подаването на заявлението или, ако е приложимо, от датата, на която Комисията е получила преведеното заявление, в зависимост от това кое събитие настъпи по-късно, Комисията потвърждава получаването на заявлението и информира държавата членка за всяка допълнителна информация, която ѝ е необходима, за да разгледа заявлението. [Изм. 58]

3.  По искане на държавата членка Комисията им предоставя техническа помощ на ранните етапи на процедурата. Когато Комисията е изискала допълнителна информация, държавата членка отговаря в срок от десет работни дни от датата на искането. Този краен срок се удължава от Комисията с десет работни дни при надлежно обосновано искане от съответната държава членка. [Изм. 59]

4.  Въз основа на информацията, предоставена от държавата членка, Комисията приключва проверката на това дали заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансов принос в срок от 60 40 работни дни от получаването на пълното заявление или, когато е приложимо, от получаването на превода на заявлението. Когато по изключение Комисията не е в състояние да спази този срок, тя предоставя той може да бъде удължен с още 20 работни дни, при условие че Комисията даде предварително писмено обяснение, в което се посочват причините за забавянето ѝ, и представи това обяснение на заинтересованата държава членка. [Изм. 60]

5.  Заявлението трябва да съдържа следната информация:

а)  оценка на броя на съкращенията в съответствие с член 6, включително използвания метод на изчисление;

б)  потвърждението че когато извършващото съкращенията предприятие е продължило дейността си след съкращенията, то е спазило правните си всички свои правни задължения във връзка със съкращенията и се е погрижило по подходящ начин за работниците си; [Изм. 61]

ба)   ясно посочване на вече предприетите от държавите членки действия за подпомагане на съкратените работници, както и на допълващия характер на финансирането, поискано от ЕФП поради липсата на налични ресурси на националните или регионалните органи; [Изм. 62]

бб)   преглед на финансирането от Съюза, което предприятията, освобождаващи работници, вече са получили за периода от пет години преди колективните съкращения; [Изм. 63]

в)  кратко описание на събитията, които са довели до съкращаването на работниците;

г)  посочване, когато е приложимо, на извършващите съкращенията предприятия, доставчици или производители надолу по веригата, на отраслите и на категориите на бенефициерите от целевата група, разбити по пол, възрастова група и образователно равнище;

д)  очакваното въздействие на съкращенията върху местната, регионалната, или националната или, когато е целесъобразно, трансграничната икономика и заетост; [Изм. 64]

е)  подробно описание на съгласувания пакет от персонализирани услуги и свързаните с него разходи, включително по-конкретно всички мерки, които подпомагат инициативи за заетост на бенефициери бенефициерите в неравностойно положение, на по-възрастни нискоквалифицираните, по-възрастните и младите бенефициери, както и на млади бенефициери бенефициерите от необлагодетелствани райони; [Изм. 65]

ж)  обяснение до каква степен са взети предвид препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране, и как съгласуваният пакет от персонализирани услуги допълва действията, финансирани от други национални фондове или фондове на Съюза, включително информация за мерките, които са задължителни за извършващите съкращенията предприятия по силата на националното законодателство или на колективни трудови договори;

з)  прогнозния бюджет за всеки от компонентите на съгласувания пакет от персонализирани услуги в подкрепа на бенефициерите от целевата група и за всички дейности по подготовка, управление, информация, публичност, контрол и докладване;

и)  за целите на оценката — индикативни и специфични за случая цели, определени от държавата членка, относно равнището на повторна заетост на бенефициерите 6 месеца след края на периода на изпълнение;

й)  датите, на които персонализираните услуги за бенефициерите от целевата група и дейностите по привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие, посочени в член 8, са започнали или трябва да започнат;

к)  процедурите, които се спазват, за консултация с бенефициерите от целевата група или техните представители или със социалните партньори, както и с местните и регионалните органи или други засегнати заинтересовани страни, когато това е приложимо;

л)  декларация за съответствие на поисканата подкрепа от ЕФПГ ЕФП с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи, както и декларация, посочваща защо съгласуваният пакет от персонализирани услуги не заменя мерките, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори;

м)  източниците на национално предварително финансиране или съфинансиране, както и на друго съфинансиране, когато това е приложимо;

ма)   декларация, че предложените действия ще се допълват от действия, финансирани от структурните фондове, и че ще се избегне всякакво двойно финансиране. [Изм. 66]

Член 10

Допълване, съответствие и координация

1.  Финансовият принос от ЕФПГ ЕФП не замества мерките, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори.

2.  Подкрепата за бенефициерите от целевата група допълва мерките, предприемани от държавите членки на национално, регионално, и местно и когато е целесъобразно — на трансгранично равнище, включително тези мерките, съфинансирани от фондове фондове и програми на Съюза, в съответствие с препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране. [Изм. 67]

3.  Финансовият принос от ЕФПГ ЕФП е ограничен до това, което е необходимо за оказване изразяване на солидарност и предоставяне на временна, еднократна подкрепа по отношение на бенефициерите от целевата група. Мерките, подпомагани от ЕФПГЕФП, са в съответствие с правото на Съюза и с националното право, включително с правилата за държавните помощи. [Изм. 68]

4.  В съответствие със съответните си отговорности Комисията и кандидатстващата държава членка осигуряват координиране на помощта от фондовете и програмите на Съюза. [Изм. 69]

5.  Кандидатстващата държава членка гарантира, че специфичните мерки, които получават финансов принос от ЕФПГ ЕФП, не получават помощ и по други финансови инструменти на Съюза.

Член 11

Равенство между мъжете и жените и недопускане на дискриминация

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от различните всички подходящи етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФПГ ЕФП и че се насърчават през тези етапи. [Изм. 70]

Комисията и държавите членки предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на всякаква дискриминация, основаваща се пол, полова идентичност, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, при достъпа до ЕФПГ ЕФП и през различните етапи на усвояване на финансовия принос.

Член 12

Техническа помощ по инициатива на Комисията

1.  По инициатива на Комисията максимум 0,5 % от годишния таван на ЕФПГ ЕФП могат да бъдат използвани за финансиране на техническа и административна помощ за неговото привеждане в действие, като например дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни, контрол, одит и оценка, включително корпоративни информационни системи, комуникационни дейности и дейности за повишаване на видимостта на ЕФПГ ЕФП, както и други мерки за административна и техническа помощ. Засилват се взаимодействията със създадените системи за мониторинг на структурните промени, като например валутния механизъм. Тези мерки могат да обхващат бъдещи и предходни програмни периоди. [Изм. 71]

2.  При спазване на тавана, определен в параграф 1, Комисията внася искане за трансфер на бюджетни кредити за техническа помощ към съответните бюджетни редове в съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

3.  Комисията оказва техническа помощ по собствена инициатива при пряко или непряко управление в съответствие с [член 62, параграф 1, букви а) и в)] от Финансовия регламент.

Когато Комисията предоставя техническа помощ при непряко управление, тя гарантира прозрачността на процедурата за определяне на третото лице, което ще отговаря за изпълнението на възложените задачи, и информира всички заинтересовани страни в рамките на ЕФП, включително и Европейския парламент, за съответния избран подизпълнител. [Изм. 72]

4.  Техническата помощ от Комисията включва предоставянето на информация и насоки на държавите членки за използването, мониторинга и оценяването на ЕФПГ ЕФП, включително за създаването на бюро за помощ. Комисията предоставя също информация и ясни насоки за използването на ЕФПГ ЕФП на европейските и националните социални партньори. Мерките, свързани с даването на насоки, могат да включват и създаването на работни групи в случай на сериозни икономически сътресения в дадена държава членка. [Изм. 73]

Член 13

Информация, комуникация и публичност

1.  Държавите членки посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, като осигуряват последователна, ефективна и целенасочена информация за различни видове публика, включително целенасочена информация за бенефициерите, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и обществеността. Държавите членки гарантират, че се изтъква добавената стойност на финансирането от страна на Съюза и че подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета. [Изм. 74]

Държавите членки следва да използват емблемата на ЕС в съответствие с [приложение VIII от Регламента за общоприложимите разпоредби] заедно с прост текст за финансирането („финансирано/съфинансирано от Европейския съюз“).

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ ЕФП, насоки за подаването на заявления и за допустимите действия, редовно актуализиран списък на лицата за контакт в държавите членки, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура. [Изм. 75]

3.  Комисията подпомага разпространението на съществуващите най-добри практики по отношение на комуникацията и изпълнява информационни и комуникационни дейности, свързани със случаите по ЕФПГ ЕФП и резултатите от тях, въз основа на своя опит с цел подобряване подчертаване на ролята на ЕФП, повишаване на осведомеността относно критериите за допустимост и процедурите за кандидатстване в рамките на ЕФП, подобряване на ефективността на ЕФПГ ЕФП и гарантиране на това, че гражданите и работниците на Съюза знаят за съществуването на ЕФПГ ЕФП, включително гражданите и работниците в селските райони с труден достъп до информация. [Изм. 76]

Държавите членки гарантират, че всички материали за комуникация и видимост се предоставят при поискване на институциите, органите и агенциите на Съюза и че на Съюза се предоставя безвъзмезден, неизключителен и неотменим лиценз за използването на тези материали и всички вече съществуващи права, свързани с тях. Лицензът предоставя на Съюза следните права:

—  вътрешно ползване, т.е. правото на възпроизвеждане, копиране и предоставяне на материалите за комуникация и видимост на институциите и агенциите на ЕС и техните служители и на институциите и агенциите на държавите — членки на ЕС, и техните служители;

—  възпроизвеждане на материалите за комуникация и видимост по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло или отчасти;

—  публично разгласяване на материалите за комуникация и видимост чрез използването на всички средства за комуникация;

—  публично разпространение на материалите за комуникация и видимост (или на копия от тях) във всички форми;

—  съхранение и архивиране на материалите за комуникация и видимост;

—  преотстъпване на правата във връзка с материалите за комуникация и видимост на трети страни.

На Съюза могат да бъдат предоставени допълнителни права.

4.  Средствата, отпуснати за комуникационни дейности съгласно настоящия регламент, допринасят също за обхващане на институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общите цели, посочени в член 3.

Член 14

Определяне на финансовия принос

1.  Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, и по-специално като взема предвид броя на бенефициерите от целевата група, предложените мерки и очакваните разходи, Комисията, в срока, определен в член 9, параграф 4, оценява и предлага във възможно най-кратък срок размера на финансовия принос от ЕФПГЕФП, ако има такъв, който може да бъде предоставен в рамките на наличните средства. [Изм. 77]

2.  Процентът на съфинансиране по ЕФПГ ЕФП за предложените мерки се изравнява с най-високия процент на съфинансиране по ЕСФ+ в съответната държава членка.

3.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент са изпълнени, тя незабавно започва процедурата, определена в член 16, и уведомява кандидатстващата държава членка. [Изм. 78]

4.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент не са изпълнени, тя незабавно уведомява кандидатстващата държава членка, както и другите заинтересовани страни, включително Европейския парламент. [Изм. 79]

Член 15

Период на допустимост

1.  За финансов принос от ЕФПГ ЕФП са допустими разходите, направени от датите, посочени в заявлението съгласно член 9, параграф 5, буква й), на които съответната държава членка започва или трябва да започне да предоставя персонализираните услуги на бенефициерите от целевата група или извършва административните разходи по привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие в съответствие с член 8, параграфи 1 и 4.

2.  Държавата членка изпълнява допустимите мерки, посочени в член 8, възможно най-скоро. Те се прилагат при всички обстоятелства до шест месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос и се изпълняват не по-късно от 24 месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос. [Изм. 80]

3.  Периодът на изпълнение започва да тече от датите, посочени в заявлението съгласно член 9, параграф 5, буква ѝ), на които съответната държава членка започва да предоставя персонализираните услуги на бенефициерите от целевата група и започва да изпълнява посочените в член 8 дейности по привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие, и приключва 24 месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос.

4.  Когато бенефициер получи достъп до курс за образование или обучение с продължителност две или повече години, разходите за този курс отговарят на условията за съфинансиране по ЕФПГ ЕФП до датата, на която трябва да бъде представен окончателният доклад по член 20, параграф 1, при условие че съответните разходи са направени преди тази дата.

5.  Разходите по член 8, параграф 4 са допустими до крайния срок за подаване на окончателния доклад съгласно член 20, параграф 1.

Член 16

Бюджетна процедура и изпълнение

1.  Когато Комисията заключи, че условията за предоставяне на финансов принос от ЕФПГ ЕФП са изпълнени, тя внася искане прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на ЕФП се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета в рамките на един месец от внасянето на предложението до тях. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският парламент действа с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове.

Едновременно с представянето на предложение си за решение за мобилизиране на ЕФП Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура за трансфер към съответните бюджетни редове. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура.

Трансферите, свързани с ЕФП, се извършват в съответствие с член 31 от Финансовия регламент. [Изм. 81]

2.  Искането за трансфер трябва да се придружава от резюме на проверката на допустимостта на заявлението. [Изм. 82]

3.  Комисията приема решение за финансов принос — чрез акт за изпълнение — което влиза в сила на датата, на която Комисията бъде уведомена за одобряването на бюджетния трансфер от Европейския Европейският парламент и от Съвета. Съветът приемат решението представлява решение за финансиране по смисъла мобилизиране на член 110 от Финансовия регламент ЕФП. [Изм. 83]

3a.  Предложението за решение за мобилизиране на ЕФП съгласно параграф 1 включва следното:

a)  оценката, извършена в съответствие с член 9, параграф 4, заедно с резюме на информацията, въз основа на която е направена тази оценка;

б)  доказателства, че критериите, предвидени в членове 5 и 10, са изпълнени; както и

в)  обосновка на предложените суми. [Изм. 84]

Член 16а

Изключителни случаи

В изключителни случаи и при условие че оставащите налични финансови средства във фонда през годината на извършване на голямо преструктуриране не са достатъчни, за да покрият пълния размер на необходимата според бюджетния орган помощ, Комисията може да предложи разликата да бъде финансирана от фонда за следващата година. Годишният таван за бюджета на фонда за годината на извършване на голямо преструктуриране и за следващата година следва да се спазва при всички обстоятелства. [Изм. 85]

Член 17

Изплащане и използване на финансовия принос

1.  След влизането в сила на решение за финансов принос в съответствие с член 16, параграф 3, Комисията изплаща финансовия принос на съответната държава членка посредством едно 100 %-во плащане за авансово финансиране, по принцип в срок от 15 работни дни. Предварителното финансиране се уравнява, когато държавата членка представи заверен отчет за разходите в съответствие с член 20, параграф 1. Неизразходваната сума се възстановява на Комисията.

2.  Финансовият принос по параграф 1 се усвоява под режим споделено управление в съответствие с член 63 от Финансовия регламент.

3.  Подробните технически ред и условия за финансирането се определят от Комисията в решението за финансов принос, посочено в член 16, параграф 3.

4.  При осъществяването на мерките, включени в съгласувания пакет от персонализирани услуги, съответната държава членка може да представи на Комисията предложение за изменение на включените мерки, като добави други допустими мерки, изброени в член 8, параграф 1, букви а) и б), при условие че тези изменения са надлежно обосновани и че общата сума не надхвърля размера на финансовия принос, посочен в член 16, параграф 3. Комисията разглежда предложените изменения и ако е съгласна с тях, изменя по съответния начин решението за финансов принос.

5.  Съответната държава членка разполага с гъвкавостта да преразпределя сумите между бюджетните позиции, определени в решението за финансов принос в съответствие с член 16, параграф 3. Ако дадено преразпределение надхвърли увеличение с 20 % за една или повече от посочените позиции, държавата членка уведомява Комисията предварително за това.

Член 18

Използване на еврото

В заявленията, решенията за финансов принос и докладите съгласно настоящия регламент, както и във всички други документи, свързани с тях, всички суми се представят в евро.

Член 19

Показатели

1.  Показателите за докладване на напредъка на програмата по отношение на постигането на целите, определени в член 3, са посочени в приложението.

2.  Системата за докладване на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на резултатите от нея. За тази цел на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25, за да изменя показателите в приложението, когато това се счита за необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на използването на фонда.

Член 19а

Образец за проучването на бенефициер

Проучването на бенефициер, посочено в член 20, параграф 1, буква г), се основава на образеца, установен от Комисията посредством акт за изпълнение. Комисията приема този акт за изпълнение в съответствие с процедурата за консултиране, посочена в член 26, параграф 2, за да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член. [Изм. 86]

Член 20

Окончателен доклад и приключване

1.  Не по-късно от края на седмия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка представя на Комисията окончателен доклад за усвояването на финансовия принос, като докладът включва също информация за:

а)  видовете мерки и основните получените резултати, обясняващи предизвикателствата, извлечените поуки, синергиите и допълването с други фондове на ЕС, по-специално ЕСФ+, и посочващи, когато е възможно, допълването на мерките с тези, финансирани от други програми на Съюза или национални програми в съответствие с Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране; [Изм. 87]

б)  имената на органите, предоставящи пакета от мерки в държавата членка;

в)  показателите, предвидени в член 19;

г)  резултатите от проучване на бенефициер, проведено в рамките на шест месеца от края на периода на изпълнение, което обхваща възприеманата промяна в пригодността за заетост на бенефициерите или за тези, които вече са намерили работа, повече информация за качеството и вида на намерената работа, като например промяната в работното време, нивото на отговорност или промяната на равнището на заплащане в сравнение с предишната работа, сектора, в който лицето е намерило работа, както и разбивка на тази информация по пол, възрастова група и образователно равнище; [Изм. 88]

д)  това дали извършващото съкращенията предприятие, с изключение на стартиращите предприятия, микропредприятията и МСП, е било бенефициер на държавна помощ или на предходно финансиране от Кохезионния фонд или от структурните фондове на Съюза през предходните пет години; [Изм. 89]

е)  декларация, обосноваваща разходите.

2.  Не по-късно от края на деветнадесетия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка предоставя простия пълния и надлежно проверен прост набор от данни, съдържащ информация за по-дългосрочния показател за резултатите по точка 3 от приложението. [Изм. 90]

3.  Не по-късно от шест месеца след като Комисията получи цялата информация, изисквана по параграф 1, тя приключва финансовия принос, като определя окончателния размер на финансовия принос от ЕФПГ ЕФП и остатъка, дължим от съответната държава членка, ако има такъв, в съответствие с член 24. Приключването зависи от предоставянето на по-дългосрочния показател за резултатите в съответствие с параграф 2.

Член 21

Двугодишен доклад

1.  До 1 август 2021 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и по Регламент (ЕС) № 1309/2013 през предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ ЕФП, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, бързината на тяхното обработване и евентуалните пропуски в съществуващите правила, приетите решения, финансираните мерки, включително статистически данни относно показателите, посочени в приложението, и допълването на тези мерки с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, и информация за приключването на предоставяния финансов принос и също така документира заявленията, които са били отхвърлени или чийто размер е бил намален поради липса на достатъчно бюджетни кредити или поради недопустимост. [Изм. 91]

2.  Докладът се предава за информация на държавите членки, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори. [Изм. 92]

Член 22

Оценка

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФПГ ЕФП, включително последваща оценка на въздействието от прилагането му на национално, регионално и местно равнище.

За целите на оценката, посочена в първа алинея, държавите членки събират всички налични данни за случаите по ЕФП и за подпомогнатите работници. [Изм. 93]

2.  Резултатите от оценките, посочени в параграф 1, се предават за информация на Европейския парламент, Съвета, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори. Препоръките, съдържащи се в оценките, се вземат под внимание при разработването на нови програми в областта на заетостта и социалните въпроси или при по-нататъшното развитие на съществуващите програми.

3.  Оценките, посочени в параграф 1, включват приложими статистически данни за финансовите приноси с разбивка по сектори и държави членки. [Изм. 94]

4.  За да се гарантира ефективна оценка на напредъка на ЕФПГ ЕФП по постигането на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25, за да изменя приложението с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато това се счита за необходимо, и за да допълва настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.

Член 23

Управление и финансов контрол

1.  Без да се засяга отговорността на Комисията за изпълнението на общия бюджет на Съюза, държавите членки поемат отговорност за управлението на мерките, подкрепени от ЕФПГ ЕФП, и за финансовия контрол върху мерките. Мерките, които те предприемат, включват:

а)  проверка дали са налични механизми за управление и контрол и дали те се прилагат по начин, който гарантира, че средствата на Съюза се използват ефикасно и правилно, в съответствие с принципа на добро финансово управление;

б)  гарантиране, че предоставянето на данни от мониторинг е задължително изискване за договорите с органи, предоставящи съгласувания пакет от персонализирани услуги;

в)  проверка дали финансираните мерки са извършени правилно;

г)  гарантиране, че финансираните разходи се базират на проверими оправдателни документи и че са законни и редовни;

д)  предотвратяване, откриване и коригиране на нередности, включително измами, и събиране на недължимо платените суми заедно с лихвите за забава, когато е уместно. Държавите членки докладват на Комисията за нередностите, включително измамите.

2.  За целите на член [63, параграф 3?] от Финансовия регламент държавите членки определят органи, които отговарят за управлението и контрола на подкрепяните по линия на ЕФПГ ЕФП мерки. Тези органи предоставят на Комисията информацията по член [63, параграфи 5, 6 и 7?]. от Финансовия регламент във връзка с изпълнението на финансовия принос при представяне на окончателния доклад по член 20, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато органите, определени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1309/2013, са предоставили достатъчно гаранции, че плащанията са законосъобразни и редовни и че са правилно отчетени, съответната държава членка може да уведоми Комисията, че тези органи се потвърждават съгласно настоящия регламент. В този случай съответната държава членка посочва кои органи са потвърдени и каква е тяхната функция.

3.  Държавите членки правят необходимите финансови корекции при констатирани нередности. Извършваните от държавите членки корекции се състоят в цялостна или частична отмяна на финансовия принос. Държавите членки събират всяка недължимо платена сума в резултат на открита нередност, връщат я на Комисията, а когато сумата не бъде върната от съответната държава членка в определения срок, се дължи лихва за забава.

4.  В качеството си на институцията, отговорна за изпълнението на общия бюджет на Съюза, Комисията предприема всички мерки, необходими за проверка на това дали финансираните действия се осъществяват в съответствие с принципа на добро финансово управление. Кандидатстващата държава членка е задължена да гарантира, че притежава гладко функциониращи системи за управление и контрол. Комисията се убеждава сама, че се прилагат такива системи.

За тази цел, без да се засягат правомощията на Сметната палата или проверките, извършвани от държавата членка в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби, длъжностните лица или служителите на Комисията могат да извършват проверки на място, включително извадкови проверки, на мерките, финансирани от ЕФПГ ЕФП, с предизвестие от най-малко един работен ден. Комисията известява кандидатстващата държава членка, за да получи необходимото съдействие. В тези проверки могат да участват длъжностни лица или служители от съответната държава членка.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25 с цел допълване на параграф 1, буква д), като определя критериите за определяне на случаите на нередност, които трябва да бъдат докладвани, и данните, които трябва да бъдат предоставени.

6.  Комисията приема акт за изпълнение за определяне на формата, който следва да бъде използван за докладване на нередности в съответствие с процедурата за консултиране, посочена в член 26, параграф 2, за да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член.

7.  Държавите членки гарантират, че всички оправдателни документи за извършените разходи са на разположение на Комисията и Сметната палата за срок от три години след приключването на финансов принос, получен от ЕФПГ ЕФП.

Член 24

Събиране на финансовия принос

1.  В случаите, когато реалната цена на съгласувания пакет от персонализирани услуги е по-малка от размера на финансовия принос съгласно член 16, Комисията събира съответната сума, след като предостави на съответната държава членка възможност да представи своите забележки.

2.  Ако, след като направи необходимите проверки, Комисията заключи, че дадена държава членка не е изпълнила задълженията, посочени в решението за финансов принос, или не изпълнява задълженията си по член 23, параграф 1, тя дава на съответната държава членка възможност да представи своите забележки. Ако не бъде постигнато споразумение, Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, за да направи финансовите корекции, наложени от отмяната на целия принос или на част от приноса на ЕФПГ ЕФП по съответната мярка. Това решение се взема в срок от 12 месеца след получаване на забележките на държавата членка. Съответната държава членка събира всяка недължимо платена сума в резултат на нередност, а когато сумата не бъде върната от кандидатстващата държава членка в определения срок, се дължи лихва за забава.

Член 25

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, параграф 3 и член 23, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Делегирането на правомощие, посочено в член 19, параграф 3 и член 23, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 19, параграф 3 и член 23, параграф 5, влиза в сила единствено ако няма изразено възражение от страна на Европейския парламент или на Съвета в срок от два месеца от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът уведомят Комисията, че нямат възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 26

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(27).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 27

Преходна разпоредба

Регламент (ЕС) № 1309/2013 продължава да се прилага за заявленията, подадени до 31 декември 2020 г. Той се прилага до приключването на съответните случаи.

Член 28

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за заявленията, подадени от 1 януари 2021 г. нататък.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общи показатели за крайните продукти и за резултатите във връзка със заявленията до ЕФПГ ЕФП

Всички лични данни(28) следва да се представят с разбивка по пол (женски, мъжки, небинарен).

(1)  Общи показатели за крайните продукти, отнасящи се до бенефициерите:

—  безработни лица*,

—  неактивни лица*,

—  заети лица*,

—  самостоятелно заети лица*,

—  лица на възраст под 30 години*,

—  лица на възраст над 54 години*,

—  лица със завършен прогимназиален етап на основното образование или с по-ниска степен на образование (ISCED 0—2)*,

—  лица със завършен гимназиален етап на средното образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4)*,

—  лица с висше образование (ISCED 5—8)*,

—  лица с професионален опит, по-малко от 2 години,

—  лица с професионален опит между 2 и 10 години,

—  лица с професионален опит над 10 години. [Изм. 95]

Общият брой на бенефициерите следва да се изчислява автоматично въз основа на общите показатели за крайните продукти, отнасящи се до трудовия статус(29).

Тези данни за бенефициерите, участващи в съфинансираните от ЕФПГ ЕФП мерки, следва да се предоставят в окончателния доклад по член 20, параграф 1.

(2)  Общи показатели за резултатите, отнасящи се до бенефициерите:

—  процент на бенефициерите на ЕФПГ ЕФП, които са заети (с разбивка по видове трудови договори: на пълен/непълен работен ден, срочен/безсрочен) или самостоятелно заети, 6 месеца след края на периода на изпълнение*,

—  процент на бенефициерите на ЕФПГ ЕФП, които придобиват квалификация, 6 месеца след края на периода на изпълнение*,

—  процент на бенефициерите на ЕФПГ ЕФП, които участват в образование или обучение, 6 месеца след края на периода на изпълнение*.

Тези данни следва да се предоставят в окончателния доклад по член 20, параграф 1 и следва да се събират въз основа на данните, предоставени от компетентните органи на държавата членка, както и посредством проучвания сред бенефициерите (съгласно член 20, параграф 1, буква г). Тези данни следва да обхващат изчисления общ брой на бенефициерите, докладван чрез общите показатели за крайните продукти (1). По този начин процентите също се отнасят до тази изчислена обща стойност.

(3)  Общ по-дългосрочен показател за резултатите, отнасящи се до бенефициерите:

—  процент на бенефициерите на ЕФПГ ЕФП, които са заети, включително самостоятелно заети, 18 месеца след края на периода на изпълнение, посочен в решението за финансиране*.

Тези данни следва да се предоставят до края на деветнадесетия месец след края на периода на изпълнение. Данните следва да обхващат изчисления общ брой на бенефициерите, докладван чрез общите показатели за крайните продукти (1). По този начин процентите също се отнасят до тази изчислена обща стойност. При по-големи случаи, обхващащи над 1 000 бенефициери, данните могат да бъдат събирани по друг начин въз основа на извадка, която е представителна за общия брой на бенефициерите, докладван като показател за крайните продукти (1).

(1)ОВ C …
(2)ОВ C …
(3) Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg.
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1549447237645&from=EN
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_bg.
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_bg.
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_bg.
(11)Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013)0882, 13.12.2013 г.).
(12)Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).
(13)Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26).
(14)Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.
(15)COM(2018)0297 и придружаващия го SWD(2018)0192.
(16)Документът на Комисията SWD(2018)0171 и неговото приложение COM(2018)0321.
(17)OВ L …
(18)Reference to be updated.
(19)Reference to be updated.
(20)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).
(21)Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(22)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(23)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стp. 1).
(24)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(25) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(26)Reference to be checked/updated: Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).
(27) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(28)Управляващите органи следва да създадат система, която регистрира и съхранява данните на отделните участници в компютризиран вид. Мерките относно обработката на данни, въведени от държавите членки, следва да са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1), и по-специално членове 4, 6 и 9 от него. Данните, докладвани чрез отбелязаните със знака „*“ показатели, представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Обработването им е необходимо за спазването на правното задължение, което се прилага спрямо администратора (член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679).
(29)Безработни, неактивни, заети, самостоятелно заети.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност