Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0202(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0445/2018

Předložené texty :

A8-0445/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0019

Přijaté texty
PDF 319kWORD 98k
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0380),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0231/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro regionální rozvoj a postoj Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví ve formě pozměňovacích návrhů (A8-0445/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. ledna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci transformaci (EFGEFT) [pozm. návrh 1. Tento pozměňovací návrh se týká celého textu]
P8_TC1-COD(2018)0202

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 175 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Při provádění fondů by s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie měly být respektovány dodržovány horizontální zásady stanovené v podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku článku 9 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v podle článku 5 SEU, s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie. V souladu s článkem 8 SFEU by členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví, jakož i o boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. [pozm. návrh 2]

(2)  Dne 17. listopadu 2017 Evropský parlament, Rada a Komise společně vyhlásily evropský pilíř sociálních práv(4) v reakci na sociální výzvy v rámci Evropy. S přihlédnutím k měnícímu se světu práce se Unie připraví na současné i budoucí výzvy spojené s globalizací a digitalizací tím, že přispěje k inkluzivnějšímu růstu a zlepší politiku zaměstnanosti a sociální politiku. Dvacet klíčových zásad pilíře je rozděleno do tří kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce; spravedlivé pracovní podmínky; sociální ochrana a začlenění. Evropský pilíř sociálních práv bude působit jako zastřešující rámec Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci transformaci (EFGEFT), který umožní Unii zavést do praxe příslušné zásady v případě podstatné restrukturalizace.

(3)  Dne 20. června 2017 Rada schválila odpověď Unie(5) na „Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030“(6) – udržitelnou evropskou budoucnost. Rada zdůraznila, že je důležité dosáhnout udržitelného rozvoje ve všech jeho třech rozměrech (hospodářském, sociálním a environmentálním), a to vyváženým a integrovaným způsobem. Je zásadně důležité, aby bylo hledisko udržitelného rozvoje zohledňováno v evropském politickém rámci a aby Unie zaujala ambiciózní přístup v rámci všech politik, kterých využívá k řešení globálních výzev. Rada uvítala sdělení Komise nazvané „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“ ze dne 22. listopadu 2016 coby první krok k zohledňování cílů udržitelného rozvoje a uplatňování udržitelného rozvoje jako důležité základní zásady ve všech politikách Unie, mimo jiné prostřednictvím svých finančních nástrojů.

(4)  V únoru 2018 přijala Komise sdělení s názvem „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“(7). Komise zdůrazňuje, že rozpočet Unie podporuje evropské jedinečné sociálně tržní hospodářství. Proto bude nanejvýše důležité zlepšit pracovní příležitosti a řešit výzvy v oblasti dovedností, zejména také dovedností souvisejících s digitalizací, automatizací a přechodem na ekonomiku účinně využívající zdroje, přičemž je třeba plně dodržovat Pařížskou dohodu o změně klimatu z roku 2015 v návaznosti na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. V příštím víceletém finančním rámci bude klíčovou zásadou rozpočtová flexibilita. Zůstanou v platnosti mechanismy flexibility, aby Unie mohla ragovat na nepředvídatelné události a aby se zajistilo, že rozpočtové prostředky jsou využívány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. [pozm. návrh 3]

(5)  Ve své „bílé knize o budoucnosti Evropy“(8) Komise vyjadřuje znepokojení, pokud jde o izolacionistická hnutí, narůstající pochybnosti ohledně přínosů otevřeného obchodu a sociálně tržního hospodářství Unie obecně.

(6)  V „diskusním dokumentu o využití potenciálu globalizace“(9) Komise určila kombinaci globalizace spojené s obchodem a technologických změn jako hlavní důvody zvýšené poptávky po kvalifikované pracovní síle a sníženého počtu pracovních míst, jež vyžadují nižší kvalifikaci. I přes celkové obrovské výhody otevřenějšího obchodu a pokračující integraci světových ekonomik je třeba řešit tyto negativní vedlejší účinky. Jelikož Třebaže otevřenější obchod poskytuje řadu výhod, je třeba stanovit vhodné prostředky pro řešení negativních vedlejších účinků, které se s ním pojí. Vzhledem k tomu, že současné přínosy globalizace jsou již nerovnoměrně rozděleny mezi lidi a regiony, což má významný dopad na lidi a regiony zasažené negativně, existuje nebezpečí, že tyto účinky budou ještě více zesíleny čím dál rychleji se vyvíjejícím technologickým pokrokemtechnologickými a environmentálními změnami. Proto bude v souladu se zásadami solidarity a udržitelnosti nezbytné zajistit, aby přínosy globalizace byly sdíleny spravedlivěji. Veškeré souběžné negativní účinky globalizace a technologických a environmentálních změn by měly být ve větší míře předjímány v příslušných strukturálních fondech Unie, například v Evropském sociálním fondu plus (ESF+), s cílem lépe přizpůsobit svět podnikání a pracovní sílu, a to sladěním hospodářského otevření růstu a technologického pokroku s dostatečnou se sociální ochranou a aktivní podporou přístupu k pracovním místům a samostatné výdělečné činnosti. [pozm. návrh 4]

(7)  V „diskusním dokumentu o budoucnosti financí Unie“(10) Komise zdůrazňuje nutnost zmenšit hospodářské a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Klíčovou prioritou jsou tudíž investice do udržitelnosti rozvoje, rovnosti, sociálního začleňování, vzdělání a odborné přípravy a rovněž zdraví. [pozm. návrh 5]

(8)  Globalizace Změna klimatu, globalizace a technologické změny pravděpodobně dále zvýší vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost světových ekonomik. Realokace pracovní síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí těchto hospodářských změn. Mají-li být výhody z těchto změn rozděleny spravedlivě, je nabízení pomoci propuštěným pracovníkům a osobám ohroženým propuštěním nanejvýš důležité. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou ESF+, jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFT, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem. „Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“(11) je politickým nástrojem Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené postupy pro předjímání a řešení restrukturalizace podniků. Poskytuje komplexní rámec pro to, jakým způsobem by měly být řešeny výzvy spojené s ekonomickým přizpůsobením a restrukturalizací a jejich dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a to správnými politickými prostředky. Rovněž vyzývá členské státy k využívání finančních prostředků EU a vnitrostátního financování takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální dopad restrukturalizace, zejména nepříznivé dopady na zaměstnanost. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFG, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem. [pozm. návrh 6]

(9)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006(12) pro víceletý finanční rámec od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. EFG byl zaveden, aby Unie mohla prokázat solidaritu s pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací.

(10)  Oblast působnosti nařízení (ES) č. 1927/2006 byla rozšířena v roce 2009 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009(13) v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala i na pracovníky, kteří byli propuštěni v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

(11)  Po dobu trvání víceletého finančního rámce od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 rozšířilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013(14) rozsah působnosti tak, aby bylo zahrnuto nejenom propouštění v důsledku vážného narušení hospodářství, které je způsobeno pokračující celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009, ale rovněž v důsledku jakékoli nové celosvětové finanční a hospodářskou krize.

(11a)  Program EFT by měl být viditelný a měl by využívat více kvalitnějších údajů, aby bylo možné EFT řádně vědecky hodnotit a předešlo se administrativním omezením, která brání využití tohoto programu při poskytování pomoci při přizpůsobení se obchodu. [pozm. návrh 7]

(12)  Komise provedla hodnocení EFG v polovině období, aby posoudila, jakým způsobem a do jaké míry EFG dosahuje svých cílů. Ukázalo se, že EFG je účinný a že je dosahováno vyšší míry opětovného začlenění propuštěných pracovníků než v předchozím programovém období. Při hodnocení bylo rovněž zjištěno, že EFG vytváří evropskou přidanou hodnotu. To platí zejména, pokud jde o jeho účinky na objem, tedy že pomoc z EFG nejen zvyšuje počet a různorodost nabízených služeb, ale též jejich stupeň intenzity. Kromě toho použití prostředků EFG je dobře viditelné a u občanů bezprostředně prokazuje přidanou hodnotu EU. Přesto byly zjištěny některé problémy. Na jedné straně byl postup pro uvolňování prostředků považován za příliš dlouhý. Dále řada členských států uvedla problémy při sestavování rozsáhlé analýzy souvislostí události, jež vedla k propouštění. Hlavním důvodem, jenž brání členským státům v podávání žádostí o podporu z EFG, jsou problémy s finanční a institucionální kapacitou. Na druhé straně by se mohlo jednat pouze o nedostatek pracovní síly – členské státy v současné době mohou žádat o technickou pomoc, pouze pokud provádějí intervenci z EFG. Jelikož k propouštění může dojít nečekaně, bylo by důležité, aby členské státy byly připraveny reagovat okamžitě a aby mohly předložit žádost neprodleně. Kromě toho se zdá, že v některých členských státech je nezbytné zintenzivnit budování institucionální kapacity, aby se zajistilo účinnější a efektivnější provádění intervence z EFG. Prahová hodnota 500 propuštěných pracovníků byla kritizována jako příliš vysoká, zejména v méně obydlených regionech(15).

(13)  Komise zdůrazňuje pokračující význam úlohy EFG EFT jako pružného fondu, který poskytuje pomoc propuštěným pracovníkům, kteří přišli o práci při propouštění velkého rozsahu, a pomáhá jim co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie by měla nadále poskytovat zvláštní jednorázovou podporu k usnadnění opětovného kvalitního a udržitelného profesního začlenění pracovníků propuštěných v oblastech, odvětvích, na územích nebo na trzích práce, které utrpěly otřes v důsledku vážného narušení hospodářství. Vzhledem k vzájemnému působení a k vzájemným dopadům otevřeného obchodu, technologických změn, digitalizace a automatizace či jiných faktorů, např. vystoupení Spojeného království z Evropské unie, přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a tudíž vzhledem ke skutečnosti, že je čím dál tím těžší určit specifický faktor, který způsobuje propouštění, bude by uvolnění prostředků z EFG EFT mělo být v budoucnu založeno pouze na značném dopadu restrukturalizace. Vzhledem ke svému účelu, jímž je poskytnout podporu v naléhavých a neočekávaných situacích, doplňuje EFG EFT předvídavější pomoc, již nabízí ESF+, přičemž zůstane by měl zůstat flexibilním a zvláštním nástrojem mimo rozpočtové stropy víceletého finančního rámce, jak je uvedeno ve sdělení Komise „ Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání – Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ a v jeho příloze(16). [pozm. návrhy 8 a 97]

(13a)  Ve svém usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích Evropský parlament znovu potvrdil svůj pevný postoj, pokud jde o potřebnou výši financování pro čtyři klíčové oblasti politiky Unie ve VFR na období 2012–2027 tak, aby mohly plnit své poslání a cíle. Poukázal zejména na výzvu ke zdvojnásobení konkrétního financování malých a středních podniků v rámci VFR a k řešení problematiky nezaměstnanosti mladých lidí; uvítal několik návrhů na zlepšení stávajících ustanovení, zejména vyšší příděly pro zvláštní nástroje; a konstatoval, že má v případě potřeby v úmyslu jednat o jejich dalším zdokonalení. [pozm. návrh 9]

(14)  Jak již bylo uvedeno, aby byl zachován evropský rozměr EFG EFT, měla by být žádost o pomoc uplatněna, pokud má podstatná restrukturalizace značný dopad na místní nebo regionální hospodářství. Tento dopad by měl být definován minimálním počtem propuštěných pracovníků během konkrétního referenčního období. S přihlédnutím ke zjištěním hodnocení v polovině období je prahová hodnota stanovena na 250 200 propuštěných pracovníků během referenčního období v délce čtyř měsíců (nebo šesti měsíců v případě určitých odvětví) příslušných referenčních období. Vzhledem k tomu, že vlny propouštění v různých odvětvích ve stejném regionu mají stejný značný dopad na místní trh práce, měly by být umožněny rovněž regionální žádosti. Na malých pracovních trzích, jako jsou trhy malých členských států nebo odlehlých regionů, včetně nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU, nebo za výjimečných okolností by mohly mělo být žádosti podávány možné předkládat žádosti i při nižším počtu propuštěných pracovníků. [pozm. návrh 10]

(14a)  EFT by se měl snažit projevit solidaritu s propuštěnými pracovníky ze všech typů podniků bez ohledu na jejich velikost a měl by přitom respektovat zásadu subsidiarity a zohledňovat významný dopad dané restrukturalizace jakožto prahovou hodnotu pro použití EFT. [pozm. návrh 11]

(14b)  EFT by měl být i nadále zvláštním nástrojem Unie, který reaguje na situace, v jejichž důsledku dochází k rozsáhlým případům restrukturalizace na evropském trhu práce. Unie by se však měla i nadále snažit nalézt udržitelnější způsoby, jak řešit strukturální změny a problémy, jež postihují trhy práce a vedou k takovým případům v členských státech. [pozm. návrh 12]

(15)  Jako výraz solidarity Unie s propuštěnými pracovníky a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, by míra spolufinancování nákladů na balíček individualizovaných služeb a jeho provádění měla být stejná jako v případě ESF+ v příslušném dotčeném členském státě.

(16)  Část rozpočtu Unie určená na EFG EFT by měla být provedena Komisí v rámci sdíleného řízení s členskými státy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) [číslo nového finančního nařízení]] (17) (dále jen „finanční nařízení“). Proto by při provádění EFG EFT v rámci sdíleného řízení měly Komise a členské státy dodržovat zásady uvedené ve finančním nařízení, jako je řádné finanční řízení, transparentnost a zákaz diskriminace.

(17)  Evropské středisko pro monitorování změn působící v rámci Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) v Dublinu napomáhá Komisi a členským státům s kvalitativními a kvantitativními analýzami s cílem pomoci při vyhodnocování trendů, jako je globalizace, technologické a environmentální změny, restrukturalizace a využívání EFGEFT. Tyto analýzy by měly zahrnovat dostatečný počet roztříděných údajů, zejména z genderového hlediska, s cílem bojovat účinněji proti nerovnosti žen a mužů. [pozm. návrh 13]

(17a)  Evropský monitor pro restrukturalizaci (ERM) nadace Eurofound sleduje pomocí sítě vnitrostátních dopisovatelů v reálném čase zprávy o velkých případech restrukturalizace po celé Unii. ERM je pro EFT velmi důležitý a měl by pomáhat s jeho fungováním, zejména skrze pomoc při vyhledávání případů vyžadujících pomoc v rané fázi. [pozm. návrh 14]

(18)  Propuštění pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by měli mít rovný přístup k EFG fondu EFT nezávisle na typu jejich pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni – bez ohledu na typ a trvání pracovního poměru –, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by proto měli být považováni za možné příjemce pomoci z EFG EFT pro účely tohoto nařízení. [pozm. návrh 15]

(19)  Finanční příspěvky z EFG EFT by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce a individualizované služby, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do kvalitního a udržitelného zaměstnání v některém z odvětví zaměřených na budoucnost, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně, ale také na podporu samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků, a to i vytvářením družstev. Opatření by měla odrážet plánované očekávané potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře a případně na překonávání genderových stereotypů v zaměstnání. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Tyto finanční příspěvky by měly doplňovat, a nikoli nahrazovat, opatření, která jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv v pravomoci členských států. Společnosti by mohly měly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG EFT. [pozm. návrh 16]

(19a)  Při plánování a vytváření koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, jejichž cílem je usnadnění opětovného začlenění cílových příjemců, by členské státy měly využívat cíle digitální agendy a strategie jednotného digitálního trhu a lépe tyto cíle zaměřit, aby tak řešily závažný rozdíl mezi ženami a muži v oblasti IKT a vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) prostřednictvím podpory rekvalifikace žen pro oblast IKT a STEM. Při plánování a vytváření koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by se členské státy měly rovněž vyhýbat udržování dominance jednoho pohlaví v těch odvětvích a sektorech, kde tomu tak tradičně je. Zvýšení zastoupení méně zastoupeného pohlaví v různých odvětvích, jako je například finančnictví, IKT a STEM, by přispělo ke snížení rozdílů v platech a důchodech mezi ženami a muži. [pozm. návrh 17]

(20)  Při vypracování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce by měly členské státy podporovat opatření, která významně přispějí k zaměstnatelnosti příjemců pomoci. Členské státy by měly usilovat o opětovné zapojení co největšího počtu všech příjemců pomoci účastnících se těchto opatření do kvalitního a udržitelného zaměstnání, a to co nejdříve v rámci šestiměsíčního sedmiměsíčního období předcházejícího dni, ke kterému má být předložena závěrečná zpráva. Koordinovaný balíček individualizovaných služeb by měl případně zohlednit důvody propouštění a předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček by měl být slučitelný s přechodem k hospodářství ohleduplnému ke klimatu a účinně využívajícímu zdroje. [pozm. návrh 18]

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně osob se zdravotním postižením, osob se závislými rodinnými příslušníky, mladých a starších nezaměstnaných osob, osob s nízkou kvalifikací, osob z rodin migrantů a osob ohrožených chudobou, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG EFT měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv. [pozm. návrh 19]

(21a)  V období od března 2007 do března 2017 obdržela Komise 148 žádostí o spolufinancování z EFG z 21 členských států, v celkové výši téměř 600 milionů EUR za účelem pomoci 138 888 propuštěným pracovníkům a 2 944 osobám, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET). [pozm. návrh 20]

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby urychleně podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG EFT, a orgány Unie by měly učinit vše pro jejich rychlé posouzení. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené. [pozm. návrh 21]

(22a)  Za účelem usnadnění provádění a dosahování cílů tohoto nařízení by měl mít EFT větší publicitu a jeho možnosti, zejména na úrovni příslušných orgánů členských států. [pozm. návrh 22]

(22b)  Komise by měla celostátním a regionálním orgánům usnadnit přístup prostřednictvím zvláštní asistenční služby (helpdesk), která bude poskytovat obecné informace, objasňovat postupy a vysvětlovat, jak podat žádost. Asistenční služba by měla poskytovat standardizované formuláře pro statistické účely a další analýzy. [pozm. návrh 23]

(23)  V zájmu příjemců pomoci a orgánů odpovědných za provádění opatření by měl žádající členský stát všechny subjekty zapojené do procesu podávání žádostí průběžně informovat o postupu žádosti a zapojit je v průběhu provádění. [pozm. návrh 24]

(24)  V souladu se zásadou řádného finančního řízení by nemohou finanční příspěvky z EFG neměly EFT nahrazovat podpůrná opatření, která mají k dispozici příjemci pomoci v rámci fondů Unie nebo jiných politik či programů Unie, ale měly by je pokud možno doplňovat. Finanční příspěvek z EFT nemůže nahradit ani vnitrostátní opatření či opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné propouštějící podniky, měl by naopak vytvořit přidanou hodnotu. [pozm. návrh 25]

(25)  S ohledem na zásadu rovnosti by členské státy měly zajistit účinný přístup k informacím o EFT na celém svém území, včetně venkovských oblastí. Komise by měla podporovat zejména šíření již stávajících osvědčených postupů, informovat o jeho kritériích způsobilosti a postupech týkajících se žádostí a zvýšit povědomí občanů Unie, zejména pak pracovníků, o tomto fondu. Měla Měla by být zahrnuta zvláštní ustanovení pro informační a komunikační činnosti týkající se případů podpory z EFG EFT a jejích výsledků. [pozm. návrh 26]

(26)  Pro snazší provádění tohoto nařízení by měly být výdaje způsobilé buď ode dne, kdy členský stát začne poskytovat individualizované služby, nebo ode dne, kdy členský stát nese administrativní výdaje pro provádění EFG EFT.

(27)  K pokrytí potřeb vznikajících zejména v prvních měsících každého roku, kdy jsou možnosti převodů z jiných rozpočtových položek obzvlášť obtížné, by měla být při ročním rozpočtovém procesu dána v rozpočtové položce pro EFG EFT k dispozici odpovídající částka prostředků na platby.

(27a)  K pokrytí potřeb vznikajících zejména v prvních měsících každého roku, kdy jsou možnosti převodu z jiných rozpočtových položek obzvlášť omezeny, by měla být v rámci ročního rozpočtového procesu dána v rozpočtové položce pro fond EFT k dispozici odpovídající částka prostředků na platby. [pozm. návrh 27]

(28)  [Víceletý finanční rámec a interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne [budoucí datum] o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(18) (dále jen „interinstitucionální dohoda“) určují rozpočtový rámec EFGEFT].

(29)  V zájmu příjemců pomoci by měla být pomoc poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji. Členské státy a orgány Unie, které se účastní rozhodování o EFG EFT, by měly vyvinout co největší úsilí ke snížení doby zpracování a zjednodušení postupů s cílem zajistit hladké a rychlé přijetí rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG EFT. Rozpočtový orgán bude tudíž v budoucnu rozhodovat o žádostech o převod předložených Komisí, přičemž již nebude potřebný návrh Komise na uvolnění prostředků z EFG. [pozm. návrh oddělené hlasování]

(30)  V případě, že podnik ukončil činnost, je možné propuštěným pracovníkům pomoci v tom, aby mohli převzít některé nebo všechny činnosti svého bývalého zaměstnavatele, a členský stát, v němž se podnik nachází, může na uskutečnění tohoto kroku poskytnout finanční prostředky, které jsou za tímto účelem nezbytné. [pozm. návrh 29]

(31)  Aby mohl Evropský parlament provádět politickou kontrolu a Komise mohla nepřetržitě sledovat výsledky dosažené prostřednictvím pomoci z EFG EFT, měly by členské státy předložit závěrečnou zprávu o provádění EFG EFT, která by měla splňovat požadavky na monitorování a zahrnovat následné kroky týkající se příjemců a posouzení dopadů na rovnost žen a mužů. [pozm. návrh 30]

(32)  Členské státy by měly zůstat odpovědné za provádění finančního příspěvku a za řízení a kontrolu akcí, na něž jsou poskytnuty finanční prostředky Unie, v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jen „finanční nařízení“)(19) nebo jeho následného nařízení. Členské státy by měly odůvodnit způsob použití finančního příspěvku získaného z EFGEFT. Vzhledem ke krátkému období pro provádění činností EFGEFT by se do povinností předkládat zprávy měla promítnout konkrétní povaha použití prostředků EFG EFT.

(32a)  Členské státy by měly zajistit účinná opatření v oblasti komunikace s cílem propagovat finanční příspěvky z EFT, uvádět původ financování Unie a zviditelnit činnosti financované Unií v rámci tohoto fondu. [pozm. návrh 31]

(33)  Členské státy by rovněž měly účinně předcházet veškerým nesrovnalostem včetně podvodů ze strany příjemců pomoci a tyto nesrovnalosti odhalovat a účinně je řešit. Kromě toho může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013(20) a nařízeními (Euratom, ES) č. 2988/95(21) a č. 2185/96(22) správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939(23) může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371(24) o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovaly při ochraně finančních zájmů Unie, aby udělily Komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a aby zajistily, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy by měly Komisi podávat zprávy o zjištěných nesrovnalostech včetně podvodů a o následných krocích, jež podnikly, jakož i o následných opatřeních přijatých v návaznosti na vyšetřování úřadu OLAF.

(34)  V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013[1], nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95[2], nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96[3] a nařízením Rady (EU) 2017/1939[4] mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné protiprávní jednání poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici (EU) 2017/1371[5]. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(35)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění a stanoví pravidla kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se rovněž vztahují na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a efektivní financování z EU.

(36)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(25) je zapotřebí tento program hodnotit na základě informací shromážděných podle zvláštních požadavků na monitorování, přičemž se bude omezovat nadměrná regulace a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků tohoto programu v praxi.

(37)  S ohledem na význam boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN tento program přispěje k začlenění oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení toho, aby celkem k cílům v oblasti klimatu přispívalo v rámci VFR na období 2021–2027 25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k cílům a aby co nejdříve, nejpozději však v oblasti klimatu roce 2027 bylo na tyto cíle každoročně vynakládáno 30 % výdajů. Během přípravy a provádění fondu budou určeny příslušné akce, které budou znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení. [pozm. návrh 32]

(38)  Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu jejich rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(39)  Vzhledem ke skutečnosti, že digitální transformace ekonomiky vyžaduje určitou úroveň digitální kompetence pracovní síly, mělo by být šíření dovedností potřebných v digitální éře povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, a mělo by obsahovat cíl zvyšovat zastoupení žen v profesích v oblasti STEM, [pozm. návrh 33]

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci transformaci (EFGEFT).

Stanoví cíle EFG EFT, formy financování z prostředků Unie a pravidla a kritéria pro poskytování tohoto financování, včetně žádostí členských států o finanční příspěvky z EFG EFT na opatření zaměřená na příjemce pomoci uvedené v článku 7. [pozm. návrh 34]

Článek 2

Úloha

EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů Cílem EFT je napomáhat socioekonomickým přeměnám vyplývajícím z globalizace a technologického pokroku z technologických a environmentálních změn tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům přizpůsobit se strukturálním změnám. Samotný EFG podporou alternativních a udržitelných pracovních míst. EFT je krizový fond, který působí reaktivně a přispívá ke spravedlivé transformaci. EFT jako takový přispívá k uplatňování zásad stanovených v evropském pilíři sociálních práv a upevní sociální a hospodářskou soudržnost mezi regiony a mezi členskými státy. [pozm. návrh 35]

Článek 3

Cíle

1.  Obecným cílem programu je projevit solidaritu s propuštěnými pracovníky – bez ohledu na typ a trvání jejich pracovního poměru – a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, v případě neočekávané podstatné restrukturalizace a nabídnout jim v rámci opatření zaměřených na nalezení nového zaměstnání finanční pomoc, jak je uvedeno v článku čl. 5 odst. 1, 2 a 3. [pozm. návrh 36]

2.  Specifickým cílem EFG EFT je nabídnout pomoc a podporu pracovníkům, pokud jde o opětovné začlenění na pracovní trh, v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, vystoupení Spojeného království z Evropské unie, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace, nebo automatizace a technologických změn. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám, a na podporu rovnosti žen a mužů. [pozm. návrhy 37 a 98]

Článek 4

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a)  „propuštěným pracovníkem“ rozumí pracovník, bez ohledu na typ nebo trvání pracovního poměru, jehož pracovní poměr je předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo jehož smlouva není obnovena z ekonomických důvodů; [pozm. návrh 38]

b)  „osobou samostatně výdělečně činnou“ rozumí osoba, která zaměstnávala méně než 10 pracovníků;

c)  „příjemcem pomoci“ rozumí osoba, která se účastní opatření spolufinancovaných z EFG EFT;

d)  „nesrovnalostí“ rozumí jakékoli porušení platného práva vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu zapojeného do provádění EFG EFT, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen rozpočet Unie tím, že by z něj byl uhrazen neoprávněný výdaj.

Článek 5

Kritéria pro pomoc

1.  Členské státy mohou požádat o finanční příspěvky z EFG EFT na opatření zaměřená na propuštěné pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2.  Finanční příspěvek z EFG EFTse poskytne v případě podstatné restrukturalizace mající za následek:

a)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 nejméně 200 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce čtyř měsíců v jednom podniku v členském státě, včetně případů, kdy se toto ukončení činnosti týká jeho dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou jeho odběrateli; [pozm. návrh 39]

b)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 alespoň 200 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce šesti devíti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných více než 250 alespoň 200; [pozm. návrh 40]

c)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 alespoň 200 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce čtyř devíti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejných nebo v různých hospodářských odvětvích definovaných na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se ve stejném regionu vymezeném na úrovni NUTS 2. [pozm. návrh 41]

3.  V případě malých pracovních trhů nebo za mimořádných okolností, zejména pokud jde o žádosti týkající včetně žádostí týkajících se malých a středních podniků, řádně odůvodněné odůvodněných žádajícím členským státem, je možné žádost o finanční příspěvek podle tohoto článku přijmout i přesto, že kritéria uvedená v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna, pokud má propouštění značný dopad na zaměstnanost a na místní, regionální nebo regionální celostátní hospodářství. Žádající členský stát uvede, která z kritérií pro pomoc stanovených v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna. Celkový objem příspěvků přidělených za mimořádných okolností nesmí přesáhnout 15 % ročního stropu EFG EFT. [pozm. návrh 42]

4.  Příspěvky z EFG EFTnelze uvolnit, jsou-li pracovníci propuštěni v důsledku rozpočtových škrtů ze strany členského státu, jež postihly odvětví závisející na především veřejném financování. [pozm. návrh 43]

Článek 6

Stanovení počtu propuštěných pracovníků a případů ukončení činnosti

1.  Žádající členský stát uvede způsob používaný pro výpočet počtu propustěných pracovníků a samostatně výdělečných osob podle definice v článku 4 pro účely článku čl. 5 odst. 1, 2 a 3. [pozm. návrh 44]

2.  Žádající členský stát vypočítá počet uvedený v odstavci 1 na základě jednoho z těchto dnů:

a)  dne, kdy zaměstnavatel v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 98/59/ES(26), písemně oznámí příslušnému orgánu veřejné moci plánované hromadné propouštění;

b)  dne jednotlivé výpovědi z pracovního poměru, kterou zaměstnavatel propouští pracovníka nebo ukončuje jeho pracovní poměr;

c)  dne skutečného skončení pracovního poměru nebo uplynutí sjednané doby jeho trvání;

d)  dne ukončení přidělení podniku, který jeho práci využíval, nebo

e)  v případě osoby samostatně výdělečně činné na základě dne, kdy tato osoba přestala podle vnitrostátních právních nebo správních předpisů vykonávat svou činnost.

V případech uvedených v bodě a) žádající členský stát poskytne Komisi dodatečné informace o skutečném počtu propuštěných pracovníků v souladu s čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení, a to předtím, než Komise dokončí posouzení.

Článek 7

Způsobilí příjemci

Žádající členský stát může v souladu s článkem 8 poskytnout koordinovaný balíček individualizovaných služeb spolufinancovaných z EFG EFT způsobilým příjemcům pomoci, mezi něž mohou patřit:

a)  propuštění pracovníci a samostatně výdělečné osoby, které přestaly vykonávat svou činnost, jejichž počet byl stanoven v souladu s článkem 6 a za referenční období stanovená včlánku čl. 5 odst. 1, 2 a 3; [pozm. návrh 45]

b)  propuštění pracovníci a samostatně výdělečné osoby, které přestaly vykonávat svou činnost, jejichž počet byl stanoven v souladu s článkem 6 a mimo referenční období stanovené v článku 5; konkrétně 6 měsíců před začátkem referenčního období nebo v období mezi koncem referenčního období a posledním dnem před datem dokončení posouzení Komisí.

Pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v prvním pododstavci písm. b) se považují za způsobilé, pokud lze prokázat jednoznačnou příčinnou souvislost s událostí, jež vedla k propouštění během referenčního období.

Odchylně od článku 5 může žádající členský stát poskytovat individualizované služby spolufinancované z EFT takovému počtu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“) a kteří v den podání žádosti nedosáhli věku 25 let – nebo rozhodnou-li tak členské státy, věku 30 let –, jenž nepřekročí počet cílových příjemců pomoci, a to přednostně pro ty osoby, které byly propuštěny nebo přestaly vykonávat svou činnost, za podmínky, že k propouštění došlo alespoň zčásti v regionech na úrovni NUTS 2. [pozm. návrh 46]

Článek 8

Způsobilá opatření

1.  Finanční příspěvek z EFG EFT může být poskytnut na aktivní opatření na trhu práce, která jsou součástí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb – se zapojením odborových organizací a/nebo zástupců pracovníků –, jež mají usnadnit opětovné profesní začlenění cílových příjemců pomoci, zejména pak nejvíce znevýhodněných propuštěných pracovníků, do kvalitního dlouhodobého zaměstnání nebo jim usnadnit zahájení samostatné výdělečné činnosti. [pozm. návrh 47]

Povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného balíčku individualizovaných individualizované odborné přípravy a/nebo služeb je šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře, jakož i v ekonomice účinně využívající zdroje. Úroveň odborné přípravy se přizpůsobí kvalifikacím, dovednostem a zvláštním potřebám příslušného příjemce pomoci. [pozm. návrh 48]

Součástí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb může být zejména:

a)  individuálním potřebám přizpůsobená odborná příprava a rekvalifikace, včetně dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a jiných dovedností potřebných v digitální éře, osvědčování získaných zkušeností, individualizovaná pomoc při hledání zaměstnání, poradenství pro volbu povolání, poradenské služby, mentorství, pomoc při outplacementu, podpora podnikání, podpora samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a převzetí podniků zaměstnanci a spolupráce; [pozm. návrh 49]

b)  zvláštní časově omezená opatření, jako jsou příspěvky při hledání zaměstnání, pobídky zaměstnavatelů k přijímání pracovníků příspěvky na mobilitu, příspěvky na mobilitu péči o děti, příspěvky na odbornou přípravu nebo denní příspěvky, včetně náhrad pro pečovatele, a pobídky zaměstnavatelů k přijímání pracovníků včetně pobídek k poskytování pružných pracovních podmínek pro propuštěné pracovníky. [pozm. návrh 50]

Náklady na opatření podle písmene b) nesmí překročit nepřekročí 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb uvedených v tomto odstavci. [pozm. návrh 51]

Investice na samostatnou výdělečnou činnost, zahájení vlastního podnikání včetně založení družstva nebo převzetí podniků zaměstnanci nesmí překročit 2025 000 EUR za propuštěného pracovníka. [pozm. návrh 52]

Koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímá budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří na šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře a zohledňuje poptávku na místní trh místním trhu práce a možnost opětovného začlenění pracovníků do zaměstnání v odvětví jejich bývalého zaměstnavatele, kde rozsáhlá restrukturalizace vytvořila poptávku po nových nebo doplňkových dovednostech a kde mohou být stávající dovednosti nejúčelněji využity. [pozm. návrh 53]

2.  Pro finanční příspěvek z EFG EFT nejsou způsobilá tato opatření:

a)  zvláštní časově omezená opatření uvedená v odst. 1 písm. b), která nejsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci na hledání zaměstnání nebo odborné přípravě;

b)  opatření, která mají být na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv prováděna podniky;

ba)  opatření, která budou podněcovat zejména znevýhodněné pracovníky, pracovníky ohrožené chudobou a starší pracovníky, aby zůstali na trhu práce nebo aby se na něj vrátili. [pozm. návrh 54]

bb)  opatření, která mají být na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv prováděna členskými státy. [pozm. návrh 55]

Opatření podporovaná z EFG EFT nenahrazují za žádných okolností pasivní opatření sociální ochrany. [pozm. návrh 56]

3.  Koordinovaný balíček služeb je vypracován na základě konzultace s cílovými příjemci pomoci či jejich zástupci a/nebo se sociálními partnery. [pozm. návrh 57]

4.  Z podnětu žádajícího členského státu lze poskytnout finanční příspěvek z EFG EFT na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti.

Článek 9

Žádosti

1.  Žádající členský stát podá Komisi žádost do 12 týdnů ode dne, kdy byla splněna kritéria stanovená v čl. 5 odst. 2 nebo 3.

2.  Komise do deseti pracovních dnů ode dne podání žádosti, případně ode dne, kdy Komise obdrží překlad žádosti, podle toho, co nastane později, potvrdí přijetí žádosti a informuje členský stát o jakýchkoliv dalších informacích, které potřebuje, aby danou žádost mohla posoudit. [pozm. návrh 58]

3.  V počátečních fázích postupu Komise poskytne členským státům technickou pomoc, pokud o to požádají. Pokud Komise další informace požaduje, členský stát odpoví do deseti pracovních dnů ode dne, kdy je o ně požádán. Na řádně odůvodněnou žádost dotčeného členského státu Komise tuto lhůtu prodlouží o deset pracovních dnů. [pozm. návrh 59]

4.  Na základě informací poskytnutých členským státem Komise dokončí posouzení toho, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, a to do 60 40 pracovních dnů od obdržení úplné žádosti, nebo případně překladu této žádosti. Pokud by Komise výjimečně nemohla tuto lhůtu dodržet, poskytne může být prodloužena o dalších 20 pracovních dnů, za předpokladu, že Komise předem předloží písemné vysvětlení s uvedením důvodů pro zpoždění a toto vysvětlení předá dotyčnému členskému státu. [pozm. návrh 60]

5.  Žádost musí obsahovat tyto informace:

a)  posouzení počtu propuštěných pracovníků v souladu s článkem 6, včetně metody výpočtu;

b)  v případě, že propouštějící podnik pokračoval i po propuštění pracovníků ve své činnosti, potvrzení o tom, že dodržel všechny své právní povinnosti upravující propouštění a že své pracovníky příslušným způsobem zabezpečil; [pozm. návrh 61]

ba)   jasné údaje o činnostech, které již členské státy podnikly v rámci pomoci propuštěným pracovníkům, a o doplňkové povaze požadovaných prostředků z EFT z důvodu nedostatku zdrojů dostupných celostátním nebo regionálním orgánům; [pozm. návrh 62]

bb)   přehled finančních prostředků Unie, které propouštějící podnik čerpal během pěti let předcházejících hromadnému propouštění; [pozm. návrh 63]

c)  stručný popis událostí, jež vedly k propouštění;

d)  identifikaci případných propouštějících podniků, dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou odběrateli daných podniků, odvětví a kategorií cílových příjemců pomoci rozlišených podle pohlaví, věkových skupin a dosaženého vzdělání;

e)  očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní, celostátní nebo případně přeshraniční hospodářství a zaměstnanost; [pozm. návrh 64]

f)  podrobný popis koordinovaného balíčku individualizovaných služeb a s nimi spojených výdajů, včetně zejména jakýchkoli opatření na podporu iniciativ v oblasti zaměstnanosti znevýhodněných osob, osob s nízkou kvalifikací, starších osob, nebo mladých příjemců pomoci a osob ze znevýhodněných oblastí; [pozm. návrh 65]

g)  vysvětlení toho, do jaké míry byla zohledněna doporučení stanovená v Rámci kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, a jak koordinovaný balíček individualizovaných služeb doplňuje akce financované jinými vnitrostátními fondy nebo fondy Unie, včetně informací o opatřeních, která jsou povinná pro dotyčné propouštějící podniky na základě vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv;

h)  odhadovaný rozpočet pro každou ze součástí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb na podporu cílových příjemců pomoci a pro jakékoli přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti;

i)  pro účely hodnocení orientační cíle podle jednotlivých případů stanovené členským státem, jež se týkají míry opětovného profesního začlenění příjemců pomoci šest měsíců po konci prováděcího období;

j)  dny, ke kterým bylo nebo má být zahájeno poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům pomoci a činností vztahujících se k provádění EFG EFT, jak je stanoveno v článku 8;

k)  postupy pro případnou konzultaci s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery, s místními a regionálními orgány nebo jinými relevantními zúčastněnými stranami;

l)  prohlášení o souladu požadované podpory z EFG EFTs procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu, jakož i prohlášení o tom, proč koordinovaný balíček individualizovaných služeb nenahrazuje opatření, za něž podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovídají podniky;

m)  zdroje předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni a případně další zdroje spolufinancování;

ma)   prohlášení, že navržená opatření budou doplňovat opatření financovaná ze strukturálních fondů a že nedojde k dvojímu financování. [pozm. návrh 66]

Článek 10

Doplňkovost, soulad a koordinace

1.  Finanční příspěvek z EFG EFT nenahrazuje opatření, za něž podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovídají podniky.

2.  Podpora cílovým příjemcům pomoci doplňuje opatření členských států na celostátní, regionální, místnímístní případně přeshraniční úrovni, včetně opatření spolufinancovaných z fondů a programů Unie, a to v souladu s doporučeními uvedenými v Rámci kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci. [pozm. návrh 67]

3.  Finanční příspěvek z EFG EFT je omezen na výši nezbytnou k prokázání solidarity a zajištění dočasné, jednorázové podpory cílovým příjemcům pomoci. Opatření podporovaná z EFG EFT musí být v souladu s unijním a vnitrostátním právem, včetně pravidel pro poskytování státní podpory. [pozm. návrh 68]

4.  V rámci svých pravomocí zajistí Komise a žádající členský stát koordinaci pomoci z fondů a programů Unie. [pozm. návrh 69]

5.  Žádající členský stát zajistí, aby specifická opatření, která obdržela finanční příspěvek z EFG EFT, neobdržela pomoc z jiných finančních nástrojů Unie.

Článek 11

Rovnost mužů a žen a nediskriminace

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost mužů a žen a začlenění gendrového genderového hlediska staly nedílnou a podporovanou součástí různých všech příslušných etap provádění finančního příspěvku z EFG EFT. [pozm. návrh 70]

Komise a členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k předcházení jakékoli diskriminaci na základě pohlaví, genderové identity, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v přístupu k finančnímu příspěvku z EFG EFTa v průběhu provádění jeho různých etap.

Článek 12

Technická pomoc z podnětu Komise

1.  Z podnětu Komise je možné použít nejvýše 0,5 % z ročního stropu EFG EFT na technickou financování technické a administrativní pomoc pomoci na jeho provádění, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti a shromažďování údajů včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace, komunikační činnosti a činnosti ke zvýšení viditelnosti EFG EFT a další opatření administrativní a technické pomoci. Je třeba posílit součinnost se zavedenými systémy pro monitorování strukturálních změn, například ERM. Tato opatření mohou zahrnovat budoucí i minulá programová období. [pozm. návrh 71]

2.  S výhradou stropu uvedeného v odstavci 1 Komise předloží žádost o převod prostředků na platby pro technickou pomoc do příslušných rozpočtových položek v souladu s článkem 31 finančního nařízení.

3.  Komise provádí technickou pomoc z vlastního podnětu v rámci přímého nebo nepřímého řízení v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a) a c)] finančního nařízení.

V případě, že Komise poskytuje technickou podporu při nepřímé správě, zajistí transparentnost postupu jmenování třetí osoby vykonávající úkoly, které jsou jí svěřeny, a informuje za tímto účelem všechny zúčastněné strany EFT, včetně Parlamentu, o subdodavateli za tím účelem vybraném. [pozm. návrh 72]

4.  Technická pomoc Komise zahrnuje poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, monitorování a hodnocení EFG EFT, včetně zřízení asistenční služby. Informace o využívání EFG EFT a jasné pokyny k využívání EFG EFT Komise poskytne rovněž sociálním partnerům na evropské a vnitrostátní úrovni. Opatření v oblasti poradenství mohou zahrnovat rovněž vytvoření pracovních skupin v případech važného narušení hospodářství členského státu. [pozm. návrh 73]

Článek 13

Informace, komunikace a propagace

1.  Členské státy uvádějí původ a zajišťují viditelnost financování Unie tím, že poskytují ucelené, účinné a na různé skupiny cílené informace, včetně informací pro příjemce pomoci, místní a regionální orgány, sociální partnery, média a veřejnost. Členské státy zajistí, aby byl vyzdvižen přínos Unie, pokud jde o financování, a pomáhají Komisi při shromažďování údajů, aby byla zajištěna větší rozpočtová transparentnost. [pozm. návrh 74]

Členské státy používají znak EU v souladu s [přílohou VIII nařízení o společných ustanoveních], který je doplněn textem o financování („financováno/spolufinancováno Evropskou unií“).

2.  Komise udržuje a pravidelně aktualizuje internetové stránky, přístupné ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s cílem poskytovat aktuální informace o EFG EFT a pokyny k podávání žádostí, informace o způsobilých činnostech, pravidelně aktualizovaný seznam kontaktů v členských státech, jakož i informace o přijatých a zamítnutých žádostech a o úloze Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu. [pozm. návrh 75]

3.  Komise podporuje šíření stávajících osvědčených postupů v oblasti komunikace, realizuje informační a komunikační činnosti ohledně případů pomoci z EFG EFT a výsledků vycházející z jejích zkušeností za účelem zvýšení účinnosti EFG viditelnosti EFT, informování o vlastních kritériích způsobilosti a vlastních postupech týkajících se žádostí, zvýšení účinnosti a zajištění informovanosti občanů a pracovníků Unie o EFG EFT, včetně občanů a pracovníků ve venkovských oblastech s obtížným přístupem k informacím. [pozm. návrh 76]

Členské státy zajistí, aby veškeré komunikační a propagační materiály byly na žádost poskytnuty orgánům, institucím nebo agenturám Unie a aby byla Unii bezplatně, nevýlučně a neodvolatelně udělena licence k využívaní těchto materiálů a k jakýmkoli s nimi spojeným dříve založeným právům. Licence uděluje Unii tato práva:

–  interní použití, tj. právo na rozmnožování, kopírování a poskytování komunikačních a propagačních materiálů Evropské unii a institucím a agenturám členských států EU a jejich zaměstnancům,

–  reprodukce materiálů týkajících se komunikace a viditelnosti jakýmikoli prostředky a v jakékoli podobě, vcelku nebo částečně,

–  sdělování komunikačních a propagačních materiálů veřejnosti s využitím jakýchkoli komunikačních prostředků,

–  distribuce komunikačních a propagačních materiálů (nebo jejich kopií) veřejnosti jakoukoli formou,

–  ukládání a archivace komunikačních a propagačních materiálů,

–  udělování podlicencí na práva ke komunikačním a propagačním materiálům třetím stranám.

Unii mohou být udělena další práva.

4.  Prostředky vyčleněné na komunikační opatření v rámci tohoto nařízení rovněž přispějí k zahrnutí komunikace orgánů Unie týkající se politických priorit Unie za předpokladu, že souvisejí s obecnými cíli uvedenými v článku 3.

Článek 14

Stanovení finančního příspěvku

1.  Na základě posouzení provedeného podle článku 9 a zejména s ohledem na počet cílových příjemců pomoci Komise co nejdříve vyhodnotí navržená opatření a odhadované náklady a ve lhůtě stanovené v čl. 9 odst. 4 navrhne výši případného finančního příspěvku z EFG EFT, který může být poskytnut v mezích dostupných zdrojů. [pozm. návrh 77]

2.  Míra spolufinancování EFG EFT pro nabízená opatření musí být sladěna s nejvyšší sazbou spolufinancování ESF+ v příslušném členském státě.

3.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že jsou splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení, zahájí okamžitě řízení stanovené v článku 16 a informuje žádající členský stát. [pozm. návrh 78]

4.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení splněny nejsou, oznámí tuto skutečnost ihned žádajícímu členskému státu a dalším příslušným zúčastněným stranám, včetně Evropského parlamentu. [pozm. návrh 79]

Článek 15

Období způsobilosti

1.  Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG EFT od dat stanovených v žádosti podle čl. 9 odst. 5 písm. j), ke kterým dotčený členský stát začne poskytovat nebo má začít poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům pomoci nebo ke kterým nese administrativní výdaje na provádění EFG EFT v souladu s čl. 8 odst. 1 a 4.

2.  Členský stát provede způsobilá opatření stanovená v článku 8 co nejdříve., avšak V každém případě musí být zavedena do šesti měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí o finančním příspěvku v platnost a provedena nejpozději 24 měsíců ode dne vstupu v platnost rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku. [pozm. návrh 80]

3.  Prováděcí období je období od dat stanovených v žádosti podle čl. 9 odst. 5 písm. j), ke kterým dotčený členský stát začne poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům pomoci a činnosti vztahující se k provádění EFG EFT podle článku 8 a končí 24 měsíců ode dne vstupu v platnost rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku.

4.  Pokud se příjemce pomoci účastní vzdělávacího kurzu či kurzu odborné přípravy, který trvá dva roky či více, jsou výdaje za tento kurz způsobilé pro spolufinancování z EFG EFT až do dne, kdy má být předložena závěrečná zpráva uvedená v čl. 20 odst. 1 za předpokladu, že příslušné výdaje byly vynaloženy před uvedeným dnem.

5.  Výdaje podle čl. 8 odst. 4 jsou způsobilé do uplynutí lhůty pro předložení závěrečné zprávy v souladu s čl. 20 odst. 1.

Článek 16

Rozpočtový proces a provádění

1.  Pokud Komise dospěje k závěru, že byly splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFGEFT, předloží návrh na jeho uvolnění. Rozhodnutí žádostpřevod uvolnění prostředků z fondu EFT přijímá Evropský parlament společně s Radou do jednoho měsíce od chvíle, kdy jim byl předložen příslušný návrh. Rada přijímá toto rozhodnutí kvalifikovanou většinou a Evropský parlament většinou hlasů všech poslanců a třípětinovou většinou odevzdaných hlasů. příslušných rozpočtových položek v souladu s článkem 31 finančního nařízení.

Současně s návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFT předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků do příslušných rozpočtových položek. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

Převod prostředků v souvislosti s fondem EFT se provádí v souladu s článkem 31 finančního nařízení. [pozm. návrh 81]

2.  K žádosti o převod musí být přiloženo shrnutí přezkoumání způsobilosti žádosti. [pozm. návrh 82]

3.  Komise přijme rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy je Komise informována o schválení rozpočtového převodu Evropským parlamentem Evropský parlament a Rada přijmout Radou. Toto rozhodnutí představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku 110 finančního nařízení uvolnění prostředků z EFT. [pozm. návrh 83]

3a.  Návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFT podle odstavce 1 zahrnuje:

a)  posouzení provedené podle čl. 9 odst. 4 společně se shrnutím informací, z nichž uvedené posouzení vychází,

b)  doklad o tom, že kritéria stanovená v článku 5 a 10 byla splněna, a

c)  odůvodnění navrhovaných částek. [pozm. návrh 84]

Článek 16a

Zvláštní případy

Ve výjimečných případech, a pokud zbývající dostupné finanční prostředky fondu v roce, kdy došlo k neočekávané podstatné restrukturalizaci, nestačí k uhrazení částky pomoci považované rozpočtovým orgánem za nezbytnou, může Komise navrhnout čerpání chybějících prostředků z fondu pro následující rok. Roční rozpočtový strop fondu v roce, kdy došlo k neočekávané podstatné restrukturalizaci, a v roce následujícím, musí být za všech okolností dodržen. [pozm. návrh 85]

Článek 17

Vyplacení a použití finančního příspěvku

1.  Po vstupu rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku podle čl. 16 odst. 3 v platnost vyplatí Komise dotčenému členskému státu jednorázově částku předběžného financování ve výši 100 %, a to v zásadě do 15 pracovních dnů. Předběžné financování se vyúčtuje, jakmile členský stát předloží ověřený výkaz výdajů v souladu s čl. 20 odst. 1. Nevyčerpaná částka se uhradí Komisi.

2.  Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 se provádí v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem 63 finančního nařízení.

3.  Podrobné technické podmínky financování stanoví Komise v rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku uvedeném v čl. 16 odst. 3.

4.  Při provádění opatření zahrnutých do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb může dotčený členský stát předložit Komisi návrh na změnu zahrnutých opatření přidáním dalších způsobilých opatření uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) za předpokladu, že tyto změny jsou řádně odůvodněné a celkově není překročena výše finančního příspěvku podle čl. 16 odst. 3. Komise zhodnotí navrhované změny a v případě souhlasu odpovídajícím způsobem změní rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku.

5.  Dotčený členský stát může flexibilně přerozdělit prostředky mezi rozpočtovými body stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku podle čl. 16 odst. 3. Pokud by přerozdělení znamenalo více než 20% nárůst jednoho nebo více stanovených bodů, sdělí to členský stát Komisi předem.

Článek 18

Používání eura

Veškeré částky v žádostech, rozhodnutích o poskytnutí finančních příspěvků a zprávách podle tohoto nařízení, jakož i v jakýchkoli jiných souvisejících dokumentech se vyjadřují v eurech.

Článek 19

Ukazatele

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění cílů programu stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze.

2.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25, jimiž se mění ukazatele uvedené v příloze, je-li to považováno za nezbytné, aby se zajistilo účinné posouzení využívání fondu.

Článek 19a

Vzor pro průzkum mezi příjemci

Průzkum mezi příjemci uvedený v čl. 20 odst. 1 písm. d) vychází ze vzoru, který stanoví Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Komise přijme prováděcí akt v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2 za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto článku. [pozm. návrh 86]

Článek 20

Závěrečná zpráva a ukončení poskytování příspěvku

1.  Nejpozději na konci sedmého měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 odst. 3 předloží dotčený členský stát Komisi závěrečnou zprávu o provádění finančního příspěvku, jejíž součástí jsou informace o:

a)  typech opatření a hlavních obdržených výsledcích s uvedením problémů, ponaučení, synergií a doplňkovosti s dalšími fondy EU, zejména ESF+, a, je-li to možné, údajích o doplňkovosti opatření s opatřeními financovanými z jiných programů Unie nebo vnitrostátních programů v souladu s rámcem kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci; [pozm. návrh 87]

b)  názvech orgánů, které v členském státě provádějí balíček opatření;

c)  ukazatelích stanovených v článku 19;

d)  výsledcích průzkumu provedeného mezi příjemci pomoci šest do šesti měsíců po konci skončení prováděcího období, jež zahrnují vnímané změny v zaměstnatelnosti příjemců pomoci nebo u těch, kteří již našli zaměstnání, více informací o kvalitě a druhu nalezeného zaměstnání, jako je změna pracovní doby, úroveň odpovědnosti nebo změna výše mzdy oproti předchozímu zaměstnání a odvětví, ve kterém daná osoba našla zaměstnání, a rozlišení těchto informací podle pohlaví, věkových skupin a dosaženého vzdělání; [pozm. návrh 88]

e)  tom, zda byl propouštějící podnik v uplynulých pěti letech, s výjimkou začínajících podniků, mikropodniků a malých a středních podniků, příjemcem státní pomoci nebo finančních prostředků z fondů soudržnosti nebo strukturálních fondů Unie; [pozm. návrh 89]

f)  výkazu odůvodňujícím výdaje.

2.  Nejpozději na konci devatenáctého měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 odst. 3 předloží dotčený členský stát Komisi úplný a řádně ověřený jednoduchý soubor údajů informující o ukazateli dlouhodobých výsledků uvedeném v bodě 3 přílohy. [pozm. návrh 90]

3.  Komise nejpozději šest měsíců od obdržení veškerých informací požadovaných podle odstavce 1 ukončí poskytování finančního příspěvku z EFG EFT určením konečné částky finančního příspěvku z EFG a případných vyrovnání dotčeným členským státem podle článku 24. Ukončení bude podmíněno poskytnutím ukazatele dlouhodobých výsledků podle odstavce 2.

Článek 21

Dvouletá zpráva

1.  Do 1. srpna 2021 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou, kvantitativní a kvalitativní zprávu o činnostech prováděných podle tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří zejména na výsledky dosažené prostřednictvím EFG EFT a bude obsahovat zejména informace týkající se podaných žádostí, rychlosti jejich vyřízení a potenciálních nedostatků v platných pravidlech, přijatých rozhodnutí, financovaných opatření včetně statistik týkajících se ukazatelů stanovených v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními financovanými ostatními fondy Unie, zejména ESF+, a informace týkající se ukončení poskytování finančního příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, které byly zamítnuty nebo omezeny z důvodu nedostatečných prostředků nebo nezpůsobilosti. [pozm. návrh 91]

2.  Zpráva je zasílána pro informaci členským státům, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a sociálním partnerům. [pozm. návrh 92]

Článek 22

Hodnocení

1.  Komise každé čtyři roky z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s členskými státy provede hodnocení finančních příspěvků z EFG EFT, které bude zahrnovat následné hodnocení dopadu jeho uplatňování na celostátní, regionální a místní úrovni.

Pro účely hodnocení podle prvního pododstavce shromažďují členské státy všechny dostupné údaje o případech EFT a podporovaných pracovnících. [pozm. návrh 93]

2.  Výsledky hodnocení uvedených v odstavci 1 jsou pro informaci zasílány Evropskému parlamentu, Radě, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a sociálním partnerům. Doporučení obsažená v hodnoceních jsou zohledněna při vypracovávání nových programů v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí nebo dalším rozvoji stávajících programů.

3.  Hodnocení uvedená v odstavci 1 zahrnují příslušné statistické údaje o finančních příspěvcích podle odvětví a členských států. [pozm. návrh 94]

4.  Aby se zastilo účinné posouzení pokroku při plnění cílů EFG EFT, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25, jimiž se mění příloha za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů, je-li to považováno za nezbytné, a doplnění tohoto nařízení ustanoveními o rámci pro monitorování a hodnocení.

Článek 23

Řízení a finanční kontrola

1.  Aniž je dotčena odpovědnost Komise za plnění souhrnného rozpočtu Unie, odpovídají za řízení a finanční kontrolu opatření, na něž se vztahuje podpora z EFG EFT, členské státy. Mezi kroky, které podniknou, patří:

a)  ověření, že byly nastaveny řídící a kontrolní mechanismy a že jsou prováděny způsobem, který zajišťuje účinné a správné využívání finančních prostředků Unie v souladu se zásadou řádného finančního řízení;

b)  zajištění, aby poskytování údajů z monitorování bylo povinným požadavkem stanoveným ve smlouvách se subjekty, jež poskytují koordinovaný balíček individualizovaných služeb;

c)  ověření, že financovaná opatření byla řádně provedena;

d)  zajištění, aby se financované výdaje zakládaly na ověřitelných podkladech a aby byly legální a správné;

e)  předcházení nesrovnalostem včetně podvodů, jejich odhalování a náprava a vrácení neoprávněně vyplacených částek s případnými úroky z prodlení. Členské státy Komisi podávají zprávy o nesrovnalostech včetně podvodů.

2.  Pro účely čl. [63 odst. 3 ?] finančního nařízení členské státy určí subjekty odpovědné za řízení a kontrolu opatření podporovaných z EFG EFT. Při předkládání závěrečné zprávy o provádění finančního příspěvku podle čl. 20 odst. 1 tohoto nařízení tyto subjekty poskytnou Komisi informace uvedené v [čl. 63 odst. 5, 6 a 7 ?] finančního nařízení.

Jakmile subjekty určené v souladu s nařízením (EU) č. 1309/2013 poskytnou dostatečné záruky, že platby jsou legální a správné a řádně vyúčtované, může dotčený členský stát oznámit Komisi, že tyto orgány jsou potvrzeny podle tohoto nařízení. V tomto případě dotčený členský stát uvede, které orgány jsou potvrzeny a jaká je jejich funkce.

3.  Při zjištění nesrovnalosti provedou členské státy požadované finanční opravy. Tyto opravy provedené členskými státy spočívají ve zrušení celého finančního příspěvku nebo jeho části. Členské státy získají zpět jakoukoli částku neoprávněně vyplacenou v důsledku odhalené nesrovnalosti a vrátí ji Komisi, přičemž není-li částka vrácena příslušným členským státem ve stanovené lhůtě, účtuje se navíc úrok z prodlení.

4.  Komise v rámci své odpovědnosti za provádění souhrnného rozpočtu Unie přijme veškerá opatření nezbytná k tomu, aby ověřila, zda jsou financované akce prováděny v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Je odpovědností žádajícího členského státu, aby zajistil, že má řádně fungující řídící a kontrolní systémy. Komise se ujistí, že tyto systémy existují.

Za tímto účelem, aniž jsou dotčeny pravomoci Účetního dvora nebo kontroly prováděné členskými státy podle vnitrostátních právních a správních předpisů, mohou úředníci nebo zaměstnanci Komise u opatření financovaných z EFG EFT provádět kontroly na místě, včetně namátkových kontrol, přičemž je oznámí alespoň jeden pracovní den předem. Komise uvědomí žádající členský stát s cílem získat veškerou nezbytnou pomoc. Těchto kontrol se mohou účastnit úředníci nebo zaměstnanci dotčeného členského státu.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25, jimiž se doplňuje odst. 1 písm. e) stanovením kritérií pro určení případů nesrovnalostí, o nichž mají být podány zprávy, a údajů, jež mají být poskytnuty.

6.  Komise přijme prováděcí akt, který stanoví formát pro podávání zpráv o nesrovnalostech v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2, aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění tohoto článku.

7.  Členské státy zajistí, aby všechny podklady týkající se vynaložených výdajů byly k dispozici Komisi a Účetnímu dvoru po dobu tří let následujících po ukončení finančního příspěvku obdrženého z EFG EFT.

Článek 24

Vrácení finančního příspěvku

1.  V případě, že skutečné náklady na koordinovaný balíček individualizovaných služeb jsou nižší než částka finančního příspěvku podle článku 16, Komise poté, co dotčenému členskému státu poskytne možnost vyjádřit své připomínky, získá zpět odpovídající částku.

2.  Pokud po provedení nezbytných ověření Komise dospěje k závěru, že členský stát buď neplní své povinnosti uvedené v rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, nebo neplní své povinnosti podle čl. 23 odst. 1, poskytne dotčenému členskému státu možnost vyjádřit své připomínky. Pokud není dosaženo dohody, Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o provedení nezbytných finančních oprav, přičemž celý finanční příspěvek nebo jeho část na dotčené opatření z EFG EFT zruší. Uvedené rozhodnutí se přijme do 12 měsíců po obdržení připomínek od členského státu. Dotčený členský stát získá zpět jakoukoli částku neoprávněně vyplacenou v důsledku nesrovnalosti, přičemž není-li částka vrácena žádajícím členským státem ve stanovené lhůtě, účtuje se navíc úrok z prodlení.

Článek 25

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 19 odst. 3 a čl. 23 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 19 odst. 3 a čl. 23 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 19 odst. 3 a čl. 23 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 26

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(27).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 27

Přechodné ustanovení

Nařízení (EU) č. 1309/2013 se i nadále použije na žádosti podané do 31. prosince 2020. Použije se do ukončení příslušných případů.

Článek 28

Vstup vplatnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na žádosti podané od 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Společné ukazatele výstupů a výsledků u žádostí o příspěvek z EFG EFT

Veškeré osobní údaje(28) musí být rozlišeny podle pohlaví (mužské, ženské, nebinární).

1)  Společné ukazatele výstupů u příjemců pomoci

—  nezaměstnaný/nezaměstnaná*,

—  neaktivní*,

—  zaměstnaný/zaměstnaná*,

—  osoba samostatně výdělečně činná*,

—  ve věku do 30 let*,

—  ve věku nad 54 let*,

—  s nižším sekundárním (ISCED 2) nebo nižším vzděláním*,

—  s vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním*,

—  s terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8)*,

—  s odbornou praxí kratší než dva roky,

—  s odbornou praxí v délce dva roky až 10 let,

—  s odbornou praxí delší než 10 let. [pozm. návrh 95]

Celkový počet příjemců pomoci se vypočítá automaticky na základě společných ukazatelů výstupů týkajících se postavení v zaměstnání(29).

Tyto údaje o příjemcích pomoci účastnících se opatření spolufinancovaných z EFG EFT se uvedou v závěrečné zprávě zmíněné v čl. 20 odst. 1.

2)  Společné ukazatele výsledků u příjemců pomoci

—  procentní podíl příjemců pomoci z EFG EFT, kteří mají zaměstnání (členěno podle druhu pracovní smlouvy: plný úvazek / částečný úvazek, zaměstnání na dobu určitou / na dobu neurčitou a samostatná výdělečná činnost 6 měsíců po skončení prováděcího období*,

—  procentní podíl příjemců pomoci z EFG EFT, kteří získali kvalifikaci 6 měsíců po skončení prováděcího období*,

—  procentní podíl příjemců pomoci z EFG EFT, kteří jsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 6 měsíců po skončení prováděcího období*.

Tyto údaje se uvedou v závěrečné zprávě zmíněné v čl. 20 odst. 1 a jsou shromažďovány na základě údajů poskytnutých příslušnými orgány členských států, jakož i průzkumů mezi příjemci pomoci (jak je stanoveno v čl. 20 odst. 1 písm d)). Tyto údaje mají zahrnovat vypočítaný celkový počet příjemců pomoci uvedený v rámci společných ukazatelů výstupů (1). Procentní podíly se tedy rovněž vztahují k tomuto vypočítanému celkovému počtu.

3)  Společný ukazatel pro dlouhodobé výsledky týkající se příjemců pomoci

—  procentní podíl příjemců pomoci z EFG EFT, kteří jsou v zaměstnání včetně samostatné výdělečné činnosti 18 měsíců po skončení prováděcího období uvedeného v rozhodnutí o financování*.

Tyto údaje mají být poskytnuty do konce devatenáctého měsíce po skončení prováděcího období. Tyto údaje by měly zahrnovat vypočítaný celkový počet příjemců pomoci uvedený v rámci společných ukazatelů výstupů (1). Procentní podíly se tedy rovněž vztahují k tomuto vypočítanému celkovému počtu. U významnějších případů zahrnujících více než 1 000 příjemců pomoci mohou být údaje případně založeny na reprezentativním vzorku celkového počtu příjemců pomoci uvedeného jako ukazatel výstupů (1).

(1)Úř. věst. C ....
(2)Úř. věst. C ....
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_cs.
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_cs.pdf
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_cs.
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_cs.
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_cs.
(11)Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci (COM(2013)0882, 13.12.2013).
(12)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1).
(13)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).
(14)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).
(15)COM(2018)0297 a doprovodný SWD(2018)0192.
(16)Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2018)0171 a jeho příloha COM(2018)0321.
(17)Úř. věst. L ….
(18)Odkaz bude aktualizován.
(19)Odkaz bude aktualizován.
(20)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
(21)Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).
(22)Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
(23)Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).
(24)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
(25) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(26)Odkaz bude zkontrolován/aktualizován: Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16).
(27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(28) Řídicí orgány zavedou systém, v němž zaznamenávají a uchovávají údaje o jednotlivých účastnících v počítačové podobě. Ustanovení o zpracování údajů zavedená členskými státy musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1), zejména články 4, 6 a 9 uvedeného nařízení. Údaje uváděné u ukazatelů označené * jsou osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679. Jejich zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléhá správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679).
(29)Nezaměstnaný/á, neaktivní, zaměstnaný/á, osoba samostatně výdělečně činná.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí