Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0445/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0445/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0019

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 343kWORD 101k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0380),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0231/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και την υπό μορφή τροπολογιών θέση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0445/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Μετάβασης (ΕΤΜ) [Τροπολογία 1, η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του κειμένου]
P8_TC1-COD(2018)0202

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αφού διαβίβασαν το σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο άρθρο στα άρθρα 9 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει του άρθρου 8 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». [Τροπολογία 2]

(2)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017 διακηρύχθηκε, από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων(4), για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη. Η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον κόσμο της εργασίας, πρέπει να είναι έτοιμη για τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, καθιστώντας την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτική και βελτιώνοντας την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστασία και ένταξη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων λειτουργεί ως ένα γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Μετάβασης (ΕΤΜ), που επιτρέπει στην Ένωση να καθορίζει τις αρχές στην πράξη όταν πρόκειται για σημαντικές αναδιαρθρώσεις.

(3)  Στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης(5) στην «Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη»(6) — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και η Ένωση να είναι φιλόδοξη στις πολιτικές που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης ως ουσιαστικής κατευθυντήριας αρχής για όλες τις πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τα χρηματοδοτικά της μέσα.

(4)  Τον Φεβρουάριο του 2018 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»(7). Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει τη μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης. Συνεπώς Ως εκ τούτου, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και τη μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, με πλήρη σεβασμό της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή μετά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Η δημοσιονομική ευελιξία είναι βασική αρχή του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι μηχανισμοί ευελιξίας παραμένουν σε ισχύ, ώστε να δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να αντιδρά πιο έγκαιρα απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα και να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται όπου επείγει περισσότερο. [Τροπολογία 3]

(5)  Στη «Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης»(8) η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για τις τάσεις απομονωτισμού, τις αυξανόμενες αμφιβολίες για τα οφέλη του ανοικτού εμπορίου και την κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ένωσης εν γένει.

(6)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»(9) η Επιτροπή χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για ανειδίκευτους εργαζομένους. Παρά τα συνολικά τεράστια Παρότι αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα του περισσότερου ενός πιο ανοικτού εμπορίου, και της περαιτέρω ολοκλήρωσης των παγκόσμιων οικονομιών, πρέπει χρειάζονται εντούτοις τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι αρνητικές πτυχές. Δεδομένου ότι τα τρέχοντα οφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι ήδη άνισα κατανεμημένα μεταξύ ατόμων και περιφερειών, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές να επιτείνουν περαιτέρω τα φαινόμενα αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης κατανέμονται πιο δίκαια., συνδυάζοντας την οικονομική και την τεχνολογική πρόοδο με την κοινωνική προστασία Οι τυχόν ταυτόχρονες αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών θα πρέπει να προβλεφθούν ευρύτερα από τα σχετικά διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +), προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα ο επιχειρηματικός κόσμος και το εργατικό δυναμικό μέσω του συνδυασμού της οικονομικής μεγέθυνσης και της τεχνολογικής προόδου με μια επαρκή κοινωνική προστασία και ενεργό στήριξη για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης. [Τροπολογία 4]

(7)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης»(10) η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, ύψιστη προτεραιότητα είναι η επένδυση στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την υγεία. [Τροπολογία 5]

(8)  Η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση είναι υψίστης σημασίας. Τα κύρια μέσα της Ένωσης για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το ΕΚΤ+, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΜ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»(11) είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση. [Τροπολογία 6]

(9)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Το ΕΤΠ έχει συσταθεί για να μπορέσει η Ένωση να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που χάνουν την εργασία τους ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης.

(10)  Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 διευρύνθηκε το 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) ως μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε να συμπεριλάβει τους εργαζομένους που έχασαν την εργασία τους ως άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(11)  Για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής, ώστε να καλύπτει όχι μόνο την απώλεια θέσεων εργασίας λόγω σοβαρής οικονομικής διαταραχής οφειλόμενης στη συνέχιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009, αλλά και από οποιαδήποτε νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

(11α)  Το πρόγραμμα του ΕΤΜ θα πρέπει να προβάλλεται και να απαιτεί περισσότερα και καλύτερα δεδομένα προκειμένου να επιτρέπεται η ορθή επιστημονική αξιολόγηση του ΕΤΜ και να αποφεύγονται οι διοικητικοί περιορισμοί στη λειτουργία του προγράμματος στήριξης των εμπορικών προσαρμογών. [Τροπολογία 7]

(12)  Η Επιτροπή προέβη σε ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ για να εκτιμήσει τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο το ΕΤΠ επιτυγχάνει τους στόχους του. Το ΕΤΠ αποδείχθηκε αποτελεσματικό, επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό επανένταξης των απολυμένων εργαζομένων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης ότι το ΕΤΠ παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με όρους μεγέθους, πράγμα που σημαίνει ότι η συνδρομή του ΕΤΠ αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό και την ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τον βαθμό έντασής τους. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ έχουν μεγάλη προβολή και καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ απευθείας στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, η διαδικασία κινητοποίησης θεωρήθηκε υπερβολικά χρονοβόρα. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη ανέφεραν προβλήματα κατά την εκτενή ανάλυση του γεγονότος που προκάλεσε τις απολύσεις. Ο κύριος λόγος που αποτρέπει ορισμένα κράτη μέλη από το να υποβάλουν αίτηση συνδρομής από το ΕΤΠ, ενώ δυνητικά θα μπορούσαν, είναι τα προβλήματα χρηματοπιστωτικής και θεσμικής ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε απλώς να πρόκειται για έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού —τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να ζητήσουν τεχνική βοήθεια μόνο αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης της συνδρομής από το ΕΤΠ. Δεδομένου ότι οι απολύσεις μπορούν να συμβούν απροσδόκητα, θα ήταν σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να αντιδράσουν αμέσως και να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες απόκτησης θεσμικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση της συνδρομής από το ΕΤΠ. Το κατώτατο όριο των 500 απολυμένων εργαζομένων επικρίθηκε ως υπερβολικά υψηλό, ιδίως στις μικρότερες πληθυσμιακά περιφέρειες(15).

(13)  Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος του ΕΤΠ ΕΤΜ ως ευέλικτου Ταμείου που στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης στην ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση των απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των τεχνολογικών αλλαγών, της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης ή άλλων παραγόντων, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επισημανθεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση του ΕΤΠ ΕΤΜ θα πρέπει στο μέλλον να βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε απρόβλεπτες περιστάσεις, συμπληρώνοντας την πιο προληπτική συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ ΕΤΜ θα πρέπει να παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια ένωση που προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται — Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027» και στο παράρτημά της(16). [Τροπολογίες 8 και 97]

(13α)  Στο ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε τη σταθερή του θέση όσον αφορά το αναγκαίο επίπεδο χρηματοδότησης για τις βασικές πολιτικές της Ένωσης στο ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή και τους στόχους τους. Τόνισε ειδικότερα την έκκληση για διπλασιασμό της ειδικής χρηματοδότησης του ΠΔΠ προς τις ΜΜΕ και για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· επιδοκίμασε διάφορες προτάσεις που βελτιώνουν τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως την αύξηση των πιστώσεων για τους ειδικούς μηχανισμούς, και δήλωσε την πρόθεσή του να διαπραγματευθεί πρόσθετες βελτιώσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο. [Τροπολογία 9]

(14)  Όπως προαναφέρθηκε, για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ ΕΤΜ, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στήριξης όταν μια μεγάλη αναδιάρθρωση προκαλεί σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ή την περιφερειακή οικονομία. O αντίκτυπος αυτός θα πρέπει να καθορίζεται από έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο ορίζεται η απώλεια 250 200 θέσεων εργασίας εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών (ή 6 μηνών σε περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένο κλάδο) των αντίστοιχων περιόδων αναφοράς. Δεδομένου του ότι τα κύματα απολύσεων σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια περιφέρεια έχουν εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται και αιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις σε περίπτωση μικρότερου αριθμού απωλεσθεισών θέσεων εργασίας. [Τροπολογία 10]

(14α)  Με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να έχει η αναδιάρθρωση σημαντικό αντίκτυπο ως κατώτατο όριο για την υποβολή αίτησης στο ΕΤΜ, θα πρέπει το ΕΤΜ να επιδιώξει να επιδείξει αλληλεγγύη στους εργαζομένους που έχουν απολυθεί από κάθε είδους επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους. [Τροπολογία 11]

(14β)  Το ΕΤΜ θα πρέπει να παραμείνει ένας ειδικός μηχανισμός της Ένωσης για την αντιμετώπιση καταστάσεων που προκαλούν μεγάλες αναδιαρθρώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ωστόσο, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να βρει περισσότερο βιώσιμους τρόπους για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αλλαγών και προκλήσεων που επηρεάζουν τις αγορές εργασίας και οδηγούν σε τέτοιου είδους καταστάσεις στα κράτη μέλη. [Τροπολογία 12]

(15)  Για να εκφραστεί η αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους απολυμένους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, το ποσοστό συγχρηματοδότησης του κόστους της δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και της εφαρμογής της θα πρέπει να ισούται με εκείνο του ΕΚΤ+ στο οικείο κράτος μέλος.

(16)  Μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται στο ΕΤΠ ETM θα πρέπει να εκτελείται από την Επιτροπή υπό επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Συνεπώς, κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ υπό επιμερισμένη διαχείριση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η διαφάνεια και η απαγόρευση των διακρίσεων.

(17)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής, το οποίο εδρεύει στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) στο Δουβλίνο, επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση των τάσεων, π.χ. σε θέματα της παγκοσμιοποίησης, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, της αναδιάρθρωσης και της χρήσης του ΕΤΠ ΕΤΜ. Οι αναλύσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή αναλυτικά δεδομένα, ιδίως υπό το πρίσμα του φύλου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. [Τροπολογία 13]

(17α)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης (ERM) του Eurofound παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την αναφορά αναδιαρθρώσεων μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση ένα δίκτυο εθνικών ανταποκριτών. Το ERM είναι πολύ σημαντικό για το ΕΤΜ και θα πρέπει να συνδράμει στη λειτουργία του, βοηθώντας ιδίως στον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων παρέμβασης σε πρώιμο στάδιο. [Τροπολογία 14]

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ΕΤΜ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ ΕΤΜ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 15]

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ ΕΤΜ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε ποιοτική διατηρήσιμη απασχόληση σε κάποιον μελλοντοστραφή κλάδο, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους, αλλά και που να αποσκοπούν επίσης στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της δημιουργίας επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της ίδρυσης συνεταιρισμών. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, και στην υπέρβαση των έμφυλων στερεοτύπων στην απασχόληση, κατά περίπτωση. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να υποκαθιστούν τα διάφορα μέτρα που αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών και/ή των εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων. Οι εταιρείες θα μπορούσαν πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ. [Τροπολογία 16]

(19α)  Κατά την υλοποίηση και τον σχεδιασμό κάθε συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπεί στο να διευκολύνει την επανένταξη των στοχοθετημένων δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν και να επιδιώκουν καλύτερα τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου και της Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, με σκοπό την αντιμετώπιση του σοβαρού χάσματος των φύλων στους τομείς ΤΠΕ και θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), προωθώντας την επανακατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών στους τομείς ΤΠΕ και STEM. Κατά την υλοποίηση και τον σχεδιασμό κάθε συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν τη διαιώνιση της κυριαρχίας του ενός φύλου στους κλάδους και τους τομείς όπου παραδοσιακά επικρατούσε αυτή η κατάσταση. Η αύξηση της εκπροσώπησης του λιγότερο εκπροσωπούμενου φύλου σε διάφορους κλάδους, π.χ. στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στον κλάδο των ΤΠΕ και STEM, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων. [Τροπολογία 17]

(20)  Για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν σημαντικά στην απασχολησιμότητα των δικαιούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη σε ποιοτική και διατηρήσιμη απασχόληση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού όλων των δικαιούχων που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο το δυνατόν συντομότερα εντός της εξάμηνης επτάμηνης περιόδου πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Κατά τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υποκείμενα αίτια των απολύσεων κατά περίπτωση και να προβλεφθούν οι μελλοντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας και οι απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τη μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων. [Τροπολογία 18]

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με εξαρτώμενους συγγενείς, των νέων, και των ηλικιωμένων ανέργων, των ατόμων με χαμηλού επιπέδου προσόντα, των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και όσων αντιμετωπίζουν των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ. [Τροπολογία 19]

(21α)  Στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2007 και Μαρτίου 2017, η Επιτροπή έλαβε 148 αιτήσεις για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ από 21 κράτη μέλη, συνολικού ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων EUR, με σκοπό την παροχή βοήθειας σε 138 888 απολυθέντες εργαζόμενους και σε 2 944 άτομα που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). [Τροπολογία 20]

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατεπείγουσα υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ, τα δε θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία αξιολόγησή τους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά. [Τροπολογία 21]

(22α)  Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα στο ΕΤΜ για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και των στόχων του παρόντος κανονισμού και τις δυνατότητές του, ειδικότερα στο επίπεδο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. [Τροπολογία 22]

(22β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των εθνικών και περιφερειακών αρχών μέσω ειδικού γραφείου υποστήριξης(«helpdesk») που θα παρέχει γενικές πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής αίτησης. Το εν λόγω γραφείο υποστήριξης θα πρέπει να παρέχει τυποποιημένα έντυπα για σκοπούς στατιστικής και περαιτέρω ανάλυσης. [Τροπολογία 23]

(23)  Προς όφελος των δικαιούχων και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων, το αιτούν κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώνει όλους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχετικά με την πορεία της αίτησης και να τους τηρεί ενήμερους κατά τη διαδικασία της εφαρμογής. [Τροπολογία 24]

(24)  Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν θα πρέπει μπορούν να υποκαθιστούν αλλά θα πρέπει, κατά το δυνατόν, μάλλον να συμπληρώνουν τα μέτρα στήριξης που διατίθενται για τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ταμείων ή άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης. Ούτε μπορεί η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΜ να αντικαταστήσει εθνικά μέτρα ή να αντικαταστήσει μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των εταιρειών που απολύουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή με συλλογικές συμβάσεις και θα πρέπει αντίθετα να δημιουργεί πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. [Τροπολογία 25]

(25)  Στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΜ σε όλη την επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών. Η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να προωθήσει τη διάδοση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών, να βελτιώσει την ενημέρωση για τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΤΜ και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και να κάνει περισσότερα για να βελτιώσει μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και ειδικά των εργαζομένων την ενημέρωση σχετικά με το ΕΤΜ. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ ΕΤΜ. [Τροπολογία 26]

(26)  Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την ημερομηνία κατά την οποία ένα κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες είτε από την ημερομηνία κατά την οποία ένα κράτος μέλος αναλαμβάνει διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ.

(27)  Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους μήνες κάθε έτους, όταν οι δυνατότητες μεταφοράς κονδυλίων από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού είναι ιδιαιτέρως περιορισμένες, θα πρέπει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, να διατίθεται ένα επαρκές ποσό πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ ΕΤΜ.

(27α)  Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους μήνες κάθε έτους, όταν οι δυνατότητες μεταφοράς κονδυλίων από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, θα πρέπει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, να διατίθεται ένα επαρκές ποσό πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΜ. [Τροπολογία 27]

(28)  [Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της [μελλοντική ημερομηνία], σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(18) (η «διοργανική συμφωνία») καθορίζουν το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ ΕΤΜ].

(29)  Προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το ΕΤΠ ΕΤΜ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλουστευθούν οι διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ ΕΤΜ. Συνεπώς, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα αποφασίζει στο μέλλον σχετικά με τις αιτήσεις μεταφοράς που υποβάλλονται από την Επιτροπή, χωρίς να απαιτείται πλέον πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του ΕΤΠ. [Χωριστή ψηφοφορία]

(30)  Σε περίπτωση που κλείσει μια επιχείρηση, οι απολυμένοι εργαζόμενοι μπορεί να βοηθηθούν να αναλάβουν ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητες του πρώην εργοδότη τους και το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση δύναται να προκαταβάλει τα κεφάλαια που απαιτούνται επειγόντως για να καταστεί αυτό δυνατόν. [Τροπολογία 29]

(31)  Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ ΕΤΜ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε σαφείς απαιτήσεις παρακολούθησης και να περιέχει επακολούθηση εκ μέρους των δικαιούχων και εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά την ισότητα των φύλων. [Τροπολογία 30]

(32)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν υπεύθυνα για την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δράσεων που υποστηρίζονται με χρηματοδότηση της Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»)(19) ή του κανονισμού που θα τον διαδεχθεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δικαιολογούν τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που λαμβάνουν από το ΕΤΠ ΕΤΜ. Ενόψει της βραχύχρονης περιόδου υλοποίησης των δράσεων του ΕΤΠ ΕΤΜ, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των παρεμβάσεων του ΕΤΠ ΕΤΜ.

(32α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκτελούν αποτελεσματικές επικοινωνιακές δράσεις για την προώθηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΜ, τη γνωστοποίηση της ενωσιακής προέλευσης της χρηματοδότησης και τη βελτίωση της προβολής των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση στο πλαίσιο του ΕΤΜ. [Τροπολογία 31]

(33)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν παρατυπίες —συμπεριλαμβανομένης της απάτης— που διαπράττουν οι δικαιούχοι. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20) και τους κανονισμούς του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95(21) και (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96(22), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(23), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να διώκει απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24) σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίζει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και τη συνέχεια που θα δοθεί εν προκειμένω, καθώς και σχετικά με την παρακολούθηση των ερευνών της OLAF.

(34)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της έρευνας παρατυπιών και απάτης, της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ερευνά και να διώκει απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίζει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα.

(35)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ρυθμίζουν ιδίως τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων, βραβείων ή έμμεσης εφαρμογής και προβλέπουν τον έλεγχο της ευθύνης των δημοσιονομικών φορέων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(36)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(25), απαιτείται αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, με παράλληλη αποφυγή των υπέρμετρων ρυθμίσεων και της διοικητικής επιβάρυνσης, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

(37)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη των κλιματικών στόχων κατά την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ, και ενός ετήσιου στόχου 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και εφαρμογή του Ταμείου και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησής του. [Τροπολογία 32]

(38)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(39)  Λαμβανομένου υπόψη του ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο οποιασδήποτε προσφερόμενης συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και θα πρέπει να ενσωματώνει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε επαγγέλματα του κλάδου STEM, [Τροπολογία 33]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Μετάβασης (ΕΤΜ).

Καθορίζει τους στόχους του ΕΤΠ ΕΤΜ, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες και τα κριτήρια παροχής της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των κρατών μελών για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ ΕΤΜ όσον αφορά μέτρα απευθυνόμενα στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 2

Αποστολή

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή των οφελών Σκοπός του ΕΤΜ είναι να στηρίξει τους κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς που είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές με την προώθηση εναλλακτικής, βιώσιμης απασχόλησης. Το ΕΤΜ είναι ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί εκ των υστέρων και συμβάλλει σε μια δίκαιη μετάβαση. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ ΕΤΜ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 3

Στόχοι

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίδειξη αλληλεγγύης και η παροχή οικονομικής στήριξης στους απολυμένους εργαζομένους για μέτρα επαναπασχόλησης των απολυμένων εργαζομένων, ανεξάρτητα από το είδος ή τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, και στους αυτοαπασχολουμένους των αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε κατά τη διάρκεια των απρόβλεπτων μεγάλων αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3. [Τροπολογία 36]

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ ΕΤΜ είναι να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους εργαζόμενους για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης, ή της αυτοματοποίησης και της τεχνολογικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες και στην προαγωγή της ισότητας των φύλων. [Τροπολογίες 37 και 98]

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «απολυμένος εργαζόμενος»: ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το είδος ή τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης, η απασχόληση του οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για οικονομικούς λόγους· [Τροπολογία 38]

β)  «αυτοαπασχολούμενος»: άτομο που απασχολούσε λιγότερους από 10 εργαζομένους·

γ)  «δικαιούχος»: άτομο που συμμετέχει σε μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ΕΤΜ·

δ)  «παρατυπία»: κάθε παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στην εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ και η οποία έχει ή θα είχε ως αποτέλεσμα ζημία του προϋπολογισμού της Ένωσης, επιβάλλοντας αδικαιολόγητες δαπάνες στον εν λόγω προϋπολογισμό.

Άρθρο 5

Κριτήρια παρέμβασης

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ ΕΤΜ όσον αφορά μέτρα που στοχεύουν στους απολυμένους εργαζομένους και στους αυτοαπασχολουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ παρέχεται σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:

α)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 τουλάχιστον 200 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων έξι μηνών, σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η εν λόγω παύση ισχύει για τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος· [Τροπολογία 39]

β)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 τουλάχιστον 200 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι εννέα μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται περισσότεροι από 250 τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών· [Τροπολογία 40]

γ)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 τουλάχιστον 200 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων εννέα μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, που ορίζεται/-ονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι στην ίδια περιφέρεια επιπέδου NUTS 2. [Τροπολογία 41]

3.  Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά μεταξύ άλλων και συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν πληρούνται απολύτως τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), β) ή γ), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση στα επίπεδα απασχόλησης και στην τοπική, ή περιφερειακή ή εθνική οικονομία. Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), β) ή γ) δεν πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ ΕΤΜ. [Τροπολογία 42]

4.  Το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν μπορεί να κινητοποιηθεί αν οι εργαζόμενοι απολύονται ως αποτέλεσμα περικοπών του προϋπολογισμού που αποφασίζονται από κράτος μέλος, οι οποίες επηρεάζουν τομείς που εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη δημόσια χρηματοδότηση. [Τροπολογία 43]

Άρθρο 6

Υπολογισμός της απώλειας θέσεων εργασίας και της παύσης δραστηριότητας

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2 και 3, το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει τη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται ο αριθμός των απολυμένων εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων που ορίζονται άρθρο 4. [Τροπολογία 44]

2.  Το αιτούν κράτος μέλος υπολογίζει τον αριθμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ως έχει κατά μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

α)  την ημερομηνία κατά την οποία ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου(26), ειδοποιεί γραπτώς την αρμόδια δημόσια αρχή για τις προβλεπόμενες συλλογικές απολύσεις·

β)  την ημερομηνία της ατομικής ειδοποίησης του εργοδότη σχετικά με την απόλυση ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου·

γ)  την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή της λήξης της·

δ)  το τέλος της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη· ή

ε)  στην περίπτωση αυτοαπασχολουμένου, την ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις εθνικές διοικητικές διατάξεις.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α), το αιτούν κράτος μέλος προσκομίζει στην Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες για τον πραγματικό αριθμό των απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

Άρθρο 7

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να παρέχει συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 8, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ ΕΤΜ, σε επιλέξιμους δικαιούχους, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται:

α)  απολυμένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, εντός των περιόδων αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3· [Τροπολογία 45]

β)  απολυμένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, εκτός της περιόδου αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 5· δηλαδή 6 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς ή μεταξύ του τέλους της περιόδου αναφοράς και της τελευταίας ημέρας πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) θεωρούνται επιλέξιμοι υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, τα αιτούντα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΜ σε ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ηλικίας κάτω των 25 ετών ή, εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν, ηλικίας κάτω των 30 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των στοχοθετημένων δικαιούχων, κατά προτεραιότητα σε άτομα που απολύθηκαν ή των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον από τις απολύσεις λαμβάνουν χώρα σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2. [Τροπολογία 46]

Άρθρο 8

Επιλέξιμα μέτρα

1.  Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, με συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και/ή εκπροσώπων των εργαζομένων, με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων από τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί, στην ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση. [Τροπολογία 47]

Η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή όπως και σε μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο κάθε προσφερόμενης δέσμης εξατομικευμένης κατάρτισης και/ή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και στις τις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου. [Τροπολογία 48]

Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως:

α)  ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως για την απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και άλλων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, εξατομικευμένη συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης και εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, καθώς και δραστηριότητες συνεργασίας· [Τροπολογία 49]

β)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, επιδόματα παιδικής φροντίδας, επιδόματα κατάρτισης ή διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για φροντιστές, και κίνητρα υπέρ των εργοδοτών για προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας υπέρ απολυμένων εργαζομένων. [Τροπολογία 50]

Το κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35 % του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που απαριθμούνται στην παρούσα παράγραφο. [Τροπολογία 51]

Το κόστος των επενδύσεων για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης ή/και συνεταιρισμού, ή για εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 000 EUR 25 000 EUR ανά απολυμένο εργαζόμενο. [Τροπολογία ]

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και, επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα επανένταξης των εργαζομένων στον επαγγελματικό κλάδο της προηγούμενης απασχόλησής τους, εάν κάποια σημαντική αναδιάρθρωση έχει δημιουργήσει ανάγκη για νέες ή συμπληρωματικές δεξιότητες, και εφόσον οι υπάρχουσες δεξιότητες μπορούν να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. [Τροπολογία 53]

2.  Τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ:

α)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα οποία δεν εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

β)  μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων·

βα)  μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως των μειονεκτούντων εργαζομένων, των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή των ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας· [Τροπολογία 54]

ββ)  μέτρα που υπάγονται στην ευθύνη των κρατών μελών δυνάμει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων. [Τροπολογία 55]

Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας. [Τροπολογία 56]

3.  Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους, και/ή τους κοινωνικούς εταίρους. [Τροπολογία 57]

4.  Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους μέλους, μπορεί να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 9

Αιτήσεις

1.  Το αιτούν κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ή 3.

2.  Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη μετάφραση της αίτησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση. [Τροπολογία 58]

3.  Αν ζητηθεί από το κράτος μέλος, η Επιτροπή του παρέχει τεχνική βοήθεια κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Αν η Επιτροπή απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος μέλος απαντά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την Επιτροπή κατά 10 εργάσιμες ημέρες κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. [Τροπολογία 59]

4.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος, η Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 60 40 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Αν, κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία αυτή, παρέχει γραπτώς η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά άλλες 20 εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα έχε παράσχει προηγουμένως γραπτή εξήγηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης καθυστέρησής της και την οποία διαβιβάζει στο οικείο κράτος μέλος. [Τροπολογία 60]

5.  Η αίτηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  εκτίμηση του αριθμού των απολύσεων σύμφωνα με το άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου υπολογισμού·

β)  την επιβεβαίωση ότι, αν η απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, συμμορφώθηκε προς όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και μερίμνησε τα δέοντα για τους εργαζομένους της· [Τροπολογία 61]

βα)   σαφή μνεία των δραστηριοτήτων που τα ίδια τα κράτη μέλη έχουν ήδη αναλάβει προς υποστήριξη των απολυθέντων και του συμπληρωματικού χαρακτήρα των αιτούμενων κονδυλίων του ΕΤΜ λόγω έλλειψης πόρων από τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές· [Τροπολογία 62]

ββ)   επισκόπηση των ενωσιακών κονδυλίων που η απολύουσα επιχείρηση έχει ήδη λάβει κατά την πενταετία πριν από τις ομαδικές απολύσεις· [Τροπολογία 63]

γ)  σύντομη περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην απόλυση των εργαζομένων·

δ)  τον εντοπισμό, κατά περίπτωση, των απολυουσών επιχειρήσεων, των προμηθευτών ή των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος, των κλάδων, καθώς και των κατηγοριών των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, με ανάλυση ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και μορφωτικό επίπεδο·

ε)  τον αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό, ή εθνικό ή, κατά περίπτωση, διασυνοριακό επίπεδο· [Τροπολογία 64]

στ)  λεπτομερή περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και των συναφών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για τους μειονεκτούντες δικαιούχους, τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, τους ηλικιωμένους δικαιούχους, τους δικαιούχους νεαρής ηλικίας και τους δικαιούχους νεαρής ηλικίας από μη προνομιούχες περιοχές· [Τροπολογία 65]

ζ)  εξήγηση του κατά πόσον ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση και του τρόπου με τον οποίο η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών συμπληρώνει δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή ενωσιακά ταμεία, καθώς και πληροφορίες για μέτρα που είναι υποχρεωτικά για τις οικείες απολύουσες επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

η)  τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για κάθε συνιστώσα της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προς στήριξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, καθώς και για κάθε δραστηριότητα προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων·

θ)  για τους σκοπούς της αξιολόγησης, ενδεικτικούς, ειδικούς κατά περίπτωση, στόχους που ορίζονται από το κράτος μέλος σχετικά με το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης·

ι)  τις ημερομηνίες στις οποίες άρχισαν ή έχει προγραμματιστεί να αρχίσουν οι εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση και οι δραστηριότητες για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 8·

ια)  τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παροχή συμβουλών προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους ή τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους, κατά περίπτωση·

ιβ)  δήλωση συμμόρφωσης της ζητούμενης στήριξης του ΕΤΠ ΕΤΜ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και δήλωση που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών δεν υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

ιγ)  τους πόρους εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης και άλλης συγχρηματοδότησης, κατά περίπτωση·

ιγα)   δήλωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα συμπληρώνουν δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι θα αποφεύγεται κάθε διπλή χρηματοδότηση. [Τροπολογία 66]

Άρθρο 10

Συμπληρωματικότητα, συμμόρφωση και συντονισμός

1.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων.

2.  Η στήριξη στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, αλλά και κατά περίπτωση διασυνοριακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων συγχρηματοδοτούνται από ταμεία και προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που ορίζονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση. [Τροπολογία 67]

3.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή προσωρινής, εφάπαξ στήριξης υποστήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. [Τροπολογία 68]

4.  Η Επιτροπή και το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της βοήθειας από τα ταμεία και προγράμματα της Ένωσης. [Τροπολογία 69]

5.  Το αιτούν κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα ειδικά μέτρα που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν λαμβάνουν βοήθεια από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης.

Άρθρο 11

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη των διακρίσεων

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ ΕΤΜ και προωθούνται στα διάφορα σε όλα τα ενδεδειγμένα στάδια της εφαρμογής της. [Τροπολογία 70]

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στην πρόσβαση στο ΕΤΠ ΕΤΜ και κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων εκτέλεσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Άρθρο 12

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, έως 0,5 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ ΕΤΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει την τεχνική και διοικητική βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή του, όπως με τη μορφή δραστηριοτήτων προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής δεδομένων, ελέγχου κάθε είδους και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας, δραστηριότητες επικοινωνίας και ενίσχυσης της προβολής του ΕΤΠ ΕΤΜ, καθώς και άλλα μέτρα διοικητικής και τεχνικής βοήθειας. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες με καθιερωμένα συστήματα παρακολούθησης των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως το ERM. Τα μέτρα αυτά μπορούν να καλύψουν τις μελλοντικές και τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. [Τροπολογία 71]

2.  Με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει αίτηση μεταφοράς κονδυλίων για τεχνική βοήθεια στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια με δική της πρωτοβουλία υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια με έμμεση διαχείριση, μεριμνά για τη διαφάνεια της διαδικασίας ορισμού του εντολοδόχου τρίτου που θα αναλάβει την εκτέλεση της δικής της αποστολής καθώς και για την ενημέρωση όλων των συμβαλλομένων στο ΕΤΜ μερών, μεταξύ των οποίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον προς το σκοπό αυτό επιλεγέντα υπεργολάβο. [Τροπολογία 72]

4.  Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ ΕΤΜ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας γραφείου υποστήριξης. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες καθώς και σαφή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠ ΕΤΜ στους Ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Τα μέτρα καθοδήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών διαταραχών σε ένα κράτος μέλος. [Τροπολογία 73]

Άρθρο 13

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιoύν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, με την παροχή συνεπούς, αποτελεσματικής και στοχευμένης πληροφόρησης σε πολλαπλά ακροατήρια, όπως στοχευμένες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το κοινό. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προβάλλεται η ενωσιακή προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης, και βοηθούν στη συλλογή δεδομένων από την Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας. [Τροπολογία 74]

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ σύμφωνα με το [παράρτημα VIII του κανονισμού για τις κοινές διατάξεις] μαζί με απλή δήλωση χρηματοδότησης («χρηματοδοτείται / συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση»).

2.  Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με σκοπό για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ ΕΤΜ, καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τις επιλέξιμες δράσεις, τακτικά επικαιροποιημένο κατάλογο επαφών στα κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού. [Τροπολογία 75]

3.  Η Επιτροπή προάγει τη διάχυση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο της επικοινωνίας, και πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ ΕΤΜ βάσει της εμπειρίας της, με στόχο να βελτιωθεί η προβολή του ΕΤΜ, να γίνουν πιο γνωστά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι διαδικασίες αίτησης του ΕΤΜ, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ ΕΤΜ και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το ΕΤΠ ΕΤΜ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και εργαζομένων των αγροτικών περιοχών με δύσκολη πρόσβαση στην ενημέρωση. [Τροπολογία 76]

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα έγγραφα επικοινωνίας και προβολής να διατίθενται κατόπιν αίτησης στα θεσμικά όργανα και στα λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και να παρέχεται στην Ένωση δωρεάν, μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του υλικού και τυχόν προϋπαρχόντων δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό. Η άδεια παρέχει στην Ένωση τα ακόλουθα δικαιώματα:

—  εσωτερική χρήση δηλ. δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής και διάθεσης του υλικού επικοινωνίας και προβολής στα θεσμικά όργανα και στις υπηρεσίες της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στους υπαλλήλους τους·

—  αναπαραγωγή του υλικού επικοινωνίας και προβολής με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει·

—  γνωστοποίηση του υλικού επικοινωνίας και προβολής στο κοινό με τη χρήση οποιουδήποτε ή και όλων των τρόπων επικοινωνίας·

—  διανομή του υλικού επικοινωνίας και προβολής (ή αντιγράφων του) στο κοινό σε οποιαδήποτε ή και σε όλες τις μορφές·

—  αποθήκευση και αρχειοθέτηση του υλικού επικοινωνίας και προβολής·

—  περαιτέρω αδειοδότηση των δικαιωμάτων σχετικά με το υλικό επικοινωνίας και προβολής σε τρίτους.

Μπορούν να χορηγηθούν στην Ένωση πρόσθετα δικαιώματα.

4.  Οι πόροι που διατίθενται για δράσεις επικοινωνίας βάσει του παρόντος κανονισμού συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 14

Καθορισμός του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τα προτεινόμενα μέτρα και το εκτιμώμενο κόστος, εκτιμά και προτείνει, το ταχύτερο δυνατόν εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 4, το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ ΕΤΜ που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων. [Τροπολογία 77]

2.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ ΕΤΜ για τα προσφερόμενα μέτρα ευθυγραμμίζεται με το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ+ στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

3.  Αν, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 και ειδοποιεί το αιτούν κράτος μέλος. [Τροπολογία 78]

4.  Σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. [Τροπολογία 79]

Άρθρο 15

Περίοδος επιλεξιμότητας

1.  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο ι) κατά τις οποίες το οικείο κράτος μέλος αρχίζει, ή πρόκειται να αρχίσει, να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή πραγματοποιεί διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 4.

2.  Το κράτος μέλος υλοποιεί τα επιλέξιμα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 8 το συντομότερο δυνατόν. Τα μέτρα τίθενται όπως και να έχει σε εφαρμογή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά και εκτελούνται το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά. [Τροπολογία 80]

3.  Η περίοδος υλοποίησης είναι η περίοδος που αρχίζει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο ι) κατά τις οποίες το οικείο κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση και τις δραστηριότητες για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 8, και λήγει 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά.

4.  Αν ένας δικαιούχος αποκτήσει πρόσβαση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης με διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη, οι δαπάνες για το πρόγραμμα αυτό είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ ΕΤΜ έως την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

5.  Οι δαπάνες βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 4 είναι επιλέξιμες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της τελικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1.

Άρθρο 16

Διαδικασία του προϋπολογισμού και εφαρμογή

1.  Αν η Επιτροπή καταλήξει ότι πληρούνται οι όροι για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ ΕΤΜ πληρούνται, υποβάλλει αίτηση μεταφοράς κονδυλίων πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΜ λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή της πρότασης σε αυτά. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΜ, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

Οι μεταφορές που σχετίζονται με το ΕΤΜ εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 81]

2.  Η αίτηση μεταφοράς πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτική έκθεση της εξέτασης της επιλεξιμότητας της αίτησης. [Τροπολογία 82]

3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά με εκτελεστική πράξη που τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την έγκριση της μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού. Η εν λόγω εγκρίνουν την απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 του δημοσιονομικού κανονισμού κινητοποίησης του ΕΤΜ. [Τροπολογία 83]

3α.  Η πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΜ σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα εξής:

α)  αξιολόγηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση αυτή·

β)  στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των άρθρων 5 και 10· και

γ)  αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών. [Τροπολογία 84]

Άρθρο 16α

Έκτακτες περιπτώσεις

Σε έκτακτες περιπτώσεις και εάν οι εναπομένοντες διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι του ταμείου για το έτος της μεγάλης αναδιάρθρωσης δεν επαρκούν για την κάλυψη του ποσού της ενίσχυσης το οποίο κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να χρηματοδοτηθεί η διαφορά μέσω του ταμείου του επομένου έτους. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται το ετήσιο ανώτατο όριο προϋπολογισμού του ταμείου κατά το έτος της μεγάλης αναδιάρθρωσης και κατά το επόμενο έτος. [Τροπολογία 85]

Άρθρο 17

Καταβολή και χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης για χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η Επιτροπή καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος με ενιαία πληρωμή προχρηματοδότησης κατά 100 %, κατ’ αρχήν εντός 15 εργάσιμων ημερών. Η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται αφού το κράτος μέλος υποβάλλει την πιστοποιημένη δήλωση δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1. Το μη δαπανηθέν ποσό επιστρέφεται στην Επιτροπή.

2.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκτελείται υπό επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 63 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Οι λεπτομερείς τεχνικοί όροι της χρηματοδότησης ορίζονται από την Επιτροπή στην απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

4.  Κατά την υλοποίηση των μέτρων που περιέχονται στη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης των καλυπτόμενων δράσεων, προσθέτοντας άλλα επιλέξιμα μέτρα που απαριθμούνται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και το σύνολό τους δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3. Η Επιτροπή αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και, αν συμφωνεί, τροποποιεί αναλόγως την απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά.

5.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαθέτει την ευελιξία να ανακατανέμει ποσά μεταξύ των θέσεων του προϋπολογισμού που καθορίζονται στην απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. Σε περίπτωση που μια ανακατανομή υπερβαίνει αύξηση 20 % για μία ή περισσότερες από τις θέσεις που προσδιορίζονται, το κράτος μέλος ενημερώνει εκ των προτέρων την Επιτροπή.

Άρθρο 18

Χρήση του ευρώ

Στις αιτήσεις, στις αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς και στις εκθέσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 19

Δείκτες

1.  Οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παρατίθενται στο παράρτημα.

2.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων απόδοσης εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος και των σχετικών αποτελεσμάτων συλλέγονται αποτελεσματικά, αποδοτικά και εγκαίρως. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται στα κράτη μέλη ανάλογες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25, για την τροποποίηση των δεικτών του παραρτήματος, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση αποτελεσματικής αξιολόγησης της χρήσης του Ταμείου.

Άρθρο 19α

Υπόδειγμα της έρευνας δικαιούχων

Η έρευνα δικαιούχων που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ) βασίζεται στο υπόδειγμα που καθορίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. Η Επιτροπή εκδίδει την εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 20

Τελική έκθεση και κλείσιμο

1.  Το αργότερο στο τέλος του έβδομου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα εξής:

α)  το είδος των μέτρων και τα κύρια επιτευχθέντα αποτελέσματα, εξηγώντας τις προκλήσεις, τα διδάγματα, τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία της ΕΕ και ειδικότερα του ΕΤΚ+ και υποδεικνύοντας, όπου είναι δυνατόν, τη συμπληρωματικότητα των μέτρων με εκείνα που χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά ή εθνικά προγράμματα σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση· [Τροπολογία 87]

β)  τα ονόματα των φορέων υλοποίησης της δέσμης μέτρων στο κράτος μέλος·

γ)  τους δείκτες που ορίζονται στο άρθρο 19·

δ)  τα αποτελέσματα έρευνας δικαιούχων που διενεργείται εντός έξι μήνες μετά μηνών από τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, η οποία καλύπτει την αντιληπτή μεταβολή της απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, για εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και το είδος της εργασίας που βρήκαν, όπως τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος βρήκε εργασία, καθώς και κατανομή των εν λόγω πληροφοριών ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο· [Τροπολογία 88]

ε)  αν η απολύουσα επιχείρηση, με εξαίρεση τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή προηγούμενης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε έτη· [Τροπολογία 89]

στ)  δήλωση για την αιτιολόγηση των δαπανών.

2.  Το αργότερο στο τέλος του δέκατου ένατου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει το πλήρες και δεόντως επαληθευμένο απλό σύνολο δεδομένων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ο οποίος ορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος. [Τροπολογία 90]

3.  Το αργότερο έξι μήνες μετά την παραλαβή όλων των απαιτούμενων στοιχείων βάσει της παραγράφου 1, η Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, καθορίζοντας το τελικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ ΕΤΜ και το τυχόν υπόλοιπο που οφείλει το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 24. Το κλείσιμο εξαρτάται από την παροχή του δείκτη πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Άρθρο 21

Διετής έκθεση

1.  Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά την προηγούμενη διετία. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ ΕΤΜ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, την ταχύτητα επεξεργασίας τους και τα πιθανά κενά στους υφιστάμενους κανόνες, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα, και τη συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας. [Τροπολογία 91]

2.  Η έκθεση διαβιβάζεται προς ενημέρωση στα κράτη μέλη, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους. [Τροπολογία 92]

Άρθρο 22

Αξιολόγηση

1.  Ανά τετραετία η Επιτροπή διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ ΕΤΜ, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης εκτίμησης επιπτώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις υποθέσεις του ΕΤΜ και τους εργαζόμενους που λαμβάνουν βοήθεια. [Τροπολογία 93]

2.  Τα πορίσματα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους. Οι συστάσεις των αξιολογήσεων λαμβάνονται υπόψη για τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων ή για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων προγραμμάτων.

3.  Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν κατάλληλες στατιστικές σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές, κατανεμημένες ανά τομέα και ανά κράτος μέλος. [Τροπολογία 94]

4.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του ΕΤΠ ΕΤΜ όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 για την τροποποίηση του παραρτήματος, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Άρθρο 23

Διαχείριση και οικονομικός έλεγχος

1.  Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση των μέτρων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ, καθώς και για τον οικονομικό έλεγχο των μέτρων. Τα κράτη μέλη προβαίνουν, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

α)  εξακριβώνουν ότι έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

β)  διασφαλίζουν ότι η παροχή δεδομένων παρακολούθησης αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση στις συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών·

γ)  εξακριβώνουν ότι τα χρηματοδοτηθέντα μέτρα υλοποιήθηκαν καταλλήλως·

δ)  εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι νόμιμες και κανονικές·

ε)  προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν τις παρατυπίες και ανακτούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προσαυξημένα με τόκους υπερημερίας, κατά περίπτωση. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης.

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου [63 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού, τα κράτη μέλη ορίζουν οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μέτρων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ. Οι οργανισμοί αυτοί παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο [άρθρο 63 παράγραφοι 5, 6 και 7] του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς κατά την υποβολή της τελικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Αν οι αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 έχουν παράσχει επαρκείς εγγυήσεις ότι οι πληρωμές είναι νόμιμες και κανονικές και καταλογίστηκαν κατάλληλα, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω αρχές επιβεβαιώθηκαν βάσει του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος προσδιορίζει ποιες αρχές επιβεβαιώθηκαν και ποια είναι η λειτουργία τους.

3.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις όταν βεβαιώνεται παρατυπία. Οι διορθώσεις των κρατών μελών συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Τα κράτη μέλη ανακτούν κάθε ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας, το επιστρέφουν στην Επιτροπή και, αν το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

4.  Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να επαληθεύσει αν οι χρηματοδοτούμενες δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου βαρύνει το αιτούν κράτος μέλους. Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται τέτοια συστήματα.

Για τον σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη των εξουσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, ακόμη και δειγματοληπτικούς, επί των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ ΕΤΜ, με προειδοποίηση τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας. Η Επιτροπή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος, ώστε να της παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέχουν μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι του οικείου κράτους μέλους.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 για τη συμπλήρωση της παραγράφου 1 στοιχείο ε), καθορίζοντας τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας που πρέπει να αναφέρονται και των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται.

6.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία καθορίζεται ο μορφότυπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

7.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τρία έτη μετά το κλείσιμο χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ ΕΤΜ.

Άρθρο 24

Ανάκτηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών είναι μικρότερο από το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 16, η Επιτροπή ανακτά το αντίστοιχο ποσό αφού δώσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

2.  Αν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επαληθεύσεων, η Επιτροπή συμπεράνει ότι κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην απόφαση για χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς ή δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1, δίνει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω εκτελεστικής πράξης για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, ακυρώνοντας εν όλω ή εν μέρει τη συνεισφορά του ΕΤΠ ΕΤΜ για το επίμαχο μέτρο. Η απόφαση λαμβάνεται εντός 12 μηνών από τη λήψη των παρατηρήσεων από το κράτος μέλος. Το οικείο κράτος μέλος ανακτά τυχόν ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας και, αν το ποσό δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα από το αιτούν κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

Άρθρο 25

Άσκηση εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμιάς από τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η επιτροπή αυτή συνιστά επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27).

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Εφαρμόζεται μέχρι το κλείσιμο των αντίστοιχων υποθέσεων.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ ΕΤΜ

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα(28) πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θήλυ, άρρεν, μη δυαδικό).

1)  Κοινοί δείκτες εκροών για τους δικαιούχους

–  άνεργοι*,

–  οικονομικά μη ενεργοί*,

–  μισθωτοί*,

–  αυτοαπασχολούμενοι*,

–  κάτω των 30 ετών*,

–  άνω των 54 ετών*,

–  απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2)*,

–  απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)*,

–  απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8)*,

–   με επαγγελματική πείρα μικρότερη των δύο ετών,

–  με επαγγελματική πείρα δύο έως 10 ετών,

–   με επαγγελματική πείρα άνω των 10 ετών. [Τροπολογία 95]

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων πρέπει να υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς δείκτες εκροών που σχετίζονται με την κατάσταση απασχόλησης(29).

Τα εν λόγω δεδομένα σχετικά με τους δικαιούχους που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ΕΤΜ μέτρα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

2)  Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους

–  ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ ΕΤΜ που βρίσκονται σε απασχόληση (ανάλογα με το είδος της σύμβασης εργασίας: πλήρους απασχόλησης / μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου / αορίστου χρόνου) και αυτοαπασχόληση 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης*,

–  ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ ΕΤΜ που αποκτούν εξειδίκευση 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης*,

–  ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ ΕΤΜ που βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης*.

Τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, και να συλλέγονται μέσω των δεδομένων που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, καθώς και από έρευνες δικαιούχων [όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]. Τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να καλύπτουν τον υπολογιζόμενο συνολικό αριθμό δικαιούχων, όπως αναφέρεται στους κοινούς δείκτες εκροών του σημείου 1. Συνεπώς, τα ποσοστά πρέπει να σχετίζονται επίσης με αυτό το υπολογιζόμενο σύνολο.

3)  Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες

–  ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ ΕΤΜ στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 18 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης που ορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης*.

Τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να διατίθενται έως το τέλος του δέκατου ένατου μήνα μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης. Τα δεδομένα θα πρέπει να καλύπτουν τον υπολογιζόμενο συνολικό αριθμό δικαιούχων, όπως αναφέρεται στους κοινούς δείκτες εκροών του σημείου 1. Συνεπώς, τα ποσοστά πρέπει να σχετίζονται επίσης με αυτό το υπολογιζόμενο σύνολο. Στις υποθέσεις μείζονος σημασίας, που καλύπτουν περισσότερους από 1 000 δικαιούχους, τα δεδομένα μπορούν, εναλλακτικά, να συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού αριθμού των δικαιούχων, όπως αναφέρεται ως δείκτης εκροών στο σημείο 1.

(1) ΕΕ C ...
(2) ΕΕ C ...
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019.
(4) https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
(5) http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/
(6) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(7) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
(8) https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_el
(9) https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_el
(10) https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_el
(11) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» [COM(2013)0882 της 13.12.2013].
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1027/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26)
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).
(15) COM(2018)0297 και συνοδευτικό έγγραφο SWD(2018)0192.
(16) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2018)0171 και το παράρτημά του COM(2018)0321.
(17) ΕΕ C ...
(18) Η παραπομπή θα επικαιροποιηθεί.
(19) Η παραπομπή θα επικαιροποιηθεί.
(20) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(21) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(22) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(23) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(24) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(25) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(26) Η παραπομπή θα ελεγχθεί / θα επικαιροποιηθεί: Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).
(27) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(28) Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα για την καταγραφή και την αποθήκευση δεδομένων ατομικής συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή. Οι συμφωνίες περί επεξεργασίας δεδομένων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 4, 6 και 9. Τα δεδομένα που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679].
(29) Άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί, απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου