Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0202(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0445/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0445/2018

Díospóireachtaí :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Vótaí :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0019

Téacsanna atá glactha
Dé Céadaoin, 16 Eanáir 2019 - Strasbourg
An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED)***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Eanáir 2019 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0380),

–  ag féachaint d'Airteagal 294(2) agus d'Airteagal 175(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid na Parlaiminte (C8-0231/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 5 Nollaig 2018(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Rialú Buiséadach agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach, agus don seasamh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne (A8-0445/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
(2) Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Eanáir 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) an Aistriú (EFT) [Leasú 1. Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs]
P8_TC1-COD(2018)0202

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 175 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(2),,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Na prionsabail chothrománacha amhail mar a leagtar amach in Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus in Airteagal 9 agus Airteagal 10 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), lena n‑áirítear prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta amhail mar a leagtar amach in Airteagal 5 CAE, ba cheart iad a urramú agus na Cistí á gcur chun feidhme, ag cur san áireamh Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. BaI gcomhréir le hAirteagal 8 CFAE, ba cheart é a bheith mar aidhm ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún neamh-chomhionannais a dhíothú agus comhionannas idir fir agus mná a chur chun cinn agus gné na hinscne a chomhtháthú, chomh maith le hidirdhealú bunaithe ar inscne, ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar chlaonadh gnéasach a chomhrac. Ba cheart cuspóirí na gCistí a shaothrú faoi chuimsiú na forbartha inbhuanaithe agus mar chuid den chur chun cinn a dhéanann an tAontas ar an aidhm cáilíocht an chomhshaoil a chaomhnú, a chosaint agus a fheabhsú mar a leagtar amach in Airteagal 11 agus in Airteagal 191(1) CFAE, agus an prionsabal ‘íoc mar a thruaillítear’ á chur san áireamh. [Leasú 2]

(2)  An 17 Samhain 2017, rinne Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún Colún Eorpach na gCeart Sóisialta(4) a fhógairt i gcomhpháirt le chéile, mar fhreagairt ar na dúshláin shóisialta atá san Eoraip. Agus aird á tabhairt aige ar na hathruithe atá ag teacht ar an saol oibre, ullmhóidh an tAontas é féin do dhúshláin an domhandaithe agus an digitithe atá ann cheana agus do na dúshláin atá le teacht, tríd an bhfás a dhéanamh níos cuimsithí agus trí fheabhas a chur ar bheartais fostaíochta agus shóisialta. Tá fiche bunphrionsabal ag an gColún agus tá siad roinnte ina dtrí chatagóir: comhionannas deiseanna agus rochtain ar an margadh saothair; coinníollacha córa oibre; cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta. Feidhmeoidh Colún Eorpach na gCeart Sóisialta mar chreat treorach uileghabhálach don Chiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú an Aistriú (CEDEFT), rud a chuirfidh ar chumas an Aontais na prionsabail ábhartha a chur i bhfeidhm i gcás mórtheagmhais athstruchtúraithe.

(3)  An 20 Meitheamh 2017, d’fhormhuinigh an Chomhairle freagairt an Aontais(5) ar Chlár oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe(6) – todhchaí inbhuanaithe don Eoraip. Chuir an Chomhairle béim ar a thábhachtaí atá sé forbairt inbhuanaithe a bhaint amach i ngach ceann de na trí ghné (an ghné eacnamaíoch, an ghné shóisialta, agus an ghné chomhshaoil), ar dhóigh chothrom chomhtháite. Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar an fhorbairt inbhuanaithe a chuimsiú i gcreat beartais na hEorpa agus go mbeidh an tAontas uaillmhianach sna beartais a cheapfar chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin dhomhanda. Ba dhíol sásaimh ag an gComhairle an Teachtaireacht ón gCoimisiún Next steps for a sustainable European future [Na chéad chéimeanna eile i dtreo todhchaí inbhuanaithe don Eoraip] dar dáta an 22 Samhain 2016 sa mhéid is gur céadchéim é ionsar phríomhshruthú na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus ionsar phrionsabal rialaithe sár-riachtanach a dhéanamh den fhorbairt inbhuanaithe do bheartais uile an Aontais, a chuid ionstraimí airgeadais san áireamh.

(4)  I mí Feabhra 2018, ghlac an Coimisiún Teachtaireacht dar teideal A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020 [Creat Airgeadais Ilbhliantúil nua-aimseartha nua d’Aontas Eorpach a n‑éiríonn leis a thosaíochtaí a bhaint amach go héifeachtúil tar éis 2020](7). Sa Teachtaireacht sin cuireadh i dtábhacht go dtacóidh buiséad an Aontais le geilleagar sóisialta margaidh uathúil na hEorpa. Dá bhrí sin, beidh sé fíorthábhachtach deiseanna fostaíochta a fheabhsú agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin maidir le scileanna, go háirithe na scileanna sin a bhaineann leis an digitiú, uathoibriú agus aistriú i dtreo geilleagar atá éifeachtúil ó thaobh acmhainní de, a thugann lán-urraim do Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an Athrú Aeráide a d'eascair as an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide. Bunphrionsabal Beidh an tsolúbthacht bhuiséadach ina bunphrionsabal de chuid an chéad Chreata Airgeadais Ilbhliantúil eile é an tsolúbthacht bhuiséadach. Beidh sásraí solúbthachta i bhfeidhm ionas go bhféadfaidh an tAontas freagairt do theagmhais gan choinne ar bhealach níos tráthúla, agus lena áirithiú go mbaintear úsáid as acmhainní buiséadacha sna réimsí is mó a bhfuil práinn leo. [Leasú 3]

(5)  Sa Pháipéar Bán maidir le Todhchaí na hEorpa(8), léirigh an Coimisiún go bhfuil imní air maidir le gluaiseachtaí leithliseachais, agus go bhfuil fás ag teacht faoin amhras atá ar chuid den phobal faoi shocair na trádála oscailte agus faoi gheilleagar sóisialta margaidh an Aontais go ginearálta.

(6)  Sa Pháipéar Machnaimh uaidh maidir le leas a bhaint as an domhandú(9), shainaithin an Coimisiún go bhfuil domhandú na trádála agus forbairt na teicneolaíochta ar na príomhchúiseanna a bhfuil éileamh méadaithe ar fhórsa oibre oilte agus a bhfuil níos lú post ann dóibh siúd ar bheagán cáilíochtaí. D’aineoinn na mórbhuntáistí a bhaineann le trádáil níos oscailte agus le geilleagair an domhain a chomhtháthú tuilleadh, ní mór aghaidh a thabhairt ar thionchair dhiúltacha sin an domhandaithe Agus aitheantas á thabhairt do na buntáistí a bhaineann le trádáil níos oscailte, tá bealaí iomchuí ag teastáil chun aghaidh a thabhairt ar na tionchair dhiúltacha ghaolmhara.. Ós rud é gurb amhlaidh cheana nach bhfuil sochair reatha an domhandaithe le brath go cothrom ar fud an daonra ná ar fud na réigiún, agus gur suntasach an tionchar atá aige sin ar na daoine is mó a bhíonn thíos leis, tá baol ann go gcuirfidh an dul chun cinn méar teicneolaíoch na hathruithe teicneolaíocha agus comhshaoil leis na tionchair dhiúltacha sin. Dá bhrí sin, i gcomhréir le prionsabail na dlúthpháirtíochta agus na hinbhuanaitheachta, is gá a áirithiú go roinntear sochair an domhandaithe ar bhealach níos cothroime trí oscailt an gheilleagair agus an dul chun cinn teicneolaíoch a thabhairt le chéile leis an gcosaint shóisialta. Ba cheart go measfaí ar bhonn níos leithne aon drochéifeachtaí comhuaineacha den domhandú agus aistrithe teicneolaíocha agus comhshaoil ag cistí struchtúrtha ábhartha an Aontais, amhail Ciste Cóiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), chun oiriúnú níos fearr don saol gnó agus do luchtanna saothair tríd an bhfás eacnamaíoch agus an dul chun cinn teicneolaíoch a thabhairt le chéile le cosaint shóisialta leormhaith agus le tacaíocht ghníomhach chun rochtain a fháil ar fhostaíocht agus ar dheiseanna féinfhostaíochta. [Leasú 4]

(7)  Sa Pháipéar Machnaimh uaidh ar thodhchaí airgeadais an Aontais(10), cuireann an Coimisiún i bhfios go láidir nach mór éagsúlachtaí eacnamaíocha agus sóisialta idir na Ballstáit agus laistigh de na Ballstáit a laghdú. Dá bhrí sin, príomhthosaíocht is ea é infheistíocht a dhéanamh san fhorbairt inbhuanaithe, sa chomhionannas, sa chuimsiú sóisialta, san oideachas agus oiliúint, agus sa tsláinte. [Leasú 5]

(8)  Is dócha go gcuirfidh an t-athrú aeráide, an domhandú agus forbairt na teicneolaíochta an t-athrú teicneolaíoch níos mó le hidirnascthacht agus idirspleáchas gheilleagair an domhain. Cuid lárnach agus cuid dhosheachanta den athrú eacnamaíoch sin is ea athdháileadh an tsaothair. Chun sochair an athraithe a dháileadh go cothrom, tá sé iontach tábhachtach cúnamh a thabhairt d’oibrithe a leagadh as agus d’oibrithe ar baol dóibh a bheith leagtha as chaill a bpoist agus d’oibrithe ar baol dóibh a bpoist a chailleadh. Is iad CSE+, a ceapadh chun cúnamh a thabhairt ar bhealach réamhghníomhach, agus CED, a ceapadh chun cúnamh a thabhairt ar bhealach frithghníomhach i gcás mórtheagmhais athstruchtúraithe, príomhionstraimí an Aontais chun cúnamh a thabhairt d’oibrithe dá ndéantar difear. Is é atá i gCreat Cáilíochta an Aontais Eorpaigh um réamhaíocht ar athrú agus athstruchtúrú(11) ionstraim bheartais an Aontais ina leagtar síos creat dea-chleachtais chun réamhaíocht a dhéanamh ar an athstruchtúrú corparáideach agus chun aghaidh a thabhairt air. Tá creat cuimsitheach ann maidir leis an dóigh ar cheart aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an choigeartaithe agus an athstruchtúraithe eacnamaíoch agus ar an tionchar ar an bhfostaíocht agus an tionchar sóisialta atá ag na dúshláin sin. Iarrann sé freisin ar na Ballstáit úsáid a bhaint as cistiú náisiúnta agus as cistiú AE lena áirithiú go dtugtar cosaint níos éifeachtaí ar thionchar sóisialta an athstruchtúraithe, go háirithe na héifeachtaí díobhálacha ar an bhfostaíocht. Is iad Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), a ceapadh chun cúnamh a thabhairt ar bhealach réamhghníomhach, agus CED, a ceapadh chun cúnamh a thabhairt ar bhealach frithghníomhach i gcás mórtheagmhais athstruchtúraithe nach raibh coinne leo, príomhionstraimí an Aontais chun cúnamh a thabhairt d’oibrithe i gcásanna den sórt seo. [Leasú 6]

(9)  Bunaíodh An Ciste Eorpach um Choigeartú don D omhandú (CED) le Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12) don chreat airgeadais ilbhliantúil ón 1 Eanáir 2007 go 31 Nollaig 2013. Cuireadh é ar bun lena chur ar chumas an Aontais dlúthpháirtíocht a léiriú d’oibrithe a chaill a bpost mar gheall ar mhórathruithe struchtúracha i bpatrúin trádála domhanda de bharr an domhandaithe.

(10)  Rinneadh raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 a leathnú in 2009 le Rialachán (CE) Uimh. 546/2009 ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle(13) mar chuid den Phlean don Téarnamh Eacnamaíoch Eorpach chun oibrithe a chaill a bpost mar thoradh díreach ar an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta.

(11)  Thar thréimhse an chreata airgeadais ilbhliantúil ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2020, leathnaíodh an raon feidhme tuilleadh le Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14) sa dóigh is go n‑áireofaí ní hamháin poist a cailleadh de bharr mórshuaitheadh eacnamaíoch a tharla de dhroim na géarchéime domhanda airgeadais agus eacnamaíochta a dtugtar aghaidh uirthi i Rialachán (CE) Uimh. 546/2009, ach poist a chaillfí de bharr aon ghéarchéim nua domhanda agus eacnamaíochta freisin.

(11a)  Ba cheart clár EFT a bheith feiceálach agus ba cheart tuilleadh sonraí agus sonraí níos fearr a bheith de dhíth ann, ionas gur féidir meastóireacht chuí eolaíoch a dhéanamh ar EFT agus srianta riaracháin a sheachaint agus an clár um chúnamh um choigeartú trádála á oibriú. [Leasú 7]

(12)  Rinne an Coimisiún meastóireacht mheántéarma ar CED féachaint an bhfuil cuspóirí CED á mbaint amach agus a mhéid atá siad sin á mbaint amach. Léiríodh go bhfuil CED éifeachtach agus gur éirigh leis níos mó oibrithe a leagadh as a athimeascadh san fhostaíocht ná mar a rinneadh sa chlárthréimhse roimhe sin. Fuarthas amach sa mheastóireacht sin freisin go bhfuil breisluach Eorpach ag baint le CED. Is fíor sin go háirithe i gcás éifeachtaí “toirte” CED, is é sin go gcuireann cúnamh ó CED le líon agus le héagsúlacht na seirbhísí a chuirtear ar fáil, ach sa bhreis air sin, cuireann sé le neart na seirbhísí sin. Ina theannta sin, tá bearta idirghabhála ó CED iontach feiceálach agus léiríonn siad breisluach AE na hidirghabhála don phobal i gcoitinne. Mar sin féin, sainaithníodh roinnt fadhbanna. Ar lámh amháin, measadh go raibh an nós imeachta forscaoilte rófhadálach. Ina theannta sin, thuairiscigh roinnt mhaith Ballstát go raibh deacrachtaí acu an anailís chríochnúil chúlra ar an teagmhas a spreag na hiomarcaíochtaí a chur le chéile. Is é an phríomhchúis nach gcuirfeadh Ballstáit isteach ar chúnamh ó CED ná fadhbanna acmhainne airgeadais agus acmhainne idirinstitiúidigh. Ar lámh amháin, d’fhéadfadh sé nach bhfuil ann ach easpa foirne – faoi láthair ní féidir le Ballstáit cúnamh teicniúil a iarraidh ach amháin má chuireann siad cás CED chun feidhme. Ós rud é go bhféadfadh iomarcaíochtaí tarlú gan choinne, ba den tábhacht go mbeadh Ballstáit réidh le gníomhú láithreach agus gurbh fhéidir leo iarratas a thíolacadh gan mhoill. Ina theannta sin, i roinnt Ballstát, teastaíonn iarrachtaí níos déine fothaithe acmhainne institiúidí chun cur chun feidhme éifeachtach agus éifeachtúil cásanna a chumhdaítear faoi CED a áirithiú. Cáineadh an líon íosta 500 de dhaoine a leagadh as toisc é a bheith ró ard, go háirithe sna réigiúin sin inar beag an daonra(15).

(13)  Cuireann an Coimisiún i bhfios go láidir go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le CED EFT fós ina ról mar chiste solúbtha a thacaíonn le hoibrithe a chailleann a bpost de bharr mórtheagmhais athstruchtúraithe agus a chuidíonn leo post eile a fháil a luaithe is féidir. Ba cheart don Aontas leanúint de bheith ag tabhairt tacaíocht sonrach aonuaire d’oibrithe a leagadh as chaill a bpoist chun athimeascadh san fhostaíocht i bhfostaíocht ardcháilíochta agus inbhuanaithe a éascú, i limistéir, in earnálacha, i gcríocha nó i margaí saothair atá buailte go dona ag mórshuaitheadh eacnamaíoch. I bhfianaise an idirghníomhaithe agus na n‑éifeachtaí frithpháirteacha a bhaineann leis an trádáil oscailte, leis an bhforbairt theicneolaíoch agus le fachtóirí athrú teicneolaíoch, leis an digitiú agus leis an uathoibriú nó imthosca eile amhail tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach nó an t‑aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin, agus ag cur san áireamh dá réir sin go bhfuil sé ag éirí níos deacra fachtóir sonrach toisc shonrach amháin a roghnú mar chúis le cailliúint post, is ar thionchar suntasach teagmhais athstruchtúraithe amháin a bhunófar ar cheart forscaoileadh CED EFT a bhunú feasta. I bhfianaise an cuspóra atá ag CEDa chuspóra, is é sin tacaíocht a thabhairt i gcásanna práinne agus in imthosca gan choinne, lena gcomhlánaítear an cúnamh níos réamhghníomhaí a thugtar faoi CSE+, ba cheart go leanfadh EFT de bheith ina ionstraim sholúbtha speisialta a bheidh i CED lasmuigh d’uasteorainneacha buiséadacha an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil, mar a leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends - The Multiannual Financial Framework for 2021 – 2027 [Buiséad nua-aimseartha le haghaidh Aontas a chumhdaíonn, a chumhachtaíonn agus a chosnaíonn] agus san iarscríbhinn a ghabhann leis(16). [Leasuithe 8 agus 97]

(13a)  Sa rún uaithi an 30 Bealtaine 2018 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse, d’athdhearbhaigh Parlaimint na hEorpa a seasamh daingean i ndáil leis an leibhéal maoinithe is gá do phríomhbheartais an Aontais in CAI 2021-2027, chun gur féidir leo a gcuid misean agus cuspóirí a chomhlíonadh. Chuir sí béim go háirithe ar an éileamh go ndúblófaí an cistiú sonrach sa CAI d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus chun dul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc na hóige; chuir sí fáilte roimh roinnt tograí lena gcuirtear feabhas ar na forálacha atá ann faoi láthair, go háirithe an méadú ar leithdháiltí ionstraimí speisialta; agus chuir sí in iúl go bhfuil rún aici caibidlíocht a dhéanamh ar fheabhsuithe breise, in aon chás inar gá. [Leasú 9]

(14)  Mar a luadh cheana, chun gné Eorpach EFT a choinneáil, ba cheart go spreagfaí iarratas ar thacaíocht nuair a tharlaíonn mórtheagmhas athstruchtúraithe a bhfuil tionchar suntasach aige ar an ngeilleagar áitiúil nó réigiúnach. Ba cheart tionchar den sórt sin a shainiú de réir líon íosta daoine a leagadh as laistigh de thréimhse thagartha shonrach. Agus torthaí na meastóireachta meántéarma á gcur san áireamh, socrófar an líon íosta daoine a leagadh as ag 250 laistigh de thréimhse thagartha ceithre mhí (nó sé mhí i gcásanna earnálacha) táirseach de 200 le haghaidh caillteanas post laistigh de na tréimhsí tagartha faoi seach. Ós rud é go mbíonn tionchar chomh suntasach céanna ar an margadh saothair áitiúil ag babhtaí dífhostaithe in earnálacha éagsúla laistigh den réigiún céanna, féadfar iarratais réigiúnacha a dhéanamh freisin. Sna margaí saothair beaga, amhail Ballstáit bheaga nó réigiúin iargúlta, lena n‑áirítear na réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear in Airteagal 349 de CFAE, nó in imthosca eisceachtúla, féadfar iarratais a thíolacadh i gcás inar leagadh níos lú ná 250 duine as ba cheart go bhféadfaí iarratais a thíolacadh sa chás ina mbeadh líon níos ísle caillteanas post. [Leasú 10]

(14a)  Agus urraim á tabhairt do phrionsabal na coimhdeachta, agus an gá le atá le tionchar suntasach an teagmhais athstruchtúraithe mar thairseach d’iarratas EFT a chur san áireamh, ba cheart do EFT dlúthpháirtíocht a léiriú le hoibrithe dífhostaithe ó gach cineál fiontar, gan beann ar a méad. [Leasú 11]

(14b)  Ba cheart go leanfadh EFT de bheith ina ionstraim speisialta de chuid an Aontais trína dtugtar freagairt do theagmhais gan choinne atá ina gcúis le mórtheagmhais athstruchtúraithe i margaí saothair na hEorpa. Ba cheart, áfach, go leanfadh an tAontas de na hiarrachtaí teacht ar bhealaí níos inbhuanaithe chun dul i ngleic leis an athrú agus leis na dúshláin struchtúrtha a dhéanann difear do mhargaí saothair agus a mbíonn teagmhais den sórt sin sna Ballstáit mar thoradh orthu. [Leasú 12]

(15)  D’fhonn dlúthpháirtíocht an Aontais a léiriú le hoibrithe a leagadh as agus le daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht, ba cheart ráta cómhaoinithe chostas an phacáiste de sheirbhísí pearsantaithe agus chostas a chur chun feidhme a bheith cothrom leis an ráta atá ann do CSE+ sa Bhallstát lena mbaineann.

(16)  Cuid den bhuiséad de chuid an Aontais a leithdháiltear ar CED EFT, ba cheart don Choimisiún é a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte leis na Ballstáit de réir bhrí Rialachán (AE, Euratom) [uimhir an Rialacháin Airgeadais nua] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(17) (an ‘Rialachán Airgeadais’). Dá bhrí sin, agus CED EFT á chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit cloí leis na prionsabail dá dtagraítear sa Rialachán Airgeadais, amhail an bhainistíocht fhónta airgeadais, an trédhearcacht agus an neamh-idirdhealú.

(17)  Déanann an Lárionad Faireacháin Eorpach um an Athrú, atá bunaithe san Fhoras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound) i mBaile Átha Cliath, cúnamh a thabhairt don Choimisiún agus do na Ballstáit i ndáil le hanailísí cáilíochtúla agus cainníochtúla chun cuidiú leis an measúnú ar threochtaí domhandaithe agus athstruchtúraithe agus ar úsáid CED EFT threochtaí, amhail sa domhandú, in athruithe teicneolaíocha agus comhshaoil, agus in athstruchtúrú agus in úsáid EFT. Ba cheart go gcuirfear san áireamh in anailísí den sórt sin sonraí leordhóthanacha imdhealaithe, go háirithe ó dhearcadh na hinscne de, chun neamhionannais inscne a chomhrac ar bhonn níos éifeachtúla.. [Leasú 13]

(17a)  Déanann Faireachlann Eorpach um Athstruchtúrú (ERM) de chuid Eurofound faireachán i bhfíor-am ar thuairisciú ar theagmhais athstruchtúraithe ar mhórscála ar fud an Aontais, bunaithe ar líonra teagmhálaithe náisiúnta. Tá baint mhór ag an bhFaireachlann Eorpach um Athstruchtúrú le EFT agus ba cheart di cúnamh a thabhairt d’oibríocht EFT go háirithe trí chuidiú le cásanna idirghabhála ionchasacha a aithint ag céim luath. [Leasú 14]

(18)  Maidir le hoibrithe a leagadh as chaill a bpoist agus daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht, ba cheart rochtain chothrom a bheith acu ar CED EFT, ar shlí nach bhfuil spleách ar an gcineál conartha fostaíochta ná ar an gcineál caidrimh fostaíochta a bhí acu. Dá bhrí sin, oibrithe a leagadh as chaill a bpoist, gan beann ar chineál agus fad a gcaidreamh fostaíochta, mar aon le daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíochtaí, ba cheart iad a mheas mar thairbhithe CED EFT chun críocha an Rialacháin seo. [Leasú 15]

(19)  Ba cheart ranníocaíochtaí airgeadais ó CED EFT a dhíriú go príomha ar bhearta gníomhacha agus seirbhísí pearsantaith um an margadh saothair atá dírithe ar thairbhithe a athimeascadh go tapa i bhfostaíocht atá ar ardcháilíocht agus inbhuanaithe in earnáil atá dírithe ar an todhchaí,, bíodh sé sin laistigh nó lasmuigh den earnáil ina raibh siad ag obair ar dtús, ach ba cheart iad a dhíriú freisin ar fhéinfhostaíocht agus fiontair nua a chruthú, lena n-áirítear trí chomharchumainn a bhunú.. Ba cheart na bearta a bheith ag teacht le riachtanais féidearthacha ionchasacha an mhargaidh saothair áitiúil nó réigiúnaigh. Mar sin féin, más nuair is ábhartha, ba cheart tacú le soghluaisteacht oibrithe a leagadh as chaill a bpoist d’fhonn cuidiú leo fostaíocht a aimsiú áit éigin eile. Leagfar Ba cheart go leagfaí béim ar leith ar chothú na scileanna a theastaíonn sa ré dhigiteach agus ar steiréitíopaí inscne san fhostaíocht a dhíothú, i gcás inarb iomchuí. Ba cheart cuimsiú liúntas airgid i bpacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe a shrianadh. D’fhéadfaí Ba cheart na ranníocaíochtaí airgeadais a bheith comhleanúnach agus nach dtiocfaidh siad in ionad aon bhearta atá faoi chúram na mBallstát nó cuideachtaí de bhua an dlí náisiúnta nó comhaontuithe comhchoiteanna. Ba cheart cuideachtaí a spreagadh le bheith rannpháirteach sa chómhaoiniú do bhearta a fhaigheann tacaíocht ó CED EFT. [Leasú 16]

(19a)  Agus pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe á chur chun feidhme agus á dhearadh, a bhfuil sé mar aidhm leis éascú a dhéanamh ar athimeascadh na dtairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu, ba cheart go mbainfeadh na Ballstáit leas as aidhmeanna an Chláir Oibre Dhigitigh agus na Straitéise maidir leis an Margadh Aonair Digiteach, agus ba cheart go ndéanfaidís spriocdhíriú níos fearr ar na haidhmeanna sin, d’fhonn dul i ngleic leis an mbearna mhór idir na hinscní sna hearnálacha TFC agus eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta agus matamaitice (STEM) trí athoiliúint agus athcháiliú ar mhná a chur chun cinn ionas go mbeidh siad ina ann obair in earnálacha TFC agus STEM. Agus pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe á chur chun feidhme agus á dhearadh, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú freisin go seachnaítear buanú forlámhais inscne amháin thar inscne eile mar gurbh é sin mar a bhí go traidisiúnta sna tionscail agus sna hearnálacha sin. Ba cheart go ndéanfadh méadú ar ionadaíocht na hinscne is lú ionadaíocht in earnálacha éagsúla, amhail airgeadas, TFC agus STEM, rannchuidiú le laghdú na bearna inscne ó thaobh pá agus pinsin de. [Leasú 17]

(20)  Agus an pacáiste comhordaithe de bhearta gníomhacha beartais um an margadh saothair á tharraingt suas, ba cheart do na Ballstáit tús áite a thabhairt do bhearta a rannchuideoidh go suntasach le hinfhostaitheacht na dtairbhithe. Ba cheart do na Ballstáit a ndícheall a dhéanamh an líon is mó is féidir de na tairbhithe go léir atá rannpháirteach sna bearta sin a athimeascadh i bhfostaíocht ardcháilíochta agus inbhuanaithe a luaithe agus is féidir laistigh den tréimhse sé mhí seacht mí roimh an dáta a bhfuil an tuarascáil deiridh maidir le cur chun feidhme na ranníocaíochta airgeadais le cur isteach. I ndearadh an phacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe, ba cheart go gcuirfear san áireamh na cúiseanna foluiteacha leis na hiomarcaíochtaí i gcás inarb ábhartha agus a bhfuil á thuar don mhargadh saothair amach anseo agus na scileanna a mheastar a bheidh ag teastáil. Ba cheart go mbeadh an pacáiste comhordaithe ag luí leis an gcor i dtreo geilleagar atá neamhdhíobhálach don aeráid agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de. [Leasú 18]

(21)  Ba cheart do na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar thairbhithe faoi mhíbhuntáiste, lena n‑áirítear daoine faoi mhíchumas, daoine a bhfuil gaolta cleithiúnacha acu, daoine dífhostaithe, bídís ina ndaoine óga nó ina ndaoine níos sine, daoine le leibhéal íseal cáilíochtaí, daoine le cúlra imirce agus daoine atá i mbaol na bochtaineachta, nuair a bhíonn an pacáiste comhordaithe de bhearta gníomhacha beartais um an margadh saothair á cheapadh acu, i bhfianaise go mbíonn fadhbanna ar leith ag na grúpaí sin dul isteach an athuair i margadh an tsaothair. Mar sin féin, ba cheart prionsabail an chomhionannais inscne agus an neamh-idirdhealaithe, atá i measc chroíluachanna an Aontais agus atá cumhdaithe i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta, a urramú agus a chur chun cinn nuair a bhíonn CEDEFT á chur chun feidhme. [Leasú 19]

(21a)   Idir Márta 2007 agus Márta 2017, fuair an Coimisiún 148 n-iarratas ar chómhaoiniú ó CED, ag teacht as 21 Bhallstát, le haghaidh méid iomlán de nach mór EUR 600 milliún, chun cabhrú le 138 888 n-oibrí a chaill a bpoist agus 2 944 dhuine dífhostaithe nach raibh i mbun oideachais, fostaíochta nó oiliúna (NEETanna). [Leasú 20]

(22)  D’fhonn tacaíocht éifeachtach agus thapa a thabhairt do thairbhithe, ba cheart do na Ballstáit a lándícheall a dhéanamh iarratais chomhlánaithe ar ranníocaíocht airgeadais ó CED EFT a thíolacadh mar ábhar práinne agus ba cheart d’institiúidí an Aontais a lándícheall a dhéanamh iad a mheas go tapa. I gcás ina dteastaíonn tuilleadh faisnéise ón gCoimisiún chun measúnú a dhéanamh ar iarratas, ba cheart teorainn ama a bheith le soláthar na faisnéise breise sin. [Leasú 21]

(22a)  Chun cur chun feidhme agus cuspóirí an Rialacháin seo a éascú, ba cheart go dtabharfar tuilleadh poiblíochta do EFT agus na deiseanna a bhaineann leis, go háirithe ar leibhéal na n-údarás ábhartha sna Ballstáit. [Leasú 22]

(22b)   Ba cheart don Choimisiún rochtain ar na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha a éascú trí dheasc cabhrach tiomnaithe a chuirfeadh faisnéis ghinearálta agus míniúcháin ar fáil maidir le nósanna imeachta agus le conas iarratas a chur isteach. Ba cheart don deasc chabhrach sin foirmeacha caighdeánacha a chur ar fáil le haghaidh staidrimh agus anailíse breise. [Leasú 23]

(23)  Ar mhaithe leis na tairbhithe agus na comhlachtaí atá freagrach as na bearta a chur chun feidhme, ba cheart don Bhallstát iarrthach na gníomhairí uile atá páirteach sa phróiseas iarratais a choinneáil ar an eolas maidir leis an dul chun cinn ar an iarratas agus iad a choinneáil rannpháirteach le linn an phróisis cur chun feidhme. [Leasú 24]

(24)  I gcomhréir le prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais, níor cheart go dtiocfadh féidir ranníocaíochtaí airgeadais ó CED EFT teacht in ionad bearta tacaíochta atá ar fáil do thairbhithe i gcistí Aontais nó i mbeartais nó cláir eile de chuid an Aontais, ach ina áit sin ba cheart, nuair is féidir, go gcomhlánódh na ranníocaíochtaí na bearta tacaíochta sin. Ní féidir le ranníocaíochtaí airgeadais ó EFT teacht in áit bearta náisiúnta ná bearta atá mar chúram ar chuideachtaí faoin dlí náisiúnta, ar cuideachtaí iad a rinne dífhostú, nó faoi chomhaontuithe comhchoiteanna, agus ba cheart do ranníocaíochtaí EFT fíor-bhreisluach Eorpach a chruthú ina áit sin. [Leasú 25]

(25)  Ba cheart forálacha speisialta a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis na cásanna a chumhdaítear faoi CEDEFT agus maidir le torthaí na ngníomhaíochtaí sin I bhfianaise phrionsabal an chomhionannais, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh rochtain éifeachtúil ar fhaisnéis maidir le EFT ar fáil ar fud a gcríocha, lena n-áirítear limistéir thuaithe. Ba cheart don Choimisiún, go háirithe, scaipeadh dea-chleachtas a chur chun cinn, feasacht a ardú ar chritéir incháilithe EFT agus ar nósanna imeachta iarratais agus níos mó a dhéanamh chun feasacht a ardú maidir le EFT i measc shaoránaigh an Aontais, go háirithe i measc oibrithe. Ba cheart forálacha speisialta a chur san áireamh maidir le gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis na cásanna EFT agus a dtorthaí. [Leasú 26]

(26)  Chun cur chun feidhme an Rialacháin seo a éascú, ba cheart caiteachas a bheith incháilithe ón dáta ar a dtosaíonn Ballstát ag soláthar seirbhísí pearsantaithe nó ón dáta a dtabhaíonn Ballstát caiteachas riaracháin chun CED EFT a chur chun feidhme.

(27)  Chun na riachtanais a thagann chun cinn a chumhdach, go háirithe i rith na chéad mhíonna de gach bliain, sa chás ina bhfuil deacracht ar leith ag baint leis na féidearthachtaí le haghaidh aistrithe ó línte buiséid eile, ba cheart méid leormhaith de leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí a chur ar fáil ar líne bhuiséid CED EFT sa nós imeachta buiséadach bliantúil.

(27a)   Chun na riachtanais a thagann chun cinn a chumhdach, go háirithe i rith na chéad mhíonna de gach bliain, i gcás ina bhfuil srian ar leith ag baint leis na roghanna le haghaidh aistrithe ó línte buiséid eile, ba cheart méid leormhaith de leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí a chur ar fáil ar líne bhuiséid EFT sa nós imeachta buiséadach bliantúil [Leasú 27]

(28)  [Is iad an Creat Airgeadais Ilbhliantúil agus an Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an [dáta le socrú] maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(18) (‘an Comhaontú Idirinstitiúideach’) a chinneann creat buiséadach CED EFT].

(29)  Ar mhaithe leis na tairbhithe, ba cheart cúnamh a chur ar fáil chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir. Ba cheart do na Ballstáit agus institiúidí an Aontais atá páirteach i bpróiseas cinnteoireachta CED EFT a ndícheall a dhéanamh amanna próiseála a laghdú agus nósanna imeachta a shimpliú ionas go ndéanfaí glacadh réidh agus mear na gcinntí maidir le forscaoileadh CED EFT a áirithiú. Dá bhrí sin, amach anseo is é an tÚdarás Buiséadach a dhéanfaidh cinntí maidir le hiarrataí ar aistrithe arna dtíolacadh ag an gCoimisiún, agus gan gá a bheith le togra ón gCoimisiún chun CEDEFT a fhorscaoileadh a thuilleadh. [vóta ar leith]

(30)  I gcás ina ndruidtear fiontar, féadfar cuidiú le hoibrithe a leagadh as chaill a bpoist ceannas cuid de ghníomhaíochtaí an iarfhostóra nó na gníomhaíochtaí go léir a thógáil ar láimh uaidh agus féadfaidh an Ballstát ina bhfuil an fiontar suite cistí a airleacan atá ag teastáil go práinneach chun go mbeadh an méid sin indéanta. [Leasú 29]

(31)  Chun grinnscrúdú polaitiúil ag Parlaimint na hEorpa agus faireachán leanúnach ag an gCoimisiún ar na torthaí arna mbaint amach le cúnamh CED EFT a chumasú, ba cheart do na Ballstáit tuarascáil deiridh a thíolacadh maidir le cur chun feidhme CED EFT ar tuarascáil í ar cheart di freagairt do cheanglais shoiléire faireacháin, agus ina mbeidh sonraí faoi chúram iardain na dtairbhithe chomh maith le measúnú tionchair ar neamhionannas inscne. [Leasú 30]

(32)  Ba cheart do na Ballstáit a bheith freagrach i gcónaí as cur chun feidhme na ranníocaíochta agus as bainistiú agus rialú na ngníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh le maoiniú ón Aontas, i gcomhréir le forálacha ábhartha Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (an “Rialachán Airgeadais”)(19) nó an Rialachán a thiocfaidh ina áit. Ba cheart do na Ballstáit údar a thabhairt le húsáid na ranníocaíochta a fhaigheann siad ó CED EFT. I bhfianaise thréimhse ghearr chur chun feidhme oibríochtaí CED EFT, ba cheart na hoibleagáidí tuairiscithe a bheith ag teacht le cineál ar leith na n‑idirghabhálacha ó CED EFT.

(32a)   Ba cheart do na Ballstáit gníomhaíochtaí cumarsáide éifeachtacha a dhéanamh chun ranníocaíochtaí airgeadais ó EFT a chur chun cinn, chun a chur i dtreis go dtagann cistiú ón Aontas agus cur le próifíl na ngníomhaíochtaí arna maoiniú ag an Aontas faoi EFT [Leasú 31]

(33)  Ina theannta sin, aon neamhrialtachtaí, lena n‑áirítear calaois arna déanamh ag tairbhithe, ba cheart do na Ballstáit iad a chosc agus a bhrath agus déileáil go héifeachtach leo. Thairis sin, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013(20), Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95(21) agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96(22), féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n‑áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939(23), féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú agus a ionchúiseamh, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(24) maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil. Ba cheart do na Ballstáit na bearta is gá a dhéanamh ionas go gcomhoibreoidh aon duine nó aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais, go dtabharfaidh siad na cearta agus an rochtain is gá don Choimisiún, don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), agus go n‑áiritheoidh siad go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. Ba cheart do na Ballstáit tuairisc a thabhairt don Choimisiún maidir leis na neamhrialtachtaí arna mbrath, lena n‑áirítear calaois, agus maidir lena mbearta leantacha chomh maith leis na bearta leantacha mar gheall ar imscrúduithe de cuid OLAF.

(34)  I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle[1], Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle[2], Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle[3] agus Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle[4], déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n‑áirítear trí neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe a dhéanamh, lena n‑áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh calaois agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371. I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha.

(35)  Beidh feidhm ag rialacha cothrománacha airgeadais arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an Rialachán seo. Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus socraítear leo go háirithe an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme le deontais, soláthar, duaiseanna agus cur chun feidhme indíreach, agus déantar foráil maidir le seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. Ina theannta sin, baineann na rialacha arna nglacadh ar bhonn Airteagal 322 CFAE le cosaint bhuiséad an Aontais ar easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta sna Ballstáit, óir réamhchoinníoll bunriachtanach le haghaidh na bainistíochta fónta airgeadais agus cistiú éifeachtach ón Aontas is ea urramú an smachta reachta.

(36)  De bhun mhír 22 agus mhír 23 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(25), is gá meastóireacht a dhéanamh ar an gClár seo ar bhonn faisnéise arna bailiú trí cheanglais faireacháin shonracha agus, san am céanna, ró-rialáil agus ualach riaracháin, ar na Ballstáit go háirithe, a sheachaint. Ar na ceanglais sin, is féidir a áireamh, i gcás inarb iomchuí sin, táscairí intomhaiste mar bhonn chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí an Chláir ar an láthair.

(37)  Tá tábhacht ag baint le dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir leis na gealltanais atá tugtha ag an Aontas Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, agus léiriú air sin is ea é go rannchuideoidh an Clár seo chun na gníomhaíochtaí a dhéantar ar son na haeráide a phríomhshruthú i mbeartais an Aontais agus le baint amach na sprice arb é atá ann 25 % de chaiteachas bhuiséad an Aontais a bheith ag tacú le cuspóirí aeráide i gcaitheamh thréimhse CAI 2021-2027, agus le baint amach sprioc bhliantúil de 30 % a luaithe agus is féidir agus ar a dhéanaí faoi 2027. Sainaithneofar gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme an chiste, agus déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí sin mar chuid den mheastóireacht a dhéanfar ar an gciste. [Leasú 32]

(38)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a scála agus a n‑éifeachtaí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(39)  Má áirítear go dteastaíonn leibhéal áirithe inniúlachta digití ón bhfórsa oibre de bharr chlaochlú digiteach an gheilleagair, ba cheart cothú na scileanna a theastaíonn sa ré dhigiteach a bheith ina ghné éigeantach chothrománach d’aon phacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe a thairgtear agus ba cheart go n-áireodh sé an aidhm go méadófaí rannpháirtíocht na mban i ngairmeacha STEM. [Leasú 33]

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Bunaítear leis an Rialachán seo an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú an Aistriú (CED EFT).

Leagtar síos leis cuspóirí CED EFT, na foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na rialacha agus critéir a bhaineann leis an gcistiú sin a sholáthar, lena n‑áirítear iarratais ó na Ballstáit ar ranníocaíochtaí airgeadais ó CED EFT le haghaidh bearta atá dírithe ar na tairbhithe dá dtagraítear in Airteagal 7. [Leasú 34]

Airteagal 2

Misean

Rannchuideoidh CED chun dáileadh níos fearr a dhéanamh ar shochair an domhandaithe agus sochair fhorbairt na teicneolaíochta Beidh sé de chuspóir ag EFT tacú le claochuithe socheacnamaíocha arb iad toradh an domhandaithe agus na n-athruithe teicneolaíocha agus comhshaoil trí chuidiú le hoibrithe a leagadh as oiriúnú don athrú struchtúrtha chaill a bpoist trí fhostaíocht mhalartacha, inbhuanaithe a chur chun cinn. Beidh EFT ina gciste éigeandála a oibreoidh go frithghníomhach agus a rannchuideoidh le aistriú chóir. Dá réir sin, rannchuideoidh CED chun na prionsabail a shainítear faoi Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme agus chun an comhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch a fheabhsú i measc réigiún agus Ballstát. [Leasú 35]

Airteagal 3

Cuspóirí

1.  Is é cuspóir ginearálta an chláir dlúthpháirtíocht a léiriú le hoibrithe a leagadh as chaill a bpoist gan beann ar chineál agus fad a gcaidreamh fostaíochta agus le daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíochtaí oibre de dheasca mórtheagmhais athstruchtúraithe nach raibh coinne leo dá dtagraítear in Airteagal 5(1), (2) agus (3), agus tacaíocht a thabhairt do airgeadais a thairiscint chun críocha bearta maidir le athfhostú i dtaca leis na daoine sin. [Leasú 36]

2.  Is é cuspóir sonrach CED EFT cúnamh agus tacaíocht a thairiscint d’oibrithe i dtaca lena n-athimeascadh sa mhargadh saothair i gcás mórtheagmhais athstruchtúraithe, go háirithe na mórtheagmhais sin a tharla de bharr dúshláin a bhaineann leis an domhandú, amhail athruithe i bpatrúin na trádála domhanda, díospóidí trádála, géarchéimeanna airgeadais nó eacnamaíochta, tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach, an t‑aistriú chuig an ngeilleagar ísealcharbóin nó de bharr dúshláin a bhaineann leis an digitiú, leis an uathoibriú agus leis an athrú teicneolaíoch. Cuirfear béim ar leith ar na bearta a chuidíonn leis na grúpaí is mó atá faoi mhíbhuntáiste agus ar chur chun cinn an chomhionannais inscne. [Leasuithe 37 agus 98]

Airteagal 4

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo,

(a)  ciallaíonn “oibrí a leagadh as chaill a phost” oibrí, gan beann ar chineál agus fad a gcaidreamh fostaíochta, ar cuireadh deireadh buan lena fhostaíocht, nó nach ndearnadh athnuachan ar a chonradh, de bharr cúiseanna eacnamaíocha; [Leasú 38]

(b)  ciallaíonn “duine féinfhostaithe” duine a raibh níos lú ná 10 n‑oibrí fostaithe aige;

(c)  ciallaíonn “tairbhí” duine atá rannpháirteach i mbearta cómhaoinithe de chuid CED EFT;

(d)  ciallaíonn “neamhrialtacht” aon sárú ar an dlí is infheidhme, de thoradh gníomh nó faillí a rinne oibreoir eacnamaíoch a bhfuil baint aige le cur chun feidhme CED EFT, a bhfuil sé d’éifeacht aige, nó a mbeadh sé d’éifeacht aige, dochar a dhéanamh do bhuiséad an Aontais trí chaiteachas gan údar a ghearradh ar an mbuiséad sin.

Airteagal 5

Critéir idirghabhála

1.  Féadfaidh Ballstáit cur isteach ar ranníocaíochtaí ó CED EFT le haghaidh bearta atá dírithe ar oibrithe a leagadh as agus ar dhaoine féinfhostaithe i gcomhréir leis na forálacha a leagtar síos san Airteagal seo.

2.  Soláthrófar ranníocaíocht ó CED EFT i gcás mórtheagmhais athstruchtúraithe a bhfuil de thoradh orthu na nithe seo a leanas:

(a)  deireadh a chur le gníomhaíocht breis agus 250 ar a laghad 200 oibrí a leagadh as chaill a bpoist250 duine féinfhostaithe, thar thréimhse thagartha ceithre mhí, i bhfiontar i mBallstát, lena n‑áirítear i gcás ina bhfuil feidhm aige sin maidir le soláthraithe an fhiontair nó a tháirgeoirí iartheachtacha; [Leasú 39]

(b)  deireadh a chur le gníomhaíocht breis agus 250 oibrí a leagadh as nó 250 ar a laghad 200 oibrí a chaill a bpoist nó duine féinfhostaithe, thar thréimhse thagartha sé mhí naoi mí, go háirithe in FBManna, i gcás ina bhfuil siad uile ag feidhmiú san earnáil eacnamaíoch chéanna arna sainiú sa leibhéal rannáin NACE Athbhreithniú 2 agus ina bhfuil siad lonnaithe i réigiún amháin nó in dhá réigiún theorantacha arna sainiú ar leibhéal NUTS 2, nó i níos mó ná dhá réigiún theorantacha arna sainiú ar leibhéal NUTS 2 ar choinníoll gurb ann do níos mó ná 250 ar a laghad 200 oibrí nó duine féinfhostaithe, atá thíos leis in dhá cheann de na réigiúin le chéile; [Leasú 40]

(c)  deireadh a chur le gníomhaíocht breis agus 250 oibrí a leagadh as nó 250 de ar a laghad 200 oibrí a chaill a bpoist duine féinfhostaithe, thar thréimhse thagartha ceithre mhí naoi mí, go háirithe in FBManna, i gcás ina bhfuil siad uile ag feidhmiú san earnáil eacnamaíoch chéanna nó in earnálacha éagsúla eacnamaíocha arna sainiú sa leibhéal rannáin NACE Athbhreithniú 2 agus ina bhfuil siad lonnaithe sa réigiún céanna arna sainiú ar leibhéal NUTS 2. [Leasú 41]

3.  I gcás margaí saothair beaga nó in imthosca eisceachtúla, go háirithe maidir le hiarratais lena n-áirítear iarratais lena mbaineann FBManna, agus i gcás ina dtugann an Ballstát iarrthach bunús cuí leis, féadfar a mheas go bhfuil iarratas ar ranníocaíocht airgeadais faoin Airteagal seo inghlactha fiú mura ndéantar na critéir a leagtar síos i bpointe (a), pointe (b) nó pointe (c) de mhír 1 a chomhlíonadh ina n‑iomláine, nuair a bhíonn mórthionchar ag na hiomarcaíochtaí ar fhostaíocht leibhéil fostaíochta agus ar an ngeilleagar áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta. Sonróidh an Ballstát iarrthach cé acu de na critéir idirghabhála a leagtar amach i bpointe (a), pointe (b) agus pointe (c) de mhír 1 nach bhfuil á chomhlíonadh ina iomláine. Ní rachaidh méid comhiomlánaithe na ranníocaíochtaí in imthosca eisceachtúla thar 15 % d’uasteorainn bhliantúil CED EFT. [Leasú 42]

4.  Ní fhéadfar CED EFT a fhorscaoileadh nuair a bhristear oibrithe as a bpost de bharr ciorraithe buiséid arna ndéanamh ag Ballstát, a bhfuil tionchar acu go príomha ar earnálacha a bhíonn ag brath ar mhaoiniú poiblí. [Leasú 43]

Airteagal 6

Leagan as agus deireadh le gníomhaíocht a ríomh

1.  Sonróidh an Ballstát iarrthach an modh a úsáidtear chun líon na n‑oibrithe a chaill a bpoist agus na ndaoine féinfhostaithe dá sainítear in Airteagal 4 a ríomh chun críche Airteagal 5(1), (2) agus (3). [Leasú 44]

2.  Déanfaidh an Ballstát iarrthach an líon dá dtagraítear i mír 1 a ríomh amhail ar cheann de na dátaí seo a leanas:

(a)  an dáta ar a dtugann an fostóir, i gcomhréir le hAirteagal 3(1) de Threoir 98/59/CE ón gComhairle(26), fógra i scríbhinn don údarás poiblí inniúil maidir leis na hiomarcaíochtaí comhchoiteanna réamh-mheasta;

(b)  dáta fhógra indibhidiúil an fhostóra go bhfuil sé chun an t‑oibrí a leagan as nó chun conradh fostaíochta an oibrí a fhoirceannadh;

(c)  dáta foirceanta de facto an chonartha fostaíochta nó dáta éaga an chonartha sin;

(d)  deireadh na tréimhse leis an ngnóthas úsáideora; nó

(e)  i gcás duine féinfhostaithe, an dáta a dtagann deireadh leis na gníomhaíochtaí mar a chinntear i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó le forálacha riaracháin.

Sna cásanna dá dtagraítear i bpointe (a), déanfaidh an Ballstát iarrthach faisnéis bhreise a sholáthar don Choimisiún maidir le líon iarbhír na n‑iomarcaíochtaí a tharla i gcomhréir le hAirteagal 5(1) den Rialachán seo, sula gcuirfidh an Coimisiún an measúnú i gcrích.

Airteagal 7

Tairbhithe incháilithe

1.  Féadfaidh an Ballstát iarrthach pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe i gcomhréir le hAirteagal 8, arna gcómhaoiniú ag CED EFT, a sholáthar do thairbhithe incháilithe, lena n‑áirítear:

(a)  oibrithe a leagadh asrinneadh iomarcach agus daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht, arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 6, laistigh den tréimhse thagartha dá bhforáiltear in Airteagal 5(1), (2) agus (3); [Leasú 45]

(b)  oibrithe a leagadh as agus daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht, arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 6, lasmuigh den tréimhse thagartha dá bhforáiltear in Airteagal 5; sa chás inar tharla sin 6 mhí roimh thús na tréimhse tagartha nó idir dheireadh na tréimhse tagartha agus an lá deiridh roimh dháta críochnaithe an mheasúnaithe ag an gCoimisiún.

Measfar na hoibrithe agus na daoine féinfhostaithe dá dtagraítear i bpointe (b) agus i bpointe (c) a bheith incháilithe, ar choinníoll gur féidir nasc cúisíoch soiléir a aithint leis an teagmhas a spreag na hiomarcaíochtaí le linn na tréimhse tagartha.

2.  De mhaolú ar Airteagal 5 féadfaidh Ballstáit is iarratasóirí seirbhísí pearsantaithe atá cómhaoinithe ag EFT a sholáthar suas go líon NEETanna (nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais nó oiliúna) atá faoi bhun 25 bliana d'aois, nó i gcás ina gcinneann na Ballstáit amhlaidh, faoi bhun 30 bliain d'aois, ar dháta tíolactha an iarratais, ar líon é atá comhionann le líon na dtairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu, mar thosaíocht do dhaoine a rinneadh iomarcach nó do dhaoine a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht, ar choinníoll go dtarlaíonn ar a laghad cuid de na hiomarcaíochtaí i réigiúin NUTS 2. [Leasú 46]

Airteagal 8

Bearta incháilithe

1.  Féadfar ranníocaíocht airgeadais ó CED EFT a dhéanamh le haghaidh bearta gníomhacha um an margadh saothair atá ina gcuid de phacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe, le rannpháirtíocht ó eagraíochtaí ceardchumainn agus/nó ionadaithe oibreoirí, atá ceaptha chun athimeascadh tapa san fhostaíocht nó san fhéinfhostaíocht i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht ardcháilíochta agus inbhuanaithe a éascú do na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu agus, go háirithe, na daoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste i measc na n‑oibrithe sin a leagadh as chaill a bpoist. [Leasú 47]

Gné éigeantach chothrománach d’aon phacáiste comhordaithe de sheirbhísí thraenáil agus/nó seirbhísí pearsantaithe a thairgtear is ea cothú na scileanna a theastaíonn don ré dhigiteach agus chomh maith leis sin i ngeilleagar atá éifeachtúil ó thaobh acmhainní de. Cuirfear leibhéal na hoiliúna in oiriúint do cháilíochtaí, scileanna agus riachtanais shonracha an tairbhí lena mbaineann. [Leasú 48]

Féadfar na nithe seo a leanas, go háirithe, a áireamh sa phacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe:

(a)  oiliúint agus athoiliúint shainoiriúnaithe, lena n‑áirítear scileanna teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide agus scileanna eile a theastaíonn sa ré dhigiteach, deimhniú ar an taithí a fuarthas, cúnamh i gcuardach pearsantaithe poist, treoir ghairme, seirbhísí comhairleacha, meantóireacht, cúnamh do shocrúchán oibre seachtrach, cur chun cinn na fiontraíochta, cúnamh don fhéinfhostaíocht, do bhunú gnó agus do tháthcheangail ó fhostaithe aníos, agus gníomhaíochtaí comhair; [Leasú 49]

(b)  bearta speisialta a bhfuil teorainn ama leo, amhail liúntais um chuardach poist, dreasachtaí earcaíochta d’fhostóirí, liúntais soghluaisteachta, liúntais cúraim leanaí liúntais chothabhála nó oiliúna, lena n‑áirítear liúntais do chúramóirí agus dreasachtaí earcaíochta d’fhostóirí lena n-áirítear dreasachtaí chun socruithe solúbtha oibre a sholáthar d’oibrithe a chaill a bpoist. [Leasú 50]

fhéadfaidh rachaidh costais na mbeart dá dtagraítear i bpointe (b) a bheith os cionn 35 % de na costais iomlána don phacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe a liostaítear sa mhír seo. [Leasú 51]

fhéadfaidh rachaidh na hinfheistíochtaí le haghaidh féinfhostaíochta, le haghaidh túsbhunú gnóthais, lena n-áirítear túsbhunú comharchumainn, nó le haghaidh táthcheangail ó fhostaí aníos a bheith os cionn EUR 20 000 in aghaidh an oibrí a leagadh as chaill a phost. [Leasú 52]

I ndearadh an phacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe, cuirfear san áireamh a bhfuil á thuar don mhargadh saothair amach anseo agus na scileanna a mheastar a bheidh ag teastáil. Beidh an pacáiste comhordaithe comhoiriúnach leis an aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin atá éifeachtúil ó thaobh acmhainní de, leagfar béim ann ar chothú na scileanna a theastaíonn sa ré dhigiteach agus tabharfar aird ar an éileamh sa mhargadh saothair áitiúil mar aon leis an bhféidearthacht oibrithe a athimeascadh in earnáil ghairme a n-iarfhostaíocht, i gcás inar chruthaigh mórtheagmhas athstruchtúraithe gá le scileanna nua nó scileanna breise, agus i gcás inar féidir scileanna atá ar fáil cheana a úsáid ar an mbealach is éifeachtúla. [Leasú 53]

2.  Ní bheidh na bearta seo a leanas incháilithe le haghaidh ranníocaíochtaí ó CED EFT:

(a)  bearta speisialta a bhfuil teorainn ama leo dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1, nach bhfuil ag brath ar rannpháirtíocht ghníomhach na dtairbhithe ar a bhfuiltear ag díriú i ngníomhaíochtaí a bhaineann le cuardach poist nó le hoiliúint;

(b)  bearta a bhfuil fiontair freagrach astu de bhua an dlí náisiúnta nó comhaontuithe comhchoiteanna;

(ba)  bearta chun daoine a spreagadh, go háirithe oibrithe faoi mhíbhuntáiste, daoine a bheadh i mbaol níos mó ó thaobh na bochtaineachta de nó oibrithe níos sine, chun filleadh ar an margadh saothair nó fanacht ann. [Leasú 54]

(bb)  bearta a bhfuil na Ballstáit freagrach astu de bhua an dlí náisiúnta nó comhaontuithe comhchoiteanna. [Leasú 55]

Ní bheidh bearta a fhaigheann tacaíocht ó CED EFT mar ionadú ar bhearta cosanta sóisialta éighníomhacha in imthosca ar bith. [Leasú 56]

3.  Déanfar an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe a tharraingt suas i gcomhairle leis na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu nó a n‑ionadaithe, agus/nó leis na comhpháirtithe sóisialta. [Leasú 57]

4.  Ar thionscnamh an Bhallstáit iarrthaigh, féadfar ranníocaíocht ó CED EFT a dhéanamh le haghaidh na ngníomhaíochtaí ullmhúcháin, bainistíochta, faisnéise agus poiblíochta, rialaithe agus tuairiscithe.

Airteagal 9

Iarratais

1.  Déanfaidh an Ballstát iarrthach iarratas a thíolacadh don Choimisiún laistigh de 12 sheachtain ón dáta a chomhlíontar na critéir a leagtar amach in Airteagal 5(2) nó (3).

2.  Laistigh de dheich lá oibre ón dáta a tíolacadh an t‑iarratas, nó, i gcás inarb infheidhme, ón dáta a gheobhaidh an Coimisiún aistriúchán ar an iarratas, cibé acu is déanaí, cuirfidh tabharfaidh an Coimisiún admháil go bhfuarthas an t-iarratas agus cuirfidh sé in iúl don Bhallstát má tá aon fhaisnéis bhreise fós ag teastáil uaidh chun an t‑iarratas a mheasúnú. [Leasú 58]

3.  I gcás ina n-iarrann an Ballstát amhlaidh, soláthróidh an Coimisiún cúnamh teicniúil dóibh ag luathchéimeanna an nós imeachta. I gcás ina n‑iarann an Coimisiún faisnéis bhreise, tabharfaidh an Ballstát freagra air sin laistigh de dheich lá oibre ó dháta na hiarrata. Déanfaidh an Coimisiún an sprioc-am sin a fhadú deich lá oibre, ar iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ón mBallstát lena mbaineann. [Leasú 59]

4.  Ar bhonn na faisnéise arna soláthar ag an mBallstát, déanfaidh an Coimisiún a mheasúnú ar an gcaoi a bhfuil na coinníollacha chun ranníocaíocht airgeadais a chur ar fáil á gcomhlíonadh ag an iarratas a chur i gcrích laistigh de 60 40 lá oibre ón iarratas comhlánaithe a fháil nó, i gcás inarb infheidhme, ón aistriúchán ar an iarratas sin a fháil. I gcás nach mbeidh an Coimisiún in ann, ar bhonn eisceachtúil, an sprioc-am sin a chomhlíonadh, soláthróidh sé féadfar 20 lá oibre breise a chur leis, ar choinníoll go dtabharfaidh an Coimisiún míniú i scríbhinn roimh ré ina leagtar amach na cúiseanna atá leis an moill agus fógra a thabhairt faoin míniú sin don Bhallstát lena mbaineann. [Leasú 60]

5.  Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a áireamh san iarratas:

(a)  measúnú ar líon na n‑iomarcaíochtaí i gcomhréir le hAirteagal 6, lena n‑áirítear an modh ríofa;

(b)  i gcás inar lean an fiontar atá ag dífhostú dá chuid gníomhaíochtaí tar éis na n‑asleaganacha, an deimhniú go bhfuil a chuid oibleagáidí dlíthiúla uile lena rialaítear na hiomarcaíochtaí comhlíonta aige agus go bhfuil foráil déanta dá chuid oibrithe aige dá réir; [Leasú 61]

(ba)  léiriú soiléir ar na gníomhaíochtaí a rinne na Ballstáit cheana féin chun cúnamh a thabhairt d’oibrithe a chaill a bpoist agus ar chineál comhlántach na gcistí arna n-iarraidh ó EFT de bharr easpa acmhainní a bheith ar fáil d’údaráis náisiúnta nó réigiúnacha; [Leasú 62]

(bb)  forléargas ar chistí an Aontais dár thairbhigh an fiontar a rinne an dífhostú cheana sna cúig bliana roimh na hiomarcaíochtaí comhchoiteanna; [Leasú 63]

(c)  tuairisc achomair ar na teagmhais ba chúis le leagan as na n‑oibrithe;

(d)  i gcás inarb infheidhme, sainaitheantas na bhfiontar atá ag dífhostú, na soláthraithe nó na dtáirgeoirí iartheachtacha, na n‑earnálacha agus na gcatagóirí tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu agus miondealú déanta de réir inscne, de réir aoisghrúpa agus de réir leibhéal oideachais;

(e)  an tionchar a mheastar a bheidh ag na hiomarcaíochtaí i dtaca leis an ngeilleagar áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó, i gcás inarb ábhartha, trasteorann, agus i dtaca le fostaíocht; [Leasú 64]

(f)  tuairisc mhionsonraithe ar an bpacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe agus ar an gcaiteachas gaolmhar, lena n‑áirítear, go háirithe, aon bhearta mar thaca le tionscnaimh fostaíochta do thairbhithe, bídís faoi mhíbhuntáiste, tairbhithe ar bheagán scileanna, níos sine agus tairbhithe óga nó óg agus iad siúd ó limistéir faoi mhíbhuntáiste; [Leasú 65]

(g)  míniú ar an méid a cuireadh na moltaí a leagtar amach i gCreat Cáilíochta an Aontais Eorpaigh um réamhaíocht ar athrú agus athstruchtúrú san áireamh, agus ar an dóigh a gcomhlánaíonn an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe na gníomhaíochtaí arna maoiniú ag cistí náisiúnta eile nó ag cistí eile de chuid an Aontais, lena n‑áirítear faisnéis maidir le bearta atá éigeantach do na fiontair lena mbaineann de bhua an dlí náisiúnta nó de bhun comhaontuithe comhchoiteanna;

(h)  an buiséad measta do gach ceann de chomhpháirteanna an phacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe a bheidh ina dtaca ag na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu agus d’aon ghníomhaíochtaí ullmhúcháin, bainistíochta, faisnéise agus poiblíochta, rialaithe agus tuairiscithe;

(i)  chun críocha meastóireachta, spriocanna sonracha táscacha arna sainiú ag an mBallstát i ndáil le ráta athfhostaithe na dtairbhithe sé mhí tar éis dheireadh na tréimhse cur chun feidhme;

(j)  na dátaí ar ar cuireadh tús leis na seirbhísí pearsantaithe do na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu agus leis na gníomhaíochtaí chun CED EFT a chur chun feidhme, mar a leagtar amach in Airteagal 8, nó na dátaí ar a bhfuiltear in ainm agus tús a chur leo;

(k)  na nósanna imeachta a leanadh chun dul i gcomhairle leis na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu nó lena n‑ionadaithe nó leis na comhpháirtithe sóisialta chomh maith le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha nó le páirtithe leasmhara ábhartha eile de réir mar is infheidhme;

(l)  ráiteas comhlíontachta maidir leis an tacaíocht arna hiarraidh ó CED EFT, i leith rialacha nós imeachta agus ábhair an Aontais maidir le Státchabhair chomh maith le ráiteas ina leagtar amach an (m) chúis nach dtagann an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe in ionad bearta a bhfuil cuideachtaí freagrach astu de bhua an dlí náisiúnta nó de bhua comhaontuithe comhchoiteanna;

(m)  foinsí réamh-mhaoinithe nó cómhaoinithe náisiúnta agus cómhaoiniú eile más infheidhme;

(ma)  ráiteas ina sonrófar go mbeidh na gníomhaíochtaí beartaithe comhlántach le gníomhaíochtaí arna gcistiú ag na Cistí Struchtúracha agus go gcoiscfear aon mhaoiniú dúbailte. [Leasú 66]

Airteagal 10

Comhlántacht, comhlíonadh agus comhordú

1.  Ní chuirfear ranníocaíocht ó CED EFT in ionad bearta a bhfuil cuideachtaí freagrach astu de bhua an dlí náisiúnta nó de bhua comhaontuithe comhchoiteanna.

2.  Comhlánóidh Beidh an tacaíocht do na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu bearta ina gcomhlánú ar bhearta arna ndéanamh ag na Ballstáit ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach, agus áitiúil agus, i gcás inarb iomchuí, an leibhéal trasteorann, lena n‑áirítear bearta arna gcómhaoiniú ó chistí ag cistí agus cláir de chuid an Aontais, i gcomhréir leis na moltaí a leagtar amach i gCreat Cáilíochta an Aontais Eorpaigh um réamhaíocht ar athrú agus athstruchtúrú. [Leasú 67]

3.  Beidh an ranníocaíocht airgeadais ó CED EFT teoranta don mhéid is gá le chun dlúthpháirtíocht a léiriú leis na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu, agus tacaíocht shealadach, aonuaire a sholáthar do na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu dóibh. Comhlíonfaidh na gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CED EFT dlí an Aontais agus an dlí náisiúnta, lena n‑áirítear na rialacha maidir le Státchabhair. [Leasú 68]

4.  I gcomhréir lena bhfreagrachtaí féin, áiritheoidh an Coimisiún agus an Ballstát iarrthach comhordú an chúnaimh ó chistí agus ó chláir de chuid an Aontais. [Leasú 69]

5.  Maidir leis na bearta sonracha a fhaigheann ranníocaíocht ó CED EFT, áiritheoidh an Ballstát iarrthach nach bhfaigheann siad cúnamh ó ionstraimí airgeadais eile de chuid an Aontais freisin.

Airteagal 11

Comhionannas idir fir agus mná agus neamh-idirdhealú

Áiritheoidh an Coimisiún agus na Ballstáit maidir le comhionannas idir fir agus mná agus comhtháthú ghné na hinscne gur bunchuid iad de chur chun feidhme na ranníocaíochta airgeadais ó CED EFT agus go gcuirfear chun cinn iad le linn na gcéimeanna éagsúla gach céim iomchuí den ranníocaíocht ó CED EFT. [Leasú 70]

Déanfaidh an Coimisiún agus an Ballstát gach beart iomchuí chun aon idirdhealú atá bunaithe ar inscne, ar fhéiniúlacht inscne, ar chine nó ar bhunadh eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar chlaonadh gnéasach a chosc maidir le rochtain ar CED EFT agus le linn na gcéimeanna éagsúla de chur chun feidhme na ranníocaíochta.

Airteagal 12

Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún

1.  Ar thionscnamh ón gCoimisiún, féadfar uasmhéid 0.5 % d’uasteorainn bhliantúil CED EFT a úsáid le haghaidh cúnamh chun maoiniú a dhéanamh ar an gcúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an ciste a chur chun feidhme, amhail gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, bailiú sonraí, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n‑áiritear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha, gníomhaíochtaí cumarsáide agus na gníomhaíochtaí sin a chuireann le hinfheictheacht CED EFT, agus bearta teicniúla agus riaracháin eile. Déanfar sinéirgí le córais bhunaithe faireacháin a bhaineann le hathrú struchtúrtha, amhail Faireachlann Eorpach um Athstruchtúrú, a atreisiú. Féadfaidh bearta den sórt sin clárthréimhsí amach anseo nó roimhe seo a chumhdach. [Leasú 71]

2.  Faoi réir na huasteorann a leagtar amach i mír 1, tíolacfaidh an Coimisiún iarratas ar aistriú leithreasuithe le haghaidh cúnamh teicniúil chuig na línte buiséid ábhartha i gcomhréir le hAirteagal 31 den Rialachán Airgeadais.

3.  Cuirfidh an Coimisiún cúnamh teicniúil chun feidhme ar a thionscnamh féin faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach i gcomhréir le [pointe (a) agus pointe (c) d’Airteagal 62(1)] den Rialachán Airgeadais.

I gcás ina gcuirfidh an Coimisiún cúnamh teicniúil chun feidhme faoi bhainistíocht indíreach, áiritheoidh sé trédhearcacht an nós imeachta faoina n-ainmnítear an tríú páirtí atá freagrach as na cúraimí a shanntar dó a dhéanamh agus cuirfidh sé geallsealbhóirí EFT uile, lena n-áirítear Parlaimint na hEorpa, ar an eolas faoin bhfochonraitheoir a roghnaítear chun na críche sin. [Leasú 72]

4.  Áireofar ar chúnamh teicniúil an Choimisiúin faisnéis agus treoir a sholáthar do na Ballstáit maidir le húsáid CED EFT, agus maidir le faireachán agus meastóireacht a dhéanamh air, lena n-áirítear deasc chabhrach a chruthú. Soláthróidh an Coimisiún faisnéis freisin mar aon le treoir fhollasach maidir le húsáid CED EFT do na comhpháirtithe sóisialta náisiúnta agus Eorpacha. Mar chuid den treoir sin, d’fhéadfadh sé go gcuirfí tascfhórsaí ar bun i gcás mórshuaitheadh eacnamaíoch i mBallstát ar leith. [Leasú 73]

Airteagal 13

Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n‑áirítear faisnéis spriocdhírithe do thairbhithe, d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha, do chomhpháirtithe sóisialta, do na meáin agus don phobal. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear béim ar bhreisluach AE an chistithe agus go gcuideoidh siad le hiarrachtaí an Choimisiúin i dtaca le bailiú sonraí chun an trédhearcacht bhuiséadach a threisiú. [Leasú 74]

Úsáidfidh Ballstáit suaitheantas an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le [Iarscríbhinn VII de Rialachán na bhForálacha Coiteanna] mar aon le ráiteas simplí faoin maoiniú (“maoinithe/cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach”).

2.  Déanfaidh an Coimisiún láithreacht ar líne a chothabháil agus a nuashonrú go rialta, a bheidh inrochtana sna teangacha oifigiúla uile de chuid an Aontais, chun faisnéis nuashonraithe a chur ar fáil maidir le CED EFT, mar aon le treoir maidir le hiarratais a chur isteach agus ar ghníomhaíochtaí incháilithe, liosta teagmhálaithe sna Ballstáit ar a ndéantar nuashonrú rialta, chomh maith le faisnéis maidir le hiarratais ar glacadh leo agus a diúltaíodh, agus ar ról Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle sa nós imeachta buiséadach. [Leasú 75]

3.  Cuirfidh Déanfaidh an Coimisiún scaipeadh dea-chleachtas a chur chun cinn, agus gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a chur chun feidhme maidir le cásanna a chumhdaítear faoi CED EFT agus maidir le torthaí na gcásanna sin, bunaithe ar a thaithí, agus é mar aidhm d’aidhm aige feabhas a chur ar éifeachtacht CED próifíl EFT a ardú, feasacht chritéir incháilithe agus nósanna imeachta iarratais EFT a ardú, feabhas a chur ar éifeachtúlacht EFT agus a áirithiú go bhfuil a fhios ag saoránaigh agus ag oibrithe an Aontais mar gheall ar CED EFT, lena n-áirítear saoránaigh agus oibrithe i limistéir thuaithe a bhfuil sé deacair orthu rochtain a fháil ar fhaisnéis. [Leasú 76]

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar gach ábhar cumarsáide agus infheictheachta a chur ar fáil d’institiúidí, comhlachtaí nó gníomhaireachtaí an Aontais, arna iarraidh sin, agus go dtabharfar don Aontas ceadúnas atá saor ó ríchíos, neamheisiach agus do-chúlghairthe chun an t‑ábhar sin a úsáid maille le haon chearta a bhaineann leis cheana féin. Bronnann an ceadúnas na cearta seo a leanas ar an Aontas:

–  úsáid inmheánach i.e. an ceart a thabhairt d’institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh agus d’institiúidí agus gníomhaireachtaí Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, agus dá bhfostaithe, na hábhair chumarsáide agus infheictheachta a atáirgeadh, a chóipeáil agus a chur ar fáil;

–  atáirgeadh na n‑ábhar cumarsáide agus infheictheachta trí aon mhodh agus in aon fhoirm, ina n‑iomláine nó i bpáirt;

–  na hábhair chumarsáide agus infheictheachta a chur in iúl don phobal trí úsáid a bhaint as na modhanna cumarsáide go léir;

–  na hábhair chumarsáide agus infheictheachta (nó cóipeanna díobh) a dháileadh ar an bpobal i bhfoirm ar bith;

–  na hábhair chumarsáide agus infheictheachta a stóráil agus a chartlannú

–  na cearta do na hábhair chumarsáide agus infheictheachta a fho-cheadúnú do thríú páirtithe

Féadfar cearta breise a bhronnadh ar an Aontas.

4.  Na hacmhainní a leithdháilfear ar ghníomhaíochtaí cumarsáide faoin Rialachán seo, rannchuideoidh siad le cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, ar choinníoll go mbaineann siad leis na cuspóirí ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 3.

Airteagal 14

An ranníocaíocht a chinneadh

1.  Ar bhonn an mheasúnaithe arna chur i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 9, agus aird á tabhairt go háirithe ar líon na dtairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu, ar na gníomhaíochtaí beartaithe agus ar na costais mheasta, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht agus moladh a luaithe is féidir maidir le méid na ranníocaíochta airgeadais ó CED EFT a fhéadfar a íoc laistigh de theorainneacha na n‑acmhainní atá ar fáil. [Leasú 77]

2.  Déanfar ráta cómhaoinithe CED EFT do na bearta a thairgtear a ailíniú leis an ráta cómhaoinithe CSE+ is airde sa Bhallstát lena mbaineann.

3.  I gcás ina gcinneann an Coimisiún, ar bhonn measúnaithe arna dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 9, go bhfuil gur comhlíonadh na coinníollacha maidir le ranníocaíocht airgeadais faoin Rialachán seo á gcomhlíonadh, cuirfidh sé tús láithreach leis an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 16 agus cuirfidh sé sin in iúl don Bhallstát iarrthach. [Leasú 78]

4.  I gcás ina gcinneann an Coimisiún, ar bhonn measúnú arna dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 9, nach bhfuil na coinníollacha maidir le ranníocaíocht airgeadais faoin Rialachán seo á gcomhlíonadh, cuirfidh sé sin in iúl don Bhallstát iarrthach láithreach chomh maith le geallsealbhóirí eile lena mbaineann, lena n-áirítear Parlaimint na hEorpa. [Leasú 79]

Airteagal 15

Tréimhse incháilitheachta

1.  Beidh caiteachas incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó CED EFT ó na dátaí a leagtar amach san iarratas de bhun phointe (j) d’Airteagal 9(5) ar a dtosaíonn an Ballstát lena mbaineann, nó ar a bhfuil sé in ainm agus tosú, ag tabhairt na seirbhísí pearsantaithe do na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu, nó ar a dtabhaíonn an Ballstát lena mbaineann an caiteachas riaracháin chun CED EFT a chur chun feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 8(1) agus (4).

2.  Déanfaidh an Ballstát na bearta incháilithe a leagtar amach in Airteagal 8 a luaithe agus is féidir, agus. I gcás ar bith, déanfar iad a chur chun feidhme faoi shé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an chinnidh maidir leis an ranníocaíocht airgeadais agus iad a chur i gcrích tráth nach déanaí ná 24 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an chinnidh maidir leis an ranníocaíocht. [Leasú 80]

3.  Is é atá sa tréimhse cur chun feidhme tréimhse dar tús na dátaí a leagtar amach san iarratas de bhun phointe (j) d’Airteagal 9(5) ar a dtosaíonn an Ballstát lena mbaineann ag tabhairt na seirbhísí pearsantaithe do na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu agus ar a dtosaíonn sé na gníomhaíochtaí chun CED EFT a chur chun feidhme, mar a leagtar amach in Airteagal 8, agus críochnaíonn an tréimhse 24 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an chinnidh maidir le ranníocaíocht.

4.  I gcás ina bhfaighidh tairbhí rochtain ar chúrsa oideachais nó oiliúna a mhaireann dhá bhliain nó níos faide, beidh costas an chúrsa sin incháilithe le haghaidh cómhaoiniú ó CED EFT go dtí an dáta ar a mbeidh an tuarascáil deiridh dá dtagraítear in Airteagal 20(1) dlite, ar choinníoll go mbeidh na costais ábhartha íoctha roimh an dáta sin.

5.  Beidh caiteachas de bhun Airteagal 8(4) incháilithe go dtí an sprioc-am chun an tuarascáil deiridh a thíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 20(1).

Airteagal 16

Nós imeachta buiséadach agus cur chun feidhme

1.  I gcás ina gcinneann an Coimisiún go bhfuil na coinníollacha maidir le ranníocaíocht airgeadais ó CED EFT a sholáthar á gcomhlíonadh, iarrfaidh sé go ndéanfar na tíolacfaidh sé togra chun an ranníocaíocht sin a shlógadh. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an cinneadh maidir le EFT a shlógadh go comhpháirteach laistigh de mhí amháin tar éis an togra a bheith curtha faoina mbráid. Gníomhóidh an Chomhairle trí thromlach cáilithe agus gníomhóidh Parlaimint na hEorpa trí thromlach de na comhaltaí a chomhdhéanann í agus trí thrí chúigiú de na vótaí arna gcaitheamh.

línte buiséid ábhartha An tráth céanna a thíolacfaidh sé a thogra le haghaidh cinneadh maidir le EFT a shlógadh, cuirfidh an Coimisiún togra faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le haistriú chuig na línte ábhartha buiséadacha. I gcás easaontais, cuirfear tús le nós imeachta tríthaobhach.

a aistriú Déanfar aistrithe a bhaineann le EFT i gcomhréir le hAirteagal 31 den Rialachán Airgeadais. [Leasú 81]

2.  Ní mór achoimre ar an scrúdú a rinneadh ar incháilitheacht an iarratais a bheith ag gabháil leis an iarraidh ar aistriú. [Leasú 82]

3.  Glacfaidh an Coimisiún cinneadh maidir le ranníocaíocht airgeadais, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, a thiocfaidh i bhfeidhm ar an dáta a fhaigheann an Coimisiún fógra faoi fhormheas an aistrithe bhuiséadaigh ag ghlacfaidh Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle. Cinneadh maoinithe a bheidh sa chinneadh sin de réir bhrí Airteagal 110 den Rialachán Airgeadais an Chomhairle an cinneadh maidir le EFT a shlógadh. [Leasú 83]

3a.   Áireofar na nithe seo a leanas i dtogra le haghaidh cinneadh maidir le EFT a shlógadh de bhun mhír 1:

(a)  an measúnú a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 9(4), mar aon le hachoimre ar an bhfaisnéis ar a bhfuil an measúnú sin bunaithe;

(b)  fianaise gur comhlíonadh na critéir atá leagtha síos in Airteagal 5 agus in Airteagal 10; agus

(c)  na cúiseanna lena dtugtar údar cuí leis na méideanna beartaithe. [Leasú 84]

Airteagal 16a

Cásanna éisceachtúla

I gcásanna eisceachtúla agus más rud é nach leor na hacmhainní airgeadais eile atá ar fáil sa Chiste sa bhliain ina dtarlaíonn an mórtheagmhas athstruchtúrúcháin chun méid an chúnaimh a mheasann an t-údarás buiséadach a bheith riachtanach a chumhdach, féadfaidh an Coimisiún a mholadh go ndéanfaí an difríocht a mhaoiniú trí Chiste na bliana dar gcionn. I ngach uile imthosca, urramófar uasteorainn bhuiséadach bhliantúil an Chiste sa bhliain ina dtarlaíonn an mórtheagmhas athstruchtúrúcháin agus sa bhliain dar gcionn. [Leasú 85]

Airteagal 17

Íocaíocht agus úsáid na ranníocaíochta

1.  Tar éis teacht i bhfeidhm cinnidh maidir le ranníocaíocht i gcomhréir le hAirteagal 16(3) íocfaidh an Coimisiún an ranníocaíocht leis an mBallstát lena mbaineann in íocaíocht réamh-mhaoinithe amháin arb é 100 % de mhéid na ranníocaíochta, agus déanfar sin i bprionsabal laistigh de 15 lá oibre. Déanfar an réamh-mhaoiniú a imréiteach a luaithe a bheidh an ráiteas caiteachais deimhnithe curtha isteach ag an mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 20(1). Déanfar aon mhéid nár caitheadh a aisíoc leis an gCoimisiún.

2.  Déanfar an ranníocaíocht dá dtagraítear i mír 1 a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte i gcomhréir le hAirteagal 63 den Rialachán Airgeadais.

3.  Cinnfidh an Coimisiún téarmaí mionsonraithe teicniúla an mhaoinithe sa chinneadh maidir le ranníocaíocht dá dtagraítear in Airteagal 16(3).

4.  Agus na bearta atá sa phacáiste de sheirbhísí pearsantaithe á ndéanamh aige, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann togra a chur faoi bhráid an Choimisiúin chun na bearta a áirítear a leasú trí bhearta incháilithe eile a liostaítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) d’Airteagal 8(1) a chur leo, ar choinníoll go dtugtar údar cuí le leasuithe den sórt sin agus nach dtéann an t‑iomlán thar mhéid na ranníocaíochta dá dtagraítear in Airteagal 16(3). Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na leasuithe arna mbeartú agus, má aontaíonn sé, leasóidh sé an cinneadh maidir le ranníocaíocht dá réir sin.

5.  Beidh solúbthacht ag an mBallstát lena mbaineann méideanna a ath-leithdháileadh idir míreanna buiséid a leagtar síos sa chinneadh maidir le ranníocaíocht de bhun Airteagal 16(3). Sa chás go bhfágfadh ath-leithdháileadh go mbeadh níos mó ná méadú 20 % ar cheann amháin nó níos mó de na míreanna lena mbaineann, tabharfaidh an Ballstát fógra don Choimisiún roimh ré.

Airteagal 18

Úsáid an euro

Is in euro a léireofar gach méid in iarratais, i gcinntí maidir le ranníocaíochtaí, i dtuarascálacha agus i ngach doiciméad eile, arna ndéanamh faoin Rialachán seo.

Airteagal 19

Táscairí

1.  Leagtar amach san Iarscríbhinn na táscairí a úsáidfear le tuairisciú a dhéanamh ar dhul chun cinn an Chláir maidir le baint amach na gcuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3.

2.  Leis an gcóras tuairiscithe feidhmíochta, áiritheofar go mbaileofar na sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme agus torthaí an Chláir ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar na Ballstáit.

3.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25 chun na táscairí san Iarscríbhinn a leasú i gcás ina meastar gur gá sin chun measúnú éifeachtach a dhéanamh ar úsáid an chiste.

Airteagal 19a

Samhail don tsuirbhé ar na tairbhithe

Beidh an suirbhé ar na tairbhithe dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 20(1) bunaithe ar an tsamhail a bhunóidh an Coimisiún trí bhíthin gníomh cur chun feidhme. Glacfaidh an Coimisiún an gníomh cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 26(2) chun a áirithiú go bhfuil coinníollacha aonfhoirmeacha ann le haghaidh chur chun feidhme an Airteagail seo. [Leasú 86]

Airteagal 20

Tuarascáil deiridh agus dúnadh

1.  Tráth nach déanaí ná seacht mí tar éis dhul in éag na tréimhse a shonraítear in Airteagal 15(3), déanfaidh an Ballstát lena mbaineann tuarascáil deiridh a thíolacadh don Choimisiún maidir le cur chun feidhme na ranníocaíochta, lena n‑áirítear faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)  cineál na mbeart agus a bpríomhthorthaí na dtorthaí a fhaightear, lena mínítear na dúshláin a bhí ann, na ceachtanna a foghlaimíodh, sineirgíochtaí sineirgí agus comhlántachtaí le cistí eile de chuid an Aontais, go háirithe CSE+, agus lena léirítear, más féidir, comhlántacht na mbeart le bearta arna maoiniú ag cláir eile de chuid an Aontais nó ag cláir náisiúnta i gcomhréir le Creat Cáilíochta an Aontais Eorpaigh um réamhaíocht ar athrú agus athstruchtúrú; [Leasú 87]

(b)  ainmneacha na gcomhlachtaí a sheachadann an pacáiste beart sa Bhallstát;

(c)  na táscairí a leagtar amach in Airteagal 19;

(d)  torthaí suirbhé ar na tairbhithe arna dhéanamh laistigh de shé mhí tar éis ó dheireadh na tréimhse cur chun feidhme, lena gcumhdófar an t‑athrú a mheastar a bheith tagtha ar dhálaí infhostaitheachta na dtairbhithe, nó i gcás na dtairbhithe sin a bhfuil post faighte acu cheana, níos mó faisnéis faoi cháilíocht agus cineál na fostaíochta a fuair siad, amhail aon athrú ar na huaireanta oibre, ar an leibhéal freagrachta nó ar an tuarascáil i gcomparáid leis an bhfostaíocht a bhí acu roimhe, agus faoin earnáil ina bhfuair an duine fostaíocht, agus miondealú déanta de réir inscne, de réir aoisghrúpa agus de réir leibhéal oideachais;[Leasú 88]

(e)  cibé acu a fuair an fiontar atá ag leagan as Státchabhair nó maoiniú eile ó chistí comhtháthaithe nó struchtúracha an Aontais sna cúig bliana roimhe sin, cé is moite de mhicrifhiontair ghnólachtaí nuathionscanta, micrifhiontair agus FBManna;[Leasú 89]

(f)  ráiteas lena dtugtar údar leis an gcaiteachas.

2.  Tráth nach déanaí ná deireadh an 19ú mí tar éis dhul in éag na tréimhse a shonraítear in Airteagal 15(3), cuirfidh tíolacfaidh an Ballstát lena mbaineann isteach an tacar sonraí simplí, a bheidh iomlán agus fíoraithe go cuí, lena dtugtar eolas faoin táscaire toraidh fhadtéarmaigh a shonraítear i bpointe (3) den Iarscríbhinn.[Leasú 90]

3.  Tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis don Choimisiún an fhaisnéis ar fad a éilítear i gcomhréir le mír 1 a fháil, déanfaidh sé an ranníocaíocht a fhoirceannadh trí mhéid deiridh na ranníocaíochta ó CED EFT a shocrú agus, más ann dó, an iarmhéid atá dlite ag an mBallstát lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagal 24. Beidh an foirceannadh sin ag brath ar sholáthar an táscaire toraidh fhadtéarmaigh i gcomhréir le mír 2.

Airteagal 21

Tuarascáil dhébhliantúil

1.  Faoin 1 Lúnasa 2021 agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil chuimsitheach, chainníochtúil agus cháilíochtúil a chur i láthair Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis na gníomhaíochtaí a rinneadh faoin Rialachán seo agus faoi Rialachán (CE) Uimh. 1309/2013 an dá bhliain roimhe sin. Díreofar go príomha sa tuarascáil ar na torthaí a bhain CED EFT amach agus go háirithe beidh faisnéis inti maidir le hiarratais a cuireadh isteach, luas a bpróiseála agus laigí féideartha i rialacha atá ann cheana, cinntí a glacadh, bearta a maoiníodh, lena n‑áirítear staidreamh ar na táscairí a leagtar amach san Iarscríbhinn, agus faisnéis maidir le comhlántacht bearta den sórt sin le bearta arna maoiniú ó chistí eile de chuid an Aontais, go háirithe CSE+, agus faisnéis maidir le foirceannadh ranníocaíochtaí airgeadais a rinneadh, agus tabharfar faisnéis inti freisin faoi na hiarratais sin a diúltaíodh nó a laghdaíodh toisc nach raibh go leor leithreasuithe ann nó nach raibh siad incháilithe.[Leasú 91]

2.  Seolfar an tuarascáil, mar fhaisnéis ar mhaithe le faisnéis chuig na Ballstáit, chuig an gCúirt Iniúchóirí, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig na comhpháirtithe sóisialta.[Leasú 92]

Airteagal 22

Meastóireacht

1.  Gach ceithre bliana déanfaidh an Coimisiún, as a stuaim féin agus i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, meastóireacht ar na ranníocaíochtaí airgeadais ó CED EFT, lena n-áirítear measúnú tionchair ina dhiaidh sin ar a iarratas ar an leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil.

Chun críche na meastóireachta dá dtagraítear sa chéad fhomhír, baileoidh na Ballstáit na sonraí uile atá ar fáil maidir le cásanna EFT agus oibrithe cuidithe. [Leasú 93]

2.  Seolfar torthaí na meastóireachtaí dá dtagraítear i mir 1, mar fhaisnéis, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCúirt Iniúchóirí, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig na comhpháirtithe sóisialta. Cuirfear moltaí na meastóireachtaí san áireamh maidir le dearadh clár nua i réimse na fostaíochta agus na ngnóthaí sóisialta nó maidir le forbairt a dhéanamh ar chláir atá ann cheana.

3.  Áireofar sna meastóireachtaí dá dtagraítear i mír 1 staidreamh ábhartha maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais, de réir earnála agus de réir Ballstáit.[Leasú 94]

4.  Chun a áirithiú go ndéanfar measúnú éifeachtach ar dhul chun cinn an Chláir maidir le gnóthú a chuspóirí, tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25 chun an Iarscríbhinn a leasú d’fhonn na táscairí a athbhreithniú nó a chomhlánú i gcás ina measfar gur gá sin, agus chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le forálacha maidir le creat faireacháin agus meastóireachta a bhunú.

Airteagal 23

Bainistíocht agus rialú airgeadais

1.  Gan dochar do fhreagracht an Choimisiúin buiséad ginearálta an Aontais a chur chun feidhme, glacfaidh na Ballstáit freagracht as bainistiú na mbeart a fhaigheann tacaíocht ó CED EFT agus as rialú airgeadais na mbeart. Ar na bearta sin a dhéanfaidh sé tá:

(a)  a fhíorú go ndearnadh socruithe bainistíochta agus rialaithe agus go bhfuil siad á gcur chun feidhme ar bhealach ina n‑áirithítear go bhfuil cistí an Aontais á n‑úsáid go héifeachtúil agus i gceart, i gcomhréir le prionsabail na bainistíochta fónta airgeadais;

(b)  a áirithiú gur ceanglas éigeantach é seachadadh sonraí faireacháin i gconarthaí le comhlachtaí a sheachadann an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe;

(c)  a fhíorú go ndearnadh na bearta maoinithe i gceart;

(d)  a áirithiú go bhfuil caiteachas arna mhaoiniú bunaithe ar dhoiciméid tacaíochta infhíoraithe, agus go bhfuil siad dleathach agus rialta;

(e)  neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath agus a cheartú, lena n‑áirítear calaois, agus méideanna a íocadh go míchuí a aisghabháil mar aon le hús ar íocaíochtaí déanacha nuair is iomchuí. Tabharfaidh na Ballstáit tuairisc don Choimisiún maidir le neamhrialtachtaí, lena n‑áirítear calaois.

2.  Chun críocha Airteagal [63(3)?] den Rialachán Airgeadais, ainmneoidh na Ballstáit na comhlachtaí a bheidh freagrach as bainistiú agus rialú na mbeart a fhaigheann tacaíocht ó CED EFT. Is iad na comhlachtaí sin a sholáthróidh don Choimisiún an fhaisnéis a leagtar amach in [Airteagal 63(5), (6) agus (7) ?] den Rialachán Airgeadais maidir le cur chun feidhme na ranníocaíochta nuair a thíolactar an tuarascáil deiridh dá dtagraítear in Airteagal 20(1) den Rialachán seo.

I gcás ina bhfuil ráthaíochtaí leordhóthanacha tugtha ag na húdaráis arna gceapadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 go bhfuil íocaíochtaí dleathach agus rialta agus gur tugadh cuntas ceart orthu, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann fógra a thabhairt don Choimisiún go bhfuil na húdaráis sin deimhnithe faoin Rialachán seo. Sa chás sin, tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann le fios cé na húdaráis atá deimhnithe agus cén fheidhm atá acu.

3.  Déanfaidh na Ballstáit na ceartuithe airgeadais is gá i gcás ina bhfaighfear neamhrialtacht. Beidh páirtchealú nó lánchealú na ranníocaíochta sna ceartuithe a dhéanfaidh na Ballstáit. Gnóthóidh na Ballstáit aon suim a íocadh go míchuí mar thoradh ar neamhrialtacht a bhraitear, íocfaidh siad ar ais í chuig an gCoimisiún agus, i gcás nach n‑íocann an Ballstát ábhartha an tsuim ar ais san am a cheadaítear, beidh ús mainneachtana dlite.

4.  Glacfaidh an Coimisiún, sa mhéid atá freagracht air as cur chun feidhme bhuiséad ginearálta an Aontais, gach céim eile is gá lena fhíorú go ndéantar na gníomhaíochtaí arna maoiniú de réir phrionsabail na bainistíochta fónta airgeadais. Tá sé d’fhreagracht ar an mBallstát iarrthach a áirithiú go bhfuil córais dhea-fheidhmiúla bhainistíochta agus rialaithe i bhfeidhm acu. Deimhneoidh an Coimisiún dó féin go bhfuil na córais sin ar bun.

Chuige sin, gan dochar do chumhachtaí na Cúirte Iniúchóirí ná do na seiceálacha arna ndéanamh ag an mBallstát i gcomhréir le forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin náisiúnta, féadfaidh oifigigh nó státseirbhísigh de chuid an Choimisiúin seiceálacha ar an láthair a dhéanamh, lena n‑áirítear seiceálacha samplacha, ar na bearta arna maoiniú ag CED EFT le fógra aon lá oibre amháin ar a laghad a thabhairt. Tabharfaidh an Coimisiún fógra don Bhallstát iarrthach d’fhonn an cúnamh go léir is gá a fháil uaidh. Féadfaidh oifigigh nó státseirbhísigh an Bhallstáit lena mbaineann páirt a ghlacadh sna seiceálacha sin.

5.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25 chun mír 1(e) a fhorlíonadh trí na critéir a leagan amach lena gcinnfear na cásanna neamhrialtachtaí atá le tuairisciú agus na sonraí atá le soláthar.

6.  Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme ina leagfar amach an fhormáid atá le húsáid chun neamhrialtachtaí a thuairisciú i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 26(2) chun a áirithiú go bhfuil coinníollacha aonfhoirmeacha ann le haghaidh chur chun feidhme an Airteagail seo.

7.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcoinneofar na doiciméid tacaíochta ar fad maidir le caiteachas arna thabhú ar fáil don Choimisiún agus don Chúirt Iniúchóirí ar feadh tréimhse trí bliana tar éis foirceannadh ranníocaíochta arna fáil ó CED EFT.

Airteagal 24

Gnóthú na ranníocaíochta

1.  I gcásanna ina mbeidh costas iarbhír an phacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe níos lú ná méid na ranníocaíochta de bhun Airteagal 16, gnóthóidh an Coimisiún an méid comhfhreagrach tar éis deis a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a bharúlacha a chur in iúl.

2.  Má mheasann an Coimisiún, tar éis dó na fíoruithe is gá a chur i gcrích, gur theip ar Bhallstát na hoibleagáidí a luaitear sa chinneadh maidir le ranníocaíocht a chomhlíonadh nó nach bhfuil sé ag comhlíonadh na n‑oibleagáidí atá air faoi Airteagal 23(1), tabharfaidh sé deis don Bhallstát lena mbaineann a bharúlacha a chur in iúl. Mura dtagtar ar chomhaontú, glacfaidh an Coimisiún cinneadh trí bhíthin gníomh cur chun feidhme chun na ceartuithe airgeadais is gá a dhéanamh trí pháirtchealú nó lánchealú na ranníocaíochta ó CED EFT leis an mbeart i gceist. Déanfar an cinneadh sin 12 mhí tar éis na barúlacha a fháil ón mBallstát. Gnóthóidh an Ballstát lena mbaineann aon suim a íocadh go míchuí mar thoradh ar neamhrialtacht agus, i gcás nach n‑íocann an Ballstát iarrthach an tsuim ar ais san am a cheadaítear, beidh ús mainneachtana dlite.

Airteagal 25

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 19(3) agus in Airteagal 23(5) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 19(3) agus in Airteagal 23(5) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n‑ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 19(3) agus Airteagal 23(5) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 26

Nós imeachta Coiste

1.  Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(27).

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 27

Foráil idirthréimhseach

Leanfaidh Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 d’fheidhm a bheith aige maidir le hiarratais a thíolacfar go dtí an 31 Nollaig 2020. Beidh feidhm aige go ndúnfar na cásanna lena mbaineann.

Airteagal 28

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige maidir le hiarratais a thíolacfar ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN

Comhtháscairí aschuir agus toraidh le haghaidh iarratais ar CED EFT

Ní mór gach sonra pearsanta(28) a mhiondealú de réir inscne (fireann, baineann, neamh-dénártha).

(1)  Comhtháscairí aschuir maidir le tairbhithe

—  daoine dífhostaithe*,

—  daoine neamhghníomhacha*,

—  daoine fostaithe*,

—  daoine féinfhostaithe*,

—  daoine faoi bhun 30 bliana d'aois*,

—  daoine os cionn 54 bliana d'aois*,

—  daoine a bhfuil oideachas meánscoile íochtaraí nó níos lú ná sin (ISCED 0-2) acu*,

—  daoine a bhfuil oideachas meánscoile uachtaraí (ISCED 3) nó oideachas iar-mheánscoile (ISCED 4) acu*,

—  daoine a bhfuil oideachas treasach (ISCED 5-8) acu*,

—  níos lú ná 2 bhliain de thaithí ghairmiúil,

—  idir 2 bhliain agus 10 mbliana de thaithí ghairmiúil,

—  níos mó ná 10 mbliana de thaithí ghairmiúil. [Leasú 95]

Tá an líon iomlán tairbhithe le ríomh go huathoibríoch ar bhonn na gcomhtháscairí aschuir a bhaineann le stádas fostaíochta(29).

Ní mór na sonraí sin maidir le tairbhithe atá rannpháirteach i mbearta cómhaoinithe CED EFT a sholáthar sa tuarascáil deiridh mar a shonraítear in Airteagal 20(1).

(2)  Comhtháscairí toraidh maidir le tairbhithe

—  céatadán de thairbhithe CED EFT atá i mbun fostaíochta (arna mhiondealú de réir chineál an chonartha: lánaimseartha/páirtaimseartha, conradh ar théarma seasta/conradh neamhiata) agus atá féinfhostaithe, 6 mhí tar éis dheireadh na tréimhse cur chun feidhme*,

—  céatadán de thairbhithe CED EFT a bhfuil cáilíocht bainte amach acu 6 mhí tar éis dheireadh na tréimhse cur chun feidhme*,

—  céatadán de thairbhithe CED EFT atá i mbun oideachais nó oiliúna 6 mhí tar éis dheireadh na tréimhse cur chun feidhme*.

Ní mór na sonraí sin a sholáthar sa tuarascáil deiridh mar a shonraítear in Airteagal 20(1) agus ní mór iad a bhailiú ó shonraí arna soláthar ag údaráis inniúla an Bhallstáit agus ó shuirbhéanna ar na tairbhithe (mar a shonraítear in Airteagal 20(1)d). Cumhdóidh na sonraí sin líon iomlán ríofa na dtairbhithe mar a thuairiscítear faoi na comhtháscairí aschuir i bpointe (1). Tiocfaidh na céatadáin leis an iomlán ríofa sin freisin.

(3)  Comhtháscaire toraidh fhadtéarmaigh maidir le tairbhithe

—  céatadán de thairbhithe CED EFT atá i mbun fostaíochta, lena n-áirítear an fhéinfhostaíocht, 18 mí tar éis dheireadh na tréimhse cur chun feidhme a shonraítear sa chinneadh maoinithe*.

Ní mór na sonraí sin a chur ar fáil faoi dheireadh an 19ú mí tar éis dheireadh na tréimhse cur chun feidhme. Ba cheart do na sonraí sin líon iomlán ríofa na dtairbhithe mar a thuairiscítear faoi na comhtháscairí aschuir i bpointe (1) a chumhdach. Tiocfaidh na céatadáin leis an iomlán ríofa sin freisin. Maidir le cásanna móra lena gcumhdaítear níos mó ná 1 000 tairbhí, de rogha air sin féadfar sonraí a bhailiú bunaithe ar shampla ionadaíoch den líon iomlán tairbhithe a thuairiscítear mar tháscaire aschuir faoi phointe (1).

(1)IO C ...
(2)IO C ...
(3)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Eanáir 2019.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en.
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ga.
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.
(11)TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA, AN CHOMHAIRLE, COISTE EACNAMAÍOCH AGUS SÓISIALTA NA hEORPA AGUS CHUIG COISTE NA RÉIGIÚN maidir le Creat Cáilíochta an Aontais Eorpaigh um réamhaíocht ar athrú agus athstruchtúrú, (COM(2013)882 final, 13.12.2013).
(12)Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir le bunú an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú (IO L 406, 30.12.2006, lch. 1).
(13)Rialachán (CE) Uimh. 546/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 maidir le bunú an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú (IO L 167, 29.6.2009, lch. 26).
(14)Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 (IO L 347, 20.12.2013, lcj. 855).
(15)COM(2018) 297 final, a bhfuil SWD(2018) 192 final ag gabháil leis.
(16)SWD (2018) 171 final ón gCoimisiún, agus an iarscríbhinn COM (2018)0321 final ag gabháil leis.
(17)IO L […], […], lch. […].
(18)Tagairt le nuashonrú.
(19)Tagairt le nuashonrú.
(20)Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
(21)Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, lch. 1).
(22)Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).
(23)Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).
(24)Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).
(25)IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(26)Tagairt le seiceáil/nuashonrú: Treoir 98/59/CE ón gComhairle an 20 Iúil 1998 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le hiomarcaíochtaí comhchoiteanna (IO L 225, 12.8.1998, lch. 16).
(27)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(28)Ní mór do na húdaráis bhainistíochta córas a bhunú lena dtaifeadfar agus lena stórálfar sonraí na rannpháirtithe aonair i bhfoirm leictreonach. Ní mór socruithe próiseála sonraí na mBallstát a bheith i gcomhréir le forálacha Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1), go háirithe Airteagal 4, Airteagal 6 agus Airteagal 9 den Rialachán sin. Na sonraí a thuairiscítear faoi na táscairí a bhfuil * in aice leo, is sonraí pearsanta iad de réir Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) 2016/679. Tá sé riachtanach iad a phróiseáil chun an oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialtóir faoina réir a chomhlíonadh (Airteagal 6(1)(c) de Rialachán (AE) 2016/679).
(29)Dífhostaithe, neamhghníomhach, fostaithe, féinfhostaithe.

An nuashonrú is déanaí: 13 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais