Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0202(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0445/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0445/2018

Rasprave :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0019

Usvojeni tekstovi
PDF 296kWORD 94k
Srijeda, 16. siječnja 2019. - Strasbourg
Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0380),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 175. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0231/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018. (1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za regionalni razvoj te stajalište u obliku amandmana Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0445/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(2) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. siječnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF) tranziciju (EFT) [Am. 1 Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu]
P8_TC1-COD(2018)0202

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 175. stavak treći,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Pri provedbi fondova trebala bi se poštovati horizontalna načela utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”) i članku  člancima 9. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s člankom 8. UFEU-a, države članice i Komisija trebale bi nastojati ukloniti nejednakosti i promicati ravnopravnost muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu, boriti se protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. [Am. 2]

(2)  Europski parlament, Vijeće i Komisija zajednički su 17. studenoga 2017. proglasili europski stup socijalnih prava(4) kao odgovor na socijalne izazove u Europi. Uzimajući u obzir promjene u svijetu rada, Unija se priprema za sadašnje i buduće izazove globalizacije i digitalizacije s pomoću uključivijeg rasta te boljom politikom zapošljavanja i socijalnom politikom. Dvadeset ključnih načela stupa strukturirano je u tri kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni uvjeti rada, socijalna zaštita i uključenost. Europski stup socijalnih prava služi kao opći orijentacijski okvir Europskog fonda za tranziciju („EFT”) čime se Uniji omogućuje da u slučaju velikih restrukturiranja primijeni relevantna načela u praksi.

(3)  Vijeće je 20. lipnja 2017. poduprlo Unijin odgovor(5) na Program održivog razvoja UN-a do 2030.(6) – održiva Europska budućnost. Vijeće je naglasilo važnost uravnoteženog i integriranog ostvarenja održivog razvoja u tri dimenzije (gospodarska, socijalna i dimenzija okoliša). Od ključne je važnosti da se održivi razvoj uključi u europski politički okvir te da Unija bude ambiciozna u pogledu politika kojima se služi za suočavanje s globalnim izazovima. Vijeće je pozdravilo Komunikaciju Komisije „Budući koraci za održivu europsku budućnost” od 22. studenoga 2016. kao prvi korak u uključivanju ciljeva održivog razvoja i primjeni održivog razvoja kao bitnog vodećeg načela svih politika EU-a, među ostalim i s pomoću njegovih financijskih instrumenata.

(4)  U veljači 2018 Komisija je donijela Komunikaciju „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.”(7). U Komunikaciji se naglašava da proračun Unije podržava europsko jedinstveno socijalno tržišno gospodarstvo. Stoga će biti izuzetno važno poboljšati mogućnosti za zapošljavanje i svladati izazove u području vještina, posebice one povezane s digitalizacijom, automatizacijom i tranzicijom u smjeru gospodarstva koje učinkovito iskorištava resurse, uz potpuno poštovanje Pariškog sporazuma iz 2015. o klimatskim promjena koji je uslijedio nakon 21. konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Fleksibilnost proračuna ključno je načelo sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Mehanizmi fleksibilnosti ostaju na snazi kako bi se Uniji omogućilo da pravodobnije reagira na nepredviđene događaje i osiguralo da se proračunska sredstva koriste tamo gdje su najhitnije potrebna. [Am. 3]

(5)  U svojoj Bijeloj knjizi o budućnosti Europe(8) Komisija je izrazila zabrinutost u pogledu izolacionističkih pokreta, sve veće sumnje u koristi otvorene trgovine te socijalnoga tržišnoga gospodarstva Unije općenito.

(6)  U svojem Dokumentu za razmatranje o svladavanju globalizacije(9) Komisija prepoznaje kombinaciju globalizacije trgovine i tehnološke promjene kao glavne uzroke povećane potražnje za kvalificiranom radnom snagom i smanjenog broja poslova koji zahtijevaju niže kvalifikacije. Unatoč ukupnim velikim prednostima otvorenije trgovine i daljnje integracije svjetskih gospodarstava, potrebno je uhvatiti se u koštac s tim Potrebna su prikladna sredstva za suočavanje s negativnim popratnim učincima, istovremeno priznajući prednosti otvorenije trgovine. Budući da su aktualne koristi globalizacije neravnomjerno raspoređene među ljudima i regijama te da to znatno utječe na pogođene osobe, postoji opasnost da će sve brži tehnološki napredak tehnološke i ekološke promjene dodatno potaknuti te učinke. Stoga će u skladu s načelima solidarnosti i održivosti biti potrebno osigurati pravedniju raspodjelu koristi globalizacije. Radi bolje prilagodbe poslovnog svijeta i radne snage relevantnim strukturnim fondovima Unije, kao što je Europski socijalni fond plus (ESF+), potrebno je u široj mjeri predvidjeti istodobne negativne učinke globalizacije te tehnološke i ekološke tranzicije usklađivanjem gospodarskog otvaranja rasta i tehnološkog napretka sa socijalnom zaštitom s prikladnim mjerama socijalne zaštite i aktivnom potporom pristupu mogućnostima za zapošljavanje i samozapošljavanje. [Am. 4]

(7)  U svojem Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija Unije(10) Komisija ističe potrebu za smanjenjem gospodarskih i socijalnih razlika među državama članicama i unutar njih. Glavni je prioritet ulaganje u održiv razvoj, jednakost, socijalnu uključenost, obrazovanje i osposobljavanje te zdravlje. [Am. 5]

(8)  Zbog klimatskih promjena, globalizacije i tehnoloških promjena svjetska će gospodarstva vjerojatno postati još povezanija i ovisnija jedna o drugima. Preraspodjela rada neophodan je dio te gospodarske promjene. Žele li se pravedno raspodijeliti koristi promjene, izuzetno je važno da se ponudi pomoć radnicima koji su proglašeni viškom i onima kojima prijeti da to postanu. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima jesu ESF+, koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EFT, koji je osmišljen radi pružanja reaktivne pomoći u slučaju velikih restrukturiranja. Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja(11) instrument je politike Unije kojim se utvrđuje okvir najboljih praksi za predviđanje restrukturiranja poduzeća i njihovo rješavanje. Riječ je o sveobuhvatnom okviru o tome kako bi se primjerenim političkim sredstvima trebali rješavati izazovi gospodarske prilagodbe i restrukturiranja te njihov učinak na zapošljavanje i društvo. Njime se ujedno pozivaju države članice da iskoriste nacionalna financijska sredstva i sredstva EU-a tako da se djelotvornije ublaži socijalni učinak restrukturiranja, posebice negativne posljedice na zaposlenost. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima su Europski socijalni fond plus (ESF+), koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EGF, koji je osmišljen da se u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja reagira reaktivno. [Am. 6]

(9)  Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) je osnovan Uredbom (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(12) za višegodišnji financijski okvir od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013. EGF je uspostavljen kako bi se Uniji omogućilo da iskaže solidarnost prema radnicima koji su izgubili radno mjesto zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom.

(10)  Područje primjene Uredbe (EZ) br. 1927/2006 prošireno je 2009. godine Uredbom (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(13) kao dio Europskog plana za gospodarski oporavak kako bi se obuhvatili radnici koji su izgubili radno mjesto kao izravnu posljedicu globalne financijske i gospodarske krize.

(11)  Tijekom višegodišnjeg financijskog okvira od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. prošireno je područje primjene Uredbe (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(14) kako se ne bi obuhvatila samo otpuštanja uzrokovana ozbiljnim ekonomskim poremećajem izazvanim nastavkom globalne financijske i gospodarske krize iz Uredbe (EZ) br. 546/2009, nego i svakom novom globalnom financijskom i gospodarskom krizom.

(11a)  Program EFT-a trebao bi biti vidljiv te bi se njime trebali zahtijevati dodatni i bolji podaci kako bi se omogućila odgovarajuća znanstvena ocjena EFT-a i izbjegla administrativna ograničenja u upravljanju programom pomoći za prilagodbu trgovini. [Am. 7]

(12)  Komisija je provela evaluaciju EGF-a u sredini provedbenog razdoblja da bi ocijenila kako i u kojoj mjeri EGF ostvaruje svoje ciljeve. Ispostavilo se da je EGF učinkovit i da su stope ponovnog uključivanja radnika koji su proglašeni viškom više nego u prethodnom programskom razdoblju. Evaluacijom je utvrđeno i da se EGF-om stvara europska dodana vrijednost. To je posebno točno u smislu brojevnih učinaka njegovih sredstava, što znači da se potporom iz EGF-a ne povećava samo broj i raznovrsnost ponuđenih usluga, nego i njihova razina intenziteta. Osim toga, intervencije EGF-a vrlo su vidljive i imaju izravnu europsku dodanu vrijednost za javnost. Međutim, utvrđeno je nekoliko izazova. S jedne strane, postupak mobilizacije smatrao se predugačkim. Nadalje, mnoge države članice izvijestile su o problemima pri sastavljanju opsežne analize događaja koji je uzrokovao otpuštanja. Glavni razlog koji sprečava države članice koje bi imale potencijalan predmet u okviru EGF-a da podnesu zahtjev su problemi povezani s financijskim i institucijskim kapacitetima. S jedne strane, to jednostavno može biti nedostatak radne snage jer države članice trenutačno mogu zatražiti tehničku pomoć samo ako provode predmet u okviru EGF-a. Budući da se otpuštanje može dogoditi neočekivano, bilo bi važno da su države članice spremne odmah reagirati i da bez ikakvih odgoda mogu podnijeti zahtjev. Nadalje, čini se da su u nekim državama članicama potrebne opsežnije mjere za izgradnju institucijskih kapaciteta kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba predmeta u okviru EGF-a. Prag od 500 radnih mjesta proglašenih viškom kritiziran je kao previsok, posebice u slabije naseljenim regijama(15).

(13)  Komisija naglašava stalnu važnost uloge EGF-a EFT-a kao fleksibilnog fonda koji radnicima koji izgube radno mjesto tijekom velikih restrukturiranja pruža potporu i pomaže im da što brže pronađu novi posao. Unija bi trebala nastaviti pružati posebnu, jednokratnu potporu za olakšavanje ponovnog uključivanja u kvalitetan i održivi rad radnika koji su proglašeni viškom na prostorima, u sektorima, područjima ili tržištima rada pogođenima ozbiljnim ekonomskim poremećajem. S obzirom na međudjelovanje i međusobne učinke otvorene trgovine, tehnoloških promjena, digitalizacije i automatizacije ili drugih faktora kao što je prelazak na niskougljično gospodarstvo te s obzirom na to da je sve teže izdvojiti konkretan faktor koji uzrokuje otpuštanja, ubuduće će bi za mobilizaciju EGF-a EFT-a trebao biti dovoljan samo znatan učinak restrukturiranja. S obzirom na njegovu svrhu, a to je pružanje potpore u hitnim situacijama i neočekivanim okolnostima, i dopunjujući anticipatornu potporu u okviru ESF-a plus, EGF ostaje EFT bi trebao ostati fleksibilan i poseban instrument izvan proračunskih gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije. „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.” i njezinu Prilogu(16). [Am. 8 i 97]

(13a)  U svojoj Rezoluciji od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima Europski parlament ponovno je potvrdio svoje čvrsto stajalište o potrebnoj razini financiranja za ključne politike Unije u VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. kako bi se omogućilo ispunjavanje njihovih zadaća i ciljeva. Osobito je naglasio poziv da se udvostruče posebna financijska sredstva iz VFO-a za mala i srednja poduzeća te za borbu protiv nezaposlenosti mladih, pozdravio nekoliko prijedloga za poboljšanje postojećih odredbi, posebno one o povećanju dodijeljenih sredstava za posebne instrumente, te izrazio namjeru da pregovara o dodatnim poboljšanjima kad god je to potrebno. [Am. 9]

(14)  Kao što je navedeno, kako bi se zadržala europska dimenzija EGF-a, EFT-a zahtjev za potporu trebao bi se podnositi kad zbog velikog restrukturiranja dođe do znatnog učinka na lokalno ili regionalno gospodarstvo. Taj učinak trebalo bi definirati minimalnim brojem otpuštanja tijekom određenog referentnog razdoblja. Uzimajući u obzir zaključke evaluacije u sredini provedbenog razdoblja, prag se postavlja na 250 200 radnih mjesta proglašenih viškom tijekom referentnog predmetnih referentnih razdoblja od četiri mjeseca (ili šest mjeseci u sektorskim slučajevima). Budući da valovi otpuštanja u različitim sektorima ali u istoj regiji imaju jednako znatan učinak na lokalno tržište rada, mogu se podnositi i regionalni zahtjevi. Na malim tržištima rada, poput malih država članica ili udaljenih regija, uključujući najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a, ili u izvanrednim okolnostima, zahtjevi se mogu treba biti moguće podnositi zahtjeve i za manji broj otpuštanja. [Am. 10]

(14a)  Poštujući načelo supsidijarnosti i uzimajući u obzir potrebu za značajnim učinkom restrukturiranja kao pragom za primjenu EFT-a, EFT-om se treba nastojati pokazati solidarnost s otpuštenim radnicima iz svih vrsta poduzeća, neovisno o njihovoj veličini. [Am. 11]

(14b)  EFT bi trebao ostati poseban instrument Unije kojim se omogućuje odgovor na situacije koje prouzročuju velika restrukturiranja na europskom tržištu rada. Međutim, Unija bi i dalje trebala ulagati napore u pronalaženje održivijih načina za rješavanje strukturnih promjena i izazova koji utječu na tržišta rada i dovode do takvih događaja u državama članicama. [Am. 12]

(15)  Kako bi se izrazila solidarnost Unije s radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje se prestale sa svojom djelatnošću, stopa sufinanciranja troškova paketa usluga prilagođenih potrebama i njegove provedbe trebala bi biti jednaka stopi ESF-a plus u predmetnoj državi članici.

(16)  Komisija bi trebala izvršiti dio proračuna Unije dodijeljen EFT-u u okviru podijeljenog upravljanja s državama članicama u smislu Uredbe (EU, Euratom) [broj nove financijske uredbe] Europskog parlamenta i Vijeća(17) („Financijska uredba”). Stoga bi pri provedbi EFT-a u okviru podijeljenog upravljanja Komisija i države članice trebale poštovati načela iz Financijske uredbe kao što su financijsko upravljanje, transparentnost i nediskriminacija.

(17)  Europski centar za praćenje promjena, sa sjedištem u Europskoj zakladi za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) u Dublinu, pomaže Komisiji i državama članicama u kvalitativnim i kvantitativnim analizama i time u procjeni globalizacijskih trendova, primjerice u području globalizacije, tehnoloških i ekoloških promjena, restrukturiranja i korištenja EGF-a. EFT-a. Takve analize trebaju obuhvaćati dostatne razvrstane podatke, osobito u pogledu roda, u svrhu učinkovitijeg suzbijanja rodnih nejednakosti. [Am. 13]

(17a)  U okviru Europskog centra za praćenje restrukturiranja (ERM) Eurofounda u stvarnom se vremenu prati izvješćivanje o velikim restrukturiranjima u cijeloj Uniji, na temelju mreže nacionalnih izvjestitelja. ERM je vrlo relevantan za EFT i trebao bi pomagati u njegovu radu, osobito pružanjem pomoći u utvrđivanju potencijalnih slučajeva intervencije te pružanjem pomoći u ranoj fazi. [Am. 14]

(18)  Radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebali bi imati jednak pristup EGF-u EFT-u bez obzira na vrstu ugovora o radu ili radnog odnosa. Stoga bi za potrebe ove Uredbe radnike koji su proglašeni viškom, neovisno o vrsti i trajanju njihova radnog odnosa, te samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebalo smatrati mogućim korisnicima EGF-a EFT-a. [Am. 15]

(19)  Financijski doprinos iz EGF-a EFT-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada i usluge prilagođene potrebama čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u kvalitetno i održivo zapošljavanje u sektoru usmjerenom prema budućnosti, u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega, ali bi se njime također trebalo nastojati promicati samozapošljavanje i otvaranje poduzeća, uključujući putem uspostave zadruga. Mjere bi trebale odražavati predviđene moguće potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban će bi se naglasak trebao staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba i rušenje rodnih stereotipa u zapošljavanju kad je to prikladno. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Financijski doprinosi ne bi trebali zamijeniti mjere za koje su, na temelju prava ili kolektivnih ugovora, odgovorne države članice ili poduzeća, nego bi se one trebale dopunjavati njima. Poduzeća bi se moglo trebalo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EGF EFT. [Am. 16]

(19a)  Pri provedbi i oblikovanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama, kojemu je cilj olakšati ponovno uključivanje ciljanih korisnika, države članice trebale bi iskoristiti i bolje usmjeriti ciljeve Digitalne agende i strategije jedinstvenog digitalnog tržišta u cilju uklanjanja velikih razlika između spolova u sektoru IKT-a te sektorima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike („STEM”) promicanjem ponovnog osposobljavanja i prekvalifikacije žena u sektorima IKT-a i STEM. Pri provedbi i oblikovanju usklađenog paketa prilagođenih usluga države članice ujedno trebaju izbjegavati da samo jedan spol prevladava u onim industrijama i sektorima u kojima je to tradicionalno bio slučaj. Povećanje zastupljenosti manje zastupljenog spola u različitim sektorima, kao što su financije, IKT i STEM, pridonijelo bi smanjenju razlike u plaćama i mirovinama između spolova. [Am. 17]

(20)  Pri sastavljanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada države članice trebale bi davati prednost mjerama koje će znatno povećati zapošljivost korisnika. Države članice trebale bi težiti tome da se najveći mogući broj korisnika svi korisnici koji sudjeluju u tim mjerama ponovno uključi uključe u kvalitetno i u održivo zapošljavanje što prije unutar šestomjesečnog sedmomjesečnog razdoblja prije isteka roka za podnošenje završnog izvješća o provedbi financijskog doprinosa. Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama potrebno je uzeti u obzir, gdje je to relevantno, temeljne razloge za otpuštanja te predvidjeti buduće izglede na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket trebao bi biti kompatibilan s prelaskom na klimatski prihvatljivo i resursno učinkovito gospodarstvo. [Am. 18]

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s invaliditetom, osobe s ovisnim članovima obitelji, mlade i starije nezaposlene osobe, osobe s niskom razinom kvalifikacija, osobe migrantskog podrijetla i one osobe kojima prijeti siromaštvo, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a EFT-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava. [Am. 19]

(21a)  U razdoblju od ožujka 2007. do ožujka 2017. Komisija je od 21 države članice primila 148 zahtjeva za sufinanciranje iz EGF-a, u ukupnom iznosu od gotovo 600 milijuna EUR kako bi se osigurala pomoć za 138 888 otpuštenih radnika i 2944 osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju. [Am. 20]

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da hitno podnesu potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a EFT-a, a institucije Unije trebale bi učiniti sve što mogu da ih brzo procijene. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno. [Am. 21]

(22a)  U svrhu olakšavanja provedbe i ciljeva ove Uredbe, potrebna je veća promidžba EFT i mogućnostima koje se njime pružaju, osobito na razini relevantnih nadležnih tijela država članica. [Am. 22]

(22b)  Komisija bi trebala olakšati pristup nacionalnim i regionalnim tijelima preko posebne službe za pomoć korisnicima koja pruža opće informacije i objašnjenja o postupcima i načinu podnošenja zahtjeva. Ta bi služba za pomoć korisnicima trebala na raspolaganje staviti standardne obrasce za statistiku i daljnju analizu. [Am. 23]

(23)  Država članica koja podnosi zahtjev trebala bi u interesu korisnika i tijela nadležnih za provedbu mjera osigurati da se svi dionici uključeni u postupak podnošenja zahtjeva obavješćuju o napretku zahtjeva i budu uključeni u provedbu. [Am. 24]

(24)  U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja financijski doprinosi iz EGF-a ne bi smjeli mogu zamijeniti, nego bi radije prema mogućnosti trebali dopunjavati mjere potpore koje su za korisnike na raspolaganju u okviru fondova Unije ili njezinih drugih politika i programa. Isto tako, financijskim doprinosom iz EFT-a ne mogu se zamijeniti nacionalne mjere ili mjere za koje su nadležna poduzeća u kojima se otpuštanja provode u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorima, nego trebaju stvarati europsku dodanu vrijednost. [Am. 25]

(25)  S obzirom na načela jednakosti, države članice trebaju zajamčiti učinkoviti pristup informacijama o EFT-u na svojem cijelom državnom području, uključujući ruralna područja. Komisija bi osobito trebala promicati širenje postojeće najbolje prakse, podizati razinu osviještenosti o kriterijima prihvatljivosti u okviru EFT-a i postupcima podnošenja zahtjeva te poduzimati više kako bi podigla razinu osviještenosti o EFT-u među građanima Unije, osobito radnicima. Trebalo bi uključiti posebne odredbe za informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a EFT-a i njihovim rezultatima. [Am. 26]

(26)  Kako bi se olakšala provedba ove Uredbe, rashodi bi trebali biti prihvatljivi od dana od kojeg država članica počinje pružati usluge prilagođene potrebama ili od dana od kojeg država članica snosi administrativne troškove za provedbu ETF-a.

(27)  U proračunskoj liniji ETF-a u okviru godišnjeg proračunskog postupka na raspolaganju bi trebao biti odgovarajući iznos odobrenih sredstava za plaćanje kako bi se pokrile potrebe do kojih dođe posebno tijekom prvih mjeseci svake godine, kada su mogućnosti za prijenos iz drugih proračunskih linija posebno teške.

(27a)  U proračunskoj liniji EFT-a u okviru godišnjeg proračunskog postupka na raspolaganju bi trebao biti odgovarajući iznos odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se pokrile potrebe do kojih dolazi posebno tijekom prvih mjeseci svake godine, kada su mogućnosti za prijenos iz drugih proračunskih linija posebno ograničene. [Am. 27]

(28)  [Višegodišnji financijski okvir i Međuinstitucijski sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od [budući datum] o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(18) („Međuinstitucijski sporazum”) određuju proračunski okvir EFT-a].

(29)  U interesu korisnika potpora bi se trebala omogućiti što prije i na što učinkovitiji način. Države članice i institucije Unije uključene u postupak donošenja odluka povezanih s ETF-om EGF-om trebale bi činiti sve što je u njihovoj moći da smanje vrijeme obrade i pojednostavne postupke kako bi osigurale da se odluke o mobilizaciji ETF-aEGF-a donose glatko i brzo. Stoga o zahtjevima za prijenos koje podnosi Komisija ubuduće odlučuje proračunsko tijelo te više nije potreban Komisijin prijedlog o mobilizaciji EGF-a. [Am. Odvojeno glasovanje]

(30)  U slučaju zatvaranja poduzeća radnicima koji su proglašeni viškom može se pomoći u preuzimanju dijela ili svih aktivnosti njihova bivšeg poslodavca , a država članica u kojoj se nalazi poduzeće može dati predujam koji je hitno potreban kako bi se to ostvarilo. [Am. 29]

(31)  Kako bi se Europskom parlamentu omogućio politički nadzor, a Komisiji stalno praćenje rezultata dobivenih uz potporu EGF-a EFT-a, države članice trebale bi podnijeti završno izvješće o provedbi EGF-a EFT-a koje bi trebalo zadovoljavati jasne zahtjeve nadzora te sadržavati praćenje korisnika i procjenu učinka na ravnopravnost spolova . [Am. 30]

(32)  Države članice i dalje bi trebale biti odgovorne za provedbu financijskog doprinosa te za upravljanje djelovanjima uz financijsku potporu Unije i kontrolu nad njima, u skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća („Financijska uredba”)(19) ili uredbe koja je zamjenjuje. Države članice trebale bi opravdati uporabu financijskog doprinosa primljenog iz EFT-a. Obveze izvješćivanja trebale bi odražavati posebnu prirodu intervencija EFT-a s obzirom na kratko razdoblje provedbe operacija EFT-a.

(32a)  Države članice trebale bi provoditi učinkovite komunikacijske aktivnosti kako bi promicale financijske doprinose iz EFT-a, istaknule da financiranje potječe iz Unije i povećale prepoznatljivost djelovanja koja primaju sredstva Unije u okviru EFT-a. [Am. 31]

(33)  Države članice trebale bi i sprečavati, otkriti i učinkovito rješavati nepravilnosti, uključujući prijevare koje počine korisnici. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013(20) te uredbama (Euratom, EZ) br. 2988/95(21) i br. 2185/96(22) Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939(23) Ured europskog javnog tužitelja može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druga kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća(24) o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima. Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere tako da svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije u potpunosti surađuje u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeli Komisiji, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te omogući da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije dodijele jednakovrijedna prava. Države članice trebale bi izvijestiti Komisiju o utvrđenim nepravilnostima, uključujući prijevaru, te o daljnjim mjerama koje su poduzete u vezi s njima i u vezi s istragama OLAF-a.

(34)  U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[1], Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/95[2], Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96[3] i Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939[4], financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije dodijele jednakovrijedna prava.

(35)  Horizontalna financijska pravila koja donesu Europski parlament i Vijeće na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije primjenjuju se na ovu Uredbu. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i posebice određuju postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna s pomoću bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada, neizravnog izvršenja te omogućuju provjere odgovornosti financijskih aktera. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranje sredstvima EU-a.

(36)  U skladu s člancima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva(25) potrebno je ocijeniti ovaj program na temelju informacija prikupljenih u okviru posebnih zahtjeva za praćenje izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativno opterećenje, posebice za države članice. Prema potrebi, takvi zahtjevi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za ocjenjivanje učinaka programa u praksi.

(37)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se programom pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što prije, a najkasnije do 2027. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe fonda te će se ponovno procijeniti u okviru njegove evaluacije. [Am. 32]

(38)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(39)  S obzirom na to da je za digitalnu transformaciju gospodarstva potrebna određena razina digitalnih kompetencija radne snage, širenje vještina potrebnih u digitalno doba trebalo bi biti obvezni horizontalni element svakog usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama te bi trebalo sadržavati cilj povećanja sudjelovanja žena u profesijama iz sektora STEM, [Am. 33]

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom osniva se Europski fond za prilagodbu globalizaciji tranziciju (EFT).

U njoj se utvrđuju ciljevi EGF-a EFT-a, oblici financiranja Unije i pravila i kriteriji za omogućivanje tog financiranja, uključujući zahtjeve koje podnose države članice za financijske doprinose iz EGF-a EFT-a, za mjere namijenjene korisnicima iz članka 7. [Am. 34]

Članak 2.

Misija

EGF pridonosi boljoj raspodjeli koristi globalizacije i tehnološkog napretka Cilj EFT-a jest pružanje potpore socioekonomskoj transformaciji do koje dolazi zbog globalizacije te tehnoloških i ekoloških promjena pružanjem pomoći radnicima koji su proglašeni viškom da se prilagode strukturnim promjenama promicanjem alternativnog i održivog zapošljavanja. EFT je krizni fond koji djeluje reaktivno i doprinosi pravednoj tranziciji. Kao takav, EGF EFT pridonosi provedbi načela definiranih u europskom stupu socijalnih prava te poboljšava socijalnu i ekonomsku koheziju među regijama i državama članicama. [Am. 35]

Članak 3.

Ciljevi

1.  Opći je cilj programa pokazati solidarnost prema radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću tijekom neočekivanih velikih restrukturiranja iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3. te im pružiti financijsku potporu za mjere ponovnog zapošljavanja neovisno o vrsti ili trajanju njihova radnog odnosa. [Am. 36]

2.  Poseban je cilj EGF-a EFT-a pružiti potporu i pomoć radnicima u ponovnom uključivanje na tržište rada u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije, ili automatizacije i tehnoloških promjena. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju i promicanju ravnopravnosti spolova. [Am. 37 i 98]

Članak 4.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)  „radnik koji je proglašen viškom” znači radnik, neovisno o vrsti ili trajanju njegova radnog odnosa, čije je zaposlenje zbog viškova završilo ranije ili čiji se ugovor ne obnavlja iz ekonomskih razloga; [Am. 38]

(b)  „samozaposlena osoba” znači osoba koja je zapošljavala manje od 10 radnika;

(c)  „korisnik” znači osoba koja sudjeluje u mjerama koje se sufinanciraju iz EGF EFT-a;

(d)  „nepravilnost” znači svaka povreda primjenjivog prava koja je posljedica nekog čina ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu EGF EFT-a koja šteti ili bi mogla štetiti proračunu Unije terećenjem tog proračuna neopravdanim rashodom.

Članak 5.

Intervencijski kriteriji

1.  Države članice mogu se prijaviti za financijski doprinos iz EGF EFT-a za mjere namijenjene radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe u skladu s odredbama utvrđenima u ovom članku.

2.  Financijski doprinos iz EGF EFT-a osigurava se u slučaju velikih restrukturiranja koja za posljedicu imaju:

(a)  prestanak djelatnosti za više od 250 200 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba tijekom referentnog razdoblja od četiri mjeseca šest mjeseci u poduzeću u državi članici, uključujući slučajeve kad ta djelatnost prestaje kod dobavljača ili daljnjih proizvođača; [Am. 39]

(b)  prestanak djelatnosti za više od 250 radnika najmanje 200 koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od šest devet mjeseci, posebice u MSP-ovima, pri čemu svi djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u jednoj regiji ili u dvije susjedne regije razine NUTS 2, ili u više od dvije susjedne regije razine NUTS 2 pod uvjetom da je više od 250 najmanje 200radnika ili samozaposlenih osoba pogođeno u dvije regije zajedno; [Am. 40]

(c)  prestanak djelatnosti za više od 250 najmanje 200 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od četiri mjeseca devet mjeseci, posebice u MSP-ovima, koji djeluju u istom ekonomskom sektoru ili različitim ekonomskim sektorima definiranima na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u istoj regiji definiranoj na razini NUTS 2. [Am. 41]

3.  Na malim tržištima rada ili u izvanrednim okolnostima, posebno u pogledu zahtjeva uključujući zahtjeve koji se odnose na MSP-ove, a koje je država članica podnositeljica zahtjeva valjano obrazložila, zahtjev za financijski doprinos na temelju ovog članka može se smatrati prihvatljivim čak i ako kriteriji utvrđeni u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni, kad otpuštanja imaju ozbiljan učinak na zaposlenost razine zaposlenosti i lokalno ili regionalno ili nacionalno gospodarstvo. Država članica podnositeljica zahtjeva navodi koji od intervencijskih kriterija iz stavka 1. točaka (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni. Ukupni iznos doprinosâ u izvanrednim okolnostima ne smije biti viši od 15 % godišnje gornje granice EGF-a EFT-a. [Am. 42]

4.  EGF EFT se ne smije mobilizirati ako su radnici otpušteni zbog proračunskih rezova u državi članici koji utječu na sektore koji ponajprije ovise o javnom financiranju. [Am. 43]

Članak 6.

Izračun broja otpuštanja i prestanaka djelatnosti

1.  Država članica podnositeljica zahtjeva navodi metodu izračuna broja radnika koji su proglašeni viškom i samozaposlenih osoba definiranih u članku 4. za potrebe članka 5 stavaka 1., 2. i 3. [Am. 44]

2.  Država članica podnositeljica zahtjeva izračunava broj iz stavka 1. kako je glasio na jedan od sljedećih dana:

(a)  dan kad poslodavac u skladu s člankom 3. stavkom 1. Direktive Vijeća 98/59/EZ (26) pisanim putem obavijesti nadležno tijelo javne vlasti o planiranom kolektivnom otkazivanju;

(b)  dan kad poslodavac obavijesti radnika o otpuštanju ili otkazivanju ugovora o radu;

(c)  dan stvarnog otkazivanja ugovora o radu ili njegova isteka;

(d)  dan završetka ustupanja poduzeću korisniku; ili

(e)  za samozaposlenu osobu, dan prestanka djelatnosti kako je određeno u skladu s nacionalnim zakonima i drugim propisima.

U slučajevima iz točke (a) država članica podnositeljica zahtjeva dostavlja Komisiji dodatne informacije o stvarnom broju radnika proglašenih viškom u skladu s člankom 5. stavkom 1. ove Uredbe, i to prije nego što Komisija obavi svoju procjenu.

Članak 7.

Prihvatljivi korisnici

1.  Država članica podnositeljica zahtjeva može pružiti usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama u skladu s člankom 8. koji se sufinancira iz EGF-a EFT-a prihvatljivim korisnicima, među kojima mogu biti:

(a)  radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću, izračunani u skladu s člankom 6., u okviru referentnih razdoblja iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3.; [Am. 45]

(b)  radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću, izračunani u skladu s člankom 6., izvan referentnog razdoblja iz članka 5.; odnosno šest mjeseci prije početka referentnog razdoblja ili od kraja referentnog razdoblja do posljednjeg dana prije datuma završetka procjene Komisije.

Radnici i samozaposlene osobe iz prvog podstavka točke (b) smatraju se prihvatljivima ako se može utvrditi jasna uzročna veza s događajem koji je uzrokovao otpuštanja tijekom referentnog razdoblja.

2.  Odstupajući od članka 5., države članice podnositeljice zahtjeva mogu pružati usluge prilagođene potrebama, koje se sufinanciraju iz EFT-a, određenom broju mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju te su na datum podnošenja zahtjeva mlađi od 25 godina ili, ako države članice tako odluče, mlađi od 30 godina, koji je jednak broju ciljanih korisnika, pri čemu se prednost daje osobama koje su proglašene viškom ili čija je djelatnost prestala, pod uvjetom da su se barem neka od otpuštanja dogodila u regijama razine NUTS 2. [Am. 46]

Članak 8.

Prihvatljive mjere

1.  Financijski doprinos iz EGF-a EFT-a može se dati za aktivne mjere tržišta rada koje su dio usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama, uz sudjelovanje sindikata i/ili predstavnika radnika, i koje su namijenjene lakšem ponovnom uključivanju u rad kvalitetno i održivo zapošljavanje ciljanih korisnika i, posebice, osoba u najnepovoljnijem položaju među radnicima koji su proglašenim viškom ili njihovu samozapošljavanju. [Am. 47]

Širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba, kao i u resursno učinkovitom gospodarstvu, obvezan je horizontalni element svakog paketa osposobljavanja i/ili usluga prilagođenih potrebama. Razina osposobljavanja prilagođava se kvalifikacijama, vještinama i konkretnim i potrebama korisnika. [Am. 48]

Usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama posebno može uključivati:

(a)  osposobljavanje i ponovno osposobljavanje po mjeri, uključujući u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i drugih vještina potrebnih u digitalno doba, vrednovanje stečenog iskustva, prilagođenu pomoć pri traženju zaposlenja, profesionalnu orijentaciju, savjetodavne usluge, mentorstvo, pomoć pri traženju zamjenskog posla, promociju poduzetništva, pomoć pri samozapošljavanju, osnivanju poduzeća i preuzimanju poslovanja od strane zaposlenika te suradničke aktivnosti; [Am. 49]

(b)  posebne vremenski ograničene mjere kao što su naknade za traženje zaposlenja, poticaji za zapošljavanje koji se isplaćuju poslodavcima, naknade za mobilnost, naknade za skrb o djeci, dnevnice ili naknade za osposobljavanje, uključujući naknade za njegovatelje i poticaji za zapošljavanje koji se isplaćuju poslodavcima, uključujući poticaje za pružanje fleksibilnog radnog odnosa za radnike koji su proglašeni viškom. [Am. 50]

Troškovi mjera iz točke (b) ne smiju biti nisu viši od 35 % ukupnih troškova usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama navedenih u ovom stavku. [Am. 51]

Ulaganja u samozapošljavanje, osnivanje vlastitog poduzeća, uključujući zadrugu, ili preuzimanje poslovanja od strane zaposlenika ne smiju biti nisu veća od 20 000 25 000 EUR po radniku koji je proglašen viškom. [Am. 52]

Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predviđaju se buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket kompatibilan je s prelaskom na održivo gospodarstvo koje se temelji na učinkovitoj upotrebi resursa te je usmjeren na širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba i uzima u obzir potražnju na lokalnom tržištu rada, kao i mogućnost ponovnog uključivanja radnika u poslovni sektor u kojemu su prethodno bili zaposleni, ako je veliko restrukturiranje dovelo do potrebe za novim ili dodatnim vještinama i ako se postojeće vještine mogu učinkovitije koristiti. [Am. 53]

2.  Sljedeće mjere nisu prihvatljive za financijski doprinos iz EGFEFT-a:

(a)  posebne vremenski ograničene mjere iz stavka 1. točke (b) koje nisu uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

(b)  mjere za koje su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora;

(ba)  mjere usmjerene posebno na poticanje radnika u nepovoljnom položaju, onih kojima prijeti veći rizik od siromaštva ili starijih radnika da ostanu na tržištu rada ili da se vrate na tržište rada. [Am. 54]

(bb)  mjere za koje su odgovorne države članice na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora. [Am. 55]

Mjere koje podupire EGF EFT ni u kojim okolnostima ne zamjenjuju pasivne mjere socijalne zaštite. [Am. 56]

3.  Usklađeni paket usluga sastavlja se uz savjetovanje s ciljanim korisnicima ili njihovim predstavnicima, ili i/ili socijalnim partnerima. [Am. 57]

4.  Na inicijativu države članice podnositeljice zahtjeva, financijski doprinos iz EGF EFT-a može se dati za aktivnosti pripreme, upravljanja, informiranja i promidžbe te kontrole i izvješćivanja.

Članak 9.

Zahtjevi

1.  Država članica podnositeljica zahtjeva zahtjev podnosi Komisiji u roku od 12 tjedana od dana ispunjavanja kriterija iz članka 5. stavka 2. ili 3.

2.  U roku od deset radnih dana od dana podnošenja zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od dana od kojeg Komisija raspolaže s prijevodom zahtjeva, ovisno o tome koji je kasniji, Komisija potvrđuje primitak zahtjeva i obavješćuje državu članicu o mogućim dodatnim informacijama koje su joj potrebne za procjenu zahtjeva. [Am. 58]

3.  Ako država članica to zatraži, Komisija joj pruža tehničku pomoć u ranim fazama postupka. Ako Komisija zahtijeva dodatne informacije, država članica odgovara u roku od deset radnih dana od dana zahtijevanja. Komisija na propisno obrazložen zahtjev predmetne države članice produljuje taj rok za deset radnih dana. [Am. 59]

4.  Na temelju informacija koje pruži država članica Komisija dovršava procjenu usklađenosti zahtjeva s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa u roku od 60 40 radnih dana od primitka potpunog zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od prijevoda zahtjeva. Ako Komisija iznimno nije u mogućnosti poštovati taj rok, daje može joj se odobriti produljenje roka od 20 dodatnih radnih dana, pod uvjetom da Komisija prethodno sastavi i dotičnoj državi članici dostavi pisano objašnjenje u kojem obrazlaže razloge kašnjenja. [Am. 60]

5.  Zahtjev sadržava sljedeće informacije:

(a)  procjenu broja otpuštanja u skladu s člankom 6., uključujući metodu izračuna;

(b)  ako je poduzeće koje otpušta radnike nakon otpuštanja nastavilo s radom, potvrdu da je djelovalo u skladu sa svim pravnim obvezama kojima se uređuju otpuštanja te da se u skladu s njima pobrinulo za svoje radnike; [Am. 61]

(ba)   jasnu naznaku aktivnosti koje su države članice već poduzele radi pružanja pomoći radnicima koji su proglašeni viškom i komplementarne naravi zatraženih sredstava iz EFT-a zbog nedostatka sredstava dostupnih državnim ili regionalnim tijelima; [Am. 62]

(bb)   pregled fondova Unije koje je poduzeće koje provodi otpuštanja već iskoristilo tijekom pet godina koje su prethodile kolektivnom otpuštanju; [Am. 63]

(c)  kratak opis događaja koji su doveli do otpuštanja radnika;

(d)  identifikaciju, prema potrebi, poduzeća, dobavljača ili daljnjih proizvođača u kojima se otpuštanja provode i kategorija ciljanih korisnika raščlanjenih prema spolu, dobnoj skupini i razini obrazovanja;

(e)  predviđeni učinak otpuštanja s obzirom na lokalno, regionalno, ili nacionalno ili, gdje je to primjereno, prekogranično gospodarstvo i zaposlenost; [Am. 64]

(f)  detaljan opis usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i povezanih rashoda, uključujući posebice mjere kojima se podržavaju inicijative za zapošljavanje za korisnike u nepovoljnom položaju, niskokvalificirane korisnike te starije i mlade korisnike, kao i one iz područja u nepovoljnom položaju; [Am. 65]

(g)  objašnjenje koliko su u obzir uzete preporuke navedene u Okviru EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja te kako usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama dopunjuje djelovanja koja se financiraju iz drugih nacionalnih sredstava ili sredstava Unije, uključujući informacije o mjerama koje su za poduzeća u kojima se otpuštanja provode obvezne na temelju nacionalnog zakonodavstva ili kolektivnih ugovora;

(h)  predviđeni proračun za sve sastavnice usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama za potporu ciljanim korisnicima te za sve aktivnosti pripreme, upravljanja, informiranja i promidžbe te kontrole i izvješćivanja;

(i)  za potrebe procjene okvirne ciljeve za pojedinačne slučajeve koje je definirala država članica u pogledu ponovnog zapošljavanja korisnika šest mjeseci nakon završetka razdoblja provedbe;

(j)  datume kada su se započele ili se trebaju započeti pružati usluge prilagođene potrebama ciljanim korisnicima te obavljati aktivnosti za provedbu EGFEFT-a, kako je navedeno u članku 8.;

(k)  postupke koji su se poštovali pri savjetovanju s ciljanim korisnicima ili njihovim predstavnicima ili socijalnim partnerima te s lokalnim i regionalnim tijelima ili, prema potrebi, drugim relevantnim dionicima;

(l)  izjavu o usklađenosti tražene potpore iz EGF EFT-a s postupovnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama te izjavu u kojoj se navodi razlog zbog kojeg se usklađenim paketom usluga prilagođenih potrebama ne zamjenjuju mjere za koje su poduzeća odgovorna na temelju nacionalnog zakonodavstva ili kolektivnih ugovora;

(m)  izvore pretfinanciranja ili sufinanciranja na nacionalnoj razini te prema potrebi druge vrste sufinanciranja;

(ma)   izjavu da će predložene aktivnosti dopunjavati mjere koje se financiraju iz strukturnih fondova te da će se spriječiti svako dvostruko financiranje. [Am. 66]

Članak 10.

Komplementarnost, usklađenost i koordinacija

1.  Financijski doprinos iz EGF EFT-a ne zamjenjuje mjere za koje su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog zakonodavstva ili kolektivnih ugovora.

2.  Potpora ciljanim korisnicima dopunjuje mjere država članica na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj i, gdje je to primjereno, prekograničnoj razini, uključujući one koje se sufinanciraju iz sredstava fondova i programa Unije, u skladu s preporukama navedenima u Okviru EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja. [Am. 67]

3.  Financijski doprinos iz EGF-a EFT-a ograničava se na ono što je neophodno za pokazivanje solidarnosti prema ciljanim korisnicima te osiguravanje privremene, jednokratne potpore ciljanim tim korisnicima. Mjere koje dobivaju potporu iz EGF-a EFT-a u skladu su sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, kao i s pravilima o državnim potporama. [Am. 68]

4.  Komisija i države članice podnositeljice zahtjeva osiguravaju koordinaciju potpore iz fondova i programa Unije u skladu sa svojim nadležnostima. [Am. 69]

5.  Država članica podnositeljica zahtjeva osigurava da specifične mjere koje primaju financijski doprinos iz EGF EFT-a ne primaju potporu iz drugih financijskih instrumenata Unije.

Članak 11.

Ravnopravnost muškaraca i žena i zabrana diskriminacije

Komisija i države članice osiguravaju da se ravnopravnost muškaraca i žena i integracija rodne perspektive promiču tijekom različitih faza svih prikladnih provođenja financijskog doprinosa iz EGF-a EFT-a te da su njihov sastavni dio. [Am. 70]

U pogledu pristupa EGF-EFTu te u raznim fazama provedbe financijskog doprinosa Komisija i države članice poduzimaju sve odgovarajuće korake kako bi spriječile svaku diskriminaciju na temelju spola, rodnog identiteta, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

Članak 12.

Tehnička pomoć na inicijativu Komisije

1.  Na inicijativu Komisije najviše 0,5 % godišnje gornje granice EGF-a EFT-a može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć financiranje tehničke i administrativne pomoći za njegovu provedbu, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, prikupljanja podataka, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave, komunikacijske aktivnosti i aktivnosti za povećanje vidljivosti EGF-a EFT-a te ostale mjere administrativne i tehničke pomoći. Valja ojačati sinergije s utvrđenim sustavima praćenja strukturnih promjena, kao što je ERM. Te mjere mogu obuhvaćati buduća i prošla programska razdoblja. [Am. 71]

2.  Podložno postavljenoj gornjoj granici iz stavka 1. Komisija u skladu s člankom 31. Financijske uredbe podnosi zahtjev za prijenos odobrenih sredstava za tehničku pomoć u odgovarajuće proračunske linije.

3.  Komisija provodi tehničku pomoć na vlastitu inicijativu u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja u skladu s [člankom 62. stavkom 1. točkama (a) i (c)] Financijske uredbe.

U slučaju da Komisija provodi tehničku pomoć u okviru neizravnog upravljanja, ona osigurava transparentnost postupka za imenovanje treće strane odgovorne za provedbu zadaća koje su joj dodijeljene, kao i za obavješćivanje svih relevantnih dionika EFT-a, uključujući Europski parlament, o odabranom podugovaratelju. [Am. 72]

4.  Tehnička pomoć Komisije uključuje davanje informacija i smjernica državama članicama pri korištenju, praćenju i evaluaciji EGF EFT-a, uključujući osnivanje službe za pomoć korisnicima. Komisija europskim i nacionalnim socijalnim partnerima pruža i informacije o korištenju EGF EFT-a, s jasnim smjernicama. Smjernice mogu uključivati i osnivanje radnih skupina u slučajevima ozbiljnih ekonomskih poremećaja u državi članici. [Am. 73]

Članak 13.

Informiranje, komunikacija i promidžba

1.  Države članice priznaju podrijetlo i osiguravaju vidljivost financiranja Unije pružanjem dosljednih, djelotvornih i ciljanih informacija različitoj publici, uključujući ciljane informacije korisnicima, lokalnim i regionalnim tijelima, socijalnim partnerima te medijima i javnosti. Države članice jamče da se naglašava dodana vrijednost financiranja Unije te da pomažu Komisiji u prikupljanju podataka kako bi se povećala transparentnost proračuna. [Am. 74]

Države članice upotrebljavaju simbol EU-a u skladu s [Prilogom VIII. Uredbe o zajedničkim odredbama] s kratkom izjavom o financiranju („financirano/sufinancirano sredstvima Europske unije”).

2.  Komisija održava i redovito ažurira internetske stranice, dostupne na svim službenim jezicima institucija Unije, kako bi pružila ažurirane informacije o EGF-u EFT-u, upute za podnošenje zahtjeva i informacije o prihvatljivim djelovanjima, popis kontakta u državama članicama koji se redovito ažurira, kao i podatke o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima i o ulozi Europskog parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku. [Am. 75]

3.  Komisija promiče širenje postojećih najboljih praksi u području komunikacije i provodi informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a EFT-a i njihovim rezultatima na temelju svojih iskustava, s ciljem poboljšavanja učinkovitosti EGF-a poboljšavanja vidljivosti EFT-a, podizanja razine osviještenosti o kriterijima prihvatljivosti i postupcima podnošenja zahtjeva u okviru EFT-a, poboljšavanja učinkovitosti EFT-a i osiguravanja da su građani i radnici Unije upoznati s EGF-om EFT-om, uključujući građane i radnike u ruralnim područjima kojima je pristup informacijama otežan. [Am. 76]

Države članice osiguravaju da se na zahtjev institucijama, tijelima ili agencijama Unije stavi na raspolaganje cjelokupan komunikacijski i promidžbeni materijal te da se Uniji dodijeli besplatna, neisključiva i neopoziva licencija za upotrebu tog materijala i postojećih prava na njega. Tom se licencijom Uniji dodjeljuju sljedeća prava:

–  interna upotreba, odnosno pravo na reproduciranje, umnožavanje i stavljanje na raspolaganje komunikacijskih i promidžbenih materijala EU-u te njegovim institucijama i agencijama i njihovim zaposlenicima u državama članicama EU-a,

–  reproduciranje komunikacijskih i promidžbenih materijala bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku, u cijelosti ili djelomično,

–  obavješćivanje javnosti o komunikacijskim i promidžbenim materijalima s pomoću svih sredstava komunikacije,

–  distribucija komunikacijskih i promidžbenih materijala javnosti (ili njihovih kopija) u svakom obliku,

–  pohrana i arhiviranje komunikacijskih i promidžbenih materijala,

–  podlicenciranje prava na komunikacijske i promidžbene materijale trećim stranama.

Uniji se mogu dodijeliti dodatna prava.

4.  Sredstva odobrena za komunikacijska djelovanja u okviru ove Uredbe koriste se i za institucijsko priopćivanje političkih prioriteta Unije ako su oni povezani s općim ciljevima iz članka 3.

Članak 14.

Određivanje financijskog doprinosa

1.  Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9., a posebno uzimajući u obzir broj ciljanih korisnika, predložene mjere i procjenu troškova, u najkraćem roku utvrđenom u članku 9. stavku 4. procjenjuje i predlaže iznos mogućeg financijskog doprinosa iz EGF-a EFT-a u granicama raspoloživih sredstava. [Am. 77]

2.  Stopa sufinanciranja iz EGF EFT-a za ponuđene mjere usklađuje se s najvišom stopom sufinanciranja iz ESF-a plus u predmetnoj državi članici.

3.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da su ispunjeni uvjeti za financijski doprinos na temelju ove Uredbe, odmah započinje postupak utvrđen u članku 16 i o tome obavještava državu članicu podnositeljicu zahtjeva. [Am. 78]

4.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da nisu ispunjeni uvjeti za financijski doprinos u skladu s ovom Uredbom, odmah obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva, kao i sve druge relevantne dionike, uključujući Europski parlament. [Am. 79]

Članak 15.

Razdoblje prihvatljivosti

1.  Rashodi za financijski doprinos iz EGF-a EFT-a prihvatljivi su od datuma navedenih u zahtjevu u skladu s člankom 9. stavkom 5. točkom (j) od kojih predmetna država članica počinje ili treba početi pružati usluge prilagođene potrebama ciljanim korisnicima ili snosi administrativne rashode za provedbu EGF-a EFT-a, u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 4.

2.  Država članica prihvatljive mjere iz članka 8. provodi što prije. Te se mjere u svakom slučaju provode u roku od šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu odluke o financijskom doprinosu te se izvršavaju a najkasnije u roku od 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu odluke o financijskom doprinosu. [Am. 80]

3.  Razdoblje provedbe je razdoblje koje počinje od datuma navedenih u zahtjevu u skladu s člankom 9. stavkom 5. točkom (j) od kojih predmetna država članica počinje pružati usluge prilagođene potrebama ciljanim korisnicima i obavljati aktivnosti za provedbu EGF-a EFT-a, kako je utvrđeno u članku 8., te završava 24 mjeseca nakon stupanja na snagu odluke o financijskom doprinosu.

4.  Ako korisnik pristupi tečaju obrazovanja ili osposobljavanja u trajanju od dvije godine ili dulje, rashodi za takav tečaj prihvatljivi su za sufinanciranje iz EGF-a EFT-a ako su nastali prije roka za podnošenje završnog izvješća iz članka 20. stavka 1., pod uvjetom da su ti troškovi nastali prije isteka tog roka.

5.  Rashodi na temelju članka 8. stavka 4. prihvatljivi su do isteka roka za podnošenje završnog izvješća u skladu s člankom 20. stavkom 1.

Članak 16.

Proračunski postupak i izvršenje proračuna

1.  Ako Komisija zaključi da su ispunjeni uvjeti za pružanje financijskog doprinosa iz EGF-a EFT-a, podnosi zahtjev prijedlog za njegovu mobilizaciju. Odluku o mobilizaciji EFT-a zajednički donose Europski parlament i Vijeće u roku od jednog mjeseca od datuma na koji su primili prijedlog o odluci. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom, a Europski parlament većinom svojih članova i s tri petine danih glasova.

Istodobno s podnošenjem svojeg prijedloga odluke o mobilizaciji EFT-a Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog za prijenos u odgovarajuće proračunske linije. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

Prijenosi u vezi s EFT-om obavljaju se u skladu s člankom 31. Financijske uredbe. [Am. 81]

2.  Zahtjevu za prijenos treba priložiti sažetak razmatranja prihvatljivosti zahtjeva. [Am. 82]

3.  Komisija provedbenim aktom donosi odluku o financijskom doprinosu koja stupa na snagu na dan kad Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju o odobrenju proračunskog prijenosa. Ta odluka predstavlja odluku o financiranju u smislu članka 110. Financijske uredbe.donesu odluku o mobilizaciji EFT-a. [Am. 83]

3a.  Prijedlog odluke o mobilizaciji EFT-a u skladu sa stavkom 1. obuhvaća:

(a)  procjenu provedenu u skladu s člankom 9. stavkom 4.c, zajedno sa sažetkom podataka na kojima se temelji procjena;

(b)  dokaz da su zadovoljeni kriteriji utvrđeni člancima 5. i 10. i

(c)  razloge kojima se opravdavaju predloženi iznosi. [Am. 84]

Članak 16.a

Iznimni slučajevi

U iznimnim slučajevima i ako preostala financijska sredstva iz Fonda, dostupna u godini u kojoj je došlo do velikog restrukturiranja, nisu dovoljna da pokriju iznos pomoći koju proračunsko tijelo smatra potrebnom, Komisija može predložiti da se razlika financira iz Fonda za sljedeću godinu. U svakom slučaju poštuje se godišnja proračunska gornja granica Fonda u godini u kojoj je došlo do velikog restrukturiranja i godini koja slijedi. [Am. 85]

Članak 17.

Isplata i korištenje financijskog doprinosa

1.  Nakon stupanja na snagu odluke o financijskom doprinosu u skladu s člankom 16. stavkom 3. Komisija isplaćuje financijski doprinos predmetnoj državi članici u obliku jednokratne isplate pretfinanciranja u iznosu od 100 %, u načelu u roku od 15 radnih dana. Pretfinanciranje se poravnava kad država članica podnese ovjerenu izjavu o rashodima u skladu s člankom 20. stavkom 1. Nepotrošeni iznos vraća se Komisiji.

2.  Financijski doprinos iz stavka 1. provodi se u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s člankom 63. Financijske uredbe.

3.  Detaljne tehničke uvjete financiranja određuje Komisija u odluci o financijskom doprinosu iz članka 16. stavka 3.

4.  Pri provedbi mjera iz usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predmetna država članica može podnijeti prijedlog Komisiji za izmjenu uključenih djelovanja dodavanjem drugih prihvatljivih mjera navedenih u članku 8. stavku 1. točkama (a) i (b) pod uvjetom da su takve izmjene propisno obrazložene i da ukupni iznos nije veći od financijskog doprinosa iz članka 16. stavka 3. Komisija procjenjuje predložene izmjene i, ako se s njima složi, na odgovarajući način mijenja odluku o financijskom doprinosu.

5.  Predmetna država članica može preraspodijeliti iznose među proračunskim stavkama utvrđenima u odluci o financijskom doprinosu u skladu s člankom 16. stavkom 3. Ako se pri preraspodjeli iznos jedne ili više od navedenih stavki premaši za više od 20 %, država članica o tome unaprijed obavješćuje Komisiju.

Članak 18.

Upotreba eura

U zahtjevima, odlukama o financijskim doprinosima i izvješćima na temelju ove Uredbe, kao i svim povezanim dokumentima, iznosi se izražavaju u eurima.

Članak 19.

Pokazatelji

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku programa prema ostvarivanju ciljeva utvrđenih u članku 3. navedeni su u Prilogu.

2.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za države članice.

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25. kako bi prema potrebi izmijenila pokazatelje u Prilogu i omogućila djelotvornu procjenu upotrebe fonda.

Članak 19.a

Model za ispitivanje korisnika

Ispitivanje korisnika iz članka 20. stavka 1. točke (d) temelji se na modelu koji Komisija utvrđuje provedbenim aktom. Komisija usvaja provedbeni akt u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 26. stavka 2. kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ovog članka. [Am. 86]

Članak 20.

Završno izvješće i zaključak

1.  Najkasnije na kraju sedmog mjeseca od isteka razdoblja navedenog u članku 15. stavku 3. predmetna država članica Komisiji podnosi završno izvješće o provedbi financijskog doprinosa, uključujući informacije o:

(a)  vrsti mjera i glavnim dobivenim rezultatima, uz objašnjenje izazova, pouka, sinergija i komplementarnosti s ostalim fondovima Unije, osobito fondom ESF+, te navođenje, kad god je to moguće, komplementarnosti mjera s mjerama koje se financiraju iz drugih programa Unije ili nacionalnih programa u skladu s Okvirom EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja; [Am. 87]

(b)  nazivima tijela koja provode paket mjera u državi članici;

(c)  pokazateljima iz članka 19.;

(d)  rezultatima ispitivanja korisnika provedenog u roku od šest mjeseci nakon isteka razdoblja provedbe koji obuhvaćaju informacije o uočenim promjenama u zapošljivosti korisnika ili, za one koji su već pronašli posao, pružaju više informacija o kvaliteti i vrsti pronađenog posla, kao što su promjena radnog vremena, razine odgovornosti ili promjena u visini plaće u usporedbi s prethodnim radnim mjestom, sektor u kojem je osoba pronašla posao te u kojima su ti podaci raščlanjeni prema rodu, dobnoj skupini i razini obrazovanja; [Am. 88]

(e)  o tome je li poduzeće u kojem se otpuštanja provode, uz iznimku novoosnovanih poduzeća, mikropoduzeća i MSP-ova, bilo korisnik državne potpore ili ranijeg financiranja iz Kohezijskog fonda ili strukturnih fondova Unije tijekom prethodnih pet godina; [Am. 89]

(f)  izjavi kojom se opravdavaju rashodi.

2.  Najkasnije na kraju devetnaestog mjeseca od isteka razdoblja navedenog u članku 15. stavku 3. predmetna država članica podnosi potpun i provjeren jednostavan skup podataka u kojem se informira o dugoročnijem pokazatelju rezultata iz točke (3) Priloga. [Am. 90]

3.  Najkasnije šest mjeseci nakon primitka svih zahtijevanih informacija u skladu sa stavkom 1. Komisija završava financijski doprinos određivanjem konačnog iznosa financijskog doprinosa iz EGF-a EFT-a i, prema potrebi, iznosa duga dotične države članice u skladu s člankom 24. Završetak ovisi o podnošenju dugoročnijih pokazatelja rezultata u skladu sa stavkom 2.

Članak 21.

Dvogodišnje izvješće

1.  Komisija, do 1. kolovoza 2021. i potom svake dvije godine, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću sveobuhvatno, kvantitativno i kvalitativno izvješće o aktivnostima u protekle dvije godine na temelju ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 1309/2013. Izvješće je ponajprije usmjereno na rezultate postignute s pomoću EGF-a EFT-a i prije svega sadržava informacije povezane s podnesenim zahtjevima, brzinom njihove obrade i potencijalnim nedostacima u postojećim pravilima, donesenim odlukama, financiranim mjerama, uključujući statističke podatke o pokazateljima utvrđenima u Prilogu i komplementarnost tih mjera s mjerama koje se financiraju iz ostalih fondova Unije, osobito ESF-a plus, i informacije povezane sa završetkom danih financijskih doprinosa te se u njemu dokumentiraju zahtjevi koji su odbijeni ili smanjeni zbog nedostatka odobrenih sredstva ili neprihvatljivosti. [Am. 91]

2.  Izvješće se prosljeđuje na znanje državama članicama, Revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i socijalnim partnerima. [Am. 92]

Članak 22.

Evaluacija

1.  Svake četiri godine Komisija na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s državama članicama provodi evaluaciju financijskih doprinosa iz EGF-a EFT-a, uključujući naknadne procjene učinka njezine primjene na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

U svrhu evaluacije iz prvog podstavka, države članice prikupljaju sve raspoložive podatke o slučajevima EFT-a i radnicima kojima je pružena pomoć. [Am. 93]

2.  Rezultati evaluacija iz stavka 1. prosljeđuju se na znanje Europskom parlamentu, Vijeću, Revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i socijalnim partnerima. Preporuke iz evaluacija uzimaju se u obzir pri osmišljavanju novih programa u području zapošljavanja i socijalnih pitanja ili daljnjem razvoju postojećih programa.

3.  Evaluacije iz stavka 1. obuhvaćaju relevantne statističke podatke o financijskim doprinosima raščlanjene prema sektorima i državama članicama. [Am. 94]

4.  Kako bi učinkovito procijenila napredak EGF-a EFT-a u postizanju njegovih ciljeva, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25. radi izmjene Priloga kako bi se prema potrebi revidirali ili dopunili pokazatelji i radi dopune ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.

Članak 23.

Upravljanje i financijski nadzor

1.  Ne dovodeći u pitanje odgovornost Komisije za izvršenje općeg proračuna Unije, države članice preuzimaju odgovornost za upravljanje mjerama koje se podupiru iz EGF-a EFT-a te za financijsku kontrolu tih mjera. Koraci koje poduzimaju uključuju:

(a)  provjeru da su uspostavljeni aranžmani upravljanja i kontrole te da se provode na način koji osigurava da se sredstva Unije koriste na učinkovit i pravilan način, u skladu s načelom dobroga financijskog upravljanja;

(b)  osiguravanje da je slanje podataka o praćenju obvezan uvjet u ugovorima s tijelima koja pružaju usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama;

(c)  provjeru jesu li financirane mjere pravilno provedene;

(d)  osiguravanje da su rashodi, koji su financirani na temelju provjerljive prateće dokumentacije, zakoniti i pravilni;

(e)  sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti, uključujući prijevaru, i povrat nepropisno isplaćenih iznosa, prema potrebi sa zateznim kamatama. Države članice obavješćuju Komisiju o nepravilnostima uključujući prijevaru.

2.  Za potrebe članka [63. stavka. 3.?] Financijske uredbe države članice određuju tijela odgovorna za upravljanje mjerama koje se podupiru iz EGF-a EFT-a i njihovu kontrolu. Ta tijela Komisiji dostavljaju informacije navedene u [članku 63. stavcima 5., 6. i 7. ?] Financijske uredbe o provedbi financijskog doprinosa pri podnošenju završnog izvješća iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe.

Ako su tijela imenovana u skladu s Uredbom (EU) br. 1309/2013 dostavila dovoljna jamstva da su plaćanja zakonita i pravilna te ispravno obračunata, predmetne države članice mogu obavijestiti Komisiju da se ta tijela potvrđuju u skladu s ovom Uredbom. U tom slučaju predmetna država članica navodi koja su tijela potvrđena i koja je njihova funkcija.

3.  Države članice provode potrebne financijske ispravke kada se utvrde nepravilnosti. Ispravci koje provode države članice sastoje se od opoziva cijelog ili dijela financijskog doprinosa. Države članice osiguravaju povrat svakog iznosa koji je neopravdano isplaćen zbog utvrđene nepravilnosti, vraćaju ga Komisiji, a ako predmetna država članica iznos ne otplati u odobrenom roku, naplaćuju se zatezne kamate.

4.  U skladu sa svojom odgovornošću za izvršavanje općeg proračuna Unije Komisija poduzima sve potrebne mjere kako bi provjerila jesu li financirana djelovanja provedena u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. Država članica podnositeljica zahtjeva odgovorna je za osiguravanje postojanja sustava upravljanja i nadzora koji dobro funkcioniraju. Komisija se mora uvjeriti da su takvi sustavi uspostavljeni.

U tom smislu, ne dovodeći u pitanje ovlasti Revizorskog suda ili provjere koje država članica provodi u skladu s nacionalnim zakonima i drugim propisima, dužnosnici ili službenici Komisije mogu izvršavati provjere na terenu, uključujući provjeru uzoraka, u pogledu mjera koje se financiraju iz EGF-a EFT-a, uz prethodnu najavu od najmanje jednoga radnog dana. Komisija obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva s ciljem dobivanja sve potrebne pomoći. Dužnosnici ili službenici dotične države članice mogu sudjelovati u takvim provjerama.

5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25. kako bi dopunila stavak 1. točku (e) određivanjem kriterija za utvrđivanje slučajeva nepravilnosti koji se trebaju prijaviti i podataka koji se trebaju dostaviti.

6.  Komisija donosi provedbeni akt o određivanju formata kojim se treba služiti za izvješćivanje o nepravilnostima u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 26. stavka 2. radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ovog članka.

7.  Države članice tijekom razdoblja od tri godine od završetka financijskog doprinosa primljenog iz EGF-a EFT-a Komisiji i Revizorskom sudu osiguravaju dostupnost svih popratnih dokumenata koji se odnose na nastale rashode.

Članak 24.

Povrat financijskog doprinosa

1.  U slučajevima kad su stvarni troškovi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama manji od iznosa financijskog doprinosa u skladu s člankom 16. Komisija osigurava povrat odgovarajućeg iznosa nakon što je predmetnoj državi članici omogućeno da dostavi primjedbe.

2.  Ako nakon dovršetka potrebnih provjera zaključi da država članica ne ispunjava obveze iz odluke o financijskom doprinosu ili obveze iz članka 23. stavka 1., Komisija predmetnoj državi članici omogućuje da dostavi primjedbe. Ako ne dođe do dogovora, Komisija donosi odluku provedbenim aktom kako bi izvršila zahtijevane financijske ispravke opozivom cijelog ili dijela doprinosa iz EGF EFT-a za predmetnu mjeru. Odluka se donosi u roku od 12 mjeseci nakon primitka primjedbi od države članice. Predmetna država članica osigurava povrat svakog iznosa koji je neopravdano isplaćen zbog utvrđene nepravilnosti, a ako država članica podnositeljica zahtjeva iznos ne otplati u odobrenom roku, naplaćuju se zatezne kamate.

Članak 25.

Postupak delegiranja

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. stavka 3. i članka 23. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 19. stavka 3. i članka 23. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016 o boljoj izradi zakonodavstva.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 19. stavka 3. i članka 23. stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 26.

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(27).

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 27.

Prijelazne odredbe

Uredba (EU) br. 1309/2013 nastavlja se primjenjivati na zahtjeve podnesene do 31. prosinca 2020. Primjenjuje se do zaključenja pojedinačnih predmeta.

Članak 28.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na sve zahtjeve podnesene od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG

Zajednički pokazatelji ostvarenja i rezultata s obzirom na zahtjeve za doprinos iz EFT-a

Svi osobni podaci(28) raščlanjuju se po spolu (ženski, muški, nebinarni).

(1)  Zajednički pokazatelji ostvarenja za korisnike

–  nezaposleni*;

–  neaktivni*,

–  zaposleni*,

–  samozaposleni*,

–  mlađi od 30 godina*,

–  stariji od 54 godine*,

–  s najviše nižim sekundarnim obrazovanjem (ISCED 0–2)*,

–  s višim srednjim (ISCED 3) ili visokoškolskim obrazovanjem (ISCED 4)*,

–  s tercijarnim obrazovanjem (ISCED 5–8)*.

—  s manje od dvije godine profesionalnog iskustva,

—  s dvije do deset godina profesionalnog iskustva,

—  s više od deset godina profesionalnog iskustva. [Am. 95]

Ukupan broj korisnika izračunava se automatski na temelju zajedničkih pokazatelja ostvarenja povezanih s radnim statusom(29).

Ti podaci o korisnicima koji sudjeluju u mjerama koje se sufinanciraju iz EGF EFT-a trebaju se navesti u završnom izvješću kako je navedeno u članku 20. stavku 1.

(2)  Zajednički pokazatelji rezultata za korisnike

–  postotak korisnika EGF-a EFT-a koji su zaposleni (raščlanjeno prema vrsti ugovora o radu: puno/nepuno radno vrijeme, na određeno/neodređeno) i samozaposleni, šest mjeseci nakon završetka razdoblja provedbe*,

–  postotak korisnika EGF-a EFT-a koji stječu kvalifikaciju šest mjeseci nakon završetka razdoblja provedbe*,

–  postotak korisnika EGF-a EFT-a koji se obrazuju ili osposobljavaju šest mjeseci nakon završetka razdoblja provedbe*.

Ti se podaci trebaju navesti u završnom izvješću kako je navedeno u članku 20. stavku 1. te prikupiti u obliku podataka koje šalju nadležna tijela države članice i putem ispitivanja korisnika (kako je navedeno u članku 20. stavku 1. točki (d)). Ti podaci trebaju obuhvaćati izračunani ukupni broj korisnika kako je naveden u okviru zajedničkih pokazatelja ostvarenja (1). Postoci će se stoga također odnositi na taj izračunani ukupni broj.

(3)  Zajednički dugoročniji pokazatelji rezultata za korisnike

–  postotak korisnika EGF EFT-a koji su zaposleni, uključujući samozaposlene, 18 mjeseci nakon završetka razdoblja provedbe navedenog u odluci o financiranju*.

Ti podaci trebaju biti dostupni do kraja devetnaestog mjeseca nakon završetka razdoblja provedbe. Ti bi podaci trebali obuhvaćati izračunani ukupni broj korisnika kako je naveden u okviru zajedničkih pokazatelja ostvarenja (1). Postoci će se stoga također odnositi na taj izračunani ukupni broj. Za veće slučajeve kojima je obuhvaćeno više od 1 000 korisnika podaci se alternativno mogu prikupiti na temelju reprezentativnog uzorka ukupnog broja korisnika kako je naveden kao pokazatelj ostvarenja (1).

(1)SL C ...
(2)SL C ...
(3) Stajalište Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hr.
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_hr.
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hr.
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_hr.
(11)KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013)0882, 13.12.2013.).
(12)Uredba (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (SL L 406, 30.12.2006., str. 1.).
(13)Uredba (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1927/2006 o osnivanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (SL L 167, 29.6.2009., str. 26.).
(14)Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 855).
(15)COM(2018)0297 i prateći SWD(2018)0192.
(16)Radni dokument službi Komisije SWD(2018)0171 i prilog COM(2018)0321.
(17)SL L […], […], str. […].
(18)Upućivanje treba ažurirati.
(19)Upućivanje treba ažurirati.
(20)Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
(21)Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).
(22)Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
(23)Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
(24)Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
(25) SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
(26)Upućivanje treba provjeriti/ažurirati: Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje (SL L 225, 12.8.1998., str. 16.).
(27) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(28)Upravljačka tijela trebaju uspostaviti sustav koji bilježi i pohranjuje podatke o pojedinačnim sudionicima u elektroničkom obliku. Načini obrade podataka koji se primjenjuju u državama članicama trebaju biti u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.), a posebno njezinim člancima 4., 6. i 9. Podaci prijavljeni za pokazatelje koji su obilježeni znakom * osobni su podaci u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679. Njihova je obrada potrebna za usklađenost s pravnom obvezom kojoj podliježe voditelj obrade (članak 6. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2016/679).
(29)Nezaposleni, neaktivni, zaposleni, samozaposleni.

Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti