Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0202(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0445/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0445/2018

Viták :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0019

Elfogadott szövegek
PDF 311kWORD 93k
2019. január 16., Szerda - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. január 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0380),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0231/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 5-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára (A8-0445/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. január 16-án került elfogadásra az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Átmeneti Alapról (EGAA EÁA) szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1 Ez a módosítás a szövegben mindenütt alkalmazandó]
P8_TC1-COD(2018)0202

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 175. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményér(2),

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3. cikkében 9. és 10. cikkében foglalt horizontális elveket, ideértve az EUMSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét az alapok végrehajtása során tiszteletben kell tartani, az Európai Unió Alapjogi Chartáját figyelembe véve. A tagállamoknak és a Bizottságnak az EUMSZ 8. cikkével összhangban törekednie kell az egyenlőtlenségek felszámolására, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, a nemi dimenzió integrálására, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés megszüntetésére. Az alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. [Mód. 2]

(2)  2017. november 17-én, az Európában jelentkező szociális kihívásokra válaszul, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közösen kihirdették a szociális jogok európai pillérét(4). A munka világának változó realitásait figyelembe véve az Uniót fel kell készíteni a globalizáció és a digitalizáció jelenlegi és jövőbeni kihívásaira a növekedés inkluzívabbá tételével, valamint a foglalkoztatási és szociális politikák fejlesztésével. A pillér húsz fő elve három kategóriába sorolható: esélyegyenlőség és munkavállalási jog; tisztességes munkafeltételek; szociális védelem és társadalmi befogadás. A szociális jogok európai pillére átfogó iránymutatási keretként szolgál az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Átmeneti Alap (EGAAEÁA) számára, és lehetővé teszi, hogy az Unió a nagyobb szerkezetátalakítások esetén a megfelelő elveket átültesse a gyakorlatba.

(3)  2017. június 20-án a Tanács támogatta „az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendje”(5) című dokumentumra az Unió által adott választ(6) – Európa fenntartható jövőjét. A Tanács hangsúlyozza: a fenntartható fejlesztési célokat mindhárom (a gazdasági, a társadalmi és a környezeti) vetület tekintetében meg kell valósítani, mégpedig kiegyensúlyozott és integrált módon. A fenntartható fejlesztési célokat az európai szakpolitikai keretben érvényesíteni kell, és az Uniónak a globális kihívások kezelését célzó szakpolitikáiban ambiciózusnak kell lennie. A Tanács üdvözölte a Bizottság 2016. november 22-i, „A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért – Európai fellépés a fenntarthatóságért” című közleményét, amely az első lépést jelenti egyrészt a fenntartható fejlesztési célok horizontális érvényesítése felé, másrészt a fenntartható fejlődés szempontjainak mint alapvető fontosságú irányelveknek az összes uniós szakpolitikában – többek között a pénzügyi eszközökön keresztül történő alkalmazása felé.

(4)  2018 februárjában a Bizottság közleményt fogadott el „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”(7) címmel. A Bizottság ebben hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek támogatnia kell Európa egyedülálló szociális piacgazdasági modelljét. Ezért a foglalkoztatási lehetőségek javítása és a készségek – különösen a digitalizációval , az automatizációval és a forráshatékony gazdaságra történő áttéréssel összefüggésben felmerülő – hiányának kezelése kiemelkedő jelentőséget kap, teljes mértékben tiszteletben tartva az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek 21. konferenciáját követően 2015-ben megkötött, az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodást. A költségvetési rugalmasság lényeges alapelve lesz a következő többéves pénzügyi keretnek. A rugalmassági mechanizmusok érvényben maradnak, hogy az Unió megfelelőbb időben reagálni tudjon előre nem látható eseményekre, valamint a költségvetési forrásokat ott lehessen felhasználni, ahol azokra a legsürgetőbb szükség van. [Mód. 3]

(5)  Az Európa jövőjéről szóló fehér könyvben(8) a Bizottság aggodalmát fejezi ki az elszigetelődéspárti mozgalmak, a nyitott kereskedelem előnyeivel kapcsolatos növekvő kétségek és általában az Unió szociális piacgazdaságát illetően.

(6)  A Bizottság „Vitaanyag a globalizáció előnyünkre fordításáról” című dokumentumában(9) kifejti, hogy a jól képzett munkaerő iránti kereslet növekedésének és az alacsonyan képesítést igénylő munkahelyek csökkenésének fő kiváltó oka a kereskedelemhez kapcsolódó globalizáció és a technológiai fejlődés kombinációja. A nyitott kereskedelem és a világpiacok integrációja óriási általános előnyökkel jár, ezeket a El kell ismerni a nyitottabb kereskedelem előnyeit, ugyanakkor a kapcsolódó negatív mellékhatásokat azonban kezelni kell mellékhatások kezelése érdekében megfelelő eszközökre van szükség. Mivel a globalizáció jelenlegi előnyei már így is egyenlőtlenül oszlanak meg a lakosság és a régiók között, és jelentős hatást gyakorolnak a hátrányosan érintettekre, fennáll annak a veszélye, hogy az egyre gyorsuló műszaki haladás a technológiai és környezeti változások tovább erősíti ezeket a erősíthetik e hatásokat. Ezért a szolidaritás és a fenntarthatóság elveivel összhangban biztosítani kell, hogy a globalizáció előnyeinek megoszlása méltányosabb módon történjen. Az üzleti világ és a munkaerő alkalmazkodó képességének fokozása érdekében az érintett uniós strukturális alapok, például az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) felhasználásával jobban meg kell előzni a globalizáció, valamint a technológiai és környezeti átalakulások bármely egyidejű káros hatását, összeegyeztetve a gazdasági nyitást növekedést és műszaki a technológiai haladást a megfelelő szociális védelemmel párosítva, és aktívan támogatva a munkavállalási és önfoglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférést. [Mód. 4]

(7)  A „Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről”(10) című dokumentumában a Bizottság hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli gazdasági és társadalmi különbségeket. Ezért a fenntartható fejlődésbe, az egyenlőségbe, az oktatásba és képzésbe, valamint az egészségügybe történő beruházások elsődleges fontosságúak. [Mód. 5]

(8)  A Az éghajlatváltozás, a globalizáció és a technológiai változások valószínűleg tovább növelik a világpiacok összekapcsoltságát és kölcsönös függését. A munkaerő-újraelosztás ennek a gazdasági változásnak egy központi és elengedhetetlen eleme. Az elbocsátott és az elbocsátás által fenyegetett munkavállalóknak nyújtott támogatásnak kiemelkedő jelentősége van abban, hogy a változás előnyeinek elosztása méltányosan történhessen. Az érintett munkavállalók támogatását célzó fő uniós eszközök az ESZA+ (amely megelőző jelleggel kíván támogatást nyújtani) és az Európai Átmeneti Alap (EÁA, amely reagáló jelleggel, jelentős szerkezetátalakítás esetén kínál segítséget). „A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret”(11) az az uniós szakpolitikai eszköz, amely létrehozza a vállalati szerkezetátalakításra való felkészüléssel és annak kezelésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok keretét. Átfogó keretet biztosít a gazdasági kiigazítás és szerkezetátalakítás, valamint foglalkoztatási és társadalmi hatásaik által jelentett kihívások megfelelő politikai eszközökkel történő kezelésére. Arra is felszólítja a tagállamokat, hogy az uniós és nemzeti finanszírozást oly módon használják fel, hogy a szerkezetátalakítás társadalmi hatását, különösen a foglalkoztatásra gyakorolt káros hatásokat hatékonyabban csökkentsék. Az érintett munkavállalók támogatását célzó fontosabb uniós eszközök az Európai Szociális Alap+ (ESZA+), amely megelőző jelleggel kíván támogatást nyújtani, valamint az EGGA, amely váratlanul bekövetkező fontosabb szerkezetátalakítások esetén kínál segítségnyújtást. [Mód. 6]

(9)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGF) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(12) a 2007. január 1.–2013. december 31. közötti pénzügyi keret időtartamára létrehozta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, hogy az Unió kifejezhesse a globalizálódás miatt a világkereskedelemben bekövetkezett változások következtében elbocsátott munkavállalók iránti szolidaritását és támogatást nyújtson a munkaerőpiacra való gyors újbóli beilleszkedésükhöz.

(10)  Az európai gazdasági fellendülés tervének keretében az 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(13) 2009-ben kibővítette az 1927/2006/EK rendelet hatályát, hogy az a globális pénzügyi és gazdasági válság eredményeként elbocsátott munkavállalókra is vonatkozzon.

(11)  Az 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(14) a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az EGAA hatályát kiterjesztette, hogy azt ne csak az 546/2009/EK rendelet szerinti, a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása által okozott súlyos gazdasági zavar következtében történt elbocsátásokra, hanem bármilyen újabb globális pénzügyi és gazdasági válság esetén is alkalmazni lehessen.

(11a)  Az EÁA-programnak láthatónak kell lennie, és megfelelő tudományos értékeléséhez több adatra és jobb adatokra van szükség, elkerülve a kereskedelmi alkalmazkodást támogató program működtetésével kapcsolatos adminisztratív korlátokat. [Mód. 7]

(12)  A Bizottság elvégezte az EGAA félidős értékelését, hogy megállapítsa, milyen mértékben teljesültek az EGAA célkitűzései. Az EGAA hatékonynak bizonyult abban a tekintetben, hogy az elbocsátott munkavállalók körében magasabb visszailleszkedési arányt siekrült elérni, mint az előző programozási időszakban. Az értékelés azt is megállapította, hogy az EGAA uniós hozzáadott értéket hozott létre. Ez különösen igaz a volumenhatásaira, ami azt jelenti, hogy az EGAA-támogatás nemcsak a kínált szolgáltatások számát és sokszínűségét növeli, hanem azok intenzitását is. Ezenkívül az EGAA-beavatkozásokra nagy figyelem irányul, és nyilvánosság számára közvetlenül is jól látható a beavatkozások uniós hozzáadott értéke. Ennek ellenére számos kihívást azonosítottak. Egyrészt az alap igénybevételéhez szükséges eljárást túl hosszúnak ítélték. Ezenkívül számos tagállam számolt be problémáról az elbocsátásokat kiváltó esemény kiterjedt háttérelemzésének összeállításával kapcsolatban. Annak, hogy a tagállamok potenciálisan EGAA-támogatásra jogosult ügyekben mégsem pályáztak támogatásra, pénzügyi és intézményi kapacitással kapcsolatos okai voltak. Az egyik ok egész egyszerűen a szakemberhiány, mivel a tagállamok az EGAA-esetek tekintetében csak a végrehajtáshoz igényelhetnek technikai segítséget. Mivel az elbocsátások váratlanul következhetnek be, fontos, hogy a tagállamok azonnal tudjanak reagálni, és késedelem nélkül nyújthassanak be kérelmet. Másrészt egyes tagállamokban az intézményi kapacitás megerősítésére irányuló erőfeszítések szükségesek az EGAA-esetek hatékony és eredményes végrehajtásának biztosításához. Az 500 elbocsátott munkavállalóban megállapított küszöbértéket túl magasnak ítélték, különösen az alacsony népsűrűségű régiókban(15).

(13)  A Bizottság hangsúlyozza, hogy az EGAA EÁA továbbra is fontos szerepet tölt be, hiszen olyan rugalmas eszköz, amely támogatja az elbocsátott munkavállalókat és segíti őket abban, hogy minél előbb új munkahelyet találjanak. Az Uniónak ezután is specifikus, egyszeri támogatást kell nyújtania, hogy megkönnyítse a komoly gazdasági zavarok által sújtott területek, ágazatok, körzetek vagy munkaerőpiacok elbocsátott munkavállalóinak munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését munkavállalói minőségi és fenntartható álláshoz juthassanak. Mivel a nyitott kereskedelem, a technológiai változások, a digitalizáció és az automatizálás és más tényezők – például az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból vagy a karbonszegény gazdaságra való átállás – közötti viszonyok és kölcsönös egymásra hatásuk miatt egyre nehezebb az elbocsátásokat okozó konkrét tényezőt azonosítani, a jövőben az EGAA igénybevétele csak EÁA igénybevételét egyedül a jelentős hatással járó szerkezetátalakítási esemény meglétéhez lesz kötve kell kötni. Tekintettel céljára, amely nem más, mint sürgős helyzetben és váratlan körülmények között támogatást nyújtani, kiegészítve az ESZA+ által kínált megelőző jellegű támogatást, az EÁA-nak rugalmas, speciális eszközként a többéves pénzügyi keret felső határain kívül kell maradnia, amint az azt a Bizottság közleményében szerepel. Modern „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret keret” című közleménye és annak melléklete(16) tartalmazza. [Mód. 8 és 97]

(13a)  A 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló 2018. május 30-i állásfoglalásában az Európai Parlament újólag megerősítette a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben a kulcsfontosságú uniós politikák számára biztosított finanszírozás szükséges szintjére vonatkozó szilárd álláspontját annak érdekében, hogy e politikák teljesíthessék küldetésüket és célkitűzéseiket. Különösen kiemelte felhívását a többéves pénzügyi keretben kifejezetten a kkv-k számára, illetve az ifjúsági munkanélküliség problémájának kezelésére nyújtott támogatás megkétszerezésére; üdvözölt számos, a jelenlegi rendelkezések javítására irányuló javaslatot, többek között az egyedi eszközökből juttatott támogatás megemelését; továbbá kijelentette, hogy szükség esetén további optimalizálásról kíván tárgyalásokat folytatni. [Mód. 9]

(14)  Ahogy fentebb is szerepel, az EGAA EÁA európai jellegének fenntartása érdekében a támogatási kérelmet nagyobb, a helyi vagy regionális gazdaságra jelentős hatással járó szerkezetátalakítások esetén lehet indítani. Ezt a hatást az egy bizonyos referencia-időszak alatt bekövetező elbocsátások minimális számában kell meghatározni. A félidős értékelés eredményeit figyelembe véve a küszöböt 250, egy négyhónapos (illetve ágazati esetekben 6 hónapos) referencia-időszakban megszűnő munkahelyben kell megállapítani 200 megszűnő munkahelyben kell megállapítani, az adott referencia-időszakra vetítve. Figyelembe véve, hogy az elbocsátások különböző ágazatokban, de ugyanazon a régióban bekövetkező hulláma ugyanolyan jelentős hatást gyakorol a helyi munkaerőpiacra, regionális kérelmek is benyújthatók. Kisméretű munkaerőpiacok – mint például kisméretű tagállamok vagy távoli régiók, közöttük az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső régiók – esetében, vagy kivételes helyzetekben azonban körülmények között alacsonyabb számú elbocsátás esetén is be lehet nyújtani kérelmet lehetővé kell tenni kérelmek benyújtását. [Mód. 10]

(14a)  Tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, és nem tévesztve szem elől, hogy EÁA-kérelmet kizárólag jelentős hatású szerkezetátalakítási eseményhez kapcsolódóan lehet indítani, az EÁA-nak törekednie kell arra, hogy a vállalkozás típusától és méretétől függetlenül kifejezze szolidaritását az elbocsátott munkavállalókkal. [Mód. 11]

(14b)  Az EÁA-nak az európai munkaerőpiac jelentős szerkezetátalakításához vezető helyzetekre reagáló különleges uniós eszköznek kell maradnia. Az Uniónak azonban továbbra is törekednie kell arra, hogy fenntarthatóbb eszközöket találjon azoknak a strukturális változásoknak és kihívásoknak a kezelésére, amelyek hatással vannak a munkaerőpiacokra, és ilyen eseményeket okoznak a tagállamokban. [Mód. 12]

(15)  Az Unió elbocsátott munkavállalókkal és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókkal vállalt szolidaritásának kifejezése érdekében a személyre szabott szolgáltatáscsomag és annak végrehajtási költségei társfinanszírozási arányának az adott tagállam ESZA+ társfinanszírozási arányával egyenlőnek kell lennie.

(16)  Az EGAA-hoz EÁA-hoz rendelet költségvetés egy részét a Bizottságnak az EU, Euratom [az új költségvetési rendelet száma] európai parlamenti és tanácsi rendelet(17) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) szerint a tagállamokkal megosztott irányításban kell végrehajtania. Ezért a Bizottságnak és a tagállamoknak az EGAA EÁA megosztott irányításban történő végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk a költségvetési rendeletben foglalt elveket, azaz a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetés-mentesség elvét.

(17)  A globalizációval kapcsolatos tendenciák – többek között globalizációs hatások, technológiai és környezeti hatások, a szerkezetátalakítás és az EGAA EÁA igénybevétele értékelésének elősegítése segítése érdekében a dublini székhelyű, az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítványon (Eurofound) belül létrehozott Európai Változásfigyelő Központ minőségi és mennyiségi elemzésekkel támogatja a Bizottságot és a tagállamokat. Az ilyen elemzéseknek elegendő lebontott adatot kell tartalmazniuk – különösen a nemek közötti egyenlőség szempontjából – a nemek közötti egyenlőtlenségek hatékonyabb leküzdése érdekében. [Mód. 13]

(17a)  Az Eurofound Európai Szerkezetátalakítási Figyelője tagállami kapcsolattartók hálózatára támaszkodva az Unió egészére kiterjedően valós időben követi a jelentős szerkezetátalakítási események bejelentését. Az ERM nagyon fontos az EÁA számára, és támogatnia kell annak működését, különösen azáltal, hogy korai szakaszban segít azonosítani a beavatkozást esetleg igénylő ügyeket. [Mód. 14]

(18)  Az elbocsátott munkavállalók és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók számára munkaszerződésük vagy munkaviszonyuk jellegétől függetlenül egyenlő hozzáférést kell biztosítani az EGAA-hoz EÁA-hoz. E rendelet alkalmazásában ezért lehetséges EGAA-kedvezményezettnek EÁA-kedvezményezettnek kell tekinteni az elbocsátott munkavállalókat és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat, függetlenül munkaviszonyuk típusától és időtartamától. [Mód. 15]

(19)  Az EGAA-ból EÁA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásoknak elsősorban olyan aktív munkaerőpiaci intézkedésekre és személyra szabott szolgáltatásokra kell irányulniuk, amelyek a kedvezményezetteknek a munkaerőpiacra való gyors és fenntartható újbóli beilleszkedését célozzák, minőségi és fenntartható álláshelyeket kínálva a jövőre összpontosító ágazatokban, akár eredeti tevékenységi ágazatukon belül, akár azon kívül, ugyanakkor azonban törekedni kell az önfoglalkoztatás és a vállalkozásalapítás előmozdítására is, többek között szövetkezetek létrehozása révén is. Az intézkedéseknek tükrözniük kell a várható helyi és regionális munkaerőpiaci igényeket. Adott esetben azonban az elbocsátott munkavállalók mobilitását is támogatni kell annak érdekében, hogy máshol találjanak új állást, Különös figyelmet kell fordítani a digitális korban szükséges készségek fejlesztésére, és adott esetben a nemi sztereotípiák felszámolására a foglalkoztatáson belül. Törekedni kell arra, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagban lehetőleg korlátozott mértékben legyenek pénzbeli juttatások. A pénzügyi hozzájárulásoknak kiegészíteniük kell, és nem helyettesíthetnek olyan intézkedéseket, amelyek a nemzeti jog vagy kollektív megállapodások alapján tagállamok és/vagy vállalkozások felelősségi körébe tartoznak. A vállalkozásokat ösztönözni lehetne az EGAA által kell arra, hogy részt vegyenek az EÁA keretében támogatott intézkedések nemzeti társfinanszírozásában való részvételre. [Mód. 16]

(19a)  A célcsoportot alkotó kedvezményezettek munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedését célzó személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának végrehajtásakor és kialakításakor a tagállamoknak ki kell aknázniuk és célzottabbá kell tenniük a digitális menetrend és a digitális egységes piaci stratégia céljait, hogy orvosolják az IKT és a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (TTMM) ágazatán belül a nemek közötti súlyos egyensúlyhiányt a nők továbbképzésének és átképzésének az IKT- és a TTMM-ágazatokban való előmozdításával. Az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag végrehajtása és összeállítása során a tagállamoknak törekedniük kell arra is, hogy ne állandósuljon az egyik nem dominanciája azokban az iparágakban és szektorokban, amelyekre hagyományosan annak a nemnek a túlsúlya jellemző. A kevésbé reprezentált nemnek az ilyen ágazatokban – mint például a pénzügyi szektor, az IKT és a TTMM – való fokozottabb részvétele hozzájárulna a nemek közötti fizetésbeli és nyugdíjbeli különbségek csökkenéséhez. [Mód. 17]

(20)  Az aktív munkaerő-piaci szakpolitikai intézkedések összehangolt csomagjának összeállításakor a tagállamoknak az olyan intézkedéseket kell előnyben részesíteniük, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak majd a kedvezményezettek foglalkoztathatóságához. A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról szóló záró jelentés határidejét megelőző hathónapos héthónapos időszakon belül a tevékenységekben részt vevő kedvezményezett közül minden kedvezményezett a lehető leghamarabb a lehető legtöbben újra fenntartható módon beilleszkedjenek a munkaerőpiacra minőségi és fenntartható munkahelyekhez jutva visszailleszkedjen a munkaerőpiacra. A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során figyelembe kell venni a létszámfelesleg mögöttes okait, és adott esetben előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a később szükségessé váló készségeket. Az összehangolt csomagnak teljes mértékben összeegyeztethetőnek kell lennie az éghajlatbarát és erőforrás-hatékony gazdaság felé történő elmozdulással. [Mód. 18]

(21)  Az aktív munkaerőpiaci szakpolitikai intézkedések összehangolt szolgáltatási csomagjának összeállításakor a tagállamoknak külön figyelmet kell szentelniük a hátrányos helyzetben lévő kedvezményezettekre, köztük a fogyatékossággal élő személyekre, az eltartott rokonokkal rendelkező személyekre, a fiatal és az idősebb munkanélküliekre, a migráns hátterű személyekre és azokra, akiket szegénység fenyeget, mivel e csoportok különleges problémákkal küzdenek a munkaerőpiacra történő visszailleszkedésük tekintetében. Az EGAA EÁA felhasználása során tiszteletben kell tartani és elő kell mozdítani a nemek közötti egyenlőség elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, amelyek az Unió alapértékei közzé tartoznak. [Mód. 19]

(21a)  A 2007. március és 2017. március közötti időszakban a Bizottsághoz 21 tagállamból 148, az EGAA társfinanszírozására irányuló kérelem érkezett, összesen csaknem 600 millió EUR értékben a 138 888 elbocsátott munkavállaló és 2 944 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő személy (NEET-fiatalok) megsegítésére. [Mód. 20]

(22)  A kedvezményezettek hatékony és gyors támogatása érdekében a tagállamoknak sürgősen minden tőlük telhetőt meg kell tenniük azért, hogy az EGAA EÁA pénzügyi támogatásra vonatkozóan hiánytalan kérelmeket nyújtsanak be, és az uniós intézményeknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük ezek gyors értékelése érdekében. Amennyiben a Bizottság a kérelem értékeléséhez további információkat kér, a kiegészítő információk benyújtására határidőt kell megszabni. [Mód. 21]

(22a)  E rendelet végrehajtásának és céljai megvalósításának előmozdítása érdekében növelni kell az EÁA ismertségét és az általa kínált lehetőségeket, különösen a tagállamok illetékes hatóságainak szintjén. [Mód. 22]

(22b)  A Bizottság megkönnyíti a nemzeti és regionális hatóságok elérését egy erre a célra létrehozott ügyfélszolgálaton keresztül, amely általános tájékoztatást és magyarázatot nyújt az eljárásokra és a kérelem benyújtásának módjára vonatkozóan. Az ügyfélszolgálatnak a statisztikák és további elemzések célját szolgáló formanyomtatványokat kell az érintettek rendelkezésére bocsátania. [Mód. 23]

(23)  A kedvezményezettek és az intézkedések végrehajtásáért felelős szervek érdekeit szem előtt tartva a kérelmező tagállamnak a kérelmezési folyamat összes érintettjét folyamatosan tájékoztatnia kell a kérelem előrehaladásáról, és be kell őket vonnia a végrehajtási folyamatba. [Mód. 24]

(24)  A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően az EGAA EÁA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulás nem léphet olyan támogatási intézkedések helyébe, amelyek az Unió alapjai, illetve más uniós szakpolitikák vagy programok keretében a kedvezményezettek számára rendelkezésre állnak, hanem ahol lehet, inkább ki kell egészítenie azokat. Az EÁA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíthet tagállami vagy olyan intézkedéseket, amelyek a nemzeti jogszabályok vagy kollektív megállapodások értelmében a munkavállalót elbocsátó vállalkozás hatáskörébe tartoznak, hanem ehelyett tényleges uniós hozzáadott értéket kell teremtenie. [Mód. 25]

(25)  Az EGAA-val egyenlőség elvének fényében a tagállamoknak biztosítaniuk kell az EÁA-ra vonatkozó információkhoz való hatékony hozzáférést teljes területükön, beleértve a vidéki térségeket is. A Bizottságnak különösen elő kell mozdítania a meglévő bevált gyakorlatok terjesztését, fel kell hívnia a figyelmet az EÁA támogathatósági kritériumokra és a pályázati eljárásokra, és fokoznia kell az uniós polgárok és munkavállalók általános tájékozottságát az EÁA-ra vonatkozóan. Az EÁA-val kapcsolatos ügyekről és eredményekről folytatott tájékoztatási és kommunikációs tevékenység vonatkozásában külön rendelkezéseket kell előirányozni. [Mód. 26]

(26)  E rendelet végrehajtásának elősegítése érdekében a kiadások attól az időponttól kezdve támogathatók, amikor a tagállam megkezdi a személyre szabott szolgáltatások nyújtását, vagy amikor az EGAA EÁA felhasználásával kapcsolatos igazgatási kiadás a tagállamnál felmerült.

(27)  A különösen az év első hónapjaiban felmerülő igények fedezése érdekében, amikor különösen nehéz a más költségvetési sorból való átcsoportosítás, az éves költségvetési eljárás során megfelelő összegű kifizetési előirányzatot kell hozzáférhetővé tenni az EGAA EÁA költségvetési sorában.

(27a)  A különösen az év első hónapjaiban felmerülő igények fedezése érdekében, amikor különösen nehéz végrehajtani más költségvetési sorból átcsoportosítást, az éves költségvetési eljárás során megfelelő összegű kifizetési előirányzatot kell hozzáférhetővé tenni az EÁA költségvetési sorában. [Mód. 27]

(28)  [Az EGAA EÁA költségvetési keretét a többéves pénzügyi keret és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2. december 2013-i intézményközi megállapodás(18) (a továbbiakban: intézményközi megállapodás) határozza meg].

(29)  A kedvezményezettek érdekében a támogatást a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon hozzáférhetővé kell tenni. Az EGAA EÁA döntéshozatali folyamatában érintett tagállamoknak és uniós intézményeknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy csökkentsék a kérelmek feldolgozásának idejét és egyszerűsítsék az eljárásokat, ezzel biztosítva az EGAA EÁA igénybevételéről szóló határozatok zökkenőmentes és gyors elfogadását. Ezért a jövőben a költségvetési hatóság határoz a Bizottság által benyújtott átcsoportosítási kérelmekről, és az EGAA igénybevételéhez nem lesz szükség többé bizottsági javaslatra. [külön szavazás]

(30)  Amennyiben egy vállalkozás megszűnik, az elbocsátott munkavállalók számára segítséget lehet nyújtani abban, hogy részben vagy teljes egészében átvegyék a korábbi munkaadójuk tevékenységeit, és a vállalkozás székhelye szerinti tagállam megelőlegezheti az ehhez sürgősen szükséges finanszírozást. [Mód. 29]

(31)  Annak érdekében, hogy az Európai Parlament elvégezhesse a politikai ellenőrzést és a Bizottság folyamatosan nyomon tudja követni az EGAA-támogatás EÁA-támogatás révén elért eredményeket, a tagállamoknak záró jelentést kell benyújtaniuk az EGAA EÁA felhasználásáról, amelynek egyértelmű nyomonkövetési követelményeknek kell megfelelnie, és tartalmaznia kell a kedvezményezettek utókövetését és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó hatásvizsgálatot is. [Mód. 30]

(32)  Továbbra is a tagállam felel a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáért és az uniós finanszírozás révén támogatott tevékenységek irányításáért és ellenőrzéséért, a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (a költségvetési rendelet)(19) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A tagállamoknak indokolniuk kell, hogyan használták fel az EGAA-ból EÁA-ból kapott pénzügyi hozzájárulást. Mivel az EGAA EÁA-műveleteket rövid időszak alatt hajtják végre, a jelentéstételi kötelezettségeknek tükrözniük kell az EGAA EÁA beavatkozásainak különleges jellegét.

(32a)  A tagállamoknak hatékony kommunikációs intézkedéseket kell hozniuk az EÁA pénzügyi hozzájárulásának előmozdítása, az uniós finanszírozás eredetének és az EÁA-ból uniós finanszírozásban részesített intézkedések láthatóságának javítása érdekében. [Mód. 31]

(33)  A tagállamoknak továbbá meg kell előzniük, fel kell tárniuk, és hatékonyan kezelniük kell a kedvezményezettek által elkövetett minden szabálytalanságot, ideértve a csalásokat. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel(20), a 2988/95/Euratom, EK(21) és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel(22)összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel(23) összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/1371 irányelv(24) szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más jogellenes tevékenységeket. A tagállamoknak meg kell hozniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy minden olyan személy vagy szervezet, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együttműködjön az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. A tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottság felé a szabálytalanságokról, többek között a csalásokról és azok nyomon követéséről, valamint az OLAF- vizsgálatok nyomon követéséről.

(34)  A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel, a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben igazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség nyomozást és büntetőeljárást indíthat az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más jogellenes tevékenységek esetében. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

(35)  Erre a rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális költségvetési szabályok vonatkoznak. Ezeket a szabályokat a költségvetési rendelet állapítja meg, amely meghatározza különösen a költségvetés támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak, illetve közvetett irányítás útján történő létrehozásának és végrehajtásának eljárását, és előírja a pénzügyi szereplők felelősségének ellenőrzését. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok az Unió költségvetésének a tagállamokban a jogállamisággal kapcsolatos általános hiányosságok esetén való védelmére is vonatkoznak, mivel a jogállamiság elvének tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és hatékony uniós finanszírozás.

(36)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás(25) (22) és (23) bekezdése értelmében a programot különös nyomonkövetési követelmények révén gyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Ezek a követelmények – adott esetben – tartalmazhatnak mérhető mutatókat, amelyek alapul szolgálhatnak a program helyszínen kifejtett hatásainak értékeléséhez.

(37)  Tekintettel A programnak tükröznie kell annak fontosságát, hogy az éghajlatváltozás kezelésének fontosságára okozta problémákat a Párizsi Megállapodás végrehajtására tett uniós kötelezettségvállalásokkal és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak elérése tekintetében tett uniós kötelezettségvállalásokkal céljaival összhangban ez kell kezelni, ezért a program hozzájárul majd programnak hozzá kell járulnia az éghajlati szempontoknak szempontok érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban, történő érvényesítéséhez, valamint annak az általános átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetési kiadások legalább 25 %-a éghajlat-politikai célok eléréséhez járuljon hozzá a 2021 és 2027 közötti időszakban az általános uniós költségvetés kiadásainak 25%-át, és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-ig évente 30%-át az éghajlatváltozásra vonatkozó célkitűzések támogatására kell fordítani. Az alap előkészítése és végrehajtása során releváns intézkedéseket fognak azonosítani, és azokat az alap értékelésének keretében felülvizsgálják. [Mód. 32]

(38)  Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme vagy hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az abban a cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

(39)  Tekintve, hogy a gazdaság digitális átalakulása megköveteli, hogy a munkaerő bizonyos szintű digitális készségekkel rendelkezzen, a digitális korban szükséges készségek terjesztése a személyre szabott szolgáltatások minden csomagjának kötelező horizontális eleme kell, hogy legyen, valamint magában kell foglalnia a nők TTMM területhez kapcsolódó szakmákban való részvétele növelésének célját, [Mód. 33]

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet létrehozza az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Átmeneti Alapot (EGAAEÁA).

Meghatározza az EGAA EÁA célkitűzéseit, az uniós finanszírozás formáit és az ilyen finanszírozás nyújtásának szabályait, ideértve a tagállamok által a 7. cikkben meghatározott kedvezményezettek részére az EGAA-ból EÁA-ból juttatott célzott pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmekre vonatkozó szabályokat. [Mód. 34]

2. cikk

Küldetés

Az EGAA hozzájárul EÁA céljául azt kell kitűzni, hogy támogassa a globalizációból, és valamint a technológiai fejlődésből származó előnyök méltányosabb elosztásához és környezeti változásokból eredő társadalmi-gazdasági átalakulásokat azáltal, hogy segíti az elbocsátott munkavállalókat a strukturális változásokhoz való alkalmazkodásban elősegíti a lakóhelyüket elhagyni kényszerült munkavállalók alternatív, fenntartható munkahelyekhez jutását. Az EÁA-nak szükséghelyzeti alapnak kell lennie, amely reagáló jelleggel működik, és igazságos átmenethez járul hozzá. Az EGAA ezáltal EÁA ily módon hozzájárul a szociális jogok európai pillérében foglalt elvek végrehajtásához, valamint a régiók és a tagállamok között a társadalmi és gazdasági kohézió előmozdításához. [Mód. 35]

3. cikk

Célkitűzések

(1)  A program általános célkitűzése, hogy a az 5. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, váratlanul bekövetkező fontosabb szerkezetátalakítások miatt elbocsátott munkavállalók és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók iránt szolidaritást fejezzen ki, illetve számukra az 5. cikkben meghatározottak szerint számára – függetlenül munkaviszonyuk típusától és időtartamától – valamint a tevékenységüket megszüntető önfoglalkoztató személyek számára a szolidaritás jegyében pénzügyi támogatást nyújtson. [Mód. 36]

(2)  Az EGAA EÁA konkrét célkitűzése, hogy segítséget és támogatást nyújtson a dolgozók számára munkaerőpiacra történő visszailleszkedésük során, a váratlanul – különösen a globalizációval összefüggő kihívások, például a világkereskedelem változásai, kereskedelmi viták, pénzügyi vagy gazdasági válságok, az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból, az alacsony szénigényű gazdaságra történő átállás, vagy illetve a digitalizálás, vagy az automatizálás és technológiai változás miatt – bekövetkező fontosabb szerkezetátalakítások esetén. Különös hangsúlyt kapnak kell fektetni a hátrányos helyzetű csoportok segítését célzó intézkedések intézkedésekre és a nemek közötti egyenlőség előmozdítására. [Mód. 37 és 98]

4. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)  „elbocsátott munkavállaló”: olyan munkavállaló – függetlenül munkaviszonyuk típusától és időtartamától –, akinek a munkaviszonya létszámcsökkentés következtében idő előtt megszűnt, és azt gazdasági okokból nem újítják meg; [Mód. 38]

b)  „önálló vállalkozó”: olyan vállalkozó, aki kevesebb mint 10 munkavállalót foglalkoztat;

c)  „kedvezményezett”: az EGAA-ból EÁA-ból társfinanszírozott intézkedésekben részt vevő személy;

d)  „szabálytalanság”: az alkalmazandó jognak egy az EGAA EÁA végrehajtásában érdekelt gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő bármely megsértése, amelynek eredményeként az Unió költségvetése indokolatlan kiadási tételekkel történő megterhelés miatt kárt szenved vagy szenvedhet.

5. cikk

Beavatkozási kritériumok

(1)  A tagállamok az e cikkben meghatározott rendelkezésekkel összhangban nyújthatnak be az EGAA-ból EÁA-ból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet az elbocsátott munkavállalókat és az önálló vállalkozókat célzó intézkedésekre.

(2)  Az EGAA-ból EÁA-ból olyan jelentős szerkezetátalakítások esetén lehet pénzügyi hozzájárulást nyújtani, amelyek az alábbiakat eredményezik:

a)  legalább 250 200 munkavállaló elbocsátása vagy önálló vállalkozó tevékenységének megszűnése egy négyhónapos hathónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a tevékenységeknek a vállalkozás beszállítóinál vagy az ellátási lánc következő szintjein álló termelők körében történt megszűnését; [Mód. 39]

b)  legalább 250 200 munkavállaló elbocsátása vagy önálló vállalkozó tevékenységének megszűnése egy hathónapos kilenchónapos referencia-időszak alatt, különösen az olyan kis- és középvállalkozásoknál, amelyek mindegyike ugyanabban a NACE Rev. 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban végzi tevékenységét, és egyetlen, illetve két egymással határos NUTS II szintű régióban találhatók, vagy kettőnél több, egymással határos NUTS II szintű régióban találhatók, és e régiók között van kettő, amelyben az érintett munkavállalók, illetve önálló vállalkozók száma együttesen több mint 250 legalább 200; [Mód. 40]

c)  legalább 250 200 munkavállaló elbocsátása vagy önálló vállalkozó tevékenységének megszűnése egy hathónapos kilenchónapos referencia-időszak alatt, különösen az olyan kis- és középvállalkozásoknál, amelyek ugyanabban vagy különböző, a NACE Rev. 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban végzik tevékenységüket, és egyetlen NUTS 2 szintű régióban találhatók. [Mód. 41]

(3)  Kisméretű munkaerőpiacok esetében vagy a kérelmező tagállam által kellőképpen alátámasztott kivételes esetben, különösen a többek között kkv-kat érintő kérelmek tekintetében alkalmazások esetében, ha az elbocsátások súlyos komoly hatással járnak vannak a foglalkoztatottságra foglalkoztatás szintjeire és a helyi, regionális vagy regionális nemzeti gazdaságra, akkor is elfogadható az e cikk értelmében vett pénzügyi támogatásra benyújtott kérelem, ha az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott kritériumok nem teljesülnek maradéktalanul. A kérelmező tagállam kérelmében ismerteti, hogy az (1) bekezdés a), b), vagy c) pontjában szereplő támogatási kritériumok közül melyik nem teljesül maradéktalanul. A kivételes esetben nyújtott hozzájárulások aggregált összege nem haladhatja meg az alap EÁA éves felső határának 15%-át. [Mód. 42]

(4)  Az EGAA EÁA nem vehető igénybe abban az esetben, ha a munkavállalók elbocsátása a tagállam által végrehajtott olyan költségvetési megszorítások eredményeképpen történik, amelyek elsődlegesen állami finanszírozástól függő ágazatokat érintenek. [Mód. 43]

6. cikk

Az elbocsátások és a tevékenységmegszüntetések számának kiszámítása

(1)  A kérelmező tagállam meghatározza azt a módszert, amely alapján az 5. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában kiszámítják a 4. cikkben meghatározott elbocsátott munkavállalók és önálló vállalkozók számát. [Mód. 44]

(2)  A kérelmező tagállam az alábbi időpontok egyikére vonatkozóan elvégzi az (1) bekezdésben említett számítást:

a)  a tervezett csoportos létszámcsökkentésről munkáltató által a 98/59/EK tanácsi irányelv(26) 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően az illetékes hatóság részére küldött írásbeliértesítés időpontja;

b)  a munkáltató által a munkavállaló elbocsátásáról vagy munkaszerződésének megszüntetéséről adott személyre szóló értesítés időpontja;

c)  a munkaszerződés tényleges megszüntetésének vagy lejáratának időpontja;

d)  a kölcsönvevő vállalkozáshoz történő kikölcsönzés vége; illetve

e)  önálló vállalkozók esetében a tevékenység nemzeti jognak vagy adminisztratív rendelkezéseknek megfelelő megszűnésének időpontja

Az a) pontban említett esetekben a kérelmező tagállam az értékelés Bizottság általi befejezését megelőzően kiegészítő információkat nyújt a Bizottság részére az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti létszámcsökkentés tényleges számáról.

7. cikk

Támogatható kedvezményezettek

A kérelmező tagállam a 8. cikk szerint az EGAA-ból EÁA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat a támogatható kedvezményezetteknek, akik az alábbiak lehetnek:

a)  az 5. cikkben cikk (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott referencia-időszakon belül, a 6. cikknek megfelelően kiszámított számú elbocsátott munkavállaló, illetve tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó; [Mód. 45]

b)  az 5. cikkben meghatározott referencia-időszakon kívül, a 6. cikknek megfelelően kiszámított számú elbocsátott munkavállaló, illetve tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó; azaz a referencia-időszak kezdete előtt 6 hónappal, vagy a referencia-időszak vége és az értékelés Bizottság általi befejezésének időpontja között.

Az első albekezdés b) pontjában említett munkavállalók és önálló vállalkozók támogathatónak tekintendők, feltéve, hogy egyértelmű ok-okozati összefüggés mutatható ki az elbocsátásokat a referencia-időszak alatt kiváltó eseménnyel.

Az 5. cikktől eltérve a kérelmező tagállamok az EÁA társfinanszírozásában személyre szabott szolgáltatásokat nyújthatnak a célcsoportot alkotó kedvezményezettek számával legfeljebb azonos számú, a kérelem benyújtásának időpontjában 25 év alatti, vagy a tagállam döntése alapján 30 év alatti NEET-fiatal (állás nélküli, és oktatásban vagy képzésben sem részt vevő fiatalok) számára, prioritást biztosítva az elbocsátott vagy tevékenységüket megszüntető személyek számára, feltéve, hogy az elbocsátások egy részére NUTS 2 szintű régióban kerül sor. [Mód. 46]

8. cikk

Támogatható intézkedések

(1)  Az EGAA-ból EÁA-ból pénzügyi hozzájárulás nyújtható olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekhez, amelyek a célcsoportot alkotó kedvezményezettek, és különösen a hátrányos helyzetű, idős vagy fiatal munkanélküliek munkaerőpiacra való vagy önálló vállalkozóként történő újbóli, minőségi és fenntartható beilleszkedését célzó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag részét képezik, szakszervezetek és/vagy munkavállalói képviseletek bevonása mellett. [Mód. 47]

A digitális ipari korban, valamint az erőforrás-hatékony gazdaságban szükséges készségek terjesztése a személyre szabott képzések és/vagy kínált szolgáltatások minden csomagjának kötelező horizontális eleme. A képzés szintjét az adott kedvezményezett képesítéseihez, készségeihez és egyedi szükségleteihez kell igazítani. [Mód. 48]

Az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag magában foglalhatja különösen a következőket:

a)  személyre szabott képzés és átképzés, többek között az információs és kommunikációs technológiákkal és a digitális korban szükséges egyéb ismeretekkel kapcsolatosan megszerzett tapasztalat igazolása, munkakereséshez nyújtott támogatás, személyre szabott pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, tanácsadói szolgáltatások, mentorálás, kiszervezéshez nyújtott segítség, vállalkozásösztönzés; az önálló vállalkozás, a vállalkozásalapítás és a vállalkozás alkalmazottak által történő átvételének segítése, valamint együttműködési tevékenységek; [Mód. 49]

b)  különleges, korlátozott időre szóló intézkedések, pl. munkakereséshez nyújtott anyagi juttatás, munkáltatóknak nyújtott munkaerő-felvételi ösztönzők, mobilitási mobilitási támogatás, gyermekgondozási támogatás, képzési támogatás vagy napidíj, beleértve a gondozóknak nyújtott juttatásokat és a munkáltatóknak nyújtott munkaerő-felvételi ösztönzők, beleértve az elbocsátott dolgozókkal kötendő rugalmas megállapodások kötésére irányuló ösztönzőket. [Mód. 50]

A b) pont szerinti intézkedések költsége nem lépheti túl az ebben a bekezdésben felsorolt, összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag teljes költségének 35 %-át.

Az önálló vállalkozáshoz, vállalkozásalapításhoz, valamint önfoglalkoztatáshoz, saját vállalkozás alapításához – szövetkezet alapítását és a vállalkozás alkalmazottak által történő átvételéhez átvételét is ideértve – kapcsolódó beruházás költsége elbocsátott munkavállalóként nem haladhatja meg a 20 000 EUR-t. [Mód. 52]

A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakításakor fel kell mérni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket. Az összehangolt csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással, középpontjában a digitális ipari korban szükséges készségek terjesztésének kell állnia és figyelembe kell vennie a helyi munkaerőpiaci keresletet, valamint annak lehetőségét, hogy a munkavállalók a korábbi munkahelyük ágazatában helyezkedjenek el, ahol egy nagyobb szerkezetátalakítási esemény következtében új vagy kiegészítő készségekre van szükség, és a már meglévő készségeket nagyon hatékonyan fel lehet használni. [Mód. 53]

(2)  A következő intézkedések nem jogosultak az EGAA-ból EÁA-ból pénzügyi hozzájárulásra:

a)  az (1) bekezdés b) pontjában említett különleges, korlátozott időre szóló intézkedések, amelyek nem függnek a célcsoportot alkotó, munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő kedvezményezettek tevékeny részvételétől;

b)  olyan intézkedések, amelyek a nemzeti jog vagy kollektív megállapodás alapján a vállalkozások feladatkörébe tartoznak;

ba)  olyan intézkedések, amelyek különösen a hátrányos helyzetű munkavállalókat, a szegénység kockázatának fokozottan kitett vagy idősebb munkavállalókat ösztönzik a munkaerőpiacon való maradásra vagy az oda való visszatérésre; [Mód. 54]

bb)  olyan intézkedések, amelyek a nemzeti jog vagy kollektív megállapodások alapján a tagállamok illetékességi körébe tartoznak. [Mód. 55]

Az alap EÁA által támogatott intézkedések nem helyettesítik a semmilyen körülmények között sem helyettesíthetnek passzív szociális védelmi intézkedéseket. [Mód. 56]

(3)  A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját a célcsoportot alkotó kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, és/vagy a szociális partnerekkel egyeztetve kell elkészíteni. [Mód. 57]

(4)  A kérelmező tagállam kezdeményezésére az EGAA-ból EÁA-ból pénzügyi hozzájárulás nyújtható előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre.

9. cikk

Kérelmek

(1)  A kérelmező tagállam az 5. cikk (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott kritériumok teljesítésének időpontjától számított 12 héten belül kérelmet nyújt be a Bizottságnak.

(2)  A kérelem benyújtásától vagy adott esetben attól a naptól számított két héten tíz napon belül, hogy a Bizottság rendelkezésére áll a kérelem fordítása – a kettő közül a későbbi időpontban –, a Bizottság igazolja a kérelem kézhezvételét és tájékoztatja a tagállamot minden olyan kiegészítő információról, amelyre a kérelem értékeléséhez szüksége van. [Mód. 58]

(3)  Ha a tagállam kéri, a Bizottság az eljárás korai szakaszában technikai segítséget nyújt számára. Amennyiben a Bizottság kiegészítő információkat kér, a tagállam a kérés időpontját követő tíz munkanapon belül válaszol. A fenti határidőt a Bizottság az érintett tagállam indokolt kérésére tíz munkanappal meghosszabbítja. [Mód. 59]

(4)  A tagállam által nyújtott információk alapján a Bizottság a hiánytalan kérelem vagy adott esetben a kérelem fordításának kézhezvételétől számított 60 40 munkanapon belül lezárja annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek. Kivételes esetben, Ha a Bizottság kivételes esetben nem tudja betartani e határidőt, írásban kell indokolnia akkor az további 20 munkanappal meghosszabbítható azzal a feltétellel, hogy a késedelem Bizottság előzetesen írásban kifejti késedelmének okait, és ezt az indokolást az érintett tagállam számára megküldi. [Mód. 60]

(5)  A kérelemnek tartalmaznia kell a következő információkat:

a)  az elbocsátások számának a 6. cikk szerinti kiszámítása , ideértve a számítási módot is;

b)  annak megerősítése, hogy amennyiben az elbocsátó vállalkozás a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően jár el; [Mód. 61]

ba)   az elbocsátott munkavállalók támogatására már meghozott tagállami intézkedéseknek, továbbá az EÁA-ból a nemzeti vagy regionális hatóságok rendelkezésére álló források szűkössége miatt igényelt források kiegészítő jellegének egyértelmű feltüntetése; [Mód. 62]

bb)   összefoglaló azon uniós forrásokról, amelyekből az elbocsátó vállalkozás a csoportos létszámcsökkentést megelőző öt évben már részesült; [Mód. 63]

c)  a munkavállalók elbocsátásához vezető események rövid leírása;

d)  adott esetben az elbocsátó vállalkozások, a beszállítók vagy felhasználói termelői kör, az ágazatok és a célcsoportot alkotó kedvezményezettek kategóriáinak azonosítása nem és korcsoport szerinti bontásban;

e)  az elbocsátások várható hatása a helyi, a regionális, és az országos vagy adott esetben a határokon átnyúló gazdaságra és foglalkoztatásra; [Mód. 64]

f)  az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag és a kapcsolódó költségek leírása, amely tartalmazza a hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű idősebb és fiatalabb kedvezményezettek és a hátrányos helyzetű területeken élők segítésére irányuló foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató intézkedéseket is; [Mód. 65]

g)  annak bemutatása, hogy a változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret ajánlásait milyen mértékben vették figyelembe, továbbá hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatások és a kapcsolódó kiadások hogyan egészítenek ki más tagállami vagy uniós alapokból finanszírozott tevékenységeket, valamint tájékoztatás olyan tevékenységekről, amelyek a nemzeti jog vagy kollektív szerződések értelmében az érintett vállalkozások számára kötelezőek;

h)  a célcsoportot alkotó kedvezményezetteknek nyújtandó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag egyes elemeinek, továbbá bármiféle előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységnek a becsült költségvetése;

i)  értékelési célokból a kedvezményezettek hat hónappal a végrehajtási időszak végét követően mért újrafoglalkoztatási arányára vonatkozó, a tagállam által meghatározott, indikatív esetspecifikus célértékek;

j)  a 8. cikkben meghatározottak alapján a célcsoportot alkotó kedvezményezetteknek szánt, személyre szabott szolgáltatások, illetve az EGAA EÁA felhasználására irányuló tevékenységek kezdetének vagy tervezett kezdetének időpontja;

k)  adott esetben a célcsoportot alkotó kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, a szociális partnerekkel, a helyi és regionális hatóságokkal vagy más érintett érdekelt felekkel folytatott konzultáció során követett eljárás;

l)  az EGAA-ból EÁA-ból igényelt támogatásnak az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak való megfelelőségéről szóló nyilatkozat, valamint nyilatkozat arról, hogy a személyre szabott szolgáltatások miért nem lépnek olyan intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy kollektív megállapodás alapján a vállalkozások feladatkörébe tartoznak;

m)  a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás és adott esetben egyéb társfinanszírozások forrásai;

ma)   nyilatkozatot arról, hogy a tervezett intézkedések kiegészítik a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket, és megakadályozzák a kettős finanszírozás minden formáját. [Mód. 66]

10. cikk

Kiegészítő jelleg, megfelelés és koordináció

(1)  Az alapból EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás nem léphet az olyan intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalkozások felelősségi körébe tartoznak.

(2)  A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret ajánlásaival összhangban a kedvezményezettek részére nyújtott támogatás kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális, és helyi és adott esetben határokon átnyúló szintű intézkedéseit, beleértve azokat is, amelyeket uniós alapokból és programokból társfinanszíroznak. [Mód. 67]

(3)  Az EGAA-ból EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás az ahhoz szükségesre arra korlátozódik, hogy a célcsoportot alkotó egyes az egyes célzott kedvezményezettek számára szolidaritást és átmeneti, egyszeri támogatást biztosítson. Az EGAA EÁA által támogatott intézkedéseknek meg kell felelniük az uniós és nemzeti jognak, az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat is ideértve. [Mód. 68]

(4)  A Bizottság és a kérelmező tagállam hatáskörüknek megfelelően biztosítják az uniós alapokból és programokból nyújtott támogatások koordinációját. [Mód. 69]

(5)  A kérelmező tagállam biztosítja, hogy az EGAA-ból EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásban részesülő egyedi intézkedések más uniós pénzügyi eszközökből ne részesüljenek támogatásban.

11. cikk

A nemek közötti egyenlőség és megkülönböztetésmentesség

A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőség elve, és valamint a nemi dimenzió szempontjainak érvényesítése szerves részét képezze az EGAA-ból EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás felhasználása egyes szakaszainak, és azokat a felhasználás szakaszai során előmozdítsák felhasználása valamennyi megfelelő szakaszának szerves részét képezze, és elő legyen mozdítva. [Mód. 70]

A Bizottság és a tagállamok megtesznek minden megfelelő lépést, hogy az EGAA-hoz EÁA-hoz való hozzáférésnél, valamint a pénzügyi hozzájárulás felhasználásának különböző szakaszaiban megelőzzenek bármilyen hátrányos megkülönböztetést, amely nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapul.

12. cikk

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

(1)  A Bizottság kezdeményezésére az EGAA EÁA éves felső határának 0,5 %-a erejéig az alap felhasználható a végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra segítségnyújtás, így például előkészítő, nyomonkövetési, adatgyűjtési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre intézkedések finanszírozására, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket, a kommunikációs tevékenységeket, valamint az olyan tevékenységeket, amelyek elősegítik az EGAA EÁA láthatóságát és egyéb adminisztratív és technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Erősíteni kell a szinergiát a strukturális változások nyomon követesére szolgáló, már működő rendszerekkel, például az Európai Szerkezetátalakítási Figyelővel. Az ilyen intézkedések a jövőbeni és az előző programozási időszakokra is kiterjedhetnek. [Mód. 71]

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott felső határra figyelemmel a Bizottság a költségvetési rendelet 31. cikkével összhangban az érintett költségvetési sorokra történő előirányzat-átcsoportosítás iránti kérelmet nyújt be technikai segítségnyújtás céljára.

(3)  A Bizottság a technikai segítségnyújtást saját kezdeményezésére közvetlen vagy közvetett irányítással hajtja végre a költségvetési rendelet [62. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja] alapján.

Amennyiben a Bizottság közvetett irányítás keretében hajtja végre a technikai segítségnyújtást, úgy biztosítja a rá háruló feladatok végrehajtásáért felelős harmadik fél kinevezési eljárásának átláthatóságát, valamint az EÁA-ban érdekelt valamennyi fél, köztük a Parlament tájékoztatását az említett célra kiválasztott alvállalkozó kilétéről. [Mód. 72]

(4)  A Bizottság a technikai segítségnyújtás keretében tájékoztatást és iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az EGAA EÁA felhasználása, nyomon követése és értékelése kapcsán, többek között ügyfélszolgálat létrehozása révén. A Bizottság az EGAA EÁA felhasználásáról tájékoztatást és egyértelmű iránymutatást nyújt az európai és nemzeti szociális partnereknek is. Az iránymutatások magukban foglalhatják munkacsoportok létrehozását is, amennyiben egy tagállamban súlyos gazdasági zavarok lépnek fel. [Mód. 73]

13. cikk

Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel

(1)  A tagállamok elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a kedvezményezetteknek, a helyi és regionális hatóságoknak, a szociális partnereknek, a médiának és a nyilvánosságnak. A tagállamok biztosítják, hogy a finanszírozás uniós hozzáadott értéke kiemelt figyelmet kapjon, és a költségvetés átláthatóságának növelése érdekében közreműködnek a Bizottság adatgyűjtési erőfeszítéseiben. [Mód. 74]

A tagállamok a [közös rendelkezésekről szóló rendelet VIII. mellékletével] összhangban használják az EU jelképét , és azt egy, a támogatásra utaló egyszerű mondattal együtt tüntetik fel („az Európai Unió finanszírozásával/társfinanszírozásával”).

(2)  A Bizottság az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető online megjelenést biztosít, és azt rendszeresen frissíti, hogy naprakész információkat nyújtson az EGAA-ról EÁA-ról, útmutatást adjon a kérelmek benyújtásához és a támogatható intézkedésekkel kapcsolatban, rendszeresen frissített listát biztosítson a tagállami kapcsolattartókról, valamint információkkal szolgáljon az elfogadott és elutasított kérelmekről és az Európai Parlament és a Tanács költségvetési eljárásban betöltött szerepéről. [Mód. 75]

(3)  A Bizottság az EGAA EÁA láthatóságának növelése, támogathatósági kritériumainak és pályázati eljárásainak ismertetése, hatékonyságának növelése javítása, valamint az uniós polgárok és munkavállalók – közöttük az információkhoz való hozzáférés tekintetében nehézségekkel küzdő vidéki övezetekben élő polgárok és munkavállalók – körében való ismertségének biztosítása érdekében előmozdítja a kommunikáció terén meglévő bevált gyakorlatok terjesztését és tapasztalatokon alapuló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységet végez az EGAA-val EÁA-val kapcsolatos ügyekről és eredményekről. [Mód. 76]

A tagállamok biztosítják, hogy az uniós intézmények, szervek és ügynökségek kérésére minden kommunikációs és tájékoztató anyag elérhető legyen, és az ilyen anyagokra az Uniónak jogdíjmentes, nem kizárólagos és visszavonhatatlan engedélyt adnak, és az azokhoz fűződő minden korábbi meglévő jogosultságot is megadjanak. Az engedély a következő jogokat biztosítja az Uniónak:

–  belső használat, azaz a kommunikációs és tájékoztató anyagok reprodukálásának, másolásának és az EU és az uniós tagállamok intézményei, szervei és ügynökségei és azok alkalmazottai számára történő hozzáférhetővé tételének a joga;

–  a kommunikációs és tájékoztató anyagok reprodukálása bármilyen módon és formában, egészben vagy részben;

–  a kommunikációs és tájékoztató anyagok nyilvánossághoz történő közvetítése a kommunikáció bármilyen eszközével;

–  a kommunikációs és tájékoztató anyagoknak (vagy azok másolatának) a nyilvánosságra hozatala bármilyen formában;

–  a kommunikációs és tájékoztató anyagok tárolása és archiválása;

–  a kommunikációs és tájékoztató anyagokkal kapcsolatos jogok licenciába adása harmadik felek részére;

Az Unió számára további jogok biztosíthatók.

(4)  Az e rendelet alapján kommunikációs tevékenységekre elkülönített források hozzájárulnak az Unió politikai prioritásai intézményi kommunikációjához is, feltéve, hogy e tevékenységek kapcsolódnak e rendelet 3. cikkben foglalt általános célkitűzéseihez.

14. cikk

A pénzügyi hozzájárulás meghatározása

(1)  A Bizottság a 9. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján, és különösen a célcsoportot alkotó kedvezményezettek számát, a javasolt intézkedéseket és a becsült költségeket figyelembe véve értékeli az adott esetben rendelkezésre álló források keretein belül az EGAA-ból EÁA-ból adható pénzügyi hozzájárulás összegét, és a lehető legrövidebb időn 9. cikk (4) bekezdésében meghatározott határidőn belül javaslatot tesz rá. [Mód. 77]

(2)  Az EGAA EÁA társfinanszírozási arányát az adott tagállamban alkalmazott legmagasabb ESZA+ társfinanszírozási arányhoz kell igazítani.

(3)  Amennyiben a 9. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának e rendelet szerinti feltételeiteljesülnek, azonnal megindítja a 16. cikkben meghatározott eljárást és értesíti a kérelmező tagállamot. [Mód. 78]

(4)  Amennyiben a 9. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján a Bizottság megállapítja, hogy a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának e rendelet szerinti feltételei nem teljesülnek, erről azonnal értesíti a kérelmező tagállamot és minden érintett felet, közöttük az Európai Parlamentet is. [Mód. 79]

15. cikk

Támogathatósági időszak

(1)  A kiadások a 9. cikk (5) bekezdésének j) pontja szerinti kérelemben meghatározott azon időponttól támogathatók az EGAA-ból EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásból, amelyen az érintett tagállam a 8. cikk (1), illetve (4) bekezdésével összhangban megkezdi vagy amelyen meg kellene kezdenie a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a célcsoportot alkotó kedvezményezetteknek, illetve azon időponttól kezdve, amikor az EGAA EÁA felhasználására irányuló igazgatási kiadások felmerülnek.

(2)  A tagállam amint lehetséges, de legkésőbb a lehető legrövidebb időn belül végrehajtja a 8. cikkben meghatározott támogatható intézkedéseket. Ezen intézkedések végrehajtását minden esetben a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozat hatálybalépésétől számított 24 6 hónapon belül végrehajtja meg kell kezdeni, és legkésőbb a 8. cikkben meghatározott támogatható intézkedéseket pénzügyi hozzájárulásról szóló határozat hatálybalépésétől számított 24 hónapon belül be kell fejezni. [Mód. 80]

(3)  A végrehajtási időszak a 9. cikk (5) bekezdésének j) pontja szerint a kérelemben meghatározott azon időpontoktól kezdődik, amikor az érintett tagállam a 8. cikk szerint megkezdi a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a célcsoportot alkotó kedvezményezetteknek az EGAA EÁA végrehajtása céljából, és a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozat hatálybalépésétől számított 24 hónappal ér véget.

(4)  Amennyiben a kedvezményezett olyan oktatásban vagy képzésben vesz részt, amelynek időtartama két év vagy több, az ilyen tanfolyammal kapcsolatos kiadások a záró jelentés benyújtásának a 20. cikk (1) bekezdésében említett határidejéig EÁA-ból társfinanszírozhatók feltéve, hogy az adott kiadások az említett időpontot megelőzően felmerültek.

(5)  A 8. cikk (4) bekezdése szerinti kiadások a záró jelentés 20. cikk (1) bekezdése szerinti benyújtásának határidejéig támogathatók.

16. cikk

Költségvetési eljárás és végrehajtás

(1)  Ha Amennyiben a Bizottság arra a következtetésre jutott megállapítja, hogy az EGAA-ból nyújtandó EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülnek, a költségvetési rendelet 31. cikkével összhangban javaslatot nyújt be az érintett költségvetési sorokra történő átcsoportosítás iránti kérelmet nyújt be EÁA felhasználására. Az EÁA felhasználására vonatkozó határozatot az Európai Parlament és a Tanács együttesen hozza meg legkésőbb egy hónappal a javaslat eléjük terjesztését követően. A Tanács minősített többséggel, az Európai Parlament pedig tagjainak többségével és a leadott szavazatok háromötödével jár el.

A Bizottság az EÁA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatának benyújtásával egyidejűleg az érintett költségvetési sorokra történő átcsoportosításra is javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Nézeteltérés esetén háromoldalú egyeztetési eljárást kell indítani.

Az EÁA-val kapcsolatos átcsoportosításokat a költségvetési rendelet 31. cikkének megfelelően hajtják végre. [Mód. 81]

(2)  Az átcsoportosítási kérelmet a pályázat támogathatóságának vizsgálatáról szóló összefoglalónak kell kísérnie. [Mód. 82]

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktus formájában pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot fogad el, amely abban az időpontban lép hatályba, amikor a Bizottság értesül a költségvetési átcsoportosítás az Európai Parlament és a Tanács általi jóváhagyásáról. Ez a határozat a költségvetési rendelet 110. cikke értelmében finanszírozási határozatnak minősül elfogadja az EÁA felhasználásáról szóló határozatot. [Mód. 83]

(3a)  Az (1) bekezdés szerinti, az EÁÁ felhasználásáról szóló határozatra irányuló javaslat a következőket tartalmazza:

a)  a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően elvégzett értékelést, az értékelés alapjául szolgáló információk összefoglalásával együtt;

b)  annak bizonyítékát, hogy a 5. és 10. cikkben rögzített követelmények teljesülnek; valamint

c)  a javasolt összegek indokolását. [Mód. 84]

16a. cikk

Kivételes esetek

Kivételes esetekben és amennyiben a fontosabb szerkezetátalakítások évében az alapban rendelkezésre álló meglévő pénzügyi forrás nem elegendő a költségvetési hatóság által szükségesnek ítélt támogatási összeg fedezésére, a Bizottság javasolhatja, hogy a különbözet a következő évi alapból kerüljön finanszírozásra. A fontosabb szerkezetátalakítások évében és az azt követő évben minden körülmények között tiszteletben kell tartani az alap éves költségvetési felső határát. [Mód. 85]

17. cikk

A pénzügyi hozzájárulás kifizetése és felhasználása

(1)  A pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatnak a 16. cikk (3) bekezdése szerinti hatálybalépését követően a Bizottság, főszabály szerint 15 munkanapon belül egyösszegű, 100 %-os előfinanszírozási kifizetés formájában kifizeti az érintett tagállam részére a pénzügyi hozzájárulást. Az előfinanszírozást akkor számolják el, amikor a tagállam a 20. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtja az igazolt költségnyilatkozatot. Az el nem költött összeget a Bizottság részére vissza kell téríteni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulást a költségvetési rendelet 63. cikkével összhangban, megosztott irányítás keretében kell végrehajtani.

(3)  A finanszírozás részletes technikai feltételeit a Bizottság a pénzügyi hozzájárulásról szóló, a 16. cikk (3) bekezdésében említett határozatban rögzíti.

(4)  Az érintett tagállam a személyre szabott szolgáltatási csomagban foglalt tevékenységek végrehajtása során a tevékenységek módosítására vonatkozó javaslatot nyújthat be a Bizottságnak, és a tevékenységeket a 8. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában felsorolt más támogatható intézkedésekkel egészítheti ki, feltéve, hogy a módosítások kellően indokoltak és a teljes összeg nem haladja meg a 16. cikk (3) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulást. A Bizottság értékeli a javasolt módosításokat, és egyetértése esetén ennek megfelelően módosítja a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot.

(5)  Az érintett tagállam számára rugalmasságot kell biztosítani, hogy a költségvetési jogcímek között átcsoportosíthasson összegeket a 16. cikk (3) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatban foglaltak szerint. Ha az átcsoportosítás mértéke egy vagy több jogcím esetében meghaladja a 20 %-ot, a tagállam előzetesen értesíti a Bizottságot.

18. cikk

Az euró használata

Az e rendelet szerinti kérelmekben, pénzügyi hozzájárulásokról szóló határozatokban és jelentésekben, valamint a kapcsolódó dokumentumokban szereplő összegeket mindig euróban kell feltüntetni.

19. cikk

Mutatók

(1)  A 3. cikkben meghatározott egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a melléklet tartalmazza.

(2)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a mellékletben szereplő mutatók módosítására, amennyiben azt az alap hatékony felhasználása érdekében szükségesnek ítéli.

19a. cikk

Minta a kedvezményezetti körben végzendő felméréshez

A kedvezményezetti körre kiterjedő, a 20. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett felmérés a Bizottság által elfogadott végrehajtási jogi aktussal létrehozott mintán alapul. A Bizottság ezt a végrehajtási jogi aktust a 26. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárással összhangban fogadja el az e cikk végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása céljából. [Mód. 86]

20. cikk

Záró jelentés és lezárás

(1)  A 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszak végét követő hat hónapon belül az érintett tagállam záró jelentésben számol be a Bizottságnak a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról, és ezen belül tájékoztatást ad:

a)  az intézkedések típusairól és főbb a kapott eredményeiről, beszámolva a kihívásokról, a levont tanulságokról, a más uniós alapokkal, különösen az az ESZA+ alappal való szinergiákról és komplementaritásról, jelezve adott esetben a változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret ajánlásaival összhangban más uniós vagy nemzeti programokból finanszírozott intézkedésekkel való komplementaritást; [Mód. 87]

b)  azon szervezetek nevéről, amelyek a tagállamban végrehajtják az intézkedéscsomagot;

c)  a 19. cikkben meghatározott mutatókról;

d)  a kedvezményezettek körében hat hónappal a végrehajtási időszak végét követően követő hat hónapon belül végzett felmérés eredményeiről, amely a következőkre terjed ki: a kedvezményezettek foglalkoztathatóságában észlelt változás, illetve azok körében, akik elhelyezkedtek, további információ az új munkahely minőségéről és típusáról, például a munkaórák, a felelősségi szint és a munkabér szintjének változása az előző munkahellyel összehasonlítva, valamint az az ágazat, amelyben a munkavállaló elhelyezkedett és ezen információk bontása nem, korcsoport és képzettségi szint szerint; [Mód. 88]

e)  arról, hogy az elbocsátó vállalkozás – az induló vállalkozások, a mikrovállalkozások és a kkv-k kivételével – az előző öt évben részesült-e állami támogatásban vagy az Unió Kohéziós Alapjából vagy strukturális alapjaiból finanszírozott támogatásban; [Mód. 89]

f)  a kiadásokat alátámasztó elszámolásról.

(2)  A 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszak lejártát követő tizenkilenc hónapon belül az érintett tagállam benyújtja a melléklet 3. pontjában meghatározott hosszabb távú eredménymutatóról tájékoztatást nyújtó teljes és megfelelően ellenőrzött egyszerű adatkészletet. [Mód. 90]

(3)  A Bizottság az (1) bekezdésben előírt valamennyi információ kézhezvételét követő hat hónapon belül az EGAA-ból EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás végső összegének, valamint adott esetben a 24. cikkel összhangban az érintett tagállam részéről esedékes összeg megállapításával lezárja a pénzügyi hozzájárulást. A lezárás feltétele a (2) bekezdésben említett hosszabb távú eredménymutató megadása.

21. cikk

Kétéves jelentés

(1)  A Bizottság 2021. augusztus 1-jéig és azt követően kétévente átfogó, mennyiségi és minőségi jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az e rendelet és az 1309/2013/EU rendelet alapján az előző két évben végzett tevékenységekről. A jelentés mindenekelőtt az EGAA EÁA által elért eredményeket mutatja be és elsősorban a benyújtott kérelmekkel, feldolgozásuk sebességével és a meglévő jogszabályok potenciális hiányosságaival, az elfogadott határozatokkal, a finanszírozott tevékenységekkel – és ezen belül a mellékletben meghatározott mutatókról szóló statisztikákkal és az ilyen intézkedések és az egyéb uniós alapokból, különösen az ESZA+-ból támogatott tevékenységek közötti kiegészítő jelleggel –, valamint a pénzügyi támogatás lezárásával kapcsolatban nyújt tájékoztatást, dokumentálja továbbá azokat a kérelmeket, amelyeket elegendő előirányzat vagy a támogathatóság hiánya miatt elutasítottak vagy csökkentett tartalommal fogadtak el. [Mód. 91]

(2)  A jelentést tájékoztatás céljából a tagállamok, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják. [Mód. 92]

22. cikk

Értékelés

(1)  A Bizottság négyévente saját kezdeményezésére és a tagállamokkal szorosan együttműködve értékeli az EGAA-ból EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat, beleértve a nemzeti, regionális és helyi szintű alkalmazás későbbi hatásvizsgálatát.

Az első albekezdésben említett értékelés céljából a tagállamok összegyűjtik az EÁA-ügyekkel és a támogatott munkavállalókkal kapcsolatos valamennyi rendelkezésre álló adatot. [Mód. 93]

(2)  Az (1) bekezdésben említett értékelés eredményeit tájékoztatásul az Európai Parlament, a Tanács, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják. Az értékelésekben megfogalmazott ajánlásokat figyelembe kell venni a foglalkoztatáshoz és a szociális ügyekhez kapcsolódó új programok kialakításakor vagy a meglévő programok továbbfejlesztésekor.

(3)  Az (1) bekezdésben említett értékeléseknek tartalmazniuk kell a pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó statisztikákat, ágazatonkénti és tagállamonkénti bontásban. [Mód. 94]

(4)  Annak érdekében, hogy az EGAA EÁA végrehajtásának alakulását hatékonyan lehessen értékelni, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, amikor azt szükségesnek ítéli, valamint hogy kiegészítse ezt a rendeletet a monitoring és értékelési keretelvek kidolgozására vonatkozó rendelkezésekkel.

23. cikk

Irányítás és pénzügyi ellenőrzés

(1)  A Bizottság uniós költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségi körének sérelme nélkül, az EGAA-ból EÁA-ból támogatott intézkedések irányításáért és azok pénzügyi ellenőrzéséért a tagállamok felelősek. A tagállamok intézkedései a következő lépéseket foglalják magukban:

a)  meggyőződnek arról, hogy az irányítási és kontrollrendszer oly módon jött létre és azt oly módon alkalmazzák, hogy az uniós alapok hatékony és szabályszerű felhasználása a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően biztosított legyen;

b)  biztosítják, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatáscsomagot nyújtó szervekkel kötött szerződések előírják a nyomonkövetési adatok szolgáltatását;

c)  meggyőződnek arról, hogy a finanszírozott tevékenységeket megfelelően hajtották végre;

d)  biztosítják, hogy a támogatott kiadások alapjául szolgáló ellenőrizhető igazoló dokumentumok jogszerűek és szabályosak legyenek;

e)  megelőzik, feltárják és korrigálják a szabálytalanságokat, köztük a csalásokat, valamint – adott esetben a késedelmi kamatokkal együtt – visszafizettetik a jogosulatlanul kifizetett összegeket. A tagállamok jelentik a Bizottságnak a szabálytalanságokat, ideértve a csalásokat is.

(2)  A költségvetési rendelet [63. cikke (3) bekezdésének?] alkalmazásában a tagállamok kijelölik az EGAA EÁA által támogatott tevékenységek irányításáért és ellenőrzéséért felelős szerveket. Az e rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében említett záró jelentés benyújtásakor a kijelölt szervek benyújtják a Bizottságnak a költségvetési rendelet [63. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében?]meghatározott információkat a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról.

Amennyiben az 1309/2013/EU rendelet szerint kijelölt hatóságok kellő garanciát nyújtanak arra, hogy a kifizetések jogszerűek és szabályosak, és elszámolásuk is a szabályoknak megfelelően történt, az érintett tagállam értesítheti a Bizottságot, hogy e hatóságok kijelölése e rendelet szerint megerősítésre került. Ebben az esetben az érintett tagállam megjelöli, hogy mely hatóságok kijelölése került megerősítésre , és azok milyen funkciókat látnak el.

(3)  Szabálytalanság megállapítása esetén a tagállamok elvégzik az előírt pénzügyi korrekciókat. A tagállam által végzett korrekciók a pénzügyi hozzájárulás részleges vagy teljes visszavonásából állnak. A tagállam visszafizettet minden, a feltárt szabálytalanság következtében jogosulatlanul kifizetett összeget, visszafizeti azt a Bizottságnak, és amennyiben az összeget az érintett tagállam a rendelkezésre álló időn belül nem fizeti vissza, késedelmi kamat is esedékessé válik.

(4)  A Bizottság az Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó hatáskörében minden szükséges lépést megtesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a finanszírozott tevékenységek megvalósítására a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kerüljön sor. A kérelmező tagállam feladata, hogy zavartalanul működő irányítási és kontrollrendszerekkel rendelkezzen. A Bizottság megbizonyosodik arról, hogy e rendszereket létrehozták.

E célból, a Számvevőszék hatáskörének, illetve a tagállamok által a nemzeti törvényeikkel, rendeleteikkel és igazgatási rendelkezéseikkel összhangban végzett vizsgálatoknak a sérelme nélkül, a Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai az EGAA EÁA által finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban legalább egy munkanappal korábban történő értesítés mellett helyszíni ellenőrzést végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzést is. Amennyiben segítségre van szükségre, a Bizottság értesíti a kérelmező tagállamot. Az érintett tagállam tisztviselői vagy alkalmazottai részt vehetnek ezeken az ellenőrzéseken.

(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben az (1) bekezdés e) pontját kiegészíti a jelentendő szabálytalanságok eseteinek és a benyújtandó adatokra vonatkozó kritériumoknak a meghatározásával.

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el a 26. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban, hogy e cikk egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében meghatározza a szabálytalanságok bejelentésének formátumát.

(7)  A tagállam gondoskodik róla, hogy a felmerült kiadásokkal kapcsolatos igazoló dokumentumok az EGAA-ból EÁA-ból kapott pénzügyi hozzájárulás lezárását követő három évig a Bizottság és a Számvevőszék számára hozzáférhetők maradjanak.

24. cikk

A pénzügyi hozzájárulás visszafizettetése

(1)  Abban az esetben, ha az összegangolt, személyre szabott szolgáltatáscsomag tényleges költsége kevesebb mint a pénzügyi hozzájárulás 16. cikk alapján megállapított összege, a Bizottság – miután a tagállamnak lehetőséget biztosított észrevételek benyújtására – a tagállamot a pénzügyi hozzájárulás megfelelő részének visszafizetésére kötelezi.

(2)  Ha a szükséges ellenőrzések elvégzése után a Bizottság megállapítja, hogy a tagállam nem tett eleget a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatban vagy a 23. cikk (1) bekezdésében megállapított kötelezettségeknek, lehetőséget biztosít az adott tagállamnak, hogy észrevételeket tegyen. Amennyiben nem sikerül megállapodni, a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határozatot fogad el, és a szóban forgó intézkedésre az EGAA-ból EÁA-ból juttatott hozzájárulás részleges vagy teljes visszavonásával elvégzi a szükséges pénzügyi korrekciókat. E határozat meghozatalára a tagállamtól kapott észrevételek beérkezését követő 12 hónappal kerül sor. Az érintett tagállam visszafizettet minden, a feltárt szabálytalanság következtében jogosulatlanul kifizetett összeget, visszafizeti azt a Bizottságnak, és amennyiben az összeget az érintett tagállam a rendelkezésre álló időn belül nem fizeti vissza, késedelmi kamat is esedékessé válik.

25. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 19. cikk (3) bekezdésében és a 23. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására szóló felhatalmazása e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődően határozatlan időre szól.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 19. cikk (3) bekezdésében és a 23. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 19. cikk (3) bekezdése és a 23. cikk (5) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam elteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

26. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(27) értelmében vett bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

27. cikk

Átmeneti rendelkezés

Az 1309/2013/EU rendelet továbbra is alkalmazandó a 2020. december 31-ig benyújtott kérelmekre. Továbbra is alkalmazandó az érintett ügyekre azok lezárásáig.

28. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit a 2021. január 1-jétől benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

Az EGGA EÁA-pályázatok közös kimeneti mutatói és eredménymutatói

Minden személyes adatot(28) társadalmi nem szerinti bontásban kell tárolni (nő, férfi, nem bináris).

1.  A kedvezményezettekre vonatkozó közös kimeneti mutatók

–  munkanélküli*,

–  inaktív*,

–  alkalmazott*,

–  önálló vállalkozó*,

–  30 éven aluli*,

–  54 éven felüli*,

–  alsó középfokú vagy annál alacsonyabb szintű végzettséggel rendelkező (ISCED 0-2)*,

–  felső középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED 4) végzettséggel rendelkező*,

–  felsőfokú (ISCED 5–8) végzettséggel rendelkező*,

–  kevesebb mint két év szakmai tapasztalattal rendelkező,

–  több mint kettő, de kevesebb mint 10 év szakmai tapasztalattal rendelkező,

–  több mint 10 év szakmai tapasztalattal rendelkező. [Mód. 95]

A kedvezményezettek teljes száma a foglalkoztatási viszonyra(29) vonatkozó közös kimeneti mutatók alapján, automatikusan kerül kiszámításra.

Az EGAA-ból EÁA-ból társfinanszírozott intézkedések kedvezményezettjeire vonatkozó ezen adatokat szerepeltetni kell a záró jelentésben a 20. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint.

2.  A kedvezményezettekre vonatkozó közös eredménymutatók

–  azon EGAAEÁA-kedvezményezettek százalékos aránya, akik 6 hónappal a végrehajtási időszak végét követően foglalkoztatásban állnak (a munkaszerződés típusa szerinti bontásban: teljes munkaidőben/részmunkaidőben, határozott időre/határozatlan időre szóló szerződéssel) vagy önálló vállalkozók*,

–  azon EGAAEÁA-kedvezményezettek százalékos aránya, akik 6 hónappal a végrehajtási időszak végét követően képesítéssel rendelkeznek*,

–  azon EGAAEÁA-kedvezményezettek százalékos aránya, akik 6 hónappal a végrehajtási időszak végét követően oktatásban vagy képzésben vesznek részt*.

Ezeket az adatokat a 20. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint a záró jelentésben kell benyújtani, és (a 20. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározottak szerint) az illetékes hatóságok által szolgáltatott adatok és a kedvezményezettek körében végzett felmérések alapján kell gyűjteni. Az említett adatoknak a kedvezményezetteknek a közös kimeneti mutatók révén jelentett teljes számára ki kell terjedniük (1). A százalékos arányoknak tehát erre az összesített számra kell vonatkozniuk.

3.  A kedvezményezettekre vonatkozó hosszabb távú közös eredménymutató

–  azon EGAAEÁA-kedvezményezettek százalékos aránya, akik 18 hónappal a költségvetési rendeletben meghatározott végrehajtási időszak végét követően foglalkoztatásban állnak, ideértve az önálló vállalkozást*.

Ezeket az adatokat a végrehajtási időszak végét követő tizenkilencedik hónap végéig kell megadni. Az adatoknak a közös kimeneti mutatók (1) révén jelentett kedvezményezettek teljes számára ki kell terjedniük. A százalékos arányoknak tehát erre az összesített számra kell vonatkozniuk. A több mint 1 000 kedvezményezettet érintő nagyobb eseteknél az adatgyűjtés történhet a kedvezményezettek kimeneti mutató (1) útján jelentett teljes számának reprezentatív mintája alapján is.

(1)HL C ...
(2)HL C ...
(3)Az Európai Parlament 2019. január 16-i álláspontja.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hu
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(7)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hu
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_hu
(11)A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret” (COM(2013)0882, 2013.12.13.).
(12)Az Európai Parlament és a Tanács 1927/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról (HL L 406., 2006.12.30., 1. o.).
(13)Az Európai Parlament és a Tanács 546/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).
(14)Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).
(15)COM(2018)0297 és az azt kísérő SWD(2018)0192.
(16)A Bizottság szolgálati munkadokumentuma SWD(2018)0171 és melléklete COM(2018)0321.
(17)HL L […], […], […]. o.
(18)A hivatkozást naprakésszé kell tenni.
(19)A hivatkozást naprakésszé kell tenni.
(20)Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
(21)A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).
(22)A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).
(23)A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).
(24)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).
(25) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(26)A hivatkozást ellenőrizni kell/naprakésszé kell tenni: A Tanács 98/59/EK irányelve (1998. július 20.) a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 225., 1998.8.12., 16. o.).
(27) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(28)Az irányító hatóságok olyan rendszert állítanak fel, amely számítógépes formában rögzíti és tárolja az egyes résztvevőkre vonatkozó adatokat. A tagállamok által bevezetett adatfeldolgozási szabályoknak összhangban kell lenniük a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) rendelkezéseivel és különösen annak 4., 6. és 9. cikkével. A *-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott adatok az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően személyes adatoknak minősülnek. Az adatfeldolgozás az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (lásd az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontját).
(29)munkanélküli, inaktív, alkalmazott, önálló vállalkozó.

Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat