Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0202(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0445/2018

Pateikti tekstai :

A8-0445/2018

Debatai :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0019

Priimti tekstai
PDF 310kWORD 84k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0380),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 3 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0231/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę (2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą, Tarptautinės prekybos komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0445/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. sausio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/... dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) pereinamojo laikotarpio fondo (EFT) [Šis pakeitimas taikomas visam tekstui]
P8_TC1-COD(2018)0202

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 175 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  įgyvendinant fondų veiklą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 ir 10 straipsnyje straipsniuose, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Pagal SESV 8 straipsnį valstybės narės ir Komisija turėtų siekti pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir didinti jų lygybę bei integruoti lyčių aspektą, taip pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“; [2 pakeit.]

(2)  2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge paskelbė Europos socialinių teisių ramstį(4), kuriuo siekiama spręsti socialines Europos problemas. Atsižvelgiant į kintančias darbo rinkos realijas, Sąjunga turi būti pasirengusi spręsti dabartinius ir būsimus globalizacijos ir skaitmeninės transformacijos uždavinius, užtikrinti, kad ekonomikos augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir socialinė politika – geresnė. Dvidešimt pagrindinių ramsčio principų suskirstyti į tris kategorijas: lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos; socialinė apsauga ir įtrauktis. Europos socialinių teisių ramstis – Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių pereinamojo laikotarpio fondo (EGF EFT) bendrosios gairės, kuriomis vadovaudamasi Sąjunga gali praktiškai įgyvendinti atitinkamus ramsčio principus didelio masto restruktūrizavimo atveju;

(3)  2017 m. birželio 20 d. Taryba patvirtino Sąjungos atsaką(5) į „JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“(6) – tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog svarbu subalansuotai ir integruotai užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis aspektais (ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad darnaus vystymosi aspektai būtų įtraukiami į Europos politikos sistemą ir kad Sąjunga, reaguodama į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir taikant darnaus vystymosi principą kaip pagrindinį visų Sąjungos politikos sričių principą, taip pat finansavimo priemonių srityje;

(4)  2018 m. vasario mėn. Komisija priėmė komunikatą „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“(7). Jame pabrėžta, kad Sąjungos biudžeto lėšomis turi būti remiama unikali Europos socialinė rinkos ekonomika. Todėl bus labai svarbu didinti užimtumo galimybes ir spręsti su įgūdžiais susijusias problemas, visų pirma skaitmeninės transformacijos srityje skaitmeninimo, automatizavimo, perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos, visiškai laikantis 2015 m. Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, priimto po 21-osios Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos. Vienas iš esminių kitos Daugiametės finansinės programos principų – biudžeto lankstumas. Reikia išsaugoti lankstumo mechanizmus, kurie leistų Sąjungai labiau laiku reaguoti į nenumatytus įvykius ir užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų naudojami ten, kur jų labiausiai reikia; [3 pakeit.]

(5)  Baltojoje knygoje dėl Europos ateities(8) Komisija reiškia susirūpinimą dėl izoliacionistinių judėjimų, didėjančių abejonių dėl atviros prekybos naudos ir Sąjungos socialinės rinkos ekonomikos apskritai;

(6)  savo Diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo(9) Komisija nustatė, kad išaugusią kvalifikuotos darbo jėgos paklausą ir mažėjantį darbo vietų, kurioms užimti pakanka žemos kvalifikacijos, skaičių labiausiai lemia su prekyba susijusi globalizacija ir technologiniai pokyčiai. Nepaisant labai didelių Kad ir pripažįstant atviresnės prekybos ir tolesnės pasaulio ekonomikų integracijos privalumų, būtina privalumus, reikia atitinkamų priemonių, kad būtų galima kovoti su šiuo neigiamu šalutiniu poveikiu. Kadangi jau dabar globalizacijos nauda žmonėms ir regionams yra nevienoda, o nukentėjusiems asmenims ir regionams daromas didelis poveikis, esama pavojaus, kad dėl vis spartesnės technologinės pažangos technologijų ir aplinkos pokyčių šis poveikis dar labiau stiprės. Todėl, laikantis solidarumo ir tvarumo principų, bus būtina užtikrinti, kad globalizacijos teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningiau. Atitinkami Sąjungos struktūriniai fondai, tokie kaip „Europos socialinis fondas +“ („ESF +“), turėtų geriau numatyti bet kokį neigiamą globalizacijos ir technologinių bei aplinkos pokyčių poveikį, kad verslo pasaulis ir darbo jėga geriau prisitaikytų, derinant ekonomikos atvirumą augimą ir technologinę pažangą su tinkama socialine apsauga ir aktyvia parama ieškant darbo ir savarankiško darbo galimybių; [4 pakeit.]

(7)  Diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities(10) Komisija pabrėžia reikmę sumažinti ekonominius ir socialinius valstybių narių ir jų regionų skirtumus. Todėl svarbiausias prioritetas yra investicijos į darnų vystymąsi, lygybę, socialinę įtrauktį, švietimą ir mokymą bei sveikatą; [5 pakeit.]

(8)  tikėtina, kad dėl klimato kaitos, globalizacijos ir technologinių pokyčių toliau didės pasaulio ekonomikų sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. Darbo jėgos perskirstymas – neatskiriama ir neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai svarbu teikti paramą atleistiems darbuotojams ir tiems, kuriems gresia atleidimas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams remti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EFT, kuris skirtas reaguojamojo pobūdžio pagalbai teikti didelio masto restruktūrizavimo atveju. Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema(11) – Sąjungos politikos priemonė, kuria nustatoma įmonių restruktūrizavimo prognozavimo ir valdymo gerosios patirties sistema. Ši sistema nurodo, kaip adekvačiomis politinėmis priemonėmis galima spręsti problemas, kurias kelia ekonomikos prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. Valstybės narės raginamos naudotis ES ir nacionaliniu finansavimu taip, kad socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų kuo veiksmingiau sušvelnintas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EGF, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio pagalbą netikėto didelio masto restruktūrizavimo atveju; [6 pakeit.]

(9)  2007 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. daugiametės finansinės programos laikotarpiui Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) buvo įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1927/2006(12). EGF įsteigimu siekta suteikti galimybių Sąjungai parodyti solidarumą su darbuotojais, kurie prarado darbą dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių;

(10)  Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 taikymo sritis išplėsta 2009 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 546/2009(13), pagal kurį, remiantis Europos ekonomikos atkūrimo planu, pradėta remti darbuotojus, praradusius darbą tiesiogiai dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės;

(11)  dabartinės finansinės programos laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013(14) taikymo sritis buvo išplėsta, kad apimtų ne tik atleidimą iš darbo dėl rimto ekonomikos sutrikdymo, kurį nulėmė tebesitęsianti pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė, į kurią atsižvelgta Reglamente (EB) Nr. 546/2009, bet ir kitas naujas pasaulines finansų ir ekonomikos krizes;

(11a)  EFT programa turėtų būti matoma ir pagal ją turėtų būti reikalaujama pateikti daugiau ir geresnių duomenų, kad būtų galima atlikti tinkamą mokslinį EFT vertinimą ir išvengti administracinių kliūčių, susijusių su prekybos reguliavimui skirtos pagalbos programos veikimu; [7 pakeit.]

(12)  siekdama įvertinti, kaip ir kokiu mastu EGF pasiekė iškeltus tikslu, Komisija atliko EGF laikotarpio vidurio vertinimą. Paaiškėjo, kad EGF yra veiksmingas ir kad, palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu, reintegruojama didesnė dalis atleistų darbuotojų. Atlikus vertinimą taip pat nustatyta, kad EGF sukūrė Europos pridėtinės vertės. Tai ypač pasakytina apie Fondo paramos apimties daromą poveikį – dėl EGF paramos ne tik siūloma daugiau ir įvairesnių paslaugų, bet ir intensyvėja jų teikimas. Be to, EGF intervencijos yra gerai matomos ir rodo ES pridėtinę vertę tiesiai plačiajai visuomenei. Vis dėlto nustatyti ir keli trūkumai. Viena vertus, mobilizavimo procedūra laikyta pernelyg ilga. Daugelis valstybių narių pranešė patiriančios sunkumų rengdamos išsamią atleidimą sukėlusio įvykio aplinkybių analizę. Sunkumai, susiję su finansiniais ir instituciniais pajėgumais, yra svarbiausia priežastis, dėl kurios valstybės narės neteikia paraiškų, nors jos būtų atitikusios EGF paramos kriterijus. Kita vertus, gali tiesiog trūkti žmogiškųjų išteklių – šiuo metu valstybės narės techninės paramos gali prašyti tik jeigu jos įgyvendina EGF paraišką. Kadangi atleidimai gali būti netikėti, svarbu, kad valstybės narės būtų pasirengusios nedelsiant reaguoti ir galėtų neatidėliodamos teikti paraišką. Be to, atrodo, kad tam tikrose valstybėse narėse reikėtų dėti gerokai daugiau pastangų siekiant stiprinti institucinius pajėgumus, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą ir rezultatyvų EGF paraiškų įgyvendinimą. 500 atleistų darbuotojų riba buvo kritikuojama kaip pernelyg aukšta, ypač kalbant apie menkiau apgyvendintus regionus(15);

(13)  Komisija pabrėžia nemažėjančią EGF EFT, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl didelio masto restruktūrizavimo darbo netekusius darbuotojus ir padedančio jiems kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose atleistiems darbuotojams, kad palengvintų jų reintegraciją į darbo rinką kokybiškas ir tvarias darbo vietas. Dėl atviros prekybos, technologinių pokyčių ir, skaitmeninimo ir automatizavimo ar kitų veiksnių, kaip antai Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos arba perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, sąveikumo ir abipusio poveikio, darosi vis sunkiau išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo vietų praradimą, todėl ateityje EGF EFT mobilizavimas turi turėtų būti grindžiamas tik dideliu restruktūrizavimo poveikiu. Atsižvelgiant į EGF EFT tikslą – teikti paramą ypatingos skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, taip papildant labiau prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš ESF+, EGF turi EFT turėtų likti lanksti ir speciali priemonė ir neturėtų būti įtraukta apskaičiuojant viršutines Daugiametės finansinės programos biudžeto ribas, kaip nustatyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir jo priede(16); [8 ir 97 pakeit.]

(13a)  2018 m. gegužės 30 d. rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių Europos Parlamentas dar kartą patvirtino savo tvirtą poziciją dėl būtino finansavimo lygio svarbiausioms Sąjungos politikos priemonėms 2021–2027 m. DFP laikotarpiu, kad būtų sudaryta galimybė įgyvendinti šių politikos priemonių misiją ir tikslus. Jis visų pirma pabrėžė raginimą padvigubinti pagal DFP skiriamą specialų finansavimą MVĮ ir finansavimą kovai su jaunimo nedarbu; jis palankiai įvertino kelis pasiūlymus, kuriais patobulinamos dabartinės nuostatos, o būtent padidintus asignavimus specialioms priemonėms; jis taip pat paskelbė, kad prireikus ketina derėtis dėl papildomų patobulinimų; [9 pakeit.]

(14)  kaip jau minėta, norint išsaugoti europinį EGF EFT pobūdį, paraiška dėl paramos turėtų būti teikiama, kai didelio masto restruktūrizavimo atvejis padaro didelį poveikį vietos ar regiono ekonomikai. Tas poveikis turėtų būti apibrėžtas kaip minimalus per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį prarastų darbo vietų skaičius. Atsižvelgiant į laikotarpio vidurio vertinimo išvadas, minimalus per keturių (sektoriaus atvejais – šešių) mėnesių ataskaitinį laikotarpį atitinkamus ataskaitinius laikotarpius atleistų darbuotojų skaičius turėtų būti 250 200. Tuo pačiu metu vykstančios atleidimų skirtinguose to paties regiono sektoriuose bangos taip pat gali padaryti labai didelį poveikį vietos darbo rinkai, todėl turėtų būti suteikta galimybė teikti regionines paraiškas. Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, įskaitant atokiausius regionus, kaip nustatyta SESV 349 straipsnyje, arba išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas galima turėtų būti įmanoma paraiškas teikti ir esant mažesniam atleistų darbuotojų skaičiui; [10 pakeit.]

(14a)  laikantis subsidiarumo principo ir atsižvelgiant į tai, kad didelis restruktūrizavimo poveikis turi būti nustatytas kaip riba, kuriai esant galima teikti EFT paraišką, EFT turėtų siekti rodyti solidarumą su atleistais darbuotojais iš įvairių įmonių, neatsižvelgiant į jų dydį; [11 pakeit.]

(14b)  EFT turėtų išlikti specialia Sąjungos priemone, reaguojančia į situacijas, lemiančias didelio masto restruktūrizacijos atvejus Europos darbo rinkoje. Tačiau Sąjunga turėtų toliau stengtis rasti tvaresnių būdų spręsti struktūrinių pokyčių klausimus ir problemas, kurios daro poveikį darbo rinkoms ir lemia tokius atvejus valstybėse narėse; [12 pakeit.]

(15)  siekiant parodyti Sąjungos solidarumą su atleistais darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko, prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir jo įgyvendinimo bendro finansavimo norma turėtų būti tokia pati, kaip atitinamos valstybės narės ESF+ norma;

(16)  dalį EGF EFT skiriamo Sąjungos biudžeto turėtų įgyvendinti Komisija pagal pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis narėmis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) [naujojo Finansinio reglamento numeris](17) (toliau – Finansinis reglamentas). Todėl, įgyvendindamos EGF EFT pagal pasidalijamąjį valdymą, Komisija ir valstybės narės turėtų laikytis Finansiniame reglamente nustatytų principų, pavyzdžiui, patikimo finansų valdymo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų;

(17)  Europos pokyčių stebėsenos centras, įsikūręs Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fonde („Eurofound“) Dubline, padeda Komisijai ir valstybėms narėms atlikti kokybinę ir kiekybinę analizę, kad joms būtų lengviau įvertinti tendencijas, kaip antai globalizacijos, technologinių ir aplinkos pokyčių, restruktūrizavimo ir EGF EFT naudojimo tendencijas. Siekiant veiksmingiau kovoti su lyčių nelygybe, tokioje analizėje turėtų būti pateikiama pakankamai suskirstytų duomenų, ypač iš lyčių perspektyvos; [13 pakeit.]

(17a)  „Eurofound“ Europos restruktūrizavimo stebėjimo centras (ERM), remdamasis nacionalinių korespondentų tinklu, visoje ES tikruoju laiku seka pranešimus apie didelio masto restruktūrizavimo atvejus. ERM yra labai svarbus Europos pereinamojo laikotarpio fondui ir turėtų padėti ETF vykdyti veiklą, visų pirma padėti ankstyvuoju etapu nustatyti galimus intervencijos atvejus; [14 pakeit.]

(18)  atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės gauti EGF EFT paramą. Todėl atleisti darbuotojai, nepriklausomai nuo darbo santykių tipo ir trukmės, ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi EGF EFT paramos gavėjais; [15 pakeit.]

(19)  EGF EFT fondo finansinė parama visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms ir prie individualių poreikių pritaikytoms paslaugoms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje kokybiškas ir tvarias darbo vietas į ateitį orientuotame sektoriuje (ar tai būtų tas pats ar kitas veiklos sektorius), tačiau ja taip pat turėtų būti siekiama skatinti savarankišką darbą ir įmonių, įskaitant kooperatyvus, steigimą. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai ir, kai reikia, lyčių stereotipų užimtumo srityje panaikinimui. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Finansiniai įnašai turėtų papildyti bet kokias priemones, už kurias atsakingos valstybės narės ir (arba) įmonės pagal nacionalinius teisės aktus arba kolektyvines sutartis, o ne šiuos įsipareigojimus pakeisti. Bendrovės galėtų turėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EGF EFT remiamų priemonių finansavimo; [16 pakeit.]

(19a)  įgyvendindamos ir rengdamos suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kuriuo tiksliniams paramos gavėjams siekiama palengvinti reintegraciją, valstybės narės turėtų remtis skaitmenine darbotvarke ir bendrosios skaitmeninės rinkos strategija ir labiau orientuotis į jų tikslus, siekiant sumažinti didelę lyčių nelygybę IRT ir gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos srityse, skatinant moterų perkvalifikavimą darbui IRT ir gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos srityse. Įgyvendindamos ir rengdamos suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, valstybės narės taip pat turėtų vengti tradicinio vienos lyties dominavimo šiose pramonės šakose ir sektoriuose įtvirtinimo. Didinant įvairiuose sektoriuose, pvz., finansų, IRT ir gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos, menkiau atstovaujamos lyties darbuotojų skaičių būtų prisidėta prie vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo mažinimo; [17 pakeit.]

(20)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės pirmenybę turėtų teikti toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų didinti paramos gavėjų įsidarbinamumą. Valstybės narės turėtų siekti, kad per šešių septynių mėnesių laikotarpį iki galutinės finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitos pateikimo termino į kokybiškas ir tvarias darbo rinką vietas kuo greičiau tvariai reintegruotųsi kuo daugiau visi paramos gavėjų gavėjai, dalyvaujančių dalyvaujantys įgyvendinant tas priemones. Rengiant suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, turėtų būti atsižvelgta į pagrindines atleidimų iš darbo priežastis ir nuspėtos rinkos ateities perspektyvos bei įgūdžiai, kurių reikės. Suderintas paketas turėtų būti visapusiškai suderinamas su perėjimu prie klimatui nekenkiančios ir tausaus išteklių naudojimo ekonomikos; [18 pakeit.]

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant neįgaliuosius, priklausomų giminaičių turinčius asmenis, jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis, žemos kvalifikacijos asmenis, migrantų kilmės asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF EFT paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje; [19 pakeit.]

(21a)  laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2017 m. kovo mėn. Komisija iš 21 valstybės narės gavo 148 paraiškas dėl bendro finansavimo EGF lėšomis – iš viso beveik 600 mln. EUR, kad būtų padėta 138 888 atleistiems darbuotojams ir 2 944 asmenims, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose (NEET); [20 pakeit.]

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad teikiamos paraiškos skubiai pateiktų tinkamai užpildytas paraiškas dėl EGF EFT finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos, o Sąjungos institucijos turėtų padaryti viską, ką gali, kad jos būtų greitai įvertintos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį; [21 pakeit.]

(22a)  siekiant palengvinti šio reglamento ir jo tikslų įgyvendinimą, EFT ir jo teikiamoms galimybėms reikėtų suteikti daugiau viešumo, visų pirma atitinkamų valstybių narių institucijų lygmeniu; [22 pakeit.]

(22b)  Komisija nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms turėtų sudaryti lengvesnės prieigos galimybes įsteigdama specialią pagalbos tarnybą, kuri teiktų bendrą informaciją ir paaiškinimus apie procedūras ir apie tai, kaip pateikti paraišką. Ta pagalbos tarnyba turėtų pateikti standartines statistiniams duomenims ir tolesnei analizei skirtas formas; [23 pakeit.]

(23)  kad apsaugotų paramos gavėjų ir už priemonių įgyvendinimą atsakingų institucijų interesus, paraišką teikianti valstybė narė turėtų informuoti visus asmenis, susijusius su paraiškos procedūra, apie paraiškos nagrinėjimo eigą, ir užtikrinti jų dalyvavimą įgyvendinimo procese; [24 pakeit.]

(24)  vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu, EGF EFT finansinė parama turėtų ne negali pakeisti paramos priemones priemonių, kurios paramos gavėjams teikiamos iš Sąjungos fondų ar pagal kitų Sąjungos politikos sričių teisės aktus ar programas, bet turėtų jas papildyti, kai tik tai įmanoma. Be to, EFT finansine parama negalima pakeisti nacionalinių priemonių ar priemonių, kurias darbuotojus atleidžiančios įmonės privalo taikyti pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis, bet ja turėtų būti sukurta tikra Europos pridėtinė vertė; [25 pakeit.]

(25)  pagal lygybės principą valstybės narės turėtų užtikrinti veiksmingą galimybę gauti informaciją apie EFT visoje jų teritorijoje, įskaitant kaimo vietoves. Visų pirma Komisija turėtų skatinti gerosios patirties skaidą, supažindinti su tinkamumo gauti EFT paramą kriterijais ir paraiškų pateikimo procedūromis bei užtikrinti didesnį fondo žinomumą tarp Sąjungos piliečių, ypač darbuotojų. Reikėtų įtraukti specialias nuostatas dėl informavimo apie EGF EFT paraiškas ir rezultatus bei komunikacijos nuostatas; [26 pakeit.]

(26)  siekiant palengvinti šio reglamento įgyvendinimą, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti nuo tos dienos, kai valstybė narė pradeda teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, arba nuo tos dienos, kai valstybė narė patiria su EGF EFT paramos įgyvendinimu susijusių administracinių išlaidų;

(27)  siekiant patenkinti visų pirma pirmaisiais kiekvienų metų mėnesiais kylančius poreikius, kai ypač sudėtinga atlikti perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių, vykdant metinę biudžeto procedūrą EGF EFT biudžeto eilutėje reikėtų numatyti adekvačią mokėjimų asignavimo sumą;

(27a)  siekiant patenkinti visų pirma pirmaisiais kiekvienų metų mėnesiais kylančius poreikius, kai ypač sudėtinga atlikti perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių, vykdant metinę biudžeto procedūrą EFT biudžeto eilutėje reikėtų numatyti adekvačią mokėjimų asignavimų sumą; [27 pakeit.]

(28)  [Daugiametėje finansinėje programoje ir [data ateityje] Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(18) (toliau – Tarpinstitucinis susitarimas) nustatyta EGF EFT biudžeto sistema;]

(29)  siekiant apsaugoti paramos gavėjų interesus, parama turėtų būti teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau. Valstybės narės ir Sąjungos institucijos, dalyvaujančios su EGF EFT susijusių sprendimų priėmimo procese, turėtų padaryti viską, ką gali, kad sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir supaprastintų procedūras, taip siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF EFT lėšų mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir greitai; todėl ateityje dėl Komisijos teikiamų prašymų perkelti lėšas spręs biudžeto valdymo institucija ir Komisijos pasiūlymo dėl EGF lėšų mobilizavimo daugiau nebereikės; [atskiras balsavimas]

(30)  tuo atveju, kai įmonė uždaroma, galima padėti tos įmonės atleistiems darbuotojams perimti visą buvusio darbdavio veiklą ar jos dalį, be to, valstybė narė, kurioje yra ta įmonė, gali avansu išmokėti lėšas, kurių skubiai reikia tam, kad būtų galima tai padaryti; [29 pakeit.]

(31)  kad Europos Parlamentas galėtų vykdyti demokratinę kontrolę ir Komisija galėtų nuolat stebėti EGF EFT paramos rezultatus, valstybės narės turėtų pateikti galutinę EGF EFT paramos įgyvendinimo ataskaitą, kuria turėtų būti reaguojama į aiškius stebėsenos reikalavimus ir kuri turėtų apimti paramos gavėjų pažangos stebėjimą ir poveikio lyčių lygybei vertinimą; [30 pakeit.]

(32)  valstybės narės turėtų likti atsakingos už finansinės paramos panaudojimą ir Sąjungos lėšomis remiamų veiksmų valdymą ir kontrolę, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – Finansinis reglamentas)(19) ar jį pakeitusio reglamento atitinkamose nuostatose. Valstybės narės turėtų įrodymais pagrįsti iš EGF EFT gautos finansinės paramos panaudojimą. Atsižvelgiant į tai, kad EGF EFT remiamų veiksmų įgyvendinimo laikotarpis yra trumpas, ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų atspindėti ypatingą EGF EFT intervencijų pobūdį;

(32a)  valstybės narės turėtų vykdyti veiksmingus komunikacijos veiksmus, kad paskatintų EFT finansinės paramos skyrimą, praneštų apie tai, kad finansavimas gaunamas iš Sąjungos, ir padidintų veiksmų, Sąjungos finansuojamų iš šio fondo, matomumą; [31 pakeit.]

(33)  valstybės narės taip pat turėtų užkirsti kelią bet kokiems paramos gavėjų pažeidimams, įskaitant paramos gavėjų sukčiavimą, juos aptikti ir veiksmingai ištaisyti. Be to, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(20), Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/95(21) ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96(22) Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939(23) Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veikos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis(24), ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių, kad bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, visapusiškai bendradarbiautų siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteiktų būtinas teises ir prieigą Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrintų, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie nustatytus pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, taip pat apie tolesnius savo ir OLAF tyrimų veiksmus;

(34)  pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013[1], Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/95[2], Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96[3] ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939[4] Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių nuobaudų skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/1371, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

(35)  šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šiomis Finansiniame reglamente nustatytomis taisyklėmis visų pirma reglamentuojama biudžeto nustatymo ir įgyvendinimo dotacijomis, viešaisiais pirkimais, apdovanojimais ir netiesioginiu vykdymu procedūra ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes teisinės valstybės principo laikymasis – būtina patikimo finansų valdymo ir veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

(36)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros(25) 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti Programą remiantis informacija, surinkta laikantis specialių stebėsenos reikalavimų, tačiau drauge vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, visų pirma valstybėms narėms. Šie reikalavimai prireikus gali apimti išmatuojamus rodiklius, kurie būtų Programos poveikio vietos lygmeniu vertinimo pagrindas;

(37)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų DFP 2021–2027 m. laikotarpiu, ir prie metinio 30 proc. tikslo, kuris turi būti pasiektas kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2027 m. Rengiant ir įgyvendinant Fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą; [32 pakeit.]

(38)  kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų masto ir tikėtino poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(39)  atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos skaitmeninė transformacija reikalauja, kad darbuotojai būtų įgiję tam tikrus skaitmeninius gebėjimus, skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas siūlomo siūlomų prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo horizontalusis elementas ir ja taip pat turėtų būti siekiama padidinti moterų skaičių mokslo, technologijos, inžinerijos ir matematikos profesijų srityse, [33 pakeit.]

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Reglamentu įsteigiamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių pereinamojo laikotarpio fondas (EGF EFT ).

Jame nustatomi EGF EFT tikslai, Sąjungos finansavimo formos ir finansavimo skyrimo taisyklės bei kriterijai, taip pat taisyklės, taikomos valstybių narių paraiškoms skirti EGF EFT finansinę paramą specialiai 7 straipsnyje nurodytiems paramos gavėjams skirtoms priemonėms įgyvendinti. [34 pakeit.]

2 straipsnis

Paskirtis

EFT tikslas – remti socialinę ir ekonominę transformaciją, kuri vyksta dėl globalizacijos ir technologijų bei aplinkos pokyčių, ir padėti atleistiems darbuotojams skatinant alternatyvaus pobūdžio ir tvarų užimtumą. EFT yra skubios pagalbos fondas, kuris veikia reaktyviai ir padeda užtikrinti teisingą perėjimą. EGF EFT, padėdamas atleistiems darbuotojams prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių, prisideda prie geresnio globalizacijos ir technologinės pažangos teikiamos naudos paskirstymo. Tai darydamas EGF EFT padeda įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir didinti regionų bei valstybių narių socialinę ir ekonominę sanglaudą. [35 pakeit.]

3 straipsnis

Tikslai

1.  Bendras iniciatyvos tikslas – parodyti solidarumą su atleistais darbuotojais, nepaisant jų darbo santykių pobūdžio ir trukmės, ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl netikėto didelio masto restruktūrizavimo, kaip nustatyta 5 straipsnyje straipsnio 1–3 dalyse, ir juos finansiškai paremti šių asmenų sugrąžinimo į darbą priemones. [36 pakeit.]

2.  Konkretusis EGF EFT tikslas – teikti darbuotojams reintegracijai į darbo rinką skirtą paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar, automatizavimo ir technologinių pokyčių padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms, taip pat lyčių lygybės skatinimui. [37 ir 98 pakeit.]

4 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

a)  atleistas darbuotojas – darbuotojas, neatsižvelgiant į jo darbo santykių pobūdį ar trukmę, kuris darbo neteko pirma laiko, nes buvo atleistas, arba kurio darbo sutartis nepratęsiama dėl ekonominių priežasčių; [38 pakeit.]

b)  savarankiškai dirbantis asmuo – asmuo, įdarbinęs mažiau nei 10 darbuotojų;

c)  paramos gavėjas – asmuo, dalyvaujantis EGF EFT bendrai finansuojamose priemonėse;

d)  pažeidimas – taikytinos teisės nesilaikymas, atsirandantis dėl EGF EFT įgyvendinimo veikloje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus į biudžetą padaroma ar būtų padaryta žala Sąjungos biudžetui.

5 straipsnis

Intervencijos kriterijai

1.  Valstybės narės iš EGF EFT teikiamos finansinės paramos priemonėms, skirtoms atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, gali prašyti vadovaudamosi šio straipsnio nuostatomis.

2.  EGF EFT finansinė parama teikiama didelio masto restruktūrizavimo atveju, dėl kurio:

a)  per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje sustabdoma daugiau kaip 250 bent 200 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant veiklos sustabdymą tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse; [39 pakeit.]

b)  per šešių devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose arba daugiau nei dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, sustabdoma daugiau kaip 250 bent 200 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, su sąlyga, kad dviejuose iš šių regionų atleistų darbuotojų arba darbą praradusių savarankiškai dirbančių asmenų drauge sudėjus yra daugiau nei 250 bent 200; [40 pakeit.]

c)  per keturių devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje arba skirtinguose sektoriuose ir yra viename NUTS 2 lygio regione, sustabdoma daugiau kaip 250 bent 200 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla. [41 pakeit.]

3.  Mažose darbo rinkose arba paraišką teikiančios valstybės narės tinkamai pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač taip pat tais atvejais, kai teikiama su MVĮ susijusi paraiška, pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti finansinę paramą gali būti laikoma priimtina, net jei 1 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatyti kriterijai tenkinami nevisiškai, kai atleidimas daro didelį poveikį užimtumui atleidimas ir vietos ar, regiono ar nacionalinei ekonomikai. Paraišką teikianti valstybė narė nurodo, kurie iš 1 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatytų kriterijų tenkinami nevisiškai. Bendra išskirtinėmis aplinkybėmis skiriamos paramos suma negali viršyti 15 proc. didžiausios metinės EGF EFT sumos. [42 pakeit.]

4.  EGF EFT lėšų mobilizuoti negalima, jei darbuotojai atleidžiami dėl valstybių narių biudžeto sumažinimo, darančio poveikį pirmiausia viešaisiais finansais finansuojamiems sektoriams. [43 pakeit.]

6 straipsnis

Atleistų darbuotojų ir veiklą nutraukusių asmenų skaičiaus apskaičiavimas

1.  Paraišką teikianti valstybė narė nurodo 4 straipsnyje apibrėžtų atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus apskaičiavimui taikytą metodą 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių taikymo tikslais. [44 pakeit.]

2.  Paraišką teikianti valstybė narė apskaičiuoja 1 dalyje nurodytą skaičių, pradėdama nuo vienos iš šių datų:

a)  dienos, kurią darbdavys, vadovaudamasis Tarybos direktyvos 98/59/EB(26) 3 straipsnio 1 dalimi, kompetentingai valdžios institucijai raštu praneša apie planuojamą kolektyvinį atleidimą iš darbo;

b)  darbdavio individualaus pranešimo darbuotojui apie jo atleidimą arba darbo sutarties nutraukimą dienos;

c)  darbo sutarties de facto nutraukimo ar jos galiojimo pabaigos dienos;

d)  paskyrimo įmonėje laikinojo darbo naudotojoje pabaigos arba

e)  savarankiškai dirbančių asmenų atveju – veiklos nutraukimo dienos, kaip nustatyta nacionaliniuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

a punkte nurodytu atveju paraišką teikianti valstybė narė iki paraiškos vertinimo pabaigos pateikia Komisijai papildomos informacijos apie faktinį atleistų darbuotojų skaičių, kaip nustatyta šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje.

7 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys paramos gavėjai

Paraišką teikianti valstybė narė gali teikti EGF EFT bendrai finansuojamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą pagal 8 straipsnį reikalavimus atitinkantiems paramos gavėjams, kurie gali būti:

a)  atleisti darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, kaip nustatyta 6 straipsnyje, per 5 straipsnyje straipsnio 1–3 dalyse nustatytą ataskaitinį laikotarpį; [45 pakeit.]

b)  atleisti darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, kaip nustatyta 6 straipsnyje, ne per 5 straipsnyje nustatytą ataskaitinį laikotarpį, t. y. šešis mėnesius iki ataskaitinio laikotarpio pradžios arba nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki paskutinės dienos prieš Komisijos atliekamo vertinimo pabaigą.

Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, nurodyti pirmos pastraipos b punkte, laikomi atitinkančiais reikalavimus, jeigu galima nustatyti aiškų priežastinį ryšį su atleidimą ataskaitiniu laikotarpiu paskatinusiu įvykiu.

Nukrypstant nuo 5 straipsnio, paraišką teikianti valstybė narė gali teikti EFT bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas ne vyresniems nei 25 metų arba, jei valstybės narės taip nusprendžia, ne vyresniems nei 30 metų nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams, kurių skaičius paraiškos pateikimo dieną lygus tikslinių paramos gavėjų skaičiui, pirmenybę teikdamos atleistiems asmenims arba asmenims, kurių veikla nutrūko, jei bent dalis atleistų asmenų yra iš NUTS 2 lygio regionų. [46 pakeit.]

8 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios priemonės

1.  EGF EFT finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, padedančias skirtas padėti tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma pažeidžiamiausiems atleistiems darbuotojams, reintegruotis į darbo kokybiškas ir tvarias darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai, dalyvaujant profesinėms organizacijoms ir (arba) darbuotojų atstovams. [47 pakeit.]

Skaitmeninės pramonės amžiuje ir tausaus išteklių naudojimo ekonomikoje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas bet kokio prie individualių poreikių pritaikytų pritaikyto mokymo ir (arba) siūlomų paslaugų paketo horizontalusis elementas. Mokymo lygis pritaikomas prie atitinkamo paramos gavėjo kvalifikacijos, įgūdžių ir konkrečių poreikių. [48 pakeit.]

Suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, be kita ko, gali sudaryti:

a)  tikslinis mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusių gebėjimų ir kitų skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių ugdymą, įgytos patirties sertifikavimas, prie individualių poreikių pritaikyta pagalba ieškant darbo, profesinis orientavimas, konsultavimas, mentorystė, pagalba atleistiems asmenims, verslumo skatinimas, pagalba norintiems pradėti dirbti savarankiškai, startuoliai, pagalba darbuotojams perimant įmonę ir bendradarbiavimo veikla; [49 pakeit.]

b)  specialios laikinos priemonės, pavyzdžiui, darbo paieškos išmokos, įdarbinimą skatinančios judumo išmokos darbdaviams, judumo vaikų priežiūros išmokos, stipendijos arba dienpinigiai, įskaitant išmokas slaugytojams ir įdarbinimą skatinančios išmokos darbdaviams, įskaitant iniciatyvas, kuriomis sudaromos lanksčios darbo sąlygos atleistiems darbuotojams. [50 pakeit.]

Su b punkte nustatytomis priemonėmis susijusios išlaidos negali viršyti neviršija 35 proc. visų šioje dalyje nurodytų suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo išlaidų. [51 pakeit.]

Investicijos į savarankišką darbą, savo verslo, įskaitant kooperatyvus, kūrimą ar įmonę perimantiems darbuotojams negali viršyti 20 000 EUR 25 000 EUR vienam atleistam darbuotojui. [52 pakeit.]

Rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą atsižvelgiama į darbo rinkos ateities perspektyvas ir būsimas gebėjimų reikmes. Suderintas paslaugų paketas turi derėti su tausaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos tendencijomis ir turi būti atsižvelgiama į skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidą ir į vietos darbo rinkos paklausą, taip pat į galimybę reintegruoti darbuotojus į su ankstesne darbo vieta susijusią profesinę sritį, kurioje dėl didelio masto restruktūrizacijos reikia naujų arba papildomų įgūdžių ir kuriame esami įgūdžiai gali būti panaudojami veiksmingiausiai. [53 pakeit.]

2.  EGF EFT finansinė parama neskiriama šioms priemonėms:

a)  1 dalies b punkte nurodytoms specialioms laikinoms priemonėms, taikomoms nereikalaujant aktyvaus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimo darbo paieškoje arba mokymosi veikloje;

b)  priemonėms, už kurias pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis atsako įmonės;

ba)  priemonėms, kuriomis visų pirma palankių sąlygų neturintys darbuotojai, asmenys, kuriems gresia didesnė skurdo rizika, ar vyresnio amžiaus darbuotojai skatinami likti darbo rinkoje arba į ją grįžti; [54 pakeit.]

bb)  priemonėms, už kurias pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis atsako įmonės. [55 pakeit.]

EGF EFT remiamos priemonės jokiomis aplinkybėmis nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių. [56 pakeit.]

3.  Suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas rengiamas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais ir (arba) su socialiniais partneriais. [57 pakeit.]

4.  Paraišką teikiančios valstybės narės iniciatyva EGF EFT finansinė parama gali būti teikiama parengiamajai, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai.

9 straipsnis

Paraiškos

1.  Paraišką teikianti valstybė narė paraišką Komisijai pateikia per 12 savaičių nuo dienos, kurią tenkinami 5 straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatyti kriterijai.

2.  Per dešimt darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos arba, kai taikytina, nuo dienos, kurią Komisija gauna paraiškos vertimą, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, Komisija patvirtina, kad gavo paraišką, ir praneša valstybei narei apie tai, kokios papildomos informacijos jai reikia, kad galėtų įvertinti paraišką įvertinti. [58 pakeit.]

3.  Valstybei narei paprašius Komisija teikia valstybėms narėms techninę paramą ankstyvuoju procedūros etapu. Jei Komisija paprašo pateikti papildomos informacijos, valstybė narė pateikia atsakymą per dešimt darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Atitinkamai valstybei narei pateikus tinkamai pagrįstą prašymą, Komisija šį terminą gali pratęsti dešimčia darbo dienų. [59 pakeit.]

4.  Remdamasi valstybės narės pateikta informacija, Komisija per 60 40 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo dienos arba, kai taikytina, paraiškos vertimo gavimo dienos įvertina, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas. Jei išskirtiniais atvejais Komisija negali laikytis to termino, ji pateikia jai gali būti suteiktas papildomas 20 dienų laikotarpis, su sąlyga, kad Komisija iš anksto pateiks rašytinį paaiškinimą raštu ir išdėsto, kuriame pagrindžia savo vėlavimo priežastis, ir pateikia tą paaiškinimą atitinkamai valstybei narei. [60 pakeit.]

5.  Paraiškoje turi būti pateikta tokia informacija:

a)  pagal 6 straipsnį apskaičiuotas atleistų darbuotojų skaičius ir apskaičiavimo metodas;

b)  patvirtinimas, kad tuo atveju, kai darbuotojus atleidusi įmonė tęsė savo veiklą po jų atleidimo, ji įvykdė visus teisinius reikalavimus, susijusius su darbuotojų atleidimu, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais; [61 pakeit.]

ba)   aiškiai nurodyti veiksmai, kurių pačios valstybės narės jau ėmėsi siekdamos teikti pagalbą atleistiems darbuotojams, ir tai, kad prašomos EFT lėšos yra papildomojo pobūdžio, nes nėra išteklių, kuriuos būtų galima skirti nacionalinėms arba regioninėms valdžios institucijoms; [62 pakeit.]

bb)   Sąjungos lėšų, kuriomis atleidžianti bendrovė jau yra pasinaudojusi per penkerius metus prieš paskelbiant apie kolektyvinį atleidimą iš darbo, apžvalga; [63 pakeit.]

c)  trumpas įvykių, dėl kurių darbuotojai buvo atleisti, aprašymas;

d)  jei taikytina, darbuotojus atleidusių įmonių, tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių, sektorių ir tikslinių paramos gavėjų kategorijos pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą išvardijimas;

e)  tikėtinas darbuotojų atleidimo poveikis vietos, regiono ar, nacionalinei arba tam tikrais atvejais tarpvalstybinei ekonomikai ir užimtumui; [64 pakeit.]

f)  suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir su juo susijusių išlaidų išsamus aprašymas, įskaitant visų pirma priemones palankių sąlygų neturinčių, žemos kvalifikacijos, vyresnio amžiaus ir jaunų bei iš nepalankioje padėtyje esančių vietovių kilusių paramos gavėjų užimtumo iniciatyvoms remti; [65 pakeit.]

g)  paaiškinimas, kokiu mastu buvo atsižvelgta į rekomendacijas, pateiktas Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirtoje ES kokybės sistemoje, ir kaip suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas papildo iš kitų nacionalinių ar Sąjungos fondų finansuojamą veiklą, įskaitant informaciją apie priemones, kurios atitinkamoms darbuotojus atleidžiančioms įmonėms yra privalomos pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis;

h)  tiksliniams paramos gavėjams skirto suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo kiekvienos priemonės ir bet kokios parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos biudžeto sąmata;

i)  vertinimo tikslais – orientacinės kiekvienam atvejui valstybės narės nustatomos paramos gavėjų reintegracijos į darbo rinką praėjus šešiems mėnesiams nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos siektinos reikšmės;

j)  data, kurią pradėta arba planuojama pradėti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams ir pradėti EGF EFT paramos įgyvendinimo veiklą, kaip nustatyta 8 straipsnyje;

k)  tvarka, pagal kurią buvo konsultuotasi su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais arba socialiniais partneriais, vietos ir regiono valdžios institucijomis ar kitomis suinteresuotosiomis šalimis, jei taikytina;

l)  patvirtinimas, kad prašoma EGF EFT parama atitinka procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles, ir patvirtinimas, kuriame paaiškinama, kodėl prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos nepakeičia priemonių, kurias bendrovės privalo taikyti pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis;

m)  nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo ir, jei taikytina, kiti bendro finansavimo šaltiniai;

ma)   teiginys, kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų finansuojamus veiksmus ir kad bus išvengta dvigubo finansavimo. [66 pakeit.]

10 straipsnis

Papildomumas, atitiktis ir koordinavimas

1.  EGF EFT finansinė parama nepakeičia priemonių, kurių bendrovės turi imtis pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis.

2.  Parama tiksliniams paramos gavėjams papildys valstybių narių nacionalinio, regioninio ir, vietos ir tam tikrais atvejais tarpvalstybinio lygmens priemones, įskaitant bendrai finansuojamas iš Sąjungos finansuojamas priemones ir programas, vadovaujantis rekomendacijomis, pateiktomis Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirtoje ES kokybės sistemoje. [67 pakeit.]

3.  EGF EFT finansinė parama teikiama tik tiek, kiek yra būtina norint parodyti solidarumą su tiksliniais paramos gavėjais ir suteikti jiems laikiną vienkartinę paramą tiksliniams paramos gavėjams. EGF EFT remiamos priemonės atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant valstybės pagalbos taisykles. [68 pakeit.]

4.  Komisija ir paraišką teikianti valstybė narė pagal savo kompetenciją užtikrina iš Sąjungos fondų ir programų teikiamos paramos koordinavimą. [69 pakeit.]

5.  Paraišką teikianti valstybė narė užtikrina, kad EGF EFT finansuojamos konkrečios priemonės nebūtų remiamos ir pagal kitas Sąjungos finansines priemones.

11 straipsnis

Vyrų ir moterų lygybė ir nediskriminavimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad įvairiais EGF visais atitinkamais EFT finansinės paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis. [70 pakeit.]

Komisija ir valstybės narės imasi visų atitinkamų veiksmų, kad įvairiais EGF EFT finansinės paramos teikimo ir įgyvendinimo etapais būtų išvengta bet kokios diskriminacijos dėl lyties, lytinės tapatybės, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

12 straipsnis

Techninė parama Komisijos iniciatyva

1.  Komisijos iniciatyva ne daugiau kaip 0,5 proc. didžiausios metinės EGF EFT sumos gali būti naudojama jo įgyvendinimo techninei ir administracinei paramai, pavyzdžiui, pasirengimo, stebėsenos, duomenų rinkimo, kontrolės, audito, vertinimo veiklai, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas, komunikacijos veiklą ir veiklą, kuria didinamas EGF EFT matomumas, ir kitoms administracinės ir techninės paramos priemonėms finansuoti. Turi būti sustiprinta sinergija su sukurtomis struktūrinių pokyčių stebėsenos sistemomis, pvz., ERM. Šios priemonės gali būti taikomos būsimiems ir buvusiems programavimo laikotarpiams. [71 pakeit.]

2.  Neviršydama 1 dalyje nurodytos ribos, Komisija teikia prašymą perkelti techninei paramai skirtus asignavimus į atitinkamas biudžeto eilutes, kaip nustatyta Finansinio reglamento 31 straipsnyje.

3.  Komisija techninę paramą įgyvendina savo iniciatyva pagal tiesioginio ar netiesioginio valdymo principus, kaip nustatyta Finansinio reglamento [62 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose].

Jeigu Komisija įgyvendina techninę paramą pagal netiesioginio valdymo principus, ji užtikrina trečiosios šalies, vykdančios jai paskirtą užduotį, skyrimo procedūros skaidrumą, taip pat praneša visoms EFT veikloje dalyvaujančioms šalims, įskaitant Europos Parlamentą, apie tuo tikslu pasirinktą subrangovą. [72 pakeit.]

4.  Komisijos techninė parama apima informacijos teikimą valstybėms narėms ir jų konsultavimą EGF EFT naudojimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais, taip pat pagalbos tarnybos įsteigimą. Komisija informaciją apie EGF EFT naudojimą kartu su aiškiomis gairėmis taip pat teikia Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams. Konsultavimo priemonės gali apimti ir darbo grupės subūrimą didelio ekonomikos sutrikdymo valstybėje narėje atveju. [73 pakeit.]

13 straipsnis

Informavimas, komunikacija ir viešinimas

1.  Valstybės narės nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą, teikdamos nuoseklią, veiksmingą ir tikslingą informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant tikslinę informaciją paramos gavėjams, vietos ir regioninėms valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir visuomenei. Valstybės narės užtikrina, kad būtų atkreiptas dėmesys į šio finansavimo teikiamą Sąjungos pridėtinę vertę, ir padeda Komisijai kaupti duomenis siekiant padidinti biudžeto skaidrumą. [74 pakeit.]

Valstybės narės naudoja ES emblemą pagal [Bendrųjų nuostatų reglamento VIII priedą] drauge su nesudėtingu teiginiu apie finansavimą („Finansuota/bendrai finansuota Europos Sąjungos lėšomis“).

2.  Komisija prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją internete, prieinamą visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta informacija apie EGF EFT, paraiškų teikimo gairės, informacija apie tinkamus finansuoti veiksmus, nuolat atnaujinamas kontaktų valstybėse narėse sąrašas, taip pat informacija apie patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžeto procedūrą. [75 pakeit.]

3.  Komisija, remdamasi savo patirtimi ir siekdama padidinti EGF rezultatyvumą EFT matomumą, skatina esamos geriausios praktikos komunikacijos srityje sklaidą ir vykdo informavimo apie EFT paraiškas ir rezultatus ir komunikacijos veiklą, siekdama sustiprinti EFT žinomumą, supažindinti su EFT tinkamumo kriterijais ir paraiškų nagrinėjimo procedūromis, didinti EFT veiksmingumą bei užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir darbuotojai žinotų apie EGF, įgyvendina veiklą, susijusią su informacija ir komunikacija apie EGF paraiškas ir rezultatus, įskaitant kaimo vietovių gyventojus ir darbuotojus, kuriems informacija yra sunkiai prieinama, žinotų apie EFT. [76 pakeit.]

Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar agentūroms paprašius būtų suteikta galimybė susipažinti su visa komunikacijos ir matomumo didinimo medžiaga, įskaitant informaciją paramos gavėjų lygmeniu, ir kad Sąjungai būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą ir visas su ja susijusias ankstesnes teises. Licencija Sąjungai suteikiamos teisės į:

–  vidaus naudojimą, t. y. teisė atgaminti, kopijuoti ir teikti komunikacijos ir matomumo didinimo medžiagą ES ir ES valstybių narių institucijoms ir agentūroms bei jų darbuotojams;

–  visos ar dalies komunikacijos ir matomumo didinimo medžiagos atgaminimą bet kokiomis priemonėmis ir bet kokia forma;

–  komunikacijos ir matomumo didinimo medžiagos skelbimą visuomenei visų rūšių komunikacijos priemonėmis;

–  visų rūšių komunikacijos ir matomumo didinimo medžiagos (ar jų kopijų) platinimą visuomenei;

–  komunikacijos ir matomumo didinimo saugojimą ir archyvavimą;

–  teisių į komunikacijos ir matomumo didinimo medžiagos perleidimą trečiosioms šalims.

Sąjungai gali būti suteikta ir kitų teisių.

4.  Pagal šį reglamentą komunikacijos veiksmams skirti ištekliai taip pat naudojami institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu jie susiję su bendrais 3 straipsnyje nustatytais tikslais.

14 straipsnis

Finansinės paramos nustatymas

1.  Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu ir visų pirma atsižvelgdama į tikslinių paramos gavėjų skaičių, siūlomus veiksmus ir apskaičiuotas sąnaudas, per 9 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą kuo greičiau įvertina ir pasiūlo EGF EFT finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, kuri negali viršyti turimų išteklių. [77 pakeit.]

2.  Siūlomų priemonių EGF EFT bendro finansavimo norma atitinka didžiausią ESF+ bendro finansavimo normą atitinkamoje valstybėje narėje.

3.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos yra įvykdytos, ji nedelsdama inicijuoja 16 straipsnyje nustatytą procedūrą ir apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei. [78 pakeit.]

4.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra įvykdytos, ji nedelsdama apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei, taip pat kitoms atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant Europos Parlamentą. [79 pakeit.]

15 straipsnis

Tinkamumo finansuoti laikotarpis

1.  Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš EGF EFT finansinės paramos nuo paraiškoje nustatytos datos pagal 9 straipsnio 5 dalies i punktą, kai atitinkama valstybė narė pradeda arba turi pradėti tiksliniams paramos gavėjams teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas arba kai patiria su EGF EFT įgyvendinimu susijusių administracinių išlaidų, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 ir 4 dalyse.

2.  8 straipsnyje nustatytas finansuoti tinkamas priemones valstybė narė įgyvendina kuo skubiau ir. Bet kuriuo atveju jos turi būti įvykdytos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo sprendimo dėl finansinės paramos įsigaliojimo dienos ir įgyvendintos ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo sprendimo dėl finansinės paramos įsigaliojimo dienos. [80 pakeit.]

3.  Įgyvendinimo laikotarpis prasideda paraiškoje pagal 9 straipsnio 5 dalies j punktą nurodytą dieną, kurią atitinkama valstybė narė pradeda teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams arba įgyvendinti EGF EFT veiklą, kaip nustatyta 8 straipsnyje, ir baigiasi praėjus 24 mėnesiams po sprendimo dėl finansinės paramos teikimo įsigaliojimo dienos.

4.  Jei paramos gavėjas lanko mokymo kursus, kurie tęsiasi dvejus metus ar ilgiau, išlaidos tokiems kursams gali būti laikomos tinkamomis bendrai finansuoti iš EGF EFT iki dienos, kurią reikia pateikti 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą galutinę ataskaitą, su sąlyga, kad atitinkamos išlaidos buvo patirtos iki tos dienos.

5.  Išlaidos pagal 8 straipsnio 4 dalį laikomos atitinkančiomis reikalavimus iki galutinės ataskaitos pateikimo termino, kaip nustatyta 20 straipsnio 1 dalyje.

16 straipsnis

Biudžeto procedūra ir įgyvendinimas

1.  Komisija, padariusi išvadą, kad sąlygos suteikti EGF EFT finansinę paramą yra patenkintos, teikia prašymą perkelti pasiūlymą mobilizuoti jo lėšas į atitinkamas biudžeto eilutes. Sprendimą mobilizuoti EFT lėšas drauge priima Europos Parlamentas ir Taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pasiūlymo pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai dienos. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma, o Europos Parlamentas – visų savo narių balsų dauguma ir trijų penktadalių balsavusių narių balsų dauguma.

Komisija, pateikdama savo pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EFT lėšas, Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat pateikia pasiūlymą perkelti lėšas į atitinkamas biudžeto eilutes. Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra.

Su EFT susiję perkėlimai atliekami pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį. [81 pakeit.]

2.  Prie prašymo perkelti lėšas pridedama paraiškos atitikties reikalavimams vertinimo santrauka. [82 pakeit.]

3.  Komisija sprendimą dėl finansinės paramos priima kaip įgyvendinimo aktą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Komisijai pranešama, kad Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino biudžeto lėšų perkėlimą. Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 110 straipsnyje priima sprendimą mobilizuoti EFT lėšas. [83 pakeit.]

3a.  Pagal 1 dalį pateiktame pasiūlyme dėl sprendimo mobilizuoti EFT lėšas pateikiama ši informacija:

a)  pagal 9 straipsnio 4 dalį atliktas įvertinimas ir informacijos, kuria remiantis jis buvo atliktas, santrauka;

b)  įrodymai, kad tenkinami 5 ir 10 straipsniuose nustatyti kriterijai, taip pat

c)  siūlomas sumas pagrindžiančios priežastys. [84 pakeit.]

16a straipsnis

Išimtiniai atvejai

Išimtiniais atvejais ir jei tais metais, kai vykdoma didelio masto restruktūrizacija, Fonde likusių finansinių išteklių nepakanka suteikti tokią paramą, kurią yra numačiusi biudžeto valdymo institucija, Komisija gali siūlyti, kad skirtumas būtų finansuojamas iš kitų metų Fondo lėšų. Visais atvejais laikomasi metinio Fondo biudžeto ribų tais metais, kai vykdoma didelio masto restruktūrizacija, ir kitais metais. [85 pakeit.]

17 straipsnis

Finansinės paramos mokėjimas ir panaudojimas

1.  Įsigaliojus sprendimui dėl finansinės paramos pagal 16 straipsnio 3 dalį, Komisija, paprastai per 15 darbo dienų, finansinę paramą atitinkamai valstybei narei išmoka vienu išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu 100 proc. Išankstinis finansavimas patvirtinamas, kai valstybė narė pateikia patvirtintą išlaidų ataskaitą pagal 20 straipsnio 1 dalį. Nepanaudota suma grąžinama Komisijai.

2.  1 dalyje nurodyta finansinė parama įgyvendinama vadovaujantis pasidalijamojo valdymo principu, kaip nustatyta Finansinio reglamento 63 straipsnyje.

3.  Išsamias technines finansavimo sąlygas Komisija nustato 16 straipsnio 3 dalyje nurodytame sprendime dėl finansinės paramos.

4.  Įgyvendindama prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo priemones, atitinkama valstybė narė gali teikti Komisijai pasiūlymą iš dalies pakeisti numatytus veiksmus, juos papildant kitomis reikalavimus atitinkančiomis priemonėmis, nustatytomis 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, jei tokie pakeitimai yra tinkamai pagrįsti ir bendra suma neviršija finansinės paramos sumos, nurodytos 16 straipsnio 3 dalyje. Komisija vertina siūlomus pakeitimus ir, jeigu jiems pritaria, atitinkamai pakeičia sprendimą dėl finansinės paramos.

5.  Atitinkama valstybė narė gali lanksčiai perskirstyti lėšas tarp biudžeto punktų, nustatytų sprendime dėl finansinės paramos pagal 16 straipsnio 3 dalį. Jeigu dėl tokio perskirstymo viename ar daugiau biudžeto punktų nurodyta suma padidinama daugiau kaip 20 proc., valstybė narė apie tai iš anksto praneša Komisijai.

18 straipsnis

Euro naudojimas

Pagal šį reglamentą teikiamose paraiškose, sprendimuose dėl finansinės paramos ir ataskaitose bei kituose susijusiuose dokumentuose visos sumos nurodomos eurais.

19 straipsnis

Rodikliai

1.  Rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje nustatytų tikslų, ataskaita, pateikti priede.

2.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad Programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

3.  Komisijai pagal 25 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priede pateikti rodikliai, jei manoma, kad tai būtina veiksmingam Fondo naudojimo vertinimui užtikrinti.

19a straipsnis

Paramos gavėjų apklausos modelis

20 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta paramos gavėjų apklausa grindžiama modeliu, kurį sukuria Komisija parengdama įgyvendinimo aktą. Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas modelis, naudotinas atliekant paramos gavėjų apklausą, taikant 26 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, kad būtų užtikrintas vienodos šio straipsnio įgyvendinimo sąlygos. [86 pakeit.]

20 straipsnis

Galutinė ataskaita ir užbaigimas

1.  Ne vėliau kaip iki septinto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia galutinę finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikiama ši informacija:

a)  priemonių tipas ir svarbiausi gauti rezultatai, paaiškinant didžiausius sunkumus, sukauptą patirtį, sinergiją ir papildomumą su kitais ES fondais, visų pirma ESF+, ir, jei įmanoma, papildomumą su priemonėmis, finansuojamomis pagal kitas Sąjungos ar nacionalines programas, vadovaujantis Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema; [87 pakeit.]

b)  įstaigų, įgyvendinančių paketo priemones valstybėje narėje, pavadinimai;

c)  19 straipsnyje nustatyti rodikliai;

d)  paramos gavėjų apklausos, kuri atliekama praėjus šešiems mėnesiams po per šešis mėnesius nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, rezultatai, įskaitant apčiuopiamus paramos gavėjų įsidarbinamumo pokyčius, o asmenų, kurie gavo darbą, atveju – daugiau informacijos apie gauto darbo kokybę ir tipą, pavyzdžiui, darbo laiko pasikeitimą, atsakomybės lygį ar darbo užmokesčio pasikeitimą, palyginti su ankstesne darbo vieta, taip pat sektorių, kuriame asmuo gavo darbą, ir šią informaciją, suskirstytą pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą; [88 pakeit.]

e)  informacija apie tai, ar atleidžianti įmonė, išskyrus startuolius, labai mažas įmones ir MVĮ, yra gavusi valstybės pagalbą arba finansavimą iš Sąjungos sanglaudos ar struktūrinių fondų per praėjusius penkerius metus; [89 pakeit.]

f)  suvestinę, kurioje pagrindžiamos išlaidos.

2.  Ne vėliau kaip iki devyniolikto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, atitinkama valstybė narė pateikia baigtą kurti ir tinkamai patvirtintą nesudėtingą duomenų rinkinį, į kurį įtraukiami ilgalaikių rezultatų rodikliai, nurodyti priedo 3 punkte. [90 pakeit.]

3.  Komisija, gavusi visą informaciją, kurios reikalaujama pagal 1 dalį, ne vėliau kaip po šešių mėnesių baigia teikti EGF EFT finansinę paramą nustatydama galutinę finansinės paramos sumą ir prireikus atitinkamos valstybės narės pagal 24 straipsnį grąžintiną likutį. Paramos teikimas užbaigiamas pateikus ilgalaikių rezultatų rodiklius pagal 2 dalį.

21 straipsnis

Kas dvejus metus teikiama ataskaita

1.  Komisija iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 vykdytos veiklos ataskaitą už praėjusius dvejus metus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama EGF EFT pasiektiems rezultatams; joje visų pirma pateikiama informacija, susijusi su pateiktomis paraiškomis, jų nagrinėjimo greičiu ir galimais taikomų taisyklių trūkumais, priimtais sprendimais, finansuotomis priemonėmis, įskaitant priede nustatytų rodiklių statistinius duomenis, tų priemonių ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF+, lėšomis finansuojamų priemonių tarpusavio papildomumu ir informacija, susijusi su baigimu naudoti skirtą finansinę paramą, taip pat dokumentais pagrįstos paraiškos, kurios dėl asignavimų stokos ir neatitikties kriterijams buvo atmestos arba buvo sumažinta joms skirta suma.ir neatitikties kriterijams buvo atmestos arba buvo sumažinta joms skirta suma. [91 pakeit.]

2.  Ataskaita perduodama susipažinti valstybėms narėms, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir socialiniams partneriams. [92 pakeit.]

22 straipsnis

Vertinimas

1.  Kas ketverius metus Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka EGF EFT finansinės paramos vertinimą, įskaitant tolesnį jo taikymo nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu poveikio vertinimą.

Atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, valstybės narės renka visus turimus duomenis apie EFT paraiškas ir remiamus darbuotojus. [93 pakeit.]

2.  1 dalyje nurodytų vertinimų rezultatai perduodami susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir socialiniams partneriams. Rengiant naujas užimtumo ir socialinių reikalų programas ar toliau plėtojant esamas programas atsižvelgiama į vertinimuose pateikiamas rekomendacijas.

3.  Į 1 dalyje nurodytas ataskaitas įtraukiami su finansine parama susiję statistiniai duomenys, suskirstyti pagal sektorius ir valstybes nares. [94 pakeit.]

4.  Siekiant veiksmingai įvertinti EGF EFT įgyvendinimo pažangą, padarytą siekiant jos tikslų, Komisijai pagal 25 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, kad prireikus rodikliai būtų peržiūrėti arba papildyti, ir kuriais reglamentas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

23 straipsnis

Valdymas ir finansų kontrolė

1.  Nedarant poveikio Komisijos atsakomybei už Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, valstybės narės prisiima atsakomybę už EGF EFT remiamų priemonių valdymą ir jų finansų kontrolę. Tuo tikslu jos imasi tokių priemonių:

a)  patikrina, ar parengta valdymo ir kontrolės sistema ir ar ji įgyvendinama taip, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir teisingas Sąjungos lėšų naudojimas laikantis patikimo finansų valdymo principo;

b)  užtikrina, kad stebėsenos duomenų teikimas būtų privalomas sutarčių su įstaigomis, įgyvendinančiomis prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo priemones, reikalavimas;

c)  patikrina, ar finansuotos priemonės buvo tinkamai įgyvendintos;

d)  užtikrina, kad finansuotos išlaidos būtų grindžiamos dokumentais, kuriuos įmanoma patikrinti, būtų teisėtos ir tvarkingos;

e)  užkerta kelią pažeidimams, įskaitant sukčiavimą, juos nustato ir ištaiso ir susigrąžina nepagrįstai išmokėtas sumas, o prireikus – delspinigius už pavėluotus mokėjimus. Valstybės narės apie pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, praneša Komisijai.

2.  Finansinio reglamento [63 straipsnio 3 dalies] tikslais valstybės narės nustato įstaigas, atsakingas už EGF EFT remiamų priemonių valdymą ir kontrolę. Pateikdamos Komisijai šio reglamento 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą galutinę ataskaitą tos įstaigos pateikia Finansinio reglamento [63 straipsnio 5 dalyje, 6 dalyje ir 7 dalyje] nustatytą informaciją apie finansinės paramos įgyvendinimą.

Jei pagal Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 paskirtos institucijos pateikia pakankamai garantijų, kad mokėjimai yra teisėti, tvarkingi ir tinkamai apskaitomi, atitinkama valstybė narė gali pranešti Komisijai, kad tos įstaigos yra patvirtintos pagal šį reglamentą. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė nurodo, kurios įstaigos yra patvirtintos ir kokia yra jų funkcija.

3.  Nustačius pažeidimą, valstybė narė atlieka reikalingas finansines pataisas. Valstybės narės daromomis pataisomis panaikinama visa finansinė parama ar jos dalis. Valstybė narė susigrąžina visą dėl pažeidimo nepagrįstai sumokėtą sumą, grąžina ją Komisijai, o tuo atveju, kai valstybė narė neišmoka sumos per nustatytą laikotarpį, skaičiuojami delspinigiai.

4.  Komisija, būdama atsakinga už Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, imasi visų reikalingų priemonių, kad patikrintų, ar finansuojami veiksmai vykdomi vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu. Paraišką teikianti valstybė narė atsako už sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės sistemas. Komisija turi įsitikinti, kad minėtos sistemos yra sukurtos.

Šiuo tikslu, nepažeidžiant Audito Rūmų įgaliojimų bei patikrinimų, kuriuos valstybė narė atlieka pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, Komisijos pareigūnai arba tarnautojai gali atlikti EGF EFT finansuojamų priemonių patikras vietoje, įskaitant atrankines patikras, pranešdami apie juos likus bent vienai darbo dienai. Kad gautų visą reikalingą pagalbą, Komisija apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei. Tokiose patikrose gali dalyvauti ir atitinkamos valstybės narės pareigūnai ar tarnautojai.

5.  Komisijai pagal 25 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 1 dalies e punktas papildomas kriterijais, kuriais remiantis nustatomi pažeidimų atvejai, apie kuriuos reikia pranešti, ir pateiktinais duomenimis.

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus formatas, pagal 26 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, kad būtų užtikrintos vienodos šio straipsnio taikymo sąlygos.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad trejus metus po to, kai užbaigiamas EGF EFT finansinės paramos teikimas, Komisija ir Audito Rūmai turėtų galimybę susipažinti su visais patirtas išlaidas pagrindžiančiais dokumentais.

24 straipsnis

Finansinės paramos susigrąžinimas

1.  Jeigu faktinės prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo išlaidos yra mažesnės nei finansinės paramos suma pagal 16 straipsnį, Komisija, pirma suteikusi atitinkamai valstybei narei galimybę pateikti savo pastabas, susigrąžina atitinkamą sumą.

2.  Jeigu, atlikusi visus reikalingus patikrinimus, Komisija padaro išvadą, kad valstybė narė nesilaiko sprendime dėl finansinės paramos nustatytų įsipareigojimų arba pagal 23 straipsnio 1 dalį prisiimtų įsipareigojimų, ji suteikia atitinkamai valstybei narei galimybę pateikti savo pastabas. Jei susitarti nepavyksta, Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą atlikti reikalingas finansines pataisas, kuriomis atšaukiama visa atitinkamai priemonei skirta EGF EFT parama arba jos dalis. Šis sprendimas priimamas per 12 mėnesių nuo valstybės narės pastabų gavimo. Atitinkama valstybė narė susigrąžina visą dėl pažeidimo nepagrįstai sumokėtą sumą, o tuo atveju, kai valstybė narė neišmoka sumos per nustatytą laikotarpį, skaičiuojami delspinigiai.

25 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodyti 19 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 5 dalyje, Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 19 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

26 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011(27).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

27 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 toliau taikomas paraiškoms, pateiktoms iki 2020 m. gruodžio 31 d. Jis taikomas, kol bus baigtas atitinkamų paraiškų įgyvendinimas.

28 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. pateiktoms paraiškoms.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

Bendrieji EGF EFT paraiškų produkto ir rezultato rodikliai

Visi asmens duomenys(28) turi būti suskirstyti pagal lytį (moterys, vyrai, nedvinarės tapatybės asmenys)

1)  Bendrieji produkto rodikliai, taikomi paramos gavėjams

–  bedarbiai*,

–  neaktyvūs asmenys*,

–  samdomi darbuotojai*,

–  savarankiškai dirbantys asmenys*,

–  jaunesni nei 30 metų asmenys*,

–  vyresni nei 54 metų asmenys*,

–  asmenys, turintys pagrindinį arba žemesnį (ISCED 0–2) išsilavinimą*,

–  asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) arba aukštesnįjį (ISCED 4) išsilavinimą*,

–  asmenys, turintys aukštąjį (ISCED 5–8) išsilavinimą*,

–  asmenys, turintys mažiau kaip dvejų metų profesinę patirtį,

–  asmenys, turintys nuo dvejų iki dešimties metų profesinę patirtį,

–  asmenys, turintys daugiau kaip dešimties metų profesinę patirtį. [95 pakeit.]

Bendras paramos gavėjų skaičius apskaičiuojamas automatiškai, remiantis bendraisiais su užimtumo statusu(29) susijusiais produkto rodikliais.

Šie duomenys apie paramos gavėjus, dalyvaujančius EGF EFT bendrai finansuojamose priemonėse, teikiami galutinėje ataskaitoje, kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalyje.

2)  Bendrieji rezultato rodikliai, taikomi paramos gavėjams

–  įsidarbinusių arba pradėjusių dirbti savarankiškai EGF EFT paramos gavėjų procentinė dalis (suskirstyta pagal darbo sutarties tipą: viso darbo laiko/ne viso darbo laiko, terminuota/neterminuota) praėjus šešiems mėnesiams po įgyvendinimo laikotarpio pabaigos*,

–  kvalifikaciją įgijusių EGF EFT paramos gavėjų procentinė dalis praėjus šešiems mėnesiams po įgyvendinimo laikotarpio pabaigos*,

–  švietimo ar mokymo programose dalyvaujančių EGF EFT paramos gavėjų procentinė dalis praėjus šešiems mėnesiams po įgyvendinimo laikotarpio pabaigos*.

Šie duomenys turi būti pateikti galutinėje ataskaitoje, kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalyje, ir renkami iš valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų pateikiamų duomenų ir iš paramos gavėjų apklausų duomenų (kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalies d punkte). Šie duomenys turi apimti apskaičiuotą bendrą paramos gavėjų skaičių, nurodytą pagal bendruosius produkto rodiklius (1). Taigi procentinės dalys taip pat turi būti susijusios su šiuo bendru skaičiumi.

3)  Bendrieji ilgalaikiai rezultato rodikliai, taikomi paramos gavėjams

–  įsidarbinusių arba pradėjusių dirbti savarankiškai EGF EFT paramos gavėjų procentinė dalis praėjus 18 mėnesių po sprendime dėl finansinės paramos teikimo nurodyto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos*.

Šie duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip iki devyniolikto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Šie duomenys turėtų apimti apskaičiuotą bendrą paramos gavėjų skaičių, nurodytą pagal bendruosius produkto rodiklius (1). Taigi procentinės dalys taip pat turi būti susijusios su šiuo bendru skaičiumi. Tais atvejais, kai yra daugiau kaip 1 000 paramos gavėjų, duomenis galima rinkti remiantis reprezentatyviąja bendro paramos gavėjų skaičiaus, nurodyto pagal bendrąjį produkto rodiklį (1), imtimi.

(1)OL C ….
(2)OL C ….
(3) 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en.
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en.
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.
(11)Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema“, (COM(2013)0882, 2013 12 13).
(12)2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 406, 2006 12 30, p. 1).
(13)2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, 2009 6 29, p. 26).
(14)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).
(15)COM(2018)0297 ir lydimasis dokumentas SWD(2018)0192.
(16)SWD(2018)0171 ir jo priedas COM(2018)0321.
(17)OL L […], […], p. […].
(18)Nuoroda turi būti atnaujinta.
(19)Nuoroda turi būti atnaujinta.
(20)2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
(21)1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).
(22)1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).
(23)2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
(24)2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
(25) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(26)Nuoroda turi būti patikrinta/atnaujinta: 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo (OL L 225, 1998 8 12, p. 16).
(27) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(28)Vadovaujančiosios institucijos nustato sistemą, skirtą pavienių dalyvių duomenų fiksavimui ir saugojimui skaitmenine forma. Valstybių narių nustatyta duomenų tvarkymo tvarka turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1) nuostatas, visų pirma 4, 6 ir 9 straipsnius. Duomenys, teikiami ženklu * pažymėtiems rodikliams, yra asmens duomenys pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 dalį. Tvarkant tokius duomenis būtina laikytis duomenų valdytojui privalomos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas).
(29)Bedarbiai, neaktyvūs, pagal darbo sutartį dirbantys ir savarankiškai dirbantys asmenys.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika