Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0202(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0445/2018

Texte depuse :

A8-0445/2018

Dezbateri :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Voturi :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0019

Texte adoptate
PDF 308kWORD 92k
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg
Fondul European de ajustare la globalizare (FEG) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0380),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0231/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar și ale Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0445/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG FET) pentru tranziție (FET)[Am. 1. Acest amendament se aplică întregului text]
P8_TC1-COD(2018)0202

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Principiile orizontale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul articolele 9 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din TUE, ar trebui să fie respectate la punerea în aplicare a fondurilor, ținând seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 8 din TFUE, statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, astfel cum este prevăzut la articolul 11 și la articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”. [Am. 2]

(2)  La 17 noiembrie 2017, ca răspuns la provocările sociale din Europa, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat în comun Pilonul european al drepturilor sociale(4) . Ținând seama de realitățile în schimbare de pe piața forței de muncă, Uniunea trebuie să fie pregătită pentru provocările actuale și viitoare generate de globalizare și digitalizare, luând măsuri pentru ca de creștere să beneficieze cât mai multe segmente ale societății și îmbunătățind politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale. Cele douăzeci de principii-cheie ale pilonului sunt structurate în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și de acces pe piața muncii; condiții de lucru echitabile; protecție și incluziune socială. Pilonul european al drepturilor sociale acționează ca un cadru director general al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru tranziție (FET), permițând Uniunii să pună în practică principiile relevante în cazul evenimentelor majore de restructurare.

(3)  La 20 iunie 2017, Consiliul a aprobat răspunsul Uniunii(5) la „Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă”(6) – un viitor european durabil. Consiliul a subliniat importanța realizării dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni (economică, socială și de mediu) într-un mod echilibrat și integrat. Este esențial ca dezvoltarea durabilă să fie integrată în cadrul european de politici și ca Uniunea să fie ambițioasă în politicile pe care le aplică pentru a aborda provocările mondiale. Consiliul a salutat Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016, intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”, ca o primă etapă în integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și în aplicarea dezvoltării durabile ca principiu călăuzitor esențial pentru toate politicile Uniunii, inclusiv prin instrumentele sale de finanțare.

(4)  În februarie 2018, Comisia a adoptat comunicarea sa privind „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020” (7). Comunicarea subliniază faptul că bugetul Uniunii trebuie să sprijine economia socială de piață unică a Europei. Prin urmare, va fi extrem de important să se îmbunătățească șansele de angajare și să se abordeze provocările în materie de competențe, în special cele legate de digitalizare, automatizare și tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu respectarea deplină a Acordului de la Paris din 2015 privind combaterea schimbărilor climatice, adoptat în cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Flexibilitatea bugetară trebuie să fie un principiu-cheie în următorul cadru financiar multianual. Mecanismele de flexibilitate trebuie să rămână în vigoare pentru ca Uniunea să poată reacționa mai prompt la evenimente neprevăzute și pentru a se asigura faptul că resursele bugetare sunt utilizate acolo unde sunt necesare cel mai urgent. [Am. 3]

(5)  În „Cartea albă privind viitorul Europei”(8), Comisia își exprimă preocupările cu privire la mișcările izolaționiste, sporirea îndoielilor față de beneficiile comerțului deschis și economia socială de piață a Uniunii în general.

(6)  În „Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare”(9), Comisia identifică globalizarea comerțului și evoluția tehnologică drept factorii principali ai cererii sporite de specialiști și ai scăderii numărului de locuri de muncă ce necesită un nivel mai scăzut de calificare. În pofida avantajelor globale enorme ale Deși se recunosc avantajele unui comerț mai deschis și ale unei integrări sporite a economiilor mondiale, aceste efecte , sunt necesare mijloace corespunzătoare pentru tratarea efectelor secundare negative trebuie combătute conexe. Întrucât beneficiile actuale ale globalizării sunt deja distribuite în mod inegal în rândul cetățenilor și al regiunilor, având un impact puternic asupra celor expuși efectelor sale negative, există pericolul ca schimbările din evoluțiile tehnologice din ce în ce mai rapide domeniul tehnologiei și al mediului să adâncească în continuare aceste efecte. Prin urmare, în conformitate cu principiile solidarității și sustenabilității, va fi necesar să se asigure faptul că beneficiile împărțirea mai echitabilă a beneficiilor globalizării vor fi împărțite. Fondurile structurale competente ale Uniunii, cum ar fi Fondul social european Plus (FSE+), ar trebui să anticipeze mai pe larg eventualele efecte negative produse simultan de globalizare și de tranziția tehnologică și cea de mediu, pentru a adapta mai bine mediul de afaceri și forța de muncă echitabil prin îmbinarea creșterii concilierea deschiderii economice și a progreselor tehnologice progresului tehnologic cu o protecție protecția socială adecvată și cu acordarea activă de sprijin în inserția profesională și în desfășurarea de activități profesionale independente. [Am. 4]

(7)  În „Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor Uniunii”(10), Comisia subliniază necesitatea de a reduce divergențele economice și sociale dintre statele membre și din interiorul acestora. Prin urmare, o prioritate-cheie o reprezintă investițiile în dezvoltarea durabilă, egalitate, incluziune socială, educație și formare, precum și în sănătate. [Am. 5]

(8)  Este probabil ca schimbările climatice, globalizarea și evoluția tehnologică să sporească și mai mult gradul de interconectare și de interdependență a al economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt FSE+, care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FET, care este menit să ofere sprijin reacționând la eventuale evenimente majore de restructurare. „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării”(11) este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt Fondul social european Plus (FSE+), care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FEG, care este menit să ofere sprijin într-un mod reactiv în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare. [Am. 6]

(9)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(12) pentru cadrul financiar multianual aferent perioadei 1 ianuarie 2007­31 decembrie 2013. FEG a fost instituit pentru a permite Uniunii să își exprime solidaritatea cu lucrătorii care au fost disponibilizați ca urmare a modificărilor structurale majore ale configurației comerțului mondial generate de globalizare.

(10)  Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 a fost extins în 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(13), ca parte a planului european de redresare economică, pentru a-i include pe lucrătorii care au fost disponibilizați ca o consecință directă a crizei financiare și economice mondiale.

(11)  Pe durata cadrului financiar multianual pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020, Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentul European și al Consiliului(14) a extins domeniul de aplicare pentru a acoperi nu doar disponibilizările rezultate în urma unei perturbări economice grave provocate de o continuare a crizei financiare și economice mondiale abordate în Regulamentul (CE) nr. 546/2009, ci și cele rezultate în urma oricărei noi crize financiare și economice mondiale.

(11a)  Programul FET ar trebui să fie vizibil și să dispună de date mai multe și de o mai bună calitate, pentru a permite o evaluare științifică adecvată a FET și a evita constrângerile administrative în funcționarea programului de asistență pentru ajustările din domeniul comerțului. [Am. 7]

(12)  Comisia a efectuat o evaluare la jumătatea perioadei a FEG pentru a analiza cum și în ce măsură FEG își atinge obiectivele. FEG s-a dovedit a fi eficace, atingând o rată mai ridicată de reintegrare a lucrătorilor disponibilizați decât în perioada de programare anterioară. Evaluarea a constatat, de asemenea, că FEG a generat valoare adăugată europeană. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește efectele sale în materie de volum, ceea ce înseamnă că asistența FEG nu sporește doar numărul și diversitatea serviciilor oferite, ci și nivelul lor de intensitate. În plus, intervențiile FEG au o vizibilitate ridicată și demonstrează în mod direct publicului larg valoarea adăugată a intervenției UE. Cu toate acestea, au fost identificate o serie de provocări. Pe de o parte, procedura de mobilizare a fost considerată prea lungă. În plus, multe state membre au raportat probleme privind elaborarea analizei ample a contextului în care a avut loc evenimentul care a declanșat disponibilizările. Motivul principal pentru care, deși se confruntă cu un caz care ar putea intra în domeniul de aplicare al FEG, statele membre nu înaintează o cerere de asistență din partea acestuia îl reprezintă problemele în materie de capacitate financiară și instituțională. Pe de o parte, ar putea fi vorba doar de o lipsă a personalului necesar – în prezent, statele membre pot solicita asistență tehnică doar dacă pun în aplicare o intervenție a FEG. Ținând seama de faptul că disponibilizările pot interveni în mod neașteptat, ar fi important ca statele membre să fie pregătite să reacționeze imediat și să poată înainta o cerere fără întârziere. În plus, în anumite state membre sunt necesare eforturi mai susținute de consolidare a capacităților instituționale pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a intervențiilor FEG. Pragul de 500 de locuri de muncă desființate a fost criticat ca fiind prea ridicat, în special în regiunile mai puțin populate(15).

(13)  Comisia subliniază importanța pe care o are în continuare rolul FEG FET în calitate de fond flexibil menit să-i sprijine pe lucrătorii care își pierd locul de muncă în cursul unor evenimente de restructurare de mare amploare și să-i ajute să revină în câmpul muncii cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să furnizeze un sprijin specific și unic pentru a facilita reintegrarea profesională de calitate și durabilă a lucrătorilor disponibilizați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care sunt afectate de șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere interdependența și efectele reciproce ale comerțului deschis, ale evoluției tehnologice, ale digitalizării și automatizării sau ale altor factori, cum ar fi retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană sau tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, prin urmare, având în vedere faptul că este din ce în ce mai dificil să se identifice un factor specific care cauzează disponibilizările, mobilizarea FEG FET ar trebui să se bazeze în viitor doar pe impactul puternic al unui eveniment de restructurare. Având în vedere obiectivul său de a furniza sprijin în situații de urgență și în circumstanțe neașteptate, care completează asistența cu un caracter anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, FEG FET ar trebui să rămână un instrument flexibil și special în afara plafoanelor bugetare ale cadrului financiar multianual, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” și în anexa la aceasta(16). [Am. 8 și 97]

(13a)  În rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual pentru 2021-2027 și la resursele proprii, Parlamentul European și-a confirmat poziția fermă privind nivelul necesar de finanțare a politicilor principale ale UE în cadrul CFM 2021-2027, pentru a le permite să-și îndeplinească misiunea și obiectivele. În special, Parlamentul a solicitat insistent să fie dublată finanțarea specifică din CFM destinată IMM-urilor și combaterii șomajului în rândul tinerilor, a salutat o serie de propuneri care aduc îmbunătățiri dispozițiilor actuale, îndeosebi majorarea alocărilor pentru instrumentele speciale, și a declarat că este pregătit să negocieze noi îmbunătățiri, ori de câte ori va fi necesar. [Am. 9]

(14)  După cum s-a menționat, pentru a menține dimensiunea europeană a FEG FET, o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care un eveniment major de restructurare are un impact puternic asupra economiei locale sau regionale. Un astfel de impact ar trebui definit printr-un număr minim de locuri de muncă desființate într-o anumită perioadă de referință. Luând în considerare constatările evaluării la jumătatea perioadei, pragul ar trebui fixat la 250200 de locuri de muncă desființate într-o perioadă în perioada de referință de patru luni (sau de 6 luni în cazuri sectoriale) respectivă. Ținând seama de faptul că valurile de disponibilizări din sectoare diferite, dar din aceeași regiune au în egală măsură un impact puternic asupra pieței locale a forței de muncă, este posibil să se înainteze și cereri regionale. În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse, cum ar fi statele membre mici sau regiunile îndepărtate, inclusiv regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE, ori în circumstanțe excepționale, s-ar putea înainta ar trebui să poată fi înaintate cereri în cazul desființării unui număr mai mic de locuri de muncă. [Am. 10]

(14a)  Deși este necesar să se respecte principiul subsidiarității, iar evenimentul de restructurare trebuie să aibă un impact puternic pentru ca o cerere de asistență să poată fi depusă, FET ar trebui să manifeste solidaritate cu lucrătorii disponibilizați din toate tipurile de întreprinderi, indiferent de dimensiunea acestora. [Am. 11]

(14b)  FET ar trebui să rămână un instrument special al UE care să reacționeze la situații ce produc evenimente majore de restructurare pe piața europeană a forței de muncă. Totuși, Uniunea ar trebui să-și continue eforturile de a găsi modalități mai sustenabile de abordare a schimbărilor structurale și a provocărilor care afectează piețele muncii și duc la astfel de evenimente în statele membre. [Am. 12]

(15)  Pentru a exprima solidaritatea Uniunii cu lucrătorii disponibilizați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat, rata de cofinanțare a costului pachetului de servicii personalizate și punerii în aplicare a acestuia ar trebui să fie egală cu cea aferentă FSE+ din respectivul stat membru în cauză.

(16)  Partea din bugetul Uniunii alocată FEG FET ar trebui să fie executată de către Comisie în cadrul gestiunii partajate cu statele membre în sensul Regulamentului (UE, Euratom) [numărul noului Regulament financiar] al Parlamentului European și al Consiliului(17) („Regulamentul financiar”). Prin urmare, atunci când execută FEG FET în cadrul gestiunii partajate, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile prevăzute în Regulamentul financiar, cum ar fi buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea.

(17)  Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) din Dublin, acordă asistență Comisiei și statelor membre prin intermediul unor analize calitative și cantitative pentru a le ajuta să evalueze tendințele în materie de globalizare, cum ar fi cele în materie de globalizare, schimbările tehnologice și de mediu, tendințele de restructurare și utilizare a FEG cele legate de utilizarea FET. Aceste analize ar trebui să conțină suficiente date defalcate, mai ales din perspectiva genurilor, pentru a combate mai eficient inegalitățile dintre genuri. [AM 13]

(17a)  Observatorul european al restructurărilor (ERM) din cadrul Eurofound monitorizează în timp real raportarea restructurărilor ample din întreaga Uniune, pe baza unei rețele de corespondenți naționali. ERM este foarte important pentru FET și ar trebui să sprijine activitatea acestuia, în special ajutându-l să identifice posibile cazuri de intervenție într-un stadiu incipient. [AM 14]

(18)  Lucrătorii disponibilizați și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FEG FET, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, indiferent de tipul și durata raporturilor lor de muncă, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FEG FET în sensul prezentului regulament. [AM 15]

(19)  Contribuțiile financiare din partea FEG FET ar trebui să fie direcționate destinate în primul rând către măsuri active de ocupare a măsurilor active pe piața forței de muncă și serviciilor personalizate ce vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă durabil și de calitate într-un sector orientat către viitor, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate, și ar trebui să fie destinate totodată inițierii de activități profesionale independente sau creării de întreprinderi, inclusiv prin înființarea de cooperative. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori de câte ori este relevant, dacă este cazul, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Trebuie Ar trebui să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală și depășirii stereotipurilor de gen la locul de muncă, dacă este cazul. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată limitată. Contribuțiile financiare ar trebui să suplimenteze, dar nu să înlocuiască măsurile ce se află în răspunderea statelor membre și/sau a întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al acordurilor colective. Întreprinderile ar putea fi trebui să fie încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG FET. [AM 16]

(19a)  Atunci când concep și pun în practică pachete coordonate de servicii personalizate, al căror scop este facilitarea reintegrării beneficiarilor vizați, statele membre ar trebui să valorifice și să se axeze într-o măsură mai mare pe obiectivele Agendei digitale și ale Strategiei privind piața unică digitală, pentru a soluționa puternica disparitate de gen din domeniul TIC și din domeniile științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), promovând reconversia și recalificarea femeilor în sectoarele TIC și STIM. Atunci când concep și pun în practică pachete coordonate de servicii personalizate, statele membre ar trebui, de asemenea, să evite perpetuarea prezenței dominante a unui singur gen în industriile și sectoarele în care această preponderență există în virtutea tradiției. Majorarea proporției genului mai puțin reprezentat în diverse sectoare, cum ar fi în sectoarele financiar, TIC și STIM, poate contribui la reducerea diferențelor de remunerare și de pensii între femei și bărbați. [AM 17]

(20)  La conceperea pachetului coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor care vor spori în mod semnificativ capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru reintegrarea în locuri de muncă durabile a unui număr cât mai mare de beneficiari de calitate și durabile a tuturor beneficiarilor care participă la aceste măsuri, cât mai curând posibil, în perioada de șase șapte luni care precedă prezentarea raportului final privind execuția contribuției financiare. Structura pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să ia în considerare, dacă este cazul, motivele care stau la baza concedierilor și să anticipeze perspectivele viitoare ale pieței muncii și competențele necesare. Pachetul coordonat trebuie să fie pe deplin compatibil cu trecerea la o economie inofensivă pentru climă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. [AM 18]

(21)  Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri de politică active în domeniul pieței politice active pe piața forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv persoanelor cu dizabilități, persoanelor care au rude în întreținere, tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, persoanelor cu un nivel scăzut de calificare, migranților, precum și celor expuși persoanelor expuse riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme speciale deosebite în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG FET. [AM 19]

(21a)  În perioada cuprinsă între martie 2007 și martie 2017, Comisia a primit 148 de cereri de cofinanțare din partea FEG din 21 de state membre, suma totală solicitată fiind de aproape 600 de milioane EUR pentru a acorda asistență unui număr de 138 888 de lucrători disponibilizați și 2 944 de persoane care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET). [AM 20]

(22)  În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta de urgență cereri complete privind acordarea unei contribuții financiare din partea FET, iar instituțiile Uniunii ar trebui să facă tot posibilul pentru a le evalua rapid. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare. [AM 21]

(22a)  Pentru a facilita punerea în aplicare și obiectivele prezentului regulament, ar trebui ca FET și posibilitățile pe care le oferă să beneficieze de mai multă publicitate, în special la nivelul autorităților responsabile din statele membre. [AM 22]

(22b)  Comisia ar trebui să faciliteze accesul la autoritățile naționale și regionale prin intermediul unui serviciu de asistență specific, care să ofere informații generale și explicații privind procedurile și modul de depunere a unei cereri. Serviciul de asistență trebuie să pună la dispoziție formulare standard în scop statistic și analitic. [AM 23]

(23)  În interesul beneficiarilor și al organismelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor, statul membru solicitant ar trebui să-i informeze pe toți actorii implicați în procedura de depunere a cererii cu privire la evoluția acesteia și să asigure implicarea lor pe parcursul procesului de punere în aplicare. [AM 24]

(24)  În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, contribuțiile financiare din FEG FET nu ar trebui pot să înlocuiască, ci ar trebui mai degrabă să completeze, atunci când este posibil, măsurile de sprijin care sunt disponibile pentru beneficiari în cadrul fondurilor Uniunii sau al altor politici ori programe ale Uniunii. Contribuția financiară din partea FET nu se poate substitui nici măsurilor naționale sau măsurilor care, în conformitate cu legislația națională sau cu contractele colective de muncă, țin de responsabilitatea întreprinderilor care au efectuat disponibilizările, și ar trebui să creeze o valoare adăugată europeană reală. [AM 25]

(25)  Având în vedere principiul egalității, statele membre ar trebui să asigure un acces efectiv la informațiile privind FET pe întreg teritoriul lor, inclusiv în zonele rurale. Comisia ar trebui, în special, să promoveze difuzarea bunelor practici existente, să îmbunătățească cunoașterea criteriilor de eligibilitate și a procedurilor de depunere a cererilor pentru asistență din partea FET și să depună mai multe eforturi pentru a sensibiliza cetățenii Uniunii, și mai ales lucrătorii din Uniune, cu privire la FET. Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG cazurile și rezultatele FET. [AM 26]

(26)  Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, cheltuielile ar trebui să fie eligibile fie de la data la care un stat membru începe să furnizeze servicii personalizate, fie de la data la care un stat membru suportă cheltuieli administrative pentru punerea în aplicare a FEG FET.

(27)  Pentru a acoperi nevoile care apar în special pe durata primelor luni ale fiecărui an, atunci când posibilitățile de transfer de la alte linii bugetare sunt foarte limitate, în cadrul procedurii bugetare anuale ar trebui să se prevadă un volum adecvat de credite de plată la linia bugetară aferentă FEG FET.

(27a)  Pentru a acoperi necesitățile apărute în special în primele luni ale fiecărui an, atunci când posibilitățile de transfer de la alte linii bugetare sunt foarte reduse, ar trebui să se prevadă, în cadrul procedurii bugetare anuale, la linia bugetară aferentă FET, un cuantum adecvat de credite de plată. [AM 27]

(28)  [Cadrul financiar multianual și Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din [data viitoare] privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(18) („Acordul interinstituțional”) determină cadrul bugetar al FEG FET].

(29)  În interesul beneficiarilor, asistența ar trebui să fie pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil. Statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul decizional privind FEG FET ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica procedurile, astfel încât să se asigure adoptarea fără sincope și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FEG FET. Prin urmare, în viitor, autoritatea bugetară ar trebui să decidă cu privire la cererile de transfer transmise de Comisie fără să mai fie necesară o propunere a Comisiei de mobilizare a FEG. [vot separat]

(30)  În cazul în care se închide o întreprindere, lucrătorii disponibilizați pot fi ajutați să preia integral sau parțial activitățile fostului angajator, iar statul membru în care este situată întreprinderea poate avansa fondurile de care este nevoie în mod urgent pentru ca acest lucru să fie posibil. [AM 29]

(31)  Pentru a permite exercitarea controlului politic de către Parlamentul European și monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu ajutorul asistenței din partea FEG FET, statele membre ar trebui să înainteze un raport final privind punerea în aplicare a FEG FET, care ar trebui să respecte cerințe stricte de monitorizare și să conțină concluzii referitoare la evoluția beneficiarilor și o evaluare a impactului asupra egalității de gen. [AM 30]

(32)  Statele membre ar trebui să rămână responsabile cu execuția contribuției financiare și cu gestionarea și controlul acțiunilor sprijinite prin finanțare din partea Uniunii, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului („Regulamentul financiar”)(19) sau cu regulamentul care îi va urma. Statele membre ar trebui să justifice modul în care au utilizat contribuția financiară primită din partea FEG FET. Având în vedere perioada scurtă de punere în aplicare a operațiunilor FEG FET, obligațiile de raportare ar trebui să reflecte natura specială a intervențiilor FEG FET.

(32a)  Statele membre ar trebui să desfășoare activități de comunicare eficace pentru a promova contribuțiile financiare ale FET, să sublinieze faptul că finanțarea este din partea Uniunii și să îmbunătățească vizibilitatea activităților finanțate de Uniune în cadrul FET. [AM 31]

(33)  De asemenea, statele membre ar trebui să prevină, să detecteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli, inclusiv fraudele comise de beneficiari. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013(20) și cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2988/95(21) și nr. 2185/96(22), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului pentru a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 a Parlamentului European și a Consiliului (23), Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2017/1371(24) privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare astfel încât orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii, să acorde drepturile necesare și accesul necesar Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului European (EPPO) și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terț implicat în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să raporteze Comisiei neregulile detectate, inclusiv fraudele, și să o informeze cu privire la măsurile subsecvente, precum și cu privire la măsurile luate ca urmare a investigațiilor OLAF.

(34)  În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului[1], cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului[2], cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului[3] și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului [4], interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, atunci când este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului pentru a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii, să acorde drepturile necesare și accesul necesar Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terț implicat în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(35)  Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și definesc în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă și prevăd verificări ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

(36)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 pentru o mai bună legiferare(25), este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitând totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe, după caz, pot include indicatori măsurabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

(37)  Reflectând Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei unei ținte globale ca privind utilizarea a 25% din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice în perioada de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei programare 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30% cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior acestea vor fi reexaminate în contextul evaluării sale. [AM 32]

(38)  Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele lor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(39)  Având în vedere faptul că transformarea digitală a economiei necesită un anumit nivel al competențelor de competențe digitale ale în rândul forței de muncă, diseminarea competențele competențelor necesare în era digitală ar trebui să fie un element orizontal transversal obligatoriu al oricărui pachet coordonat de servicii personalizate oferite și ar trebui să aibă ca obiectiv majorarea proporției femeilor în profesiile din domeniile STIM, [AM 33]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru tranziție (FET).

Acesta stabilește obiectivele FEG FET, formele finanțării din partea Uniunii și normele și criteriile privind acordarea unei astfel de finanțări, inclusiv privind cererile depuse de statele membre pentru obținerea de contribuții financiare din partea FEG FET în vederea unor măsuri care îi vizează pe beneficiarii menționați la articolul 7. [AM 34]

Articolul 2

Misiune

FEG contribuie la o distribuție mai bună a beneficiilor globalizării și ale progresului tehnologic, ajutându-i pe lucrătorii disponibilizați să se adapteze la schimbările structurale Obiectivele FET sunt acelea de a sprijini transformările socio-economice care sunt determinate de globalizare și de schimbările tehnologice și de mediu, acordând asistență lucrătorilor disponibilizați prin promovarea unor locuri de muncă alternative și durabile. FET este un fond de urgență care funcționează prin reacție și contribuie la o tranziție echitabilă. În acest sens, FEG FET contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială și economică între regiuni și între statele membre. [AM 35]

Articolul 3

Obiective

(1)  Obiectivul general al programului este de a demonstra solidaritatea cu lucrătorii disponibilizați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat în cursul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare de tipul celor menționate la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) și de a acorda sprijin financiar pentru măsuri de reinserție profesională, indiferent de tipul sau de durata contractului de muncă. [AM 36]

(2)  Obiectivul specific al FEG FET este de a acorda asistență și sprijin lucrătorilor pentru reintegrarea pe piața muncii în cazul unor evenimente majore neprevăzute de restructurare, în special cele cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice, retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ori care constituie o consecință a digitalizării sau a, a automatizării și a schimbărilor tehnologice. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate și care promovează egalitatea de gen. [AM 37 și 98]

Articolul 4

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)  „lucrător disponibilizat” înseamnă un lucrător, indiferent de tipul sau de durata raportului de muncă, al cărui contract de muncă încetează anticipat prin concediere sau al cărui contract nu este reînnoit, din cauza condițiilor economice; [AM 38]

(b)  „persoană care desfășoară o activitate independentă” înseamnă o persoană care avea mai puțin de 10 angajați;

(c)  „beneficiar” înseamnă o persoană care participă la măsurile cofinanțate de FEG FET;

(d)  „neregulă” înseamnă orice încălcare a dreptului aplicabil, care rezultă dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a unui agent economic implicat în punerea în aplicare a FEG FET, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea unei cheltuieli nejustificate.

Articolul 5

Criteriile de intervenție

(1)  Statele membre pot solicita contribuții financiare din partea FEG FET pentru măsuri care vizează lucrători disponibilizați și persoane care desfășoară o activitate independentă, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  O contribuție financiară din partea FEG FET se acordă în cazul unor evenimente majore de restructurare care au drept consecință următoarele:

(a)  încetarea activității a peste 250 cel puțin 200 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de patru șase luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv în cazul în care respectiva încetare are loc la furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii în cauză; [AM 39]

(b)  încetarea activității a peste 250 cel puțin 200 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de șase nouă luni, în special în IMM-uri, în cazul în care toate operează în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 ori în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția să existe peste 250 cel puțin 200 de lucrători afectați sau persoane care desfășoară o activitate independentă afectate în două dintre regiunile combinate; [AM 40]

(c)  încetarea activității a peste 250 cel puțin 200 de lucrători disponibilizați sau persoane care desfășoară o activitate independentă, într-o perioadă de referință de patru nouă luni, în special în IMM-uri, care operează în același sector economic sau în sectoare economice diferite definite la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate în aceeași regiune definită la nivelul NUTS 2. [AM 41]

(3)  În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse sau în circumstanțe excepționale, în special în ceea ce privește cererile care implică inclusiv cereri privind IMM-uri, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru a beneficia de o contribuție financiară în temeiul prezentului articol poate fi considerată admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când concedierile au un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale sau , regionale sau naționale. Statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat al contribuțiilor în circumstanțe excepționale nu poate depăși 15 % din plafonul anual al FEG FET. [AM 42]

(4)  FEG FET nu poate fi mobilizat atunci când lucrătorii sunt disponibilizați ca urmare a reducerilor bugetare adoptate de un stat membru, care afectează sectoare ce depind preponderent de finanțarea publică. [AM 43]

Articolul 6

Calcularea disponibilizărilor și a cazurilor de încetare a activității

(1)  Statul membru solicitant precizează metoda utilizată pentru calcularea numărului de lucrători disponibilizați și de persoane care desfășoară o activitate independentă definite la articolul 4 în sensul articolului 5 alineatele (1), (2) și (3). [AM 44]

(2)  Statul membru solicitant în cauză calculează numărul menționat la alineatul (1) pentru a reflecta situația de la una dintre următoarele date:

(a)  data la care angajatorul, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/59/CE a Consiliului(26), notifică în scris autorității publice competente concedierile colective preconizate;

(b)  data notificării individuale de către angajator a concedierii lucrătorului sau a încetării contractului de muncă al lucrătorului;

(c)  data încetării de facto a contractului de muncă sau a expirării acestuia;

(d)  sfârșitul prestării de servicii către întreprinderea utilizatoare sau

(e)  pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, data încetării activităților determinată în conformitate cu legislația națională sau cu actele administrative naționale.

În cazurile menționate la litera (a), statul membru solicitant furnizează Comisiei informații suplimentare cu privire la numărul efectiv de disponibilizări efectuate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din prezentul regulament, înainte de finalizarea evaluării de către Comisie.

Articolul 7

Beneficiarii eligibili

Statul membru solicitant poate furniza un pachet coordonat de servicii personalizate în conformitate cu articolul 8, cofinanțate de FEG FET, beneficiarilor eligibili, printre care se pot număra:

(a)  lucrători disponibilizați și persoane care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat, calculate în conformitate cu articolul 6, în perioada de referință prevăzută la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3); [AM 45]

(b)  lucrători disponibilizați și persoane care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat, calculate în conformitate cu articolul 6, în afara perioadei de referință prevăzute la articolul 5, și anume 6 luni înainte de începutul perioadei de referință sau între sfârșitul perioadei de referință și ultima zi înainte de data finalizării evaluării de către Comisie.

Lucrătorii și persoanele care desfășoară o activitate independentă menționate la primul paragraf litera (b) sunt considerate eligibile, cu condiția să se poată stabili o legătură clară de cauzalitate cu evenimentul care a declanșat disponibilizările în perioada de referință.

Prin derogare de la articolul 5, statele membre solicitante pot furniza servicii personalizate cofinanțate prin FET unor tineri „NEET” (tânăr care nu este încadrat profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) cu vârsta sub 25 de ani sau, dacă statele membre decid astfel, cu vârsta sub 30 de ani, la data depunerii cererii, egal cu numărul beneficiarilor vizați, cu prioritate persoanelor disponibilizate sau a căror activitate a încetat, cu condiția ca cel puțin o parte din disponibilizări în sensul articolului 4 să se regăsească în regiuni de nivel NUTS 2. [AM 46]

Articolul 8

Măsuri eligibile

(1)  Se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG FET pentru măsurile active de ocupare a forței de muncă ce fac parte dintr-un pachet coordonat de servicii personalizate, cu implicarea sindicatelor și/sau a reprezentanților lucrătorilor, concepute să faciliteze reintegrarea beneficiarilor vizați și, în special, a persoanelor celor mai defavorizate din rândul lucrătorilor disponibilizați, într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă de calitate și durabilă. [AM 47]

Diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală precum și într-o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor este un element orizontal obligatoriu al oricărui pachet de formare dedicată și/sau de servicii personalizate oferite. Nivelul de formare este adaptat calificărilor, competențelor și nevoilor specifice ale fiecărui beneficiar. [AM 48]

Pachetul coordonat de servicii personalizate poate include în special:

(a)  formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv privind competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și alte competențe necesare în era digitală, atestarea experienței dobândite, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, asistență personalizată pentru plasarea personalului disponibilizat, promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente, înființarea de întreprinderi și preluarea întreprinderilor de către angajați, precum și activități de cooperare; [AM 49]

(b)  măsuri speciale cu durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, stimulente de recrutare pentru angajatori, alocații de mobilitate, alocații pentru îngrijirea copiilor, alocații de formare sau de subzistență, inclusiv alocații pentru îngrijitori și stimulente de recrutare pentru angajatori, inclusiv stimulente pentru a oferi formule flexibile de lucru pentru lucrătorii disponibilizați. [AM 50]

Costurile măsurilor menționate la litera (b) nu pot depăși 35 % din costurile totale ale pachetului coordonat de servicii personalizate enumerate la prezentul alineat. [AM 51 Nu privește versiunea în limba română]

Investițiile pentru desfășurarea de activități independente, înființarea propriei întreprinderi, cooperative sau preluarea întreprinderilor de către angajați nu pot depăși 20 000 25 000 EUR pentru fiecare lucrător disponibilizat. [AM 52]

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate anticipează perspectivele pieței de muncă și competențele necesare pe această piață. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală și ține seama de cererea de pe piața forței de muncă de la nivel local, precum și de posibilitatea reintegrării lucrătorilor în sectorul profesional al locului de muncă anterior, dacă sunt necesare competențe noi sau suplimentare în urma unei restructurări majore, iar competențele existente pot fi utilizate în modul cel mai eficient. [AM 53]

(2)  Următoarele măsuri nu sunt eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG FET:

(a)  măsurile speciale cu durată limitată menționate la alineatul (1) litera (b) care nu sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

(b)  măsuri care sunt de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă;

(ba)  măsuri specifice de stimulare a lucrătorilor dezavantajați, a celor care se supun unui risc de sărăcie mai mare sau a lucrătorilor în vârstă să rămână sau să se întoarcă pe piața forței de muncă; [AM 54]

(bb)  măsuri care sunt de responsabilitatea statelor membre în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă. [AM 55]

Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG FET nu înlocuiesc în niciun caz măsurile pasive de protecție socială. [AM 56]

(3)  Pachetul coordonat de servicii se elaborează în consultare cu beneficiarii vizați sau cu reprezentanții acestora ori și/sau cu partenerii sociali. [AM 57]

(4)  La inițiativa statului membru solicitant, se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG FET pentru activități de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare.

Articolul 9

Cereri

(1)  Statul membru solicitant înaintează Comisiei o cerere în termen de 12 săptămâni de la data la care se îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) sau (3).

(2)  În termen de zece zile lucrătoare de la data înaintării cererii sau, după caz, de la data la care Comisia intră în posesia traducerii cererii, în funcție de data cea mai recentă, Comisia confirmă primirea cererii și aduce la cunoștința statului membru dacă are nevoie de eventuale informații suplimentare pentru a analiza cererea. [AM 58]

(3)  Dacă un stat membru o solicită, Comisia îi acordă asistență tehnică în primele etape ale procedurii. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare, statul membru trimite un răspuns în termen de zece zile lucrătoare de la data solicitării. Acest termen este prelungit de către Comisie cu zece zile lucrătoare la solicitarea justificată în mod corespunzător a statului membru în cauză. [AM 59]

(4)  Pe baza informațiilor furnizate de statul membru, Comisia își încheie evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 60 40 de zile lucrătoare de la data primirii cererii complete sau, dacă este cazul, a traducerii cererii. În cazul în care Comisia, în mod excepțional, nu poate respecta respectivul termen, aceasta transmite o explicație acesta poate fi prelungit încă 20 de zile lucrătoare, printr-o motivare scrisă prealabilă în care prezintă Comisia își justifică motivele întârzierii și o notifică statului membru în cauză. [AM 60]

(5)  O cerere de finanțare trebuie să conțină următoarele informații:

(a)  o evaluare a numărului de disponibilizări în conformitate cu articolul 6, inclusiv metoda de calcul;

(b)  în cazul în care întreprinderea și-a continuat activitatea după efectuarea disponibilizărilor, confirmarea faptului că respectiva întreprindere și-a respectat toate obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor și a luat măsurile adecvate pentru lucrătorii săi; [AM 61]

(ba)   dovezi clare privind activitățile întreprinse deja de statele membre pentru a le acorda asistență lucrătorilor disponibilizați și caracterul complementar al fondurilor solicitate de la FET din cauza insuficienței resurselor pe care le au la dispoziție autoritățile naționale sau regionale; [AM 62]

(bb)   o examinare a fondurilor primite din partea Uniunii de către întreprinderea care operează disponibilizările în ultimii cinci ani care preced disponibilizările colective; [AM 63]

(c)  o scurtă descriere a evenimentelor care au determinat disponibilizarea lucrătorilor;

(d)  identificarea, după caz, a întreprinderilor, a furnizorilor sau a producătorilor din aval și a sectoarelor care au efectuat disponibilizări, precum și a categoriilor de beneficiari vizați, în funcție de sex, grupă de vârstă și nivel de instruire;

(e)  impactul preconizat al disponibilizărilor asupra economiei și a ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național și eventual transfrontalier, acolo unde este cazul; [AM 64]

(f)  o descriere detaliată a pachetului coordonat de servicii personalizate și a cheltuielilor aferente, inclusiv, în special, a oricărei măsuri în sprijinul inițiativelor de încadrare în muncă a beneficiarilor defavorizați, celor slab calificați, a celor în vârstă, a celor tineri și a celor din regiuni dezavantajate; [AM 65]

(g)  o explicație privind măsura în care s-a ținut seama de recomandările prevăzute în Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării și privind modul în care pachetul coordonat de servicii personalizate completează acțiunile finanțate de alte fonduri naționale sau ale Uniunii, inclusiv informații referitoare la măsurile care, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, sunt obligatorii pentru respectivele întreprinderi care au efectuat disponibilizări;

(h)  bugetul estimat pentru fiecare dintre componentele pachetului coordonat de servicii personalizate în sprijinul beneficiarilor vizați și pentru orice activități de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare;

(i)  în scopul evaluării, obiective indicative specifice fiecărui caz definite de statul membru privind rata de reangajare a beneficiarilor la 6 luni de la încheierea perioadei de punere în aplicare;

(j)  datele la care au început sau trebuie să înceapă serviciile personalizate pentru beneficiarii vizați și activitățile de punere în aplicare a FEG FET, astfel cum se prevede la articolul 8;

(k)  procedurile urmate pentru consultarea beneficiarilor vizați sau a reprezentanților acestora ori a partenerilor sociali, precum și a autorităților locale și regionale sau a altor părți interesate relevante, după caz;

(l)  o declarație de conformitate a sprijinului solicitat din partea FEG FET cu normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat, precum și o declarație în care să se sublinieze motivul pentru care pachetul coordonat de servicii personalizate nu înlocuiește măsuri care, în conformitate cu legislația națională sau cu contractele colective de muncă, sunt de responsabilitatea întreprinderilor;

(m)  sursele naționale de prefinanțare sau de cofinanțare și alte surse de cofinanțare, după caz;

(ma)   o declarație conform căreia acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile structurale și orice fel de dublă finanțare va fi evitată. [AM 66]

Articolul 10

Complementaritate, conformitate și coordonare

(1)  O contribuție financiară din partea FEG FET nu înlocuiește măsurile care, în conformitate cu legislația națională sau cu contractele colective de muncă, sunt de responsabilitatea întreprinderilor.

(2)  Sprijinul pentru beneficiarii vizați completează măsurile luate de statele membre la nivel național, regional și , local și transfrontalier acolo unde este cazul, inclusiv pe cele cofinanțate din fondurile și programele Uniunii, în conformitate cu recomandările prevăzute în Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării. [AM 67]

(3)  Contribuția financiară din partea FEG FET se limitează la ceea ce este necesar pentru a acorda beneficiarilor demonstra solidaritatea cu beneficiarii vizați și pentru a le acorda un sprijin temporar și unic. Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG FET trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu legislația națională, inclusiv cu normele privind ajutoarele de stat. [AM 68]

(4)  În conformitate cu responsabilitățile care le revin, Comisia și statul membru solicitant asigură coordonarea asistenței din fondurile și programele Uniunii. [AM 69]

(5)  Statul membru solicitant se asigură că măsurile specifice care beneficiază de o contribuție financiară din partea FEG FET nu primesc asistență și din partea altor instrumente financiare ale Uniunii.

Articolul 11

Egalitatea dintre femei și bărbați și nediscriminarea

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diversele etape toate etapele pertinente ale execuției contribuției financiare din partea FEG FET și sunt promovate în cursul acestor etape. [AM 70]

Comisia și statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni orice discriminare bazată pe gen, identitate de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în ceea ce privește accesul la FEG FET și în cursul diverselor etape ale execuției contribuției financiare.

Articolul 12

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei

(1)  La inițiativa Comisiei, un procent maxim de 0,5 % din plafonul anual al FEG FET poate fi utilizat pentru asistență a finanța asistența tehnică și administrativă în vederea punerii în aplicare a fondului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, colectare a datelor, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme de tehnologie a informațiilor, activități de comunicare și activități care sporesc vizibilitatea FEG FET și alte măsuri de asistență administrativă și tehnică. Vor fi consolidate sinergiile cu sistemele existente de monitorizare a schimbărilor structurale, precum ERM. Aceste măsuri pot viza perioade de programare viitoare și anterioare. [AM 71]

(2)  În limita plafonului prevăzut la alineatul (1), Comisia înaintează o cerere de transfer de credite pentru asistență tehnică la liniile bugetare relevante, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

(3)  Comisia execută bugetul aferent asistenței tehnice din proprie inițiativă în cadrul gestiunii directe sau indirecte în conformitate cu [articolul 62 alineatul (1) literele (a) și (c)] din Regulamentul financiar.

În cazul în care Comisia execută bugetul aferent asistenței tehnice în cadrul gestiunii indirecte, aceasta asigură transparența procedurii de desemnare a părții terțe care îndeplinește sarcina care îi revine și informează toate părțile interesate în raport cu FET, inclusiv Parlamentul European, cu privire la subcontractantul stabilit în acest scop. [AM 72]

(4)  Asistența tehnică oferită de Comisie include furnizarea de informații și orientări statelor membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG FET, inclusiv crearea unui serviciu de asistență. De asemenea, Comisia furnizează partenerilor sociali europeni și naționali informații și orientări clare cu privire la utilizarea FEG FET. Măsurile de orientare pot include și crearea de grupuri operative în cazul în care un stat membru se confruntă cu perturbări economice grave. [AM 73]

Articolul 13

Informare, comunicare și publicitate

(1)  Statele membre recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării acordate de Uniune, oferind informații coerente, eficace și specifice unor categorii de public diverse, inclusiv informații specifice destinate beneficiarilor vizați, autorităților locale și regionale, partenerilor sociali, mass-mediei și publicului. Statele membre asigură vizibilitatea valorii adăugate a Uniunii pe care o generează finanțarea și ajută Comisia în efortul acesteia de colectare a datelor, pentru a spori transparența bugetară. [AM 74]

Statele membre utilizează sigla UE în conformitate cu [anexa VIII din Regulamentul privind dispozițiile comune], împreună cu o simplă declarație de finanțare („finanțate/cofinanțate de Uniunea Europeană”).

(2)  Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FEG FET, orientări în materie de depunere a cererilor și privind acțiunile eligibile, lista actualizată în mod regulat a contactelor din statele membre, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse și privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare. [AM 75]

(3)  Comisia promovează difuzarea bunelor practici existente în materie de comunicare, pune în aplicare activități de informare și comunicare referitoare la cazuri și rezultate ale FEG FET pe baza experienței acumulate, cu scopul de a îmbunătăți FEG vizibilitatea FET, de a prezenta informații despre criteriile sale de eligibilitate și procedurile de depunere a cererilor, de a îmbunătăți eficacitatea sa și de a asigura faptul că cetățenii și lucrătorii din Uniune sunt informați cu privire la FEG FET, incluzând aici cetățenii și lucrătorii din zonele rurale cu acces dificil la informații. [AM 76]

Statele membre se asigură că toate materialele în materie de comunicare și vizibilitate se pun, la cerere, la dispoziția instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii și că Uniunii i se acordă o licență scutită de redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea materialelor respective și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora. Licența acordă Uniunii următoarele drepturi:

–  utilizarea internă, adică dreptul de a reproduce, de a copia și de a pune materialele în materie de comunicare și vizibilitate la dispoziția instituțiilor și agențiilor UE și ale statelor membre ale UE, precum și la dispoziția angajaților acestora;

–  reproducerea materialelor în materie de comunicare și vizibilitate, prin orice mijloace și în orice formă, integral sau parțial;

–  comunicarea către public a materialelor în materie de comunicare și vizibilitate, utilizându-se orice mijloc de comunicare;

–  distribuirea către public a materialelor în materie de comunicare și vizibilitate (sau copii ale acestora) în orice formă;

–  stocarea și arhivarea materialelor în materie de comunicare și vizibilitate;

–  acordarea de sublicențe către terți pentru drepturile privind materialele în materie de comunicare și vizibilitate.

Uniunii i se pot acorda drepturi suplimentare.

(4)  Resursele alocate activităților de comunicare în temeiul prezentului regulament contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, cu condiția ca acestea să fie legate de obiectivele generale menționate la articolul 3.

Articolul 14

Stabilirea contribuției financiare

(1)  Comisia, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9 și luând în considerare în special numărul de beneficiari vizați, măsurile propuse și costurile estimate, evaluează și propune în cel mai scurt timp posibil, în termenul prevăzut la articolul 9 alineatul (4), cuantumul unei contribuții financiare din partea FEG FET care poate fi acordată, după caz, în limita resurselor disponibile. [AM 77]

(2)  Rata de cofinanțare a FEG FET pentru măsurile propuse se aliniază cu cea mai ridicată rată de cofinanțare a FSE+ din respectivul stat membru.

(3)  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, aceasta inițiază imediat procedura prevăzută la articolul 16 și notifică statul membru care depune cererea. [AM 78]

(4)  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9, Comisia ajunge la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, Comisia notifică imediat acest lucru statului membru solicitant și altor părți interesate, inclusiv Parlamentul European. [AM 79]

Articolul 15

Perioada de eligibilitate

(1)  Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG FET de la datele prevăzute în cerere în temeiul articolului 9 alineatul (5) litera (j), la care statul membru în cauză începe sau trebuie să înceapă să furnizeze serviciile personalizate pentru beneficiarii vizați sau suportă cheltuielile administrative pentru punerea în aplicare a FEG FET în conformitate cu articolul 8 alineatele (1) și (4).

(2)  Statul membru pune în aplicare măsurile eligibile prevăzute la articolul 8 cât mai curând posibil. Măsurile sunt, în orice caz, puse în practică cel târziu la șase luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind contribuția financiară și realizate nu mai târziu de 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind acordarea contribuției financiare. [AM 80]

(3)  Perioada de punere în aplicare este perioada care începe de la datele prevăzute în cerere în temeiul articolului 9 alineatul (5) litera (j), la care statul membru în cauză începe serviciile personalizate pentru beneficiarii vizați și activitățile de punere în aplicare a FEG FET, astfel cum se prevede la articolul 8, și se încheie după 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind acordarea contribuției financiare.

(4)  În cazul în care un beneficiar participă la un curs de învățământ sau de formare cu o durată de doi ani sau mai mult, cheltuielile aferente respectivului curs sunt eligibile pentru cofinanțare din partea FEG FET până la data la care trebuie înaintat raportul final menționat la articolul 20 alineatul (1), cu condiția ca cheltuielile relevante să fi fost suportate înainte de această dată.

(5)  Cheltuielile efectuate în temeiul articolului 8 alineatul (4) sunt eligibile până la termenul pentru depunerea raportului final, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1).

Articolul 16

Procedura și execuția bugetară

(1)  În cazul în care Comisia a ajuns ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG FET, Comisia înaintează o cerere de transfer la liniile bugetare relevante în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar prezintă o propunere de mobilizare a acestuia. Decizia de mobilizare a FET se ia de comun acord de către Parlamentul European și Consiliu în termen de o lună din data în care propunerea a fost prezentată celor două instituții. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, iar Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor săi și trei cincimi din voturile exprimate.

În același timp cu prezentarea propunerii sale de decizie pentru mobilizarea FET, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer către liniile bugetare corespunzătoare. În cazul unui dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

Transferurile aferente FET se execută în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar. [AM 81]

(2)  Cererea de transfer trebuie să fie însoțită de un rezumat al analizei eligibilității cererii. [AM 82]

(3)  Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind acordarea unei contribuții financiare care intră în vigoare la data la care Comisiei i se notifică aprobarea transferului bugetar de către Parlamentul European și Consiliul adoptă decizia de mobilizare a FET. Decizia constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 110 din Regulamentul financiar. [AM 83]

(3a)  Propunerile de decizie de mobilizare a FET întocmite în temeiul alineatului (1) conțin următoarele elemente:

(a)  evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 9 alineatul (4), însoțită de un rezumat al informațiilor pe care se bazează această evaluare,

(b)  dovezi privind îndeplinirea criteriilor enunțate la articolele 5 și 10; și

(c)  motivele care justifică sumele propuse. [AM 84]

Articolul 16a

Cazuri excepționale

În cazuri excepționale și în cazul în care resursele financiare rămase de care dispune fondul în anul în care survine evenimentul de restructurare majoră nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea intervenției considerată necesară de către autoritatea bugetară, Comisia poate propune ca diferența să fie finanțată din contul fondului pentru anul următor. Plafonul bugetar anual al fondului pentru anul în care survine evenimentul de restructurare majoră și pentru anul următor trebuie respectat în toate cazurile. [AM 85]

Articolul 17

Plata și utilizarea contribuției financiare

(1)  În urma intrării în vigoare a unei decizii privind acordarea unei contribuții financiare în conformitate cu articolul 16 alineatul (3), Comisia plătește statului membru în cauză contribuția financiară sub forma unei plăți unice de prefinanțare, reprezentând 100 % din contribuția financiară, în principiu în termen de 15 zile lucrătoare. Prefinanțarea se lichidează atunci când statul membru înaintează declarația de cheltuieli certificată în conformitate cu articolul 20 alineatul (1). Suma necheltuită se rambursează Comisiei.

(2)  Contribuția financiară menționată la alineatul (1) se execută în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul 63 din Regulamentul financiar.

(3)  Condițiile tehnice detaliate ale finanțării se stabilesc de către Comisie în decizia privind acordarea unei contribuții financiare menționată la articolul 16 alineatul (3).

(4)  Atunci când pune în aplicare măsurile pe care le conține pachetul coordonat de servicii personalizate, statul membru în cauză poate prezenta Comisiei o propunere de modificare a acțiunilor incluse prin adăugarea altor măsuri eligibile enumerate la articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b), cu condiția ca aceste modificări să fie justificate în mod corespunzător și ca totalul să nu depășească contribuția financiară menționată la articolul 16 alineatul (3). Comisia evaluează modificările propuse și, dacă este de acord, modifică în consecință decizia privind acordarea unei contribuții financiare.

(5)  Statul membru în cauză dispune de flexibilitatea de a realoca sume între posturile bugetare prevăzute în decizia privind acordarea unei contribuții financiare în temeiul articolului 16 alineatul (3). În cazul în care, prin realocare, unul sau mai multe dintre posturile prevăzute se majorează cu peste 20 %, statul membru notifică în prealabil acest lucru Comisiei.

Articolul 18

Folosirea monedei euro

În cererile, deciziile privind acordarea de contribuții financiare și rapoartele prevăzute în prezentul regulament, precum și în orice alte documente conexe, toate sumele se exprimă în euro.

Articolul 19

Indicatori

(1)  Indicatorii pentru raportarea progreselor înregistrate de program în direcția îndeplinirii obiectivelor stabilite la articolul 3 sunt prevăzuți în anexă.

(2)  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25 în vederea modificării indicatorilor prevăzuți în anexă, atunci când acest lucru este considerat necesar pentru a asigura evaluarea eficace a utilizării fondului.

Articolul 19a

Model pentru sondajul efectuat în rândul beneficiarilor

Sondajul efectuat în rândul beneficiarilor, menționat la articolul 20 alineatul (1) litera (d), se bazează pe un model stabilit de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 26 alineatul (2), în vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol. [AM 86]

Articolul 20

Raportul final și închiderea

(1)  Cel târziu la sfârșitul celei de a șaptea luni de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul (3), statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport final privind execuția contribuției financiare, inclusiv informații referitoare la:

(a)  tipul de măsuri și principalele rezultate rezultatele obținute, explicând provocările, lecțiile învățate, sinergiile și complementaritățile cu alte fonduri ale UE, îndeosebi FSE+, și indicând, oricând este posibil, complementaritatea măsurilor cu cele finanțate de alte programe ale Uniunii sau programe naționale, în conformitate cu Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării; [AM 87]

(b)  denumirile organismelor care pun în aplicare pachetul de măsuri în statul membru;

(c)  indicatorii prevăzuți la articolul 19;

(d)  rezultatele unui sondaj realizat în rândul beneficiarilor la într-un interval de șase luni de la după încheierea perioadei de punere în aplicare, ce includ modificarea percepută a capacității de inserție profesională a beneficiarilor sau, în cazul celor care și-au găsit deja un loc de muncă, mai multe informații cu privire la calitatea și tipul locului de muncă găsit, cum ar fi modificarea programului de lucru, a nivelului de responsabilitate sau modificarea nivelului salariului în comparație cu locul de muncă anterior și sectorul în care persoana și-a găsit locul de muncă, și defalcarea acestor informații în funcție de sex, grupă de vârstă și nivel de instruire; [AM 88]

(e)  măsura în care întreprinderea care a efectuat disponibilizări, cu excepția întreprinderilor nou-lansate, a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a beneficiat de ajutoare de stat sau de finanțare anterioară din partea Fondului de coeziune sau a fondurilor structurale ale Uniunii în ultimii cinci ani; [AM 89]

(f)  o declarație de justificare a cheltuielilor.

(2)  Cel târziu la sfârșitul celei de a nouăsprezecea luni de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul (3), statul membru în cauză transmite setul simplu de date, complet și verificat în mod corespunzător, care prezintă informații privind indicatorul de rezultat pe termen mai lung prevăzut la punctul 3 din anexă. [AM 90]

(3)  Cel târziu la șase luni de la primirea tuturor informațiilor solicitate în conformitate cu alineatul (1), Comisia lichidează contribuția financiară prin determinarea cuantumului final al contribuției financiare din partea FEG FET și, după caz, a soldului datorat de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 24. Lichidarea este condiționată de furnizarea indicatorului de rezultat pe termen mai lung în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 21

Raportul bianual

(1)  Până la 1 august 2021 și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe rezultatele obținute de FEG FET și conține, în special, informații referitoare la cererile înaintate, rapiditatea prelucrării acestora și eventualele deficiențe ale normelor existente, deciziile adoptate, măsurile finanțate, inclusiv statistici privind indicatorii prevăzuți în anexă, și complementaritatea acestor măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special de FSE+, informații referitoare la lichidarea contribuțiilor financiare furnizate, precum și informații privind cererile care au fost respinse sau al căror cuantum a fost redus din cauza volumului insuficient de credite sau a neeligibilității. [AM 91]

(2)  Raportul se trimite spre informare statelor membre, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali. [AM 92]

Articolul 22

Evaluare

(1)  La fiecare O dată la patru ani, Comisia efectuează, din proprie inițiativă și în strânsă cooperare cu statele membre, o evaluare a contribuțiilor financiare din partea FEG FET, inclusiv un studiu ulterior de impact al aplicării sale la nivel național, regional și local.

În scopul evaluării menționate la primul paragraf, statele membre colectează toate datele disponibile privind cazurile FET și lucrătorii care beneficiază de asistență. [AM 93]

(2)  Rezultatele evaluărilor menționate la alineatul (1) se trimit spre informare Parlamentului European, Consiliului, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali. Recomandările din cadrul evaluărilor sunt luate în considerare la elaborarea noilor programe din domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale sau la dezvoltarea în continuare a programelor existente.

(3)  Evaluările menționate la alineatul (1) includ statistici relevante privind contribuțiile financiare, defalcate pe sectoare și state membre. [AM 94]

(4)  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de FEG FET în direcția îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25 pentru a modifica anexa în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, în cazul în care se consideră necesar, și pentru a completa prezentul regulament cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și evaluare.

Articolul 23

Gestionarea și controlul financiar

(1)  Fără a se aduce atingere responsabilității Comisiei în ceea ce privește execuția bugetului general al Uniunii, statele membre își asumă responsabilitatea pentru gestionarea măsurilor care beneficiază de sprijin din partea FEG FET și pentru controlul financiar al acestor măsuri. Printre acțiunile pe care le întreprind se numără și următoarele:

(a)  verifică dacă s-au instituit mecanisme de gestionare și control și dacă acestea sunt puse în aplicare în așa fel încât să se asigure o utilizare eficientă și corectă a fondurilor Uniunii, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;

(b)  se asigură că furnizarea datelor de monitorizare este o cerință obligatorie în contractele încheiate cu organisme care pun în aplicare pachetul coordonat de servicii personalizate;

(c)  verifică dacă măsurile finanțate au fost puse în aplicare în mod corespunzător;

(d)  se asigură că cheltuielile finanțate se bazează pe documente justificative verificabile și sunt legale și conforme;

(e)  previn, detectează și corectează neregulile, inclusiv fraudele, și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu dobânzile pentru plățile întârziate, după caz. Statele membre raportează Comisiei neregulile, inclusiv fraudele.

(2)  În sensul articolului [63 alineatul (3)?] din Regulamentul financiar, statele membre identifică organismele responsabile cu gestionarea și controlul măsurilor care beneficiază de sprijin din partea FEG FET. Aceste organisme furnizează Comisiei informațiile prevăzute la [articolul 63 alineatele (5), (6) și (7)?] din Regulamentul financiar privind execuția contribuției financiare atunci când înaintează raportul final prevăzut la articolul 20 alineatul (1) din prezentul regulament.

În cazul în care autoritățile desemnate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 au oferit garanții suficiente că plățile sunt legale și corecte și sunt înregistrate în mod corespunzător, respectivul stat membru poate să notifice Comisiei faptul că aceste autorități sunt confirmate în temeiul prezentului regulament. În acest caz, statul membru în cauză precizează ce autorități sunt confirmate și care este rolul lor.

(3)  Statele membre fac corecțiile financiare necesare în cazul în care se constată o neregulă. Corecțiile efectuate de statele membre constau în anularea totală sau parțială a contribuției financiare. Statele membre recuperează orice sumă plătită necuvenit ca urmare a unei nereguli detectate, o rambursează Comisiei și, în cazul în care suma nu este rambursată de către statul membru relevant în termenul prevăzut, se aplică dobânzi penalizatoare.

(4)  În exercitarea responsabilității sale privind execuția bugetului general al Uniunii, Comisia ia toate măsurile necesare pentru a verifica dacă acțiunile finanțate sunt puse în aplicare în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Este responsabilitatea statului membru solicitant să asigure existența și buna funcționare a sistemelor de gestionare și control. Comisia se asigură că aceste sisteme se aplică efectiv.

În acest scop, fără a se aduce atingere competențelor Curții de Conturi sau controalelor efectuate de către statul membru în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, funcționarii sau agenții Comisiei pot efectua controale la fața locului, inclusiv controale prin sondaj, privind măsurile finanțate de FEG FET, cu un preaviz de minimum o zi lucrătoare. Comisia informează statul membru solicitant cu privire la aceasta, pentru a se obține întreaga asistență necesară. La aceste controale pot participa funcționari sau agenți ai statului membru în cauză.

(5)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25 pentru a completa alineatul (1) litera (e) cu criteriile de stabilire a neregulilor care trebuie raportate și a datelor care trebuie furnizate.

(6)  Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește formatul care trebuie utilizat pentru raportarea neregulilor, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 26 alineatul (2), în vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol.

(7)  Statele membru se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile efectuate se află la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi pentru o perioadă de trei ani de la lichidarea contribuției financiare primite din partea FEG FET.

Articolul 24

Recuperarea contribuției financiare

(1)  În cazul în care costul real al pachetului coordonat de servicii personalizate este mai mic decât cuantumul contribuției financiare acordate în temeiul articolului 16, Comisia recuperează suma corespunzătoare după ce a dat statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

(2)  În cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, Comisia ajunge la concluzia că un stat membru fie nu și-a respectat obligațiile prevăzute în decizia privind acordarea unei contribuții financiare, fie nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1), Comisia dă statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile. În cazul în care nu s-a ajuns la un acord, Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie de efectuare a corecțiilor financiare necesare prin anularea, totală sau parțială, a contribuției FEG FET la măsura în cauză. Această decizie se ia în termen de 12 luni de la primirea observațiilor din partea statului membru. Statul membru în cauză recuperează orice sumă plătită necuvenit ca urmare a unei nereguli și, în cazul în care suma nu este rambursată de către statul membru solicitant în termenul prevăzut, se aplică dobânzi penalizatoare.

Articolul 25

Exercitarea delegării

(1)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 19 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe prevăzute în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (3) și al articolului 23 alineatul (5) intră în vigoare dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 26

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Acest comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(27).

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 27

Dispoziții tranzitorii

Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 continuă să se aplice cererilor înaintate până la 31 decembrie 2020. Acesta se aplică până la închiderea respectivelor cazuri.

Articolul 28

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică cererilor înaintate începând cu 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele Președintele

ANEXĂ

Indicatorii comuni de realizare și de rezultat privind cererile FEG FET

Toate datele cu caracter personal(28) trebuie defalcate în funcție de sex (bărbați, femei, fără caracter binar).

(1)  Indicatori comuni de realizare privind beneficiarii

–  șomeri*;

–  persoane inactive*;

–  angajați*;

–  persoane care desfășoară o activitate independentă*;

–  persoane cu vârsta sub 30 de ani*;

–  persoane cu vârsta peste 54 de ani*;

–  absolvenți de învățământ secundar inferior sau sub acest nivel (ISCED 0-2)*;

–  absolvenți de studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)*;

–  absolvenți de studii superioare (ISCED 5-8)*;

–   persoane care au mai puțin de 2 ani de experiență profesională;

–  persoane care au între 2 și 10 ani de experiență profesională;

–  persoane care au peste 10 ani de experiență profesională. [AM 95]

Numărul total al beneficiarilor se calculează automat, pe baza indicatorilor comuni de realizare legați de statutul profesional(29).

Aceste date privind beneficiarii care participă la măsurile cofinanțate din FEG FET trebuie să fie furnizate în raportul final, astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (1).

(2)  Indicatori comuni de rezultat privind beneficiarii

–  procentul beneficiarilor FEG FET care au un loc de muncă (defalcați pe tip de contract de muncă: cu normă întreagă/cu fracțiune de normă, pe durată determinată/nedeterminată) și al celor care desfășoară o activitate independentă, după șase luni de la sfârșitul perioadei de punere în aplicare*;

–  procentul beneficiarilor FEG FET care au dobândit o calificare după șase luni de la sfârșitul perioadei de punere în aplicare*;

–  procentul beneficiarilor FEG FET care urmează studii sau cursuri de formare după șase luni de la sfârșitul perioadei de punere în aplicare*.

Aceste date trebuie să fie furnizate în raportul final, astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (1), și să fie colectate prin intermediul datelor furnizate de către autoritățile competente din statul membru, precum și prin intermediul sondajelor realizate în rândul beneficiarilor [astfel cum se precizează la articolul 20 alineatul (1) litera (d)]. Datele respective trebuie să acopere numărul total calculat al beneficiarilor, raportat în conformitate cu indicatorii comuni de realizare (1). Astfel, procentele se referă, de asemenea, la acest număr total calculat.

(3)  Indicatorul comun de rezultat pe termen mai lung privind beneficiarii

–  procentul beneficiarilor FEG FET care au un loc de muncă, inclusiv al celor care desfășoară o activitate independentă, după 18 luni de la sfârșitul perioadei de punere în aplicare specificate în decizia de finanțare*.

Aceste date trebuie să fie furnizate până la sfârșitul celei de a nouăsprezecea luni de la sfârșitul perioadei de punere în aplicare. Datele trebuie să acopere numărul total calculat al beneficiarilor, raportat în conformitate cu indicatorii comuni de realizare (1). Astfel, procentele se referă, de asemenea, la acest număr total calculat. Pentru cazurile de mai mare amploare, care acoperă mai mult de 1 000 de beneficiari, datele pot fi, de asemenea, colectate pe baza unui eșantion reprezentativ din numărul total al beneficiarilor raportat drept indicator de realizare (1).

(1)JO C ....
(2)JO C ....
(3) Poziția Parlamentului European din 16 ianuarie 2019.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro.
(5)http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/20/agenda-sustainable-development/.
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro.
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_ro.
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_ro.
(11)Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării” (COM(2013)0882, 13.12.2013).
(12)Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).
(13)Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).
(14)Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
(15)COM(2018)0297 și documentul însoțitor SWD(2018)0192.
(16)COM(2018)0321 și documentul însoțitor SWD(2018)0171.
(17)JO L […], […], p. […].
(18)Referința trebuie actualizată.
(19)Referința trebuie actualizată.
(20)Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(21)Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
(22)Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
(23)Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(24)Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
(25) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(26)Referința trebuie verificată/actualizată: Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).
(27) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(28)Autoritățile de management trebuie să instituie un sistem care înregistrează și stochează datele individuale ale participanților în format electronic. Dispozițiile privind prelucrarea datelor puse în aplicare de statele membre trebuie să fie conforme cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1), în special cu articolele 4, 6 și 9. Datele raportate în dreptul indicatorilor marcați cu simbolul „*” sunt date cu caracter personal, conform articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Prelucrarea lor este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale care îi revine operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/679).
(29)Șomeri, persoane inactive, angajați, persoane care desfășoară o activitate independentă.

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate