Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0202(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0445/2018

Ingivna texter :

A8-0445/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0019

Antagna texter
PDF 281kWORD 90k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0380),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 175.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0231/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, yttrandena från utskottet för internationell handel, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för regional utveckling, och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0445/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter övergångar [Ändr. 1. Denna ändring berör hela texten]
P8_TC1-COD(2018)0202

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 tredje stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  De övergripande principer som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och i artikel artiklarna 9 och 10 i fördraget om Europeiska unions unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt principerna om subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 5 i EU-fördraget bör följas vid genomförandet av fonderna, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget bör medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja bristande jämlikhet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhetsperspektivet samt efter att bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens insatser för att bevara, skydda och förbättra miljön i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. [Ändr. 2]

(2)  Den 17 november 2017 proklamerade Europaparlamentet, rådet och kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter(4) som svar på de sociala utmaningarna i Europa. Med beaktande av förändringarna i arbetslivet måste unionen ha beredskap att hantera de nuvarande och framtida utmaningar som globaliseringen och digitaliseringen innebär, genom att se till att tillväxten gynnar alla och genom att förbättra sysselsättnings- och socialpolitiken. Pelarens tjugo principer är indelade i tre kategorier: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt socialt skydd och social delaktighet. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör fungera som en övergripande vägledande ram för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter övergångar (nedan kallad globaliseringsfonden övergångsfonden) så att unionen kan omsätta de relevanta principerna i praktiken i händelse av omfattande omstruktureringar.

(3)  Den 20 juni 2017 godkände rådet unionens svar(5) EU:s svar på Agenda 2030 för hållbar utveckling – en hållbar europeisk framtid(6). Rådet betonade vikten av att hållbar utveckling uppnås inom alla tre dimensioner (den ekonomiska, sociala och miljömässiga) på ett balanserat och integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att hållbar utveckling integreras i Europeiska unionens alla politikområden och att EU har höga ambitioner för den politik som används för att bemöta de globala utmaningarna. Rådet välkomnade kommissionens meddelande Nästa steg för en hållbar europeisk framtid som lades fram den 22 november 2016 i en första konkret strävan att integrera målen för hållbar utveckling och låta hållbar utveckling utgöra den vägledande principen för all EU-politik, inte minst när det gäller unionens finansieringsinstrument.

(4)  I februari 2018 antog kommissionen meddelandet En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 2020(7). I meddelandet betonas att EU:s budget ska stödja Europas unika sociala marknadsekonomi. Det kommer därför att vara av största vikt att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och att ta itu med kompetensbrister, särskilt sådana som beror på digitaliseringen, automatiseringen och övergången till en resurseffektiv ekonomi, med full respekt för Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar, som följde på den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Flexibilitet i budgeten är en viktig princip i nästa fleråriga budgetram. Flexibilitetsmekanismer kommer att finnas kvar för att unionen ska kunna reagera snabbare på oförutsedda händelser och för att se till att budgetmedlen används där de behövs mest. [Ändr. 3]

(5)  I vitboken om EU:s framtid(8) uttrycker kommissionen oro över isolationistiska rörelser och över att allt fler är tveksamma till fördelarna med öppen handel och till EU:s sociala marknadsekonomi i allmänhet.

(6)  I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen(9) konstaterar kommissionen att kombinationen av handelsrelaterad globalisering och teknisk förändring är en viktig orsak till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar medan antalet arbetstillfällen för personer med lägre kvalifikationsnivå minskar. Trots att en mer öppen handel och djupare integration av världsekonomierna på det hela taget har stora fördelar måste man ta itu med Samtidigt som det finns fördelar med en mer öppen handel måste lämpliga åtgärder vidtas för att motverka de relaterade negativa sidoeffekterna. Eftersom de nuvarande fördelarna med globalisering redan är ojämnt fördelade mellan människor och regioner, vilket får betydande konsekvenser för dem som drabbas, finns det risk för att de allt snabbare tekniska framstegen och miljömässiga förändringarna kommer att framhäva dessa effekter ytterligare. I linje med principerna om solidaritet och hållbarhet kommer det därför att vara nödvändigt att se till att fördelarna med globaliseringen fördelas mer rättvist,. Eventuella samtidiga negativa effekter av globaliseringen och de tekniska och miljömässiga övergångarna bör i större utsträckning förutses i EU:s relevanta strukturfonder, till exempel Europeiska socialfonden+ (ESF+), för att näringslivet och arbetskraften bättre ska kunna anpassas genom att en mer öppen ekonomi ekonomisk tillväxt och tekniska framsteg kombineras med socialt skydd och aktivt stöd till tillträde till anställning och möjligheter till egenföretagande. [Ändr. 4]

(7)  I diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser(10) understryker kommissionen vikten av att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan och inom medlemsstaterna. En central prioritering är därför att investera i hållbar utveckling, jämlikhet, social inkludering, utbildning och hälsa. [Ändr. 5]

(8)  Klimatförändringar, globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är ESF+, som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte, och övergångsfonden, som har utformats för att ge stöd när en omfattande omstrukturering redan har inträffat. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar(11) redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU-finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är Europeiska socialfonden (ESF+) som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte och globaliseringsfonden som har utformats för att ge stöd när en oförutsedd omfattande omstrukturering redan har inträffat. [Ändr. 6]

(9)  GlobaliseringsfondenEuropeiska fonden för justering för globaliseringseffekter upprättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006(12) för den budgetram som gällde från den 1 januari 2007 till den 31 december 2013 för att unionen skulle kunna visa solidaritet med arbetstagare som förlorat sitt arbete till följd av sådana genomgripande strukturförändringar inom världshandeln som beror på globaliseringen.

(10)  Som ett led i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa utvidgades tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1927/2006 år 2009 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009(13) så att det blev möjligt att stödja arbetstagare som blivit uppsagda som en direkt följd av den globala ekonomiska och finansiella krisen.

(11)  För budgetramen som gällde från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020 utvidgades tillämpningsområdet för globaliseringsfonden ytterligare genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013(14) så att det inte bara omfattade uppsägningar som skett till följd av en allvarlig ekonomisk störning orsakad av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris i enlighet med förordning (EG) nr 546/2009, utan också uppsägningar som beror på en ny global finansiell och ekonomisk kris.

(11a)  Övergångsfondens program bör vara synligt och kräva fler och bättre uppgifter för att möjliggöra en korrekt vetenskaplig utvärdering av övergångsfonden och motverka administrativa begränsningar i genomförandet av programmet för stöd till handelsanpassning. [Ändr. 7]

(12)  Kommissionen har gjort en halvtidsutvärdering av globaliseringsfonden för att bedöma hur och i vilken utsträckning dess mål uppnås. Det visade sig att globaliseringsfonden är ändamålsenlig och att fler uppsagda arbetstagare har återintegrerats på arbetsmarknaden än under de tidigare programperioderna. Utvärderingen visade även att globaliseringsfonden skapade ett europeiskt mervärde. Detta gäller i synnerhet dess volymeffekter, dvs. att stöd från globaliseringsfonden inte bara ökar antalet och utbudet av tjänster som erbjuds utan även deras intensitet. De åtgärder som vidtagits med stöd av globaliseringsfonden har dessutom fått stor synlighet och deras EU-mervärde har varit tydligt för allmänheten. Utvärderingen visade dock på flera problem. Ett av dem var att det tar för lång tid innan stödet från globaliseringsfonden beviljas. Många medlemsstater menade också att de hade svårigheter att sammanställa den omfattande bakgrundanalysen av den händelse som föranlett uppsägningarna. Den viktigaste anledningen till att medlemsstater som potentiellt hade kunnat söka stöd från globaliseringsfonden inte lämnar in en ansökan är bristande finansiell och institutionell kapacitet. Det kan helt enkelt röra sig om brist på personalresurser – medlemsstaterna kan för närvarande endast begära tekniskt stöd om de genomför en åtgärd som stöds genom globaliseringsfonden. Eftersom uppsägningarna kan ske oväntat är det viktigt att medlemsstaterna är redo att agera direkt och att de kan lämna in en ansökan utan fördröjningar. Det verkar också som om det i vissa medlemsstater skulle krävas mer omfattande insatser för uppbyggnad av institutionell kapacitet för att man ska säkerställa att de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden genomförs på ett effektivt sätt. Miniminantalet 500 uppsagda arbetstagare ansågs också vara för högt, särskilt i mer glesbefolkade regioner(15).

(13)  Kommissionen betonar att globaliseringsfonden övergångsfonden fortfarande är ett viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete i samband med omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att så fort som möjligt hitta ett nytt arbete. Unionen bör fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att återintegreras i arbetslivet varaktig sysselsättning av god kvalitet i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Mot bakgrund av samspelet mellan och de ömsesidiga effekterna av öppen handel, tekniska förändringar, digitalisering och automatisering eller andra faktorer som Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen eller övergången till en koldioxidsnål ekonomi och av att det därmed blir allt svårare att peka ut en specifik faktor som orsakar uppsägningar bör medel från globaliseringsfonden övergångsfonden i framtiden endast beviljas på grundval av omstruktureringar som får betydande konsekvenser. Eftersom syftet med globaliseringsfonden övergångsfonden är att tillhandahålla stöd i akuta situationer där händelserna inte har kunnat förutses, och att komplettera det stöd som ges i mer förebyggande syfte genom ESF+, ska bör fonden även i fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt instrument som är utanför den fleråriga budgetramens tak, såsom konstateras i kommissionens meddelande En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 och dess bilaga(16). [Ändr. 8 och 97]

(13a)  I sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel bekräftade Europaparlamentet sin bestämda ståndpunkt i fråga om den anslagsnivå som behövs för viktiga unionspolitikområden i den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att uppdragen och målen för dessa politikområden ska kunna uppfyllas. Parlamentet betonade i synnerhet att den särskilda finansieringen för små och medelstora företag och för bekämpning av ungdomsarbetslösheten i den fleråriga budgetramen måste fördubblas, och välkomnade flera förslag som förbättrar de nuvarande bestämmelserna, inte minst de ökade anslagen till särskilda instrument. Parlamentet meddelade även sin avsikt att vid behov förhandla om ytterligare förbättringar. [Ändr. 9]

(14)  För att bevara globaliseringsfondens övergångsfondens europeiska karaktär bör det vara möjligt att lämna in en ansökan om stöd när en omfattande omstrukturering får betydande konsekvenser för den lokala eller regionala ekonomin. Konsekvenserna bör mätas i form av minimiantalet uppsägningar under en viss referensperiod. Med hänsyn till resultaten av halvtidsutvärderingen bör minimiantalet vara 250 200 uppsägningar inom en respektive referensperiod på fyra månader (eller sex månader i ansökningar som gäller en hel sektor). Med hänsyn till att uppsägningar som sker i olika omgånger omgångar i olika sektorer men i samma region får lika stora konsekvenser för den lokala arbetsmarknaden bör regionala ansökningar också vara möjliga. På små arbetsmarknader, till exempel i små medlemsstater eller i avlägset belägna regioner, som de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget, eller vid särskilda omständigheter, bör det vara möjligt att lämna in en ansökan även om antalet uppsagda arbetstagare är lägre. [Ändr. 10]

(14a)  Övergångsfonden bör sträva efter att visa solidaritet med uppsagda arbetstagare från alla typer av företag, oavsett storlek, samtidigt som man respekterar subsidiaritetsprincipen och tar hänsyn till att kravet för en ansökan till övergångsfonden är att omstruktureringen får betydande konsekvenser. [Ändr. 11]

(14b)  Övergångsfonden bör förbli ett särskilt unionsinstrument som reagerar på situationer som orsakar stora omstruktureringar på den europeiska arbetsmarknaden. Unionen bör dock fortsätta sina ansträngningar att hitta mer hållbara sätt att möta strukturförändringar och utmaningar som påverkar arbetsmarknaderna och leder till sådana omstruktureringar i medlemsstaterna. [Ändr. 12]

(15)  För att visa unionens solidaritet med arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör medfinansieringssatsen för kostnaderna för genomförandet av paketet med individanpassade åtgärder vara densamma som för ESF+ i den berörda medlemsstaten.

(16)  Den del av unionens budget som tilldelats globaliseringsfonden övergångsfonden bör genomföras av kommissionen genom delad förvaltning med medlemsstaterna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) [nya budgetförordningens nummer](17) (nedan kallad budgetförordningen). När globaliseringsfonden övergångsfonden genomförs genom delad förvaltning bör kommissionen och medlemsstaterna därför följa budgetförordningens principer om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering.

(17)  Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, som finns inom Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin, hjälper kommissionen och medlemsstaterna med kvalitativa och kvantitativa analyser som bidrar till bedömningen av globaliseringstrender trender, till exempel inom globalisering, tekniska och miljömässiga förändringar, omstrukturering och utnyttjandet av stöd från globaliseringsfonden. Sådana analyser bör innehålla data som är tillräckligt uppdelad, särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv, i syfte att kunna bekämpa bristande jämställdhet på ett mer effektivt sätt. [Ändr. 13]

(17a)  Eurofounds European Restructuring Monitor (ERM) övervakar i realtid rapporteringen om stora omstruktureringar i hela EU, som bygger på ett nätverk av nationella kontaktpersoner. ERM är mycket viktigt för övergångsfonden, och bör underlätta driften av fonden i synnerhet genom att bidra till att identifiera potentiella fall för ingripande i ett tidigt skede. [Ändr. 14]

(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till globaliseringsfonden övergångsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, och egenföretagare vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden. [Ändr. 15]

(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden övergångsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder och individanpassade tjänster som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden genom sysselsättning av god kvalitet inom en framtidsinriktad sektor, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor, men det bör även syfta till att främja företagande och företagsskapande, bland annat genom inrättandet av kooperativ. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas arbetstagarna även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, och på att i förekommande fall motverka könsstereotyper i arbetslivet. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Det ekonomiska stödet bör ges som komplement till, inte som ersättning för, eventuella åtgärder som enligt nationell lag eller kollektivavtal ligger inom medlemsstaternas och/eller företagens ansvarsområde. Företag skulle kunna bör uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden övergångsfonden. [Ändr. 16]

(19a)  När medlemsstaterna genomför och utformar ett samordnat paket med individanpassade tjänster, som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna att återintegreras, bör de utnyttja och fokusera mer på målen för den digitala agendan och strategin för den digitala inre marknaden i syfte att åtgärda den stora klyftan mellan könen inom IKT-sektorn och inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM-sektorerna) genom att främja omskolning av kvinnor för IKT- och STEM-sektorerna. När medlemsstaterna genomför och utformar ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör de dessutom undvika att upprätthålla dominans av någotdera kön i de branscher och sektorer där så traditionellt har varit fallet. En ökad representation av det underrepresenterade könet inom vissa sektorer, såsom finans, IKT och STEM, skulle bidra till att lönegapet och pensionsklyftan mellan kvinnor och män minskade. [Ändr. 17]

(20)  När medlemsstaterna utformar de samordnade paketen med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera åtgärder som avsevärt förbättrar stödmottagarnas anställbarhet. Medlemsstaterna bör sträva efter att varaktigt återintegrera så många som möjligt av de alla stödmottagare som deltar i dessa åtgärder på arbetsmarknaden genom sysselsättning av god kvalitet, så snart som möjligt inom den sexmånadersperiod sjumånadersperiod som föregår den tidpunkt då slutrapporten om genomförandet av det ekonomiska stödet ska lämnas in. Vid utformningen av det samordnade paketet med individanpassade tjänster bör det i förekommande fall tas hänsyn till de bakomliggande skälen till uppsägningen, och framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens bör förutses. Det samordnade paketet ska vara fullt förenligt med övergången till en klimatvänlig och resurseffektiv ekonomi. [Ändr. 18]

(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet personer med funktionsnedsättning, personer med vårdberoende anhöriga, unga och äldre arbetslösa, lågkvalificerade personer, personer med invandrarbakgrund samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden övergångsfonden. [Ändr. 19]

(21a)  Under perioden mellan mars 2007 och mars 2017 mottog kommissionen 148 ansökningar om medfinansiering från övergångsfonden från 21 medlemsstater för sammanlagt nästan 600 miljoner EUR för att hjälpa 138 888 uppsagda arbetstagare och 2 944 personer som varken arbetar eller studerar. [Ändr. 20]

(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden är fullständiga när de lämnas in och lämna in dem skyndsamt, och EU-institutionerna bör göra sitt yttersta för att bedöma dem snabbt. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid. [Ändr. 21]

(22a)  För att underlätta genomförandet av och målen för denna förordning bör övergångsfonden och dess möjligheter marknadsföras mer, särskilt för de berörda myndigheterna i medlemsstaterna. [Ändr. 22]

(22b)  Kommissionen bör underlätta tillgången till nationella och regionala myndigheter genom en helpdesk som tillhandahåller allmän information och förklaringar om förfaranden och om hur man lämnar in en ansökan. Helpdesken bör tillhandahålla standardformulär för statistik och vidare analyser. [Ändr. 23]

(23)  Med tanke på stödmottagarna och de organ som ansvarar för genomförandet av åtgärderna bör de ansökande medlemsstaterna hålla alla parter som berörs av ansökan informerade om hur ansökningsförfarandet fortskrider och hålla dem engagerade under genomförandeprocessen. [Ändr. 24]

(24)  I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör får det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden övergångsfonden inte ersätta sådana stödåtgärder som erbjuds stödmottagare inom ramen för unionens fonder eller unionens övriga politikområden eller program, utan bör snarare om möjligt komplettera dem. Inte heller får övergångsfondens ekonomiska stöd ersätta nationella åtgärder eller åtgärder som företag som säger upp arbetstagare är skyldiga att tillhandahålla enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, utan det bör i stället skapa ett verkligt europeiskt mervärde. [Ändr. 25]

(25)  Mot bakgrund av principen om jämlikhet bör medlemsstaterna säkerställa en effektiv tillgång till information om övergångsfonden över hela sitt territorium, inbegripet på landsbygden. Kommissionen bör i synnerhet främja spridningen av befintlig bästa praxis, höja medvetenheten om övergångsfondens kriterier för stödberättigande och ansökningsförfaranden samt göra mer för att höja medvetenheten om fonden bland unionens invånare, särskilt arbetstagare. Det bör införas särskilda bestämmelser om kommunikationsinsatser för att sprida information om de åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden övergångsfonden och om de resultat som uppnåtts. [Ändr. 26]

(26)  För att underlätta tillämpningen av den här förordningen bör utgifterna vara stödberättigande antingen från och med den dag då en medlemsstat börjar tillhandahålla individanpassade tjänster eller från och med den dag då administrativa utgifter uppstår för en medlemsstat för genomförande av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden övergångsfonden.

(27)  För att täcka de behov som uppstår särskilt under årets första månader, när möjligheterna till överföring från andra budgetposter är särskilt små, bör tillräckliga betalningsbemyndiganden göras tillgängliga på globaliseringsfondens övergångsfondens budgetpost under det årliga budgetförfarandet.

(27a)  För att täcka behov som uppstår, särskilt under årets första månader då möjligheterna till överföring från andra budgetrubriker är särskilt begränsade, bör ett lämpligt antal betalningsbemyndiganden göras tillgängliga för övergångsfondens budgetrubrik vid det årliga budgetförfarandet. [Ändr. 27]

(28)  [Budgetramen för globaliseringsfonden övergångsfonden fastställs i den fleråriga budgetramen och i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den [datum] om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(18) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet)].

(29)  Med tanke på stödmottagarna bör stödet göras tillgängligt så snabbt och effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som antar besluten om stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden bör göra sitt yttersta för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena så att besluten om utnyttjande av globaliseringsfonden övergångsfonden kan antas snabbt och smidigt. När kommissionen begär en överföring bör beslutet därför i framtiden antas av budgetmyndigheten och ett förslag från kommissionen om utnyttjande av globaliseringsfonden bör inte längre vara nödvändigt. [särskild omröstning]

(30)  Om ett företag lägger ner sin verksamhet kan de uppsagda arbetstagarna få hjälp att ta över företagets hela verksamhet eller delar av den, och medlemsstaten där företaget är beläget kan i förskott betala ut det stöd som snabbt krävs för att möjliggöra detta. [Ändr. 29]

(31)  För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås med hjälp av stödet från globaliseringsfonden övergångsfonden bör medlemsstaterna lämna in en slutrapport om genomförandet av åtgärderna, som bör uppfylla tydliga krav på övervakning och innehålla en uppföljning av stödmottagarna och en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv. [Ändr. 30]

(32)  Medlemsstaterna bör ha ansvaret för genomförandet av det ekonomiska stödet och för förvaltningen och kontrollen av de åtgärder som stöds med unionsfinansiering, i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (nedan kallad budgetförordningen)(19) eller den nya förordning som antas i dess ställe. Medlemsstaterna bör redovisa hur det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden övergångsfonden har använts. Med tanke på den korta perioden för genomförande av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden övergångsfonden bör rapporteringskraven återspegla dessa åtgärders särskilda karaktär.

(32a)  Medlemsstaterna bör genomföra effektiva kommunikationsinsatser för att främja övergångsfondens ekonomiska stöd, framhålla att finansieringen kommer från unionen och förbättra synligheten för åtgärder som finansieras av unionen inom ramen för denna fond. [Ändr. 31]

(33)  Medlemsstaterna bör även förhindra, upptäcka och rätta till oriktigheter, inklusive bedrägerier som stödmottagarna gör sig skyldiga till. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(20) och förordningarna (Euratom, EG) nr 2988/95(21) och nr 2185/96(22) får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/1939(23) får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och andra brott som skadar unionens ekonomiska intressen och som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371(24) om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de personer eller enheter som tar emot medel från unionen samarbetar fullt ut för att skydda unionens ekonomiska intressen, ger kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställer att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om de oriktigheter som de har upptäckt, även bedrägeri, och om de åtgärder som har vidtagits samt om uppföljningen av Olafs utredningar.

(34)  I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013[1], rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95[2], rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96[3] och rådets förordning (EU) 2017/1939[4] ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen och som föreskrivs i direktiv (EU) 2017/1371. I enlighet med budgetförordningen ska de personer eller enheter som tar emot medel från unionen samarbeta fullt ut för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(35)  De övergripande finansiella bestämmelser som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller för denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för fastställande och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroll av finansiella aktörers ansvar. De bestämmelser som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna, eftersom respekt för rättsstaten är en förutsättning för sund ekonomisk förvaltning och effektivt EU-stöd.

(36)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016(25) om bättre lagstiftning måste detta program utvärderas på grundval av uppgifter som har samlats in genom specifika krav på övervakning, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, bör undvikas. Dessa krav kan i tillämpliga fall omfatta mätbara indikatorer som används som grund för utvärdering av programmets verkan i praktiken.

(37)  Detta program kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och det årliga målet på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av globaliseringsfonden och omprövas i samband med utvärderingen av den. [Ändr. 32]

(38)  Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och verkan, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(39)  Med beaktande av att den digitala omvandlingen inom ekonomin kräver att arbetskraften har digital kompetens på en viss nivå bör förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster som erbjuds, och bör inbegripa målet att öka antalet kvinnor i STEM-yrken. [Ändr. 33]

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter övergångar (nedan kallad globaliseringsfonden övergångsfonden).

Här fastställs målen för globaliseringsfonden övergångsfonden, formerna för unionsfinansiering och reglerna och kriterierna för tillhandahållande av sådan finansiering, inbegripet reglerna för medlemsstaternas ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden för åtgärder som riktar sig till de mottagare som avses i artikel 7. [Ändr. 34]

Artikel 2

Uppdrag

Globaliseringsfonden Övergångsfondens mål ska bidra till att fördelarna med globaliseringen och de vara att stödja de socioekonomiska omvandlingar som följer av globaliseringen och av de tekniska framstegen fördelas jämnare och miljömässiga förändringarna genom att uppsagda arbetstagare får hjälp med att anpassa sig till strukturförändringar i form av att alternativ och varaktig sysselsättning främjas. Övergångsfonden ska vara en nödfond som fungerar reaktivt och bidrar till en rättvis övergång. Globaliseringsfonden Övergångsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna. [Ändr. 35]

Artikel 3

Mål

1.  Det allmänna målet för globaliseringsfonden programmet är att visa solidaritet med och ekonomiskt stödja återanställningsåtgärder för arbetstagare som har sagts upp, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med sådana oförutsedda omfattande omstruktureringar som avses i artikel 5.1, 5.2 och 5.3. [Ändr. 36]

2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden övergångsfonden är att ge hjälp och stöd oförutsedda till arbetstagare att återintegreras på arbetsmarknaden vid omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser, Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller, automatisering och tekniska förändringar. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna och vid främjande av jämställdhet. [Ändr. 37 och 98]

Artikel 4

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)  uppsagd arbetstagare: arbetstagare, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, vars anställning avslutas i förtid genom uppsägning eller vars avtal inte förnyas av ekonomiska skäl. [Ändr. 38]

b)  egenföretagare: person med färre än 10 anställda.

c)  stödmottagare: person som deltar i åtgärder som medfinansieras av globaliseringsfonden övergångsfonden.

d)  oriktighet: överträdelse av tillämplig lagstiftning, genom handling eller underlåtenhet av en ekonomisk operatör som deltar i genomförandet av globaliseringsfonden övergångsfonden, vilket har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens budget genom att den belastas med en felaktig utgift.

Artikel 5

Insatskriterier

1.  Medlemsstaterna kan ansöka om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden för åtgärder som riktar sig till uppsagda arbetstagare och egenföretagare i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

2.  Ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden ska beviljas vid omfattande omstruktureringar som leder till något av följande:

a)  Att fler än 250 minst 200 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat, eller hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled. [Ändr. 39]

b)  Att fler än 250 minst 200 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader, särskilt i små och medelstora företag, om alla verkar inom samma näringsgren enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå eller i fler än två angränsande regioner på Nuts 2-nivå, förutsatt att sammanlagt fler än 250 minst 200 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna. [Ändr. 40]

c)  Att fler än 250 minst 200 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på fyra nio månader, särskilt i små och medelstora företag som verkar i samma eller olika näringsgrenar enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en och samma region på Nuts 2-nivå. [Ändr. 41]

3.  På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, särskilt när det gäller inbegripet ansökningar som omfattar små och medelstora företag, kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om kriterierna i punkt 1 a, b eller c inte till alla delar uppfylls, om den ansökande medlemsstaten vederbörligen kan motivera ansökan och om uppsägningarna får allvarliga konsekvenser för sysselsättningen sysselsättningsnivån och den lokala eller, regionala eller nationella ekonomin. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a, b eller c som inte till alla delar uppfylls. Det totala stödbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av globaliseringsfondens övergångsfondens högsta årliga belopp. [Ändr. 42]

4.  Globaliseringsfonden kan inte utnyttjas om arbetstagare sägs upp till följd av budgetnedskärningar som gjorts i en medlemsstat och som påverkar sektorer som främst är beroende av offentlig finansiering. [Ändr. 43]

Artikel 6

Beräkning av uppsägningar och verksamheter som upphör

1.  Den ansökande medlemsstaten ska närmare ange vilken metod som använts för att beräkna antalet uppsagda arbetstagare och egenföretagare enligt artikel 4 vid tillämpning av artikel 5.1, 5.2 och 5.3. [Ändr. 44]

2.  Den ansökande medlemsstaten ska beräkna det antal som avses i punkt 1 vid en av följande tidpunkter:

a)  Den dag då arbetsgivaren i enlighet med artikel 3.1 i rådets direktiv 98/59/EG(26) skriftligen anmäler de planerade kollektiva uppsägningarna till den behöriga myndigheten.

b)  Den dag då arbetsgivaren gav den enskilda arbetstagaren besked om uppsägning eller om att anställningsavtalet avslutas.

c)  Den dag då anställningsavtalet de facto avslutas eller när det upphör.

d)  Den dag då placeringen vid kundföretaget upphör.

e)  För en egenföretagare, den dag då verksamheten upphör i enlighet med nationell rätt eller administrativa bestämmelser.

I de fall som avses i led a ska den ansökande medlemsstaten lämna ytterligare uppgifter till kommissionen om det faktiska antalet uppsägningar som skett i enlighet med artikel 5.1 i den här förordningen innan kommissionen har slutfört sin bedömning.

Artikel 7

Berättigade stödmottagare

Den ansökande medlemsstaten får tillhandahålla ett samordnat paket med individanpassade tjänster i enlighet med artikel 8 som medfinansieras genom globaliseringsfonden övergångsfonden och riktar sig till bland annat följande kategorier av berättigade stödmottagare:

a)  Uppsagda arbetstagare och egenföretagare vars verksamhet har upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, inom de referensperioder som anges i artikel 5.1, 5.2 och 5.3. [Ändr. 45]

b)  Uppsagda arbetstagare och egenföretagare vars verksamhet har upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, utanför de referensperioder som anges i artikel 5, det vill säga sex månader före referensperiodens början eller mellan referensperiodens slut och den sista dagen före den dag då kommissionen slutför sin bedömning.

De arbetstagare och egenföretagare som avses i första stycket b ska anses vara stödberättigade förutsatt att ett tydligt orsakssamband med den händelse som utlöste uppsägningarna under referensperioden kan styrkas.

Genom undantag från artikel 5 får ansökande medlemsstater tillhandahålla individanpassade tjänster som medfinansieras genom övergångsfonden till ett antal unga, motsvarande antalet berörda stödmottagare, som varken arbetar eller studerar och som på ansökningsdagen är yngre än 25 år, eller, där medlemsstaterna så beslutar, yngre än 30 år, i första hand till personer som sagts upp eller vars verksamhet upphört, under förutsättning att åtminstone några av uppsägningarna ägt rum i regioner på Nuts 2-nivå. [Ändr. 46]

Artikel 8

Stödberättigande åtgärder

1.  Ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster, med deltagande av fackföreningar och/eller arbetstagarföreträdare, som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare genom varaktig sysselsättning av god kvalitet. [Ändr. 47]

Förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern och i en resurseffektiv ekonomi ska utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassad utbildning och/eller individanpassade tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas till de enskilda stödmottagarnas kvalifikationer, färdigheter och särskilda behov. [Ändr. 48]

Det samordnade paketet av individanpassade tjänster kan bestå av bland annat följande:

a)  Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat i informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, validering av arbetslivserfarenhet, individanpassad jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, etablering av nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt. [Ändr. 49]

b)  Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, bidrag för barnomsorg, utbildningsbidrag eller traktamenten, inbegripet bidrag till vårdare och rekryteringsincitament för arbetsgivare, bland annat incitament för att tillhandahålla flexibla arbetsformer för uppsagda arbetstagare. [Ändr. 50]

Kostnaderna för de åtgärder som avses i led b får ska uppgå till högst 35 % av de sammanlagda kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som anges i denna punkt. [Ändr. 51]

Investeringar i egenföretagande, företagsetablering, inbegripet etablering av kooperativ, eller anställdas övertagande av företag får uppgå till högst 20 000 euro 25 000 EUR per uppsagd arbetstagare. [Ändr. 52]

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden, liksom möjligheten att återintegrera arbetstagare i den yrkessektor där de hade sin tidigare anställning, där en omfattande omstrukturering har skapat ett behov av ny eller kompletterande kompetens och där befintliga kunskaper kan utnyttjas mest effektivt. [Ändr. 53]

2.  Följande åtgärder berättigar inte till ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden:

a)  Sådana särskilda tidsbegränsade åtgärder som avses i punkt 1 b och som inte är beroende av att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

b)  Sådana åtgärder som företagen enligt nationella lagar eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna.

(ba)  Åtgärder för att motivera framför allt mindre gynnade arbetstagare, personer som i större utsträckning riskerar att hamna i fattigdom eller äldre arbetstagare att stanna kvar eller återvända till arbetsmarknaden. [Ändr. 54]

(bb)  Sådana åtgärder som enligt nationell rätt eller kollektivavtal faller inom medlemsstaternas ansvarsområde. [Ändr. 55]

De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden övergångsfonden ska inte under några omständigheter ersätta passiva socialskyddsåtgärder. [Ändr. 56]

3.  Det samordnade paketet med tjänster ska utarbetas i samråd med de berörda stödmottagarna eller deras företrädare, eller och/eller med arbetsmarknadens parter. [Ändr. 57]

4.  På den ansökande medlemsstatens initiativ får ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden beviljas för förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, kontroll och rapportering.

Artikel 9

Ansökningar

1.  Den ansökande medlemsstaten ska lämna in en ansökan till kommissionen inom tolv veckor från den dag då kriterierna enligt artikel 5.2 eller 5.3 är uppfyllda.

2.  Inom tio arbetsdagar från ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall från den dag då kommissionen förfogar över översättningen av ansökan, beroende på vilket som infaller senare, ska kommissionen bekräfta att den mottagit ansökan och informera medlemsstaten om eventuella ytterligare uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna bedömas. [Ändr. 58]

3.  Om medlemsstaten begär det ska kommissionen tillhandahålla teknisk assistans i början av förfarandet. I de fall där kommissionen begär ytterligare uppgifter ska medlemsstaten svara inom tio arbetsdagar från den dag då begäran görs. Kommissionen ska förlänga denna tidsfrist med tio arbetsdagar på vederbörligen motiverad begäran av den berörda medlemsstaten. [Ändr. 59]

4.  På grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten ska kommissionen slutföra sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd inom fyrtio arbetsdagar från det att den har mottagit den fullständiga ansökan eller översättningen av ansökan om så är tillämpligt. Om kommissionen i undantagsfall inte kan respektera den tidsfristen får den förlängas med ytterligare tjugo dagar, under förutsättning att kommissionen på förhand lämnar en skriftlig förklaring och anger orsakerna till förseningen, och meddelar denna förklaring till den berörda medlemsstaten. [Ändr. 60]

5.  Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

a)  En bedömning av antalet uppsagda arbetstagare i enlighet med artikel 6 och beräkningsmetoden.

b)  En bekräftelse av att ett företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt alla sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda. [Ändr. 61]

(ba)   En tydlig angivelse av de insatser som redan genomförts av medlemsstaterna till stöd för uppsagda arbetstagare och den kompletterande karaktären hos de medel som begärs från övergångsfonden på grund av bristande resurser för nationella eller regionala myndigheter. [Ändr. 62]

(bb)   En översikt över de unionsmedel som det företag som sagt upp personal redan har tilldelats under de fem år som föregick de kollektiva uppsägningarna. [Ändr. 63]

c)  En kortfattad beskrivning av de händelser som ledde till att arbetstagarna sades upp.

d)  I tillämpliga fall uppgifter om de företag, underleverantörer eller producenter i efterföljande led som sagt upp arbetstagare samt om berörda sektorer och kategorier av berörda stödmottagare uppdelade efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.

e)  De väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller, nationella eller i förekommande fall gränsöverskridande ekonomin och sysselsättningen. [Ändr. 64]

f)  En ingående beskrivning av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och utgifterna för dem, särskilt eventuella åtgärder till stöd för sysselsättningsinitiativ för mindre gynnade, lågutbildade, äldre och unga stödmottagare och personer som bor i mindre gynnade områden. [Ändr. 65]

g)  En redogörelse för i vilken utsträckning rekommendationerna i EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar har beaktats och hur det samordnade paketet med individanpassade tjänster kompletterar åtgärder som finansieras med andra nationella medel eller genom unionens andra fonder, inbegripet information om åtgärder som de berörda företagen är skyldiga att tillhandahålla enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

h)  Den beräknade budgeten för varje del i det samordnade paketet med individanpassade tjänster som erbjuds de berörda stödmottagarna och för eventuella förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, kontroll och rapportering.

i)  För utvärdering, de preliminära mål som medlemsstaten fastställt i varje enskilt fall för andelen återanställda stödmottagare sex månader efter genomförandeperiodens slut.

j)  Den dag då de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna och de åtgärder som genomförs med stödet från globaliseringsfonden övergångsfonden enligt artikel 8 inleddes eller kommer att inledas.

k)  Förfarandena för samråd med de berörda stödmottagarna eller deras företrädare, eller med arbetsmarknadens parter samt med lokala och regionala myndigheter eller andra berörda parter.

l)  En försäkran om att det stöd som begärs från globaliseringsfonden övergångsfonden är förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd samt en redogörelse för varför det samordnade paketet med individanpassade tjänsterna inte ersätter sådana åtgärder som företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna.

m)  Källorna till den nationella förfinansieringen eller medfinansieringen och annan medfinansiering i förekommande fall.

(ma)   En försäkran om att de föreslagna åtgärderna kommer att fungera som ett komplement till åtgärder som finansieras genom strukturfonderna och att all dubbelfinansiering förhindras. [Ändr. 66]

Artikel 10

Komplementaritet, förenlighet och samordning

1.  Ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden ska inte ersätta åtgärder som företagen är skyldiga att tillhandahålla enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

2.  Stödet till berörda stödmottagare ska komplettera de nationella, regionala och , lokala och i förekommande fall gränsöverskridande åtgärder som medlemsstaterna tillhandahåller, inklusive åtgärder som medfinansieras genom unionens fonder och program, i enlighet med rekommendationerna i EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar. [Ändr. 67]

3.  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden övergångsfonden ska begränsas till vad som är nödvändigt för att tillhandahålla visa solidaritet med de berörda stödmottagarna och tillhandahålla dem ett tillfälligt engångsstöd. De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden övergångsfonden ska vara förenliga med både unionsrätten och nationell rätt, inbegripet med reglerna om statligt stöd. [Ändr. 68]

4.  Kommissionen och den ansökande medlemsstaten ska i enlighet med sina respektive skyldigheter säkerställa samordningen av stödet från unionens fonder och program. [Ändr. 69]

5.  Den ansökande medlemsstaten ska se till att de åtgärder som beviljas ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden inte får stöd från unionens övriga finansieringsinstrument.

Artikel 11

Jämställdhet och icke-diskriminering

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden och främjas i alla lämpliga led av genomförandet. [Ändr. 70]

Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning när det gäller tillgången till stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden och i de olika leden av genomförandet av stödet.

Artikel 12

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ

1.  På initiativ av kommissionen får högst 0,5 % av globaliseringsfondens övergångsfondens högsta årliga belopp användas till att finansiera administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av fonden, såsom förberedande åtgärder, övervakning, datainsamling, kontroll, revision och utvärdering, däribland centrala it-system för strategisk kommunikation, informationsinsatser och insatser för att ge globaliseringsfonden övergångsfonden större synlighet samt andra administrativa och tekniska stödåtgärder. Synergierna med etablerade system för övervakning av strukturella förändringar, såsom ERM, ska förstärkas. Dessa åtgärder får omfatta framtida och tidigare programperioder. [Ändr. 71]

2.  Med beaktande av det högsta belopp som fastställs i punkt 1 ska kommissionen lägga fram en begäran om överföring av anslag för tekniskt stöd till de berörda budgetrubrikerna i enlighet med artikel 31 i budgetförordningen.

3.  Kommissionen ska genomföra tekniskt stöd på eget initiativ genom direkt eller indirekt förvaltning i enlighet med [artikel 62.1 a och c] i budgetförordningen.

Om kommissionen genomför tekniskt stöd genom indirekt förvaltning ska kommissionen säkerställa insyn i förfarandet för att utse den tredje part som genomför det uppdrag som åligger kommissionen samt informera alla parter som berörs av övergångsfonden, däribland Europaparlamentet, om den underleverantör som valts ut för detta syfte. [Ändr. 72]

4.  Kommissionens tekniska stöd ska omfatta information och vägledning till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av globaliseringsfonden övergångsfonden, inklusive inrättandet av en helpdesk. Kommissionen ska även ge europeiska och nationella arbetsmarknadsparter information och tydlig vägledning om hur globaliseringsfonden övergångsfonden ska användas. Vägledningsåtgärderna kan inbegripa inrättande av arbetsgrupper vid allvarliga ekonomiska störningar i en medlemsstat. [Ändr. 73]

Artikel 13

Information, kommunikation och publicitet

1.  Medlemsstaterna ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och riktad information till olika målgrupper, däribland stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten. Medlemsstaterna ska säkerställa att mervärdet för unionen av finansieringen lyfts fram, och ska bidra till kommissionens insatser för uppgiftsinsamling för att öka insynen i budgetförvaltningen. [Ändr. 74]

Medlemsstaterna ska använda EU:s emblem i enlighet med [bilaga VIII till förordningen om gemensamma bestämmelser] tillsammans med en kort text om finansieringen (”finansieras/medfinansieras av Europeiska unionen”).

2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om globaliseringsfonden övergångsfonden, ge vägledning för ansökningsförfarandet och stödberättigade åtgärder, tillhandahålla en regelbundet uppdaterad förteckning över kontakter i medlemsstaterna samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet. [Ändr. 75]

3.  Kommissionen ska främja spridningen av befintlig bästa praxis på kommunikationsområdet och genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida information om de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden övergångsfonden och om de resultat som uppnåtts, i syfte att öka globaliseringsfondens övergångsfondens synlighet, informera om dess kriterier för stödberättigande och ansökningsförfaranden, förbättra dess effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till den, inbegripet medborgare och arbetstagare på landsbygden med dålig tillgång till information. [Ändr. 76]

Medlemsstaterna ska se till att unionens institutioner, organ eller byråer på begäran får tillgång till allt kommunikationsmaterial och att unionen avgiftsfritt beviljas en icke exklusiv oåterkallelig licens för användning av detta material och eventuella befintliga rättigheter till detta. Genom licensen beviljas unionen följande rättigheter:

–  Intern användning, dvs. rätten att reproducera, kopiera och tillhandahålla kommunikationsmaterialet till institutioner och organ i EU och EU:s medlemsstater samt till deras anställda.

–  Reproduktion av kommunikationsmaterialet, oavsett metod och form, helt eller delvis.

–  Förmedling till allmänheten av kommunikationsmaterialet med hjälp av alla kommunikationsmedel.

–  Spridning till allmänheten av kommunikationsmaterialet (eller kopior därav) i alla former.

–  Lagring och arkivering av kommunikationsmaterialet.

–  Underlicensiering av rättigheterna till kommunikationsmaterialet till tredje parter.

Ytterligare rättigheter får beviljas unionen.

4.  De medel som anslås för kommunikationsåtgärder som genomförs enligt denna förordning ska även bidra till den strategiska kommunikationen om unionens politiska prioriteringar, förutsatt att de har ett samband med det allmänna mål som anges i artikel 3.

Artikel 14

Fastställande av det ekonomiska stödet

1.  Kommissionen ska, på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 och med särskilt beaktande av antalet berörda stödmottagare, de föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt inom den tidsfrist som fastställs i artikel 9.4, utvärdera och föreslå det stödbelopp från globaliseringsfonden övergångsfonden som eventuellt kan beviljas inom ramen för de tillgängliga resurserna. [Ändr. 77]

2.  Globaliseringsfondens Övergångsfondens medfinansieringssats ska anpassas till den högsta medfinansieringssatsen inom ESF+ i den berörda medlemsstaten.

3.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning är uppfyllda, ska förfarandet i artikel 16 omedelbart inledas och den ansökande medlemsstaten ska meddelas. [Ändr. 78]

4.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning inte är uppfyllda, ska den ansökande medlemsstaten samt varje annan part som berörs av övergångsfonden, däribland Europaparlamentet, omedelbart underrättas om detta. [Ändr. 79]

Artikel 15

Period för stödberättigande

1.  Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övergångsfonden från och med den dag som anges i ansökan enligt artikel 9.5 j då den berörda medlemsstaten börjar eller ska börja tillhandahålla de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna eller då administrativa utgifter uppstår för genomförandet av globaliseringsfonden övergångsfonden i enlighet med artikel 8.1 och 8.4.

2.  Medlemsstaten ska genomföra de stödberättigande åtgärder som anges i artikel 8 så fort som möjligt, och. De ska i alla händelser genomföras senast sex månader efter den dag då beslutet om ekonomiskt stöd träder i kraft och utföras senast 24 månader efter den dag då beslutet om ekonomiskt stöd träder i kraft. [Ändr. 80]

3.  Genomförandeperioden börjar löpa från och med den dag som anges i ansökan enligt artikel 9.5 j då den berörda medlemsstaten börjar tillhandahålla de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna och börjar vidta de åtgärder för att genomföra globaliseringsfonden övergångsfonden som anges i artikel 8, och den slutar 24 månader efter den dag då beslutet om ekonomiskt stöd träder i kraft.

4.  Om en stödmottagare blir antagen till en utbildning eller kurs som varar i minst två år ska utgifterna för en sådan utbildning eller kurs berättiga till medfinansiering från globaliseringsfonden övergångsfonden fram till den dag då den slutrapport som avses i artikel 20.1 ska lämnas in, under förutsättning att de berörda utgifterna har uppstått före den dagen.

5.  Utgifter enligt artikel 8.4 ska vara stödberättigande till och med den dag då slutrapporten senast ska lämnas in enligt artikel 20.1.

Artikel 16

Budgetförfarande och genomförande

1.  Om kommissionen har fastställt att villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden övegångsfonden är uppfyllda ska den lägga fram en begäran ett förslag om att fonden bör utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av övergångsfonden ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet inom en månad från det att förslaget lämnats till dem. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.

Samtidigt med förslaget till beslut om utnyttjande av övergångsfonden ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om överföring till de relevanta budgetrubrikerna. Vid eventuell oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

Överföringar som avser globaliseringsfonden ska göras i enlighet med artikel 31 i budgetförordningen. [Ändr. 81]

2.  Begäran om överföring ska åtföljas av en sammanfattning av granskningen av huruvida ansökan är stödberättigande. [Ändr. 82]

3.  Kommissionen ska anta ett beslut om ekonomiskt stöd i form av en genomförandeakt som ska träda i kraft den dag då kommissionen underrättas om att Europaparlamentet och rådet har godkänt överföringen antar. Bbeslutet ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen om utnyttjande av övergångsfonden. [Ändr. 83]

3a.  Ett förslag till beslut om utnyttjande av övergångsfonden enligt punkt 1 ska innehålla

a)  den bedömning som gjorts i enlighet med artikel 9.4 samt en sammanfattning av de uppgifter som ligger till grund för bedömningen,

b)  underlag som styrker att villkoren i artiklarna 5 och 10 är uppfyllda, och

c)  de skäl som motiverar de föreslagna beloppen. [Ändr. 84]

Artikel 16a

Undantagsfall

I undantagsfall och om de återstående medel som finns tillgängliga i fonden det år när den omfattande omstruktureringen skedde inte är tillräckliga för att täcka det stödbelopp som bedöms som nödvändigt av budgetmyndigheten, får kommissionen föreslå att mellanskillnaden finansieras med medel ur påföljande års fond. Det årliga budgettaket för fonden det år när den omfattande omstruktureringen skedde och följande år ska under alla omständigheter respekteras. [Ändr. 85]

Artikel 17

Utbetalning och användning av det ekonomiska stödet

1.  När ett beslut om ekonomiskt stöd i enlighet med artikel 16.3 har trätt i kraft ska kommissionen, i princip inom 15 arbetsdagar, betala ut hela det ekonomiska stödet till den berörda medlemsstaten i form av en förhandsfinansiering. Förhandsfinansieringen ska räknas av efter det att medlemsstaten har lämnat in en certifierad redovisning av utgifterna i enlighet med artikel 20.1. De belopp som inte har använts ska återbetalas till kommissionen.

2.  Det ekonomiska stöd som avses i punkt 1 ska genomföras genom delad förvaltning i enlighet med artikel 63 i budgetförordningen.

3.  De närmare tekniska villkoren för finansieringen ska fastställas av kommissionen i det beslut om ekonomiskt stöd som avses i artikel 16.3.

4.  När de åtgärder som ingår i det samordnade paketet med individanpassade tjänster genomförs får den berörda medlemsstaten föreslå för kommissionen att åtgärderna ändras genom att andra stödberättigande åtgärder som förtecknas i artikel 8.1 a och b läggs till, förutsatt att dessa ändringar vederbörligen kan motiveras och att de sammanlagda kostnaderna inte överskrider det ekonomiska stöd som avses i artikel 16.3. Kommissionen ska bedöma de förslagna ändringarna och om den samtycker till dem ändra beslutet om ekonomiskt stöd i enlighet med detta.

5.  Den berörda medlemsstaten ska ha möjlighet att omfördela beloppen mellan de budgetposter som anges i beslutet om ekonomiskt stöd enligt artikel 16.3. Om en omfördelning leder till att en eller flera av de angivna budgetposterna ökar med mer än 20 % ska medlemsstaten underrätta kommissionen om detta på förhand.

Artikel 18

Användning av euro

Alla belopp som anges i ansökningar, beslut om ekonomiskt stöd och rapporter enligt denna förordning samt i alla andra därmed sammanhängande handlingar ska uttryckas i euro.

Artikel 19

Indikatorer

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de allmänna målen i artikel 3 anges i bilagan.

2.  Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifterna för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och i tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på medlemsstaterna.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25 med avseende på att ändra indikatorerna i bilagan om det anses vara nödvändigt för att säkerställa en effektiv bedömning av hur globaliseringsfonden används.

Artikel 19a

Mall för undersökningen bland stödmottagarna

Den undersökning bland stödmottagarna som avses i artikel 20.1 d ska grundas på den mall som ska fastställas av kommissionen genom en genomförandeakt. Kommissionen ska anta genomförandeakten i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 26.2, i syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den här artikeln. [Ändr. 86]

Artikel 20

Slutrapport och avslutande

1.  Senast i slutet av den sjunde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lägga fram en slutrapport för kommissionen om hur det ekonomiska stödet har använts, med bland annat följande uppgifter:

a)  Typen av åtgärder och de viktigaste uppnådda resultaten, med en beskrivning av problem, lärdomar, synergieffekter och komplementaritet med andra EU-fonder, särskilt ESF+ och om möjligt med angivande av huruvida åtgärderna är förenliga med åtgärder som finansieras genom andra unionsprogram eller nationella program i linje med EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar. [Ändr. 87]

b)  Namnen på de organ som ska genomföra åtgärdspaketet i medlemsstaten.

c)  De indikatorer som avses i artikel 19.

d)  Resultaten av en undersökning som utförts bland stödmottagarna inom sex månader efter genomförandeperiodens slut och som ska omfatta stödmottagarnas bedömning av hur deras anställbarhet har ändrats eller, för de stödmottagare som har hittat ett arbete, närmare uppgifter om kvaliteten på detta arbete och typen av anställning, till exempel huruvida antalet arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats jämfört med den tidigare anställningen, samt om den sektor inom vilken den berörda personen har hittat arbete, och dessa uppgifter ska delas upp efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå. [Ändr. 88]

e)  Huruvida det företag som sagt upp arbetstagare, med undantag för nystartade företag, mikroföretag och små och medelstora företag, har erhållit statligt stöd eller tidigare har fått finansiering från unionens sammanhållnings- eller strukturfonder under de senaste fem åren. [Ändr. 89]

f)  En underbyggd redovisning av utgifterna.

2.  Senast i slutet av den nittonde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lämna in fullständigt och vederbörligen kontrollerade de uppgifter som behövs som underlag för den långsiktigare resultatindikator som anges i punkt 3 i bilagan. [Ändr. 90]

3.  Senast sex månader efter det att kommissionen har fått alla de uppgifter som krävs enligt punkt 1 ska stödärendet avslutas genom att kommissionen fastställer det slutliga stödbeloppet från globaliseringsfonden övergångsfonden och det belopp den berörda medlemsstaten eventuellt ska betala i enlighet med artikel 24. Stödärendet ska avslutas under förutsättning att den långsiktigare resultatindikatorn har tillhandhållits i enlighet med punkt 2.

Artikel 21

Tvåårsrapport

1.  Kommissionen ska senast den 1 augusti 2021 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EU) nr 1309/2013 under de föregående två åren. Rapporten ska främst inriktas på de resultat som uppnåtts genom globaliseringsfonden övergångsfonden och ska innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, hur snabbt de behandlats och potentiella brister i gällande regler, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet statistik om de indikatorer som anges i bilagan, och om huruvida dessa åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF+, samt uppgifter om avslutade stödärenden och även om de ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande. [Ändr. 91]

2.  Rapporten ska överlämnas till medlemsstaterna, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information. [Ändr. 92]

Artikel 22

Utvärdering

1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden övergångsfonden, inbegripet en efterföljande konsekvensbedömning av programmets genomförande på nationell, regional och lokal nivå.

Medlemsstaterna ska, för den utvärdering som avses i första stycket, samla in alla tillgängliga uppgifter om åtgärder som stöds genom övergångsfonden och om arbetstagare som uppburit stöd. [Ändr. 93]

2.  Resultaten av de utvärderingar som avses i punkt 1 ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information. Rekommendationerna från utvärderingarna ska beaktas vid utformningen av nya program på området sysselsättning och sociala frågor eller vid utvecklingen av befintliga program.

3.  De utvärderingar som avses i punkt 1 ska omfatta relevant statistik om det ekonomiska stödet, uppdelat efter sekotr och medlemsstat. [Ändr. 94]

4.  För att säkerställa en effektiv bedömning av globaliseringsfondens övergångsfondens framsteg när det gäller att uppnå målen, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25 med avseende på att ändra bilagan för att se över eller komplettera indikatorerna där så krävs och för att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

Artikel 23

Förvaltning och finansiell kontroll

1.  Utan att det påverkar kommissionens ansvar för genomförandet av unionens allmänna budget ska medlemsstaterna ansvara för förvaltningen av de åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden övergångsfonden och för den finansiella kontrollen av åtgärderna. De ska därför göra följande:

a)  Kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystem har inrättats och att de tillämpas på ett sådant sätt att det säkerställs att unionens medel används på ett effektivt och korrekt sätt, i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning.

b)  Se till att inlämning av övervakningsuppgifter ingår som ett obligatoriskt krav i avtalen med de organ som genomför det samordnade paketet med individanpassade tjänster.

c)  Kontrollera att de finansierade åtgärderna har genomförts korrekt.

d)  Se till att de finansierade utgifterna är grundade på kontrollerbara verifikationer och att de är lagliga och korrekta.

e)  Förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter, inklusive bedrägeri, och återkräva felaktigt utbetalade belopp, i förekommande fall med dröjsmålsränta. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om oriktigheter och bedrägeri.

2.  Vid tillämpningen av artikel [63.3?] i budgetförordningen ska medlemsstaterna identifiera de organ som ska ansvara för förvaltning och kontroll av de åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden övergångsfonden. Dessa organ ska tillhandahålla kommissionen de uppgifter om genomförandet av det ekonomiska stödet som avses i artikel [63.5, 63.6 och 63.7?] i budgetförordningen när de lämnar in den slutrapport som avses i artikel 20.1 i den här förordningen.

Om de myndigheter som utsetts i enlighet med förordning (EU) nr 1309/2013 har tillhandahållit tillräckliga garantier för att utbetalningarna är lagliga och korrekta och att de redovisas på ett korrekt sätt får den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen om att dessa myndigheter är bekräftade enligt denna förordning. I detta fall ska den berörda medlemsstaten ange vilka myndigheter som är bekräftade och vilken uppgift de har.

3.  Medlemsstaterna ska göra de finansiella korrigeringar som är nödvändiga om en oriktighet konstateras. Medlemsstaternas korrigeringar ska bestå i att det ekonomiska stödet helt eller delvis dras in. Medlemsstaterna ska återkräva varje felaktigt utbetalt belopp till följd av en konstaterad oriktighet och återbetala det till kommissionen, och om medlemsstaten inte återbetalar beloppet inom angiven tid, ska dröjsmålsränta betalas.

4.  Kommissionen ska, inom ramen för sitt ansvar för genomförandet av unionens allmänna budget, vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de finansierade åtgärderna genomförs i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning. Den ansökande medlemsstaten ska se till att den har välfungerande system för förvaltning och kontroll. Kommissionen ska kontrollera att dessa system verkligen inrättats.

Utan att det påverkar revisionsrättens befogenheter eller medlemsstatens kontroller i enlighet med nationella lagar och andra författningar, får kommissionens tjänstemän eller andra företrädare för kommissionen med minst en arbetsdags varsel genomföra kontroller på plats, även stickprovskontroller, av de åtgärder som finansieras genom globaliseringsfonden övergångsfonden. Kommissionen ska underrätta den ansökande medlemsstaten om detta för att få all hjälp som behövs. Tjänstemän eller andra företrädare för den berörda medlemsstaten får delta i dessa kontroller.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25 med avseende på att komplettera punkt 1 e genom att fastställa kriterierna för att avgöra vilka fall av oriktigheter som ska rapporteras och vilka uppgifter som ska lämnas.

6.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt som fastställer det format som ska användas vid rapporteringen av oriktigheter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 26.2, för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den här artikeln.

7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att alla verifikationer för utgifter som uppstått hålls tillgängliga för kommissionen och revisionsrätten under tre år efter det att stödärendet har avslutats.

Artikel 24

Återkrav av det ekonomiska stödet

1.  Om de faktiska kostnaderna för det samordade paketet med individanpassade tjänster är lägre än det ekonomiska stödet enligt artikel 16 ska kommissionen återkräva motsvarande belopp, efter att den har gett den berörda medlemsstaten möjlighet att yttra sig.

2.  Om kommissionen, efter att ha gjort de kontroller som krävs, drar slutsatsen att en medlemsstat antingen inte har fullgjort de skyldigheter som anges i beslutet om ekonomiskt stöd eller att den inte fullgör sina skyldigheter enligt artikel 23.1, ska kommissionen ge den berörda medlemsstaten möjlighet att yttra sig. Om ingen överenskommelse har nåtts ska kommissionen anta ett beslut i form av en genomförandeakt för att göra de nödvändiga finansiella korrigeringarna genom att dra in hela eller delar av det stöd som lämnats genom globaliseringsfonden övergångsfonden för åtgärden i fråga. Beslutet ska fattas inom tolv månader efter det att den berörda medlemsstaten har yttrat sig. Den berörda medlemsstaten ska återkräva varje felaktigt utbetalt belopp till följd av en oriktighet och om medlemsstaten inte återbetalar beloppet inom angiven tid ska dröjsmålsränta betalas.

Artikel 25

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 19.3 och 23.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 19.3 och 23.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 19.3 och 23.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 26

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(27).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 27

Övergångsbestämmelse

Förordning (EU) nr 1309/2013 ska fortsätta att tillämpas för ansökningar som lämnas in till och med den 31 december 2020. Den ska tillämpas till dess att de berörda ärendena har avslutats.

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på ansökningar som lämnas in från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

Gemensamma output- och resultatindikatorer för ansökningar till globaliseringfonden övergångsfonden

Alla personuppgifter(28) ska delas upp efter kön (kvinna, man, ickebinär person).

1.  Gemensamma outputindikatorer för stödmottagare:

–  Arbetslösa*.

–  Utanför arbetskraften*.

–  Anställda*.

–  Egenföretagare*.

–  Under 30 år*.

–  Över 54 år*.

–  Med högst grundskoleutbildning (ISCED 0-2)*.

–  Med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4)*.

–  Med högskoleutbildning (ISCED 5–8)*.

–  Med mindre än 2 års yrkeserfarenhet.

–  Med mellan 2 och 10 års yrkeserfarenhet.

–  Med mer än 10 års yrkeserfarenhet. [Ändr. 95]

Det totala antalet stödmottagare kommer att beräknas automatiskt på grundval av de gemensamma outputindikatorer som rör sysselsättningsstatus(29).

Dessa uppgifter om stödmottagare som deltar i åtgärder som medfinansieras av globaliseringsfonden övergångsfonden ska lämnas i slutrapporten i enlighet med artikel 20.1.

2.  Gemensamma resultatindikatorer för stödmottagare:

–  Andel stödmottagare som är anställda (uppdelade efter anställningsform: Heltid/deltid, visstids-/tillsvidareanställning) och egenföretagare, sex månader efter genomförandeperiodens slut*.

–  Andel stödmottagare som erhåller en kvalifikation sex månader efter genomförandeperiodens slut*.

–  Andel stödmottagare som deltar i allmän- eller yrkesinriktad utbildning sex månader efter genomförandeperiodens slut*.

Dessa uppgifter ska lämnas i slutrapporten i enlighet med artikel 20.1 och ska sammanställas med hjälp av uppgifter som medlemsstaternas behöriga myndigheter lämnat in samt genom undersökningar bland stödmottagarna (i enlighet med artikel 20.1 d). Uppgifterna ska omfatta det beräknade totala antalet stödmottagare som rapporterats för de gemensamma outputindikatorerna (1). Andelarna ska därmed också avse detta beräknade totala antal.

3.  Gemensamma långsiktigare resultatindikatorer för stödmottagare:

–  Andel stödmottagare som är anställda eller egenföretagare 18 månader efter slutet av den genomförandeperiod som anges i finansieringsbeslutet.

Dessa uppgifter ska finnas tillgängliga senast i slutet av den nittonde månaden efter genomförandeperiodens slut. Uppgifterna bör omfatta det beräknade totala antalet stödmottagare som rapporterats för de gemensamma resultatindikatorerna (1). Andelarna ska därmed också avse detta beräknade totala antal. I ärenden som omfattar över 1 000 stödmottagare får uppgifterna också samlas in på grundval av ett representativt urval av det totala antalet stödmottagare som rapporterats som outputindikator (1).

(1)EUT C ...
(2)EUT C ...
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den ...
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sv
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(7)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1528100082998&from=EN
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_sv
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv
(11)Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).
(12)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).
(13)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 29.6.2009, s. 26).
(14)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 855).
(15)COM(2018)0297 final och det medföljande arbetsdokumentet SWD(2018)0192 final.
(16)SWD(2018)0171 final och bilagan COM(2018)0321 final.
(17)EUT L […], […], s. […].
(18)Uppdatera hänvisning.
(19)Uppdatera hänvisning.
(20)Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
(21)Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).
(22)Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på plats som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
(23)Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
(24)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
(25) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(26)Kontrollera/uppdatera hänvisningen. Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (EGT L 225, 12.8.1998, s. 16).
(27) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(28)De förvaltande myndigheterna ska inrätta ett system för registrering och lagring av uppgifter i elektronisk form för enskilda deltagare. Medlemsstaternas rutiner för databehandling ska följa bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1), särskilt artiklarna 4, 6 och 9. Uppgifter som lämnas för indikatorer markerade med * är personuppgifter enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679. Behandlingen av dem är nödvändig, eftersom det är en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvarige (artikel 6.1 c i förordning (EU) 2016/676).
(29)Arbetslösa, utanför arbetskraften, anställda, egenföretagare.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy