Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0206(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0461/2018

Внесени текстове :

A8-0461/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Приети текстове
PDF 529kWORD 154k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I
P8_TA(2019)0020A8-0461/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 16 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)
(-1)  Съгласно член 3 от ДЕС, като създава вътрешен пазар, Съюзът работи за силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес; насърчаване на равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето; както и борба със социалното изключване и дискриминацията. В съответствие с член 9 ДФЕС при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да взема предвид изискванията, свързани, inter alia, с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха съвместно Европейския стълб на социалните права в отговор на социалните предизвикателства в Европа. Двадесетте основни принципа на стълба са структурирани около три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; социална закрила и приобщаване. Двадесетте принципа на Европейския стълб на социалните права следва да направляват действията, свързани с Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). За да допринесе за прилагането на Европейския стълб на социалните права, ЕСФ+ следва да подкрепя инвестиции в хора и системи в областите на политиките за заетост, образование и социално приобщаване, с което да подпомага икономическото, териториалното и социалното сближаване в съответствие с член 174 от ДФЕС.
(1)  На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха съвместно Европейския стълб на социалните права в отговор на социалните предизвикателства в Европа. Двадесетте основни принципа на стълба са структурирани около три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; социална закрила и приобщаване. Двадесетте принципа на Европейския стълб на социалните права следва да направляват действията, свързани с Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). За да допринесе за прилагането на Европейския стълб на социалните права, ЕСФ+ следва да подкрепя инвестиции в хора и системи в областите на политиките за заетост, публични услуги, здравеопазване, образование и социално приобщаване, с което да подпомага икономическото, териториалното и социалното сближаване в съответствие с членове 174 и 175 от ДФЕС. Всички действия по ЕСФ+ следва да зачитат Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както и да спазват Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по която Европейският съюз и всички негови държави членки са страни.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическите политики е рамка за определяне на националните приоритети за реформи и за мониторинг на тяхното изпълнение. В подкрепа на тези приоритети за реформи държавите членки разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии. Тези стратегии трябва да се представят заедно с годишните национални програми за реформи като начин да се очертаят и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с национални средства и/или финансиране от Съюза. Освен това те следва да служат за съгласуваното използване на средствата на Съюза и за постигането на максимална добавена стойност от финансовата подкрепа, предоставяна по-конкретно от програмите, подпомагани, когато е уместно, от Съюза по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейската функция за стабилизиране на инвестициите и InvestEU.
(2)  На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическите политики е рамка за определяне на националните приоритети за реформи и за мониторинг на тяхното изпълнение. В подкрепа на тези приоритети за реформи държавите членки разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии. Тези стратегии следва да се разработват в партньорство между националните, регионалните и местните органи, да включват аспектите, свързани с равенството между половете, и да се представят заедно с годишните национални програми за реформи като начин да се очертаят и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с национални средства и/или финансиране от Съюза. Освен това те следва да служат за съгласуваното използване на средствата на Съюза и за постигането на максимална добавена стойност от финансовата подкрепа, предоставяна по-конкретно от програмите, подпомагани, когато е уместно, от Съюза по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейската функция за стабилизиране на инвестициите и InvestEU.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Съветът от […] прие преработени насоки за политиките за заетост на държавите членки, за да бъдат приведени в съответствие с принципите на Европейския стълб на социалните права, като целта е Европа да стане по-конкурентоспособна и да се превърне в по-добро място за инвестиране, създаване на работни места и поощряване на социалното сближаване. За да се гарантира пълното хармонизиране на ЕСФ+ с целите на тези насоки, особено по отношение на заетостта, образованието, обучението и борбата срещу социалното изключване, бедността и дискриминацията, ЕСФ+ следва да подкрепя държавите членки, като се вземат предвид съответните интегрирани насоки и съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, и когато е целесъобразно, на национално равнище, националните програми за реформи, подкрепени от национални стратегии. ЕСФ+ следва също така да допринася за съответните аспекти на изпълнението на ключови инициативи и дейности на Съюза, по-специално европейската програма за умения и европейското пространство за образование, съответните препоръки на Съвета и други инициативи, като например „Гаранция за младежта“, „Път за повишаване на уменията“ и „Интеграция на дългосрочно безработните лица“.
(3)  Насоките за политиките за заетост на държавите членки, приети от Съвета в съответствие с член 148, параграф 2 от ДФЕС, а именно: насърчаването на търсенето на работна ръка; подобряването на предлагането на работна ръка: достъпът до заетост, умения и компетентности; подобряването на функционирането на пазарите на труда и на ефективността на социалния диалог и насърчаването на равните възможности за всички, социалното приобщаване и борбата с бедността, включително по-добрите публични услуги в здравеопазването и в други сектори, заедно с общите икономически насоки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС, са част от интегрираните насоки в подкрепа на стратегията „Европа 2020“. Съветът от […] прие преработени насоки за политиките за заетост на държавите членки, за да бъдат приведени в съответствие с принципите на Европейския стълб на социалните права, като целта е да се стимулира създаването на работни места и да се насърчава социалното сближаване, така че Европа да стане по-конкурентоспособна и Съюзът да се превърне в по-добро място за инвестиране. За да се гарантира пълното хармонизиране на ЕСФ+ с целите на насоките за политиките за заетост, държавите членки следва да проектират подкрепата от ЕСФ+, която е от значение за тях, като се вземат предвид тези насоки, както и съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 148, параграф 4 и член 121, параграф 2 от ДФЕС, и на национално равнище – аспектите, свързани със заетостта и социалните въпроси, на националните програми за реформи, подкрепени от национални стратегии. ЕСФ+ следва също така да допринася за съответните аспекти на изпълнението на ключови инициативи и дейности на Съюза, по-специално европейската програма за умения и европейското пространство за образование, „Гаранцията за младежта“ и други съответни препоръки на Съвета и други инициативи, като например инвестициите в децата: изход от порочния кръг на неравностойното положение, „Път за повишаване на уменията“, „Интеграция на дългосрочно безработните лица“, рамка за качество за стажове и чиракуване и Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие – устойчиво европейско бъдеще. Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. От жизненоважно значение е устойчивото развитие да бъде интегрирано във всички вътрешни и външни политически области на Съюза, както и Съюзът да бъде амбициозен в политиките, които използва за справяне с глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията „Следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще“ от 22 ноември 2016 г. като първа стъпка към интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като основен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти.
(4)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие – устойчиво европейско бъдеще. Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. От жизненоважно значение е устойчивото развитие да бъде интегрирано във всички вътрешни и външни политически области на Съюза, както и Съюзът да бъде амбициозен в политиките, които използва за справяне с глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията „Следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще“ от 22 ноември 2016 г. като първа стъпка към интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като основен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти. ЕСФ+ следва да допринася за изпълнението на целите за устойчиво развитие посредством, inter alia, изкореняване на крайните форми на бедност (цел 1); насърчаване на качествено и приобщаващо образование (цел 4); насърчаване на равенството между половете (цел 5); насърчаване на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички (цел 8); и намаляване на различията (цел 10).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)
(4a)  Съюзът и неговите държави членки, като имат предвид Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г., следва да включат в своите цели насърчаването на заетостта и подобряването на условията на живот и труд с цел поддържане на трайно високи равнища на заетост и борба с изключването в съответствие с член 151 от ДФЕС.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)
(4б)  Европейското общество все още е изправено пред многобройни социални предизвикателства. Над 100 милиона души са изложени на риск от бедност или социално изключване, младежката безработица все още е над два пъти по-висока от общата безработица и е необходимо гражданите на трети държави да бъдат интегрирани по-успешно. Тези предизвикателства не само застрашават благосъстоянието на пряко засегнатите граждани, но и оказват икономически и социален натиск върху европейското общество като цяло.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Съюзът е изправен пред структурни предизвикателства, произтичащи от глобализацията на икономиката, управлението на миграционните потоци и повишената заплаха за сигурността, прехода към чиста енергия, технологичното развитие и все по-застаряващата работна ръка, както и от все по-големия недостиг на умения и работна ръка в някои сектори и региони, с които се сблъскват по-специално МСП. Като отчита променящата се реалност в сферата на труда, Съюзът следва да се подготви за настоящите и бъдещите предизвикателства, като инвестира в съответни умения, направи растежа по-приобщаващ и подобри политиките по заетостта и социалните политики, включително с оглед на мобилността на работната сила.
(5)  Съюзът е изправен пред структурни предизвикателства, произтичащи от глобализацията на икономиката, социалните неравенства, управлението на миграционните потоци и съответните предизвикателства на интеграцията, чистата енергия и справедливия преход, технологичното развитие, демографския спад, безработицата като цяло и младежката безработица и все по-застаряващото общество и работна ръка, както и от все по-големия недостиг на умения и работна ръка в някои сектори и региони, с които се сблъскват по-специално МСП. Като отчита променящата се реалност в сферата на труда, Съюзът следва да се подготви за настоящите и бъдещите предизвикателства, като инвестира в съответни умения, образование, обучение и учене през целия живот, направи растежа по-приобщаващ и подобри компетентността и знанията, както и политиките по заетостта и социалните политики, включително с оглед на трудовата мобилност на гражданите на Съюза и преодоляването на нарастващите различия в областта на здравеопазването между държавите членки и вътре в тях.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  С Регламент (ЕС) № […] се създава рамката за действие на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално целите на политиката и правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление. Поради това е необходимо да се определят общите цели на ЕСФ+ и да се установят специални разпоредби относно вида дейности, които могат да бъдат финансирани от ЕСФ+.
(6)  С Регламент (ЕС) № […] се създава рамката за действие на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално целите на политиката и правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление. Поради това е необходимо да се определят общите цели на ЕСФ+ и неговата координация с останалите фондове, както и да се установят специални разпоредби относно вида дейности, които могат да бъдат финансирани от ЕСФ+.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  В Регламент (ЕС, Евратом) № [новия ФР] („Финансовия регламент“) се определят правилата за изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата за безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране на Съюза Финансовият регламент следва да се прилага за дейностите, които трябва да се изпълняват при пряко или непряко управление в рамките на ЕСФ+.
(7)  В Регламент (ЕС, Евратом) № [новия ФР] („Финансовия регламент“) се определят правилата за изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата за безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции и полезни взаимодействия между финансовите инструменти. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране на Съюза Финансовият регламент следва да се прилага за дейностите, които трябва да се изпълняват при пряко или непряко управление в рамките на ЕСФ+. С настоящия регламент следва да определят оперативните цели и да се установят специфичните разпоредби относно допустимите действия, които може да бъдат финансирани от ЕСФ+ при пряко и непряко управление.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от нарушения. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е предвидено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент За изпълнението на мерки, свързани със социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави, и в съответствие с член 88 от Регламента за общоприложимите разпоредби Комисията може да възстанови средства на държавите членки чрез използване на опростени варианти за разходите, включително използването на еднократни суми.
(8)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от нарушения. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е предвидено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент За изпълнението на мерки, свързани със социално-икономическото приобщаване на граждани на трети държави, и в съответствие с член 88 от Регламента за общоприложимите разпоредби Комисията може да възстанови средства на държавите членки чрез използване на опростени варианти за разходите, включително използването на еднократни суми.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  С цел да се рационализира и опрости средата на финансиране и да се създадат допълнителни възможности за полезно взаимодействие чрез подходи за интегрирано финансиране действията, които бяха подкрепяни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Програмата за действие на Съюза в областта на здравето, следва да бъдат включени в ЕСФ+. Поради това ЕСФ+ следва да включва три направления: направление „ЕСФ+ при споделено управление, направление „Заетост и социални иновации“ и направление „Здраве“. Това следва да допринесе за намаляване на административната тежест, свързана с управлението на различни фондове, по-специално за държавите членки, като същевременно се запазят по-опростени правила за несложните операции от рода на разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане.
(9)  С цел да се рационализира и опрости средата на финансиране и да се създадат допълнителни възможности за полезно взаимодействие чрез подходи за интегрирано финансиране действията, които бяха подкрепяни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Програмата за действие на Съюза в областта на здравето, следва да бъдат включени в ЕСФ+. Поради това ЕСФ+ следва да включва три направления: направление „ЕСФ+ при споделено управление, направление „Заетост и социални иновации“ и направление „Здраве“ при пряко и непряко управление. Това следва да допринесе за намаляване на административната тежест, свързана с управлението на различни фондове, по-специално за държавите членки и бенефициерите, като същевременно се запазят по-опростени правила за несложните операции от рода на разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  С оглед на този по-широк обхват на ЕСФ+ е целесъобразно да се предвиди, че целите за повишаване на ефективността на пазарите на труда и насърчаване на достъпа до качествена заетост, за подобряване на достъпа до образование и обучение и на тяхното качество, както и за насърчаване на социалното приобщаване и здравето и за намаляване на бедността се изпълняват не само при споделено управление, но също и при пряко и непряко управление по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ за действия, необходими на равнището на Съюза.
(10)  Съюзът следва да допринася за политиките по заетостта на държавите членки чрез насърчаване на сътрудничеството и допълване на техните действия. С оглед на този по-широк обхват на ЕСФ+ е целесъобразно да се предвиди, че целите за повишаване на ефективността на приобщаващите, отворени и справедливи пазари на труда за всички полове и насърчаване на достъпа до качествена заетост, за подобряване на достъпа до образование и обучение и на тяхното качество, за повторно интегриране в системите за образование и за насърчаване на ученето през целия живот, както и за насърчаване на социалното приобщаване и здравето и за изкореняване на бедността, ще продължат да се изпълняват основно при споделено управление, а когато е целесъобразно, да се допълват при пряко и непряко управление по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ за действия, необходими на равнището на Съюза.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Интегрирането на програмата за действие на Съюза в областта на здравето с ЕСФ+ ще създаде също полезно взаимодействие между разработването и изпитването на инициативи и политики за подобряване на ефективността, издръжливостта и устойчивостта на здравните системи, разработени по направлението „Здраве“ на ЕСФ+, и тяхното изпълнение в държавите членки посредством инструментите, предоставени от другите направления на Регламента за ЕСФ+.
(11)  Интегрирането на програмата за действие на Съюза в областта на здравето с ЕСФ+ ще създаде също полезно взаимодействие между разработването и изпитването на инициативи и политики за подобряване на ефективността, достъпността, издръжливостта и устойчивостта на здравните системи, разработени по направлението „Здраве“ на ЕСФ+, и тяхното изпълнение в държавите членки на национално, регионално и местно равнище посредством инструментите, предоставени от другите направления на Регламента за ЕСФ+.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за ЕСФ+. Части от този пакет следва да бъдат използвани за действия, които да бъдат изпълнени при пряко и непряко управление по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“.
(12)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за ЕСФ+. В него следва да се посочат средствата за действия, които да бъдат изпълнени при споделено управление, и средствата за действия, които да бъдат изпълнени при пряко и непряко управление.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  ЕСФ+ следва да има за цел да насърчава заетостта чрез активна намеса, която дава възможност за (повторно) интегриране на пазара на труда, особено на младите хора, дългосрочно безработните и неактивните, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика. ЕСФ+ следва да има за цел подобряване на функционирането на пазарите на труда чрез подпомагане на модернизацията на институциите на пазара на труда, като например публичните служби по заетостта, с цел да се подобри техният капацитет за предоставяне на по-интензивни целенасочени консултации и насоки по време на търсенето на работа и на прехода към трудова заетост, както и за повишаване на мобилността на работниците. ЕСФ+ следва да насърчава участието на жените на пазара на труда чрез мерки, целящи, наред с другото, подобряване на баланса между професионалния и личния живот и на достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ следва също така да се стреми да осигури здравословна и добре адаптирана работна среда, за да се отговори на здравните рискове, свързани с променящите се форми на заетост и нуждите на застаряващата работна сила.
(13)  ЕСФ+, в тясно сътрудничество с държавите членки, следа да има за цел да насърчава заетостта чрез активна намеса, която дава възможност за интегрирането и повторното интегриране на пазара на труда, особено на младите хора, дългосрочно безработните, лицата, полагащи грижи, икономически неактивните групи и групите в неравностойно положение, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и социалната икономика. ЕСФ+ следва да има за цел подобряване на политиките по заетостта и функционирането на пазарите на труда чрез подпомагане на модернизацията на институциите на пазара на труда, като например публичните служби по заетостта, с цел да се подобри техният капацитет за предоставяне на по-интензивни целенасочени и персонализирани, когато е подходящо, консултации и насоки по време на търсенето на работа и на прехода към трудова заетост, като се обръща специално внимание на групите в неравностойно положение, както и за улесняване на мобилността на работниците, и с цел тези служби да предоставят своите услуги по недискриминационен начин. ЕСФ+ следва да насърчава участието на жените на пазара на труда чрез мерки, целящи, наред с другото, подобряване на баланса между професионалния и личния живот и на лесния достъп до икономически достъпни или безплатни грижи за децата, грижи за възрастни хора и други услуги за полагане на грижи или подпомагане с високо качество. ЕСФ+ следва също така да се стреми да осигури безопасна, здравословна и добре адаптирана работна среда, за да се отговори на здравните рискове, свързани със заетостта, както и с променящите се форми на заетост и нуждите на застаряващата работна сила. ЕСФ+ следва също така да подпомага мерки, насочени към улесняване на прехода на младите хора от образование към заетост.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)
(13a)  С цел да се подпомогне освобождаването на съществуващия потенциал за създаване на работни места в социалната икономика, ЕСФ+ следва да допринесе за по-доброто интегриране на предприятията от социалната икономика в националните планове за заетост и социални иновации, както и в националните си програми за реформи. Определението за предприятие от социалната икономика следва да е съгласно определенията, посочени в законодателствата на държавите членки в областта на социалната икономика, и в заключенията на Съвета от 7 декември 2015 г. относно „Насърчаване на социалната икономика като основен двигател на икономическото и социалното развитие в Европа“.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  ЕСФ+ следва да предоставя подкрепа за подобряване на качеството, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с потребностите на пазара на труда, за да се улесни придобиването на ключови умения, особено по-отношение на цифровите умения, които са необходими на всички лица за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. ЕСФ+ следва да спомага за напредъка в образованието и обучението, както и за прехода към трудова заетост, да подпомага ученето и пригодността за заетост през целия живот и да допринася за конкурентоспособността и социалните и икономически иновации, като подкрепя приложими в голям мащаб и устойчиви инициативи в тези области. Това би могло да се постигне например чрез учене в процеса на работа и стажуване, ориентиране през целия живот, прогнозиране на уменията в сътрудничество с промишлеността, модерни учебни материали, прогнозиране и проследяване на дипломираните лица, обучение на преподавателите, валидиране на резултатите от обучението и признаване на квалификациите.
(14)  Предвид факта, че ЕСФ+ е основният европейски инструмент, насочен към за заетостта, уменията и социалното приобщаване, е изключително важно, че той може да допринесе за социалното, икономическото и териториалното сближаване във всички части на Европа. За тази цел той следва да предоставя подкрепа за подобряване на качеството, недискриминационния характер, достъпността, приобщаването, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с потребностите на пазара на труда, за да се улесни придобиването на ключови умения, особено по-отношение на езиковите, предприемаческите и цифровите умения, включително умения за защита на данните и управление на информацията, които са необходими на всички лица за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. В случая на дългосрочно безработните лица и лицата, произлизащи от неравностойна социална среда, следва да се обърне специално внимание на тяхното овластяване. ЕСФ+ следва да спомага за напредъка в образованието и обучението, както и за прехода към трудова заетост и реинтеграцията на пазара на труда, да подпомага ученето и пригодността за заетост през целия живот на всички и да допринася за приобщаването, конкурентоспособността, намаляването на хоризонталната и вертикалната сегрегация и за социалните и икономически иновации, като подкрепя приложими в голям мащаб и устойчиви инициативи в тези области. Това би могло да се постигне например чрез инвестиции в професионалното образование, учене в процеса на работа и стажуване, по-специално като се поставя акцент върху доказаната дуална система, съчетаваща обучение и практика, ориентиране през целия живот, прогнозиране на уменията в сътрудничество със социалните партньори, модерни учебни материали, прогнозиране и проследяване на дипломираните лица, обучение на преподавателите, подкрепа за неформалното и самостоятелното учене, валидиране на резултатите от обучението и признаване на квалификациите. ЕСФ+ следва също така да насърчава достъпа на малцинствата до преподавателската професия с цел по-добра интеграция на маргинализираните общности, като например ромите, малцинствата и мигрантите.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)
(14a)  ЕСФ+ следва да предоставя подкрепа за включените в националните планове на държавите членки мерки, насочени към изкореняване на енергийната бедност и насърчаване на енергийната ефективност в сгради за уязвими домакинства, включително тези, засегнати от енергийна бедност, и когато е целесъобразно, в сгради за социално жилищно настаняване в съответствие със съобщението на Комисията, озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“, и съгласно Регламент (ХХ/ХХ) на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и Директива (ХХ/ХХ) на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 14б (ново)
(14б)  Разпределянето на финансирането от ЕСФ+ за държавите членки в бъдеще следва да зависи от представянето на доказателства за ефективно участие в проекти за въвеждане или укрепване на дуалната система, съчетаваща обучение и практика, в контекста на гаранцията за младежта.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Подкрепата по линия на ЕСФ+ следва да се използва за насърчаване на равния достъп, по-специално за групите в неравностойно положение, до качествено и приобщаващо образование и обучение – от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, като по този начин се насърчава пропускаемостта между секторите на образованието и обучението, предотвратяването на преждевременното напускане на училище, подобряването на здравната грамотност, укрепването на връзките с неформалното и самостоятелното учене и улесняването на мобилността с учебна цел за всички. В този контекст следва да бъде подкрепено полезното взаимодействие с програмата „Еразъм“, по-специално за улесняване на участието на учащите се в неравностойно положение в мобилността с учебна цел.
(15)  Подкрепата по линия на ЕСФ+ следва да се използва за насърчаване на равния достъп, по-специално за групите в неравностойно положение, до качествено, без сегрегация и приобщаващо образование и обучение – от образованието и грижите в ранна детска възраст, като се обърне специално внимание на децата от неравностойна социална среда, например децата, настанени в специализирани институции, и бездомните деца, през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование и реинтеграцията в образователната система, както и образованието и ученето в зряла възраст, като по този начин се предотвратява предаването на бедността между поколенията, насърчава се пропускаемостта между секторите на образованието и обучението, намалява се и се предотвратява преждевременното напускане на училище и социалното изключване, подобрява се здравната грамотност, укрепват се връзките с неформалното и самостоятелното учене и се улеснява мобилността с учебна цел за всички. Тези форми на самостоятелно учене не следва да заменят достъпа до редовно образование, по-специално до предучилищно и начално образование. В този контекст следва да бъде създадено полезно взаимодействие, взаимно допълване и съгласуваност на политиките с програмата „Еразъм“, за да може учащите се в неравностойно положение да бъдат активно обхванати и да получат подходяща подготовка за свързания с мобилност опит в чужбина и да се увеличи тяхното участие в трансграничната мобилност с учебна цел.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)
(15a)   Подпомагането по инвестиционния приоритет „Водено от общностите местно развитие“ допринася за целите, изложени в настоящия регламент. Подпомаганите от ЕСФ+ стратегии за водено от общностите местно развитие следва да бъдат приобщаващи по отношение на намиращите се на територията лица в неравностойно положение както във връзка с управлението на местните групи за действие, така и във връзка със съдържанието на стратегията. ЕСФ следва да може да подпомага стратегии за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони, както и интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)
(15б)  Добавената стойност на политиката на сближаване на Съюза се състои по-специално в подхода на съобразено с местните условия териториално измерение, многостепенното управление, многогодишното планиране и споделените и измерими цели, интегрирания подход за развитие и сближаването по отношение на европейските стандарти в административния капацитет.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 15в (ново)
(15в)  Комисията и държавите членки следва да гарантират, че равенството между половете и интегрирането на перспективата за равенство между половете е задължителен принцип във всички етапи на програмирането – от формулирането на приоритетите на оперативните програми до изпълнението, мониторинга и оценката, както и че се подпомагат ключови действия за интегриране на принципа на равенство между половете.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 15г (ново)
(15г)   ЕСФ+ следва да подпомага образователните схеми, които предлагат на възрастните с ниско ниво на умения възможността да придобият минимално равнище на езикова и математическа грамотност и компетентност в областта на цифровите технологии в съответствие с препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните1a.
__________________
1a ОВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  ЕСФ+ следва да насърчава гъвкави възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, по-специално по отношение на цифровите умения и ключовите базови технологии, с цел да се предоставят на хората умения, адаптирани към цифровизацията, технологичните промени, иновациите и социалните и икономическите промени, като се улесняват преходите в професионалното развитие, мобилността и подкрепата за нискоквалифицираните и/или слабо квалифицираните възрастни в съответствие с европейската програма за умения.
(16)  ЕСФ+ следва да насърчава гъвкави възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид предизвикателствата, пред които са изправени различните групи в неравностойно положение, по-специално по отношение на предприемаческите и цифровите умения и ключовите базови технологии, с цел да се предоставят на хората и местните общности умения, компетенции и знания, адаптирани към цифровизацията, технологичните промени, иновациите и социалните и икономическите промени, като например тези, наложени от прехода към нисковъглеродна икономика, като се улеснява преходът от образование към заетост, мобилността и подкрепата по-специално за нискоквалифицираните, хората с увреждания и/или слабо квалифицираните възрастни в съответствие с европейската програма за умения, както и в координация и при взаимно допълване с програмата „Цифрова Европа“.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Полезно взаимодействие с програмата „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че ЕСФ+ може да интегрира и използва в по-широк мащаб иновативните учебни програми, подкрепяни от програма „Хоризонт Европа“, за да се предоставят на хората уменията и компетентностите, необходими за работните места в бъдеще.
(17)  Полезно взаимодействие с програмата „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че ЕСФ+ може да интегрира и използва в по-широк мащаб иновативните учебни програми, подкрепяни от програма „Хоризонт Европа“, за да се предоставят на хората уменията и компетентностите, необходими за тяхното личностно и професионално развитие и за работните места в бъдеще, и да се преодолеят настоящите и бъдещите предизвикателства пред обществото. Комисията следва да гарантира полезното взаимодействие между направлението „Здраве“ и програма „Хоризонт Европа“, за да се поощрят постигнатите резултати в областта на защитата на здравето и профилактиката на заболяванията.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)
(17a)   Полезното взаимодействие с програма „Права и ценности“ следва да гарантира, че ЕСФ+ може да интегрира и разшири действията за предотвратяване и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията и други форми на нетърпимост, както и да предвиди специални действия за предотвратяване на омразата, сегрегацията и стигматизацията, включително малтретирането, тормоза и нетолерантното отношение.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 17б (ново)
(17б)   Полезните взаимодействия, създадени благодарение на европейското териториално сътрудничество на регионално и трансгранично равнище доведоха и до проекти за сътрудничество за подобряване на заетостта, приобщаване на най-уязвимите части от населението, справяне с демографските предизвикателства, здравеопазването и образованието не само в Съюза, но и с държави на предприсъединителен етап, както и със съседни държави, в които сътрудничество със Съюза има добавена стойност. С ЕСФ+ следва да се подобри финансирането за този вид проекти и да се гарантира трансферът на знания между тях и законодателния процес с цел подобряване на европейската регулаторна рамка и насърчаване на обмена на добри практики между регионите на Съюза.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  ЕСФ+ следва да подкрепя усилията на държавите членки за борба с бедността с оглед на прекъсване на цикъла на неравностойното положение между поколенията и насърчаване на социалното приобщаване чрез гарантиране на равни възможности за всички, борба с дискриминацията и преодоляване на неравенството по отношение на здравето. Това предполага мобилизирането на набор от политики, насочени към хората в най-неравностойно положение, независимо от тяхната възраст, включително децата, маргинализираните общности, като например ромите, и работещите бедни. ЕСФ+ следва да насърчава активното приобщаване на хората, които са далеч от пазара на труда, за да се гарантира тяхната социално-икономическа интеграция. ЕСФ+ следва да се използва също така за подобряване на навременния и равен достъп до достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, като здравеопазване и дългосрочни грижи, по-специално грижи, полагани в семейството и местни общности. ЕСФ+ следва да допринася за модернизирането на системите за социална закрила с оглед на насърчаването на тяхната достъпност.
(18)  ЕСФ+ следва да подкрепя усилията на държавите членки на всички равнища на управление, включително на регионално и местно равнище, за изкореняване на бедността, включително енергийната бедност, както се предвижда в приетите неотдавна правила относно управлението на Енергийния съюз [да се замени с номера на регламента след публикуването му], с оглед на прекъсване на цикъла на неравностойното положение между поколенията и насърчаване на социалното приобщаване чрез гарантиране на равни възможности за всички, намаляване на пречките, борба с дискриминацията и преодоляване на социалните неравенства и неравенството по отношение на здравето. Това предполага също така, но без да се ограничава до, мобилизирането на набор от проактивни политики и политики и стратегии в отговор на конкретни явления, насочени към хората в най-неравностойно положение, независимо от тяхната възраст, включително децата, маргинализираните общности, като например ромите, хората с увреждания, бездомните лица, гражданите на трети държави, включително мигрантите, и работещите бедни. ЕСФ+ следва да насърчава активното приобщаване на хората, които са далеч от пазара на труда, за да се гарантира тяхната социално-икономическа интеграция, включително чрез целенасочена подкрепа за социална икономика. Държавите членки следва да насърчават действията на ЕСФ+, които допълват националните мерки, в съответствие с препоръката на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда1a, включително с мерки относно адекватно подпомагане на доходите. ЕСФ+ следва да се използва също така за подобряване на навременния и равен достъп до достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, като ориентирано към индивида здравеопазване, свързаните и дългосрочни грижи, по-специално грижи, полагани в семейството и местни общности, както и услуги, насочени към осигуряване на достъп до подходящи социални жилища на приемлива цена. Това включва услуги в областта на насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията като част от първичните здравни услуги. ЕСФ+ следва да допринася за модернизирането на системите за социална закрила с оглед на насърчаването на тяхната достъпност, степен на приобщаване и ефективност в отговор на променящата се реалност в сферата на труда. ЕСФ следва също така да включва мерки за справяне с бедността в селските райони, произтичаща от специфичните им недостатъци, като например неблагоприятно демографско положение, слаб пазар на труда, ограничен достъп до услуги за образование и обучение или до здравеопазване и социални услуги.
______________
1aПрепоръка на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 11).
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  ЕСФ+ следва да допринася за намаляването на бедността чрез подпомагане на националните схеми, насочени към облекчаване на недостига на храна и материалните лишения и насърчаване на социалната интеграция на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и на най-нуждаещите се лица. С оглед на това, че на равнището на Съюза най-малко 4% от средствата на направлението на ЕСФ+ при споделено управление са в подкрепа на най-нуждаещите се лица, държавите членки следва да отделят поне 2% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за справяне с формите на крайна бедност, които допринасят най-много за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност и хранителния недоимък. Поради естеството на операциите и вида на крайните получатели е необходимо да се прилагат опростени правила по отношение на подкрепата за справяне с материалните лишения на най-нуждаещите се лица.
(19)  ЕСФ+ следва да допринася за изкореняването на бедността чрез подпомагане на националните схеми, насочени към облекчаване на недостига на храна и материалните лишения и насърчаване на социалната интеграция на хората, живеещи в условията на бедност или социално изключване или изложени на риск от бедност или социално изключване, както и на най-нуждаещите се лица. Държавите членки следва да отделят поне 3% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за борба с формите на крайна бедност, които допринасят най-много за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност, бедността в напреднала възраст и хранителния недоимък. Поради естеството на операциите и вида на крайните получатели е необходимо да се прилагат възможно най-опростени правила по отношение на подкрепата за справяне с материалните лишения на най-нуждаещите се лица.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)
(19a)   ЕСФ+ следва да има за цел преодоляване на бедността сред възрастните жени в целия Съюз, като се има предвид, че разликата в пенсиите на мъжете и жените, която възлиза на 40%, представлява сериозен риск за влошаване на равнищата на бедност сред по-възрастните жени, особено сред тези, които живеят без партньор, като по този начин се предприемат последващи действия във връзка с ангажиментите, поети в заключенията на Съвета от 2015 г. „Равни възможности за жените и мъжете по отношение на доходите: премахване на неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите1a. Бедността сред възрастните жени се изостря силно и от повишаването на преките разходи за здравеопазване и лекарства, които трябва да се поемат от възрастните пациенти, по-специално жените, които през по-голямата част от живота си са в по-лошо здравословно състояние от мъжете, предимно поради по-голямата продължителност на живота при жените.
_________________
1a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/bg/pdf.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 19б (ново)
(19б)  С цел изкореняване на бедността и гарантиране на социалното приобщаване ЕСФ+ следва да насърчава активното участие на специализираните неправителствени организации и на организациите, представляващи хората, които живеят в условия на бедност, както при изготвянето, така и при изпълнението на програмите, свързани с тези проблеми.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Като се има предвид трайната необходимост от повишени усилия за справяне с управлението на миграционните потоци в Съюза като цяло и с цел да се осигури последователна, силна и съгласувана подкрепа на усилията за солидарност и споделяне на отговорността, ЕСФ+ следва да осигури подкрепа за насърчаване на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави в допълнение към действията, финансирани по линия на фонд „Убежище и миграция“.
(20)  Като се има предвид трайната необходимост от повишени усилия за справяне с управлението на миграционните потоци в Съюза като цяло и с цел да се осигури последователна, силна и съгласувана подкрепа на усилията за солидарност и справедливо споделяне на отговорността, ЕСФ+ следва да осигури подкрепа за насърчаване на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави, включително на мигрантите, което може да включва инициативи на местно равнище, в допълнение към действията, финансирани по линия на фонд „Убежище и миграция“, Европейския фонд за регионално развитие и фондовете, които могат да имат положително въздействие върху приобщаването на граждани на трети държави.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 20а (ново)
(20a)   Органите на държавите членки, които отговарят за планирането и изпълнението на ЕСФ+, следва да се координират с органите, определени от държавите членки за управление на интервенциите по линия на фонд „Убежище и миграция“, за да се насърчи интеграцията на гражданите на трети държави на всички равнища по възможно най-добрия начин чрез стратегии, прилагани главно от местните и регионалните органи и неправителствените организации, и чрез най-подходящите мерки, адаптирани към конкретната ситуация на гражданите на трети държави. Мерките за интеграция следва да се съсредоточат върху гражданите на трети държави, които пребивават законно в държава членка, или, ако е целесъобразно – върху гражданите на трети държави, които са в процес на придобиване на право на законно пребиваване в държава членка, включително лица, ползващи се с международна закрила.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  ЕСФ+ следва да подкрепя реформите на политиките и системите в областта на заетостта, социалното приобщаване, здравеопазването и дългосрочните грижи, както и образованието и обучението. За да се засили привеждането в съответствие с европейския семестър, държавите членки следва да заделят адекватен дял от своите средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за изпълнение на съответните специфични за всяка държава препоръки, свързани със структурните предизвикателства, които е целесъобразно да бъдат преодолени с многогодишни инвестиции, попадащи в приложното поле на ЕСФ+. Комисията и държавите членки следва да гарантират съгласуваност, координация и взаимно допълване между направлението при споделено управление и направлението „Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа. По-специално Комисията и държавите членки следва да осигурят във всички етапи от процеса ефективна координация, така че да се гарантира последователност, съгласуваност, взаимно допълване и полезно взаимодействие между източниците на финансиране, включително техническа помощ в тази връзка.
(21)  ЕСФ+ следва да подкрепя реформите на политиките и системите в областта на заетостта, социалното приобщаване, изкореняването на бедността, здравеопазването и дългосрочните грижи, както и образованието и обучението. За да се засили привеждането в съответствие с европейския семестър, държавите членки следва да заделят адекватен дял от своите средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за изпълнение на съответните специфични за всяка държава препоръки, свързани със структурните предизвикателства, които е целесъобразно да бъдат преодолени с многогодишни инвестиции, попадащи в приложното поле на ЕСФ+. Комисията и държавите членки следва да включат местните и регионалните органи, за да гарантират съгласуваност, координация и взаимно допълване между направлението при споделено управление и направлението „Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа. По-специално Комисията и държавите членки следва да осигурят във всички етапи от процеса ефективна координация, така че да се гарантира последователност, съгласуваност, взаимно допълване и полезно взаимодействие между източниците на финансиране, включително техническа помощ в тази връзка, като се вземат предвид принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права, Набора от социални показатели по европейския семестър, Програмата на МОТ за достоен труд, както и специфичните регионални особености, като по този начин се допринесе за постигането на целите на Съюза, посочени в член 174 от ДФЕС, по отношение на засилването на икономическото, социалното и териториалното сближаване.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)
(21a)  Предвид разнообразието на равнището на развитие в регионите и различните социални реалности в целия Съюз, степента на гъвкавост на ЕСФ+ следва да бъде достатъчна, за да се вземат предвид регионалните и териториалните особености.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  За да се гарантира, че се набляга надлежно на социалното измерение на Европа, посочено в Европейския стълб на социалните права, и че определен минимален размер от средствата е насочен към онези, които в най-голяма степен се нуждаят от тях, държавите членки следва да заделят най-малко 25% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за насърчаване на социалното приобщаване.
(22)  За да се гарантира, че се набляга надлежно на социалното измерение на Европа, посочено в Европейския стълб на социалните права, и че определен минимален размер от средствата е насочен към онези, които в най-голяма степен се нуждаят от тях, държавите членки следва да заделят най-малко 27% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за насърчаване на социалното приобщаване и за изкореняване на бедността. Този процент следва да допълва националните средства за справяне с крайната бедност.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)
(22a)  Всички държави членки са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето, която е стандартът за насърчаване и защита на правата на детето. Насърчаването на правата на детето е изрична цел на политиките на Съюза (член 3 от Договора от Лисабон), а в Хартата се изисква висшият интерес на детето да се разглежда като съображение от първостепенна важност при всички действия на Съюза. Съюзът и държавите членки следва да се възползват по подходящ начин от ЕСФ+, за да намерят изход от порочния кръг на неравностойното положение за децата, живеещи в условията на бедност и социално изключване, съгласно определението в препоръката на Европейската комисия от 2013 г. „Инвестициите в децата – изход от порочния кръг на неравностойното положение“. ЕСФ+ следва да подпомага действия, насърчаващи ефективни намеси, които допринасят за реализирането на правата на детето.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)
(22б)  С оглед на постоянно високото равнище на детска бедност и социално изключване в Съюза (26,4% през 2017 г.) и на Европейския стълб на социалните права, в който се посочва, че децата имат право на закрила от бедност, а децата от семейства в неравностойно положение имат право на специални мерки за насърчаване на равните възможности, държавите членки следва да разпределят поне 5% от ресурсите по ЕСФ+ при споделено управление за европейската схема за гаранция за децата, за да се допринесе за равния достъп на децата до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни заведения за детски грижи, достойни жилища и подходящо хранене с цел изкореняване на детската бедност и социалното изключване. Ранното инвестиране в децата води до значителна възвращаемост за тези деца и обществото като цяло и е от съществено значение за намирането на изход от порочния кръг на неравностойното положение в ранните години. С оказваната на децата подкрепа за развитие на техните умения и способности им се дава възможност да разгърнат пълния си потенциал, предоставят им се най-добрите образователни и здравни възможности и им се помага да станат активни членове на обществото и да увеличат шансовете си на пазара на труда като млади хора.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  В контекста на трайно високите равнища на безработица и неактивност сред младите хора в редица държави членки и региони, и по-специално по отношение на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, е необходимо тези държави членки да продължат да инвестират достатъчно средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за действия за насърчаване на младежката заетост, включително чрез прилагането на схеми за гаранция за младежта. Въз основа на действията, подкрепяни от Инициативата за младежка заетост през програмния период 2014 – 2020 г., насочени към отделни лица, държавите членки следва да продължат да насърчават пътищата за реинтеграция в заетостта и образованието и мерките за осведомяване на младите хора чрез приоритизиране, когато това е уместно, на дългосрочно безработните и неактивни млади хора, включително чрез работа с младежта. Държавите членки следва също така да инвестират в мерки, насочени към улесняване на прехода от училище към трудова заетост, както и към реформиране и адаптиране на службите по заетостта с оглед на осигуряването на съобразена с потребностите подкрепа за младите хора. Засегнатите държави членки следва да заделят поне 10% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление, за да подкрепят пригодността за заетост на младите хора.
(23)  В контекста на трайно високите равнища на безработица и неактивност сред младите хора в редица държави членки и региони, и по-специално по отношение на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET) – равнища, които са още по-високи сред младите хора, произлизащи от неравностойна социална среда, е необходимо държавите членки да продължат да инвестират адекватни средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за действия за насърчаване на младежката заетост, по-конкретно чрез прилагането на схеми за гаранция за младежта. Въз основа на действията, подкрепяни от Инициативата за младежка заетост през програмния период 2014 – 2020 г., насочени към отделни лица, държавите членки следва да продължат да насърчават пътищата за висококачествена реинтеграция в заетостта и образованието и мерките за ефективно осведомяване на младите хора чрез приоритизиране, когато това е уместно, на дългосрочно безработните лица, неактивните млади хора и младите хора в неравностойно положение, младежите, до които достъпът е най-труден, и младите хора в уязвимо положение, включително чрез работа с младежта. Държавите членки следва също така да инвестират в мерки, насочени към улесняване на прехода от училище към трудова заетост, както и към реформиране и адаптиране на службите по заетостта с оглед на осигуряването на съобразена с потребностите подкрепа за младите хора и към предоставяне на тези услуги без каквато и да е дискриминация. Държавите членки следва да заделят поне 3% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+, за да подкрепят политиките в областта на пригодността за заетост на младите хора, продължаващото образование, качествената заетост, стажуването и чиракуването. Държавите членки, чийто процент на млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, е над средния за Съюза или надвишава 15%, следва да разпределят най-малко 15% от националните си ресурси от ЕСФ+ за подпомагане на политиките в тази област, действащи на подходящото териториално равнище.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)
(23a)  Увеличават се различията на подрегионално равнище, включително в по-напредналите региони, в които има обособени зони на бедност.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 23б (ново)
(23б)   Предвид разширяването на приложното поле на ЕСФ+ допълнителните задачи следва да се съчетаят с увеличаване на бюджета, за да се изпълнят целите на програмата. Необходими са допълнителни средства за борба с безработицата, по-конкретно с младежката безработица и бедността, както и за подпомагане на професионалното развитие и обучение, особено на работните места в цифровата среда, в съответствие с принципите, посочени в Европейския стълб на социалните права.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 23в (ново)
(23в)  Европейският портал за професионална мобилност (EURES) следва да бъде укрепен в дългосрочен план, по-специално чрез всеобхватното разширяване на интернет платформата и активното участие на държавите членки. Държавите членки следва да използват по-ефективно вече съществуващия модел и да публикуват подробна информация за всички свободни работни места в системата EURES.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Държавите членки следва да гарантират координацията и взаимното допълване между действията, подпомагани с тези средства.
(24)  Държавите членки и Комисията следва да гарантират координацията и взаимното допълване, както и да използват полезните взаимодействия, между действията, подпомагани от ЕСФ+ и другите програми и инструменти на Съюза като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Еразъм, фонда „Убежище, миграция и интеграция“, „Хоризонт Европа“, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, програмата „Цифрова Европа“, InvestEU, „Творческа Европа“ или Европейския корпус за солидарност.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  В съответствие с член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г. най-отдалечените региони и северните слабо населени региони имат право на специални мерки в рамките на общи политики и програми на ЕС. Поради постоянните ограничения тези региони се нуждаят от специална подкрепа.
(25)  В съответствие с членове 349 и 174 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г. най-отдалечените региони, северните слабо населени региони и островите имат право на специални мерки в рамките на общи политики и програми на ЕС. Поради факта, че са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни условия, тези региони се нуждаят от специална подкрепа.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 25а (ново)
(25a)  В съответствие с член 174 от ДФЕС държавите членки и Комисията следва да гарантират, че ЕСФ+ допринася за разработването и изпълнението на специални политики за справяне с ограниченията и трудностите в регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни демографски условия, например обезлюдените региони или регионите с ниска гъстота на населението.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Осъществяването по ефикасен и ефективен начин на действията, подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто управление и партньорството между всички участници на съответните териториални равнища и социално-икономическите участници, по-специално социалните партньори и гражданското общество. Ето защо е от съществено значение държавите членки да насърчават участието на социалните партньори и гражданското общество в изпълнението на ЕСФ+ при споделено управление.
(26)  Осъществяването по ефикасен и ефективен начин на действията, подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто управление и партньорството между институциите в Съюза и местните, регионалните и националните органи и социално-икономическите участници, по-специално социалните партньори и гражданското общество. Ето защо е от съществено значение държавите членки, в партньорство с регионалните и местните органи, да гарантират пълноценното участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество, органите по въпросите на равенството, националните институции за правата на човека и други свързани или представителни организации в програмирането и изпълнението на ЕСФ+ – от формулирането на приоритетите за оперативните програми до изпълнението, мониторинга и оценката на резултатите и въздействието – в съответствие с Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден чрез Делегиран регламент (ЕС) № 240/20141a. Освен това с оглед на гарантирането на недискриминацията и равните възможности органите по въпросите на равенството и националните институции за правата на човека следва също така да участват във всеки един етап.
____________
1a Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)
(26a)  Доброто управление и партньорство между управляващите органи и партньорите изискват ефективното и ефикасно използване на изграждането на капацитет у заинтересованите страни, на които държавите членки следва да разпределят подходящ размер от средствата по ЕСФ+. Тъй като инвестициите в институционалния капацитет и в ефективността на публичната администрация и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел реформи, по-добро регулиране и добро управление вече не са включени като оперативна цел на ЕСФ+ при споделено управление, но са включени в програмата за структурна подкрепа за реформа, е необходимо Комисията и държавите членки да осигурят ефективна координация между двата инструмента.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  С оглед на увеличаване на ефективността на политиките в отговор на социалните промени и за да се насърчават и подкрепят иновативни решения, подкрепата за социалните иновации е от решаващо значение. По-специално изпитването и оценяването на иновативните решения преди прилагането им в по-голям мащаб е от основно значение за подобряването на ефикасността на политиките и следователно е основание за предоставянето на специална подкрепа от ЕСФ+.
(27)  С оглед на увеличаване на ефективността на политиките в отговор на социалните промени и за да се насърчават и подкрепят иновативни решения, включително на местно равнище, подкрепата за социалните иновации и социалната икономика е от решаващо значение. По-специално изпитването и оценяването на иновативните решения преди прилагането им в по-голям мащаб е от основно значение за подобряването на ефикасността на политиките и следователно е основание за предоставянето на специална подкрепа от ЕСФ+.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 27а (ново)
(27a)  С оглед на пълноценното оползотворяване на потенциала на междусекторното сътрудничество и подобряването на полезното взаимодействие и съгласуваността с други области на политиката за постигане на общите цели на ЕСФ+, той следва да подпомага иновативни действия, в които се използват спортът, физическата активност и културата за насърчаване на социалното приобщаване, борба с младежката безработица, по-специално за групите в неравностойно положение, подобряване на социалното приобщаване на маргинализираните групи, насърчаване на доброто здраве и профилактиката на заболяванията.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че ЕСФ+ допринася и способства за равенството между жените и мъжете в съответствие с член 8 от ДФЕС с цел насърчаване на равното третиране и равните възможности между жените и мъжете във всички области, включително по отношение на участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и кариерното развитие. Те следва също така да гарантират, че ЕСФ+ насърчава равните възможности за всички, без дискриминация в съответствие с член 10 от ДФЕС, насърчава приобщаването в обществото на хората с увреждания на равна основа с всички останали и допринася за прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Тези принципи следва да бъдат взети предвид във всички измерения и на всички етапи на подготовката, мониторинга, изпълнението и оценката на програмите по навременен и последователен начин, като същевременно се гарантира, че са предприети конкретни действия за насърчаване на равенството между половете и равните възможности. ЕСФ+ следва също така да подпомага прехода от медико-социални грижи с настаняване/институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, по-специално за лицата, които са изправени пред множествена дискриминация. ЕСФ не следва да подкрепя действия, които допринасят за сегрегация или социално изключване. В Регламент (ЕС) № […][РОР] се предвижда правилата за допустимост на разходите да се установяват на национално ниво с някои изключения, за които е необходимо да се определят специфични разпоредби по отношение на ЕСФ + при споделено управление.
(28)  Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че ЕСФ+ допринася и способства за равенството между жените и мъжете в съответствие с член 8 от ДФЕС с цел насърчаване на равното третиране и равните възможности между жените и мъжете във всички области, включително по отношение на участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и кариерното развитие. Аспектите на равенството между половете следва да бъде вземани под внимание във всички изпълнявани програми през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка. Освен това ЕСФ+ следва по-специално да е в съответствие с член 21 от Хартата, в който се посочва, че е забранена всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация; при това всяка дискриминация, основана на полови характеристики или полова идентичност, както и въз основа на гражданство, също следва да бъде забранена. Държавите членки и Комисията следва също така да гарантират, че ЕСФ+ насърчава приобщаването в обществото на хората с увреждания на равна основа с всички останали и допринася за прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания по отношение на, inter alia, образование, работа, заетост и всеобща достъпност. Тези принципи следва да бъдат взети предвид във всички измерения и на всички етапи на подготовката, мониторинга, изпълнението и оценката на програмите по навременен и последователен начин, като същевременно се гарантира, че са предприети конкретни действия за насърчаване на равенството между половете и равните възможности. ЕСФ+ следва също така да подпомага прехода от институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, по-специално за лицата, които са изправени пред множествена и комбинирана дискриминация. ЕСФ не следва да подкрепя действия, които допринасят за сегрегация или социално изключване. В Регламент (ЕС) № […][РОР] се предвижда правилата за допустимост на разходите да са в съответствие с Хартата и да се установяват на национално ниво с някои изключения, за които е необходимо да се определят специфични разпоредби по отношение на ЕСФ + при споделено управление.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 28а (ново)
(28a)   Следва да се обмисли използването на регионални показатели, за да се даде възможност за по-добро отчитане на различията на подрегионално равнище.
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 28б (ново)
(28б)   ЕСФ+ следва да подпомага изучаването на езици с цел насърчаване на взаимното разбиране и изграждане на приобщаващо общество, в това число посредством по-широко възприемане от страна на държавите членки на инструментариума за езикова подкрепа за бежанци, разработен от Съвета на Европа.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  С цел да се намали административната тежест при събирането на данни, когато тези данни са налични в регистри, държавите членки следва да позволяват на управляващите органи да събират данни от регистрите.
(29)  С цел да се намали административната тежест при събирането на данни, когато тези данни, по възможност групирани по полов признак, са налични в регистри, държавите членки следва да позволяват на управляващите органи да събират данни от регистрите, като същевременно се зачита защитата на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Препоръчително е да се насърчава продължаването на електронното предаване на данни, тъй като то спомага за намаляване на административната тежест.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Социалното експериментиране представлява изпитването на малък по мащабите си проект, което дава възможност да се съберат доказателства за осъществимостта на социалните иновации. Следва да е възможно да се търси реализирането на осъществими идеи в по-широк мащаб или в друг контекст с финансова подкрепа от ЕСФ+, както и от други източници.
(31)  Социалното експериментиране представлява изпитването на малък по мащабите си проект, което дава възможност да се съберат доказателства за осъществимостта на социалните иновации. Следва да е възможно и да се насърчава това идеите да бъдат тествани на местно равнище, а за тези, които са осъществими да се търси реализирането им в по-широк мащаб или да се прехвърлят в друг контекст в различни региони или държави членки с финансова подкрепа от ЕСФ+ или в комбинация с други източници.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  ЕСФ+ установява разпоредби за осъществяването на свободно движение на работниците на недискриминационна основа, като се гарантира тясно сътрудничество между централните служби по заетостта на държавите членки и с Комисията. Европейската мрежа на службите по заетостта следва да насърчава по-доброто функциониране на пазарите на труда чрез улесняване на трансграничната мобилност на работниците и по-голяма прозрачност на информацията за пазарите на труда. В приложното поле на ЕСФ+ се включва също така разработването и подпомагането на целеви схеми за мобилност с оглед на попълването на свободните работни места там, където са установени слабости при функционирането на пазара на труда.
(32)  ЕСФ+ установява разпоредби за осъществяването на свободно движение на работниците на недискриминационна основа, като се гарантира тясно сътрудничество на публичните служби по заетостта на държавите членки и с Комисията и социалните партньори. Европейската мрежа на службите по заетостта, с участието на социалните партньори, следва да насърчава по-доброто функциониране на пазарите на труда чрез улесняване на трансграничната мобилност на работниците и по-голяма прозрачност на информацията за пазарите на труда. В приложното поле на ЕСФ+ се включва също така разработването и подпомагането на целеви схеми за мобилност с оглед на попълването на свободните работни места там, където са установени слабости при функционирането на пазара на труда. ЕСФ+ обхваща трансграничните партньорства между регионалните публични служби по заетостта и социалните партньори и техните дейности за насърчаване на мобилността, както и прозрачността и интеграцията на трансграничните пазари на труда посредством информация, консултации и намиране на работа. В много гранични региони те играят важна роля в развитието на истински европейски пазар на труда.
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Липсата на достъп до финансиране за микропредприятията, социалната икономика и социалните предприятия е една от основните пречки пред създаването на бизнес, особено сред хората, които са най-отдалечени от пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ се определят разпоредби с цел да се създаде пазарна екосистема, която да увеличи предлагането и достъпа до финансиране за социалните предприятия, както и да се отговори на търсенето от онези, които най-много се нуждаят от него, и по-специално безработните, жените и уязвимите хора, които желаят да стартират или да развият микропредприятие или социално предприятие. По тази цел ще се действа също и посредством финансовите инструменти и бюджетната гаранция в рамките на компонента за социални инвестиции и умения на фонда InvestEU.
(33)  Липсата на достъп до финансиране за микропредприятията, социалната икономика и предприятията от социалната икономика е една от основните пречки пред създаването на бизнес, особено сред хората, които са най-отдалечени от пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ се определят разпоредби с цел да се създаде пазарна екосистема, която да увеличи предлагането и достъпа до финансиране и услуги за подпомагане за предприятията от социалната икономика, включително в сектора на културата и творчеството, както и да се отговори на търсенето от онези, които най-много се нуждаят от него, и по-специално безработните, жените и групите в неравностойно положение, които желаят да стартират или да развият микропредприятие. По тази цел ще се действа също и посредством финансовите инструменти и бюджетната гаранция в рамките на компонента за социални инвестиции и умения на фонда InvestEU.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 33а (ново)
(33a)  Комисията следва да въведе на равнището на Съюза „европейски знак за социална икономика“ за социалните и основаните на солидарност предприятия, който да се основава на ясни критерии, определени така, че да бъдат изтъкнати специфичните характеристики на тези предприятия и тяхното социално въздействие, да станат по-видими, да се създадат стимули за инвестиции и да се улесни достъпът до финансиране и до единния пазар за предприятията, желаещи да разширят дейността си в национален мащаб или към други държави членки, по начин, който е в съответствие с различните правни форми и рамки в сектора и в държавите членки.
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Участниците на пазара на социалните инвестиции, включително благотворителни организации, могат да играят ключова роля за постигането на няколко цели на ЕСФ+, тъй като те предлагат финансиране, а също и новаторски и допълващи се подходи за борба срещу социалното изключване и бедността, за намаляване на безработицата и за принос за целите на ООН за устойчивото развитие. Следователно организациите, развиващи благотворителна дейност, като например фондации и дарители, следва да бъдат включени, както е целесъобразно, в действията по линия на ЕСФ+, по-специално в тези, които имат за цел развитието на пазарната екосистема на социалните инвестиции.
(34)  Участниците на пазара на социалните инвестиции, включително благотворителни организации, могат да играят ключова роля за постигането на няколко цели на ЕСФ+, тъй като те предлагат финансиране, а също и новаторски и допълващи се подходи за борба срещу социалното изключване и бедността, за намаляване на безработицата и за принос за целите на ООН за устойчивото развитие. Следователно организациите, развиващи благотворителна дейност, като например фондации и дарители, следва да бъдат включени, както е целесъобразно и при условие че те нямат политическа или социална програма в конфликт с идеалите на Съюза, в действията по линия на ЕСФ+, по-специално в тези, които имат за цел развитието на пазарната екосистема на социалните инвестиции.
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)
(34a)  Транснационалното сътрудничество има значителна добавена стойност и поради това следва да бъде подкрепяно от всички държави членки с изключение на надлежно обосновани случаи, като се взема предвид принципът на пропорционалност. Необходимо е също така да се засили ролята на Комисията за улесняване на обмена на опит и за координиране на изпълнението на съответните инициативи.
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 35а (ново)
(35a)   Комисията следва да засили участието на държавите членки и недостатъчно представените организации, като намали във възможно най-голяма степен пречките пред участието, включително административната тежест при кандидатстването и получаването на финансиране.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 35б (ново)
(35б)   Една от основните цели на Съюза е да се укрепят здравните системи посредством подкрепа за цифровата трансформация на здравеопазването и на грижите за пациентите и разработване на устойчива информационна система за здравеопазването, както и подкрепа за националните процеси на реформа с цел изграждане на по-ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи.
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  Запазването на здравето и активността на хората за по-дълго време, както и предоставянето им на възможност да участват активно в полагането на грижи за собственото си здраве ще имат цялостен положителен ефект върху здравето, включително намаляване на неравенството по отношение на здравето, и ще се отразят благоприятно на качеството на живот, производителността и конкурентоспособността, като едновременно с това ще намалят натиска върху националните бюджети. Комисията има ангажимент да подпомага държавите членки в постигането на целите им за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално на ЦУР 3 „Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благоденствието за всички хора от всички възрастови групи“17.
(36)  Необходими са непрестанни усилия, за да се изпълнят изискванията, определени в член 168 от ДФЕС. Запазването на здравето и активността на всички хора по недискриминационен начин, както и предоставянето им на възможност да участват активно в полагането на грижи за собственото си здраве ще имат цялостен положителен ефект върху здравето, включително намаляване на неравенството по отношение на здравето, и ще се отразят благоприятно на качеството на живот, производителността и конкурентоспособността, като едновременно с това ще намалят натиска върху националните бюджети. Подкрепата и признаването на иновациите, включително социалните иновации, които оказват въздействие върху здравето, спомагат за преодоляване на предизвикателството, свързано с устойчивостта в сектора на здравеопазването, в контекста на посрещането на предизвикателствата, свързани с демографските промени. Освен това действията за намаляване на неравенството по отношение на здравето са важни за целите на постигането на „приобщаващ растеж“. Комисията има ангажимент да подпомага държавите членки в постигането на целите им за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално на ЦУР 3 „Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благоденствието за всички хора от всички възрастови групи“17.
_________________
_________________
17 COM(2016)0739.
17 COM(2016)0739.
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 36а (ново)
(36a)  Съгласно определението на Световната здравна организация (СЗО) „здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на заболяване или недъг“. За да се подобри здравето на населението в Съюза, от съществено значение е да се акцентира не само върху физическото здраве и социалното благополучие. Според СЗО проблемите, свързани с психичното здраве, съставляват почти 40% от годините на живот, прекарани с увреждане. Проблемите, свързани с психичното здраве, са също така разнообразни, дълготрайни и водещи до дискриминация, както и допринасят значително за неравенството по отношение на здравето. Освен това икономическата криза засяга факторите, определящи психичното здраве, тъй като защитните фактори са отслабени, а рисковите фактори се засилват.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Доказателствата и общите ценности и принципи в системите на здравеопазване в Европейския съюз, посочени в заключенията на Съвета от 2 юни 2006 г., следва да подкрепят процесите на вземане на решения за планиране и управление на иновативни, ефикасни и устойчиви здравни системи, насърчаващи инструменти за гарантиране на всеобщ достъп до качествено здравеопазване, и доброволното по-широкомащабно прилагане на най-добрите практики.
(37)  Доказателствата и общите ценности и принципи в системите на здравеопазване в Европейския съюз, посочени в заключенията на Съвета от 2 юни 2006 г., следва да подкрепят процесите на вземане на решения за планиране и управление на иновативни, ефикасни и устойчиви здравни системи, насърчаващи инструменти за гарантиране на всеобщ достъп до качествено, ориентирано към индивида, здравеопазване и свързаните с това грижи, и доброволното по-широкомащабно прилагане на най-добрите практики. Това включва услуги в областта на насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията като част от първичните здравни услуги.
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 37а (ново)
(37a)  Предходните програми за действие на Съюза в областта на общественото здраве (2003 – 2008 г.) и в областта на здравето (2008 – 2013 г.), създадени съответно с решения № 1786/2002/ЕО1a и № 1350/2007/ЕО и Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета („предходните програми за здравето“), получиха положителна оценка като довели до редица значими резултати и подобрения. Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да се основава на постиженията на предходните програми за здравето.
____________________
1a Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003 – 2008 г.) (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1).
Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за създаване на Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008 – 2013 г.) (OB L 301, 20.11.2007 г., стр. 3).
Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО (OB L 86, 21.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 68
Предложение за регламент
Съображение 37б (ново)
(37б)   Направлението „Здраве“ на ESF+ следва да е средство за насърчаване на дейности в областите, в които има добавена стойност за Съюза, която може да бъде доказана въз основа на следното: обмен на добри практики между държавите членки и между регионите; подпомагане на мрежи за обмен на знания или взаимно обучаване; подпомагане на квалификацията на здравните специалисти; намиране на решения на трансграничните заплахи с цел намаляване на рисковете и ограничаване на последиците от тях; разрешаване на определени въпроси във връзка с вътрешния пазар, по отношение на които Съюзът разполага с необходимата легитимност, за да осигури висококачествени решения във всички държави членки; отключване на потенциала за иновации в здравеопазването; действия, които могат да доведат до създаване на система от целеви показатели, която да позволи информирано вземане на решения на равнището на Съюза; повишаване на ефикасността, като се избягва разхищението на ресурси поради дублиране и се оптимизира използването на финансовите ресурси.
Изменение 69
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да допринесе за профилактиката на заболяванията през целия живот на гражданите на Съюза, както и за укрепването на здравето чрез противодействие на рискови фактори като тютюнопушенето и пасивното тютюнопушене, вредната консумация на алкохол, употребата на незаконни наркотични вещества, чрез намаляване на вредите за здравето, причинени от наркотиците, нездравословните хранителни навици и липсата на физическа активност, и чрез поощряването на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, така че да бъдат допълнени действията на държавите членки в съответствие със съответните стратегии. Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да интегрира модели на ефективна профилактика, иновативни технологии и нови бизнес модели и решения, за да допринесе за изграждането на иновативни, ефикасни и устойчиви системи на здравеопазване в държавите членки и да направи по-лесен достъпа на европейските граждани до по-качествено и безопасно здравно обслужване.
(38)  Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да допринесе за профилактиката и ранното диагностициране на заболяванията през целия живот на хората, живеещи в Съюза, както и за укрепването на здравето чрез противодействие на рискови фактори като употребата на тютюневи изделия, тютюнопушенето и пасивното тютюнопушене, вредната консумация на алкохол, рискови фактори, свързани с околната среда, употребата на незаконни наркотични вещества, чрез намаляване на вредите за здравето, причинени от наркотиците, затлъстяването и нездравословните хранителни навици, които също са свързани с бедността, и липсата на физическа активност, както и чрез поощряването на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, по-голяма обществена осведоменост за рисковите фактори, добре организирани интервенции в областта на общественото здраве с цел намаляване на тежестта и въздействието на инфекциите и предотвратимите инфекциозни заболявания, включително. чрез ваксинации, върху общото здравословно състояние през целия живот, така че да бъдат допълнени действията на държавите членки в съответствие със съответните стратегии. В този контекст специално внимание следва да се отделя на здравното образование, тъй като то помага на хората и общностите да подобряват своето здраве, да разширяват знанията си и да влияят на своите нагласи. Настоящите предизвикателства, свързани със здравето, могат да бъдат ефективно преодолени само чрез сътрудничество на равнището на Съюза и непрекъснати действия на Съюза в областта на здравето. Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да подкрепя прилагането на съответното законодателство на Съюза, да интегрира модели на ефективна профилактика и повишаване на осведомеността за всички, иновативни технологии и нови бизнес модели и решения, за да допринесе за изграждането на иновативни, достъпни, ефикасни и устойчиви системи на здравеопазване в държавите членки и да направи по-лесен достъпа на хората, живеещи в градските и селските райони на Съюза, до по-качествено и безопасно здравно обслужване.
Изменение 70
Предложение за регламент
Съображение 38а (ново)
(38a)   За изпълнението на действията по направлението „Здраве“ Комисията следва да подкрепи създаването на управителен съвет за здравето. Освен това Комисията следва да предложи начини и методология за привеждане на свързаните със здравето действия в съответствие с процеса на европейския семестър, който вече е оправомощен да препоръчва реформи на здравните системи (и други реално определящи здравето социални фактори) с оглед на по-голямата достъпност и устойчивост на здравеопазването и разпоредбите за социална закрила в държавите членки.
Изменение 71
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  Незаразните болести са причина за над 80% от случаите на преждевременна смърт в Съюза и ефективната профилактика включва множество трансгранични измерения. Редом с това Европейският парламент и Съветът подчертаха необходимостта от свеждане до минимум на последиците за общественото здраве от сериозни трансгранични заплахи за здравето, като например заразни болести и други биологични, химични, екологични и непознати заплахи, чрез подкрепа за изграждането на капацитет за готовност и за реагиране срещу кризи.
(39)  Незаразните болести са причина за над 80% от случаите на преждевременна смърт в Съюза и ефективната профилактика включва множество междусекторни действия и трансгранични измерения. Редом с това Европейският парламент и Съветът подчертаха необходимостта от свеждане до минимум на последиците за общественото здраве от сериозни трансгранични заплахи за здравето, като например внезапни и кумулативни емисии и замърсяване на околната среда, заразни болести и други биологични, химични, екологични и непознати заплахи, чрез подкрепа за изграждането на капацитет за готовност и за реагиране срещу кризи.
Изменение 72
Предложение за регламент
Съображение 39а (ново)
(39a)   Непрекъснатите инвестиции в иновативни основани на общностите подходи за справяне с трансгранични заболявания, като например епидемии от ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусен хепатит, са от жизнено значение, тъй като социалното измерение на заболяванията е основен фактор, засягащ способността за справянето с тях като епидемии в Съюза и съседните държави. По-амбициозното политическо ръководство и адекватните технически и финансови средства за осигуряване на устойчив регионален отговор на борбата срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит в Европа ще бъдат от основно значение за постигането на целите за устойчиво развитие по отношение на тези заболявания.
Изменение 73
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  От основно значение за ефикасността на системите за здравеопазване и за здравето на гражданите е да се намали тежестта, породена от устойчиви на лекарства инфекции и инфекции, свързани със здравното обслужване, и да се осигурят ефективни антимикробни средства.
(40)  От основно значение за ефикасността на системите за здравеопазване и за здравето на гражданите е да се намали тежестта, породена от устойчиви на лекарства инфекции и инфекции, свързани със здравното обслужване, и да се осигурят ефективни антимикробни средства, като въпреки това се намалява тяхното използване, за да се спомогне за справяне с антимикробната резистентност.
Изменение 74
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Предвид специфичното естество на някои от целите, обхванати от направлението „Здраве“ на ЕСФ+, съответните компетентни органи на държавите членки са в най-добра позиция да изпълняват свързаните с тях дейности. Ето защо тези органи, определени от държавите членки, следва да се считат за бенефициери по смисъла на член [195] от [новия Финансов регламент] и следва да бъде възможно на тези органи да бъдат пряко отпускани безвъзмездни средства без предварително публикуване на покани за представяне на предложения.
(42)  Предвид специфичното естество на някои от целите, обхванати от направлението „Здраве“ на ЕСФ+, съответните компетентни органи на държавите членки са в най-добра позиция да изпълняват свързаните с тях дейности с активната подкрепа на гражданското общество. Ето защо тези органи, определени от държавите членки, както и от организации на гражданското общество, когато е целесъобразно, следва да се считат за бенефициери по смисъла на член [195] от [новия Финансов регламент] и следва да бъде възможно на тези органи да бъдат пряко отпускани безвъзмездни средства без предварително публикуване на покани за представяне на предложения.
Изменение 75
Предложение за регламент
Съображение 42а (ново)
(42a)   За да се подобри изпълнението на мониторинга на програмата по отношение на недостатъци и несъответствия, Комисията следва да въведе и използва специфични за дадената програми и действие показатели за мониторинг, за да гарантира, че са постигнати целите на тази програма.
Изменение 76
Предложение за регламент
Съображение 42б (ново)
(42б)   Програмата ЕСФ+ следва да обърне внимание на съществуващите пречки пред участието на гражданското общество, например чрез опростяване на процедурите за кандидатстване, облекчаване на финансовите критерии посредством премахване на процента на съфинансирането в някои случаи, както и чрез изграждане на капацитета на пациентите, техните организации и други заинтересовани страни посредством обучение и образование. Програмата има също така за цел да даде възможност за функционирането на мрежи и организации на гражданското общество на равнището на Съюза, които допринасят за постигането на нейните цели, включително организации на равнището на Съюза.
Изменение 77
Предложение за регламент
Съображение 42в (ново)
(42в)   Изпълнението на направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да бъде изцяло съобразено с отговорностите на държавите членки по определянето на тяхната здравна политика, както и по организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Като се спазват задълженията по Договора и ролята на държавите членки като основен партньор в процеса на вземане на решения на Съюза, компетентните органи на поднационално равнище следва да участват, за да се гарантира ефективно и трайно въздействие на здравната политика на Съюза чрез интегрирането им със социалните политики на място.
Изменение 78
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Законодателството на ЕС в областта на здравеопазването има незабавно въздействие върху живота на гражданите, върху ефикасността и устойчивостта на здравните системи и върху доброто функциониране на вътрешния пазар. Регулаторната рамка относно медицинските продукти и технологии (медицински продукти, медицински изделия и веществата от човешки произход), както и относно тютюневите изделия, относно правата на пациентите на трансгранично здравно обслужване и относно сериозните трансгранични заплахи за здравето е от съществено значение за защитата на здравето в ЕС. Разпоредбите на регламента, както и тяхното привеждане в действие и прилагане трябва да бъдат в крак с иновациите и напредъка в научните изследвания и с обществените промени в тази област, като същевременно спомагат за постигане целите в областта на здравето. Поради това е необходимо да се развива непрекъснато доказателствената база, необходима за прилагането на законодателството от такова научно естество.
(44)  Законодателството на ЕС в областта на здравеопазването има незабавно въздействие върху живота на гражданите, върху ефикасността и устойчивостта на здравните системи и върху доброто функциониране на вътрешния пазар. Регулаторната рамка относно медицинските продукти и технологии (медицински продукти, медицински изделия и веществата от човешки произход), както и относно тютюневите изделия, относно правата на пациентите на трансгранично здравно обслужване и относно сериозните трансгранични заплахи за здравето е от съществено значение за защитата на здравето в ЕС. Освен това много други законодателни актове на Съюза имат значително въздействие върху здравето, като например законодателните актове, свързани с храните и етикетирането на храните, замърсяването на въздуха, нарушаващите функциите на ендокринната система вещества и пестицидите. В някои случаи кумулативното въздействие на рисковите фактори, свързани с околната среда, не се разбира ясно, което потенциално води до неприемливи рискове за здравето на гражданите.
Изменение 79
Предложение за регламент
Съображение 44а (ново)
(44a)   Разпоредбите с последици за здравето, както и тяхното привеждане в действие и прилагане, следва да бъдат в крак с иновациите и напредъка в научните изследвания и с обществените промени в тази област, като същевременно продължат да се основават на принципа на предпазните мерки, заложен в Договорите. Поради това е необходимо непрекъснато да се развива доказателствената база, необходима за прилагането на законодателство с такъв научен характер, за да се гарантира възможността за независим контрол, възвръщайки по този начин доверието в процесите на Съюза, а тъй като по самия си характер споделянето на тези доказателства е в обществен интерес, следва да бъде гарантирано възможно най-високо ниво на прозрачност.
Изменение 80
Предложение за регламент
Съображение 44б (ново)
(44б)   Справянето с предизвикателствата в областта на здравето не може да бъде осъществено само от сектора на здравеопазването, тъй като здравето се определя от множество фактори извън него. Следователно, както е посочено в Договорите от Маастрихт и Амстердам, вниманието към здравето във всички политики е важно за способността на Съюза за справяне с бъдещи предизвикателства. Едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъсква европейският здравен сектор, обаче е да накара другите сектори да осъзнаят въздействията на решенията си върху здравето и да интегрират здравето в своите политики. Досега важен напредък в областта на здравето е отбелязан чрез политиките в сектори като образование, транспорт, хранене, селско стопанство, трудова заетост или планиране. Например в областта на сърдечното здраве са регистрирани значителни подобрения чрез промени в политиките и разпоредбите относно качеството на храните, повишаването на физическата активност и намаляването на тютюнопушенето.
Изменение 81
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  Като отразява значението на справянето с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент ще допринесе за интегрирането на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от разходите на бюджета на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението, като бъдат преразгледани в контекста на междинната оценка.
(46)  Като отразява значението на справянето с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент ще допринесе за интегрирането на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от разходите на бюджета на ЕС в МФР за периода 2021 – 2027 г. да са в подкрепа на целите в областта на климата, както и на годишна цел от 30% възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението, като бъдат преразгледани в контекста на междинната оценка.
Изменение 82
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  В съответствие с член [94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета19] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.
(47)  В съответствие с член [94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета19] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Програмата следва да предвиди конкретните ограничения, засягащи лицата и субектите, установени в тези територии, за да им предостави ефективен достъп до тези направления.
__________________
__________________
19Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
19Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 83
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение по силата на посоченото споразумение. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставянето на правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите, както и на Европейската сметна палата за цялостно упражняване на техните съответни компетенции.
(48)  При условие че спазват всички съответни правила и разпоредби, трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение по силата на посоченото споразумение. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставянето на правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите, както и на Европейската сметна палата за цялостно упражняване на техните съответни компетенции.
Изменение 84
Предложение за регламент
Съображение 50а (ново)
(50a)   Важно е да се осигури доброто и справедливо финансово управление на фонда, за да се гарантира, че той се изпълнява по начин, който прави използването му възможно най-ясно, ефективно и лесно, като същевременно се гарантира правната сигурност и достъпността му за всички участници. Тъй като дейностите по ЕСФ+ се извършват при споделено управление, държавите членки не следва да добавят допълнителни правила или да изменят правилата в сегашния им вид, тъй като това би усложнило използването на средствата за бенефициерите и може да доведе до забавяне при плащането на фактурите.
Изменение 85
Предложение за регламент
Съображение 51
(51)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно повишаване на ефективността на пазарите на труда и насърчаване на достъпа до качествени работни места, подобряване на достъпа до образование и обучение и на тяхното качество, насърчаване на социалното приобщаване и здравето и намаляване на бедността, както и действията по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ не могат да бъдат реализирани в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат по-добре реализирани на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.
(51)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно повишаване на ефективността и справедливостта на пазарите на труда и насърчаване на достъпа до качествени работни места, подобряване на достъпа до образование, обучение и грижи и на тяхното качество, насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности, здравето и изкореняването на бедността, както и действията по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 1
Член 1
Член 1
Предмет
Предмет
С настоящия регламент се създава Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+)
С настоящия регламент се създава Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+). ЕСФ+ се състои от три направления: направлението при споделено управление, направление „Заетост и социални иновации“ и направление „Здраве“.
С него се определят целите на ЕСФ+, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., методите на изпълнение, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.
С настоящия регламент се определят целите на ЕСФ+, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., методите на изпълнение, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране, допълващи общите правила, приложими за ЕСФ+ съгласно Регламент (EС) № [Регламента за определяне на общоприложимите разпоредби].
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 2
Член 2
Член 2
Определения
Определения
1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
(1)  „съпътстващи мерки“ означава дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане с цел справяне със социалното изключване, като например насочването към социални услуги или консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата или предоставянето на тези услуги или консултации;
(1)  „съпътстващи мерки“ означава дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане с цел справяне със социалното изключване и изкореняване на бедността, като например насочването към социални услуги и психологическа подкрепа, предоставянето на съответната информация за публичните услуги или на консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата;
(2)  „асоциирана държава“ означава трета държава, която е страна по споразумение със Съюза, позволяващо участието ѝ в направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ на ЕСФ+ в съответствие с член 30;
(2)  „асоциирана държава“ означава трета държава, която е страна по споразумение със Съюза, позволяващо участието ѝ в направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ на ЕСФ+ в съответствие с член 30;
(3)  „основно материално подпомагане“ означава стоки, с които се задоволяват основните потребности на дадено лице за живот с достойнство, като облекло, продукти за хигиенни цели, училищни материали;
(3)  „основно материално подпомагане“ означава стоки, с които се задоволяват основните потребности на дадено лице за живот с достойнство, като облекло, продукти за хигиенни цели, включително дамски хигиенни продукти, и училищни материали;
(4)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;
(4)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;
(5)  „общи показатели за непосредствени резултати“ означава общите показатели, които обхващат ефектите в срок от четири седмици, считано от датата, на която участникът напусне операцията (датата на напускане);
(5)  „общи показатели за непосредствени резултати“ означава общите показатели, които обхващат ефектите в срок от четири седмици, считано от датата, на която участникът напусне операцията (датата на напускане);
(6)  „общи показатели за по-дългосрочни резултати“ означава общите показатели, които обхващат ефектите шест месеца след като даден участник е напуснал операцията;
(6)  „общи показатели за по-дългосрочни резултати“ означава общите показатели, чрез които се измерват ефектите шест и дванадесет месеца след като даден участник е напуснал операцията;
(7)  „разходи за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане“ означава действителните разходи, свързани със закупуването на храни и/или основно материално подпомагане от страна на бенефициера и които не се ограничават до цената на храните и/или основното материално подпомагане;
(7)  „разходи за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане“ означава действителните разходи, свързани със закупуването на храни и/или основно материално подпомагане от страна на бенефициера и които не се ограничават до цената на храните и/или основното материално подпомагане;
(7a)  „трансгранични партньорства“ в направление „Заетост и социални иновации“ означава постоянни структури за сътрудничество между публичните служби по заетостта, гражданското общество или социалните партньори, намиращи се най-малко в две държави членки;
(8)  „краен получател“ означава най-нуждаещото се лице или лица, получаващи подкрепа съгласно определението, предвидено в член 4, параграф 1, подточка xi) от настоящия регламент;
(8)  „краен получател“ означава най-нуждаещото се лице или лица, получаващи подкрепа съгласно определението, предвидено в член 4, параграф 1, подточка xi) от настоящия регламент;
(9)  „здравна криза“ означава криза, широко възприемана като заплаха, която има здравно измерение и която изисква спешни действия от органите в условия на несигурност;
(9)  „здравна криза“ означава криза, широко възприемана като заплаха, която има здравно измерение и която изисква спешни действия от органите в условия на несигурност;
(10)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното право, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения;
(10)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното право, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения;
(11)  „микрофинансиране“ включва гаранции, микрокредити, собствен капитал и квазикапиталови средства, заедно с придружаващите услуги за развитие на бизнеса, като например под формата на индивидуални консултации, обучение и наставничество, предоставени на лица и микропредприятия, които изпитват затруднения във връзка с достъпа до кредити с цел професионални и/или генериращи приходи дейности;
(11)  „микрофинансиране“ включва гаранции, микрокредити, собствен капитал и квазикапиталови средства, заедно с придружаващите услуги за развитие на бизнеса, като например под формата на индивидуални консултации, обучение и наставничество, предоставени на лица и микропредприятия, които изпитват затруднения във връзка с достъпа до кредити с цел професионални и/или генериращи приходи дейности;
(12)  „микропредприятие“ означава предприятие с по-малко от 10 служители и годишен оборот или баланс под 2 000 000 EUR;
(12)  „микропредприятие“ означава предприятие с по-малко от 10 служители и годишен оборот или баланс под 2 000 000 EUR;
(13)  „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, определени от националите компетентни органи след консултации със съответните заинтересовани страни, като същевременно се избягват конфликти на интереси, и които са одобрени от националните компетентни органи и могат да включват елементи, позволяващи насоченост към най-нуждаещите се лица в определени географски райони;
(13)  „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, включително деца и бездомни хора, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, определени от националите компетентни органи след консултации със съответните заинтересовани страни, като същевременно се избягват конфликти на интереси, и които са одобрени от националните компетентни органи и могат да включват елементи, позволяващи насоченост към най-нуждаещите се лица в определени географски райони;
(14)  „референтна стойност“ означава стойност за определяне на цели за общи и специфични за дадена програма показатели за резултати, която се основава на съществуващи или предишни подобни интервенции;
(14)  „референтна стойност“ означава стойност за определяне на цели за общи и специфични за дадена програма показатели за резултати, която се основава на съществуващи или предишни подобни интервенции;
(15)  „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, или физическо лице, което:
(15)  „социално предприятие“ означава предприятие от социалната икономика, независимо от правната му форма, или физическо лице, което:
a)  в съответствие със своя учредителен акт, устав или друг правен документ, който може да поражда отговорност по силата на разпоредбите на държавата членка, в която се намира, има за основна социална цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за други цели, и предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост, и/или използва методи за производство на стоки или услуги, които отразяват социални цели;
a)  в съответствие със своя учредителен акт, устав или друг правен документ, който може да поражда отговорност по силата на разпоредбите на държавата членка, в която се намира, има за основна социална цел постигането на измеримо, положително социално, включително екологично, въздействие, а не генерирането на печалба за други цели, и предоставя социални услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост, и/или използва методи за производство на стоки или услуги, които отразяват социални цели;
б)  използва своята печалба на първо място за постигането на основната си социална цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната социална цел;
б)  реинвестира по-голямата част от своята печалба на първо място за постигането на основната си социална цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната социална цел;
в)  се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;
в)  се управлява по предприемачески, демократичен, отворен за участие, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;
(15a)  „предприятие от социалната икономика“ означава различни видове предприятия и субекти, които попадат в обхвата на социалната икономика, като кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации, социални предприятия и други форми на предприятия, регламентирани от законите на отделните държави членки, и които се основават на отдаването на предимство на личността и социалните цели пред капитала, както и на демократично управление, солидарност и реинвестиране на по-голямата част от печалбата или излишъците;
(16)  „социални иновации“ означава дейности, които са социални както по отношение на целите, така и на средствата си, по-конкретно тези, които се отнасят до разработването и прилагането на нови идеи (относно продукти, услуги и модели), които едновременно отговарят на социални нужди и създават нови социални взаимоотношения или сътрудничества, като така се създават ползи за обществото и се увеличава способността му за действие;
(16)  „социални иновации“ означава дейности, включително колективни дейности, които са социални както по отношение на целите, така и на средствата си, по-конкретно тези, които се отнасят до разработването и прилагането на нови идеи (относно продукти, услуги и модели), които едновременно отговарят на социални нужди и създават нови социални взаимоотношения или сътрудничества, включително между публични организации и организации от третия сектор, като например доброволчески организации, общностни организации и социални предприятия, като така се създават ползи за обществото и се увеличава способността му за действие;
(17)  „социално експериментиране“ означава интервенции в областта на политиката, които предлагат иновативен отговор на социални нужди, които се прилагат в малък мащаб и при условия, които дават възможност за измерване на тяхното въздействие преди да бъдат приложени в друг контекст или по-широк мащаб, ако резултатите се окажат убедителни;
(17)  „социално експериментиране“ означава интервенции в областта на политиката, които предлагат иновативен отговор на социални нужди, които се прилагат в малък мащаб и при условия, които дават възможност за измерване на тяхното въздействие преди да бъдат приложени в друг контекст, включително географски и секторен, или по-широк мащаб, ако резултатите се окажат убедителни;
(18)  „ключови компетентности“ означава познанията, уменията и компетентностите, необходими на всички лица на всеки етап от техния живот за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданство. Ключовите компетентности са: грамотност; многоезичие; компетентности в математиката, природните науки, технологиите и инженерството; цифрови компетентности; лични компетентности, социални компетентности и умение за учене; граждански компетентности; предприемачески умения; културно съзнание и изява;
(18)  „ключови компетентности“ означава познанията, уменията и компетентностите, необходими на всички лица на всеки етап от техния живот за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданство. Ключовите компетентности са: грамотност; многоезичие; компетентности в математиката, природните науки, технологиите, изкуствата и инженерството; цифрови компетентности; медийни компетентности; лични компетентности, социални компетентности и умение за учене; граждански компетентности; предприемачески умения; (между)културно съзнание и изява и критично мислене;
(19)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Европейския съюз.
(19)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Европейския съюз;
(19a)  „групи в неравностойно положение“ означава целеви групи с голям брой хора, живеещи или изложени на риск от бедност, дискриминация или социално изключване, включително, наред с другото, етнически малцинства като ромите, гражданите на трети държави, включително мигрантите, възрастните хора, децата, самотните родители, хората с увреждания или лицата с хронични заболявания;
(19б)  „учене през целия живот“ означава учене във всичките му форми (формално, неформално и самостоятелно учене), което се осъществява на всички етапи от живота, включително образование в ранна детска възраст, общо образование, професионално образование и обучение, висше образование и образование за възрастни, и което води до подобряване на знанията, уменията, компетентностите и възможностите за участие в обществото;
2.  Определенията в член [2] от [бъдещия РОР] се прилагат за настоящия регламент по отношение на направлението на ЕСФ+ при споделено управление.
2.  Определенията в член [2] от [бъдещия РОР] се прилагат също и за настоящия регламент по отношение на направлението на ЕСФ+ при споделено управление.
2a.  Определенията в член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1a, се прилагат и за направление „Заетост и социални иновации“ и направление „Здраве“ при споделено и несподелено управление.
________________
1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 3
Член 3
Член 3
Общи цели и методи на изпълнение
Общи цели и методи на изпълнение
ЕСФ+ има за цел да подпомага държавите членки да постигнат високи равнища на заетост, социална закрила и квалифицирана и устойчива работна сила, готова за бъдещия свят на труда, в съответствие с принципите, определени в Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г.
ЕСФ+ подпомага държавите членки на национално регионално и местно равнище, както и Съюза, да постигнат приобщаващи общества, високи равнища на качествена заетост, създаване на работни места, качествено и приобщаващо образование и обучение, равни възможности, изкореняване на бедността, включително детската бедност, социално приобщаване и интеграция, социално сближаване, социална закрила и квалифицирана и устойчива работна сила, готова за бъдещия свят на труда.
ЕСФ+ е в съответствие с Договорите на Европейския съюз и Хартата и се основава на принципите, определени в Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г., като по този начин допринася за постигане на целите на Съюза във връзка с укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в съответствие с член 174 от ДФЕС и за изпълнението на ангажимента на Съюза и неговите държави членки за постигане на целите за устойчиво развитие, както и на поетите ангажименти по Парижкото споразумение.
ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя стойност към политиките на държавите членки за гарантирането на равни възможности, достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване и високо равнище на закрила на човешкото здраве.
ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя стойност към политиките на държавите членки за гарантирането на равни възможности, равен достъп до пазара на труда, учене през целия живот, висококачествени условия на труд, социална закрила, интеграция и приобщаване, изкореняване на бедността, включително на детската бедност, инвестиции в децата и младите хора, недискриминация, равенство между половете, достъп до основни услуги и високо равнище на закрила на човешкото здраве.
Той се изпълнява:
Той се изпълнява:
а)  при споделено управление по отношение на частта от помощта, която съответства на специфичните цели, посочени в член 4 („направление на ЕСФ+ при споделено управление“), и
а)  при споделено управление по отношение на частта от помощта, която съответства на специфичните цели, посочени в член 4 („направление на ЕСФ+ при споделено управление“), и
б)  при пряко и непряко управление по отношение на частта от помощта, която съответства на целите, посочени в член 4, параграф 1 и член 23 (направление „Заетост и социални иновации“), и частта от помощта, която съответства на целите, посочени в член 4, параграфи 1 и 3 и член 26 (направление „Здраве“).
б)  при пряко и непряко управление по отношение на частта от помощта, която съответства на целите, посочени в член 4, параграф 1 и член 23 (направление „Заетост и социални иновации“), и частта от помощта, която съответства на целите, посочени в член 4, параграфи 1 и 3 и член 26 (направление „Здраве“).
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 4
Член 4
Член 4
Специфични цели
Специфични цели
1.  ЕСФ+ подкрепя следните специфични цели в областите на политиката за заетост, образование, социално приобщаване и здраве, като по този начин допринася също така за постигането на целта на политиката за „По-социална Европа – изпълнение на Европейския стълб на социалните права“, посочена в член 4 от [бъдещия РОР]:
1.  ЕСФ+ подкрепя следните специфични цели в областите на политиката за заетост, образование, мобилност, социално приобщаване, изкореняване на бедността и здраве, като по този начин допринася също така за постигането на целта на политиката за „По-социална Европа – изпълнение на Европейския стълб на социалните права“, посочена в член 4 от [бъдещия РОР]:
i)  подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи работа, и по-специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица, като се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика;
i)  подобряване на достъпа до качествена трудова заетост и мерки за активизиране на всички лица, търсещи работа, и по-специално специфични мерки за младите хора предимно чрез изпълнението на гаранцията за младежта, на дългосрочно безработните, както и на икономически неактивните лица и групите в неравностойно положение, с акцент върху лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда, като се поощрява наемането на работа, самостоятелната заетост, предприемачеството и социалната икономика;
ii)  модернизиране на институциите и службите на пазара на труда за оценяване и предвиждане на потребностите от умения с цел осигуряване на своевременна и съобразена с нуждите помощ, а също и за подпомагане на съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда, на преходите и на мобилността;
ii)  модернизиране на институциите и службите на пазара на труда за оценяване и предвиждане на потребностите от умения с цел осигуряване на своевременна и съобразена с нуждите помощ, а също и за подпомагане на съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда, на преходите и на мобилността;
iii)  насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър баланс между професионалния и личния живот, включително достъп до грижи за деца, здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето, адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените и активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве;
iii)  насърчаване на участието на жените на пазара на труда и на кариерното им развитие при спазване на принципа на равно заплащане за равен труд, по-добрия баланс между професионалния и личния живот, като се поставя специален акцент върху самотните родители, включително достъп до икономически достъпни, приобщаващи и качествени грижи за деца, образование от ранна детска възраст, грижи за възрастни хора и други услуги за полагане на грижи или подпомагане, както и на здравословната и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето и риска от болести, адаптирането и професионалното пренасочване на работниците, както и адаптирането на предприятията и предприемачите с оглед на промените, и активния живот за възрастните хора и остаряването в добро здраве;
iv)  подобряване на качеството, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда в подкрепа на придобиването на ключови умения, включително цифрови умения;
iv)  подобряване на качеството, приобщаването, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда в подкрепа на придобиването на ключови умения, включително предприемачески и цифрови умения, и признаване на неформалното и самостоятелното учене с оглед на насърчаването на електронното приобщаване и улесняването на прехода от образование към работа с цел удовлетворяване на социалните и икономическите изисквания;
v)  насърчаване на равния достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение, по-специално за групите в неравностойно положение, от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, включително улесняване на мобилността с учебна цел за всички;
v)  насърчаване на равния достъп до и завършването на висококачествено и приобщаващо образование и обучение, по-специално за групите в неравностойно положение и лицата, полагащи грижи, от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, справянето с преждевременното напускане на училище, насърчаването на въвеждането на системи за обучение, съчетаващи теоретична и практическа подготовка, чиракуването, мобилността с учебна цел за всички и достъпността за хората с увреждания;
vi)  насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност;
vi)  насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид предприемаческите и цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност и на пълноценното участие в обществото;
vii)  поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа;
vii)  поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните възможности, недискриминацията и активното участие и по-добрата пригодност за работа, по-специално за групите в неравностойно положение;
viii)  насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави и на маргинализирани общности, като например ромите;
viii)  насърчаване на дългосрочната социално-икономическа интеграция на граждани на трети държави, включително мигрантите;
viiiа) борба с дискриминацията и насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, като например ромите;
ix)  подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила; подобряване на достъпността, ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи;
ix)  подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви, достъпни и на приемливи цени услуги, включително услуги за достъп до жилищно настаняване и ориентирано към индивида здравеопазване и свързаните грижи; модернизиране на институциите за социално осигуряване, публичните служби по заетостта, системите за социална закрила и социално приобщаване, включително насърчаване на достъпа до равнопоставена социална закрила, като се поставя специален акцент върху децата, групите в неравностойно положение и най-нуждаещите се лица; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи;
ixа)  повишаване на достъпността за хората с увреждания с оглед на подобряването на тяхното приобщаване на пазара на труда и в сферата на образованието и обучението;
x)  насърчаване на социалната интеграция на хора, изложени на риск от бедност или социално изключване, включително най-нуждаещите се лица и децата;
x)  насърчаване на социалната интеграция на хора, живеещи в условията на бедност и/или социално изключване или изложени на риск от бедност и/или социално изключване, включително най-нуждаещите се лица и децата;
xi)  справяне с проблема на материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително съпътстващи мерки.
xi)  справяне с проблема на материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително съпътстващи мерки, с цел да се гарантира социалното им приобщаване, като се поставя акцент върху децата в уязвимо положение.
2.  Чрез действията, изпълнявани по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за постигането на специфичните цели, посочени в параграф 1, ЕСФ+ допринася и за постигането на другите цели на политиката, изброени в член 4 от [бъдещия РОР], и по-специално за постигането на:
2.  Чрез действията, изпълнявани по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за постигането на специфичните цели, посочени в параграф 1, ЕСФ+ има за цел да допринесе за постигането на други цели на политиката, изброени в член 4 от [бъдещия РОР], и по-специално за постигането на:
1.  По-интелигентна Европа чрез развиването на умения за интелигентна специализация, умения в сферата на ключовите базови технологии, промишления преход, секторно сътрудничество относно уменията и предприемачеството, обучението на изследователи, дейности за създаване на мрежи от контакти и партньорства между висшите учебни заведения, институциите за професионално образование и обучение (ПОО), научноизследователските и технологичните центрове и клъстерите, подкрепа за микропредприятията, малките и средните предприятия и социалната икономика.
1.  По-интелигентна Европа чрез развиването на умения за интелигентна специализация, умения в сферата на ключовите базови технологии, промишления преход, секторно сътрудничество относно уменията и предприемачеството, обучението на изследователи, дейности за създаване на мрежи от контакти и партньорства между висшите учебни заведения, институциите за професионално образование и обучение (ПОО), научноизследователските и технологичните центрове, медицинските центрове, здравните заведения и клъстерите, подкрепа за микропредприятията, малките и средните предприятия и социалната икономика, като се вземат предвид законодателството в областта на социалната икономика и рамките, установени в държавите членки.
2.  По-екологична и нисковъглеродна Европа чрез подобряване на системите за образование и обучение, необходими за адаптиране на уменията и квалификациите, повишаване на квалификацията на всички, включително на работната сила, и създаване на нови работни места в сектори, свързани с околната среда, климата и енергетиката, както и биоикономиката.
2.  По-екологична и нисковъглеродна Европа чрез подобряване на системите за образование и обучение, необходими за адаптиране на уменията и квалификациите, повишаване на осведомеността сред населението относно устойчивото развитие и начин на живот, повишаване на квалификацията на всички, включително на работната сила, и създаване на нови работни места в сектори, свързани с околната среда, климата и енергетиката, както и кръговата икономика и биоикономиката.
2a.  Съюз, който да е по-близо до гражданите, чрез намаляване на бедността и чрез мерки за социално приобщаване, като се вземат под внимание особеностите на градските, селските и крайбрежните региони с оглед на преодоляването на социално-икономическото неравенство в градовете и регионите.
2б.  В рамките на направление „Заетост и социални иновации“ ЕСФ+ подпомага разработването, мониторинга и оценката на прилагането на инструментите, политиките и съответното законодателство на Съюза, както и насърчаването на основаното на факти създаване на политики, социалните иновации и социалния напредък, в партньорство със социалните партньори, организациите на гражданското общество и публични и частни органи (специфична цел 1). ЕСФ+ насърчава доброволната географска мобилност на работниците при справедливи условия и увеличава възможностите за заетост (специфична цел 2). ЕСФ+ насърчава заетостта и социалното приобщаване чрез повишаване на наличието и достъпа до микрофинансиране за микропредприятията и предприятията от социалната икономика, по-специално за уязвимите лица (специфична цел 3).
3.  В рамките на направление „Здраве“ ЕСФ+ подкрепя насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията, допринася за ефективността, достъпността и устойчивостта на системите на здравеопазване, прави по-безопасно здравното обслужване, намалява неравенството по отношение на здравето, защитава гражданите от трансгранични заплахи за здравето и подкрепя европейското законодателство в областта на здравеопазването.
3.  В рамките на направление „Здраве“ ЕСФ+ допринася за осигуряването на високо равнище на защита на здравето на хората и профилактиката на заболяванията, включително чрез насърчаване на физическата активност и на здравното образование, допринася за ефективността, достъпността и устойчивостта на системите на здравеопазване, прави по-безопасно здравното обслужване, намалява неравенството по отношение на здравето, подобрява очакваната продължителност на живота при раждане, защитава гражданите от трансгранични заплахи за здравето, насърчава профилактиката и ранното диагностициране на заболяванията и здравето през целия живот и засилва и подкрепя свързаното със здравето законодателство на ЕС, включително в областта на свързаното с околната среда здраве, както и насърчава подхода „здравето във всички политики на Съюза“. Здравната политика на Съюза се ръководи от целите за устойчиво развитие (ЦУР), за да се гарантира, че Съюзът и държавите членки изпълняват задачите на ЦУР 3 „Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благоденствието за всички хора от всички възрастови групи“.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 5
Член 5
Член 5
Бюджет
Бюджет
1.  Общият финансов пакет за ЕСФ+ за периода 2021 – 2027 г. е 101 174 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Общият финансов пакет за ЕСФ+ за периода 2021 – 2027 г. е 106 781 000 000 EUR по цени за 2018 г. (120 457 000 000 EUR по текущи цени).
2.  Частта от финансовия пакет за направлението на ЕСФ+ при споделено управление по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлиза на 100 000 000 000 EUR по текущи цени, или 88 646 194 590 EUR по цени за 2018 г., от които 200 000 000 EUR по текущи цени, или 175 000 000 EUR по цени за 2018 г. се разпределят за транснационално сътрудничество в подкрепа на иновативните решения, посочени в член 23, буква и), и 400 000 000 EUR по текущи цени, или 376 928 934 EUR по цени за 2018 г. като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
2.  Частта от финансовия пакет за направлението на ЕСФ+ при споделено управление по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлиза на 105 686 000 000 EUR по цени за 2018 г. (119 222 000 000 EUR по текущи цени), от които 200 000 000 EUR по текущи цени, или 175 000 000 EUR по цени за 2018 г. се разпределят за транснационално сътрудничество в подкрепа на иновативните решения, посочени в член 23, буква и), 5 900 000 000 EUR се разпределят за мерки, попадащи в обхвата на Европейската гаранция за децата, посочена в член 10а, и 400 000 000 EUR по текущи цени, или 376 928 934 EUR по цени за 2018 г. като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
3.  Финансовият пакет за направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ за периода 2021 – 2020 г. е 1 174 000 000 EUR по текущи цени.
3.  Финансовият пакет за направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ за периода 2021 – 2020 г. е 1 095 000 000 EUR по цени за 2018 г. (1 234 000 000 EUR по текущи цени).
4.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 3, е:
4.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 3, е:
a)  761 000 000 EUR за изпълнението на направление „Заетост и социални иновации“;
a)  675 000 000 EUR по цени за 2018 г.(761 000 000 EUR по текущи цени) за изпълнението на направление „Заетост и социални иновации“.
б)  413 000 000 EUR за изпълнението на направление „Здраве“.
б)  420 000 000 EUR по цени за 2018 г.(473 000 000 EUR по текущи цени или 0,36% от МФР за периода 2021 – 2027 г.) за изпълнението на направление „Здраве“.
5.  Сумите, посочени в параграфи 3 и 4, могат да бъдат използвани за техническа и административна помощ за изпълнението на програмите, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.
5.  Сумите, посочени в параграфи 3 и 4, могат да бъдат използвани за техническа и административна помощ за изпълнението на програмите, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 6
Член 6
Член 6
Равенство между мъжете и жените и равни възможности и недискриминация
Равенство между половете и равни възможности и недискриминация
1.  Всички програми, изпълнявани по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, както и операциите, подкрепяни от направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, гарантират равенство между мъжете и жените през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка. Те също така насърчават равните възможности за всички, без дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка.
1.  Всички програми, изпълнявани по ЕСФ+ гарантират равенство между половете през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка. Те също така подпомагат конкретни действия, насочени към повишаване на участието на жените в трудовия живот и тяхното професионално развитие, както и към съчетаването на професионалния и личния живот, насърчават равните възможности за всички, без дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане или здравословно състояние, възраст или сексуална ориентация, включително достъпа на хората с увреждания също и по отношение на ИКТ, през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка, като по този начин се подобрява социалното приобщаване и се намаляват неравенствата.
2.  Държавите членки и Комисията също така подкрепят специфични целеви действия за насърчаването на посочените в параграф 1 принципи в рамките на всички цели на ЕСФ+, включително прехода от медико-социални грижи с настаняване/институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността.
2.  Държавите членки и Комисията също така подкрепят специфични целеви действия за насърчаването на посочените в параграф 1 принципи в рамките на всички цели на ЕСФ+, включително прехода от институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, както и за подобряването на всеобщата достъпност за хората с увреждания.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 7
Член 7
Член 7
Съгласуваност и тематична концентрация
Съгласуваност и тематична концентрация
1.  Държавите членки съсредоточават средствата на ЕСФ+ при споделено управление върху интервенции за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в техните национални програми за реформи, в европейския семестър, както и в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, като вземат предвид принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права.
1.  Държавите членки съсредоточават средствата на ЕСФ+ при споделено управление върху интервенции за преодоляване на предизвикателствата, които са набелязани в техните национални програми за реформи, в европейския семестър, както и в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, като вземат предвид принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права, набора от социални показатели по европейския семестър и специфичните регионални особености, като по този начин се допринася за постигане за целите на Съюза, определени в член 174 от ДФЕС по отношение на укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, и които изцяло съответстват на Парижкото споразумение и на целите на ООН за устойчиво развитие.
Държавите членки и когато е необходимо, Комисията насърчават полезното взаимодействие и гарантират координацията, взаимното допълване и съгласуваността между ЕСФ+ и други фондове, програми и инструменти на Съюза, като „Еразъм“, фонд „Убежище и миграция“ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа, както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението. Държавите членки и когато е необходимо, Комисията оптимизират механизмите за координация, за да се избегне дублирането на усилия и да се осигури тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението лица с цел осъществяването на съгласувани и рационализирани действия за подкрепа.
Държавите членки и когато е необходимо, Комисията насърчават полезното взаимодействие и гарантират координацията, взаимното допълване и съгласуваността между ЕСФ+ и други фондове, програми и инструменти на Съюза, като например Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Европейския фонд за морско дело и рибарство, InvestEU, „Творческа Европа“, фонд „Правосъдие, права и ценности“, „Еразъм“, фонд „Убежище и миграция“, националните стратегии за интегриране на ромите за периода след 2020 г. и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа, както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението. Държавите членки и когато е необходимо, Комисията оптимизират механизмите за координация, за да се избегне дублирането на усилия и да се осигури тясно сътрудничество между управляващите органи, отговарящи за изпълнението, с цел осъществяването чрез интегрирани подходи на съгласувани и рационализирани действия за подкрепа.
2.  Държавите членки разпределят адекватен дял от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за преодоляване на предизвикателствата, определени в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, а също и в рамките на европейския семестър, попадащи в приложното поле на ЕСФ+, определено в член 4.
2.  Държавите членки разпределят адекватен дял от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за преодоляване на предизвикателствата, определени в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, а също и в рамките на европейския семестър, попадащи в приложното поле на ЕСФ+, определено в член 4.
3.  Държавите членки разпределят най-малко 25% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за специфичните цели в областта на политиката на социално приобщаване, посочени в член 4, параграф 1, подточки vii) – xi), включително насърчаването на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави.
3.  Държавите членки разпределят най-малко 27% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за специфичните цели в областта на политиката на социално приобщаване, посочени в член 4, параграф 1, подточки vii) – x), включително насърчаването на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави.
3a.  В рамките на специфичните цели в областта на политиката на социално приобщаване, посочени в член 4, параграф 1, подточки vii) – x), държавите членки разпределят най-малко 5% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за целенасочени действия за изпълнение на европейската гаранция за децата, за да се гарантира равен достъп на децата до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни заведения за детски грижи, достойни жилища и подходящо хранене.
4.  Държавите членки разпределят най-малко 2% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за специфичната цел за справяне с материалните лишения, посочена в член 4, параграф 1, подточка xi).
4.  В допълнение към минималния размер на разпределените средства от най-малко 27% от средствата от ЕСФ+ при споделено управление за специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1, подточки vii) – x), държавите членки разпределят най-малко 3% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за специфичната цел за справяне със социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица и/или с материалните лишения, посочена в член 4, параграф 1, подточки х) и xi).
В надлежно обосновани случаи средствата, разпределени за специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, подточка x), и насочени към най-нуждаещите се лица, могат да бъдат взети предвид при проверката на съответствието с минималния размер на разпределените средства от най-малко 2%, посочен в първа алинея от настоящия параграф.
5.  Държавите членки с процент на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, над средното равнище за Съюза през 2019 г. въз основа на данни на Евростат разпределят най-малко 10% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за периода 2021 – 2025 г. за целеви действия и структурни реформи в подкрепа на заетостта сред младите хора и прехода от училище към работа, възможности за повторно включване в системата на образованието или обучението и втори шанс за образование, по-специално в контекста на прилагането на схемите за гаранция за младежта.
5.  Държавите членки разпределят най-малко 3% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за целеви действия и структурни реформи в подкрепа на заетостта сред младите хора и прехода от училище към работа, възможности за повторно включване в системата на образованието или обучението и втори шанс за образование, по-специално в контекста на прилагането на схемите за гаранция за младежта.
Държавите членки, в които процентът на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), е над средното равнище за Съюза през 2019 г. или е над 15% въз основа на данни на Евростат, разпределят най малко 15% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление през програмния период 2021 – 2025 г. за гореспоменатите действия и мерки за структурни реформи, като отделят специално внимание на по-силно засегнатите региони, отчитайки различията между тях.
При програмирането на средствата на ЕСФ+ при споделено управление за 2026 г. и 2027 г. в средата на периода в съответствие с член [14] от [бъдещия РОР] държавите членки с процент на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, над средното равнище за Съюза през 2024 г. въз основа на данни на Евростат разпределят най-малко 10% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за периода между 2026 г. и 2027 г. за посочените действия.
При програмирането на средствата на ЕСФ+ при споделено управление за 2026 г. и 2027 г. в средата на периода в съответствие с член [14] от [бъдещия РОР] държавите членки, в които процентът на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, е над средното равнище за Съюза през 2024 г. или в които дялът на тези лица е над 15% въз основа на данни на Евростат, разпределят най-малко 15% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за периода между 2026 г. и 2027 г. за посочените действия или за мерки за структурни реформи.
Най-отдалечените региони, които отговарят на условията, определени в първа и втора алинея, разпределят най-малко 15% от средствата от ЕСФ+ при споделено управление в своите програми за целевите действия, посочени в първа алинея. Това разпределение се взема предвид при проверката на съответствието с минималния процент на национално равнище, посочен в първа и втора алинея.
Най-отдалечените региони, които отговарят на условията, определени във втора и трета алинея, разпределят най-малко 15% от средствата от ЕСФ+ при споделено управление в своите програми за целевите действия, посочени в първа алинея. Това разпределение се взема предвид при проверката на съответствието с минималния процент на национално равнище, посочен в първа и втора алинея. Тези средства не заместват финансирането, необходимо за инфраструктура и развитие за най-отдалечените региони.
При осъществяването на тези действия държавите членки дават предимство на неактивните и трайно безработните млади хора и въвеждат целеви мерки за осведомяване.
При осъществяването на тези действия държавите членки дават предимство на неактивните и трайно безработните млади хора и въвеждат целеви мерки за осведомяване.
6.  Параграфи 2 – 5 не се прилагат за допълнителните специално отпуснати средства, получени от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
6.  Параграфи 2 – 5 не се прилагат за допълнителните специално отпуснати средства, получени от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
7.  Параграфи 1 – 5 не се прилагат по отношение на техническа помощ.
7.  Параграфи 1 – 5 не се прилагат по отношение на техническа помощ.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 7a (нов)
Член 7а
Зачитане на основните права
Държавите членки и Комисията гарантират зачитането на основните права и спазването на Хартата при изпълнението на фондовете.
Всеки направен разход за действие, което не е в съответствие с Хартата, е недопустим съгласно член 58, параграф 2 от Регламента за общоприложимите разпоредби xx/xx и Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 8
Член 8
Член 8
Партньорство
Партньорство
1.  Всяка държава членка гарантира съответно участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в изпълнението на политиките в областта на заетостта, образованието и социалното приобщаване, подкрепяни от направлението на ЕСФ+ при споделено управление.
1.  В съответствие с член 6 от [бъдещия РОР] и с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 всяка държава членка гарантира, в партньорство с местните и регионалните органи, пълноценно участие на социалните партньори, организациите на гражданското общество, органите по въпросите на равенството, националните институции за правата на човека и други съответни или представителни организации в програмирането и изпълнението на политиките в областта на заетостта, образованието, недискриминацията и социалното приобщаване, както и инициативи, подкрепяни от направлението на ЕСФ+ при споделено управление. Това пълноценно участие е приобщаващо и достъпно за хората с увреждания.
2.  Държавите членки разпределят адекватен дял от средствата на ЕСФ+ при споделено управление за всяка програма за изграждане на капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество.
2.  Държавите членки разпределят най-малко 2% от средствата на ЕСФ+ за изграждане на капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество на равнище Съюз и национално равнище под формата на обучение, мерки за изграждане на мрежи и укрепване на социалния диалог, както и за съвместни дейности със социалните партньори.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 9
Член 9
Член 9
Справяне с материалните лишения
Справяне с материалните лишения
Средствата, посочени в член 7, параграф 4, се програмират в рамките на специален приоритет или програма.
Средствата, посочени в член 7, параграф 4, по отношение на социалното приобщаване на най-нуждаещите се и/или справянето с материалните лишения се програмират в рамките на специален приоритет или програма. Размерът на съфинансиране за този приоритет или програма се определя най-малко на 85%.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 10
Член 10
Член 10
Подкрепа за младежката заетост
Подкрепа за младежката заетост
Подкрепата в съответствие с член 7, параграф 5 се програмира в рамките на специален приоритет и спомага за специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, подточка i).
Подкрепата в съответствие с член 7, параграф 5 се програмира в рамките на специален приоритет или програма и спомага за специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, подточка i).
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 10a (нов)
Член 10а
Подкрепа за Европейската гаранция за детето
Подпомагането съгласно член 7, параграф 3а се програмира в рамките на специален приоритет или програма, отразяващи Препоръката на Европейската комисия от 2013 г. относно „Инвестициите в децата“. Това подпомагане е насочено към борбата с детската бедност и социалното изключване в рамките на специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, подточки vii) – х).
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 11
Член 11
Член 11
Подкрепа за съответните специфични за всяка държава препоръки
Подкрепа за съответните специфични за всяка държава препоръки
Действията за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки и в европейския семестър, както е посочено в член 7, параграф 2, се програмират в рамките на един или повече специални приоритета.
Действията за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки и в европейския семестър, както е посочено в член 7, параграф 2, се програмират в рамките на специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1. Държавите членки гарантират допълняемост, съгласуваност, координация и полезно взаимодействие с Европейския стълб на социалните права.
Управляващите органи разполагат с достатъчна гъвкавост, за да определят приоритетите и областите за инвестициите на ЕСФ+ в съответствие със специфичните предизвикателства на местно и регионално равнище.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 11a (нов)
Член 11а
Интегрирано териториално развитие
1.  ЕСФ+ може да подпомага интегрираното териториално развитие в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия РОР] в съответствие с разпоредбите в дял III, глава II от посочения регламент [новия РОР].
2.  Държавите членки осъществяват интегрирано териториално развитие с подкрепата на ЕСФ+ изключително чрез формите, посочени в член [22] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия РОР].
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 11б (нов)
Член 11б
Транснационално сътрудничество
1.  Държавите членки може да подкрепят действия за транснационално сътрудничество в рамките на специален приоритет.
2.  Действията за транснационално сътрудничество може да бъдат програмирани по всяка от специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1, подточки i) – x).
3.  Максималният размер на съфинансиране за този приоритет може да бъде увеличен до 95% при разпределяне на максимално 5% от националното финансиране по линия на ЕСФ+ при споделено управление.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 12
Член 12
Член 12
Приложно поле
Приложно поле
Настоящата глава се отнася до подкрепата от ЕСФ+ съгласно член 4, параграф 1, подточки i) – x), когато се изпълнява при споделено управление („обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление“).
Настоящата глава се отнася до подкрепата от ЕСФ+ съгласно член 4, параграф 1, подточки i) – x), когато се изпълнява при споделено управление („обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление“). В допълнение член 13 също се отнася до подкрепата от ЕСФ+ съгласно член 4, параграф 1, подточка xi).
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 13
Член 13
Член 13
Иновативни действия
Социални иновативни действия
1.  Държавите членки подкрепят действията в областта на социалните иновации и социалните експерименти или укрепват подходите „отдолу-нагоре“, основани на партньорства с участието на публични органи, частния сектор и гражданското общество, като например местните групи за действие, които разработват и изпълняват стратегии за водено от общностите местно развитие.
1.  Държавите членки подкрепят действията в областта на социалните иновации и/или социалните експерименти, включително тези със социално-културен компонент, като използват подходите „от долу нагоре“, основани на партньорства с участието на публични органи, социалните партньори, предприятията от социалната икономика, частния сектор и гражданското общество.
1a.  В своите оперативни програми или на по-късен етап по време на изпълнението им държавите членки определят областите за социални иновации и социални експерименти, които съответстват на конкретните им потребности.
2.  Държавите членки могат да подкрепят по-мащабното използване на иновативни подходи, изпробвани в малък мащаб (социални експерименти), разработени в рамките на направлението „Заетост и социални иновации“ и други програми на Съюза.
2.  Държавите членки могат да подкрепят по-мащабното използване на иновативни подходи, изпробвани в малък мащаб (социални иновации и социални експерименти, включително тези със социално-културен компонент), разработени в рамките на направлението „Заетост и социални иновации“ и други програми на Съюза.
3.  Иновативни действия и подходи могат да бъдат програмирани в рамките на всяка от специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1, подточки i) – x).
3.  Иновативни действия и подходи могат да бъдат програмирани в рамките на всяка от специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1.
4.  Всяка държава членка определя най-малко един приоритет за изпълнението на параграф 1 или параграф 2, или и за двата. Максималният процент на съфинансиране за тези приоритети може да бъде увеличен на 95% при разпределяне за тези приоритети на максимално 5% от националното финансиране по линия на ЕСФ+ при споделено управление.
4.  Всяка държава членка определя най-малко един приоритет за изпълнението на параграф 1 или параграф 2, или и за двата. Максималният процент на съфинансиране за тези приоритети може да бъде увеличен на 95% при разпределяне на максимално 5% от националното финансиране по линия на ЕСФ+ при споделено управление.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 14
Член 14
Член 14
Допустимост
Допустимост
1.  В допълнение към разходите, посочени в член [58] от [бъдещия РОР], по линия на общата подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление не са допустими следните разходи:
1.  В допълнение към разходите, посочени в член [58] от [бъдещия РОР], по линия на общата подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление не са допустими следните разходи:
a)  закупуването на земя и недвижимо имущество и осигуряването на инфраструктура, и
a)  закупуването на земя и недвижимо имущество и закупуването на инфраструктура, и
б)  закупуването на обзавеждане, оборудване и превозни средства, освен когато покупката е необходима за постигане на целта на операцията или тези вещи са напълно амортизирани, или закупуването на тези вещи е най-икономичният вариант.
б)  закупуването на обзавеждане, оборудване и превозни средства, освен когато покупката е абсолютно необходима за постигане на целта на операцията или тези вещи са напълно амортизирани, или закупуването на тези вещи е най-икономичният вариант.
2.  Приносът в натура под формата на надбавки или заплати, изплатени от трета страна в полза на участниците в дадена операция, може да бъде допустим за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, при положение че приносът в натура е извършен в съответствие с националните правила, включително счетоводните правила и не надхвърля размера на разходите, поети от третата страна.
2.  Приносът в натура под формата на надбавки или заплати, изплатени от трета страна в полза на участниците в дадена операция, може да бъде допустим за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, при положение че приносът в натура е извършен в съответствие с националните правила, включително счетоводните правила и не надхвърля размера на разходите, поети от третата страна.
3.  Допълнителните специално отпуснати средства, получени от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г., следва да се използват за подкрепа на постигането на конкретните цели, посочени в член 4, параграф 1.
3.  Допълнителните специално отпуснати средства, получени от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г., следва да се използват за подкрепа на постигането на конкретните цели, посочени в член 4, параграф 1.
4.  Преките разходи за персонал са допустими за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, при условие че тяхното равнище не е по-високо от 100% от обичайното възнаграждение за съответната професия в държавата членка съгласно данните на Евростат.
4.  Преките разходи за персонал са допустими за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление. Ако се прилага колективен трудов договор, те се определят съгласно него. Ако не се прилага никакъв колективен трудов договор, тяхното равнище не е по-високо от 100% от обичайното възнаграждение за съответната професия или експертен опит в държавата членка или региона съгласно относима документирана обосновка, предоставена от съответния управляващ орган, и/или съгласно данните на Евростат.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 15
Член 15
Член 15
Показатели и докладване
Показатели и докладване
1.  Програмите, които се ползват от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, използват общите показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в приложение 1 към настоящия регламент, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Програмите могат да използват и специфични за програмата показатели.
1.  Програмите, които се ползват от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, използват общите показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в приложение 1 или приложение IIа за действия, насочени към социалното приобщаване на най-нуждаещите лица по член 4, параграф 1, подточка х) към настоящия регламент, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Програмите могат да използват и специфични за програмата показатели, както и специфични за действията показатели.
2.  Базовата стойност на общите и на специфичните за дадена програма показатели за крайния продукт се задава нула. Когато е целесъобразно с оглед естеството на операциите, които се подкрепят, кумулативните количествено определени етапни цели и целевите стойности за тези показатели се определят в абсолютни стойности. Докладваните стойности за показателите за изпълнение се изразяват в абсолютни стойности.
2.  Базовата стойност на общите и на специфичните за дадена програма показатели за крайния продукт се задава нула. Когато е целесъобразно с оглед естеството на операциите, които се подкрепят, кумулативните количествено определени етапни цели и целевите стойности за тези показатели се определят в абсолютни стойности. Докладваните стойности за показателите за изпълнение се изразяват в абсолютни стойности.
3.  Референтната стойност на общите и за специфичните за дадена програма показатели за резултати, за които са определени кумулативна количествено определена етапна цел за 2024 г. и целева стойност за 2029 г., се определя, като се използват най-новите налични данни или други съответни източници на информация. Целите за общите показатели за резултатите се определят в абсолютни стойности или в процентно изражение. Специфичните за дадена програма показатели за резултати и свързаните с тях цели могат да имат количествено или качествено изражение. Докладваните стойности за общите показатели за резултати се изразяват в абсолютни стойности.
3.  Референтната стойност на общите и за специфичните за дадена програма показатели за резултати, за които са определени кумулативна количествено определена етапна цел за 2024 г. и целева стойност за 2029 г., се определя, като се използват най-новите налични данни или други съответни източници на информация. Целите за общите показатели за резултатите се определят в абсолютни стойности или в процентно изражение. Специфичните за дадена програма показатели за резултати и свързаните с тях цели могат да имат количествено или качествено изражение. Докладваните стойности за общите показатели за резултати се изразяват в абсолютни стойности.
4.  Данните за показателите на участниците се предават само когато са налице всички данни, изисквани съгласно точка 1а от приложение 1, отнасящи се до конкретния участник.
4.  Данните за показателите на участниците се предават само когато са налице всички данни, изисквани съгласно точка 1а от приложение 1, отнасящи се до конкретния участник.
4a.  Данните, посочени в параграф 3, включват оценка на въздействието върху половете с цел мониторинг на изпълнението на програмите по линия на ЕСФ+ по отношение на равенството между половете и са групирани по полов признак.
5.  Когато са налични данни в регистри или други равностойни източници, държавите членки дават възможност на управляващите органи и другите органи, натоварени със събирането на данни, необходими за мониторинга и оценката на общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, да получат тези данни от регистрите или други равностойни източници в съответствие с член 6, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2016/679.
5.  Когато са налични данни в регистри или други равностойни източници, държавите членки може да дадат възможност на управляващите органи и другите органи, натоварени със събирането на данни, необходими за мониторинга и оценката на общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, да получат тези данни от регистрите или други равностойни източници в съответствие с член 6, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2016/679.
6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да изменя показателите в приложение I, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите.
6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да изменя показателите в приложение I и приложение IIa, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 17
Член 17
Член 17
Принципи
Принципи
1.  Подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения може да се използва единствено в подкрепа на разпределянето на храни или стоки, които отговорят на правото на Съюза относно безопасността на потребителските продукти.
1.  Подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения може да се използва единствено в подкрепа на разпределянето на храни или стоки, които отговорят на правото на Съюза относно безопасността на потребителските продукти.
2.  Държавите членки и бенефициерите избират храните и/или основното материално подпомагане въз основа на обективни критерии, свързани с потребностите на най-нуждаещите се лица. При критериите за избор на хранителни продукти и където е приложимо – на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване разхищението на храни. По целесъобразност изборът на вида хранителни продукти, които подлежат на разпределяне, се осъществява след отчитане на техния принос към балансираното хранене на най-нуждаещите се лица.
2.  Държавите членки и бенефициерите избират храните и/или основното материално подпомагане въз основа на обективни критерии, свързани с потребностите на най-нуждаещите се лица. При критериите за избор на хранителни продукти и където е приложимо – на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване на разхищението на храни и на използването на пластмасови изделия за еднократна употреба. По целесъобразност изборът на вида хранителни продукти, които подлежат на разпределяне, се осъществява след отчитане на техния принос към балансираното хранене на най-нуждаещите се лица.
Храните и/или основното материално подпомагане могат да бъдат предоставяни пряко на най-нуждаещите се лица или непряко чрез електронни ваучери или карти, при условие че те могат осребрени само под формата на храните и/или основното материално подпомагане, посочени в член 2, параграф 3.
Храните и/или основното материално подпомагане могат да бъдат предоставяни пряко на най-нуждаещите се лица или непряко чрез електронни ваучери или карти, при условие че те могат да бъдат осребрени само под формата на храните и/или основното материално подпомагане, посочени в член 2, параграф 3, и не заменят съществуващи социални ползи.
Храните, предоставяни на най-нуждаещите се лица, могат да бъдат набавяни посредством използването, преработката или продажбата на продукти, пласирани в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти на най-нуждаещите се лица.
Храните, предоставяни на най-нуждаещите се лица, могат да бъдат набавяни посредством използването, преработката или продажбата на продукти, пласирани в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти на най-нуждаещите се лица.
Сумите, получени от такива трансакции, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица в допълнение към сумите, които вече са на разположение на програмата.
Сумите, получени от такива трансакции, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица в допълнение към сумите, които вече са на разположение на програмата.
3.  Комисията и държавите членки гарантират, че при предоставянето на подпомагането в рамките на подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения се зачита достойнството и се предотвратява стигматизирането на най-нуждаещите се лица.
3.  Комисията и държавите членки гарантират, че при предоставянето на подпомагането в рамките на подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения се зачита достойнството и се предотвратява стигматизирането на най-нуждаещите се лица.
4.  Доставката на храни и/или материално подпомагане може да бъде допълнена с пренасочване към компетентни служби и други съпътстващи мерки, целящи социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.
4.  Доставката на храни и/или материално подпомагане се допълва с пренасочване към компетентни служби и други съпътстващи мерки, целящи социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 20
Член 20
Член 20
Допустимост на разходите
Допустимост на разходите
1.  Допустимите разходи за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения са:
1.  Допустимите разходи за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения са:
a)  разходите за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане, включително разходи за превоз на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на крайните получатели;
a)  разходите за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане, включително разходи за превоз на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на крайните получатели;
б)  когато превозът на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които ги разпределят на крайните получатели, не е обхванат от буква а), разходите, поети от органа купувач, свързани с транспортирането на храни и/или основно материално подпомагане до складовете за съхранение и/или до бенефициерите, и разходите за складиране под формата на единна ставка в размер на 1% от разходите, посочени в буква а), или, в надлежно обосновани случаи, действително направените и платени разходи;
б)  когато превозът на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които ги разпределят на крайните получатели, не е обхванат от буква а), разходите, поети от органа купувач, свързани с транспортирането на храни и/или основно материално подпомагане до складовете за съхранение и/или до бенефициерите, и разходите за складиране под формата на единна ставка в размер на 1% от разходите, посочени в буква а), или, в надлежно обосновани случаи, действително направените и платени разходи;
в)  разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5% от разходите, посочени в буква а); или 5% от стойността на хранителните продукти, пласирани в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
в)  разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5% от разходите, посочени в буква а); или 5% от стойността на хранителните продукти, пласирани в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
г)  разходите за събирането, превоза, съхраняването и разпределянето на даренията от храни и пряко свързаните с тях дейности за повишаване на осведомеността;
г)  разходите за събирането, превоза, съхраняването и разпределянето на даренията от храни и пряко свързаните с тях дейности за повишаване на осведомеността;
д)  разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5% от разходите, посочени в буква а).
д)  разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5,5% от разходите, посочени в буква а).
2.  Намаляването на допустимите разходи, посочени в параграф 1, буква a), поради неспазване на приложимото законодателство от органа, отговорен за закупуването на храни и/или основно материално подпомагане, не води до намаляване на допустимите разходи, посочени в параграф 1, букви в) и д).
2.  Намаляването на допустимите разходи, посочени в параграф 1, буква a), поради неспазване на приложимото законодателство от органа, отговорен за закупуването на храни и/или основно материално подпомагане, не води до намаляване на допустимите разходи, посочени в параграф 1, букви в) и д).
3.  Не са допустими следните разходи:
3.  Не са допустими следните разходи:
a)  лихви по дългове;
a)  лихви по дългове;
б)  осигуряване на инфраструктура;
б)  закупуване на инфраструктура;
в)  разходи за стоки втора употреба.
в)  разходи за стоки втора употреба с по-ниско качество.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 21
Член 21
Член 21
Показатели и докладване
Показатели и докладване
1.  При приоритетите за справяне с материалните лишения се използват общите показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в приложение II към настоящия регламент, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Тези програми могат да използват и специфични за дадена програма показатели.
1.  При приоритетите за справяне с материалните лишения се използват общите показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в приложение II към настоящия регламент, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Тези програми могат да използват и специфични за дадена програма показатели.
2.  Определят се референтните стойности на общите и на специфичните за дадена програма показатели за резултати.
2.  Определят се референтните стойности на общите и на специфичните за дадена програма показатели за резултати. Изискванията за докладване са възможно най-опростени.
3.  До 30 юни 2025 г. и 30 юни 2028 г. управляващите органи докладват на Комисията резултатите от структурираното проучване на крайните получатели, извършено през предходната година. Това проучване се основава на образеца, който се определя от Комисията посредством акт за изпълнение.
3.  До 30 юни 2025 г. и 30 юни 2028 г. управляващите органи докладват на Комисията за резултатите от структурираното анонимно проучване на крайните получатели, извършено през предходната година, в което вниманието е насочено и към техните условия на живот и естеството на материални им лишения. Това проучване се основава на образеца, който се определя от Комисията посредством акт за изпълнение.
4.  Комисията приема акт за изпълнение, установяващ образеца, който трябва да се използва за структурираното проучване на крайните получатели в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2, за да гарантира еднакви условия за изпълнението на настоящия член.
4.  Комисията приема акт за изпълнение, установяващ образеца, който трябва да се използва за структурираното проучване на крайните получатели в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2, за да гарантира еднакви условия за изпълнението на настоящия член.
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да изменя показателите в приложение I, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите.
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да изменя показателите в приложение I, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
Одитът на операции може да обхваща всички етапи от тяхното изпълнение и всички нива на веригата за разпределяне, с единственото изключение на контрола на крайните получатели, освен ако при оценка на риска се установи конкретен риск от нередност или измама.
Одитът на операции може да обхваща всички етапи от тяхното изпълнение и всички нива на веригата за разпределяне, с единственото изключение на контрола на крайните получатели, освен ако при оценка на риска се установи конкретен риск от нередност или измама. Одитът на операции включва повече проверки в ранните етапи на изпълнение, така че в случай на риск от измама средствата да могат да бъдат пренасочени към други проекти.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 23
Член 23
Член 23
Оперативни цели
Оперативни цели
Направлението „Заетост и социални иновации“ има следните оперативни цели:
Направлението „Заетост и социални иновации“ има следните оперативни цели:
а)  разработване и разпространение на висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се гарантира, че политиките за постигане на специфичните цели, посочени в член 4, се основават на надеждни данни и отговарят на потребностите, предизвикателствата и условията в държавите, асоциирани към програмата;
а)  разработване и разпространение на висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се гарантира, че политиките за постигане на специфичните цели, посочени в член 4, се основават на надеждни данни и отговарят на потребностите, предизвикателствата и условията в държавите, асоциирани към програмата;
б)  улесняване на ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимното обучение, партньорските проверки и диалога по политиките в областите, посочени в член 4, за да се подпомогнат асоциираните към програмата държави при предприемането на съответни мерки в областта на политиката;
б)  улесняване на ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимното обучение, партньорските проверки и диалога по политиките в областите, посочени в член 4, за да се подпомогнат асоциираните към програмата държави при предприемането на съответни мерки в областта на политиката;
в)  подпомагане на социалното експериментиране в областите, посочени в член 4, и изграждане на капацитет на заинтересованите страни за прилагане, трансфер или по-мащабно използване на изпитваните иновации в областта на социалната политика;
в)  подпомагане на социалното експериментиране в областите, посочени в член 4, и изграждане на капацитет на заинтересованите страни за подготовка, проектиране и прилагане, трансфер или по-мащабно използване на изпитваните иновации в областта на социалната политика, като се поставя специален акцент върху насърчаването на широкомащабното прилагане на местни проекти, разработени от градове, местни и регионални органи, социални партньори, организации на гражданското общество и социално-икономически участници, в областта на приемането и социалното приобщаване и интеграцията на граждани на трети държави;
г)  предоставяне на специфични услуги в подкрепа на работодатели и търсещи работа лица с оглед на развитието на интегрирани европейски пазари на труда, от подготовка преди наемането до подпомагане след назначаването на работа, с цел попълване на свободните работни места в определени сектори, професии, държави, гранични региони или за определени групи (напр. уязвими лица);
г)  разработване и предоставяне на специфични услуги в подкрепа на работодатели и търсещи работа лица с оглед на развитието на интегрирани европейски пазари на труда, от подготовка преди наемането до подпомагане след назначаването на работа, с цел попълване на свободните работни места в определени сектори, професии, държави, гранични региони или за определени групи (напр. лица в уязвимо положение);
га)  подпомагане на трансграничните партньорства между публичните служби по заетостта, гражданското общество и социалните партньори с цел насърчаване на трансграничния пазар на труда и трансграничната мобилност при подходящи условия;
гб)  подпомагане на предоставянето на услуги от EURES за наемането и назначаването на работници на качествени и устойчиви работни места чрез регулиране на предложенията и заявленията за работа, включително чрез трансгранични партньорства;
гв)  улесняване на доброволната географска мобилност на работниците при подходящи социални условия и увеличаване на възможностите за работа чрез разработване на висококачествени и приобщаващи пазари на труда в Съюза, които са отворени и достъпни за всички, като същевременно се зачитат правата на работниците в целия Съюз;
д)  подкрепа за развитието на пазарната екосистема, свързана с предоставянето на микрофинансиране за микропредприятия в етапа на стартиране и развитие, особено за тези, които наемат уязвими лица;
д)  подкрепа за развитието на пазарната екосистема, свързана с предоставянето на микрофинансиране, както и наличието на такова микрофинансиране и достъпа до него за микропредприятия, предприятията от социалната икономика и уязвимите лица в етапа на стартиране и развитие, особено за тези, които наемат лица в уязвимо положение, включително групи в неравностойно положение;
е)  подпомагане създаването на мрежи и диалог на равнището на Съюза със съответните заинтересовани страни и помежду им в областите, посочени в член 4, както и принос към изграждането на институционалния капацитет на тези заинтересовани страни, включително публичните служби по заетостта (ПСЗ), институциите за социално осигуряване, институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на социалните предприятия и социалната икономика;
е)  подпомагане създаването на мрежи и диалог на равнището на Съюза със съответните заинтересовани страни и помежду им в областите, посочени в член 4, както и принос към изграждането на институционалния капацитет на участващите заинтересовани страни, включително публичните служби по заетостта (ПСЗ), институциите за социално осигуряване, гражданското общество, институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на предприятията от социалната икономика и социалната икономика;
ж)  подкрепа за развитието на социални предприятия и възникването на пазар на социални инвестиции, улесняване на публичните и частните взаимодействия и участието на фондации и благотворителни организации на този пазар;
ж)  подкрепа за развитието на предприятията от социалната икономика и възникването на пазар на социални инвестиции, улесняване на публичните и частните взаимодействия и участието на фондации и благотворителни организации на този пазар;;
з)  предоставяне на насоки за развитието на социална инфраструктура (включително жилищно настаняване, грижи за деца и образование и обучение, здравеопазване и дългосрочни грижи), необходими за изпълнението на Европейския стълб на социалните права;
з)  предоставяне на насоки за развитието на социална инфраструктура (включително жилищно настаняване, образование и грижи в ранна детска възраст, грижи за възрастни лица, изисквания за достъпност и преход от институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, включително изисквания за достъпност за хората с увреждания, грижи за деца и образование и обучение, здравеопазване и дългосрочни грижи), необходими за изпълнението на Европейския стълб на социалните права;
и)  подкрепа на транснационалното сътрудничество за ускоряване на трансфера и за улесняване на по-мащабното прилагане на иновативни решения, по-специално в областите на заетостта, уменията и социалното приобщаване, в цяла Европа;
и)  подкрепа на транснационалното сътрудничество за ускоряване на трансфера и за улесняване на по-мащабното прилагане на иновативни решения, по-специално в областите на борбата с бедността, заетостта, уменията и социалното приобщаване, в цяла Европа;
й)  подкрепа за прилагането на съответните международни социални и трудови стандарти в контекста на извличането на ползите от глобализацията и външното измерение на политиките на Съюза в областите, посочени в член 4.
й)  подкрепа за прилагането на съответните международни социални и трудови стандарти в контекста на извличането на ползите от глобализацията и външното измерение на политиките на Съюза в областите, посочени в член 4.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 23a (нов)
Член 23а
Тематична концентрация и финансиране
Частта от финансовия пакет за ЕСФ+ за направлението „Заетост и социални иновации“, посочена в член 5, параграф 4, буква а), се разпределя за целия период за специфичните цели, определени в член 4, параграф 2б, съгласно следните ориентировъчни проценти:
a)  55% за специфична цел 1;
б)  18% за специфична цел 2;
в)  18% за специфична цел 3;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 24
Член 24
Член 24
Допустими действия
Допустими действия
1.  Допустими за финансиране са само действия, преследващи целите, посочени в член 3 и член 4.
1.  Допустими за финансиране са само действия, преследващи целите, посочени в член 3 и член 4.
2.  Направлението „Заетост и социални иновации“ може да подкрепя следните действия:
2.  Направлението „Заетост и социални иновации“ може да подкрепя следните действия:
a)  аналитични дейности, включително по отношение на трети държави, по-специално:
a)  аналитични дейности, включително по отношение на трети държави, по-специално:
i)  анкети, проучвания, статистически данни, методики, класификации, микросимулации, показатели, подкрепа за центрове за наблюдение на европейско равнище и сравнителни анализи;
i)  анкети, проучвания, статистически данни, методики, класификации, микросимулации, показатели, подкрепа за центрове за наблюдение на европейско равнище и сравнителни анализи;
ii)  социални експерименти за оценяване на социалните иновации;
ii)  социални експерименти за оценяване на социалните иновации;
iii)  мониторинг и оценяване на транспонирането и прилагането на правото на Съюза;
iii)  мониторинг и оценяване на транспонирането и прилагането на правото на Съюза;
б)  изпълнение на политики, и по-специално:
б)  изпълнение на политики, и по-специално:
i)  трансгранични партньорства и услуги за подкрепа в трансгранични региони;
i)  трансгранични партньорства и услуги за подкрепа в трансгранични региони;
ii)  общоевропейска схема за мобилност на равнището на Съюза, обхващаща целия ЕС, с цел попълване на свободните работни места там, където са установени слабости на пазара на труда;
ii)  общоевропейска схема за мобилност на равнището на Съюза, обхващаща целия ЕС, с цел попълване на свободните работни места там, където са установени слабости на пазара на труда;
iii)  подкрепа за микрофинансирането и социалните предприятия, включително чрез операции за смесено финансиране, като например асиметрично споделяне на риска или намаляване на разходите за трансакции, както и подкрепа за развитието на социална инфраструктура и умения;
iii)  подкрепа за микрофинансирането и предприятията от социалната икономика, включително чрез операции за смесено финансиране, като например асиметрично споделяне на риска или намаляване на разходите за трансакции, както и подкрепа за развитието на социална инфраструктура и умения;
iv)  подкрепа за транснационално сътрудничество и партньорства с оглед трансфер и прилагане в голям мащаб на иновативни решения;
iv)  подкрепа за транснационално сътрудничество и партньорства с оглед трансфер и прилагане в голям мащаб на иновативни решения;
в)  изграждане на капацитет, и по-специално:
в)  изграждане на капацитет, и по-специално:
i)  на мрежите на равнището на Съюза, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
i)  на мрежите на равнището на Съюза, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
ii)  на националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението на направлението;
ii)  на националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението на направлението;
iii)  на администрациите на участващите държави, на институциите за социално осигуряване и на службите по заетостта, отговарящи за насърчаване на трудовата мобилност, на институциите за микрофинансиране и на институциите, предоставящи финансиране на социални предприятия, или на другите участници в социалното инвестиране, както и свързване в мрежа;
iii)  на администрациите на участващите държави, на институциите за социално осигуряване и на службите по заетостта, отговарящи за насърчаване на трудовата мобилност, на институциите за микрофинансиране и на институциите, предоставящи финансиране на предприятия от социалната икономика, или на другите участници в социалното инвестиране, както и свързване в мрежа;;
iv)  на заинтересованите страни с оглед на транснационално сътрудничество;
iv)  на социалните партньори и заинтересованите страни с оглед на транснационално сътрудничество;
г)  комуникационни и информационни дейности, и по-специално:
г)  комуникационни и информационни дейности, и по-специално:
i)  взаимно обучение чрез обмен на добри практики, иновативни подходи, резултати от аналитични дейности, партньорски проверки и целеви показатели;
i)  взаимно обучение чрез обмен на добри практики, иновативни подходи, резултати от аналитични дейности, партньорски проверки и целеви показатели;
ii)  ръководства, доклади, информационни материали и медийно отразяване на инициативи, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
ii)  ръководства, доклади, информационни материали и медийно отразяване на инициативи, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
iii)  информационни системи за разпространение на данни, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
iii)  информационни системи за разпространение на данни, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
iv)  събития, конференции и семинари, организирани от председателството на Съвета.
iv)  техническа и административна помощ за изпълнението на работната програма, като например дейностите по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценяване, включително информационни системи.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б
б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация.
б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или съответна международна организация.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 25a (нов)
Член 25a
Управление
1.  Комисията провежда консултации със заинтересованите страни в Съюза, по-специално със социалните партньори и организациите на гражданското общество, по работните програми в областта на заетостта и социалните иновации, техните приоритети и стратегическа ориентация и изпълнението им.
2.  Комисията установява необходимите връзки с Комитета по заетостта, Комитета за социална закрила, Консултативния комитет за здравословни и безопасни условия на труд, групата на генералните директори за колективни трудови правоотношения и Консултативния комитет за свободното движение на работници с цел да гарантира, че те са информирани редовно и по подходящ начин за напредъка при изпълнението на тези програми. Комисията информира също така други комитети, които се занимават с политики, инструменти и действия от значение за направлението „Заетост и социални иновации“.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква -a (нова)
-a)   подкрепа на стратегия на Съюза за общественото здраве, насочена към:
i)  подпомагане на държавите членки в техните усилия за защита и подобряване общественото здраве; както и
ii)  постигане на напредък по отношение на мисията на Съюза в областта на здравето в съответствие с член 168 от ДФЕС, който предвижда, че при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – уводна част
a)  засилване на готовността, управлението и реакцията при кризи в ЕС с цел защита на гражданите от трансгранични заплахи за здравето:
a)  засилване на готовността, управлението и реакцията при кризи в ЕС с цел справяне с трансгранични заплахи за здравето:
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – подточка ivа (нова)
ivа)   добре разработени интервенции в областта на общественото здраве за намаляване на тежестта и въздействието на инфекциите и предотвратимите инфекциозни заболявания;
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – подточка ivб (нова)
ivб)   подпомагане за развитието на умения и разработването инструменти за ефективен обмен на информация за риска.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка i
i)  инвестиране в насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията;
i)  инвестиране в насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията, включително посредством програми за здравна грамотност и образование и чрез насърчаване на физическата активност;
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iа (нова)
iа)  инвестиции в ранно диагностициране и скрининг;
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка ii
ii)  подпомагане на цифровата трансформация на здравеопазването и грижите;
ii)  подпомагане на цифровата трансформация на здравеопазването и грижите, които отговарят на нуждите и притесненията на пациентите и гражданите, по-специално чрез установяване на връзки с програми, които подпомагат медийната грамотност и цифровите умения;
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iia (нова)
iiа)   насърчаване на цифрови обществени услуги в области като здравеопазването;
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iiб (нова)
iiб)   укрепване на сигурността и качеството на здравната информация;
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка ii
ii)  подкрепа за разработването на устойчива система на Съюза за здравна информация;
ii)  подкрепа за разработването на устойчива, прозрачна и достъпна система на Съюза за здравна информация при гарантиране на защита на личните данни;
(В предложението на Комисията номерирането на подточките в член 26, буква б) не е правилно – има две подточки, номерирани като ii).
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iii
iii)  подкрепа на държавите членки с трансфер на знания, полезни за националните процеси на реформа за по-ефективни, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване и за по-успешни насърчаване на здравето и профилактика на заболяванията, с цел справяне по-специално с набелязаните в рамките на европейския семестър предизвикателства;
iii)  подкрепа на държавите членки с трансфер на знания и подпомагане на изпълнението, полезни за националните процеси на реформа за по-ефективни, достъпни, устойчиви, недискриминационни, приобщаващи и справедливи системи на здравеопазване, преодоляващи социалните неравенства, и за по-успешни насърчаване на здравето и профилактика на заболяванията, с цел справяне по-специално с набелязаните в рамките на европейския семестър предизвикателства. Това включва и подкрепа за висококачествени национални регистри, които също така предоставят съпоставими данни.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iva (нова)
ivа)   подкрепа за прехода към ориентирана към пациентите грижа, близост на здравните и социалните услуги и интегрирани грижи, предлагани в общността, по-специално насърчаване на организационни модели, основани на работа в екип между специалисти и създаване на мрежи между множество заинтересовани страни;
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка ivб (нова)
ivб)   осигуряване на участието на всички съответни заинтересовани страни в гореспоменатите действия на равнището на Съюза и/или на национално равнище, по целесъобразност;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка ivв (нова)
ivв)   разработване и прилагане на инструменти и стратегии за предотвратяване и преодоляване на неравенството по отношение на здравето, и за насърчаване на социалното приобщаване, овластяване на гражданите и участие на общностите;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква в – подточка i
i)  подкрепа за прилагането на законодателството относно медицинските продукти и медицинските изделия;
i)  подкрепа за прилагането на законодателството относно медицинските продукти, достъпа до такива продукти в целия Съюз и медицинските изделия;
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква в – подточка vi
vi)  подкрепа за научните комитети на Комисията по безопасността на потребителите и по здравните, екологичните и възникващите рискове;
vi)  подкрепа за развитието на подхода „здравето във всички политики“ и установяване на процеси, чрез които последиците за здравето могат да бъдат разглеждани и вземани под внимание във всички политики;
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква ва (нова)
ва)   подкрепа за мониторинга, прилагането и укрепването на друго законодателство и политики на Съюза с последици за здравето, за да се спомогне за осигуряване на високо равнище на закрила на човешкото здраве, включително, но не само, отнасящите се до:
i)  замърсяването на въздуха;
ii)  нарушаващите функциите на ендокринната система вещества и други химически вещества с вредни свойства;
iii)  остатъчните вещества от пестициди в храните, водите и въздуха;
iv)  храните и етикетирането на храните, включително относно трансмастните киселини, етикетирането на алкохола, добавките и материалите, предназначени за контакт с храни;
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г – подточка ii
ii)  подкрепа за развитието на сътрудничеството в областта на оценката на здравните технологии (ОЗТ) при подготовката на нови хармонизирани правила;
ii)  подкрепа за развитието на сътрудничеството и изграждането на капацитет в областта на оценката на здравните технологии (ОЗТ) при подготовката на нови хармонизирани правила;
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г – подточка iiiа (нова)
iiiа)   подкрепа за изпълнението на програми и прилагането на най-добри практики за образование по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве и кампании за младите хора;
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г – подточка iiiб (нова)
iiiб)   подкрепа за организации на гражданското общество на равнището на Съюза, работещи в областта на здравето и свързани със здравето въпроси;
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 26 – точка 2 – буква г – подточка iiiв (нова)
iiiв)  подкрепа за създаването на управителен съвет за здравето с цел изпълнение на действията по направлението „Здраве“;
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1
1.  Допустими за финансиране са само действия, преследващи целите, посочени в член 3 и член 26.
1.  Допустими за финансиране са само свързани със здравето действия, преследващи целите, посочени в член 3, член 4 и член 26.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а – подточка ia (нова)
iа)   дейности, предназначени за мониторинг на кумулативните въздействия върху здравето на рискови фактори, свързани с околната среда, включително поражданите от замърсители в храните, водите, въздуха и други източници;
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a – подточка iб (нова)
iб)   дейности по мониторинг на въздействието на законодателството на Съюза върху здравето, като например фармакологичната бдителност и други подобни;
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а – алинея 1а (нова)
след приключване на аналитичните дейности резултатите от тях се оповестяват публично.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква б – подточка i
i)  трансгранично сътрудничество и партньорства, включително в трансгранични региони;
i)  трансгранично сътрудничество и партньорства, включително в трансгранични региони, както и по отношение на замърсяването на въздуха и друго трансгранично замърсяване на околната среда;
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в – подточка i
i)  чрез трансфер, адаптиране и въвеждане на най-добри практики с установена добавена стойност на равнището на Съюза между държавите членки;
i)  чрез обмен, трансфер, адаптиране и въвеждане на най-добри практики с установена добавена стойност на равнището на Съюза между държавите членки;
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в – подточка ii
ii)  на мрежите на равнището на ЕС, свързани с областите, посочени в член 26;
ii)  на мрежите на равнището на ЕС, свързани с областите, посочени в член 26, по непрекъснат и устойчив начин, като се гарантира наличието на активно гражданско общество на равнището Съюза;
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в – точка iv
iv)  на националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението на програмата;
iv)  на регионалните, поднационалните и националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението на програмата;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
Комисията се консултира със здравните органи на държавите членки в рамките на ръководната група относно насърчаването на здравето, профилактиката на заболяванията и контрола върху незаразните заболявания или в други съответни експертни групи на Комисията или подобни органи относно работните планове, установени за направлението „Здраве“, и относно неговите приоритети, стратегически насоки и изпълнение, както и относно аспектите с отношение към здравната политика на други политики и механизми за подкрепа, като по този начин се увеличава цялостната им координация и добавена стойност.
Комисията се консултира със здравните органи на държавите членки в рамките на ръководната група относно насърчаването на здравето, профилактиката на заболяванията и контрола върху незаразните заболявания или в други съответни експертни групи на Комисията или подобни органи, като например професионални сдружения в областта на здравеопазването, относно годишните работни планове, установени за направлението „Здраве“, и относно неговите приоритети, стратегически насоки и изпълнение, както и относно аспектите с отношение към здравната политика на други политики и механизми за подкрепа, като по този начин се увеличава цялостната им координация и добавена стойност. Силното политическо ръководство и подходящата управленска структура, посветени на здравето, ще осигурят гарантирането на закрилата и насърчаването на здравето във всички портфейли на Комисията съгласно член 168, параграф 1 от ДФЕС.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 29a (нов)
Член 29a
Управителен съвет за здравето
1.  Комисията създава управителен съвет за здравето („управителният съвет“) за изпълнението на действията по направление „Здраве“.
2.  Управителният съвет съсредоточава дейността си върху създаването на полезно взаимодействие между направление „Здраве“ и други програми със здравно измерение чрез координация и сътрудничество, насърчаване на участието на пациентите и обществото и осигуряване на научни становища и препоръки. При тези действия се осигуряват насочени към стойността действия в областта на здравето, устойчивост, по-добри здравни решения, насърчаване на достъпа и намаляване на неравенството по отношение на здравето. 
3.  Управителният съвет предоставя всеобхватна стратегия и ръководство при изготвянето на работните планове в рамките на направление „Здраве“. 
4.  Управителният съвет е независима група от представители на заинтересованите страни, съставена от участници от съответните сектори в областта на общественото здраве, благосъстоянието и социалната закрила, с участието на представители на регионите и местните здравни органи, на пациентите и на гражданите. 
5.  Управителният съвет се състои от 15 – 20 високопоставени лица от различни дисциплини и дейности, посочени в параграф 4. Членовете на управителния съвет се назначават от Комисията след открита покана за представяне на кандидатури или за изразяване на интерес, или и двете. 
6.  Председателят на управителния съвет се назначава от Комисията измежду неговите членове. 
7.  Управителният съвет: 
i)  осигурява принос към годишните работни планове за направление „Здраве“ след отправянето на предложение от Комисията;
ii)  разработва план за управление на координацията и сътрудничеството между направление „Здраве“ и други програми със здравно измерение.
Планът улеснява осигуряването на видимост и координация на всички съществуващи финансови механизми, свързани със здравето, и подпомага управлението на координацията и сътрудничеството. 
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 29б (нов)
Член 29б
Международно сътрудничество
Комисията развива сътрудничество със съответните международни организации, като например Организацията на обединените нации и нейните специализирани агенции, и по-специално Световната здравна организация (СЗО), а също и със Съвета на Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с оглед на изпълнението на направление „Здраве“, за да се увеличат максимално ефективността и ефикасността на действията на равнището на Съюза и на международно равнище.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 31
Член 31
Член 31
Форми на финансиране от ЕС и методи на изпълнение
Форми на финансиране от ЕС и методи на изпълнение
1.  Направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ могат да предоставят средства под всяка от формите, посочени във Финансовия регламент, и по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки и доброволни плащания на международни организации, в които Съюзът членува или в чиято работа участва.
1.  Направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ могат да предоставят средства под всяка от формите, посочени във Финансовия регламент, и по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки, вноски и доброволни плащания на международни организации, в които Съюзът членува или в чиято работа участва.
2.  Направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ се изпълняват пряко, както е предвидено във Финансовия регламент, или непряко с органите, посочени в член [61, параграф 1, буква в)] от Финансовия регламент.
2.  Направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ се изпълняват пряко, както е предвидено във Финансовия регламент, или непряко с органите, посочени в член [61, параграф 1, буква в)] от Финансовия регламент.
При отпускането на безвъзмездни средства комисията за оценка, посочена в член [150] от Финансовия регламент, може да бъде съставена от външни експерти.
При отпускането на безвъзмездни средства комисията за оценка, посочена в член [150] от Финансовия регламент, може да бъде съставена от външни експерти.
3.  Операциите за смесено финансиране по направлението „Заетост и социални иновации“ се изпълняват в съответствие с [Регламента относно InvestEU] и дял X от Финансовия регламент.
3.  Операциите за смесено финансиране по направлението „Заетост и социални иновации“ се изпълняват в съответствие с [Регламента относно InvestEU] и дял X от Финансовия регламент.
4.  По направлението „Здраве“ преки безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани без покана за представяне на предложения за финансирането на действия с ясна добавена стойност за Съюза, съфинансирани от компетентните органи, които отговарят за здравеопазването в държавите членки или в третите държави, асоциирани към програмата, или от органи от публичния сектор и неправителствени органи, които действат индивидуално или в мрежа, упълномощени от тези компетентни органи.
4.  По направлението „Здраве“ преки безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани без покана за представяне на предложения за финансирането на действия с ясна добавена стойност за Съюза, съфинансирани от компетентните органи, които отговарят за здравеопазването в държавите членки или в третите държави, асоциирани към програмата, или от органи от публичния сектор и неправителствени органи, които действат индивидуално или в мрежа, упълномощени от тези компетентни органи.
5.  По направлението „Здраве“ преки безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани без покана за представяне на предложения на европейските референтни мрежи, одобрени като мрежи от Съвета на държавите членки на европейските референтни мрежи съгласно процедурата за одобрение, предвидена в Решение за изпълнение на Комисията 2014/287/ЕС от 10 март 2014 г. за определяне на критерии за създаване и оценка на европейски референтни мрежи и на техните членове и за улесняване на обмена на информация и експертни познания във връзка с изграждането и оценката на тези мрежи.
5.  По направлението „Здраве“ преки безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани без покана за представяне на предложения на европейските референтни мрежи, одобрени като мрежи от Съвета на държавите членки на европейските референтни мрежи съгласно процедурата за одобрение, предвидена в Решение за изпълнение на Комисията 2014/287/ЕС от 10 март 2014 г. за определяне на критерии за създаване и оценка на европейски референтни мрежи и на техните членове и за улесняване на обмена на информация и експертни познания във връзка с изграждането и оценката на тези мрежи.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 32
Член 32
Член 32
Работна програма и координация
Работна програма и координация
Направлението „Заетост и социални иновации“ и направлението „Здраве“ се изпълняват съгласно работни програми, посочени в член [108] от Финансовия регламент. В работната програма се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 38 za допълване на направлението „Заетост и социални иновации“ и направлението „Здраве“ чрез създаване на работни програми, посочени в член [108] от Финансовия регламент. В тези работни програми се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.
Комисията поощрява полезното взаимодействие и гарантира ефективната координация между направлението „Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа.
Комисията поощрява полезното взаимодействие и гарантира ефективната координация между направлението „Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 33
Член 33
Член 33
Мониторинг и докладване
Мониторинг и докладване
1.  Определят се показатели за мониторинг на изпълнението и напредъка на направленията към постигането на специфичните цели, посочени в член 4, и оперативните цели, посочени в член 23 и член 26.
1.  Определят се показатели за мониторинг на изпълнението и напредъка на направленията към постигането на специфичните цели, посочени в член 4, и оперативните цели, посочени в член 23 и член 26.
2.  Системата за докладване на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на направленията и на техните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и където е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
2.  Системата за докладване на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на направленията и на техните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и където е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да допълва или изменя показателите в приложение III, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на направленията.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да допълва или изменя показателите в приложения IIб и III, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на направленията.
3a.  С оглед на редовния мониторинг на направленията и извършването на всякакви корекции, необходими за техните приоритети в политиката и на финансирането, Комисията изготвя първоначален качествен и количествен доклад за мониторинг, обхващащ първата година, последван от три доклада, обхващащи периоди от две последователни години, и представя тези доклади на Европейския парламент и Съвета. Докладите се представят също така за сведение на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. В докладите се включват резултатите от направленията и степента, в която принципите на равенството между жените и мъжете и интегрирането на равенството между половете са били приложени, както и начина, по който въпросите на борбата с дискриминацията, включително въпросите, свързани с достъпността, са би ли засегнати в дейностите по направленията. Докладите се оповестяват публично, с цел да се повиши прозрачността на направленията.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 35
Член 35
Член 35
Оценка
Оценка
1.  Оценките се изготвят на достатъчно ранен етап, за да могат да се използват в процеса на вземане на решения.
1.  Оценките се изготвят на достатъчно ранен етап, за да могат да се използват в процеса на вземане на решения.
2.  Междинната оценка на направленията може да се извърши, след като има достатъчно налична информация относно тяхното изпълнение, но не по-късно от четири години след започването на изпълнението на направленията.
2.  До 31 декември 2024 г. Комисията извършва междинна оценка на направленията с цел:
a)  качествено и количествено измерване на отбелязания напредък в постигането на целите на направлението;
б)  разглеждане на социалната среда в рамките на Съюза, както и всички значителни промени, въведени от законодателството на Съюза;
в)  определяне на това дали ресурсите на направленията са били използвани ефективно и оценка на тяхната добавена стойност за Съюза.
Резултатите от тази междинната оценка се представят на Европейския парламент и на Съвета.
3.  В края на периода на изпълнение, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 5, Комисията извършва окончателна оценка на направленията.
3.  В края на периода на изпълнение, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 5, Комисията извършва окончателна оценка на направленията.
4.  Комисията съобщава на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите заключенията от оценките, придружени с нейните забележки.
4.  Комисията съобщава на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите заключенията от оценките, придружени с нейните забележки.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 37
Член 37
Член 37
Информация, комуникация и публичност
Информация, комуникация и публичност
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и целенасочена информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и целенасочена информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни действия по отношение на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, както и техните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, допринасят също така за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото са свързани с целите, посочени в членове 4, 23 и 26.
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни действия по отношение на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, както и техните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, допринасят също така за комуникацията на политическите приоритети на Съюза, доколкото са свързани с целите, посочени в членове 4, 23 и 26.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 38
Член 38
Член 38
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на установените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на установените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 6, член 21, параграф 5 и член 33, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегиране актове, посочено в член 15, параграф 6, член 21, параграф 5, член 32 и член 33, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 15, параграф 6, член 21, параграф 5 и член 33, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 15, параграф 6, член 21, параграф 5, член 32 и член 33, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.28
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.28
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 15, параграф 6, член 21, параграф 5 и член 33, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 15, параграф 6, член 21, параграф 5, член 32 и член 33, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
_________________________________
_________________________________
28 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
28.   ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 40
Член 40
Член 40
Комитет съгласно член 163 от ДФЕС
Комитет съгласно член 163 от ДФЕС
1.  Комисията се подпомага от комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС („Комитет за ЕСФ+“).
1.  Комисията се подпомага от комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС („Комитет за ЕСФ+“).
2.  Всяка държава членка определя един правителствен представител, един представител на организациите на работниците, един представител на организациите на работодателите и по един техен заместник за максимален срок от седем години. При отсъствието на даден член заместникът получава автоматично право да участва в работата на комитета.
2.  Всяка държава членка определя един правителствен представител, един представител на организациите на работниците, един представител на организациите на работодателите, един представител на организациите на гражданското общество, един представител на организациите по въпросите на равенството или други независими институции за правата на човека в съответствие с член 6, параграф 1, буква в) от [бъдещия РОР] и по един техен заместник за максимален срок от седем години. При отсъствието на даден член заместникът получава автоматично право да участва в работата на комитета.
3.  Комитетът за ЕСФ+ включва по един представител от всяка от организациите, представляващи съответно организациите на работниците и на работодателите на равнището на Съюза.
3.  Комитетът за ЕСФ+ включва по един представител от всяка от организациите, представляващи съответно организациите на работниците, организациите на работодателите и организациите на гражданското общество на равнището на Съюза.
3a.  Комитетът за ЕСФ+ може да покани представители на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.
3б.  Гарантира се баланс между половете, както и подходящо представителство на малцинствените и други изключени групи в Комитета за ЕСФ+.
4.  Комитетът за ЕСФ+ представя становища по планираното използване на техническа помощ в случай на подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление, както и по други въпроси от значение за ЕСФ+, които оказват влияние върху изпълнението на стратегиите на равнището на Съюза;
4.  Комитетът за ЕСФ+ представя становища по планираното използване на техническа помощ в случай на подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление, както и по други въпроси от значение за ЕСФ+, които оказват влияние върху изпълнението на стратегиите на равнището на Съюза;
5.  Комитетът за ЕСФ+ може да излиза със становища по:
5.  Комитетът за ЕСФ+ може да излиза със становища по:
a)  въпроси, свързани с приноса на ЕСФ+ към изпълнението на Европейския стълб на социалните права, включително специфичните за всяка държава препоръки и свързаните със семестъра приоритети (национални програми за реформи и др.);
a)  въпроси, свързани с приноса на ЕСФ+ към изпълнението на Европейския стълб на социалните права, включително специфичните за всяка държава препоръки и свързаните със семестъра приоритети (национални програми за реформи и др.);
б)  въпроси относно [бъдещия РОР], които са от значение за ЕСФ+;
б)  въпроси относно [бъдещия РОР], които са от значение за ЕСФ+;
в)  въпроси, свързани с ЕСФ+, отнесени до него от Комисията, с изключение на въпросите, посочени в параграф 4.
в)  въпроси, свързани с ЕСФ+, отнесени до него от Комисията, с изключение на въпросите, посочени в параграф 4.
Становищата на Комитета за ЕСФ+ се приемат с абсолютно мнозинство от подадените действителни гласове и се предоставят за сведение на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. Комисията информира Комитета за ЕСФ+ за това по какъв начин е отчела становищата му.
Становищата на Комитета за ЕСФ+ се приемат с абсолютно мнозинство от подадените действителни гласове и се предоставят за сведение на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. Комисията информира писмено Комитета за ЕСФ+ за това по какъв начин е отчела становищата му.
6.  Комитетът за ЕСФ+ може да създава работни групи за всяко от направленията на ЕСФ+.
6.  Комитетът за ЕСФ+ може да създава работни групи за всяко от направленията на ЕСФ+.
Изменение 153
Предложение за регламент
Приложение І
ПРИЛОЖЕНИЕ I1
ПРИЛОЖЕНИЕ I1
Общи показатели за общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление
Общи показатели за общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление
Всички лични данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, „небинарен“). Ако някои резултати не са възможни, данни за тези резултати не трябва да бъдат събирани и докладвани.
Всички лични данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, „небинарен“). Ако някои резултати не са налични, данни за тези резултати не трябва да бъдат събирани и докладвани. Чувствителните лични данни могат да се анализират анонимно.
(1)  Общи показатели за крайния продукт, свързани с операции, насочени към хора:
(1)  Общи показатели за крайния продукт, свързани с операции, насочени към хора:
(1a)  Общи показатели за крайния продукт по отношение на участниците
(1a)  Общи показатели за крайния продукт по отношение на участниците
–  Общите показатели за крайния продукт по отношение на участниците са:
–  Общите показатели за крайния продукт по отношение на участниците са:
–  безработни, включително трайно безработни*,
–  безработни, включително трайно безработни*,
–  трайно безработни*,
–  трайно безработни*,
–  неактивни*,
–  неактивни*,
–  заети, включително самостоятелно заети*,
–  заети, включително самостоятелно заети*,
–  незаети с работа, учене или обучение (NEET)*,
–  под 30 години*,
–  деца на възраст под 18 години*,
–  млади хора на възраст 18 – 19 години*,
–  над 54 години*,
–  над 54 години*,
–  с прогимназиален етап на основното образование или по-ниско (ISCED 0-2)*,
–  с прогимназиален етап на основното образование или по-ниско (ISCED 0-2)*,
–  със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4)*,
–  със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4)*,
–  с висше образование (ISCED 5 до 8)*.
–  с висше образование (ISCED 5 до 8)*.
Общият брой на участниците се изчислява автоматично въз основа на показателите за крайния продукт, свързани със статуса на заетост.
Общият брой на участниците се изчислява автоматично въз основа на показателите за крайния продукт, свързани със статуса на заетост.
(1б)  Други общи показатели за крайния продукт
(1б)  Други общи показатели за крайния продукт
Ако данните за тези показатели не се събират от регистри с данни, стойностите на тези показатели могат да бъдат определени от бенефициера въз основа на обосновани оценки.
Ако данните за тези показатели не се събират от регистри с данни, стойностите на тези показатели могат да бъдат определени от бенефициера въз основа на обосновани оценки. Данните винаги се предоставят на доброволен принцип от участниците.
–  участници с увреждания**,
–  участници с увреждания**,
–  участници на възраст под 18 години*,
–  граждани на трети държави*,
–  граждани на трети държави*,
–  участници с произход от друга държава*,
–  участници с произход от друга държава*,
–  малцинства (включително маргинализирани общности като ромите)**,
–  малцинства (различни от ромската общност)**,
–  участници от ромската общност**,
–  бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване*,
–  бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване*,
–  участници от селски райони*.
–  участници от селски райони*,
–  участници от географски области с висока степен на бедност и социално изключване*,
–  участници, които преминават от институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността**.
(2)  Общи показатели за крайния продукт по отношение на субектите са:
(2)  Общи показатели за крайния продукт по отношение на субектите са:
–  брой на публичните администрации или публичните служби на национално, регионално или местно равнище, получили подкрепа;
–  брой на публичните администрации или публичните служби на национално, регионално или местно равнище, получили подкрепа;
–  брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия, социалните предприятия), получили подкрепа.
–  брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия, социалните предприятия), получили подкрепа.
(3)  Общите показатели за непосредствения резултат по отношение на участниците са:
(3)  Общите показатели за непосредствения резултат по отношение на участниците са:
–  участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа*,
–  участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа*,
–  участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование или обучение*,
–  участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование или обучение*,
–  участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,
–  участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,
–  участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,
–  участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,
(4)  Общи показатели за дългосрочния резултат по отношение на участниците:
(4)  Общи показатели за дългосрочния резултат по отношение на участниците:
–  участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица*,
–  участници, които в рамките на шест и дванадесет месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица*,
–  участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро*.
–  участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест и дванадесет месеца след напускане на операцията е по-добро*.
Минималното изискване е тези данни да се събират въз основа на представителна извадка от участниците в рамките на всяка специфична цел. Вътрешната валидност на извадката се гарантира по начин, позволяващ данните да бъдат обобщени на равнището на специфичната цел.
Минималното изискване е тези данни да се събират въз основа на представителна извадка от участниците в рамките на всяка специфична цел. Вътрешната валидност на извадката се гарантира по начин, позволяващ данните да бъдат обобщени на равнището на специфичната цел.
________________________________
__________________________________
1 Данните по отбелязаните с „*“ показатели представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
1 Данните по отбелязаните с „*“ показатели представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Данните по отбелязаните с „**“ показатели представляват специална категория данни съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Данните по отбелязаните с „**“ показатели представляват специална категория данни съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Изменение 154
Предложение за регламент
Приложение ІI
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Общи показатели за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения
Общи показатели за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения
(1)  Показатели за крайните продукти
(1)  Показатели за крайните продукти
a)  Обща парична стойност на разпределените храни и стоки.
a)  Обща парична стойност на разпределените храни и стоки.
i)  обща стойност на храните, разпределени за подпомагане;
i)  обща стойност на храните, разпределени за подпомагане;
iа)  обща парична стойност на храните, разпределени за деца;
iа)  обща парична стойност на храните, разпределени за деца;
iб)  обща парична стойност на храните, разпределени за бездомни лица;
iб)  обща парична стойност на храните, разпределени за бездомни лица;
iв)  обща парична стойност на храните, разпределени за други целеви групи;
iв)  обща парична стойност на храните, разпределени за други целеви групи;
ii)  обща стойност на разпределените стоки;
ii)  обща стойност на разпределените стоки;
iiа)  обща парична стойност на стоките, разпределени за деца;
iiа)  обща парична стойност на стоките, разпределени за деца;
iiб)  обща парична стойност на стоките, разпределени за бездомни лица;
iiб)  обща парична стойност на стоките, разпределени за бездомни лица;
iiв)  обща парична стойност на стоките, разпределени за други целеви групи;
iiв)  обща парична стойност на стоките, разпределени за други целеви групи;
б)  общо количество разпределени храни за подпомагане (тонове).
б)  общо количество разпределени храни за подпомагане (тонове).
От които2:
От които2:
a)  дял на храните, за които от програмата са платени само разходите за превоз, разпределение и съхранение (%);
a)  дял на храните, за които от програмата са платени само разходите за превоз, разпределение и съхранение (%);
б)  дял на съфинансираните от ЕСФ+ хранителни продукти от общото количество храни, разпределени на бенефициерите (%).
б)  дял на съфинансираните от ЕСФ+ хранителни продукти от общото количество храни, разпределени на бенефициерите (%).
(3)  Общи показатели за резултатите3
(3)  Общи показатели за резултатите3
Брой крайните получатели, получаващи подпомагане с хранителни продукти
Брой на крайните получатели, получаващи подпомагане с хранителни продукти
–  брой на деца на възраст под 18 години;
–  брой на деца на възраст под 18 години;
–  брой на младежи на възраст 18 – 29 години;
–  брой на младежи на възраст 18 – 29 години;
–  брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
–  брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
–  брой на крайните получатели с увреждания;
–  брой на крайните получатели с увреждания;
–  брой на гражданите на трети държави.
–  брой на гражданите на трети държави;
–  брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите);
–  брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (различни от ромската общност);
–  участници от ромската общност;
–  брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели.
–  брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели.
Брой крайните получатели, получаващи материално подпомагане
Брой на крайните получатели, получаващи материално подпомагане
–  брой на деца на възраст под 18 години;
–  брой на деца на възраст под 18 години;
–  брой на младежи на възраст 18 – 29 години;
–  брой на младежи на възраст 18 – 29 години;
–  брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
–  брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
–  брой на крайните получатели с увреждания;
–  брой на крайните получатели с увреждания;
–  брой на гражданите на трети държави;
–  брой на гражданите на трети държави;
–  брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите);
–  брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (различни от ромската общност);
–  участници от ромската общност;
–  брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели.
–  брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели.
_________________________________
_________________________________
2 Стойностите на тези показатели се определят от бенефициера въз основа на обоснована оценка.
2 Стойностите на тези показатели се определят от бенефициера въз основа на обоснована оценка.
3 Ibid.
3 Ibid.
Изменение 155
Предложение за регламент
Приложение ІIa (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa
Общи показатели за подкрепа от ЕСФ + за насърчаване на социалното приобщаване за най-нуждаещите се лица
Показатели за крайните продукти
(1)  Общ брой лица, които получават помощ за социално приобщаване.
От които:
a)  брой на лицата на възраст 15 години или под 15 години;
б)  брой на лицата на възраст 65 години или над 65 години;
в)  брой на жените;
г)  брой на лицата с произход от друга държава и от малцинствени общности (различни от ромската общност);
д)  участници от ромската общност;
е)  брой на бездомните лица.
Изменение 156
Предложение за регламент
Приложение ІIб (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ IIб
Показатели за направлението „Заетост и социални иновации“
1.  Равнище на заявената полза от по-доброто разбиране на политиките и законодателството на Съюза:
(1)  Брой аналитични дейности;
(2)  Брой на дейностите, свързани с взаимно обучение, осведоменост и разпространение на информация;
(3)  Подкрепа за главните участници.
2.  Равнище на активно сътрудничество и партньорство между правителствените институции на Съюза, държавите членки и асоциираните държави:
(1)  Брой аналитични дейности;
(2)  Брой на дейностите, свързани с взаимно обучение, осведоменост и разпространение на информация;
(3)  Подкрепа за главните участници.
3.  Декларирано използване на иновациите в областта на социалната политика при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки в областта на социалната политика и резултатите от опитите в областта на социалната политика за създаване на политики:
(1)  Брой аналитични дейности;
(2)  Брой на дейностите, свързани с взаимно обучение, осведоменост и разпространение на информация;
(3)  Подкрепа за главните участници.
4.  Брой посещения на платформата EURES.
5.  Брой назначения на работа на младежи, постигнати или подкрепени в рамките на подготвителното действие „Твоята първа работа с EURES“ (YfEJ), както и в рамките на целеви схеми за мобилност.
6.  Брой индивидуални лични контакти на консултантите на EURES с търсещите работа, желаещите да сменят работата си и работодателите.
7.  Брой създадени или консолидирани предприятия, които са получили подкрепа от Съюза.
8.  Дял на бенефициерите, които са създали или са доразвили предприятие с микрофинансиране от Съюза, които са безработни или са част от групи в неравностойно положение.
Изменение 157
Предложение за регламент
Приложение III – точка 2
2.  Брой съвместни клинични оценки на здравни технологии.
2.  Брой на бенефициерите (специалисти, граждани, пациенти), засегнати от резултатите от програмата.
Изменение 158
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3
3.  Брой на трансферираните най-добри практики.
3.  Брой съвместни клинични оценки на здравни технологии.
Изменение 159
Предложение за регламент
Приложение III – точка 4
4.  Степен на използване на резултатите от програмата в националната здравна политика, измерена с въпросник „преди и след“.
4.  Брой на трансферираните най-добри практики.
Изменение 160
Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 4а (нова)
4a.   Степен на използване на резултатите от програмата в регионалните и националните здравни политики или инструменти, измерена чрез утвърдени методи.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0461/2018).

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност