Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0470/2018

Внесени текстове :

A8-0470/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
Обяснение на вота
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Приети текстове
PDF 373kWORD 109k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I
P8_TA(2019)0021A8-0470/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 16 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се отделя на определени категории региони, като изрично са посочени трансграничните региони.
(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, селските райони, районите, засегнати от индустриален преход, районите с много ниска гъстота на населението и островните и планинските региони.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  С Регламент (ЕС) [нов РОР] на Европейския парламент и на Съвета21 се определят общите разпоредби за ЕФРР, както и за някои други фондове, а с Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на Европейския парламент и на Съвета22 се определят разпоредбите относно конкретните цели и обхвата на подпомагането от ЕФРР. Сега е необходимо да се приемат специални разпоредби във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), когато една или повече държави членки си сътрудничат трансгранично, с оглед на ефективното програмиране, в т.ч. разпоредби за техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление.
(2)  С Регламент (ЕС) [нов РОР] на Европейския парламент и на Съвета21 се определят общите разпоредби за ЕФРР, както и за някои други фондове, а с Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на Европейския парламент и на Съвета22 се определят разпоредбите относно конкретните цели и обхвата на подпомагането от ЕФРР. Сега е необходимо да се приемат специални разпоредби във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), когато една или повече държави членки и техните региони си сътрудничат трансгранично, с оглед на ефективното програмиране, в т.ч. разпоредби за техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление.
_________________
_________________
21 [Референтни данни].
21 [Референтни данни].
22 [Референтни данни].
22 [Референтни данни].
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие на територията на Съюза на различни равнища ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).
(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие в дух на сътрудничество на територията на Съюза на различни равнища и да намали съществуващите различия, ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). В процеса следва да се вземат предвид принципите на многостепенно управление и на партньорство, като следва да бъдат укрепени съобразените с местните условия подходи.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)
(3a)  Различните компоненти на Interreg следва да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), описани в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“23 („Съобщение относно граничните региони“). Поради това трансграничният компонент следва да бъде ограничен до сътрудничеството по сухопътните граници, а трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници следва да бъде интегрирано в транснационалния компонент.
(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“23 („Съобщение относно граничните региони“). Поради това трансграничният компонент следва да включва сътрудничество както по сухопътните, така и по морските граници, без да се засяга новият компонент за сътрудничество в най-отдалечените региони.
__________________
__________________
23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017)0534, 20.9.2017 г.).
23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017)0534, 20.9.2017 г.).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да включва също така сътрудничество между една или повече държави членки и една или повече държави или други територии извън Съюза. В сравнение с програмния период 2014—2020 г., обхващането на вътрешното и външното трансгранично сътрудничество по силата на настоящия регламент следва да доведе до значително опростяване и рационализиране на приложимите разпоредби за програмните органи в държавите членки и за партньорски органи и бенефициери извън Съюза.
(5)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да включва също така сътрудничество между една или повече държави членки или техни региони и една или повече държави или региони, или други територии извън Съюза. В сравнение с програмния период 2014—2020 г., обхващането на вътрешното и външното трансгранично сътрудничество по силата на настоящия регламент следва да доведе до значително опростяване и рационализиране на приложимите разпоредби за програмните органи в държавите членки и за партньорски органи и бенефициери извън Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Компонентът на транснационалното и морското сътрудничество следва да има за цел укрепване на сътрудничеството чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и обвързани с приоритетите на политиката на сближаване на Съюза, като следва също да включва морското трансгранично сътрудничество. Транснационалното сътрудничество следва да обхваща по-големи територии в континенталната част на Съюза, докато морското сътрудничество следва да обхваща териториите около морските басейни и да интегрира трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници през програмния период 2014—2020 г. Следва да се осигури максимална гъвкавост за продължаване на прилагането на досегашното морско трансгранично сътрудничество в рамките на по-широка рамка за морско сътрудничество, по-специално чрез определяне на обхванатата територия, специфичните цели за това сътрудничество, изискванията за партньорство по проекта и създаването на подпрограми и специални управителни комитети.
(6)  Компонентът на транснационалното и морското сътрудничество следва да има за цел укрепване на сътрудничеството чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и обвързани с приоритетите на политиката на сближаване на Съюза при пълно спазване на принципа на субсидиарност. Транснационалното сътрудничество следва да обхваща по-големи транснационални територии и когато е приложимо – териториите около морските басейни, които надхвърлят по географски обхват териториите по трансграничните програми.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат със съседните им държави и територии по най-ефективен и опростен начин.
(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден допълнителен специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат с трети държави и отвъдморски страни и територии (ОСТ) или с организации за регионална интеграция и сътрудничество по най-ефективен и опростен начин с оглед на техните специфични особености.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Въз основа на опита с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., компонентът на междурегионалното сътрудничество следва да се съсредоточи по-конкретно върху повишаването на ефективността на политиката на сближаване. Следователно този компонент следва да бъде ограничен до две програми — една за всички видове опит, иновационни подходи и изграждане на капацитет за програмите по двете цели и за насърчаване на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), създадени или които предстои да бъдат създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, и една — за подобряване на анализа на тенденциите в развитието. Сътрудничеството по проекти на цялата територия на Съюза следва да бъде включено в новия компонент на междурегионалните иновационни инвестиции и тясно свързано с изпълнението на Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“25, по-специално в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация или хранително-вкусовата промишленост. Накрая, интегрираното териториално развитие с акцент върху функционалните градски зони или градските зони следва да бъде концентрирано в рамките на програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и в един придружаващ инструмент — „Европейска инициатива за градовете“. Двете програми по компонента за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Съюза и също така следва да бъдат отворени за участието на трети държави.
(8)  Въз основа на положителния опит с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg, от една страна, и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., от друга страна, междурегионалното сътрудничество чрез обмена на опит и развитието на капацитет за програмите по двете цели („Европейско териториално сътрудничество“ и „Инвестиции за растеж и работни места“) сред градовете и регионите е важен компонент с оглед на намирането на съвместни решения в областта на политиката на сближаване и установяването на устойчиви партньорства. Поради това съществуващите програми, и по-специално насърчаването на сътрудничеството по проекти, включително насърчаването на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), както и макрорегионалните стратегии, следва да бъдат продължени.
__________________
24 Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).
25 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ — COM(2017) 376 final, 18.7.2017 г.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 8а (ново)
(8a)   Новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции следва да е основана на интелигентната специализация и да се използва в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация, кръговата икономика, социалните иновации, околната среда или хранително-вкусовата промишленост, и за подпомагане на лицата, участващи в стратегиите за интелигентна специализация, да образуват клъстери помежду си с цел да се увеличат иновациите и появата на иновативни продукти, процеси и екосистеми на европейския пазар. Данните сочат, че все още не е преодоляна системната неефективност на етапа на изпитване и утвърждаване в рамките на демонстрирането на нови технологии (напр. главни базови технологии), особено когато иновацията е резултат от интегрирането на допълнителни регионални специализации, вследствие на което се формират иновативни вериги за създаване на стойност. Тази неефективност е особено значима на етапа между пилотните проекти и пълното навлизане на пазара. В някои стратегически технологични и промишлени области МСП понастоящем не могат да разчитат на оптимална, открита и свързана паневропейска демонстрационна инфраструктура. Програмите по инициативата за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Европейския съюз и следва също така да бъдат отворени за участието на ОСТ, трети държави, техните региони и организации за регионална интеграция и сътрудничество, включително съседните най-отдалечени региони. Следва да се насърчават полезните взаимодействия между програмите за междурегионални иновационни инвестиции и други имащи отношение програми на ЕС, като програмите по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, програма „Хоризонт 2020“, цифровия единен пазар и програмата за единния пазар, тъй като те ще засилят въздействието на инвестициите и ще осигурят по-добра стойност за гражданите.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Следва да се определят обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26.
(9)  Следва да се определят общи обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26.
__________________
__________________
26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Необходимо е да продължи да се подпомага или, по целесъобразност, да се установява сътрудничество във всички негови измерения със съседните на Съюза трети държави, тъй като това сътрудничество е важен инструмент на политиката за регионално развитие и следва да бъде от полза за регионите на държавите членки, граничещи с трети държави. За тази цел ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и ПОСТ29 — следва да предоставят подпомагане по програми в областта на трансграничното, транснационалното и морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество. Подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се основава на реципрочност и пропорционалност. Независимо от това, подпомагането по линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС следва да се допълва от поне равностойни суми по ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС в рамките на максималната сума, определена в съответния правен акт, т.е. до 3% от финансовия пакет по ИПП III и до 4% от финансовия пакет по ИСРМС съгласно член 4, параграф 2, буква а) от ИСРМС.
(10)  Необходимо е да продължи да се подпомага или, по целесъобразност, да се установява сътрудничество във всички негови измерения със съседните на Съюза трети държави, тъй като това сътрудничество е важен инструмент на политиката за регионално развитие и следва да бъде от полза за регионите на държавите членки, граничещи с трети държави. За тази цел ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и ПОСТ29 — следва да предоставят подпомагане по програми в областта на трансграничното и транснационалното сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество. Подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се основава на реципрочност и пропорционалност. Независимо от това подпомагането по линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС следва да се допълва от поне равностойни суми по ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС в рамките на максималната сума, определена в съответния правен акт.
__________________
__________________
27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ОВ L xx, стр., г.).
27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ОВ L xx, стр., г.).
28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ОВ L xx, стр., г.).
28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ОВ L xx, стр., г.).
29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L xx, стр., г.).
29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L xx, стр., г.).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10а (ново)
(10a)   Специално внимание следва да бъде обърнато на регионите, които се превръщат в нови външни граници на Съюза, с цел обезпечаване на необходимата непрекъснатост на текущите програми за сътрудничество.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и прилагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.
(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията, както и на регионалното и местното развитие. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и полагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)
(12a)  Развитието на полезни взаимодействия с външните действия и програмите за развитие на Съюза следва също така да допринася за осигуряване на максимално въздействие, като същевременно се прилага принципът на съгласуваност на политиките за развитие, както е предвидено в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Осигуряването на съгласуваност във всички политики на Съюза е от решаващо значение за постигане на ЦУР.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  С оглед на специфичното положение на най-отдалечените региони на Съюза е необходимо да се приемат мерки относно условията, при които тези региони могат да имат достъп до структурните фондове. Поради това някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените региони, за да се опрости и засили сътрудничеството с техните съседи, като се вземе предвид Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“31.
(14)  С оглед на специфичното положение на най-отдалечените региони на Съюза е необходимо да се приемат мерки относно подобряването на условията, при които тези региони могат да имат достъп до структурните фондове. Поради това някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените региони, за да се опрости и засили тяхното сътрудничество с трети държави и ОСТ, като се вземе предвид Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“31.
_________________
_________________
31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017)0623 от 24.10.2017 г.
31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017)0623 от 24.10.2017 г.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)
(14a)  В настоящия регламент се установява възможността ОСТ да участват в програмите по линия на Interreg. Следва да се вземат предвид особеностите на отвъдморските страни и територии и предизвикателствата, пред които са изправени те, за да се улеснят ефективният им достъп и участие.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Необходимо е да се определят средствата, които ще бъдат разпределени за всеки от компонентите на Interreg, включително делът на всяка държава членка от общите суми за трансгранично, транснационално и морско сътрудничество, сътрудничество в най-отдалечените региони и междурегионално сътрудничество, потенциалът на разположение на държавите членки във връзка с гъвкавостта между компонентите. В сравнение с програмния период 2014—2020 г. делът на трансграничното сътрудничество следва да бъде намален, като същевременно се увеличи делът на транснационалното и морското сътрудничество, поради интегрирането на морското сътрудничество, и следва да се създаде нов компонент за сътрудничество в най-отдалечените региони.
(15)  Необходимо е да се определят средствата, които ще бъдат разпределени за всеки от компонентите на Interreg, включително делът на всяка държава членка от общите суми за трансгранично и транснационално сътрудничество, сътрудничество в най-отдалечените региони и междурегионално сътрудничество, потенциалът на разположение на държавите членки във връзка с гъвкавостта между компонентите. Предвид глобализацията сътрудничеството с цел увеличаване на инвестициите в повече работни места и растеж и съвместните инвестиции с други региони обаче следва да се определя и в зависимост от общите характеристики и амбиции, а не непременно от границите, поради което в отговор на състоянието на пазара в международен план следва да се предоставят достатъчно допълнителни средства за новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  В контекста на уникалните и особени обстоятелства на остров Ирландия и предвид подкрепата за сътрудничеството между Севера и Юга по Споразумението от Разпети петък, новата трансгранична програма „PEACE PLUS“ следва да продължи и доразвие работата на предходните програми между пограничните графства на Република Ирландия и Северна Ирландия. Като се има предвид нейното практическото значение е необходимо да се гарантира, че когато програмата действа в подкрепа на мира и помирението, ЕФРР следва също така да допринася за насърчаване на социалната, икономическата и регионалната стабилност в съответните региони, по-специално чрез действия за насърчаване на сближаването между общностите. Като се имат предвид специфичните особености на програмата, тя следва да се управлява по интегриран начин, като приносът на Обединеното кралство се включва в програмата като външен целеви приход. Освен това някои правила относно подбора на операции съгласно настоящия регламент следва да не се прилагат за посочената програма по отношение на операции за подпомагане на мира и помирението.
(18)  В контекста на уникалните и особени обстоятелства на остров Ирландия и предвид подкрепата за сътрудничеството между Севера и Юга по Споразумението от Разпети петък новата трансгранична програма „PEACE PLUS“ трябва да продължи и доразвие работата на предходните програми между пограничните графства на Република Ирландия и Северна Ирландия. Като се има предвид нейното практическо значение, е необходимо да се гарантира, че когато програмата действа в подкрепа на мира и помирението, ЕФРР следва също така да допринася за насърчаване на социалната, икономическата и регионалната стабилност и сътрудничеството в съответните региони, по-специално чрез действия за насърчаване на сближаването между общностите. Като се имат предвид специфичните особености на програмата, тя следва да се управлява по интегриран начин, като приносът на Обединеното кралство се включва в програмата като външен целеви приход. Освен това някои правила относно подбора на операции съгласно настоящия регламент следва да не се прилагат за посочената програма по отношение на операции за подпомагане на мира и помирението.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  С оглед постигане на максимално въздействие на Interreg, по-голямата част от подпомагането от страна на Съюза следва да се съсредоточи върху ограничен брой цели на политиката.
(20)  С оглед на постигане на максимално въздействие на Interreg, по-голямата част от подпомагането от страна на Съюза следва да се съсредоточи върху ограничен брой цели на политиката. Следва да се укрепят взаимодействията и допълняемостта между компонентите на Interreg.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Разпоредбите относно подготовката, одобрението и изменението на програмите по Interreg, както и относно териториалното развитие, подбора на операциите, мониторинга и оценката, програмните органи, одита на операциите, както и относно прозрачността и комуникацията следва да бъдат съобразени със специфичните особености на програмите по Interreg в сравнение с разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) [нов РОР].
(21)  Разпоредбите относно подготовката, одобрението и изменението на програмите по Interreg, както и относно териториалното развитие, подбора на операциите, мониторинга и оценката, програмните органи, одита на операциите, както и относно прозрачността и комуникацията, следва да бъдат съобразени със специфичните особености на програмите по Interreg в сравнение с разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) [нов РОР]. Тези специфични разпоредби следва да бъдат прости и ясни, за да се избегне свръхрегулирането и допълнителната административна тежест за държавите членки и бенефициерите.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Разпоредбите относно критериите за това операциите да бъдат считани за действително съвместни и основани на сътрудничество, относно партньорството в рамките на операция по Interreg и относно задълженията на водещия партньор, както е посочено по време на програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат продължени. При все това партньорите по Interreg следва да си сътрудничат по всичките четири измерения (разработване, изпълнение, осигуряване на персонал и финансиране), а при сътрудничеството в най-отдалечените региони — по три от четирите измерения, тъй като следва да бъде по-лесно да се комбинира подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране, както на ниво програми, така и на ниво операции.
(22)  Разпоредбите относно критериите за това операциите да бъдат считани за действително съвместни и основани на сътрудничество, относно партньорството в рамките на операция по Interreg и относно задълженията на водещия партньор, както е посочено по време на програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат продължени. Партньорите по Interreg следва да си сътрудничат при изпълнението и разработването , както и при осигуряването на персонал и/или финансирането и при сътрудничеството в най-отдалечените региони — по три от четирите измерения, тъй като следва да бъде по-лесно да се комбинира подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране, както на ниво програми, така и на ниво операции.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)
(22a)  В рамките на програмите за трансгранично сътрудничество междуличностните и малките по мащаб проекти са важен и успешен инструмент за преодоляването на пречките по границите и в трансгранично отношение, насърчаването на контактите между населението на местно равнище и приобщаването по този начин на граничните региони и техните граждани. Междуличностни и малки по мащаб проекти се изпълняват в много области, сред които култура, спорт, туризъм, общо и професионално образование, икономика, наука, опазване на околната среда и екология, здравеопазване, транспорт и малки инфраструктурни проекти, административно сътрудничество, дейности в областта на връзките с обществеността. Както беше посочено и в становището на Комитета на регионите, озаглавено „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“32, междуличностните и малките по мащаб проекти притежават голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на общата цел на програмите за трансгранично сътрудничество.
__________________
32 Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Необходимо е да се изяснят правилата, с които се регулират фондовете за малки проекти, които са били прилагани откакто Interreg съществува, но никога не са били обхванати от специални разпоредби. Както е изложено и в становището на Комитета на регионите „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“32, такива фондове за малки проекти играят важна роля за изграждане на доверие между гражданите и институциите, предлагат голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на цялостната цел на програмите за трансгранично сътрудничество чрез преодоляване на пречките по границите и приобщаване на граничните региони и техните граждани. С цел опростяване на управлението на финансирането на малки проекти за крайните получатели, които често не са свикнали да кандидатстват за средства от фондовете на Съюза, използването на опростени варианти за разходите и на еднократни суми следва да стане задължително под определен праг.
(23)  Откакто съществува Interreg, междуличностните и малките по мащаб проекти се подпомагат посредством фондове за малки проекти или подобни инструменти, които никога не са били обхванати от специални разпоредби, поради което е необходимо да се изяснят правилата, уреждащи тези фондове. С цел запазване на добавената стойност и предимствата на междуличностните и малките по мащаб проекти, включително по отношение на местното и регионалното развитие, както и с цел опростяване на управлението на финансирането на малки проекти за крайните получатели, които често не са свикнали да кандидатстват за средства от фондовете на Съюза, използването на опростени варианти за разходите и на еднократни суми следва да стане задължително под определен праг.
__________________
32 Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Поради участието на повече от една държава членка и произтичащите от това по-големи административни разходи, по-специално за проверки и превод, таванът на разходите за техническа помощ следва да бъде по-висок, отколкото по цел „Инвестиции за растеж и работни места“. С цел компенсиране на по-високите административни разходи държавите членки следва да се насърчават да намалят административната тежест, когато това е възможно, по отношение на изпълнението на съвместни проекти. Освен това програмите по Interreg с ограничено подпомагане от Съюза или програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да получат определена минимална сума за техническа помощ, за да се осигури достатъчно финансиране за ефективни дейности за техническа помощ.
(24)  Поради участието на повече от една държава членка и произтичащите от това по-големи административни разходи, включително за регионални звена за контакт (наричани още „антени“), които са важни звена за контакт за вносителите и изпълнителите на проекти и следователно функционират като директна връзка към съвместните секретариати или съответните органи, но по-специално за проверки и превод, таванът на разходите за техническа помощ следва да бъде по-висок, отколкото по цел „Инвестиции за растеж и работни места“. С цел компенсиране на по-високите административни разходи държавите членки следва да се насърчават да намалят административната тежест, когато това е възможно, по отношение на изпълнението на съвместни проекти. Освен това програмите по Interreg с ограничено подпомагане от Съюза или програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да получат определена минимална сума за техническа помощ, за да се осигури достатъчно финансиране за ефективни дейности за техническа помощ.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 25а (ново)
(25a)  С оглед на намаляването на административната тежест Комисията, държавите членки и регионите следва да работят в тясно сътрудничество, за да могат да използват подобрените пропорционални механизми за системата за управление и контрол на дадена програма по Interreg, посочени в член 77 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР].
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Държавите членки следва да бъдат поощрявани да възложат функциите на управляващия орган на ЕГТС или да възложат на такава група, като други трансгранични юридически лица, отговорността за управлението на една подпрограма, интегрирана териториална инвестиция или един или повече фондове за малки проекти или да действа като единствен партньор.
(27)  Когато е целесъобразно, държавите членки следва да делегират функциите на управляващия орган на нова или, когато е приложимо, на съществуваща ЕГТС или да възложат на такава група, като други трансгранични юридически лица, отговорността за управлението на една подпрограма или интегрирана териториална инвестиция или да действа като единствен партньор. Държавите членки следва да дадат възможност на регионалните и местните органи и на други публични органи в отделните държави членки да създават подобни групи за сътрудничество с юридическа правосубектност и следва да осигурят участието на местните и регионалните органи в тяхната дейност.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  С цел да продължи платежната верига, установена за програмния период 2014—2020 г., т.е. от Комисията до водещия партньор чрез сертифициращия орган, платежната верига следва да бъде продължена в рамките на счетоводната функция. Подпомагането от Съюза следва да се изплаща на водещия партньор, освен ако това би довело до двойни такси за конвертиране в евро и обратно в друга валута, или обратното, между водещия партньор и другите партньори.
(28)  С цел да продължи платежната верига, установена за програмния период 2014—2020 г., т.е. от Комисията до водещия партньор чрез сертифициращия орган, платежната верига следва да бъде продължена в рамките на счетоводната функция. Подпомагането от Съюза следва да се изплаща на водещия партньор, освен ако това би довело до двойни такси за конвертиране в евро и обратно в друга валута, или обратното, между водещия партньор и другите партньори. Освен ако не е указано друго, водещият партньор следва да се погрижи останалите партньори да получат пълния размер на финансирането от съответния фонд на Съюза в рамките на договорените между всички партньори срокове и съобразно същата процедура, прилагана по отношение на водещия партньор.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Съгласно член [63, параграф 9] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus] в специфичните за сектора правила се отчитат нуждите по програмите за европейско териториално сътрудничество (Interreg), по-специално по отношение на функцията по одит. Следователно разпоредбите относно годишното одитно становище, годишния контролен доклад и одитите на операциите следва да се опростят и адаптират към посочените програми, включващи повече от една държава членка.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Следва да се установи ясна верига на финансова отговорност по отношение на събирането на средства от единствения партньор или други партньори при установени нередности, чрез водещия партньор и управляващия орган до Комисията. Следва да се предвиди понасянето на отговорност от държавите членки, трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии (ОСТ), когато единственият партньор или други партньори или водещият партньор не са събрали средствата, т.е. държавата членка да възстанови средствата на управляващия орган. Следователно в рамките на програмите по Interreg не съществува възможност за неподлежащи на събиране суми на равнището на бенефициерите. Необходимо е обаче да се изяснят правилата, ако държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не възстанови средствата на управляващия орган. Следва да бъдат изяснени и задълженията на водещия партньор за събиране на средствата. По-специално на управляващия орган не следва да бъде позволено да задължи водещия партньор да започне съдебно производство в друга държава.
(30)  Следва да се установи ясна верига на финансова отговорност по отношение на събирането на средства от единствения партньор или други партньори при установени нередности, чрез водещия партньор и управляващия орган до Комисията. Следва да се предвиди понасянето на отговорност от държавите членки, трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии (ОСТ), когато единственият партньор или други партньори или водещият партньор не са възстановили средствата, т.е. държавата членка да възстанови средствата на управляващия орган. Следователно в рамките на програмите по Interreg не съществува възможност за неподлежащи на събиране суми на равнището на бенефициерите. Необходимо е обаче да се изяснят правилата, ако държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не възстанови средствата на управляващия орган. Следва да бъдат изяснени и задълженията на водещия партньор за събиране на средствата. Освен това свързаните със събиранията процедури следва да се определят и договарят от мониторинговия комитет. На управляващия орган обаче не следва да бъде позволено да задължи водещия партньор да започне съдебно производство в друга държава.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 30а (ново)
(30a)   Уместно е да се насърчава финансова дисциплина. Същевременно уредбата за отмяна на поетите бюджетни задължения следва да бъде съобразена със сложността на програмите по Interreg и тяхното изпълнение.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Макар програмите по Interreg с участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ да следва да се изпълняват при споделено управление, сътрудничеството в най-отдалечените региони може да се изпълнява при непряко управление. Следва да се определят специфични правила как да се прилагат тези програми, в своята цялост или частично, при непряко управление.
(32)  Макар програмите по Interreg с участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ да следва да се изпълняват при споделено управление, сътрудничеството в най-отдалечените региони може да се изпълнява при непряко управление. Следва да се определят специфични правила относно това как да се прилагат тези програми, в своята цялост или частично, при непряко управление.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват, когато това е приложимо, процедурите на Комитета, създаден съгласно Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.
(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това, по целесъобразност, програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват процедурите на Комитета, установени в Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 36а (ново)
(36a)  Насърчаването на европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е един от най-важните приоритети на политиката на сближаване на Съюза. Подкрепата за МСП за разходи по проекти по линия на ЕТС вече е групово освободена съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО). Специални разпоредби във връзка с регионалната помощ за инвестиции от страна на предприятията, независимо от техния размер, са включени също в Насоките за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. и в раздела за регионалната помощ от ОРГО. Като се вземе предвид натрупаният опит, помощта за проекти за европейско териториално сътрудничество следва да има ограничено влияние върху конкуренцията и търговията между държавите членки и поради това Комисията следва да може да обяви, че тази помощ е съвместима с вътрешния пазар и че финансирането, предоставено в подкрепа на проектите по линия на ЕТС, може да бъде групово освободено.
_____________________
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).
Насоки за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ C 209, 23.7.2013 г., стр. 1).
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящия регламент се определят правилата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) с оглед насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в рамките на Съюза и между държавите членки и съседни трети държави, партньорски държави, други територии или отвъдморски страни и територии (ОСТ) съответно.
1.  С настоящия регламент се определят правилата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) с оглед на насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и техните региони в рамките на Съюза и между държавите членки, техните региони и трети държави, партньорски държави, други територии или отвъдморски страни и територии (ОСТ) или съответно организации за регионална интеграция и сътрудничество или група от трети държави, членуващи в регионална организация.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
(4)  „трансгранично юридическо лице“ означава юридическо лице, учредено в съответствие със законодателството на една от участващите държави в програма по Interreg, при условие че е създадено от териториални органи или други организации от поне две участващи държави.
(4)  „трансгранично юридическо лице“ означава юридическо лице, в т.ч. еврорегион, учредено в съответствие със законодателството на една от участващите държави в програма по Interreg, при условие че е създадено от териториални органи или други организации от поне две участващи държави.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4a (нова)
(4a)  „организация за регионална интеграция и сътрудничество“ означава група от държави членки или региони в една и съща географска област, чиято цел е по-тясно сътрудничество по въпроси от общ интерес.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – уводна част
(1)  трансграничното сътрудничество между съседни региони за насърчаване на интегрирано регионално развитие (компонент 1):
(1)  трансграничното сътрудничество между съседни региони за насърчаване на интегрирано и хармонично регионално развитие (компонент 1):
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а
a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или
a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б – уводна част
б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:
б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
(2)  транснационалното и морското сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в Гренландия, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция („компонент 2“; когато се отнася само до транснационално сътрудничество: „компонент 2A“; когато се отнася само до морско сътрудничество: „компонент 2Б“);
(2)  транснационалното сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в ОСТ, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция („компонент 2“);
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3
(3)  сътрудничеството между най-отдалечените региони и между тях и съседните им трети държави или партньорски държави или ОСТ, или няколко от тях, за улесняване на тяхната регионална интеграция в рамките на тяхната група съседни държави (компонент 3);
(3)  сътрудничеството между най-отдалечените региони и между тях и съседните им трети държави или партньорски държави или ОСТ, или организации за регионална интеграция и сътрудничество, или няколко от тях, за улесняване на тяхната регионална интеграция и хармонично развитие в рамките на тяхната група съседни държави (компонент 3);
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iа (нова)
ia)  изпълнението на общи междурегионални проекти за развитие;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iб (нова)
iб)  развитието на капацитет между партньорите в целия Съюз във връзка с:
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiа (нова)
iia)  установяването и разпространението на добри практики с оглед на тяхното прехвърляне предимно към оперативни програми в рамките на целта „Инвестиции за растеж и работни места“;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiб (нова)
iiб)  обмен на опит за установяване, прехвърляне и разпространение на най-добри практики в областта на устойчивото развитие на градските райони, включително връзките между градските и селските райони;
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiiа (нова)
iiiа)  създаването, функционирането и използването на европейския трансграничен механизъм съгласно посоченото в Регламент (ЕС) .../... [нов европейски трансграничен механизъм];
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 5
(5)  междурегионалните иновационни инвестиции чрез търговската реализация и разгръщането на междурегионални иновационни проекти, които са с потенциал за стимулиране на развитието на европейските вериги за създаване на стойност (компонент 5).
заличава се
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Що се отнася до трансграничното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 по NUTS на Съюза по всички вътрешни и външни сухопътни граници с трети държави или партньорски държави.
1.  Що се отнася до трансграничното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 по NUTS на Съюза по всички вътрешни и външни сухопътни или морски граници с трети държави или партньорски държави, без да се засягат евентуалните корекции, необходими с цел да се гарантира постигнатото сближаване и приемственост в районите по програмите за сътрудничество, определени за програмния период 2014 – 2020 г.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Регионите по морските граници, които са свързани над морето чрез фиксирана връзка, също се подпомагат по линия на трансграничното сътрудничество.
заличава се
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Програмите по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество могат да обхващат региони в Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, които са равностойни на региони от ниво 3 по NUTS, както и Лихтенщайн, Андора и Монако.
3.  Програмите по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество могат да обхващат региони в Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, които са равностойни на региони от ниво 3 по NUTS, както и Лихтенщайн, Андора, Монако и Сан Марино.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  Що се отнася до външното трансгранично сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ИПП III или на ИСРМС, са регионите от ниво 3 по NUTS на съответната партньорска държава или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони по всички сухопътни граници между държавите членки и партньорските държави, допустими съгласно ИПП III или ИСРМС.
4.  Що се отнася до външното трансгранично сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ИПП III или на ИСРМС, са регионите от ниво 3 по NUTS на съответната партньорска държава или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони по всички сухопътни или морски граници между държавите членки и партньорските държави, допустими съгласно ИПП III или ИСРМС.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 5 – заглавие
5 Географско покритие на транснационалното и морското сътрудничество
Географско покритие на транснационалното сътрудничество
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Що се отнася до транснационалното и морското сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, обхващащи съседни функционални области, като се вземат предвид, когато е приложимо, макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни.
1.  Що се отнася до транснационалното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, обхващащи съседни функционални области, без да се засягат евентуалните корекции, необходими с цел да се гарантира постигнатото сближаване и приемственост в районите по програмите за сътрудничество, определени за програмния период 2014 – 2020 г., и като се вземат предвид, когато е приложимо, макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Програмите по Interreg за транснационално и морско сътрудничество могат да обхващат:
Програмите по Interreg за транснационално сътрудничество могат да обхващат:
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  Гренландия;
б)  ОСТ, които ползват подкрепата, предоставяна по линия на ПОСТ;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Регионите, третите държави или партньорските държави, изброени в параграф 2, се региони от ниво 2 по NUTS или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони.
3.  Регионите, третите държави, партньорските държави или ОСТ, изброени в параграф 2, са региони от ниво 2 по NUTS или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Програмите по Interreg в най-отдалечените региони могат да обхващат съседни партньорски държави, подпомагани по линия на ИСРМС, или ОСТ, подпомагани по линия на ПОСТ, или и двете.
2.  Програмите по Interreg в най-отдалечените региони могат да обхващат партньорски държави, подпомагани по линия на ИСРМС, ОСТ, подпомагани по линия на ПОСТ, организации за регионално сътрудничество или комбинация от две или всичките три възможности.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 7 – заглавие
Географско покритие на междурегионалното сътрудничество и междурегионалните иновационни инвестиции
Географско покритие на междурегионалното сътрудничество
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Цялата територия на Съюза се ползва от подпомагане по линия на ЕФРР за всяка програма по компонент 4 на Interreg или за междурегионалните иновационни инвестиции по компонент 5.
1.  Цялата територия на Съюза се ползва от подпомагане по линия на ЕФРР, включително най-отдалечените региони, за всяка програма по компонент 4 на Interreg.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Програмите по компонент 4 на Interreg могат да обхващат цялата територия или част от територията на третите държави, партньорските държави, други територии или ОСТ, посочени в членове 4, 5 и 6, независимо дали те се подпомагат по линия на инструментите на ЕС за външно финансиране.
2.  Програмите по компонент 4 на Interreg могат да обхващат цялата територия или част от територията на третите държави, партньорските държави, други територии или ОСТ, посочени в членове 4, 5 и 6, независимо дали те се подпомагат по линия на инструментите на ЕС за външно финансиране. Третите държави могат да участват в тези програми, при условие че предоставят част от финансирането под формата на външни целеви приходи.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Актът за изпълнение, посочен в параграф 1, съдържа също така списък на тези региони от ниво 3 по NUTS на Съюза, които се вземат предвид при разпределянето на средства от ЕФРР за трансгранично сътрудничество по всички вътрешни граници и по външните граници, обхванати от инструментите на ЕС за външно финансиране, както и списък на тези региони от ниво 3 по NUTS, които се вземат предвид за целите на разпределянето по компонент 2Б и са посочени в член 9, параграф 3, буква а).
2.  Актът за изпълнение, посочен в параграф 1, съдържа също така списък на тези региони от ниво 3 по NUTS на Съюза, които се вземат предвид при разпределянето на средства от ЕФРР за трансгранично сътрудничество по всички вътрешни граници и по външните граници, обхванати от инструментите на ЕС за външно финансиране.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Региони на трети държави или на партньорски държави или територии извън Съюза, които не получават подпомагане по линия на ЕФРР или на инструмент на ЕС за външно финансиране, също се упоменават в списъка, посочен в параграф 1.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Ресурсите по линия на ЕФРР за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 8 430 000 000 EUR от общите налични ресурси за поемане на бюджетни задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд за програмния период 2021—2027 г., посочени в член [102, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР].
1.  Ресурсите за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 11 165 910 000 EUR (по цени от 2018 г.) от общите налични ресурси за поемане на бюджетни задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд за програмния период 2021—2027 г., посочени в член [103, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР].
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – уводна част
2.  Ресурсите, посочени в параграф 1, се разпределят, както следва:
2.  10 195 910 000 EUR (91,31%) от ресурсите, посочени в параграф 1, се разпределят, както следва:
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а
a)  52,7% (т.е. общо 4 440 000 000 EUR) за трансгранично сътрудничество (компонент 1);
a)  7 500 000 000 EUR (67,16%) за трансгранично сътрудничество (компонент 1);
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б
б)  31,4% (т.е. общо 2 649 900 000 EUR) за транснационално и морско сътрудничество (компонент 2);
б)  1 973 600 880 EUR (17,68%) за транснационално сътрудничество (компонент 2);
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в
в)  3,2% (т.е. общо 270 100 000 EUR) за сътрудничество в най-отдалечените региони (компонент 3);
в)  357 309 120 EUR (3,2%) за сътрудничество в най-отдалечените региони (компонент 3);
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г
г)  1,2% (т.е. общо 100 000 000 EUR) за междурегионално сътрудничество (компонент 4);
г)  365 000 000 EUR (3,27%) за междурегионално сътрудничество (компонент 4);
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква д
д)  11,5% (т.е. общо 970 000 000 EUR) за междурегионални иновационни инвестиции (компонент 5).
заличава се
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква а
a)  регионите от ниво 3 по NUTS за компонент 1 и тези региони от ниво 3 по NUTS за компонент 2Б, включени в акта за изпълнение съгласно член 8, параграф 2;
a)  регионите от ниво 3 по NUTS за компонент 1, включени в акта за изпълнение съгласно член 8, параграф 2;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква б
б)  регионите от ниво 2 по NUTS за компоненти 2А и 3.
б)  регионите от ниво 2 по NUTS за компонент 2.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква бa (нова)
ба)  регионите от нива 2 и 3 по NUTS за компонент 3.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5a (нов)
5a.  Сума в размер на 970 000 000 EUR (8,69%) от ресурсите по параграф 1 се разпределя за новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции, посочена в член 15а (нов).
В случай че до 31 декември 2026 г. Комисията не е поела бюджетни задължения за всички налични ресурси по параграф 1 за подбрани в рамките на инициативата проекти, неусвоените средства се преразпределят пропорционално между компоненти 1 – 4.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1
Подпомагането от ЕФРР за отделните външни трансгранични програми по Interreg се предоставя, при условие че от ТГС по ИПП ІІІ и от ТГС по ИСРМС бъдат предоставени равностойни суми съгласно приложимите стратегически програмни документи. По отношение на еквивалентността се прилага максимална сума, определена в законодателния акт за ИПП ІІІ или ИСРМС.
Подпомагането от ЕФРР за отделните външни трансгранични програми по Interreg се предоставя, при условие че от ТГС по ИПП ІІІ и от ТГС по ИСРМС бъдат предоставени поне равностойни суми съгласно приложимите стратегически програмни документи. По отношение на вноската се прилага максимална сума, определена в законодателния акт за ИПП ІІІ или ИСРМС.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  програмата по Interreg не може да бъде изпълнена съгласно плана поради възникнали проблеми в отношенията между участващите държави.
б)  в надлежно обосновани случаи, когато програмата по Interreg не може да бъде изпълнена съгласно плана поради възникнали сериозни проблеми в отношенията между участващите държави.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1
По отношение на програма по компонент 2 на Interreg, която вече е одобрена от Комисията, участието на партньорска държава или на Гренландия се прекратява, ако е изпълнено едно от условията, посочени в параграф 3, първа алинея, букви а) и б).
По отношение на програма по компонент 2 на Interreg, която вече е одобрена от Комисията, участието на партньорска държава или на ОСТ се прекратява, ако е изпълнено едно от условията, посочени в параграф 3, първа алинея, букви а) и б).
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква а
a)  програмата по Interreg да бъде прекратена изцяло, по-специално когато основните общи предизвикателства пред развитието не могат да бъдат разрешени без участието на посочената партньорска държава или на Гренландия;
a)  програмата по Interreg да бъде прекратена изцяло, по-специално когато основните общи предизвикателства пред развитието не могат да бъдат разрешени без участието на посочената партньорска държава или на ОСТ;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква в
в)  програмата по Interreg да продължи без участието на посочената партньорска държава или на Гренландия.
в)  програмата по Interreg да продължи без участието на посочената партньорска държава или на ОСТ.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6
6.  Когато трета държава или партньорска държава, даваща принос за програма по Interreg с национални ресурси, които не представляват национално съфинансиране на подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, намали посочения принос по време на изпълнението на програмата по Interreg — било то като цяло или по отношение на съвместни операции, които вече са избрани и са получили документа, предвиден в член 22, параграф 6 — участващата(ите) държава(и) членка(и) изискват да се приложи единият от вариантите, посочени в параграф 4, втора алинея.
6.  Когато трета държава, партньорска държава или ОСТ, участваща във финансирането на програма по Interreg с национални ресурси, които не представляват национално съфинансиране на подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, намали посочената вноска по време на изпълнението на програмата по Interreg — било то като цяло или по отношение на съвместни операции, които вече са избрани и са получили документа, предвиден в член 22, параграф 6 — участващата(ите) държава(и) членка(и) изисква(т) да се приложи единият от вариантите, посочени в параграф 4, втора алинея от настоящия член.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Процентът на съфинансиране на равнището на всяка програма по Interreg не може да бъде по-голям от 70%, освен ако по отношение на външните трансгранични програми или програмите по компонент 3 на Interreg се определи по-висок процент съответно в регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] или Решение [ПОСТ] на Съвета или във всеки друг акт, приет на тяхно основание.
Процентът на съфинансиране на равнището на всяка програма по Interreg не може да бъде по-голям от 80%, освен ако по отношение на външните трансгранични програми или програмите по компонент 3 на Interreg се определи по-висок процент съответно в регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] или Решение [ПОСТ] на Съвета или във всеки друг акт, приет на тяхно основание.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – уводна част
3.  В допълнение към специфичните цели на ЕФРР, определени в член [2] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и, където е приложимо, външните финансови инструменти на Съюза също могат да предоставят принос за специфичните цели по ЦП 4, както следва:
3.  В допълнение към специфичните цели на ЕФРР, определени в член [2] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и където е приложимо, външните финансови инструменти на Съюза също предоставят принос за специфичните цели по ЦП 4, както следва:
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква а – уводна част
a)  по програми по компонент 1 и на Interreg:
a)  по програми по компонент 1 и 2 на Interreg:
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква а – подточка ii
ii)  утвърждаване на ефикасна публична администрация чрез насърчаване на правно и административно сътрудничество и сътрудничество между гражданите и институциите, по-специално с оглед на преодоляване на правни и други пречки в граничните региони;
ii)  утвърждаване на ефикасна публична администрация чрез насърчаване на правно и административно сътрудничество и сътрудничество между гражданите, включително междуличностни проекти, участниците от гражданското общество и институциите, по-специално с оглед на преодоляване на правни и други пречки в граничните региони;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5
5.  По външните програми за трансгранично сътрудничество и по програмите по компоненти 2 и 3 на Interreg ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране дават също така принос за външната специфична цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита на мигрантите.
5.  По програмите по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg ЕФРР и където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране може да дават също така принос за специфичната цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита и икономическа и социална интеграция на мигрантите и бежанците, ползващи се с международна закрила.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Допълнително 15% от средствата от ЕФРР и, където е приложимо, от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, за всяка една програма по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, се разпределят за специфичната цел по Interreg „по-добро управление на Interreg“ или върху външната специфична цел по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“.
2.  До 15% от средствата от ЕФРР и където е приложимо, от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ за всяка една програма по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, се разпределят за специфичната цел по Interreg „по-добро управление на Interreg“, а до 10% може да бъдат разпределени за специфичната цел по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  Когато с програма по компонент на Interreg се подпомага макрорегионална стратегия, общата сума от ЕФРР и, където е приложимо, общата разпределена сума от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, се планират за целите на същата стратегия.
3.  Когато с програма по компонент 1 или 2 на Interreg се подпомага макрорегионална стратегия или стратегия за морски басейн, най-малко 80% от сумата от ЕФРР и където е приложимо, част от разпределената сума от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, допринасят за целите на същата стратегия.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  Когато с програма по компонент 2Б на Interreg се подпомага макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни, поне 70% от общата сума от ЕФРР и където е приложимо, разпределената сума от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, се разпределят за целите на същата стратегия.
заличава се
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 15a (нов)
Член 15а
Междурегионални иновационни инвестиции
1.  Средствата, посочени в член 9, параграф 5а (нов), се разпределят за нова инициатива за междурегионални иновационни инвестиции, предназначена за:
a)  търговска реализация и разгръщане на общи иновационни проекти, които са с потенциал за стимулиране на развитието на европейските вериги за създаване на стойност;
б)  обединяване на изследователи, предприятия, организации на гражданското общество и публични администрации, участващи в стратегии за интелигентна специализация и социални иновации на национално или регионално равнище;
в)  пилотни проекти, чиято цел е да определят или подлагат на изпитвания нови решения на регионално и местно равнище в областта на развитието, които се основават на стратегиите за интелигентна специализация; или
г)  обмен на опит в областта на иновациите с цел извличане на ползи от опита, придобит в рамките на регионалното или местното развитие.
2.  За да се спази принципът за европейско териториално сближаване, с приблизително еднакъв дял от финансовите средства, тези инвестиции са насочени към създаването на връзки между по-слабо развитите и водещите региони чрез увеличаване на капацитета за интегриране и повишаване на съществуваща или новосъздадена стойност от ЕС на регионалните иновационни екосистеми в по-слабо развитите региони, а също така и на капацитета за участие в партньорства с други региони.
3.  Комисията осъществява тези инвестиции при пряко или непряко управление. При определянето на дългосрочната работна програма и съответните покани работата ѝ се подпомага от експертна група.
4.  Цялата територия на Съюза се подпомага от ЕФРР с оглед на междурегионалните иновационни инвестиции. Третите държави могат да участват в тези инвестиции, при условие че допринасят за финансирането под формата на външни целеви приходи.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  Целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява посредством програмите по Interreg при споделено управление, с изключение на програмите по компонент 3, които могат да се изпълняват в своята цялост или частично при непряко управление, и програмите по компонент 5, които се изпълняват при пряко или непряко управление.
1.  Целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява посредством програмите по Interreg при споделено управление, с изключение на програмите по компонент 3, които могат да се изпълняват в своята цялост или частично при непряко управление след консултации със заинтересованите страни.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
2.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ изготвят програма по Interreg в съответствие с образеца от приложението, за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.
2.  Участващите държави членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество изготвят програма по Interreg в съответствие с образеца от приложението, за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1
Участващите държави членки изготвят програма по Interreg в сътрудничество с партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР].
Участващите държави членки изготвят програма по Interreg в сътрудничество с партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР]. При подготовката на програмите по Interreg в рамките на макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни държавите членки и партньорите по програмите следва да вземат предвид тематичните приоритети на съответните макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни и да се консултират със съответните участници. Държавите членки и партньорите по програмите създават предварителен механизъм, който да гарантира, че всички участници на равнище макрорегион и морски басейн, органите на програмите по ETC, регионите и държавите ще проведат обсъждания в началото на програмния период, за да вземат съвместно решение относно приоритетите за всяка програма. Ако е целесъобразно, тези приоритети се привеждат в съответствие с плановете за действие в рамките на макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1
Държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, представя програма по Interreg пред Комисията до [датата на влизане в сила плюс девет месеца] от името на всички участващи държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ.
Държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, представя една или повече програми по Interreg пред Комисията до [датата на влизане в сила плюс дванадесет месеца] от името на всички участващи държави членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 2
Независимо от това, програма по Interreg, включваща подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране, се представя от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, не по-късно от шест месеца след приемането от страна на Комисията на съответния стратегически програмен документ съгласно член 10, параграф 1 или когато това се изисква съгласно съответния основен акт на един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.
Независимо от това програма по Interreg, включваща подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране, се представя от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, не по-късно от дванадесет месеца след приемането от страна на Комисията на съответния стратегически програмен документ съгласно член 10, параграф 1 или когато това се изисква съгласно съответния основен акт на един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
3.  В надлежно обосновани случаи и със съгласието на Комисията, с цел увеличаване на ефикасността на изпълнението на програмата и постигането на по-мащабни операции, съответната държава членка може да реши да прехвърли на програмите по Interreg до [x]% от сумата на разпределените средства от ЕФРР за съответната програма по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за същия регион. Прехвърлената сума представлява отделен приоритет или отделни приоритети.
3.  С цел увеличаване на ефикасността на изпълнението на програмата и постигането на по-мащабни операции, съответната държава членка може да реши да прехвърли на програмите по Interreg до 20% от сумата на разпределените средства от ЕФРР за съответната програма по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за същия регион. Всяка държава членка съобщава предварително на Комисията, че възнамерява да се възползва от тази възможност за прехвърляне, и излага пред нея мотивите за решението си. Прехвърлената сума представлява отделен приоритет или отделни приоритети.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква б – уводна част
б)  обобщение на основните общи предизвикателства, като се вземат предвид:
б)  обобщение на основните общи предизвикателства, като се вземат предвид по-специално:
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка ii
ii)  съвместните инвестиционни потребности и взаимно допълване с други форми на подпомагане;
ii)  съвместните инвестиционни потребности и взаимно допълване с други форми на подпомагане и потенциалните полезни взаимодействия, които трябва да бъдат постигнати;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка iii
iii)  извлечените поуки от опита в миналото;
iii)  извлечените поуки от опита в миналото и начинът, по който те са взети предвид в програмата;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква в
в)  обосновка за избраните цели на политиката и специфичните цели на Interreg, съответните приоритети, специфични цели и форми на подпомагане, разглеждане, когато е целесъобразно, на липсващите връзки в трансграничната инфраструктура;
в)  обосновка за избраните цели на политиката и специфичните цели на Interreg, съответните приоритети и разглеждане, когато е целесъобразно, на липсващите връзки в трансграничната инфраструктура;
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка i
i)  съответните видове дейности, включително списък на планираните операции от стратегическо значение, и очакваният им принос за тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, когато е целесъобразно;
i)  съответните видове дейности, включително списък на планираните операции от стратегическо значение, и очакваният им принос за тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, когато е целесъобразно, съответно наборът от критерии и съответстващите прозрачни критерии за подбор за тези операции;
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка iii
iii)  основните целеви групи;
заличава се
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка v
v)  планираното използване на финансови инструменти;
заличава се
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 – буква а – подточка iii
iii)  за програми по компонент 2 на Interreg, подпомагани от ПОСТ, разпределение по инструменти за финансиране („ЕФРР“ и „ПОСТ Гренландия“);
iii)  за програми по компонент 2 на Interreg, подпомагани от ПОСТ, разпределение по инструменти за финансиране („ЕФРР“ и „ПОСТ“);
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 – буква б
б)  по отношение на таблицата, посочена в параграф 4, буква ж), подточка ii), тя включва само сумите за годините 2021—2025.
заличава се
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 7 – буква б
б)  се установява процедурата за създаване на съвместен секретариат;
б)  се установява процедурата за създаване на съвместен секретариат и когато е приложимо, се подкрепят структури за управление в държавите членки или в трети държави;
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Комисията оценява всяка програма по Interreg и съответствието ѝ с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент, а в случай на подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране и когато е приложимо — нейната съгласуваност с многогодишния стратегически документ съгласно член 10, параграф 1 или съответната стратегическа програмна рамка съгласно съответния основен акт на един или повече от посочените инструменти.
1.  Комисията оценява в условията на пълна прозрачност всяка програма по Interreg и съответствието ѝ с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент, а в случай на подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране и когато е приложимо — нейната съгласуваност с многогодишния стратегически документ съгласно член 10, параграф 1 от настоящия регламент или съответната стратегическа програмна рамка съгласно съответния основен акт на един или повече от посочените инструменти.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ правят преглед на програмата по Interreg, като вземат предвид коментарите, направени от Комисията.
3.  Участващите държави членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество правят преглед на програмата по Interreg, като вземат предвид коментарите, направени от Комисията.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
4.  Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с който тя одобрява всяка програма по Interreg, не по-късно от шест месеца след датата на представяне на програмата от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган.
4.  Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с който тя одобрява всяка програма по Interreg, не по-късно от три месеца след датата на представяне на преразгледаната програма от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  Държавата членка, която е домакин на управляващия орган, може да представи мотивирано искане за изменение на програма по Interreg заедно с изменената програма, в която се определя очакваното въздействие на това изменение върху постигането на целите.
1.  След консултация с местните и регионалните органи и в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР)] държавата членка, която е домакин на управляващия орган, може да представи мотивирано искане за изменение на програма по Interreg заедно с изменената програма, в която се определя очакваното въздействие на това изменение върху постигането на целите.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Комисията оценява съответствието на изменението с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент и може да направи коментари в рамките на три месеца от представянето на изменената програма.
2.  Комисията оценява съответствието на изменението с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент и може да направи коментари в рамките на един месец от представянето на изменената програма.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
3.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ правят преглед на изменената програма и вземат предвид коментарите, направени от Комисията.
3.  Участващите държави членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество правят преглед на изменената програма и вземат предвид коментарите, направени от Комисията.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
4.  Комисията одобрява изменението на дадена програма по Interreg не по-късно от шест месеца след представянето му от държавата членка.
4.  Комисията одобрява изменението на дадена програма по Interreg не по-късно от три месеца след представянето му от държавата членка.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 1
По време на програмния период държавата членка може да прехвърли до 5% от първоначално разпределената сума по даден приоритет и не повече от 3% от бюджета на програмата към друг приоритет на същата програма по Interreg.
След консултация с местните и регионалните органи и в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] по време на програмния период държавата членка може да прехвърли до 10% от първоначално разпределената сума по даден приоритет и не повече от 5% от бюджета на програмата към друг приоритет на същата програма по Interreg.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 2
Посоченият мониторингов комитет може да създаде един или, по-специално в случай на подпрограми, повече управителни комитети, които действат под негова отговорност по отношение на подбора на операции.
Посоченият мониторингов комитет може да създаде един или, по-специално в случай на подпрограми, повече управителни комитети, които действат под негова отговорност по отношение на подбора на операции. Управителните комитети прилагат принципа на партньорство, определен в член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР], и включват партньори от всички участващи държави членки.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3
3.  Управляващият орган се консултира с Комисията и взема предвид коментарите ѝ преди първоначалното представяне на критериите за подбор пред мониторинговия комитет или, когато е приложимо, управителния комитет. Същото се отнася и за всички последващи изменения на посочените критерии.
3.  Управляващият орган уведомява Комисията преди първоначалното представяне на критериите за подбор пред мониторинговия комитет или, когато е приложимо, управителния комитет. Същото се отнася и за всички последващи изменения на посочените критерии.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – уводна част
4.  При подбора на операции мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет:
4.  Преди мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет да подбере операции, управляващият орган:
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 2
В този документ се посочват също така задълженията на водещия партньор по отношение на събиранията съгласно член 50. Тези задължения се определят от мониторинговия комитет. Независимо от това, водещ партньор, намиращ се в държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ, различна от тази на своя партньор, не е длъжен да извършва събиране чрез съдебно производство.
В този документ се посочват също така задълженията на водещия партньор по отношение на събиранията съгласно член 50. Свързаните със събиранията процедури се определят и договарят от мониторинговия комитет. Независимо от това, водещ партньор, намиращ се в държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ, различна от тази на своя партньор, не е длъжен да извършва събиране чрез съдебно производство.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1
В операции, подбрани по компоненти 1, 2 и 3, участват участници от поне две участващи държави, поне един от които е бенефициер от държава членка.
В операции, подбрани по компоненти 1, 2 и 3, участват участници от поне две участващи държави или ОСТ, поне един от които е бенефициер от държава членка.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
2.  Операция по Interreg може да се изпълнява на територията на една-единствена държава, при условие че въздействието и ползите за програмния район са посочени в заявлението за операцията.
2.  Операция по Interreg може да се изпълнява на територията на една-единствена държава или ОСТ, при условие че въздействието и ползите за програмния район са посочени в заявлението за операцията.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1
Партньорите си сътрудничат при разработването, изпълнението, осигуряването на персонал и финансирането на операциите по Interreg.
Партньорите си сътрудничат при разработването и изпълнението, както и при осигуряването на персонал и/или финансирането на операциите по Interreg. Полага се усилие за ограничаване на броя на партньорите за всяка операция по Interreg до не повече от десетима.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2
За операции по програми по компонент 3 на Interreg се изисква партньорите от най-отдалечените региони и трети държави, партньорски държави или ОСТ да си сътрудничат само по три от четирите измерения, посочени в първа алинея.
За операции по програми по компонент 3 на Interreg се изисква партньорите от най-отдалечените региони и от трети държави, партньорски държави или ОСТ да си сътрудничат само по две от четирите измерения, посочени в първа алинея.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6 – алинея 1
Трансгранично юридическо лице или ЕГТС може да бъде единствен партньор в операция по програмите по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, при условие че неговите членове включват партньори от поне две участващи държави.
Трансгранично юридическо лице или ЕГТС може да бъде единствен партньор в операция по програмите по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, при условие че неговите членове включват партньори от поне две участващи държави или ОСТ.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 7 – алинея 2
Единственият партньор обаче може да бъде регистриран в държава членка, неучастваща в същата програма, при положение че са изпълнени условията по член 23.
заличава се
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1
Приносът от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране за фонд за малки проекти в рамките на определена програма по Interreg не може да надхвърля 20 000 000 EUR или 15% от общия размер на отпуснатите средства за програмата по Interreg, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска.
Общият принос от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране за един или повече фондове за малки проекти в рамките на определена програма по Interreg не може да надхвърля 20% от общия размер на отпуснатите средства за програмата по Interreg и възлиза на поне 3% от общия размер на отпуснатите средства в случая на програма по Interreg за трансгранично сътрудничество.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2
2.  Бенефициерът на фонд за малки проекти е трансгранично юридическо лице или ЕГТС.
2.  Бенефициерът на фонд за малки проекти е публичноправна или частноправна организация, субект със или без правосубектност или физическо лице, отговарящо за започването на операциите или за започването и изпълнението им.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5
5.  Разходите за персонал и непреките разходи, генерирани на ниво бенефициер за управлението на фонда за малки проекти, не надвишават 20% от общия размер на допустимите разходи за съответния фонд за малки проекти.
5.  Разходите за персонал и други преки разходи, съответстващи на категориите разходи в членове 39 – 42, както и непреките разходи, генерирани на ниво бенефициер за управлението на фонда или фондовете за малки проекти, не надвишават 20% от общия размер на допустимите разходи за съответния фонд или фондове за малки проекти.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 6 – алинея 1
Когато публичният принос за даден малък проект не надвишава 100 000 EUR, приносът от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране е под формата на единични разходи, еднократни суми или единни ставки, с изключение на проектите, за които подпомагането представлява държавна помощ.
Когато публичното финансиране за даден малък проект не надвишава 100 000 EUR, финансирането от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране е под формата на единични разходи, еднократни суми или единни ставки.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 6 – алинея 1а (нова)
Когато общите разходи за всяка операция не надвишават 100 000 EUR, размерът на помощта за един или повече малки проекти може да се определи въз основа на проектобюджет, изготвен за всеки отделен случай и одобрен предварително от органа, извършващ подбора на съответната операция.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2
2.  Освен ако в споразуменията по параграф 1, буква а) не е предвидено друго, водещият партньор гарантира, че останалите партньори получават общата сума на предоставения от съответния фонд на Съюза принос възможно най-бързо и изцяло. Не се приспада или удържа каквато и да е сума и не се начислява специална такса или друга такса със същия ефект, която би намалила тези суми за останалите партньори.
2.  Освен ако в споразуменията по параграф 1, буква а) не е предвидено друго, водещият партньор гарантира, че останалите партньори получават общата сума на предоставеното от съответния фонд на Съюза финансиране изцяло и в рамките на договорените между всички партньори срокове и съобразно същата процедура, прилагана по отношение на водещия партньор. Не се приспада или удържа каквато и да е сума и не се начислява специална такса или друга такса със същия ефект, която би намалила тези суми за останалите партньори.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1
Всеки бенефициер в държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ, участващ в програма по Interreg, може да бъде определен за водещ партньор.
Всеки бенефициер в държава членка, участващ в програма по Interreg, може да бъде определен за водещ партньор.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 2
Независимо от това държавите членки, третите държави, партньорските държави или ОСТ, участващи в дадена програма по Interreg, могат да се споразумеят, че даден партньор, който не получава подпомагане от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, може да бъде определен за водещ партньор.
заличава се
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1
1.  Техническата помощ за всяка програма по Interreg се възстановява под формата на единна ставка, чрез прилагане на процентите, посочени в параграф 2, към допустимите разходи, включени във всяко заявление за плащане в съответствие с [член 85, параграф 3, букви а) или в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР], по целесъобразност.
1.  Техническата помощ за всяка програма по Interreg се възстановява под формата на единна ставка, чрез прилагане на процентите, посочени в параграф 2, за 2021 и 2022 г. към годишните вноски от предварителното финансиране съобразно букви а) и б) от член 49, параграф 2 от настоящия регламент и след това към допустимите разходи, включени във всяко заявление за плащане в съответствие с [член 85, параграф 3, букви а) или в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР], по целесъобразност за следващите години.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а
a)  за програми по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 6%;
a)  за програми по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 7%;
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква в
в)  за програми по компоненти 2, 3 и 4 на Interreg, за ЕФРР и, когато е приложимо, за инструментите на ЕС за външно финансиране: 7%.
в)  за програми по компоненти 2, 3 и 4 на Interreg, за ЕФРР и когато е приложимо, за инструментите на ЕС за външно финансиране: 8%.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1
1.  В срок от три месеца от датата на нотифициране на държавите членки на решението на Комисията за приемане на дадена програма по Interreg държавите членки и, когато е приложимо, третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програмата, със съгласието на управляващия орган, създават комитет за мониторинг на изпълнението на съответната програма по Interreg („мониторингов комитет“).
1.  В срок от три месеца от датата на нотифициране на държавите членки на решението на Комисията за приемане на дадена програма по Interreg държавите членки и когато е приложимо, третите държави, партньорските държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество, участващи в програмата, със съгласието на управляващия орган, създават комитет за мониторинг на изпълнението на съответната програма по Interreg („мониторингов комитет“).
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
2.  Мониторинговият комитет се председателства от представител на държавата членка, която е домакин на управляващия орган, или от представител на управляващия орган.
заличава се
Когато процедурният правилник на мониторинговия комитет определя ротационно председателство, мониторинговият комитет може да се председателства от представител на трета държава, партньорска държава или ОСТ и да се съпредседателства от представител на държавата членка или на управляващия орган, и обратно.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6
6.  Управляващият орган публикува процедурния правилник на мониторинговия комитет и всички данни и информация, споделена с мониторинговия комитет, на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.
6.  Управляващият орган публикува процедурния правилник на мониторинговия комитет, обобщението на данните и информацията, както и всички решения, споделени с мониторинговия комитет, на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 1
Съставът на мониторинговия комитет на всяка програма по Interreg се одобрява от държавите членки и, когато е приложимо, от третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в тази програма, и гарантира балансирано представителство на съответните органи, междинни звена и представители на партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите членки, от трети държави, партньорски държави и ОСТ.
Съставът на мониторинговия комитет на всяка програма по Interreg може да се одобрява от държавите членки и когато е приложимо, от третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в тази програма, като целта е балансирано представителство на съответните органи, междинни звена и представители на партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите членки, от трети държави, партньорски държави и ОСТ.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 2
Съставът на съответния мониторингов комитет взема предвид броя на участващите държави членки, трети държави, партньорски държави и ОСТ в съответната програма по Interreg.
заличава се
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 3
Мониторинговият комитет включва представители на организации, създадени съвместно в целия програмен район или в част от него, включително ЕГТС.
Мониторинговият комитет включва представители на региони и местни правителства, както и други организации, създадени съвместно в целия програмен район или в част от него, включително ЕГТС.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2
2.  Управляващият орган публикува списък на членовете на мониторинговия комитет на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.
2.  Управляващият орган публикува списък на органите или организациите, назначени като членове на мониторинговия комитет на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3
3.  Представители на Комисията участват в работата на мониторинговия комитет в качеството си на консултанти.
3.  Представители на Комисията може да участват в работата на мониторинговия комитет в качеството си на консултанти.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3a (нов)
3a.  Представители на органите, създадени в рамките на целия обхват на програмата или на част от него, включително ЕГТС, може да участват в работата на мониторинговия комитет в качеството си на консултанти.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква ж
ж)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции и на бенефициерите, където е приложимо.
ж)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции и на бенефициерите, където е приложимо, и предлага евентуални допълнителни мерки за подкрепа, ако това е необходимо.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква а
a)  методологията и критериите, използвани за подбор на операции, включително измененията в тях, след консултация с Комисията съгласно член 22, параграф 2, без да се засяга [член 27, параграф 3, букви б), в) и г)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];
a)  методологията и критериите, използвани за подбор на операции, включително измененията в тях, след като уведоми Комисията съгласно член 22, параграф 2 от настоящия регламент, без да се засягат [член 27, параграф 3, букви б), в) и г)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – уводна част
2.  По искане на Комисията управляващият орган — в рамките на един месец — предоставя на Комисията информацията за елементите, изброени в член 29, параграф 1:
2.  По искане на Комисията управляващият орган — в рамките на три месеца — предоставя на Комисията информацията за елементите, изброени в член 29, параграф 1:
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1
Всеки управляващ орган изпраща по електронен път на Комисията кумулативни данни за съответната програма по Interreg до 31 януари, 31 март, 31май, 31 юли, 30 септември и 30 ноември всяка година в съответствие с образеца от приложение [VII] към Регламент (ЕС) [нов РОР].
Всеки управляващ орган изпраща по електронен път на Комисията данни за съответната програма по Interreg съобразно член 31, параграф 2, буква а) от настоящия регламент до 31 януари, 31 май и 30 септември всяка година, както и данни съобразно член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент един път годишно в съответствие с образеца от приложение [VII] към Регламент (ЕС) [нов РОР].
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1а (нова)
Предаването на данни се извършва, като се използват съществуващите системи за докладване на данни, доколкото тези системи са се доказали като надеждни през предходния програмен период.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква б
б)  стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции по Interreg и постигнатите от операциите по Interreg стойности.
б)  стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции по Interreg и постигнатите от финализираните операции по Interreg стойности.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
1.  Общите показатели за крайния продукт и общите показатели за резултата, както е посочено в приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], и, когато е необходимо, специфичните за програмата показатели за крайния продукт и за резултата се използват в съответствие с член [12, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], член 17, параграф 3, буква г), подточка ii) и член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.
1.  Общите показатели за крайния продукт и общите показатели за резултата, както е посочено в приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], и за които се счита, че са най-подходящи за измерването на напредъка по отношение на целите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), се използват в съответствие с член [12, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], член 17, параграф 4, буква д), подточка ii) и член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1a (нов)
1a.  Когато е необходимо и в надлежно обосновани от управляващия орган случаи, се използват специфични за програмата показатели за крайния продукт и за резултата в допълнение към показателите, избрани в съответствие с параграф 1.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
1.  Управляващият орган извършва оценки на всяка програма по Interreg. В рамките на всяка оценка се разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на съответната програма по Interreg.
1.  Управляващият орган извършва оценки на всяка програма по Interreg не повече от веднъж годишно. В рамките на всяка оценка се разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на съответната програма по Interreg.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4
4.  Управляващият орган осигурява необходимите процедури за получаване и събиране на данните, необходими за оценките.
4.  Управляващият орган има за цел да осигури необходимите процедури за получаване и събиране на данните, необходими за оценките.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3
3.  Прилага се член [44, параграфи 2—7] от Регламент (ЕС) [нов РОР] относно отговорностите на управляващия орган.
3.  Прилага се член [44, параграфи 2—6] от Регламент (ЕС) [нов РОР] относно отговорностите на управляващия орган.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква в
в)  поставя на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операцията по Interreg, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, чиито общи разходи надвишават 100 000 EUR;
в)  поставя на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операцията по Interreg, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, чиито общи разходи надвишават 50 000 EUR;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква г
г)  за операции по Interreg, които не попадат в обхвата на буква в), поставя на място, видимо за обществеността, поне един хартиен или електронен плакат с минимален размер А3 с информация за операцията по Interreg, подчертаващ подпомагането от фонд по Interreg;
г)  за операции по Interreg, които не попадат в обхвата на буква в), поставя на място, видимо за обществеността, поне един хартиен и по целесъобразност – електронен плакат с минимален размер А2 с информация за операцията по Interreg, подчертаващ подпомагането от фонд по Interreg;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква д
д)  за операции от стратегическо значение, чиито общи разходи надвишават 10 000 000 EUR, организира комуникационна проява и ангажира своевременно Комисията и отговорния управляващ орган.
д)  за операции от стратегическо значение и за операции, чиито общи разходи надвишават 5 000 000 EUR, организира комуникационна проява и ангажира своевременно Комисията и отговорния управляващ орган.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6
6.  Когато бенефициерът не изпълни задълженията си по член [42] от Регламент (ЕС) [нов РОР] или параграфи 1 и 2 от настоящия член, държавата членка прилага финансова корекция, като анулира до 5% от подпомагането от фондовете за съответната операция.
6.  Когато бенефициерът не изпълни задълженията си по член [42] от Регламент (ЕС) [нов РОР] или параграфи 1 и 2 от настоящия член или не коригира пропуска си своевременно, управляващият орган прилага финансова корекция, като анулира до 5% от подпомагането от фондовете за съответната операция.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 – буква в
в)  под формата на единна ставка по силата на член [50, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР].
в)  преките разходи за персонал по дадена операция могат да се изчислят с единна ставка в размер до 20% от преките разходи, различни от преките разходи за персонал по тази операция, без да се изисква от държавата членка да извършва изчисления за определянето на приложимата ставка.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5 – буква а
a)  чрез разделяне на брутните месечни разходи за труд на месечното време за отработване, определено в акта за наемане на работа, изразено в часове; или
a)  чрез разделяне на последно документираните брутни месечни разходи за труд на месечното време за отработване на съответното лице според приложимото право, както е посочено в трудовия договор и в член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР]; или
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 6
6.  Що се отнася до разходите за персонала, свързани с лица, които по силата на акта за наемане на работа се трудят почасово, тези разходи са допустими, като броят на действително отработените часове по операцията се приложи към предвидената в акта за наемане на работа почасова ставка въз основа на система за регистриране на работното време.
6.  Що се отнася до разходите за персонала, свързани с лица, които по силата на акта за наемане на работа се трудят почасово, тези разходи са допустими, като броят на действително отработените часове по операцията се приложи към предвидената в акта за наемане на работа почасова ставка въз основа на система за регистриране на работното време. Ако все още не са включени в договорената почасова ставка, разходите за заплати, посочени в член 38, параграф 2, буква б), могат да бъдат добавени към тази почасова ставка в съответствие с приложимото национално право.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – уводна част
Разходите за офиси и административните разходи се ограничават до следните елементи:
Разходите за офиси и административните разходи се ограничават до 15% от общите преки разходи по дадена операция и до следните елементи:
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4
4.  Прякото плащане на разходи съгласно настоящия член, направени от служител на бенефициера, се потвърждава с доказателства за тяхното възстановяване на служителя от бенефициера.
4.  Прякото плащане на разходи съгласно настоящия член, направени от служител на бенефициера, се потвърждава с доказателства за тяхното възстановяване на служителя от бенефициера. Тази категория разходи може да се използва за пътни разноски на обслужващ персонал и други заинтересовани страни с цел изпълнение и насърчаване на операциите по Interreg и програмата.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5
5.  Пътните и квартирните разходи по дадена операция могат да се изчисляват при единна ставка в размер до 15% от преките разходи, различни от преките разходи за персонал по съответната операция.
5.  Пътните и квартирните разходи по дадена операция могат да се изчисляват при единна ставка в размер до 15% от преките разходи по съответната операция.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – уводна част
Разходите за външни експертни оценки и услуги се ограничават до разходи за следните професионални услуги и експертни оценки, предоставени от публичноправна или частноправна организация или от физическо лице, различно от бенефициера по операцията:
Разходите за външни експертни оценки и услуги се състоят, но не се ограничават до разходи за следните професионални услуги и експертни оценки, предоставени от публичноправна или частноправна организация или от физическо лице, различно от бенефициера, включително всички партньори, по операцията:
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква о
о)  пътни и квартирни разходи за външни експерти, лектори, председатели на заседания и доставчици на услуги;
о)  пътни и квартирни разходи за външни експерти;
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – уводна част
1.  Разходите за закупуване, наемане или вземане на лизинг на оборудване от бенефициера по операцията, различни от разходите по член 39, се ограничават до следното:
1.  Разходите за закупуване, наемане или вземане на лизинг на оборудване от бенефициера по операцията, различни от разходите по член 39, се състоят, но не се ограничават до следното:
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а
a)  закупуване на земя в съответствие с [член 58, параграф 1, буква в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];
a)  закупуване на земя в съответствие с [член 58, параграф 1, буква б)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1
1.  Държавите членки и, когато е приложимо, третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, определят за целите на член [65] от Регламент (ЕС) [нов РОР] единен управляващ орган и единен одитен орган.
1.  Държавите членки и когато е приложимо, третите държави, партньорските държави, ОСТ и организациите за регионална интеграция и сътрудничество, участващи в програма по Interreg, определят за целите на член [65] от Регламент (ЕС) [нов РОР] единен управляващ орган и единен одитен орган.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2
2.  Управляващият орган и одитният орган са разположени в една и съща държава членка.
2.  Управляващият орган и одитният орган може да бъдат разположени в една и съща държава членка.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5
5.  Що се отнася до програма по компонент 2Б или по компонент 1 на Interreg, когато последната обхваща дълги граници с хетерогенни предизвикателства пред развитието и потребности, свързани с развитието, държавите членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, може да определят подпрограмни райони.
5.  Що се отнася до програма по компонент 1 на Interreg, когато последната обхваща дълги граници с хетерогенни предизвикателства пред развитието и потребности, свързани с развитието, държавите членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, може да определят подпрограмни райони.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6
6.  В случаите, когато в съответствие с член [65, параграф 3] от Регламент (ЕС) [нов РОР] управляващият орган определи междинно звено за програма по Interreg, междинното звено изпълнява тези задачи в повече от една участваща държава членка или, когато е приложимо, в трета държава, партньорска държава или ОСТ.
6.  В случаите, когато в съответствие с член [65, параграф 3] от Регламент (ЕС) [нов РОР] управляващият орган определи едно или няколко междинни звена за програма по Interreg, съответното междинно звено или междинни звена изпълняват тези задачи в повече от една участваща държава членка или в съответната им държава членка, или, когато е приложимо, в повече от една трета държава, партньорска държава или ОСТ.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1a (нов)
1a.   Чрез дерогация от член 87, параграф 2 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] Комисията възстановява като междинни плащания 100% от сумите, включени в заявлението за плащане, което е резултат от прилагането на процента на съфинансиране по програмата към общите допустими разходи или към публичното участие, в зависимост от случая.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1б (нов)
1б.   Когато управляващият орган не извършва проверка по член 68, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] в целия програмен район, всяка държава членка определя орган или лице, което отговаря за извършването на такава проверка по отношение на бенефициерите на своя територия.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1в (нов)
1в.   Чрез дерогация от член 92 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] програмите по Interreg не подлежат на годишно уравняване на сметките. Отчетите се уравняват в края на съответната програма въз основа на окончателния доклад за изпълнението.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7
7.  Когато общият екстраполиран процент на грешките, посочен в параграф 6, е над 2% от общите декларирани разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията изчислява общия процент остатъчни грешки, като се вземат предвид финансовите корекции, прилагани от съответните програмни органи по Interreg за отделните нередности, установени при одитите на операциите, подбрани в съответствие с параграф 1.
7.  Когато общият екстраполиран процент на грешките, посочен в параграф 6, е над 3,5% от общите декларирани разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията изчислява общия процент остатъчни грешки, като се вземат предвид финансовите корекции, прилагани от съответните програмни органи по Interreg за отделните нередности, установени при одитите на операциите, подбрани в съответствие с параграф 1.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 8
8.  Когато общият процент остатъчни грешки, посочен в параграф 7, е над 2% от декларираните разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията решава дали е необходимо да се поиска от одитния орган на определена програма по Interreg или група програми по Interreg, засегнати в най-голяма степен, да извърши допълнителна одитна работа, за да се направи допълнителна оценка на процента на грешките и да се направи оценка на необходимите корективни мерки по отношение на програмите по Interreg, засегнати от установените нередности.
8.  Когато общият процент остатъчни грешки, посочен в параграф 7, е над 3,5% от декларираните разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията решава дали е необходимо да се поиска от одитния орган на определена програма по Interreg или група програми по Interreg, засегнати в най-голяма степен, да извърши допълнителна одитна работа, за да се направи допълнителна оценка на процента на грешките и да се направи оценка на необходимите корективни мерки по отношение на програмите по Interreg, засегнати от установените нередности.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква а
a)  2021 г.: 1%;
a)  2021 г.: 3%;
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква б
б)  2022 г.: 1%;
б)  2022 г.: 2,25%;
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква в
в)  2023 г.: 1%;
в)  2023 г.: 2,25%;
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква г
г)  2024 г.: 1%;
г)  2024 г.: 2,25%;
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква д
д)  2025 г.: 1%;
д)  2025 г.: 2,25%;
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква е
е)  2026 г.: 1%.
е)  2026 г.: 2,25%.
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 – алинея 1
Когато външни трансгранични програми по Interreg се подпомагат от ЕФРР и ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС, предварителното финансиране за всички фондове за подпомагане на такава програма по Interreg се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) [ИПП III] или [ИСРМС] или в съответствие с всеки акт, приет на тяхно основание.
Когато външни програми по Interreg се подпомагат от ЕФРР и ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС, предварителното финансиране за всички фондове за подпомагане на такава програма по Interreg се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) [ИПП III] или [ИСРМС] или в съответствие с всеки акт, приет на тяхно основание.
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 – алинея 3
Общият размер на предварителното финансиране се възстановява на Комисията, ако не бъде представено заявление за плащане по трансграничната програма по Interreg в срок от 24 месеца от датата, на която Комисията е изплатила първата вноска от общата сума на предварителното финансиране. Подобно възстановяване представлява вътрешен целеви приход и не намалява подпомагането от ЕФРР, ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС за програмата.
Общият размер на предварителното финансиране се възстановява на Комисията, ако не бъде представено заявление за плащане по трансграничната програма по Interreg в срок от 36 месеца от датата, на която Комисията е изплатила първата вноска от общата сума на предварителното финансиране. Подобно възстановяване представлява вътрешен целеви приход и не намалява подпомагането от ЕФРР, ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС за програмата.
Изменение 186
Предложение за регламент
Глава 8 – заглавие
Участие на трети държави, партньорски държави или ОСТ в програми по Interreg при споделено управление
Участие на трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция или сътрудничество в програми по Interreg при споделено управление
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1
Глави I – VII и глава X се прилагат по отношение на участието на трети държави, партньорски държави и ОСТ в програми по Interreg при спазване на специалните разпоредби, предвидени в настоящата глава.
Глави I – VII и глава X се прилагат по отношение на участието на трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция или сътрудничество в програми по Interreg при спазване на специалните разпоредби, предвидени в настоящата глава.
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3
3.  Третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, изпращат служители в съвместния секретариат на програмата или откриват клон на тяхната територия, или и двете.
3.  Третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, могат да изпращат служители в съвместния секретариат на програмата или със съгласието на управляващия орган да откриват клон на съвместния секретариат на своята територия, или и двете.
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4
4.  Националният орган или структура, равностойна на длъжностното лице за комуникацията на програмата по Interreg, както е предвидено в член 35, параграф 1, оказва подкрепа на управляващия орган и партньорите в съответната трета държава, партньорска държава или ОСТ по отношение на задачите, предвидени в член 35, параграфи 2—7.
4.  Националният орган или структура, равностойна на длъжностното лице за комуникацията на програмата по Interreg, както е предвидено в член 35, параграф 1, може да оказва подкрепа на управляващия орган и партньорите в съответната трета държава, партньорска държава или ОСТ по отношение на задачите, предвидени в член 35, параграфи 2—7.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2
2.  Програмите по компоненти 2 и 4 на Interreg, които съчетават принос от ЕФРР и от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране, се изпълняват при споделено управление, както в държавите членки, така и в участващите трети държави или партньорски държави или, по отношение на програми по компонент 3, в ОСТ — независимо дали ОСТ получават подпомагане от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.
2.  Програмите по компоненти 2 и 4 на Interreg, които съчетават вноски от ЕФРР и от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране, се изпълняват при споделено управление, както в държавите членки, така и в участващите трети държави, партньорски държави, участващи ОСТ или, по отношение на програми по компонент 3, в ОСТ — независимо дали ОСТ получават подпомагане от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
а)  при споделено управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава или ОСТ;
а)  при споделено управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава, ОСТ или група от трети държави, членуващи в регионална организация;
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  при споделено управление само в държавите членки и във всяка участваща трета държава или ОСТ по отношение на разходи от ЕФРР извън Съюза за една или повече операции, докато приносът от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране се управлява при непряко управление;
б)  при споделено управление само в държавите членки и във всяка участваща трета държава, ОСТ или група от трети държави, членуващи в регионална организация, по отношение на разходи от ЕФРР извън Съюза за една или повече операции, докато вноските от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране се управляват при непряко управление;
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква в
в)  при непряко управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава или ОСТ.
в)  при непряко управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава, ОСТ или група от трети държави, членуващи в регионална организация.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – алинея 2
Когато цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление, се прилага член 60.
Когато цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление, се изисква предварително споразумение между съответните държави членки и региони и се прилага член 60.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3a (нов)
3a.   Могат да бъдат отправени съвместни покани за представяне на предложения за мобилизиране на финансиране от двустранни или многонационални програми по ИСРМС и ЕТС, ако съответните управляващи органи се договорят да направят това. В съдържанието на поканата се посочва неговият географски обхват и очакваният му принос за постигане на целите на съответните програми. Управляващите органи решават дали за поканата се прилагат правилата за ИСРМС или правилата за ЕТС. Те могат да решат да назначат „водещ управляващ орган“, който да отговаря за задачите по управление и контрол, свързани с поканата.
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3
3.  Когато в дневния ред на заседанието на мониторинговия комитет или, когато е приложимо, на управителния комитет е изборът на един или повече големи инфраструктурни проекти, управляващият орган предава концептуална бележка за всеки такъв проект на Комисията най-късно два месеца преди датата на заседанието. Концептуалната бележка се състои максимум от три страници и съдържа име, местоположение, бюджет, водещ партньор и партньори, както и основни цели и предвидена престация. Ако концептуалната бележка относно един или повече големи инфраструктурни проекти не е предадена на Комисията в рамките на посочения срок, Комисията може да поиска председателят на мониторинговия комитет или на управителния комитет да отстрани съответните проекти от дневния ред на заседанието.
3.  Когато в дневния ред на заседанието на мониторинговия комитет или, когато е приложимо, на управителния комитет е изборът на един или повече големи инфраструктурни проекти, управляващият орган предава концептуална бележка за всеки такъв проект на Комисията най-късно два месеца преди датата на заседанието. Концептуалната бележка се състои максимум от пет страници и съдържа име, местоположение, бюджет, водещ партньор и партньори, както и основни цели и предвидена престация, и освен това включва надежден бизнес план, който доказва, че проектът или продължаването на проекта са осигурени, дори без предоставяне на средства по Interreg. Ако концептуалната бележка относно един или повече големи инфраструктурни проекти не е предадена на Комисията в рамките на посочения срок, Комисията може да поиска председателят на мониторинговия комитет или на управителния комитет да отстрани съответните проекти от дневния ред на заседанието.
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1
1.  Когато цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление в съответствие с член 53, параграф 3, буква б) или в), задачите, свързани с изпълнението на бюджета, се възлагат на една от организациите, посочени в [член 62, параграф 1, първа алинея, буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus], по-специално на такава организация със седалище в участваща държава членка, включително управляващия орган на съответната програма по Interreg.
1.  Когато след провеждане на консултации със заинтересованите страни, цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление в съответствие с член 53, параграф 3, буква б) или в) от настоящия регламент, задачите, свързани с изпълнението, се възлагат на една от организациите, посочени в [член 62, параграф 1, първа алинея, буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus], по-специално на такава организация със седалище в участваща държава членка, включително управляващия орган на съответната програма по Interreg.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 61
Член 61
заличава се
Междурегионални иновационни инвестиции
По инициатива на Комисията ЕФРР може да предоставя подпомагане за междурегионалните иновационни инвестиции, както е посочено в член 3, параграф 5, които обединяват изследователите, предприятията, гражданското общество и публичните администрации, участващи в стратегиите за интелигентна специализация, установени на национално или регионално равнище.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член -612 а (нов)
Член 61 а
Освобождаване от задължението за уведомяване, предвидено в член 108, параграф 3 от ДФЕС
Комисията може да обяви, че помощта за проекти, подпомагани от ЕС в рамките на европейското териториално сътрудничество, е съвместима с вътрешния пазар и не подлежи на изискването за уведомяване по член 108, параграф 3 от ДФЕС.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0470/2018).

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност