Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0199(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0470/2018

Předložené texty :

A8-0470/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
Vysvětlení hlasování
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Přijaté texty
PDF 334kWORD 97k
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I
P8_TA(2019)0021A8-0470/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 16. ledna 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. Podle uvedeného článku a čl. 174 druhého a třetího pododstavce SFEU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost některým kategoriím regionů, mezi nimiž jsou výslovně uvedeny přeshraniční regiony.
(1)  Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. Podle uvedeného článku a čl. 174 druhého a třetího pododstavce SFEU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, venkovských oblastí, oblastí postižených průmyslovými přeměnami, oblastí s nízkou hustotou obyvatelstva, ostrovních a horských oblastí.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]21 obsahuje společná ustanovení pro EFRR a některé další fondy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o novém EFRR]22 obsahuje ustanovení týkající se specifických cílů a oblasti působnosti podpory z EFRR. Nyní je potřeba přijmout zvláštní ustanovení vztahující se k cíli Evropská územní spolupráce (Interreg) pro případy, kdy jeden nebo více členských států spolupracuje na přeshraniční úrovni, pokud jde o efektivní programování, včetně ustanovení o technické pomoci, monitorování, hodnocení, komunikaci, způsobilosti, řízení a kontrole a finančním řízení.
(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]21 obsahuje společná ustanovení pro EFRR a některé další fondy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o novém EFRR]22 obsahuje ustanovení týkající se specifických cílů a oblasti působnosti podpory z EFRR. Nyní je potřeba přijmout zvláštní ustanovení vztahující se k cíli Evropská územní spolupráce (Interreg) pro případy, kdy jeden nebo více členských států a jejich regiony spolupracují na přeshraniční úrovni, pokud jde o efektivní programování, včetně ustanovení o technické pomoci, monitorování, hodnocení, komunikaci, způsobilosti, řízení a kontrole a finančním řízení.
_________________
_________________
21 [Odkaz].
21 [Odkaz].
22 [Odkaz].
22 [Odkaz].
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Za účelem podpory harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci.
(3)  Za účelem podpory kooperativního a harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních a zmírnění stávajících nerovností by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci. V tomto procesu je třeba zohlednit zásady víceúrovňové správy a partnerství a posílit místně orientované přístupy.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Jednotlivé složky programu Interreg by měly přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje popsaných v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030, která byla přijata v září 2015.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Přeshraniční složka by se tak měla omezit na spolupráci na pozemních hranicích a přeshraniční spolupráce na námořních hranicích by měla být začleněna do nadnárodní složky.
(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Přeshraniční složka by proto měla zahrnovat spolupráci na pozemních i námořních hranicích, aniž by tím byla dotčena nová složka pro spolupráci nejvzdálenějších regionů.
__________________
__________________
23 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, COM(2017)0534, 20.9.2017.
23 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, COM(2017)0534, 20.9.2017.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Součástí složky přeshraniční spolupráce by měla být také spolupráce mezi jedním nebo více členskými státy a jednou nebo více zeměmi nebo jinými územími mimo Unii. Zahrnutí vnitřní a vnější přeshraniční spolupráce do tohoto nařízení by mělo vést k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění použitelných ustanovení pro programové orgány v členských státech i pro partnerské orgány a příjemce mimo Unii ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020.
(5)  Součástí složky přeshraniční spolupráce by měla být také spolupráce mezi jedním nebo více členskými státy nebo jejich regiony a jednou nebo více zeměmi nebo regiony nebo jinými územími mimo Unii. Zahrnutí vnitřní a vnější přeshraniční spolupráce do tohoto nařízení by mělo vést k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění použitelných ustanovení pro programové orgány v členských státech i pro partnerské orgány a příjemce mimo Unii ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Složka nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce by měla být zaměřena na posílení spolupráce prostřednictvím opatření přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji v souvislosti s prioritami politiky soudržnosti Unie a měla by rovněž zahrnovat námořní přeshraniční spolupráci. Nadnárodní spolupráce by se měla vztahovat na větší území na pevnině Unie, zatímco námořní spolupráce by měla pokrývat území kolem přímořských oblastí a zahrnovat přeshraniční spolupráci na námořních hranicích v programovém období 2014–2020. Měla by být dána maximální flexibilita, která by umožnila pokračovat v provádění předchozí námořní přeshraniční spolupráce na základě širšího rámce pro námořní spolupráci, zejména vymezením rozsahu příslušného území, specifických cílů této spolupráce, požadavků na partnerství v rámci projektu a zřízením podprogramů a zvláštních řídicích výborů.
(6)  Složka nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce by měla být zaměřena na posílení spolupráce prostřednictvím opatření přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji v souvislosti s prioritami politiky soudržnosti Unie při plném dodržování subsidiarity. Nadnárodní spolupráce by se měla vztahovat na větší nadnárodní území a případně též na území kolem přímořských oblastí přesahujících zeměpisný rozsah území spadajících do programů přeshraniční spolupráce.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Na základě zkušeností v programovém období 2014–2020 s přeshraniční a nadnárodní spoluprací v nejvzdálenějších regionech, kde kombinace obou složek v rámci jednoho programu na každou oblast spolupráce nepřinesla dostatečné zjednodušení pro programové orgány a příjemce, by měla být vytvořena zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, která by umožnila nejvzdálenějším regionům co nejúčinnější a nejjednodušší spolupráci se sousedními zeměmi a územími.
(7)  Na základě zkušeností v programovém období 2014–2020 s přeshraniční a nadnárodní spoluprací v nejvzdálenějších regionech, kde kombinace obou složek v rámci jednoho programu na každou oblast spolupráce nepřinesla dostatečné zjednodušení pro programové orgány a příjemce, by měla být vytvořena další zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, která by umožnila nejvzdálenějším regionům spolupracovat se třetími zeměmi, zámořskými zeměmi a územími či organizacemi pro regionální integraci a spolupráci způsobem, který bude co nejúčinnější a nejjednodušší a který bude zohledňovat jejich individuální charakteristiky.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  S ohledem na zkušenosti s programy meziregionální spolupráce v rámci Interreg a absenci této spolupráce v programech cíle Investice pro zaměstnanost a růst v programovém období 2014–2020 by se měla složka meziregionální spolupráce více zaměřit na zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. Tato složka by se proto měla omezit na dva programy, z nichž jeden by měl umožňovat celou škálu zkušeností, inovačních přístupů a budování kapacit pro programy v rámci obou cílů a podporovat evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), která byla nebo budou zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhý by měl být určen ke zlepšení analýzy vývojových trendů. Projektová spolupráce v celé Unii by měla být začleněna do nové složky pro meziregionální inovační investice a úzce provázána s prováděním sdělení Komise „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“25, zejména na podporu tematických platforem pro inteligentní specializaci v oblastech jako například energetika, modernizace průmyslu nebo zemědělsko-potravinářské odvětví. Kromě toho by se integrovaný územní rozvoj zaměřený na funkční městské oblasti nebo na městské oblasti měl soustředit do programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a v jednom doprovodném nástroji „Evropská městská iniciativa“. Oba programy v rámci složky meziregionální spolupráce by měly pokrývat celou Unii a měly by rovněž umožňovat účast třetích zemí.
(8)  S ohledem na pozitivní zkušenosti s programy meziregionální spolupráce v rámci Interreg na jedné straně a absenci této spolupráce v programech cíle Investice pro zaměstnanost a růst v programovém období 2014–2020 na straně druhé je meziregionální spolupráce měst a regionů – založená na výměně zkušeností, rozvoji kapacit pro programy v rámci obou cílů (Evropská územní spolupráce a Investice pro růst a zaměstnanost) – důležitou složkou hledání společných řešení v rámci politiky soudržnosti a budování trvalých partnerství. Proto by měly pokračovat stávající programy a zejména podpora projektové spolupráce, včetně podpory evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), a rovněž makroregionální strategie.
__________________
24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.)
25 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“, COM(2017)0376, 18.7.2017.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Nová iniciativa pro meziregionální investice do inovací by se měla zakládat na inteligentní specializaci a měla by být využívána na podporu tematických platforem pro inteligentní specializaci v oblastech jako je energetika, modernizace průmyslu nebo oběhové hospodářství, sociální inovace, životní prostředí nebo zemědělsko-potravinářské odvětví a pomáhat při sdružování subjektů, které se podílejí na strategiích inteligentní specializace s cílem posílit inovace a uvádět na evropský trh inovativní výrobky, procesy a ekosystémy. Důkazy svědčí o tom, že ve zkušební a ověřovací fázi při předvádění nových technologií (např. klíčových podpůrných technologií) existují přetrvávající systémové vady, zejména v případech, kdy je inovace výsledkem integrace vzájemně se doplňujících regionálních specializací, které vytvářejí inovativní hodnotové řetězce. Obzvláště kritický význam má tato vada ve fázi mezi pilotním a úplným uvedením dané technologie na trh. V některých strategicky významných technologických a průmyslových oblastech nemohou MSP v současné době počítat s excelentní a otevřenou, celoevropsky propojenou demonstrační infrastrukturou. Tyto programy v rámci iniciativy meziregionální spolupráce by měly pokrývat celou Evropskou unii a měly by rovněž umožňovat účast zámořských zemí a území, třetích zemí, jejich regionů a organizací pro regionální integraci a spolupráci, včetně nejvzdálenějších sousedních regionů. Měla by být podporována součinnost mezi meziregionálními investicemi do inovací a dalšími příslušnými programy EU, jako jsou programy v rámci evropských strukturálních a investičních fondů, program Horizont 2020, digitální trh v Evropě a program jednotného trhu, neboť se tím znásobí dopad investic a zvýší se hodnota pro občany.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Měla by být stanovena objektivní kritéria pro určování způsobilých regionů a oblastí. K tomuto účelu by měla být identifikace způsobilých regionů a oblastí na úrovni Unie založena na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.
(9)  Měla by být stanovena společná objektivní kritéria pro určování způsobilých regionů a oblastí. K tomuto účelu by měla být identifikace způsobilých regionů a oblastí na úrovni Unie založena na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.
__________________
__________________
26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Je třeba i nadále podporovat nebo v příslušném případě zřídit spolupráci ve všech jejích dimenzích se sousedními třetími zeměmi Unie, neboť taková spolupráce je významným nástrojem politiky regionálního rozvoje a měly by z ní prospěch regiony členských států mající hranice se třetími zeměmi. Za tímto účelem by EFRR a nástroje Unie pro financování vnější činnosti, NPP27, NDICI28 a PZZÚ29, měly podporovat programy v rámci přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce, spolupráce nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti by měla být založena na vzájemnosti a proporcionalitě. Avšak u přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI by podporu z EFRR měla doplňovat alespoň rovnocenná částka v kontextu přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI, jejíž výše podléhá maximální částce stanovené v příslušném legislativním aktu, tj. až 3 % finančního krytí v rámci NPP III a až 4 % finančního krytí zeměpisného programu Sousedství podle čl. 4 odst. 2 písm. a) NDICI.
(10)  Je třeba i nadále podporovat nebo v příslušném případě zřídit spolupráci ve všech jejích dimenzích se sousedními třetími zeměmi Unie, neboť taková spolupráce je významným nástrojem politiky regionálního rozvoje a měly by z ní prospěch regiony členských států mající hranice se třetími zeměmi. Za tímto účelem by EFRR a nástroje Unie pro financování vnější činnosti, NPP, NDICI a PZZÚ, měly podporovat programy v rámci přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce, spolupráce nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti by měla být založena na vzájemnosti a proporcionalitě. Avšak u přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI by podporu z EFRR měla doplňovat alespoň rovnocenná částka v kontextu přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI, jejíž výše podléhá maximální částce stanovené v příslušném legislativním aktu.
__________________
__________________
27 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj předvstupní pomoci (Úř. věst. L xx, s. y).
27 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj předvstupní pomoci (Úř. věst. L xx, s. y).
28 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci (Úř. věst. L xx, s. y).
28 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci (Úř. věst. L xx, s. y).
29 Rozhodnutí Rady (EU) XXX o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii a rovněž o vztazích mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (Úř. věst. L xx, s. y).
29 Rozhodnutí Rady (EU) XXX o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii a rovněž o vztazích mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (Úř. věst. L xx, s. y).
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)   Zvláštní pozornost je třeba věnovat regionům, které se staly novými pohraničními oblastmi na vnější hranici Unie s cílem zajistit odpovídající kontinuitu stávajících programů spolupráce.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  V případě NPP III by účelem pomoci mělo být především pomáhat příjemcům NPP posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace. Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i otázky bezpečností, migrace a správy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranic a pokračování společného úsilí v boji proti nelegální migraci a převaděčství migrantů.
(11)  V případě NPP III by účelem pomoci mělo být především pomáhat příjemcům NPP posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace, jakož i regionální a místní rozvoj. Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i otázky bezpečností, migrace a správy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranic a pokračování společného úsilí v boji proti nelegální migraci a převaděčství migrantů.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Vytvoření synergií s vnější činností a rozvojovými programy Unie by mělo rovněž pomoci zajistit maximální vliv při současném naplňování zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jak je uvedeno v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). Soudržnost všech politik EU je zásadní pro dosažení cílů udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  S ohledem na specifickou situaci nejvzdálenějších regionů Unie je nezbytné přijmout opatření týkající se podmínek, za nichž tyto regiony mohou mít přístup ke strukturálním fondům. V důsledku toho by měla být určitá ustanovení tohoto nařízení přizpůsobena specifickým rysům nejvzdálenějších regionů, aby se zjednodušila a posílila spolupráce s jejich sousedy, a to s přihlédnutím ke sdělení Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“31.
(14)  S ohledem na specifickou situaci nejvzdálenějších regionů Unie je nezbytné přijmout opatření týkající se zlepšení podmínek, za nichž tyto regiony mohou mít přístup ke strukturálním fondům. V důsledku toho by měla být určitá ustanovení tohoto nařízení přizpůsobena specifickým rysům nejvzdálenějších regionů, aby se zjednodušila a posílila jejich spolupráce s třetími zeměmi a zámořskými zeměmi a územími, a to s přihlédnutím ke sdělení Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“31.
_________________
_________________
31 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“, COM(2017)0623, 24.10.2017.
31 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“, COM(2017)0623, 24.10.2017.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Toto nařízení stanovuje pro ZZÚ možnost zapojit se do programů Interreg. V zájmu usnadnění jejich účinného přístupu a zapojení by se měly vzít v úvahu specifické rysy a problémy ZZÚ.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Je zapotřebí stanovit zdroje přidělené na každou z jednotlivých složek Interreg, včetně podílu každého členského státu na celkové výši částek určených na přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci a námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci, a potenciál, jímž disponují členské státy, pokud jde o flexibilitu mezi těmito složkami. Ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020 by se měl zmenšit podíl přeshraniční spolupráce, a naopak by měl vzrůst podíl nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce z důvodu integrace námořní spolupráce a měla by být vytvořena nová složka spolupráce nejvzdálenějších regionů.
(15)  Je zapotřebí stanovit zdroje přidělené na každou z jednotlivých složek Interreg, včetně podílu každého členského státu na celkové výši částek určených na přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci, a potenciál, jímž disponují členské státy, pokud jde o flexibilitu mezi těmito složkami. Vzhledem ke globalizaci by se však spolupráce zaměřená na zvýšení investic do většího počtu pracovních míst a růstu a společných investic s dalšími regiony měla určit rovněž společnými charakteristikami a ambicemi regionů a ne nezbytně hranicemi, a proto by měly být k dispozici dostatečné dodatečné prostředky pro novou iniciativu v oblasti meziregionálních inovačních investic, aby bylo možné reagovat na celosvětovou situaci na trhu.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  V kontextu jedinečných a specifických okolností na ostrově Irsko a za účelem podpory spolupráce mezi severem a jihem v rámci Velkopáteční dohody by nový přeshraniční program „PEACE PLUS“ měl pokračovat v činnosti předchozích programů mezi pohraničními hrabstvími Irska a Severního Irska a navázat na ni. Při zohlednění jeho praktického významu je třeba zajistit, aby v případě, kdy tento program podporuje mír a usmíření, EFRR rovněž přispíval k podpoře sociální, hospodářské a regionální stability v dotčených regionech, zejména opatřeními na podporu soudržnosti mezi komunitami. Vzhledem ke specifickým rysům uvedeného programu by měl být spravován integrovaným způsobem, přičemž příspěvek Spojeného království by měl být do programu začleněn jako vnější účelově vázaný příjem. Kromě toho by se některá pravidla tohoto nařízení týkající se výběru operací neměla na uvedený program vztahovat, pokud jde o operace podporující mír a usmíření.
(18)  V kontextu jedinečných a specifických okolností na ostrově Irsko a za účelem podpory spolupráce mezi severem a jihem v rámci Velkopáteční dohody by nový přeshraniční program „PEACE PLUS“ měl pokračovat v činnosti předchozích programů mezi pohraničními hrabstvími Irska a Severního Irska a navázat na ni. Při zohlednění jeho praktického významu je třeba zajistit, aby v případě, kdy tento program podporuje mír a usmíření, EFRR rovněž přispíval k podpoře sociální, hospodářské a regionální stability a ke spolupráci v dotčených regionech, zejména opatřeními na podporu soudržnosti mezi komunitami. Vzhledem ke specifickým rysům uvedeného programu by měl být spravován integrovaným způsobem, přičemž příspěvek Spojeného království by měl být do programu začleněn jako vnější účelově vázaný příjem. Kromě toho by se některá pravidla tohoto nařízení týkající se výběru operací neměla na uvedený program vztahovat, pokud jde o operace podporující mír a usmíření.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Větší část podpory Unie by se měla soustředit na omezený počet cílů politik, aby se maximalizoval dopad Interreg.
(20)  Větší část podpory Unie by se měla soustředit na omezený počet cílů politik, aby se maximalizoval dopad Interreg. Je třeba posílit součinnost mezi jednotlivými složkami Interreg a jejich doplňkovost.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Ustanovení o přípravě, schvalování a změnách programů Interreg a o územním rozvoji, výběru operací, monitorování a hodnocení, programových orgánech, auditu operací a o transparentnosti a komunikaci by měla být přizpůsobena specifickým rysům programů Interreg v porovnání s ustanoveními v nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
(21)  Ustanovení o přípravě, schvalování a změnách programů Interreg a o územním rozvoji, výběru operací, monitorování a hodnocení, programových orgánech, auditu operací a o transparentnosti a komunikaci by měla být přizpůsobena specifickým rysům programů Interreg v porovnání s ustanoveními v nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]. Tato zvláštní ustanovení by měla být jednoduchá a jasná, aby se předešlo tzv. gold-platingu a další administrativní zátěži pro členské státy a příjemce.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Ustanovení o kritériích pro operace, které mají být považovány za skutečně společné a zakládající spolupráci, o partnerství v rámci operace Interreg a o povinnostech vedoucího partnera vytvořená v programovém období 2014–2020 by měla být zachována. Partneři Interreg by však měli spolupracovat ve všech čtyřech dimenzích (vývoj, provádění, personální obsazení a financování) a v rámci spolupráce nejvzdálenějších regionů ve třech ze čtyř, protože by mělo být jednodušší kombinovat podporu z EFRR a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti na úrovni programů i operací.
(22)  Ustanovení o kritériích pro operace, které mají být považovány za skutečně společné a zakládající spolupráci, o partnerství v rámci operace Interreg a o povinnostech vedoucího partnera vytvořená v programovém období 2014–2020 by měla být zachována. Partneři Interreg by měli spolupracovat v oblasti vývoje a provádění, jakož i v oblasti personálního obsazení nebo financování nebo obou těchto oblastech, a v rámci spolupráce nejvzdálenějších regionů ve třech ze čtyř, protože by mělo být jednodušší kombinovat podporu z EFRR a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti na úrovni programů i operací.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)  Důležitým a úspěšným nástrojem v rámci programů přeshraniční spolupráce jsou projekty „people-to-people“ (P2P) a malé projekty zaměřené na odstraňování pohraničních a přeshraničních překážek, podporu místních kontaktů a následné vzájemné sbližování příhraničních regionů a jejich občanů. Projekty P2P a malé projekty jsou realizovány v celé řadě oblastí, jako je kultura, sport, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání a odborná příprava, hospodářství, věda, ochrana životního prostředí a ekologie, zdravotní péče, doprava a drobná infrastruktura, správní spolupráce, styk s veřejností atd. Jak se rovněž uvádí ve stanovisku Výboru regionů „Projekty „people-to-people“32 a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“, projekty P2P mají velkou přidanou evropskou hodnotu a významně přispívají k uskutečňování celkového cíle programů přeshraniční spolupráce.
__________________
32 Stanovisko Evropského výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se řídí fondy malých projektů, které byly prováděny od doby existence Interreg, nikdy se však na ně nevztahovala žádná zvláštní ustanovení. Jak se rovněž uvádí ve stanovisku Výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“32, tyto fondy malých projektů plní důležitou úlohu při budování důvěry mezi občany a institucemi, nabízejí velkou evropskou přidanou hodnotu a významně přispívají k celkovému cíli programů přeshraniční spolupráce překonáváním překážek v podobě hranic a integrací příhraničních oblastí a jejich občanů. V zájmu zjednodušení finančního řízení malých projektů na straně konečných příjemců, kteří často nemají zkušenosti s předkládáním žádostí o prostředky z fondů Unie, by mělo být stanoveno povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů a paušálních částek pod určitou prahovou hodnotou.
(23)  Od doby existence Interreg byly projekty P2P a malé projekty podporovány především z fondu malých projektů nebo podobných nástrojů, nikdy se však na ně nevztahovala žádná zvláštní ustanovení, a proto je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se fondy malých projektů řídí. V zájmu získání přidané hodnoty a přínosů z projektů P2P a malých projektů a v zájmu zjednodušení finančního řízení malých projektů na straně konečných příjemců, kteří často nemají zkušenosti s předkládáním žádostí o prostředky z fondů Unie, by mělo být stanoveno povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů a paušálních částek pod určitou prahovou hodnotou.
__________________
32 Stanovisko Evropského výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Vzhledem k zapojení více než jednoho členského státu a výsledným vyšším správním nákladům, zejména v souvislosti s kontrolami a překladem, by měl být strop pro výdaje na technickou pomoc vyšší než v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst. Aby bylo možné kompenzovat vyšší správní náklady, členské státy by měly být motivovány ke snižování administrativní zátěže související s prováděním společných projektů, kdykoliv to bude možné. Kromě toho by programy Interreg s omezenou podporou Unie nebo programy vnější přeshraniční spolupráce měly obdržet určitou minimální částku na technickou pomoc, aby bylo zajištěno dostatečné financování účinných činností technické pomoci.
(24)  Vzhledem k zapojení více než jednoho členského státu a výsledným vyšším správním nákladům, mj. pro regionální kontaktní místa (či tzv. antény), která jsou důležitými kontaktními místy pro předkladatele a řešitele projektů, a proto fungují jako přímá linka pro společné sekretariáty nebo jiné příslušné orgány, ale zejména v souvislosti s kontrolami a překladem by měl být strop pro výdaje na technickou pomoc vyšší než v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst. Aby bylo možné kompenzovat vyšší správní náklady, členské státy by měly být motivovány ke snižování administrativní zátěže související s prováděním společných projektů, kdykoliv to bude možné. Kromě toho by programy Interreg s omezenou podporou Unie nebo programy vnější přeshraniční spolupráce měly obdržet určitou minimální částku na technickou pomoc, aby bylo zajištěno dostatečné financování účinných činností technické pomoci.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)  V rámci snižování administrativní zátěže by měly Komise, členské státy a regiony úzce spolupracovat, aby mohly pro systém řízení a kontroly programu Interreg použít posílená přiměřená opatření stanovená v čl. 77 nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Členské státy by měly být motivovány k tomu, aby pověřovaly funkcí řídicího orgánu ESÚS nebo aby těmto seskupením, stejně jako jiným přeshraničním právním subjektům, svěřovaly odpovědnost za řízení podprogramu, integrované územní investice nebo jednoho či více fondů malých projektů, popřípadě aby plnily úlohu jediného partnera.
(27)  V příslušných případech by členské státy měly pověřit funkcí řídicího orgánu nový nebo případně stávající ESÚS nebo by těmto seskupením, stejně jako jiným přeshraničním právním subjektům, měly svěřovat odpovědnost za řízení podprogramu, integrované územní investice nebo jednoho či více fondů malých projektů, popřípadě úlohu jediného partnera. Členské státy by měly regionálním a místním orgánům či jiným veřejným orgánům jiných členských států umožnit vytvářet uvedená kooperativní uskupení s právní subjektivitou a zapojit místní a regionální orgány do jejich fungování.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Aby byl zachován platební řetězec vytvořený pro programové období 2014–2020, tj. od Komise k vedoucímu partnerovi prostřednictvím certifikačního orgánu, mělo by se v tomto platebním řetězci v rámci vedení účetnictví pokračovat. Podpora Unie by měla být vyplácena vedoucímu partnerovi, pokud by to nevedlo k dvojímu poplatku za převod na euro a zpět na jinou měnu, nebo naopak mezi vedoucím partnerem a ostatními partnery.
(28)  Aby byl zachován platební řetězec vytvořený pro programové období 2014–2020, tj. od Komise k vedoucímu partnerovi prostřednictvím certifikačního orgánu, mělo by se v tomto platebním řetězci v rámci vedení účetnictví pokračovat. Podpora Unie by měla být vyplácena vedoucímu partnerovi, pokud by to nevedlo k dvojímu poplatku za převod na euro a zpět na jinou měnu, nebo naopak mezi vedoucím partnerem a ostatními partnery. Není-li stanoveno jinak, vedoucí partner by měl zajistit, aby ostatní partneři obdrželi celý příspěvek z příslušného fondu Unie v jeho plné výši a ve lhůtě dohodnuté všemi partnery a na základě téhož postupu, jaký je uplatňován v případě vedoucího partnera.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Podle čl. [63 odst. 9] nařízení (EU, Euratom) [FN-Omnibus] mají odvětvová pravidla vzít v úvahu potřeby programů Evropské územní spolupráce (Interreg), zejména pokud jde o funkci auditu. Ustanovení týkající se každoročního výroku auditora, výroční kontrolní zprávy a auditů operací by proto měla být zjednodušena a přizpůsobena programům, na kterých se podílí více než jeden členský stát.
Netýká se českého znění.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Měl by být stanoven jasný řetězec finančních závazků v souvislosti se zpětným získáváním částek v případě nesrovnalostí, počínaje jediným nebo ostatními partnery přes vedoucího partnera a řídicí orgán až po Komisi. Měl by být stanoven závazek členských států, třetích zemí, partnerských zemí nebo zámořských zemí a území (ZZÚ) pro případ, že částky od jediného nebo dalšího nebo vedoucího partnera nelze získat zpět, což znamená, že částku řídicímu orgánu uhradí členský stát. U programů Interreg proto neexistuje prostor pro nevymahatelné částky na úrovni příjemců. Je však třeba vyjasnit pravidla pro případ, že členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ řídicímu orgánu částku neuhradí. Rovněž by měly být objasněny povinnosti vedoucího partnera při zpětném získávání. Řídicí orgán by zejména neměl být oprávněn zavázat vedoucího partnera, aby zahajoval soudní řízení v jiné zemi.
(30)  Měl by být stanoven jasný řetězec finančních závazků v souvislosti se zpětným získáváním částek v případě nesrovnalostí, počínaje jediným nebo ostatními partnery přes vedoucího partnera a řídicí orgán až po Komisi. Měl by být stanoven závazek členských států, třetích zemí, partnerských zemí nebo zámořských zemí a území (ZZÚ) pro případ, že částky od jediného nebo dalšího nebo vedoucího partnera nelze získat zpět, což znamená, že částku řídicímu orgánu uhradí členský stát. U programů Interreg proto neexistuje prostor pro nevymahatelné částky na úrovni příjemců. Je však nezbytné vyjasnit pravidla pro případ, že členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ řídicímu orgánu částku neuhradí. Rovněž by měly být objasněny povinnosti vedoucího partnera při zpětném získávání. Měly by být také stanoveny a monitorovacím výborem schváleny postupy spojené se zpětným získáváním prostředků. Řídicí orgán by však neměl být oprávněn zavázat vedoucího partnera, aby zahajoval soudní řízení v jiné zemi.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)   Je třeba podporovat finanční kázeň. Ujednání týkající se rušení rozpočtových závazků by však měla zároveň zohledňovat složitost programů Interreg a jejich provádění.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  I když programy Interreg s účastí třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ by měly být prováděny v rámci sdíleného řízení, spolupráce nejvzdálenějších regionů Interreg může být prováděna v rámci nepřímého řízení. Měla by být stanovena zvláštní pravidla pro způsob provádění těchto programů v celém rozsahu nebo částečně v rámci nepřímého řízení.
(32)  I když programy Interreg s účastí třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ by měly být prováděny v rámci sdíleného řízení, spolupráce nejvzdálenějších regionů Interreg může být prováděna v rámci nepřímého řízení. Měla by být stanovena zvláštní pravidla, jak provádět tyto programy v celém rozsahu nebo částečně v rámci nepřímého řízení.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)  Pro zajištění jednotných podmínek k přijetí nebo změně programů Interreg by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Programy vnější přeshraniční spolupráce by však měly v příslušném případě respektovat postupy projednávání ve výboru stanovené nařízeními (EU) [NPP III] a [NDICI] s ohledem na první rozhodnutí o schválení těchto programů.
(35)  Pro zajištění jednotných podmínek k přijetí nebo změně programů Interreg by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. V příslušném případě by však měly programy vnější přeshraniční spolupráce respektovat postupy projednávání ve výboru stanovené nařízeními (EU) [NPP III] a [NDICI] s ohledem na první rozhodnutí o schválení těchto programů.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)
(36a)  Podpora Evropské územní spolupráce je důležitou prioritou politiky soudržnosti Unie. Podpora MSP v případě nákladů na projekty evropské územní spolupráce je již blokově vyňata podle nařízení Komise (EU) č. 651/20141a (obecné nařízení o blokových výjimkách). Zvláštní ustanovení týkající se regionální podpory investic realizovaných podniky všech velikostí jsou rovněž zahrnuta v Pokynech k regionální státní podpoře na období 2014–20202a a v části obecného nařízení o blokových výjimkách věnované regionální podpoře. S ohledem na získané zkušenosti by podpora na projekty Evropské územní spolupráce měla mít pouze omezený vliv na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy, a Komise by tak měla mít možnost prohlásit, že tato podpora je slučitelná s vnitřním trhem a že na financování poskytnuté na podporu projektů Evropské územní spolupráce se může bloková výjimka vztahovat.
_____________________
1a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).
2a Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (Úř. věst. C 209, 23.7.2013, s. 1).
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Toto nařízení stanoví pravidla pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), aby byla posílena spolupráce mezi členskými státy uvnitř Unie a mezi členskými státy a přilehlými třetími zeměmi, popřípadě partnerskými zeměmi, jinými územími či zámořskými zeměmi a územími (dále jen „ZZÚ“).
1.  Toto nařízení stanoví pravidla pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), aby byla posílena spolupráce mezi členskými státy a jejich regiony uvnitř Unie a mezi členskými státy, jejich regiony a třetími zeměmi, popřípadě partnerskými zeměmi, jinými územími či zámořskými zeměmi a územími (dále jen „ZZÚ“) nebo organizacemi pro regionální integraci a spolupráci nebo skupinou třetích zemí tvořících součást regionální organizace.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
4)  „přeshraničním právním subjektem“ se rozumí právní subjekt zřízený podle práva jedné ze zemí zúčastněných v programu Interreg, pokud je vytvořen územními samosprávami nebo jinými subjekty alespoň ze dvou zúčastněných zemí.
4)  „přeshraničním právním subjektem“ se rozumí právní subjekt, včetně euroregionu, zřízený podle práva jedné ze zemí zúčastněných v programu Interreg, pokud je vytvořen územními samosprávami nebo jinými subjekty alespoň ze dvou zúčastněných zemí.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
4a)  „organizací pro regionální integraci a spolupráci“ se rozumí uskupení členských států či regionů patřících do téže zeměpisné oblasti, jejichž cílem je úzká spolupráce ve věcech společného zájmu.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – návětí
1)  přeshraniční spolupráce mezi přilehlými regiony na podporu integrovaného regionálního rozvoje (složka 1):
1)  přeshraniční spolupráce mezi přilehlými regiony na podporu integrovaného a harmonizovaného regionálního rozvoje (složka 1):
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
a)  vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo
a)  vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – návětí
b)  vnější přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jednoho nebo více těchto stran:
b)  vnější přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jednoho nebo více těchto stran:
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
2)  nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a v Grónsku, za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace („složka 2“; pokud se odkazuje pouze na nadnárodní spolupráci: „složka 2A“; pokud se odkazuje pouze na námořní spolupráci: „složka 2B“);
2)  nadnárodní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a ZZÚ, za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace („složka 2“);
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3
3)  spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a spolupráce těchto regionů se sousedními třetími nebo partnerskými zeměmi nebo ZZÚ nebo některými z nich za účelem usnadnění jejich regionální integrace v jejich sousedství („složka 3“);
3)  spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a spolupráce těchto regionů se sousedními třetími nebo partnerskými zeměmi nebo ZZÚ nebo organizacemi pro regionální integraci a spolupráci nebo některými z nich za účelem usnadnění jejich regionální integrace a harmonizovaného rozvoje v jejich sousedství („složka 3“);
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod i a (nový)
ia)  provádění společných meziregionálních rozvojových projektů;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod i b (nový)
ib)  rozvoj kapacit mezi partnery v celé Unii v souvislosti s:
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii a (nový)
iia)  určení a šíření osvědčených postupů za účelem jejich přenosu především do operačních programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst;
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii b (nový)
iib)  výměna zkušeností, které se týkají určení, přenosu a šíření osvědčených postupů v oblasti udržitelného rozvoje měst, včetně vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi;
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii a (nový)
iiia)  vytvoření, fungování a používání evropského přeshraničního mechanismu uvedeného v nařízení (EU) č. .../... [nový evropský přeshraniční mechanismus];
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5
5)  meziregionální inovační investice prostřednictvím komercializace a rozšiřování meziregionálních inovačních projektů, které mají potenciál podpořit rozvoj evropských hodnotových řetězců („složka 5“).
vypouští se
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Pro účely přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech vnitřních a vnějších pozemních hranic se třetími zeměmi nebo partnerskými zeměmi.
1.  Pro účely přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech vnitřních a vnějších pozemních nebo námořních hranic se třetími zeměmi nebo partnerskými zeměmi, aniž jsou dotčeny případné úpravy nezbytné pro zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí spolupráce stanovených pro programové období 2014–2020.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Regiony na námořních hranicích, které jsou propojeny přes moře pevným spojením, jsou také podporovány v rámci přeshraniční spolupráce.
vypouští se
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.  Programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci mohou pokrývat regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném království, které jsou rovnocenné regionům úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, Andorru a Monako.
3.  Programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci mohou pokrývat regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném království, které jsou rovnocenné regionům úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, Andorru, Monako a San Marino.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
4.  Pro účely vnější přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z NPP III nebo NDICI regiony úrovně NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti podél všech pozemních hranic mezi členskými státy a partnerskými zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo NDICI.
4.  Pro účely vnější přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z NPP III nebo NDICI regiony úrovně NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti podél všech pozemních nebo námořních hranic mezi členskými státy a partnerskými zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo NDICI.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 5 – název
5 Zeměpisné pokrytí nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce
Zeměpisné pokrytí nadnárodní spolupráce
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Pro účely nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 2 pokrývající souvislé funkční oblasti, popřípadě s přihlédnutím k makroregionálním strategiím nebo strategiím pro přímořské oblasti.
1.  Pro účely nadnárodní spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 2 pokrývající souvislé funkční oblasti, aniž by byly dotčeny potenciální úpravy s cílem zajistit soudržnost a kontinuitu této spolupráce ve větších souvislých oblastech v programovém období 2014–2020, přičemž se případně zohlední makroregionální strategie nebo strategie pro přímořské oblasti.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
Programy Interreg pro nadnárodní spolupráci a námořní spolupráci mohou zahrnovat:
Programy Interreg pro nadnárodní spolupráci mohou zahrnovat:
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)  Grónsko;
b)  ZZÚ využívající podporu poskytovanou v rámci programu pro ZZÚ;
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3
3.  Mezi regiony, třetí země nebo partnerské země uvedené v odstavci 2 patří regiony úrovně NUTS 2 nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti.
3.  Mezi regiony, třetí země, partnerské země nebo ZZÚ uvedené v odstavci 2 patří regiony úrovně NUTS 2 nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Programy Interreg pro nejvzdálenější regiony mohou rovněž pokrývat sousední partnerské země podporované z NDICI nebo ZZÚ podporovaná z PZZÚ (nebo obojí).
2.  Programy Interreg pro nejvzdálenější regiony mohou rovněž pokrývat partnerské země podporované z NDICI, ZZÚ podporovaná z PZZÚ, organizace pro regionální spolupráci nebo kombinaci dvou nebo všech tří typů těchto subjektů.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 7 – název
Zeměpisné pokrytí meziregionální spolupráce a meziregionálních inovačních investic
Zeměpisné pokrytí meziregionální spolupráce
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Pro účely jakéhokoli programu Interreg složky 4 nebo meziregionálních inovačních investic v rámci složky 5 je k podpoře z EFRR způsobilé celé území Unie.
1.  Pro účely jakéhokoli programu Interreg složky 4 je k podpoře z EFRR způsobilé celé území Unie, včetně nejvzdálenějších regionů.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Programy Interreg složky 4 mohou zahrnovat celé třetí země, partnerské země, další území nebo ZZÚ uvedené v článcích 4, 5 a 6 nebo jejich části bez ohledu na to, zda jsou podporovány z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, či nikoli.
2.  Programy Interreg složky 4 mohou zahrnovat celé třetí země, partnerské země, další území nebo ZZÚ uvedené v článcích 4, 5 a 6 nebo jejich části bez ohledu na to, zda jsou podporovány z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, či nikoli. Účast třetích zemí v těchto programech je možná, pokud přispívají k financování formou vnějších účelově vázaných příjmů.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Prováděcí akt uvedený v odstavci 1 obsahuje rovněž seznam, v němž se uvedou regiony Unie úrovně NUTS 3, které jsou zohledněny pro příděl z EFRR na přeshraniční spolupráci na všech vnitřních hranicích a těch vnějších hranicích, na něž se uplatňují nástroje Unie pro financování vnější činnosti, stejně jako seznam s uvedením těch regionů úrovně NUTS 3, které jsou zohledněny pro účely přídělu v rámci složky 2B a jsou uvedeny v čl. 9 odst. 3 písm. a).
2.  Prováděcí akt uvedený v odstavci 1 obsahuje rovněž seznam, v němž se uvedou regiony Unie úrovně NUTS 3, které jsou zohledněny pro příděl z EFRR na přeshraniční spolupráci na všech vnitřních hranicích a těch vnějších hranicích, na něž se uplatňují nástroje Unie pro financování vnější činnosti.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  V seznamu zmíněném v odstavci 1 se uvedou rovněž regiony třetích nebo partnerských zemí nebo území mimo Unii, které nepřijímají podporu z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti.
Netýká se českého znění.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Zdroje z EFRR na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 8 430 000 000 EUR z celkových zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na programové období 2021–2027 a stanovených v čl. [102 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
1.  Zdroje na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 11 165 910 000 EUR (podle cen platných v roce 2018) z celkových zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na programové období 2021–2027 a stanovených v čl. [103 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí
2.  Zdroje uvedené v odstavci 1 se přidělují takto:
2.  Částka 10 195 910 000 EUR (91,31 %) ze zdrojů uvedených v odstavci 1 se přiděluje takto:
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a
a)  52,7 % (tj. celkem EUR 4 440 000 000) na přeshraniční spolupráci (složka 1);
a)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) na přeshraniční spolupráci (složka 1);
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b
b)  31,4 % (tj. celkem EUR 2 649 900 000) na nadnárodní spolupráci a námořní spolupráci (složka 2);
b)  1 973 600 880 EUR (17,68 %) na nadnárodní spolupráci (složka 2);
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c
c)  3,2 % (tj. celkem EUR 270 100 000) na spolupráci nejvzdálenějších regionů (složka 3);
c)  357 309 120 EUR (3,2 %) na spolupráci nejvzdálenějších regionů (složka 3);
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d
d)  1,2 % (tj. celkem EUR 100 000 000) na meziregionální spolupráci (složka 4);
d)  365 000 000 EUR (3,27 %) na meziregionální spolupráci (složka 4);
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. e
e)  11,5 % (tj. celkem EUR 970 000 000) na meziregionální inovační investice (složka 5).
vypouští se
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a
a)  regiony úrovně NUTS 3 pro složku 1 a regiony úrovně NUTS 3 pro složku 2B uvedené v prováděcím aktu podle čl. 8 odst. 2;
a)  regiony úrovně NUTS 3 pro složku 1 uvedené v prováděcím aktu podle čl. 8 odst. 2;
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b
b)  regiony úrovně NUTS 2 pro složky 2A a 3.
b)  regiony úrovně NUTS 2 pro složku 2.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)
ba)  regiony úrovně NUTS 2 a 3 pro složku 3.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)
5a.  970 000 000 EUR (8,69 %) z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na novou iniciativu meziregionálních inovačních investic, jak je uvedeno v článku 15a (nový).
Pokud Komise do 31. prosince 2026 nepřidělí na projekty vybrané v rámci této iniciativy veškeré dostupné zdroje uvedené v odstavci 1, zbývající nevyužité zůstatky se rozdělí mezi složku 1 až 4.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1
Podpora z EFRR se poskytne na jednotlivé vnější přeshraniční programy Interreg za předpokladu poskytnutí rovnocenných částek z NPP III na přeshraniční spolupráci a z NDICI na přeshraniční spolupráci podle příslušného strategického programového dokumentu. Tato rovnocennost podléhá maximální částce stanovené v legislativním aktu o NPP III nebo NDICI.
Podpora z EFRR se poskytne na jednotlivé vnější přeshraniční programy Interreg za předpokladu poskytnutí alespoň rovnocenných částek z NPP III na přeshraniční spolupráci a z NDICI na přeshraniční spolupráci podle příslušného strategického programového dokumentu. Tento příspěvek podléhá maximální částce stanovené v legislativním aktu o NPP III nebo NDICI.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
b)  program Interreg nemůže být proveden podle plánu z důvodu problémů vzniklých ve vztazích mezi zúčastněnými zeměmi.
b)  v řádně odůvodněných případech, kdy program Interreg nemůže být proveden podle plánu z důvodu problémů vzniklých ve vztazích mezi zúčastněnými zeměmi.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1
Pokud jde o program Interreg složky 2, který již byl schválen Komisí, účast partnerské země nebo Grónska se ukončí, pokud nastane jedna ze situací stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) a b).
Pokud jde o program Interreg složky 2, který již byl schválen Komisí, účast partnerské země nebo ZZÚ se ukončí, pokud nastane jedna ze situací stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) a b).
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a
a)  aby byl program Interreg zcela ukončen, zejména pokud není možné splnit jeho hlavní společné rozvojové výzvy bez účasti této partnerské země nebo Grónska;
a)  aby byl program Interreg zcela ukončen, zejména pokud není možné splnit jeho hlavní společné rozvojové výzvy bez účasti této partnerské země nebo ZZÚ;
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c
c)  aby program Interreg pokračoval bez účasti této partnerské země nebo Grónska.
c)  aby program Interreg pokračoval bez účasti této partnerské země nebo ZZÚ.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6
6.  Pokud třetí země nebo partnerská země přispívající do programu Interreg vnitrostátními zdroji, které nepředstavují vnitrostátní spolufinancování podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, sníží tento příspěvek během provádění programu Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu k už vybraným společným operacím, pro které již byl vystaven dokument uvedený v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo členské státy požádají o uplatnění jedné z možností stanovených v odst. 4 druhém pododstavci.
6.  Pokud třetí země, partnerská země nebo ZZÚ přispívající do programu Interreg vnitrostátními zdroji, které nepředstavují vnitrostátní spolufinancování podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, sníží tento příspěvek během provádění programu Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu k už vybraným společným operacím, pro které již byl vystaven dokument uvedený v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo členské státy požádají o uplatnění jedné z možností stanovených v odst. 4 druhém pododstavci tohoto článku.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Míra spolufinancování na úrovni každého programu Interreg není vyšší než 70 %, pokud není s ohledem na vnější přeshraniční programy Interreg nebo programy Interreg složky 3 stanoven vyšší podíl v nařízení (EU) [o NPP III], nařízení (EU) [o NDICI] nebo rozhodnutí Rady (EU) [o PZZÚ] nebo v některém z aktů přijatých podle těchto právních předpisů.
Míra spolufinancování na úrovni každého programu Interreg není vyšší než 80 %, pokud není s ohledem na vnější přeshraniční programy Interreg nebo programy Interreg složky 3 stanoven vyšší podíl v nařízení (EU) [o NPP III], nařízení (EU) [o NDICI] nebo rozhodnutí Rady (EU) [o PZZÚ] nebo v některém z aktů přijatých podle těchto právních předpisů.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí
3.  Kromě specifických cílů pro EFRR stanovených v článku [2] nařízení (EU) [o novém EFRR] může EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž přispívat k dosažení specifických cílů v rámci cíle politiky 4, a to za účelem:
3.  Kromě specifických cílů pro EFRR stanovených v článku [2] nařízení (EU) [o novém EFRR] přispěje EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k dosažení specifických cílů v rámci cíle politiky 4, a to za účelem:
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – návětí
a)  v rámci programů Interreg složek 1 a 2B:
a)  v rámci programů Interreg složek 1 a 2:
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – bod ii
ii)  zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech;
ii)  zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, včetně projektů P2P, subjekty občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech;
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5
5.  V rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k vnějšímu specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany migrantů.
5.  V rámci programů Interreg složek 1, 2 a 3 může fond EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti přispět rovněž ke specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany a hospodářské a sociální integrace migrantů a uprchlíků pod mezinárodní ochranou.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
2.  Dalších 15 % prostředků z EFRR a popřípadě nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci priorit jiných než technická pomoc se pro každý program Interreg v rámci složek 1, 2 a 3 přidělí na specifický cíl Interreg „Lepší správa Interreg“ nebo na vnější specifický cíl Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“.
2.  Z EFRR a popřípadě nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci priorit jiných než technická pomoc se pro každý program Interreg v rámci složek 1, 2 a 3 přidělí až 15 % prostředků na specifický cíl Interreg „Lepší správa Interreg“ nebo až 10 % prostředků může být přiděleno na vnější specifický cíl Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3
3.  Pokud program Interreg složky 2A podporuje makroregionální strategii, jsou celkové příděly z EFRR a popřípadě nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci priorit jiných než technická pomoc plánovány na základě cílů dané strategie.
3.  Pokud program Interreg složek 1 a 2 podporuje makroregionální strategii nebo strategii pro přímořské oblasti, alespoň 80 % přídělů z fondu EFRR a popřípadě část nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci jiných priorit než technická pomoc přispívá k dosažení cílů dané strategie.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
4.  Pokud program Interreg složky 2B podporuje makroregionální strategii nebo strategii pro přímořské oblasti, přidělí se nejméně 70 % celkových přídělů z EFRR a popřípadě nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci priorit jiných než technická pomoc na cíle dané strategie.
vypouští se
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)
Článek 15 a
Meziregionální inovační investice
1.  Zdroje uvedené v čl. 9 odst. 5a (nový) se přidělí na novou iniciativu meziregionálních inovačních investic, která je určena na:
a)  komercializaci a rozšiřování společných inovačních projektů, které mohou podpořit rozvoj evropských hodnotových řetězců,
b)  sdružování vědecko-výzkumných pracovníků, podniků, organizací občanské společnosti a orgánů veřejné správy zapojených do strategií pro inteligentní specializaci a sociální inovace na celostátní nebo regionální úrovni,
c)  pilotní projekty zaměřené na hledání nebo testování nových vývojových řešení na regionální a místní úrovni, která by byla založena na strategiích pro inteligentní specializaci, nebo
d)  výměnu zkušeností s inovacemi, jejímž cílem by bylo využít zkušenosti získané v rámci regionálního nebo místního rozvoje.
2.  V zájmu zachování zásady evropské územní soudržnosti s přibližně rovným podílem finančních zdrojů se uvedené investice zaměří na vytváření vazeb mezi méně rozvinutými regiony a vedoucími regiony, a to zvýšením kapacity regionálních inovačních ekosystémů v méně rozvinutých regionech s cílem integrovat se do stávající nebo vznikající hodnoty EU, jakož i schopnosti podílet se na partnerství s jinými regiony.
3.  Komise provádí tyto investice v rámci přímého nebo nepřímého řízení. Při definování dlouhodobého pracovního programu a s ním souvisejících výzev jí pomáhá odborná skupina.
4.  Z fondu EFRR se podporují meziregionální investice do inovací na celém území Unie. Účast třetích zemí na těchto investicích je možná, pokud přispívají k financování formou vnějších účelově vázaných příjmů.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
1.  Cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) se plní prostřednictvím programů Interreg v rámci sdíleného řízení s výjimkou složky 3, která může být prováděna zcela nebo částečně v rámci nepřímého řízení, a složky 5, která se provádí v rámci přímého nebo nepřímého řízení.
1.  Cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) se plní prostřednictvím programů Interreg v rámci sdíleného řízení s výjimkou složky 3, která může být prováděna zcela nebo částečně v rámci nepřímého řízení po konzultaci se zúčastněnými stranami.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2
2.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země nebo ZZÚ připraví program Interreg v souladu se šablonou uvedenou v příloze pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
2.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ nebo organizace pro regionální integraci a spolupráci připraví program Interreg v souladu se šablonou uvedenou v příloze pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1
Zúčastněné členské státy připraví program Interreg ve spolupráci s programovými partnery uvedenými v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
Zúčastněné členské státy připraví program Interreg ve spolupráci s programovými partnery uvedenými v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]. Při vypracovávání programů Interreg, které se týkají makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, by měly členské státy a partneři programu přihlížet k tematickým prioritám příslušných makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti a konzultovat s příslušnými subjekty. Členské státy a partneři programu vytvoří předběžný mechanismus k zajištění toho, aby na začátku programového období došlo k setkání všech subjektů na makroregionální a přímořské úrovni, programových orgánů EÚS a zástupců regionů a zemí, aby společně rozhodli o prioritách každého programu. Uvedené priority případně odpovídají akčnímu plánu makroregionálních strategií nebo strategií pro přímořské oblasti.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1
Členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, předloží Komisi program Interreg do [datum vstupu v platnost plus devět měsíců] jménem všech zúčastněných členských států a popřípadě třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ.
Členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, předloží Komisi jeden nebo více programů Interreg do [datum vstupu v platnost plus dvanáct měsíců] jménem všech zúčastněných členských států a popřípadě třetích zemí, partnerských zemí, ZZÚ nebo organizací pro regionální integraci a spolupráci.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2
Program Interreg zahrnující podporu z nástroje Unie pro financování vnější činnosti však předkládá členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, nejpozději šest měsíců poté, co Komise přijme příslušný strategický programový dokument podle čl. 10 odst. 1 nebo popřípadě podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.
Program Interreg zahrnující podporu z nástroje Unie pro financování vnější činnosti však předkládá členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, nejpozději dvanáct měsíců poté, co Komise přijme příslušný strategický programový dokument podle čl. 10 odst. 1 nebo popřípadě podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3
3.  V řádně odůvodněných případech a po dohodě s Komisí může dotčený členský stát za účelem lepší účinnosti provádění programů a dosažení většího objemu operací rozhodnout o tom, že do programů Interreg převede až [x] % částky z prostředků EFRR přidělených na odpovídající program v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro stejný region. Převedená částka představuje zvláštní prioritu nebo zvláštní priority.
3.  Za účelem lepší účinnosti provádění programů a dosažení většího objemu operací může dotčený členský stát rozhodnout o tom, že do programů Interreg převede až 20 % částky z prostředků EFRR přidělených na odpovídající program v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro stejný region. Každý členský stát předem informuje Komisi o tom, že hodlá tuto možnost převodu využít, a sdělí Komisi důvody pro své rozhodnutí. Převedená částka představuje zvláštní prioritu nebo zvláštní priority.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – návětí
b)  souhrn hlavních společných úkolů s přihlédnutím k:
b)  souhrn hlavních společných úkolů, obzvláště s přihlédnutím k:
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod ii
ii)  společným investičním potřebám a doplňkovosti s jinými formami podpory;
ii)  společným investičním potřebám a doplňkovosti s jinými formami podpory a možným synergiím, jichž je třeba dosáhnout;
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod iii
iii)  poučením vyvozeným z minulých zkušeností;
iii)  poučením vyvozeným z minulých zkušeností a ke způsobu jejich zohlednění v programu;
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. c
c)  odůvodnění vybraných cílů politiky a specifických cílů Interreg, odpovídajících priorit, specifických cílů a forem podpory, popřípadě řešení chybějících spojení v přeshraniční infrastruktuře;
c)  odůvodnění vybraných cílů politiky a specifických cílů Interreg, odpovídajících priorit a popřípadě řešení chybějících spojení v přeshraniční infrastruktuře;
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod i
i)  související typy činností, včetně seznamu plánovaných operací strategického významu, a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům a popřípadě makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti;
i)  související typy činností, včetně seznamu plánovaných operací strategického významu, a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům a popřípadě makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti, případně soubor kritérií a odpovídající transparentní kritéria výběru pro takovou operaci;
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod iii
iii)  hlavní cílové skupiny;
vypouští se
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod v
v)  plánované využití finančních nástrojů;
vypouští se
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. a – bod iii
iii)  pro programy Interreg složky 2 podporované nástrojem PZZÚ odděleně podle jednotlivých finančních nástrojů („EFRR“ a „PZZÚ Grónsko“);
iii)  pro programy Interreg složky 2 podporované nástrojem PZZÚ odděleně podle jednotlivých finančních nástrojů („EFRR“ a „PZZÚ“);
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. b
b)  tabulka uvedená v odst. 4 písm. g) bodě ii) zahrnuje pouze částky pro roky 2021 až 2025.
vypouští se
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7 – písm. b
b)  stanoví postup zřízení společného sekretariátu;
b)  stanoví postup zřízení společného sekretariátu a případně postup podpory řídících struktur v členských státech nebo ve třetích zemích;
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  Komise posoudí každý program Interreg a jeho soulad s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením a v případě podpory z nástroje Unie pro financování vnější činnosti a ve vhodných případech jeho soulad s víceletým strategickým dokumentem podle čl. 10 odst. 1 nebo s příslušným strategickým programovým rámcem podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více těchto nástrojů.
1.  Komise zcela transparentně posoudí každý program Interreg a jeho soulad s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením a v případě podpory z nástroje Unie pro financování vnější činnosti a ve vhodných případech jeho soulad s víceletým strategickým dokumentem podle čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení nebo s příslušným strategickým programovým rámcem podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více těchto nástrojů.
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
3.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země nebo ZZÚ přezkoumají program Interreg s ohledem na připomínky Komise.
3.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ nebo organizace pro regionální integraci a spolupráci přezkoumají program Interreg s ohledem na připomínky Komise.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4
4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu Interreg nejpozději do šesti měsíců ode dne předložení tohoto programu členským státem, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán.
4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu Interreg nejpozději do tří měsíců ode dne předložení revidované podoby tohoto programu členským státem, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1
1.  Členský stát, v němž má sídlo řídicí orgán, může předložit odůvodněnou žádost o změnu programu Interreg spolu s pozměněným programem, v níž uvede očekávaný dopad dané změny na dosažení cílů.
1.  Po konzultacích s místními a regionálními orgány a v souladu s článkem 6 nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních] členský stát, v němž má sídlo řídicí orgán, může předložit odůvodněnou žádost o změnu programu Interreg spolu s pozměněným programem, v níž uvede očekávaný dopad dané změny na dosažení cílů.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
2.  Komise posoudí, zda je změna v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením, a může vyjádřit své připomínky do tří měsíců od předložení pozměněného programu.
2.  Komise posoudí, zda je změna v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením, a může vyjádřit své připomínky do jednoho měsíce od předložení pozměněného programu.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3
3.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země nebo ZZÚ přezkoumají pozměněný program a vezmou při tom v úvahu připomínky Komise.
3.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ nebo organizace pro regionální integraci a spolupráci přezkoumají pozměněný program a vezmou při tom v úvahu připomínky Komise.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4
4.  Komise schválí změnu programu Interreg nejpozději do šesti měsíců od jejího předložení členským státem.
4.  Komise schválí změnu programu Interreg nejpozději do tří měsíců od jejího předložení členským státem.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1
Členský stát může během programového období převést až 5 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 3 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného programu Interreg.
Po konzultacích s místními a regionálními orgány a v souladu s článkem 6 nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních] můžečlenský stát během programového období převést až 10 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 5 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného programu Interreg.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2
Tento monitorovací výbor může zřídit jeden nebo – zejména v případě podprogramů – více řídicích výborů, které jednají v rámci jeho odpovědnosti za výběr operací.
Tento monitorovací výbor může zřídit jeden nebo – zejména v případě podprogramů – více řídicích výborů, které jednají v rámci jeho odpovědnosti za výběr operací. Řídicí výbory uplatňují zásadu partnerství, jak je stanovena v článku 6 nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních], a zahrnou partnery ze všech zúčastněných členských států.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3
3.  Řídicí orgán konzultuje Komisi a vezme v úvahu její připomínky před prvním předložením kritérií pro výběr monitorovacímu výboru nebo popřípadě řídicímu výboru. Totéž platí pro veškeré následné změny těchto kritérií.
3.  Řídicí orgán uvědomí Komisi před prvním předložením kritérií pro výběr monitorovacímu výboru nebo popřípadě řídicímu výboru. Totéž platí pro veškeré následné změny těchto kritérií.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – návětí
4.  Při výběru operací monitorovací výbor nebo popřípadě řídicí výbor:
4.  Dříve než monitorovací výbor nebo popřípadě řídicí výbor vybere operace, řídicí orgán:
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 2
Uvedený dokument stanoví rovněž povinnosti vedoucího partnera, pokud jde o zpětné získávání prostředků podle článku 50. Tyto povinnosti stanoví monitorovací výbor. Nicméně vedoucí partner, který se nachází v jiném členském státě, třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ než partner, není povinen zpětně získávat prostředky prostřednictvím soudního řízení.
Uvedený dokument stanoví rovněž povinnosti vedoucího partnera, pokud jde o zpětné získávání prostředků podle článku 50. Postupy související se zpětným získáváním stanoví a schvaluje monitorovací výbor. Nicméně vedoucí partner, který se nachází v jiném členském státě, třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ než partner, není povinen zpětně získávat prostředky prostřednictvím soudního řízení.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1
Operace vybrané v rámci složek 1, 2 a 3 zahrnují subjekty alespoň ze dvou zúčastněných zemí, přičemž alespoň jeden z nich je příjemcem z členského státu.
Operace vybrané v rámci složek 1, 2 a 3 zahrnují subjekty alespoň ze dvou zúčastněných zemí nebo ZZÚ, přičemž alespoň jeden z nich je příjemcem z členského státu.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2
2.  Operace Interreg může být prováděna v jediné zemi za předpokladu, že v žádosti o podporu operace budou uvedeny dopady a přínosy pro programovou oblast.
2.  Operace Interreg může být prováděna v jediné zemi nebo ZZÚ za předpokladu, že v žádosti o podporu operace budou uvedeny dopady a přínosy pro programovou oblast.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1
Partneři spolupracují na rozvoji, provádění, personálním obsazení a financování operací Interreg.
Partneři spolupracují na rozvoji a provádění, jakož i na personálním obsazení nebo financování operací Interreg. Je třeba usilovat o to, aby počet partnerů zapojených do jedné operace Interreg byl omezen nejvýše na deset.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2
Pokud jde o operace Interreg v rámci programů Interreg složky 3, jsou partneři z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ povinni spolupracovat pouze v rámci tří ze čtyř dimenzí uvedených v prvním pododstavci.
Pokud jde o operace Interreg v rámci programů Interreg složky 3, jsou partneři z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ povinni spolupracovat pouze v rámci dvou ze čtyř dimenzí uvedených v prvním pododstavci.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 1
Jediným partnerem operace Interreg v rámci programů Interreg složek 1, 2 a 3 může být přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS za předpokladu, že mezi jeho členy jsou i partneři alespoň ze dvou zúčastněných zemí.
Jediným partnerem operace Interreg v rámci programů Interreg složek 1, 2 a 3 může být přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS za předpokladu, že mezi jeho členy jsou i partneři alespoň ze dvou zúčastněných zemí nebo ZZÚ.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7 – pododstavec 2
Avšak pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 23, může být jediný partner zaregistrován v členském státě, který se daného programu neúčastní.
vypouští se
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1
Příspěvek z EFRR nebo popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti do fondu malých projektů v rámci programu Interreg nepřesáhne částku 20 000 000 EUR nebo 15 % z celkového přídělu na program Interreg podle toho, která hodnota je nižší.
Celkový příspěvek z EFRR nebo popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti do fondu nebo vícero fondů malých projektů v rámci programu Interreg nepřesáhne částku 20 % z celkového přídělu na program Interreg a v případě programu Interreg pro přeshraniční spolupráci bude představovat alespoň 3 % celkového přídělu.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
2.  Příjemcem fondu malých projektů je přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS.
2.  Příjemcem fondu malých projektů je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, subjekt s právní subjektivitou nebo bez ní, popř. fyzická osoba, který odpovídá za zahájení nebo za zahájení i provádění operací.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5
5.  Náklady na zaměstnance a nepřímé náklady na řízení fondu malých projektů vzniklé na úrovni příjemce nesmí překročit 20 % celkových způsobilých nákladů příslušného fondu malých projektů.
5.  Náklady na zaměstnance a další přímé náklady odpovídající kategoriím nákladů v článcích 39 až 42, jakož i nepřímé náklady na řízení fondu nebo fondů malých projektů vzniklé na úrovni příjemce nesmí překročit 20 % celkových způsobilých nákladů příslušného fondu nebo fondů malých projektů.
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 1
Pokud příspěvek z veřejných zdrojů na malý projekt nepřesáhne 100 000 EUR, má příspěvek z EFRR nebo popřípadě z nástroje Unie pro financování vnější činnosti podobu jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo zahrnuje paušální sazby, a to s výjimkou projektů, u kterých podpora představuje státní podporu.
Pokud příspěvek z veřejných zdrojů na malý projekt nepřesáhne 100 000 EUR, má příspěvek z EFRR nebo popřípadě z nástroje Unie pro financování vnější činnosti podobu jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo zahrnuje paušální sazby.
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)
Pokud celkové náklady na každou operaci nepřekročí 100 000 EUR, částka podpory na jeden nebo více malých projektů může být stanovena na základě návrhu rozpočtu sestaveného případ od případu a odsouhlaseného ex ante subjektem, který operaci vybírá.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2
2.  Není-li v ujednáních stanovených v souladu s odst. 1 písm. a) stanoveno jinak, vedoucí partner zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z příslušného fondu Unie co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se neodečítá ani nezadržuje a nejsou vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by tuto částku určenou ostatním partnerům snížily.
2.  Není-li v ujednáních stanovených v souladu s odst. 1 písm. a) stanoveno jinak, vedoucí partner zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z příslušného fondu Unie v plné výši, v časovém harmonogramu, na kterém se dohodli všichni partneři, a na základě stejného postupu, jako byl použit u vedoucího partnera. Žádná částka se neodečítá ani nezadržuje a nejsou vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by tuto částku určenou ostatním partnerům snížily.
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1
Kterýkoli z příjemců v členském státě, třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ účastnící se programu Interreg může být určen vedoucím partnerem.
Kterýkoli z příjemců v členském státě účastnící se programu Interreg může být určen vedoucím partnerem.
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 2
Členské státy, třetí země, partnerské země nebo ZZÚ účastnící se programu Interreg se však mohou dohodnout, že vedoucím partnerem může být určen partner, který nepřijímá podporu z EFRR nebo nástroje Unie pro financování vnější činnosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1
1.  Technická pomoc pro každý program Interreg je hrazena paušální sazbou uplatněním procentních podílů stanovených v odstavci 2 na způsobilé výdaje zahrnuté v každé žádosti o platbu podle čl. [85 odst. 3 písm. a) nebo c)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
1.  Technická pomoc pro každý program Interreg je hrazena paušální sazbou uplatněním procentních podílů stanovených v odstavci 2 na roční splátky předběžného financování podle čl. 49 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení v letech 2021 a 2022 a poté na způsobilé výdaje zahrnuté v každé žádosti o platbu podle čl. [85 odst. 3 písm. a) nebo c)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] v následujících letech.
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a
a)  pro programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci podporované z EFRR: 6%;
a)  pro programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci podporované z EFRR: 7%;
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. c
c)  pro programy Interreg složek 2, 3 a 4, jak pro EFRR, tak popřípadě i pro nástroje Unie pro financování vnější činnosti: 7%.
c)  pro programy Interreg složek 2, 3 a 4, jak pro EFRR, tak popřípadě i pro nástroje Unie pro financování vnější činnosti: 8 %.
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1
1.  Do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí Komise o přijetí programu Interreg členským státům zřídí členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu po dohodě s řídicím orgánem výbor pro monitorování provádění příslušného programu Interreg (dále jen „monitorovací výbor“).
1.  Do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí Komise o přijetí programu Interreg členským státům zřídí členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ nebo organizace pro regionální integraci a spolupráci účastnící se daného programu po dohodě s řídicím orgánem výbor pro monitorování provádění příslušného programu Interreg (dále jen „monitorovací výbor“).
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2
2.  Monitorovacímu výboru předsedá zástupce členského státu, v němž má sídlo řídicí orgán, nebo zástupce řídicího orgánu.
vypouští se
Pokud jednací řád monitorovacího výboru stanoví rotující předsednictví, může monitorovacímu výboru předsedat zástupce třetí země, partnerské země nebo ZZÚ a spolupředsedat zástupce členského státu nebo řídicího orgánu a naopak.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6
6.  Řídicí orgán zveřejní jednací řád monitorovacího výboru a všechny údaje a informace sdílené s monitorovacím výborem na internetových stránkách uvedených v čl. 35 odst. 2.
6.  Řídicí orgán zveřejní jednací řád monitorovacího výboru, souhrn údajů a informací a také veškerá rozhodnutí sdílená s monitorovacím výborem na internetových stránkách uvedených v čl. 35 odst. 2.
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1
Na složení monitorovacího výboru každého programu Interreg se dohodnou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu a jeho složení zajistí vyvážené zastoupení příslušných orgánů, zprostředkujících subjektů a zástupců programových partnerů uvedených v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] z členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ.
Na složení monitorovacího výboru každého programu Interreg se mohou dohodnout členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu a cílem tohoto složení je vyvážené zastoupení příslušných orgánů, zprostředkujících subjektů a zástupců programových partnerů uvedených v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] z členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ.
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2
Složení monitorovacího výboru zohledňuje počet zúčastněných členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ v příslušném programu Interreg.
vypouští se
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3
V monitorovacím výboru jsou rovněž zastoupeny subjekty zřízené společně v rámci celé programové oblasti nebo její části, včetně ESÚS.
V monitorovacím výboru jsou rovněž zastoupeny regiony a místní vlády, jakož i další subjekty zřízené společně v rámci celé programové oblasti nebo její části, včetně ESÚS.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2
2.  Řídicí orgán zveřejní seznam členů monitorovacího výboru na internetových stránkách uvedených v čl. 35 odst. 2.
2.  Řídicí orgán zveřejní seznam orgánů nebo subjektů, jež byly jmenovány členy monitorovacího výboru, na internetových stránkách uvedených v čl. 35 odst. 2.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3
3.  Zástupci Komise se účastní práce monitorovacího výboru jako poradci.
3.  Zástupci Komise se mohou účastnit práce monitorovacího výboru jako poradci.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)
3a.  Zástupci subjektů zřízených v rámci celé programové oblasti nebo její části, včetně ESÚS, se mohou účastnit práce monitorovacího výboru jako poradci.
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. g
g)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní.
g)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní, a v případě potřeby navrhne další podpůrná opatření.
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. a
a)  metodiku a kritéria použitá při výběru operací, včetně jejich změn, po konzultaci s Komisí podle čl. 22 odst. 2, aniž jsou dotčena ustanovení čl. [27 odst. 3 písm. b), c) a d)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních];
a)  metodiku a kritéria použitá při výběru operací, včetně jejich změn, po jejich oznámení Komisi podle čl. 22 odst. 2, aniž jsou dotčena ustanovení čl. [27 odst. 3 písm. b), c) a d)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních];
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 – návětí
2.  Na žádost Komise jí řídicí orgán do jednoho měsíce poskytne informace o prvcích uvedených v čl. 29 odst. 1:
2.  Na žádost Komise jí řídicí orgán do tří měsíců poskytne informace o prvcích uvedených v čl. 29 odst. 1:
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1
Do 31. ledna, 31. března, 31. května, 31. července, 30. září a 30. listopadu každého roku předá každý řídicí orgán elektronicky Komisi kumulativní údaje za příslušný program Interreg v souladu se šablonou stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
Do 31. ledna, 31. května a 30. září každého roku předá každý řídicí orgán elektronicky Komisi údaje za příslušný program Interreg podle čl. 31 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení a jednou ročně údaje podle čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení, a to v souladu se šablonou stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Předávání údajů se provádí za použití stávajících systémů vykazování údajů, pokud se uvedené systémy během předchozího programového období osvědčily jako spolehlivé.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. b
b)  hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků u vybraných operací Interreg a hodnoty dosažené operacemi Interreg.
b)  hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků u vybraných operací Interreg a hodnoty dosažené dokončenými operacemi Interreg.
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
1.  Společné ukazatele výstupů a společné ukazatele výsledků, jak jsou stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový EFRR], a popřípadě ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy se použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] a s čl. 17 odst. 3 písm. d) bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.
1.  Společné ukazatele výstupů a společné ukazatele výsledků, jak jsou stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový EFRR], jež byly shledány nejvhodnějšími k měření pokroku směrem k cílům programu cíle Evropská územní spolupráce (Interreg), se použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] a s čl. 17 odst. 4 písm. e) bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 a (nový)
1a.  V případě potřeby a v případech řádně odůvodněných řídicím orgánem se jako dodatečné k ukazatelům, jež byly vybrány v souladu s odstavcem 1, použijí ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy.
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1
1.  Řídicí orgán provádí hodnocení každého programu Interreg. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění daného programu Interreg.
1.  Řídicí orgán provádí hodnocení každého programu Interreg maximálně jednou ročně. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění daného programu Interreg.
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4
4.  Řídicí orgán zajistí nezbytné postupy pro tvorbu a sběr údajů potřebných pro hodnocení.
4.  Cílem řídicího orgánu je zajistit nezbytné postupy pro tvorbu a sběr údajů potřebných pro hodnocení.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3
3.  Na odpovědnosti řídicího orgánu se použije čl. [44 odst. 2 až 7] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
3.  Na odpovědnosti řídicího orgánu se použije čl. [44 odst. 2 až 6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c
c)  veřejně vystaví cedule nebo billboardy, jakmile se zahájí fyzické provádění operace Interreg zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, jehož celkové náklady přesahují částku 100 000 EUR;
c)  veřejně vystaví cedule nebo billboardy, jakmile se zahájí fyzické provádění operace Interreg zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, jehož celkové náklady přesahují částku 50 000 EUR;
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d
d)  v případě operací Interreg, které nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví alespoň jeden plakát minimální velikosti A3 v tištěném nebo elektronickém formátu s informacemi o operaci Interreg, přičemž zdůrazní podporu z fondu Interreg;
d)  v případě operací Interreg, které nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví alespoň jeden plakát minimální velikosti A2 v tištěném a případně i elektronickém formátu s informacemi o operaci Interreg, přičemž zdůrazní podporu z fondu Interreg;
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. e
e)  v případě operací strategického významu a operací, jejichž celkové náklady přesahují 10 000 000 EUR, uspořádá komunikační akci a včas přizve Komisi a příslušný řídicí orgán.
e)  v případě operací strategického významu a operací, jejichž celkové náklady přesahují 5 000 000 EUR, uspořádá komunikační akci a včas přizve Komisi a příslušný řídicí orgán.
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6
6.  Pokud příjemce neplní své povinnosti podle článku [42] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] nebo odstavců 1 a 2 tohoto článku, uplatní členský stát finanční opravu zrušením až 5 % podpory z fondů na dotčenou operaci.
6.  Pokud příjemce neplní své povinnosti podle článku [42] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] nebo odstavců 1 a 2 tohoto článku, nebo své opomenutí včas nenapraví, uplatní řídicí orgán finanční opravu zrušením až 5 % podpory z fondů na dotčenou operaci.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 – písm. c
c)  paušální sazbou v souladu s čl. [50 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].
c)  přímé náklady na zaměstnance v rámci operace lze vypočítat paušální sazbou až do výše 20 % jiných přímých nákladů, než jsou přímé náklady na zaměstnance v rámci dané operace, aniž by byl členský stát povinen provést výpočet ke stanovení použitelné sazby.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 5 – písm. a
a)  podílem měsíčních hrubých mzdových nákladů a měsíční pracovní doby stanovené v dokladu o zaměstnání a vyjádřené v hodinách, nebo
a)  podílem posledních doložených měsíčních hrubých mzdových nákladů a měsíční pracovní doby dané osoby v souladu s příslušným právem, jak je uvedeno v pracovní smlouvě, a čl. 50 odst. 2 písm. b)nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních], nebo
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 6
6.  Pokud jde o náklady na zaměstnance vztahující se na jednotlivce, kteří podle dokladu o zaměstnání pracují na hodinovém základě, tyto náklady jsou způsobilé, když se počet hodin skutečně odpracovaných na operaci vynásobí hodinovou sazbou dohodnutou v dokladu o zaměstnání, a to na základě systému zaznamenávání pracovní doby.
6.  Pokud jde o náklady na zaměstnance vztahující se na jednotlivce, kteří podle dokladu o zaměstnání pracují na hodinovém základě, tyto náklady jsou způsobilé, když se počet hodin skutečně odpracovaných na operaci vynásobí hodinovou sazbou dohodnutou v dokladu o zaměstnání, a to na základě systému zaznamenávání pracovní doby. Nejsou-li ještě zahrnuty v dohodnuté hodinové sazbě, mzdové náklady podle čl. 38 odst. 2 písm. b) mohou být k této hodinové sazbě přidány v souladu s příslušnými vnitrostátním právem.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – návětí
Kancelářské a administrativní náklady jsou omezeny na tyto prvky:
Kancelářské a administrativní náklady jsou omezeny na 15 % celkových přímých nákladů operace a na tyto prvky:
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4
4.  Výdaje s ohledem na náklady podle tohoto článku, které zaplatil přímo zaměstnanec příjemce, musí být doloženy dokladem prokazujícím, že příjemce tyto výdaje zaměstnanci uhradil.
4.  Výdaje s ohledem na náklady podle tohoto článku, které zaplatil přímo zaměstnanec příjemce, musí být doloženy dokladem prokazujícím, že příjemce tyto výdaje zaměstnanci uhradil. Uvedená kategorie nákladů může být využívána pro cestovní náklady operačních zaměstnanců a jiných zúčastněných stran za účelem provádění a podpory operace a programu Interreg.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 5
5.  Náklady na cestování a ubytování v rámci operace lze vypočítat paušální sazbou až do výše 15 % jiných přímých nákladů, než jsou přímé náklady na zaměstnance v rámci uvedené operace.
5.  Náklady na cestování a ubytování v rámci operace lze vypočítat paušální sazbou až do výše 15 % přímých nákladů v rámci uvedené operace.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – návětí
Náklady na externí odborné poradenství a služby jsou omezeny na následující služby a poradenství poskytované subjektem veřejného nebo soukromého práva nebo fyzickou osobou jinou než příjemce operace:
Náklady na externí odborné poradenství a služby tvoří mimo jiné následující služby a poradenství poskytované subjektem veřejného nebo soukromého práva nebo fyzickou osobou jinou než příjemce operace, včetně všech partnerů:
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. o
o)  cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících, osob předsedajících zasedáním a poskytovatelů služeb;
o)  cestování a ubytování externích odborníků;
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – návětí
1.  Náklady na koupi, pronájem nebo leasing vybavení příjemcem operace, a to s výjimkou nákladů, na které se vztahuje článek 39, jsou omezeny na:
1.  Náklady na koupi, pronájem nebo leasing vybavení příjemcem operace, a to s výjimkou nákladů, na které se vztahuje článek 39, tvoří mimo jiné:
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a
a)  nákup pozemků v souladu s čl. [58 odst. 1 písm. c)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních];
a)  nákup pozemků v souladu s čl. [58 odst. 1 písm. b)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních];
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1
1.  Členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg stanoví pro účely článku [65] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] jediný řídicí orgán a jediný auditní orgán.
1.  Členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ a organizace pro regionální integraci a spolupráci účastnící se programu Interreg stanoví pro účely článku [65] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] jediný řídicí orgán a jediný auditní orgán.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2
2.  Řídicí orgán a auditní orgán se nacházejí ve stejném členském státě.
2.  Řídicí orgán a auditní orgán se mohou nacházet ve stejném členském státě.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5
5.  S ohledem na program Interreg v rámci složky 2B nebo v rámci složky 1, pokud v rámci druhé zmiňované složky program pokrývá dlouhé hranice s různorodými problémy a potřebami v oblasti rozvoje, mohou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg definovat podprogramové oblasti.
5.  S ohledem na program Interreg v rámci složky 1, pokud v rámci druhé zmiňované složky program pokrývá dlouhé hranice s různorodými problémy a potřebami v oblasti rozvoje, mohou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg definovat podprogramové oblasti.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6
6.  Pokud řídicí orgán určí zprostředkující subjekt v rámci programu Interreg v souladu s čl. [65 odst. 3] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], vykonává tento zprostředkující subjekt dané úkoly ve více než jednom zúčastněném členském státě nebo popřípadě třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ.
6.  Pokud řídicí orgán určí zprostředkující subjekt, resp. více zprostředkujících subjektů, v rámci programu Interreg v souladu s čl. [65 odst. 3] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], vykonává tento příslušný zprostředkující subjekt dané úkoly ve více než jednom zúčastněném členském státě nebo popřípadě třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, resp. vykonává tyto úkoly více zprostředkujících subjektů ve svých příslušných členských státech, popřípadě ve více než jedné třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 a (nový)
1a.   Odchylně od čl. 87 odst. 2 nařízení EU .../... [nové nařízení o společných ustanoveních] Komise uhradí jako průběžné platby 100 % částek uvedených v žádosti o platbu, které vyplývají z uplatnění sazby spolufinancování z programu na celkové způsobilé náklady, popřípadě na příspěvek z veřejných rozpočtů.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 b (nový)
1b.   Pokud řídicí orgán neprovádí kontroly podle čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních] v celé programové oblasti, určí každý členský stát subjekt nebo osobu odpovědnou za provádění takovýchto kontrol u příjemců na jeho území.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 c (nový)
1c.   Odchylně od článku 92 nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních] nemusí být u programů Interreg schválena roční účetní závěrka. Účetní závěrka se schvaluje na konci příslušného programu, a to na základě závěrečné zprávy o výkonnosti.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 7
7.  Pokud celková extrapolovaná chybovost uvedená v odstavci 6 přesahuje 2 % celkových výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, vypočítá Komise celkovou zbytkovou chybovost s přihlédnutím k finančním opravám provedeným příslušnými programovými orgány Interreg u jednotlivých nesrovnalostí zjištěných auditem operací vybraných podle odstavce 1.
7.  Pokud celková extrapolovaná chybovost uvedená v odstavci 6 přesahuje 3,5  % celkových výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, vypočítá Komise celkovou zbytkovou chybovost s přihlédnutím k finančním opravám provedeným příslušnými programovými orgány Interreg u jednotlivých nesrovnalostí zjištěných auditem operací vybraných podle odstavce 1.
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 8
8.  Pokud celková zbytková chybovost uvedená v odstavci 7 přesahuje 2 % výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, Komise rozhodne, zda je potřeba si vyžádat provedení další auditní činnosti u auditního orgánu specifického programu Interreg nebo skupiny nejvíce postižených programů Interreg, aby bylo možné dále vyhodnotit chybovost a posoudit požadovaná nápravná opatření pro programy Interreg postižené zjištěnými nesrovnalostmi.
8.  Pokud celková zbytková chybovost uvedená v odstavci 7 přesahuje 3,5  % výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, Komise rozhodne, zda je potřeba si vyžádat provedení další auditní činnosti u auditního orgánu specifického programu Interreg nebo skupiny nejvíce postižených programů Interreg, aby bylo možné dále vyhodnotit chybovost a posoudit požadovaná nápravná opatření pro programy Interreg postižené zjištěnými nesrovnalostmi.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. a
a)  2021: 1%;
a)  2021: 3 %;
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. b
b)  2022: 1%;
b)  2022: 2,25%;
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. c
c)  2023: 1%;
c)  2023: 2,25%;
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. d
d)  2024: 1%;
d)  2024: 2,25%;
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. e
e)  2025: 1%;
e)  2025: 2,25%;
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. f
f)  2026: 1%.
f)  2026: 2,25%.
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1
Pokud jsou vnější přeshraniční programy Interreg podporovány z EFRR a NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci, vyplácí se předběžné financování pro všechny fondy podporující takový program Interreg v souladu s nařízením (EU) [NPP III] nebo [NDICI] nebo jakýmkoli aktem přijatým na jejich základě.
Pokud jsou vnější programy Interreg podporovány z EFRR a NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci, vyplácí se předběžné financování pro všechny fondy podporující takový program Interreg v souladu s nařízením (EU) [NPP III] nebo [NDICI] nebo jakýmkoli aktem přijatým na jejich základě.
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 3
Celková částka vyplacená v rámci předběžného financování musí být vrácena Komisi, jestliže jí není do 24 měsíců od vyplacení první splátky předběžného financování zaslána žádost o platbu v rámci přeshraničního programu Interreg. Takto vrácené prostředky představují vnitřní účelově vázané příjmy a nesnižují podporu programu z EFRR, NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci.
Celková částka vyplacená v rámci předběžného financování musí být vrácena Komisi, jestliže jí není do 36 měsíců od vyplacení první splátky předběžného financování zaslána žádost o platbu v rámci přeshraničního programu Interreg. Takto vrácené prostředky představují vnitřní účelově vázané příjmy a nesnižují podporu programu z EFRR, NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Kapitola 8 – název
Účast třetích zemí nebo partnerských zemí nebo ZZÚ v programech Interreg v rámci sdíleného řízení
Účast třetích zemí nebo partnerských zemí nebo ZZÚ, nebo organizací pro regionální integraci nebo spolupráci v programech Interreg v rámci sdíleného řízení
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1
Kapitoly I až VII a kapitola X se vztahují na účast třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ v programech Interreg, s výhradou zvláštních ustanovení uvedených v této kapitole.
Kapitoly I až VII a kapitola X se vztahují na účast třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ nebo organizací pro regionální integraci nebo spolupráci v programech Interreg, s výhradou zvláštních ustanovení uvedených v této kapitole.
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3
3.  Třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg delegují pracovníky do společného sekretariátu daného programu, nebo zřídí pobočku na svém příslušném území, nebo provedou obojí.
3.  Třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg mohou delegovat pracovníky do společného sekretariátu programu, nebo po dohodě s řídicím orgánem zřídí pobočku společného sekretariátu na svém příslušném území, nebo provedou obojí.
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 4
4.  Vnitrostátní orgán nebo úřad rovnocenný komunikačnímu pracovníkovi programu Interreg uvedenému v čl. 35 odst. 1 podporuje řídicí orgán a partnery v příslušné třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, pokud jde o úkoly uvedené v čl. 35 odst. 2 až 7.
4.  Vnitrostátní orgán nebo úřad rovnocenný komunikačnímu pracovníkovi programu Interreg uvedenému v čl. 35 odst. 1 může podpořit řídicí orgán a partnery v příslušné třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, pokud jde o úkoly uvedené v čl. 35 odst. 2 až 7.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2
2.  Programy Interreg složek 2 a 4, které kombinují příspěvky z EFRR a z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, se provádějí v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo partnerské zemi, nebo pokud jde o složku 3, v kterékoli ZZÚ, bez ohledu na to, zda taková ZZÚ přijímá či nepřijímá podporu z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.
2.  Programy Interreg složek 2 a 4, které kombinují příspěvky z EFRR a z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, se provádějí v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi, partnerské zemi, zúčastněné ZZÚ, nebo pokud jde o složku 3, v kterékoli ZZÚ, bez ohledu na to, zda taková ZZÚ přijímá či nepřijímá podporu z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
a)  v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ;
a)  v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ nebo ve skupině třetích zemí, které jsou součástí regionální organizace;
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
b)  v rámci sdíleného řízení pouze v členských státech a v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ, pokud jde o výdaje EFRR mimo Unii na jednu nebo více operací, zatímco příspěvky z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti jsou řízeny v rámci nepřímého řízení;
b)  v rámci sdíleného řízení pouze v členských státech a v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ, nebo skupině třetích zemí, které jsou součástí regionální organizace, pokud jde o výdaje EFRR mimo Unii na jednu nebo více operací, zatímco příspěvky z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti jsou řízeny v rámci nepřímého řízení;
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c
c)  v rámci nepřímého řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ.
c)  v rámci nepřímého řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ, nebo skupině třetích zemí, které jsou součástí regionální organizace.
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 2
Pokud se celý program Interreg složky 3 nebo jeho část provádí v rámci nepřímého řízení, použije se článek 60.
Pokud se celý program Interreg složky 3 nebo jeho část provádí v rámci nepřímého řízení, vyžaduje se předchozí dohoda mezi dotčenými členskými státy a regiony a použije se článek 60.
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 a (nový)
3a.   Společné výzvy k předkládání návrhů, které mobilizují financování z dvoustranných programů nebo programů nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) pro vícero zemí a programů evropské územní spolupráce (ETC) mohou být zahájeny, pokud s tím příslušné řídící orgány souhlasí. V obsahu výzvy se konkrétně uvede zeměpisná oblast působnosti a očekávaný přínos k dosažení cílů příslušných programů. Řídicí orgány rozhodnou o tom, zda se pravidla nástroje NDICI nebo ETC použijí na tuto výzvu. Mohou rozhodnout o jmenování vedoucího řídicího orgánu odpovědného za úkoly správy a kontrolu související s touto výzvou.
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 3
3.  Pokud je na programu zasedání monitorovacího nebo popřípadě řídicího výboru výběr jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů, předá řídicí orgán Komisi nejpozději dva měsíce před datem takového zasedání pro každý takový projekt koncepční poznámky. Koncepční poznámky jsou dlouhé maximálně tři strany a uvádějí název, umístění, rozpočet, vedoucího partnera a partnery, jakož i hlavní cíle a výstupy. Nejsou-li koncepční poznámky týkající se jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů Komisi v uvedeném termínu předány, může Komise požádat předsedu monitorovacího nebo řídicího výboru o vyřazení dotčených projektů z programu zasedání.
3.  Pokud je na programu zasedání monitorovacího nebo popřípadě řídicího výboru výběr jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů, předá řídicí orgán Komisi nejpozději dva měsíce před datem takového zasedání pro každý takový projekt koncepční poznámky. Koncepční poznámky jsou dlouhé maximálně pět stran a uvádějí název, umístění, rozpočet, vedoucího partnera a partnery, jakož i hlavní cíle a výstupy, jakož i věrohodný obchodní plán, který prokazuje, že projekt nebo pokračování projektů jsou zajištěny i bez poskytnutí finančních prostředků z programu Interreg. Nejsou-li koncepční poznámky týkající se jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů Komisi v uvedeném termínu předány, může Komise požádat předsedu monitorovacího nebo řídicího výboru o vyřazení dotčených projektů z programu zasedání.
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1
1.  Pokud je celý program Interreg složky 3 nebo jeho část prováděn v rámci nepřímého řízení podle čl. 53 odst. 3 písm. b) nebo c), jsou úkoly související s plněním rozpočtu svěřeny jednomu ze subjektů uvedených v čl. [62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c)] nařízení (EU, Euratom) [FN-Omnibus], zejména subjektu nacházejícímu se v zúčastněném členském státě, včetně řídicího orgánu dotčeného programu Interreg.
1.  Pokud je po konzultaci se zúčastněnými stranami celý program Interreg složky 3 nebo jeho část prováděn v rámci nepřímého řízení podle čl. 53 odst. 3 písm. b) nebo c), jsou úkoly související s plněním rozpočtu svěřeny jednomu ze subjektů uvedených v čl. [62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c)] nařízení (EU, Euratom) [FN-Omnibus], zejména subjektu nacházejícímu se v zúčastněném členském státě, včetně řídicího orgánu dotčeného programu Interreg.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Článek 61
Článek 61
vypouští se
Meziregionální inovační investice
Z podnětu Komise může EFRR podporovat meziregionální inovační investice, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 5, a sdružovat výzkumné pracovníky, podniky, občanskou společnost a orgány veřejné správy zapojené do strategií pro inteligentní specializaci zřízených na vnitrostátní nebo regionální úrovni.
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Článek - 61 a (nový)
Článek 61 a
Osvobození od oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 SFEU
Komise může prohlásit, že podpora ve prospěch projektů, které EU podporuje v rámci Evropské územní spolupráce, je slučitelná s vnitřním trhem a nepodléhá požadavkům na oznámení podle čl. 108 odst. 3 SFEU.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0470/2018).

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí