Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0199(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0470/2018

Predkladané texty :

A8-0470/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Prijaté texty
PDF 327kWORD 119k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg
Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)***I
P8_TA(2019)0021A8-0470/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 16. januára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V článku 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že zámerom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je, aby pomohol odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku a podľa článku 174, ods. 2 a ods. 3 ZFEÚ má EFRR prispievať k znižovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch, medzi ktorými by sa mala mimoriadna pozornosť venovať určitým kategóriám regiónov, medzi ktorými sú výslovne uvedené cezhraničné regióny.
(1)  V článku 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že zámerom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je, aby pomohol odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku a podľa článku 174, ods. 2 a 3 ZFEÚ má EFRR prispievať k znižovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch, vidieckych oblastiach, oblastiach postihnutých zmenami v priemysle, oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovných a horských regiónoch.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové VN]21 obsahuje ustanovenia, ktoré sú spoločné pre EFRR a niektoré ďalšie fondy, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové EFRR]22 obsahuje ustanovenia týkajúce sa špecifických cieľov a rozsahu podpory EFRR. V prípadoch cezhraničnej spolupráce jedného alebo viacerých členských štátov, pokiaľ ide o účinné programovanie vrátane ustanovení o technickej pomoci, monitorovaní, hodnotení, komunikácii a informovaní, oprávnenosti, riadení a kontrole, ako aj o finančnom riadení, treba prijať osobitné ustanovenia pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg).
(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové VN]21 obsahuje ustanovenia, ktoré sú spoločné pre EFRR a niektoré ďalšie fondy, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové EFRR]22 obsahuje ustanovenia týkajúce sa špecifických cieľov a rozsahu podpory EFRR. V prípadoch cezhraničnej spolupráce jedného alebo viacerých členských štátov a ich regiónov, pokiaľ ide o účinné programovanie vrátane ustanovení o technickej pomoci, monitorovaní, hodnotení, komunikácii a informovaní, oprávnenosti, riadení a kontrole, ako aj o finančnom riadení, treba prijať osobitné ustanovenia pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg).
_________________
_________________
21 [Odkaz]
21 [Odkaz]
22 [Odkaz]
22 [Odkaz]
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov.
(3)  S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach, založený na spolupráci, a znížiť súčasné rozdiely by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov. V tomto procese by sa mali zohľadňovať zásady viacúrovňového riadenia a partnerstva a posilňovať prístupy vychádzajúce z miestnych daností.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Jednotlivé zložky iniciatívy Interreg by mali prispievať k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja opísaných v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola prijatá v septembri 2015.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných problémov v pohraničných regiónoch a jej cieľom by malo byť využitie rastového potenciálu v pohraničných oblastiach, ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ23 (oznámenie o pohraničných regiónoch). Zložka cezhraničnej spolupráce by sa preto mala obmedziť na spoluprácu na pozemných hraniciach a cezhraničná spolupráca na námorných hraniciach by sa mala zaradiť do zložky nadnárodnej spolupráce.
(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných problémov v pohraničných regiónoch a jej cieľom by malo byť využitie rastového potenciálu v pohraničných oblastiach, ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ23 (oznámenie o pohraničných regiónoch). Zložka cezhraničnej spolupráce by preto mala obsahovať spoluprácu tak na pozemných hraniciach alebo aj námorných hraniciach bez toho, aby bola dotknutá nová zložka pre spoluprácu najvzdialenejších regiónov.
__________________
__________________
23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ – COM(2017)0534, 20.9.2017.
23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ – COM(2017)0534, 20.9.2017.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Zložka cezhraničnej spolupráce by mala zahŕňať aj spoluprácu s jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými krajinami, resp. inými územiami mimo Únie. To, že toto nariadenie sa vzťahuje na vnútornú i vonkajšiu cezhraničnú spoluprácu, by v porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020 malo pre orgány zodpovedné za programy v členských štátoch a pre partnerské orgány a prijímateľov mimo Únie znamenať významné zjednodušenie a racionalizáciu platných ustanovení.
(5)  Zložka cezhraničnej spolupráce by mala zahŕňať aj spoluprácu s jedným alebo viacerými členskými štátmi alebo ich regiónmi a jednou alebo viacerými krajinami alebo regiónmi, resp. inými územiami mimo Únie. To, že toto nariadenie sa vzťahuje na vnútornú i vonkajšiu cezhraničnú spoluprácu, by v porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020 malo pre orgány zodpovedné za programy v členských štátoch a pre partnerské orgány a prijímateľov mimo Únie znamenať významné zjednodušenie a racionalizáciu platných ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Zložka nadnárodnej a zložka námornej spolupráce by sa mali zamerať na posilňovanie spolupráce akciami na podporu integrovaného územného rozvoja prepojeného na priority politiky súdržnosti Únie a mali by zahŕňať aj námornú cezhraničnú spoluprácu. Nadnárodná spolupráca by sa mala vzťahovať na väčšie územia kontinentálnej Únie, pričom námorná spolupráca by sa mala vzťahovať na územia v susedstve morských oblastí a obsahovať cezhraničnú spoluprácu na námorných hraniciach počas programového obdobia 2014 – 2020. Mala by sa umožniť maximálna flexibilita pri pokračovaní implementácie predchádzajúcej námornej cezhraničnej spolupráce v širšom rámci námornej spolupráce, najmä tým, že sa vymedzia územia, na ktoré sa vzťahuje, konkrétne ciele tejto spolupráce, požiadavky na partnerov v projektoch a vytváranie podprogramov a osobitných riadiacich výborov.
(6)  Zložka nadnárodnej a zložka námornej spolupráce by sa mali zamerať na posilňovanie spolupráce akciami na podporu integrovaného územného rozvoja prepojeného na priority politiky súdržnosti Únie pri plnom dodržiavaní subsidiarity. Nadnárodná spolupráca by mala pokrývať väčšie nadnárodné územia, prípadne územia v susedstve morských oblastí, ktoré zemepisne siahajú ďalej ako územia, na ktoré sa vzťahujú cezhraničné programy.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Na základe skúseností s cezhraničnou a nadnárodnou spoluprácou v najvzdialenejších regiónoch v programovom období 2014 – 2020, keď spojenie obidvoch zložiek do jedného programu podľa oblastí spolupráce neprinieslo orgánom zodpovedným za programy ani prijímateľom dostatočné zjednodušenie, mala by sa zaviesť osobitná zložka pre najvzdialenejšie regióny, aby aj tieto regióny mohli čo najúčinnejšie a najjednoduchšie spolupracovať so susednými krajinami a územiami.
(7)  Na základe skúseností s cezhraničnou a nadnárodnou spoluprácou v najvzdialenejších regiónoch v programovom období 2014 – 2020, keď spojenie obidvoch zložiek do jedného programu podľa oblastí spolupráce neprinieslo orgánom zodpovedným za programy ani prijímateľom dostatočné zjednodušenie, mala by sa zaviesť osobitná ďalšia zložka pre najvzdialenejšie regióny, aby aj tieto regióny mohli čo najúčinnejšie a najjednoduchšie spolupracovať s tretími krajinami, zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) alebo organizáciami pre regionálnu integráciu a spoluprácu tak, aby sa zohľadňovali ich individuálne charakteristiky.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Na základe skúseností s programami medziregionálnej spolupráce v rámci programu Interreg a nedostatočnej spolupráce medzi programami v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu v programovom období 2014 – 2020, by sa zložka medziregionálnej spolupráce mala zamerať osobitne na zvýšenie účinnosti politiky súdržnosti. Táto zložka by sa preto mala obmedziť na dve časti: jednu, ktorá programom v rámci obidvoch cieľov umožní všetky skúsenosti, inovatívne prístupy a budovanie kapacít a bude podporovať európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) vytvorené alebo plánované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhú na skvalitnenie analýzy trendov rozvoja. Spolupráca spočívajúca v projektoch realizovaných v celej Únie by sa mala stať súčasťou novej zložky pre medziregionálne inovačné investície a mala by byť úzko prepojená na vykonávanie oznámenia Komisie s názvom Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast25, najmä na podporu tematických platforiem pre inteligentnú špecializáciu v oblastiach ako energetika, modernizácia priemyslu alebo agropotravinárstvo. A napokon integrovaný územný rozvoj so zameraním na funkčné mestské oblasti alebo mestské oblasti by sa mal sústrediť do programov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a do jedného sprievodného nástoja, iniciatívy Mestská Európa. Tieto dva programy v zložke medziregionálnej spolupráce by sa mali vzťahovať na celú Úniu a mali by byť otvorené aj pre účasť tretích krajín.
(8)  Na základe pozitívnych skúseností s programami medziregionálnej spolupráce Interreg na jednej strane a nedostatočnej spolupráce v prípade programov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu v programovom období 2014 – 2020 na strane druhej možno na základe výmeny skúseností a rozvoja kapacít v programoch v rámci obidvoch cieľov (Európska územná spolupráca a Investovanie do rastu a zamestnanosti) konštatovať, že medziregionálna spolupráca medzi mestami a regiónmi je dôležitou zložkou, ktorá pomáha nachádzať spoločné riešenia v oblasti politiky súdržnosti a budovať trvalé partnerstvá. Súčasné programy, a najmä podpora spolupráce spočívajúcej v projektoch vrátane podpory pre európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), ako aj mikrostratégie, by preto mali pokračovať.
__________________
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).
25 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast – COM(2017)0376, 18.7.2017.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Nová iniciatíva pre interregionálne investície do inovácií by mala vychádzať z inteligentnej špecializácie a byť na podporu tematických platforiem inteligentnej špecializácie v oblastiach ako energetika, modernizácia priemyslu, obehové hospodárstvo, sociálne inovácie, životné prostredie alebo agropotravinárstvo a pomáhať vytvárať zoskupenia tým, ktorí sú zapojení do stratégií inteligentnej špecializácie, s cieľom pomáhať inováciám dosiahnuť vyšší stupeň a na európsky trh prinášať inovatívne produkty a postupy. Z dôkazov vyplýva, že úporné systémové zlyhanie naďalej pretrváva vo fáze testovania a validácie pri predvádzaní nových technológií (napr. kľúčových podporných technológií), najmä ak je inovácia výsledkom integrácie doplnkových regionálnych špecializácií vytvárajúcich inovačné hodnotové reťazce. Toto zlyhanie je obzvlášť kritické medzi pilotnou fázou a plným uvedením na trh. V niektorých strategických technológiách a priemyselných oblastiach sa MSP v súčasnosti nemôžu spoliehať na excelentnú a otvorenú, prepojenú celoeurópsku demonštračnú infraštruktúru. Tieto programy by sa v rámci iniciatívy medziregionálnej spolupráce mali vzťahovať na celú Európsku úniu a mali by byť otvorené aj pre účasť ZKÚ, tretích krajín, ich regiónov a organizácií regionálnej integrácie a spolupráce, vrátane tých, ktoré susedia s najvzdialenejšími regiónmi. Mala by sa podporovať synergia medzi investíciami do medziregionálnych inovácií a inými relevantnými programami EÚ, ako napríklad v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020, Európy pre digitálny trh a programu pre jednotný trh, pretože posilňuje účinok investícií a občanom poskytuje vyššiu hodnotu.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na uvedený účel by určovanie oprávnených regiónov a oblastí na úrovni Únie malo vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.
(9)  Mali by sa stanoviť spoločné objektívne kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na uvedený účel by určovanie oprávnených regiónov a oblastí na úrovni Únie malo vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.
__________________
__________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Treba naďalej podporovať alebo podľa potreby nadväzovať spoluprácu vo všetkých jej rozmeroch s tretími krajinami susediacimi s Úniou, keďže takáto spolupráca je dôležitým nástrojom politiky rozvoja regiónov a mala by prospešná pre tie regióny členských štátov, ktoré susedia s tretími krajinami. Na tento účel by mali EFRR a nástroje na financovanie vonkajšej činnosti Únie, ako sú IPA27, NDICI28 a OCTP29, podporovať programy cezhraničnej spolupráce, nadnárodnej spolupráce a námornej spolupráce, spolupráce najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnej spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie by mala vychádzať zo zásad reciprocity a proporcionality. V prípade IPA III-CBC a NDICI-CBC by sa však podpora z EFRR mala doplniť o aspoň ekvivalentné sumy z nástrojov IPA III-CBC NDICI-CBC, a to do maximálnej výšky stanovenej v príslušnom právnom akte, t. j. až do výšky 3 % z finančného krytia v rámci nástroja IPA III a až do výšky 4 % z finančného krytia geografického programu susedstva v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a) NDICI.
(10)  Treba naďalej podporovať alebo podľa potreby nadväzovať spoluprácu vo všetkých jej rozmeroch s tretími krajinami susediacimi s Úniou, keďže takáto spolupráca je dôležitým nástrojom politiky rozvoja regiónov a mala by prospešná pre tie regióny členských štátov, ktoré susedia s tretími krajinami. Na tento účel by mali EFRR a nástroje na financovanie vonkajšej činnosti Únie, ako sú IPA27, NDICI28 a OCTP29, podporovať programy cezhraničnej spolupráce, nadnárodnej spolupráce, spolupráce najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnej spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie by mala vychádzať zo zásad reciprocity a proporcionality. No v prípade IPA III-CBC a NDICI-CBC by sa mala podpora z EFRR doplniť o aspoň ekvivalentné sumy z nástrojov IPA III-CBC NDICI-CBC, a to do maximálnej výšky stanovenej v príslušnom právnom akte.
__________________
__________________
27 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L xx, s. y).
27 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L xx, s. y).
28 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (Ú. v. EÚ L xx, s. y).
28 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (Ú. v. EÚ L xx, s. y).
29 Rozhodnutie Rady (EÚ) XXX o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. EÚ L xx, s. y).
29 Rozhodnutie Rady (EÚ) XXX o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. EÚ L xx, s. y).
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Osobitná pozornosť by sa mala venovať regiónom, ktoré sa stávajú novými vonkajšími hranicami Únie s cieľom zabezpečiť primeranú kontinuitu prebiehajúcich programov spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Pomoc z nástroja IPA III by sa mala zameriavať najmä na pomoc prijímateľom IPA pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie. Účelom pomoci z nástroja IPA by naďalej mala byť podpora snaženia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácie a správy hraníc, mal by sa zabezpečiť prístup k medzinárodnej ochrane, výmena príslušných informácií, zlepšenie hraničných kontrol a hľadanie spoločného úsilia v boji proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu.
(11)  Pomoc z nástroja IPA III by sa mala zameriavať najmä na pomoc prijímateľom IPA pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie, ako aj regionálneho a miestneho rozvoja. Účelom pomoci z nástroja IPA by naďalej mala byť podpora snaženia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácie a správy hraníc, mal by sa zabezpečiť prístup k medzinárodnej ochrane, výmena príslušných informácií, zlepšenie hraničných kontrol a hľadanie spoločného úsilia v boji proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Rozvoj synergie vonkajšej činnosti a rozvojových programov Únie by mal takisto pomôcť dosiahnuť maximálny účinok pri dodržiavaní zásady konzistentnosti rozvojových politík, ako sa stanovuje v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Dosiahnutie konzistentnosti všetkých politík Únie má zásadný význam pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Vzhľadom na špecifickú situáciu najvzdialenejších regiónov Únie treba prijať opatrenia týkajúce sa podmienok, za ktorých tieto regióny môžu získať prístup k štrukturálnym fondom. Preto by sa niektoré ustanovenia tohto nariadenia mali prispôsobiť špecifikám najvzdialenejších regiónov s cieľom zjednodušiť a posilniť ich spoluprácu so susedmi pri zohľadnení oznámenia Komisie s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ31.
(14)  Vzhľadom na špecifickú situáciu najvzdialenejších regiónov Únie treba prijať opatrenia týkajúce sa zlepšenia podmienok, za ktorých tieto regióny môžu získať prístup k štrukturálnym fondom. Preto by sa niektoré ustanovenia tohto nariadenia mali prispôsobiť špecifikám najvzdialenejších regiónov s cieľom zjednodušiť a posilniť ich spoluprácu s tretími krajinami a ZKÚ pri zohľadní oznámenia Komisie s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ31.
_________________
_________________
31 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ – COM(2017)0623, 24.10.2017.
31 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ – COM(2017)0623, 24.10.2017.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Nariadenie stanovuje pre ZKÚ možnosť zúčastňovať sa na programoch iniciatívy Interreg. S cieľom uľahčiť ZKÚ účinný prístup a účasť by sa mali zohľadňovať ich špecifiká a s nimi súvisiace výzvy.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Treba určiť zdroje alokované každej z jednotlivých zložiek iniciatívy Interreg, a to vrátane podielu každého členského štátu na celkových sumách určených na cezhraničnú, nadnárodnú a námornú spoluprácu a spoluprácu najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnu spoluprácu a možnú vzájomnú flexibilitu týchto zložiek prípustnú pre členské štáty. V porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020 by sa mal podiel cezhraničnej spolupráce znížiť, pričom podiel nadnárodnej a námornej spolupráce by sa mal vzhľadom na integráciu námornej spolupráce zvýšiť, a mala by sa vytvoriť nová zložka spolupráce najvzdialenejších regiónov.
(15)  Treba určiť zdroje alokované každej z jednotlivých zložiek iniciatívy Interreg, a to vrátane podielu každého členského štátu na celkových sumách určených na cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu a spoluprácu najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnu spoluprácu a možnú vzájomnú flexibilitu týchto zložiek prípustnú pre členské štáty. Vzhľadom na globalizáciu by sa však spolupráca zameraná na zvýšenie investícií do väčšieho počtu pracovných miest a rastu a investícií spoločných s inými regiónmi mala určiť aj spoločnými charakteristikami a ambíciami regiónov, nie však nevyhnutne hranicami, a preto by sa mali sprístupniť dostatočné ďalšie finančné prostriedky na novú iniciatívu pre medziregionálne inovačné investície s cieľom reagovať na celkovú situáciu na trhu.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  V súvislosti s jedinečnou konkrétnou situáciou írskeho ostrova a na podporu spolupráce medzi jeho severnou a južnou časťou v rámci Veľkopiatkovej dohody by mal pokračovať cezhraničný program PEACE PLUS a nadviazať na predchádzajúce programy pre pohraničné grófstva Írska a Severného Írska. Vzhľadom na jeho praktický význam je nevyhnutné zabezpečiť, aby tam, keď je program zameraný na podporu mieru a zmierenia, prispel aj EFRR a podporil sociálnu, hospodársku a regionálnu stability v dotknutých regiónoch, najmä akciami na podporu súdržnosti medzi spoločenstvami. Vzhľadom na svoju osobitosť by tento program mal byť riadený jednotne, pričom príspevok Spojeného kráľovstva by sa tomuto programu priradil ako vonkajšie pripísané príjmy. Okrem toho by niektoré pravidlá výberu operácií uvedené v tomto nariadení pre uvedený program na podporu mieru a zmierenia nemali platiť.
(18)  V súvislosti s jedinečnou konkrétnou situáciou írskeho ostrova a na podporu spolupráce medzi jeho severnou a južnou časťou v rámci Veľkopiatkovej dohody má pokračovať cezhraničný program PEACE PLUS a nadviazať na predchádzajúce programy pre pohraničné grófstva Írska a Severného Írska. Vzhľadom na jeho praktický význam je nevyhnutné zabezpečiť, aby tam, keď je program zameraný na podporu mieru a zmierenia, prispel aj EFRR a podporil sociálnu, hospodársku a regionálnu stabilitu a spoluprácu v dotknutých regiónoch, najmä akciami na podporu súdržnosti medzi spoločenstvami. Vzhľadom na svoju osobitosť by tento program mal byť riadený jednotne, pričom príspevok Spojeného kráľovstva by sa tomuto programu priradil ako vonkajšie pripísané príjmy. Okrem toho by niektoré pravidlá výberu operácií uvedené v tomto nariadení pre uvedený program na podporu mieru a zmierenia nemali platiť.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Hlavná časť podpory Únie by sa mala zamerať na obmedzený počet cieľov politík, aby sa dosiahol maximálny dosah programu Interreg.
(20)  Hlavná časť podpory Únie by sa mala zamerať na obmedzený počet cieľov politík, aby sa dosiahol maximálny dosah programu Interreg. Mala by sa posilniť synergia a vzájomné dopĺňanie sa zložiek programu INTERREG.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Ustanovenia o príprave, schvaľovaní a zmene programov Interreg, ako aj o územnom rozvoji, o výbere operácií, o monitorovaní a hodnotení, o orgánoch zodpovedných za program, o audite operácií a o transparentnosti a informovaní by sa mali prispôsobiť osobitostiam programov Interreg v porovnaní s ustanoveniami nariadenia (EÚ) [nové VN].
(21)  Ustanovenia o príprave, schvaľovaní a zmene programov Interreg, ako aj o územnom rozvoji, o výbere operácií, o monitorovaní a hodnotení, o orgánoch zodpovedných za program, o audite operácií a o transparentnosti a informovaní by sa mali prispôsobiť osobitostiam programov Interreg v porovnaní s ustanoveniami nariadenia (EÚ) [nové NSU]. Tieto osobitné ustanovenia by mali byť jednoduché a jasné, aby sa zabránilo nadmernej regulácii (gold-plating) a ďalšej administratívnej záťaži pre členské štáty a prijímateľov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Ustanovenia o kritériách pre operácie, ktoré sa majú považovať za skutočne spoločné a v duchu spolupráce, o partnerstve pri operáciách Interreg a o povinnostiach hlavného partnera, ako sú uvedené v programovom období 2014 – 2020, by mali platiť naďalej. Partneri v rámci iniciatívy Interreg by však mali spolupracovať na všetkých štyroch rozmeroch (príprava, implementácia, personálne zabezpečenie a financovanie) a v rámci spolupráce najvzdialenejších regiónov na troch zo štyroch uvedených rozmerov, pretože na úrovni programov a operácií by sa podpora z fondu EFRR mala ľahšie kombinovať s podporou nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti.
(22)  Ustanovenia o kritériách pre operácie, ktoré sa majú považovať za skutočne spoločné a v duchu spolupráce, o partnerstve pri operáciách Interreg a o povinnostiach hlavného partnera, ako sú uvedené v programovom období 2014 – 2020, by mala platiť naďalej. Partneri v rámci iniciatívy Interreg by však mali spolupracovať na príprave a implementácii, ako aj na personálnom zabezpečení a/alebo financovaní, a v rámci spolupráce najvzdialenejších regiónov na troch zo štyroch uvedených rozmerov, pretože na úrovni programov a operácií by sa podpora z fondu EFRR mala ľahšie kombinovať s podporou nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  V rámci programov cezhraničnej spolupráce sú projekty Ľudia ľuďom (P2P) a malé projekty dôležitým a úspešným nástrojom na odstraňovanie hraničných a cezhraničných prekážok, posilňovanie kontaktov medzi ľuďmi na miestnej úrovni a zbližovanie hraničných regiónov a ich občanov. Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty sa realizujú v mnohých oblastiach, ku ktorým patrí napríklad kultúra, šport, cestovný ruch, všeobecné a odborné vzdelávanie, hospodárstvo, veda, ochrana životného prostredia a ekológia, zdravotníctvo, doprava a projekty malej infraštruktúry, administratívna spolupráca a styk s verejnosťou. Ako sa uvádza aj v stanovisku Výboru regiónov na tému Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce32, projekty Ľudia ľuďom a malé projekty majú vysokú pridanú hodnotu EÚ a významne prispievajú k dosiahnutiu súhrnného cieľa programov cezhraničnej spolupráce.
__________________
32 Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce z 12. júla 2017 (Ú. v. EÚ C 342, 12.10.2017, s. 38).
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Treba objasniť pravidlá financovania malých projektov, ktoré sa realizovali od počiatku existencie programov Interreg, ale nikdy neboli zahrnuté do osobitných ustanovení. Ako sa uvádza aj v stanovisku Výboru regiónov – Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce32, takéto malé projekty zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní dôvery medzi občanmi a inštitúciami, majú významnú pridanú hodnotu EÚ a významne prispievajú k súhrnnému cieľu programov cezhraničnej spolupráce tým, že prekonávajú hraničné prekážky a integrujú pohraničné oblasti a ich občanov. S cieľom zjednodušiť riadenie financovania malých projektov na strane konečných prijímateľov, ktorí často nie sú zvyknutí žiadať o finančné prostriedky z Únie, by do určitej hodnoty malo byť povinné zjednodušené vykazovanie nákladov a paušálnych súm.
(23)  Od začiatku iniciatívy Interreg boli projekty Ľudia ľuďom a malé projekty podporované predovšetkým z fondov pre malé projekty alebo podobných nástrojov, neboli k nim však prijaté žiadne osobitné ustanovenia, preto treba objasniť pravidlá pre uvedené fondy. S cieľom zachovať pridanú hodnotu a výhody projektov Ľudia ľuďom a malých projektov, a to aj v súvislosti s miestnym a regionálnym rozvojom, a zjednodušiť riadenie financovania malých projektov na strane konečných prijímateľov, ktorí často nemajú skúsenosti s predkladaním žiadostí o podporu z Únie, by do určitej hodnoty malo byť povinné zjednodušené vykazovanie nákladov a paušálnych súm.
__________________
32 Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce z 12. júla 2017 (Ú. v. EÚ, C 342, 12.10.2017, s. 38).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Vzhľadom na účasť viacerých členských štátov a z nej vyplývajúce vyššie administratívne náklady najmä na kontrolu a preklady by mal byť strop výdavkov na technickú pomoc vyšší ako ich strop stanovený pre cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu. S cieľom vyvážiť vyššie administratívne náklady by členské štáty mali byť vedené k tomu, aby podľa možnosti znižovali administratívnu záťaž spojenú s realizáciou spoločných projektov. Okrem toho by sa pre programy Interreg s obmedzenou podporou z Únie alebo na externé programy cezhraničnej spolupráce mala vyčleniť určitá minimálna suma na technickú pomoc, ktorou by sa zabezpečilo dostatočné financovanie činností efektívnej technickej pomoci.
(24)  Vzhľadom na účasť viacerých členských štátov a s tým súvisiace vyššie administratívne náklady vrátane nákladov na regionálne kontaktné miesta, ktoré sú dôležitými miestami regionálneho kontaktu (tzv. anténami) pre predkladateľov žiadostí o projekt a jeho realizáciu, a teda pôsobia ako priame spojenie so spoločným sekretariátom alebo relevantnými orgánmi, ale najmä aj na kontrolu a preklady, by mal byť strop výdavkov na technickú pomoc vyšší, ako v prípade cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu. S cieľom vyvážiť vyššie administratívne náklady by členské štáty mali byť vedené k tomu, aby podľa možnosti znižovali administratívnu záťaž spojenú s realizáciou spoločných projektov. Okrem toho by sa pre programy Interreg s obmedzenou podporou z Únie alebo na externé programy cezhraničnej spolupráce mala vyčleniť určitá minimálna suma na technickú pomoc, ktorou by sa zabezpečilo dostatočné financovanie činností efektívnej technickej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  V rámci znižovania administratívnej záťaže by Komisia, členské štáty a regióny mali úzko spolupracovať, aby sa dali využívať posilnené úmerné opatrenia pre systém riadenia a kontroly programu Interreg stanovené v článku 77 nariadenia (EÚ) .../... [nové NSU].
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Členské štáty by mali byť vedené k tomu, aby funkciu riadiaceho orgánu zverili EZÚS, alebo aby vytvorili takéto zoskupenie podobne ako iné cezhraničné právne subjekty zodpovedné za riadenie podprogramu, integrovanej územnej investície, prípadne jedného či viacerých malých projektových fondov, alebo aby konali ako jediný partner.
(27)  Členské štáty by mali podľa možnosti delegovať funkciu riadiaceho orgánu na nové, prípadne jestvujúce EZÚS, alebo aby takéto zoskupenie vytvorili podobne ako iné cezhraničné právne subjekty zodpovedné za riadenie podprogramu, integrovanej územnej investície, alebo aby konali ako jediný partner. Členské štáty by regionálnym a miestnym orgánom a iným verejným orgánom z rôznych členských štátov mali umožniť vytváranie takýchto zoskupení spolupráce s právnou subjektivitou a do ich činnosti by mali zapojiť miestne a regionálne orgány.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  S cieľom pokračovať v platobnom reťazci zriadenom na programové obdobie 2014 – 2020, t. j. od Komisie cez certifikačný orgán až po hlavného partnera, by mal tento platobný reťazec v rámci účtovnej funkcie pokračovať. Podpora Únie by sa mala vyplácať hlavnému partnerovi, s výnimkou prípadov, keď by to viedlo k dvojitým poplatkom medzi hlavným partnerom a ďalšími partnermi za prepočet na eurá z inej meny a späť alebo naopak.
(28)  S cieľom pokračovať v platobnom reťazci zriadenom na programové obdobie 2014 – 2020, t. j. od Komisie cez certifikačný orgán až po hlavného partnera, by mal tento platobný reťazec v rámci účtovnej funkcie pokračovať. Podpora Únie by sa mala vyplácať hlavnému partnerovi, s výnimkou prípadov, keď by to viedlo k dvojitým poplatkom medzi hlavným partnerom a ďalšími partnermi za prepočet na eurá z inej meny a späť alebo naopak. Ak nie je uvedené inak, hlavný partner by mal zabezpečiť, aby ostatní partneri dostali celú sumu príspevku z príslušného fondu Únie v plnej výške a v čase dohodnutom medzi všetkými partnermi a pri dodržaní rovnakého postupu ako hlavný partner.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  V súlade s článkom [63 ods. 9] nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné nariadenie o RP] sa majú v pravidlách pre jednotlivé odvetvia zohľadniť potreby programov európskej územnej spolupráce (Interreg), najmä pokiaľ ide o funkciu auditu. Ustanovenia o každoročnom audítorskom stanovisku, výročnej správe o kontrole a auditoch operácií by sa preto mali zjednodušiť a prispôsobiť tým programom, do ktorých je zapojených viac ako jeden členský štát.
(29)  V súlade s článkom [63 ods. 9] nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné nariadenie o RP] sa majú v pravidlách pre jednotlivé odvetvia zohľadniť potreby programov európskej územnej spolupráce (Interreg), najmä pokiaľ ide o funkciu auditu. Ustanovenia o každoročnom audítorskom stanovisku, výročnej správe o kontrole a auditoch operácií by sa preto mali zjednodušiť a prispôsobiť tým programom, do ktorých je zapojených viac ako jeden členský štát.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Mala by sa jasne určiť postupnosť finančnej zodpovednosti pri vymáhaní v prípade nezrovnalostí, od jediného partnera alebo ďalších partnerov cez hlavného partnera, riadiaci orgán až po Komisiu. Malo by sa prijať ustanovenie o zodpovednosti členských štátov, tretích krajín, partnerských krajín alebo zámorských krajín a území (ZKÚ), ak nie je možné dosiahnuť vymoženie sumy od jediného partnera alebo ďalšieho či hlavného partnera, čo znamená, že sumu riadiacemu orgánu vyplatí členský štát. Preto v rámci programov Interreg nie je priestor pre nevymožiteľné sumy na úrovni prijímateľov. Treba však objasniť pravidlá pre prípady, keď členský štát, tretia krajina, partnerská krajina alebo ZKÚ riadiacemu orgánu sumu neuhradí. Mali by sa objasniť aj povinnosti hlavného partnera pri vymáhaní. Riadiaci orgán by najmä nemal mať dovolené zaviazať hlavného partnera, aby začal súdne konanie v inej krajine.
(30)  Mala by sa jasne určiť postupnosť finančnej zodpovednosti pri vymáhaní v prípade nezrovnalostí, od jediného partnera alebo ďalších partnerov cez hlavného partnera, riadiaci orgán až po Komisiu. Malo by sa prijať ustanovenie o zodpovednosti členských štátov, tretích krajín, partnerských krajín alebo zámorských krajín a území (ZKÚ), ak nie je možné dosiahnuť vymoženie sumy od jediného partnera alebo ďalšieho či hlavného partnera, čo znamená, že sumu riadiacemu orgánu vyplatí členský štát. Preto v rámci programov Interreg nie je priestor pre nevymožiteľné sumy na úrovni prijímateľov. Objasniť však treba pravidlá pre prípady, keď členský štát, tretia krajina, partnerská krajina alebo ZKÚ riadiacemu orgánu sumu neuhradí. Mali by sa objasniť aj povinnosti hlavného partnera pri vymáhaní. Okrem toho by postupy súvisiace s vymáhaním sumu mal potvrdiť a schváliť monitorovací výbor. Riadiaci orgán by však nemal mať dovolené zaviazať hlavného partnera, aby začal súdne konanie v inej krajine.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)   Je vhodné podporovať finančnú disciplínu. Zároveň by sa v dohodách o zrušení rozpočtových záväzkov mala zohľadniť zložitosť programov Interreg a ich implementácie.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  Hoci by sa programy Interreg s účasťou tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ mali implementovať so zdieľaným riadením, programy spolupráce najvzdialenejších regiónov sa môžu implementovať s nepriamym riadením. Stanoviť by sa mali osobitné pravidlá plnej alebo čiastočnej implementácie uvedených programov s nepriamym riadením.
(32)  Hoci by sa programy Interreg s účasťou tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ mali implementovať so zdieľaným riadením, programy spolupráce najvzdialenejších regiónov sa môžu implementovať s nepriamym riadením. Stanoviť by sa mali osobitné pravidlá plnej alebo čiastočnej implementácie uvedených programov s nepriamym riadením.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky schvaľovania alebo zmeny programov Interreg by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. Externé programy cezhraničnej spolupráce by sa však v odôvodnených prípadoch mali riadiť postupmi výboru zriadeného podľa nariadenia (EÚ) [nariadenie o IPA III] a [nariadenie o NDICI], pokiaľ ide o prvé rozhodnutie o schválení týchto programov.
(35)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky schvaľovania alebo zmeny programov Interreg by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. V odôvodnených prípadoch by sa však externé programy cezhraničnej spolupráce mali riadiť postupmi výboru zriadeného podľa nariadenia (EÚ) [nariadenie o IPA III] a [nariadenie o NDICI], pokiaľ ide o prvé rozhodnutie o schválení týchto programov.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)
(36a)  Významnou prioritou politiky súdržnosti EÚ je podpora európskej územnej spolupráce ETC. Podpora MSP v prípade nákladov na projekty európskej územnej spolupráce je už podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/20141a o skupinových výnimkách oslobodená od notifikačnej povinnosti. Osobitné ustanovenia pre regionálnu pomoc pre investície podnikov všetkých veľkostí sú aj súčasťou usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 20202a a časti GBER týkajúcej sa regionálnej pomoci. Podľa skúseností by pomoc na projekty Európskej územnej spolupráce mala mať len obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi, a preto by Komisia mala mať možnosť vyhlásiť, že takáto pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom a že na financovanie poskytované na podporu projektov EÚS sa môže vzťahovať skupinová výnimka.
_____________________
1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).
2a Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ C 209, 23.7.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v rámci Únie, ako aj spolupráce medzi členskými štátmi a susednými tretími krajinami, partnerskými krajinami, ostatnými územiami alebo zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ).
1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a ich regiónmi v rámci Únie, ako aj spolupráce medzi členskými štátmi, ich regiónmi a tretími krajinami, partnerskými krajinami, ostatnými územiami alebo zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ), alebo organizáciami pre regionálnu integráciu a spoluprácu alebo skupinou tretích krajín, ktoré sú súčasťou regionálnej organizácie.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
4.  „cezhraničný právny subjekt“ je právny subjekt zriadený podľa zákonov jednej z krajín zúčastnených v programe Interreg za predpokladu, že ho zriadili územné orgány alebo iné subjekty z najmenej dvoch zúčastnených krajín.
4.  „cezhraničný právny subjekt“ je právny subjekt vrátane euroregiónu zriadený podľa zákonov jednej z krajín zúčastnených v programe Interreg za predpokladu, že ho zriadili územné orgány alebo iné subjekty z najmenej dvoch zúčastnených krajín.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
4a.  „organizácia pre regionálnu integráciu a spoluprácu“ je skupina štátov alebo regiónov z rovnakej zemepisnej oblasti, ktorých cieľom je užšia spolupráca v oblastiach spoločného záujmu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť
1.  cezhraničná spolupráca medzi susednými regiónmi na podporu integrovaného regionálneho rozvoja (zložka 1):
1.  cezhraničná spolupráca medzi susednými regiónmi na podporu integrovaného a harmonického regionálneho rozvoja (zložka 1):
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
a)  vnútorná cezhraničná spolupráca medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami uvedenými v článku 4 ods. 3; alebo
a)  vnútorná cezhraničná spolupráca medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami uvedenými v článku 4 ods. 3; alebo
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – úvodná časť
b)  vonkajšia cezhraničná spolupráca medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými týmito stranami:
b)  vonkajšia cezhraničná spolupráca medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými týmito stranami:
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
2.  nadnárodná a námorná spolupráca v rámci väčších nadnárodných území alebo v okolí morských oblastí, do ktorej sú zapojení národní, regionálni a miestni programoví partneri v členských štátoch, tretích krajinách a partnerských krajinách a v Grónsku, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru územnej integrácie týchto území (zložka 2; ak sa týka len nadnárodnej spolupráce: zložka 2A; ak sa týka len námornej spolupráce: zložka 2B);
2.  nadnárodná spolupráca v rámci väčších nadnárodných území alebo v okolí morských oblastí, do ktorej sú zapojení národní, regionálni a miestni programoví partneri v členských štátoch, tretích krajinách a partnerských krajinách a ZKÚ, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru územnej integrácie týchto území (zložka 2);
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3
3.  spolupráca najvzdialenejších regiónov navzájom a so susednými tretími či partnerskými krajinami alebo ZKÚ alebo s viacerými z nich, ktorej cieľom je uľahčiť im regionálnu integráciu v rámci ich susedstva (zložka 3);
3.  spolupráca najvzdialenejších regiónov navzájom a so susednými tretími či partnerskými krajinami alebo ZKÚ alebo organizáciami pre regionálnu integráciu a spoluprácu alebo viacerými z nich, ktorej cieľom je uľahčiť im regionálnu integráciu a harmonický rozvoj v rámci ich susedstva (zložka 3);
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod i a (nový)
ia)  implementovať spoločné medziregionálne projekty rozvoja;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod i b (nový)
ib)  rozvíjať kapacity medzi partnermi v celej Únii v súvislosti s:
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod ii a (nový)
iia)  identifikovať a šíriť osvedčené postupy s cieľom ich prenosu, a to najmä na operačné programy v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod ii b (nový)
iib)  vymieňať si skúsenosti z identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest vrátane prepojení mestských a vidieckych oblastí;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii a (nový)
iiia)  zriadiť, prevádzkovať a využívať európsky cezhraničný mechanizmu, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) .../... [nový európsky cezhraničný mechanizmus];
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5
5.  medziregionálne inovačné investície, a to obchodným využitím a škálovaním medziregionálnych inovačných projektov, ktoré majú potenciál podporiť rozvoj európskych hodnotových reťazcov (zložka 5).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  V prípade cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni NUTS 3 na všetkých vnútorných a vonkajších pozemných hraniciach s tretími alebo partnerskými krajinami.
1.  V prípade cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni NUTS 3 na všetkých vnútorných a vonkajších pozemných alebo námorných hraniciach s tretími alebo partnerskými krajinami bez toho, aby boli dotknuté potenciálne úpravy s cieľom zabezpečiť súdržnosť a kontinuitu v jednotlivých oblastiach spolupráce v programovom období 2014 – 2020.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  V rámci cezhraničnej spolupráce sa podporia aj regióny na námorných hraniciach, ktoré majú na mori vzájomné pevné spojenie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
3.  Do programov Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce sa môžu zapojiť aj regióny Nórska a Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ktoré sú ekvivalentné regiónom na úrovni NUTS 3, ako aj Lichtenštajnsko, Andorra a Monako.
3.  Programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce môžu zahŕňať aj regióny Nórska a Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ktoré sú ekvivalentné regiónom na úrovni NUTS 3, ako aj Lichtenštajnsko, Andorra, Monako a San Maríno.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  V prípade vonkajšej cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z nástrojov IPA III alebo NDICI regióny príslušných partnerských krajín na úrovni NUTS 3 a ak klasifikácia NUTS neexistuje, ekvivalentné oblasti na všetkých pozemných hraniciach medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami oprávnené podľa nástrojov IPA III alebo NDICI.
4.  V prípade vonkajšej cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z nástrojov IPA III alebo NDICI regióny príslušných partnerských krajín na úrovni NUTS 3 a ak klasifikácia NUTS neexistuje, ekvivalentné oblasti na všetkých pozemných alebo námorných hraniciach medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami oprávnené podľa nástrojov IPA III alebo NDICI.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis
5 Zemepisné pokrytie nadnárodnej a námornej spolupráce
Zemepisné pokrytie nadnárodnej spolupráce
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.  V prípade nadnárodnej a námornej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni NUTS 2, ktoré sa rozprestierajú v priľahlých funkčných oblastiach, pričom sa v prípade potreby zohľadnia makroregionálne stratégie alebo stratégie pre morské oblasti.
1.  V prípade nadnárodnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni NUTS 2, ktoré sa rozprestierajú v priľahlých funkčných oblastiach bez toho, aby boli dotknuté potenciálne úpravy s cieľom zabezpečiť súdržnosť a kontinuitu takejto spolupráce vo väčších súvislých oblastiach v programovom období 2014 – 2020, pričom sa v prípade potreby zohľadnia makroregionálne stratégie alebo stratégie pre morské oblasti.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
Programy Interreg v oblasti nadnárodnej a námornej spolupráce môžu zahŕňať:
Programy Interreg v oblasti nadnárodnej spolupráce môžu zahŕňať:
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  Grónsko;
b)  ZKÚ využívajúce podporu z programu pre dané ZKÚ;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
3.  Regióny, tretie krajiny alebo partnerské krajiny uvedené v odseku 2 musia byť regióny na úrovni NUTS 2 a ak klasifikácia NUTS neexistuje, na úrovni ekvivalentných oblastí.
3.  Regióny, tretie krajiny, partnerské krajiny alebo ZKÚ uvedené v odseku 2 musia byť regióny na úrovni NUTS 2, a ak klasifikácia NUTS neexistuje, na úrovni ekvivalentných oblastí.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Do programov Interreg v oblasti spolupráce najvzdialenejších regiónov sa môžu zapojiť aj susedné partnerské krajiny podporované z nástroja NDICI alebo ZKÚ podporované z nástroja OCTP, resp. obidvoje.
2.  Do programy Interreg v oblasti spolupráce najvzdialenejších regiónov sa môžu zapojiť aj partnerské krajiny podporované z nástroja NDICI, ZKÚ podporované z nástroja OCTP, organizácie regionálnej spolupráce, resp. kombinácie dvoch týchto nástrojov alebo všetkých troch.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 7 – názov
Zemepisné pokrytie medziregionálnej spolupráce a medziregionálnych inovačných investícií
Zemepisné pokrytie medziregionálnej spolupráce
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Ak ktorýkoľvek program Interreg patrí do zložky 4 alebo ak medziregionálne investície do inovácií patria do zložky 5, je z EFRR podporované celé územie Únie.
1.  Ak ktorýkoľvek program Interreg patrí do zložky 4, je z EFRR podporované celé územie Únie vrátane najvzdialenejších regiónov.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Programy Interreg zložky 4 sa môžu vzťahovať aj na časť alebo celé územie tretích krajín, partnerských krajín, ďalších území alebo ZKÚ uvedených v článkoch 4, 5 a 6, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú podporované z finančných nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť.
2.  Programy Interreg zložky 4 sa môžu vzťahovať aj na časť alebo celé územie tretích krajín, partnerských krajín, ďalších území alebo ZKÚ uvedených v článkoch 4, 5 a 6, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú podporované z finančných nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť. Tretie krajiny sa na nich môžu podieľať pod podmienkou, že prispejú k financovaniu vo forme vonkajších pripísaných príjmov.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Vykonávací akt uvedený v odseku 1 obsahuje aj zoznam tých regiónov na úrovni NUTS 3 v Únii, ktoré sa zohľadňujú pri alokovaní prostriedkov z EFRR na cezhraničnú spoluprácu na všetkých vnútorných hraniciach a tých vonkajších hraniciach, na ktoré sa vzťahujú finančné nástroje Únie na vonkajšiu činnosť, ako aj zoznam tých regiónov na úrovni NUTS 3, ktoré sa zohľadňujú na účely alokácie v zložke 2B uvedenej v článku 9 ods. 3 písm. a).
2.  Vykonávací akt uvedený v odseku 1 obsahuje aj zoznam tých regiónov na úrovni NUTS 3 v Únii, ktoré sa zohľadňujú pri alokovaní prostriedkov z EFRR na cezhraničnú spoluprácu na všetkých vnútorných hraniciach a tých vonkajších hraniciach, na ktoré sa vzťahujú finančné nástroje Únie na vonkajšiu činnosť.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  V zozname podľa odseku 1 sa uvádzajú aj regióny tretích či partnerských krajín alebo území mimo Únie, ktoré nedostávajú podporu z EFRR alebo z finančného nástroja Únie na externú činnosť.
3.  V zozname podľa odseku 1 sa uvádzajú aj regióny tretích či partnerských krajín alebo území mimo Únie, ktoré nedostávajú podporu z EFRR alebo z finančného nástroja Únie na externú činnosť.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Prostriedky EFRR pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 8 430 000 000 EUR z celkových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na rozpočtové záväzky pre EFRR, ESF+ a Kohézny fond na programové obdobie 2021 – 2027 a ktoré sú uvedené v článku [102 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové NSU].
1.  Prostriedky pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 11 165 910 000 EUR (v cenách roku 2018) z celkových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na rozpočtové záväzky pre EFRR, ESF+ a Kohézny fond na programové obdobie 2021 – 2027 a ktoré sú uvedené v článku [103 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové NSU].
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Prostriedky uvedené v odseku 1 sa alokujú takto:
2.  10 195 910 000 EUR (91,31 %) z prostriedkov uvedených v odseku 1 sa alokuje takto:
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a
a)  52,7 % (t. j. spolu 4 440 000 000 EUR) na cezhraničnú spoluprácu (zložka 1);
a)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) na cezhraničnú spoluprácu (zložka 1);
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b
b)  31,4 % (t. j. spolu 2 649 900 000 EUR) na nadnárodnú spoluprácu a námornú spoluprácu (zložka 2);
b)  1 973 600 880 EUR (17,68 %) na nadnárodnú spoluprácu (zložka 2);
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno c
c)  3,2 % (t. j. spolu 270 100 000 EUR) na spoluprácu najvzdialenejších regiónov (zložka 3);
c)  357 309 120 EUR (3,2 %) na spoluprácu najvzdialenejších regiónov (zložka 3);
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno d
d)  1,2 % (t. j. spolu 100 000 000 EUR) na medziregionálnu spoluprácu (zložka 4);
d)  365 000 000 EUR (3,27 %) na medziregionálnu spoluprácu (zložka 4);
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno e
e)  11,5 % (t. j. spolu 970 000 000 EUR) na medziregionálne investície do inovácií (zložka 5).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a
a)  regióny na úrovni NUTS 3 pre zložku 1 a regióny na úrovni NUTS 3 pre zložku 2B, ktoré sú uvedené vo vykonávacom akte podľa článku 8 ods. 2;
a)  regióny na úrovni NUTS 3 pre zložku 1, ktoré sú uvedené vo vykonávacom akte podľa článku 8 ods. 2;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b
b)  regióny na úrovni NUTS 2 pre zložky 2A a 3.
b)  regióny na úrovni NUTS 2 pre zložku 2.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  regióny na úrovni NUTS 2 a 3 pre zložku 3.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 a (nový)
5a.  970 000 000 EUR (8,69 %) z prostriedkov uvedených v odseku 1 sa pridelí na novú iniciatívu medziregionálnych investícií do inovácií, ako sa uvádza v článku 15a (nový).
Ak Komisia do 31. decembra 2026 nevyčlení všetky dostupné prostriedky uvedené v odseku 1 na projekty vybrané v rámci tejto iniciatívy, zostávajúce neviazané zostatky sa pomerným dielom rozdelia medzi zložky 1 až 4.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1
Podpora z EFRR sa na jednotlivé programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce poskytne pod podmienkou, že z nástrojov IPA III CBC a NDICI CBC sa poskytnú ekvivalentné sumy v súlade s príslušným strategickým programovým dokumentom. Maximálna výška uvedenej ekvivalentnej sumy je stanovená v legislatívnom akte o IPA III alebo legislatívnom akte o NDICI.
Podpora z EFRR sa na jednotlivé programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce poskytne pod podmienkou, že z nástrojov IPA III CBC a NDICI CBC sa poskytnú aspoň ekvivalentné sumy v súlade s príslušným strategickým programovým dokumentom. Maximálna výška uvedeného príspevku je stanovená v legislatívnom akte o IPA III alebo legislatívnom akte o NDICI.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b)  program Interreg nie je možné implementovať podľa plánu vzhľadom na problémy vo vzťahoch medzi zúčastnenými krajinami.
b)  V riadne odôvodnených prípadoch, keď program Interreg nie je možné implementovať podľa plánu vzhľadom na problémy vo vzťahoch medzi zúčastnenými krajinami.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1
Pokiaľ ide o program Interreg v zložke 2, ktorý Komisia už schválila, účasť partnerskej krajiny alebo Grónska sa zastaví, ak nastane niektorá zo situácií stanovených v odseku 3 prvom pododseku písmenách a) a b).
Pokiaľ ide o program Interreg v zložke 2, ktorý Komisia už schválila, účasť partnerskej krajiny alebo ZKÚ sa zastaví, ak nastane niektorá zo situácií stanovených v odseku 3 prvom pododseku písmenách a) a b).
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a
a)  aby sa program Interreg úplne zastavil, najmä keď sa jeho hlavné spoločné rozvojové výzvy nedajú dosiahnuť bez účasti danej partnerskej krajiny alebo Grónska;
a)  aby sa program Interreg úplne zastavil, najmä keď sa jeho hlavné spoločné rozvojové výzvy nedajú dosiahnuť bez účasti danej partnerskej krajiny alebo ZKÚ;
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c
c)  aby sa v programe Interreg pokračovalo bez účasti danej partnerskej krajiny alebo Grónska.
c)  aby sa v programe Interreg pokračovalo bez účasti danej partnerskej krajiny alebo ZKÚ.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6
6.  Ak tretia alebo partnerská krajina, ktorá do programu Interreg prispieva národnými prostriedkami, ktoré nie sú národným spolufinancovaním k podpore z EFRR alebo z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, zníži uvedený príspevok počas implementácie programu Interreg, a to buď celkovo alebo vzhľadom na spoločné operácie, ktoré už boli vybrané a ktorým už bol vydaný dokument podľa článku 22 ods. 6, zúčastnený členský štát alebo členské štáty musia požiadať o jednu z možností stanovených v odseku 4 druhom pododseku.
6.  Ak tretia krajina, partnerská krajina alebo ZKÚ, ktoré do programu Interreg prispievajú národnými prostriedkami, ktoré nie sú národným spolufinancovaním k podpore z EFRR alebo z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, znížia uvedený príspevok počas implementácie programu Interreg, a to buď celkovo alebo vzhľadom na spoločné operácie, ktoré už boli vybrané a ktorým už bol vydaný dokument podľa článku 22 ods. 6, zúčastnený členský štát alebo členské štáty musia požiadať o jednu z možností stanovených v odseku 4 druhom pododseku tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Miera spolufinancovania na úrovni každého programu Interreg nesmie byť vyššia než 70 %, pokiaľ sa nariadením (EÚ) [IPA III], [NDICI] alebo rozhodnutím Rady (EÚ) [OCTP] alebo akýmkoľvek aktom prijatým na ich základe nestanoví vyšší percentuálny podiel v súvislosti s programom Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce alebo v zložke 3.
Miera spolufinancovania na úrovni každého programu Interreg nesmie byť vyššia než 80 %, pokiaľ sa nariadením (EÚ) [IPA III], [NDICI] alebo rozhodnutím Rady (EÚ) [OCTP] alebo akýmkoľvek aktom prijatým na ich základe nestanoví vyšší percentuálny podiel v súvislosti s programom Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce alebo v zložke 3.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Popri špecifických cieľoch pre EFRR stanovených v článku [2] nariadenia (EÚ) [nové EFRR] môže EFRR, prípadne nástroje Únie na financovanie vonkajšej činnosti prispievať k plneniu špecifických cieľov v rámci politického cieľa 4 takto:
3.  Popri špecifických cieľoch pre EFRR stanovených v článku [2] nariadenia (EÚ) [nové EFRR] prispieva EFRR a prípadne aj nástroje Únie na financovanie vonkajšej činnosti k plneniu špecifických cieľov v rámci politického cieľa 4 takto:
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť
a)  v rámci zložiek 1 a 2B programov Interreg:
a)  v rámci zložiek 1 a 2 programov Interreg:
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – bod ii
ii)  zvýšením efektívnosti verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch;
ii)  zvýšením efektívnosti verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi vrátane projektov medzi občanmi (Ľudia ľuďom), aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5
5.  V rámci externej cezhraničnej spolupráce a programov Interreg v zložke 2 a 3 sa z EFRR a prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti prispeje aj na vonkajší špecifický cieľ programu Interreg Bezpečnejšia Európa, a to najmä akciami v oblasti riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie vrátane ochrany migrantov.
5.  V rámci programov Interreg v zložke 1, 2 a 3 sa z EFRR a prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti môže tiež prispievať na špecifický cieľ programu Interreg Bezpečnejšia Európa, a to najmä akciami v oblasti riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie vrátane ochrany, ekonomickej a spoločenskej integrácie migrantov a utečencov pod medzinárodnou ochranou.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.  Okrem toho ďalších 15 % prostriedkov z EFRR a prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci iných priorít než technická pomoc každému programu Interreg v zložke 1, 2 a 3 sa alokuje na špecifický cieľ iniciatívy Interreg Lepšia správa programov Interreg alebo externý cieľ iniciatívy Interreg Bezpečnejšia Európa.
2.  Až 15 % prostriedkov z EFRR a prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci iných priorít než technická pomoc každému programu Interreg v zložke 1, 2 a 3 sa alokuje na špecifický cieľ programu Interreg Lepšia správa programov Interreg a až 10 % sa môže alokovať na špecifický cieľ programu Interreg Bezpečnejšia Európa.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3
3.  Ak niektorý program Interreg v zložke 2A podporuje makroregionálnu stratégiu, celá alokácia z EFRR a prípadne aj všetky prostriedky Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci priorít iných než technická pomoc sa programujú na základe cieľov uvedenej stratégie.
3.  Ak niektorý program Interreg v zložke 1 alebo 2 podporuje makroregionálnu stratégiu alebo stratégiu pre morskú oblasť, aspoň 80 % z alokácie od EFRR a prípadne aj časť z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci priorít iných technická pomoc než prispieva k dosiahnutiu cieľov uvedenej stratégie.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4
4.  Ak program Interreg v zložke 2 podporuje makroregionálnu stratégiu alebo stratégiu pre morskú oblasť, najmenej 70 % z celkovej alokácie od EFRR, prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci priorít iných než technická pomoc sa alokuje na dosiahnutie cieľov uvedenej stratégie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)
Článok 15a
Medziregionálne investície do inovácií
1.   Prostriedky uvedené v článku 9 ods. 5a (nový) sa pridelia na novú iniciatívu medziregionálnych investícií do inovácií, ktorá je určená na:
a)   obchodné využitie a rozšírenie spoločných projektov inovácie, ktoré majú potenciál podnietiť rozvoj európskych hodnotových reťazcov;
b)   spájanie výskumu, podnikov, organizácií občianskej spoločnosti a orgánov verejnej správy zapojených do stratégií inteligentnej špecializácie a sociálnej inovácie na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni;
c)   pilotné projekty zamerané na identifikáciu alebo overovanie nových riešení v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja založených na stratégiách inteligentnej špecializácie; alebo
d)   výmenu skúseností v oblasti inovácie s cieľom využívať skúsenosti získané v oblasti regionálneho alebo miestneho rozvoja.
2.   V záujme dodržania zásady európskej územnej súdržnosti sa uvedené investície s približne rovnakým podielom finančných prostriedkov zamerajú na vytváranie prepojení medzi menej rozvinutými regiónmi a poprednými regiónmi, a to zvýšením kapacity regionálnych inovačných ekosystémov v menej rozvinutých regiónoch s cieľom integrovať sa do jestvujúcej alebo vznikajúcej hodnoty EÚ, ako aj schopnosti podieľať sa na partnerstve s inými regiónmi.
3.   Komisia tieto investície realizuje s priamym alebo nepriamym riadením. Pri definovaní dlhodobého pracovného programu a s ním súvisiacich výziev jej pomáha odborná skupina.
4.   Pokiaľ ide o medziregionálne investície do inovácií, podporu z EFRR možno využívať na celom území Únie. Tretie krajiny sa na uvedených investíciách môžu podieľať pod podmienkou, že prispejú k financovaniu vo forme vonkajších pripísaných príjmov.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Cieľ Európskej územnej spolupráce (Interreg) sa dosahuje prostredníctvom programov Interreg so zdieľaným riadením s výnimkou zložky 3, ktorá sa môže implementovať úplne alebo čiastočne s nepriamym riadením, a zložky 5, ktorá sa implementuje s priamym alebo nepriamym riadením.
1.  Cieľ Európskej územnej spolupráce (Interreg) sa dosahuje prostredníctvom programov Interreg so zdieľaným riadením s výnimkou zložky 3, ktorá sa po konzultácii so zainteresovanými stranami môže implementovať úplne alebo čiastočne s nepriamym riadením.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2
2.  Zúčastnené členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny alebo ZKÚ pripravia program Interreg na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 v súlade so vzorom uvedeným v prílohe.
2.  Zúčastnené členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny, ZKÚ alebo organizácie pre regionálnu integráciu a spoluprácu pripravia program Interreg na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 v súlade so vzorom uvedeným v prílohe.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1
Zúčastnené členské štáty pripravia program Interreg v spolupráci s programovými partnermi uvedenými v článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].
Zúčastnené členské štáty pripravia program Interreg v spolupráci s programovými partnermi uvedenými v článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Pri príprave programov Interreg, ktoré sa vzťahujú na stratégie pre makroregióny alebo morské oblasti by členské štáty a programoví partneri mali brať do úvahy tematické priority príslušných stratégií pre makroregióny a morské oblasti a konzultovať s príslušnými aktérmi. Členské štáty a programoví partneri vytvoria mechanizmus ex ante, aby sa zaistilo, že na začiatku programového obdobia sa spoja všetci aktéri na úrovni makroregiónov a morských oblastí, orgány programov EÚS, regióny a krajiny, aby spoločne rozhodli o prioritách každého programu. Tieto priority sa v prípade potreby zosúladia s akčnými plánmi stratégií makroregiónov alebo morských oblastí.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1
Členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, predloží program Interreg Komisii najneskôr do [dátum nadobudnutia účinnosti plus deväť mesiacov;] v mene všetkých zúčastnených členských štátov, prípadne aj tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ.
Členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, predloží jeden alebo viacero programov Interreg Komisii najneskôr do [dátum nadobudnutia účinnosti plus dvanásť mesiacov;] v mene všetkých zúčastnených členských štátov, prípadne aj tretích krajín, partnerských krajín, ZKÚ alebo organizácií pre regionálnu integráciu a spoluprácu.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2
Program Interreg, na ktorý sa vzťahuje podpora z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, však predkladá členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, najneskôr šesť mesiacov po schválení príslušného strategického programového dokumentu zo strany Komisie podľa článku 10 ods. 1, alebo v prípade potreby podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti.
Program Interreg, na ktorý sa vzťahuje podpora z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, však predkladá členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, najneskôr dvanásť mesiacov po schválení príslušného strategického programového dokumentu zo strany Komisie podľa článku 10 ods. 1, alebo v prípade potreby podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3
3.  Na zvýšenie efektívnosti implementácie programu a v snahe zabezpečiť operácie veľkého rozsahu sa môže dotknutý členský štát v riadne odôvodnených prípadoch a po dohode s Komisiou rozhodnúť previesť do programov Interreg prostriedky až do výšky [x] % zo sumy od EFRR alokované na príslušný program v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu pre ten istý región. Prevedená suma predstavuje samostatnú prioritu alebo samostatné priority.
3.  Na zvýšenie efektívnosti implementácie programu a v snahe zabezpečiť operácie veľkého rozsahu sa môže dotknutý členský štát rozhodnúť, že do programov Interreg prevedie prostriedky až do výšky 20 % zo sumy od EFRR alokovanej na príslušný program v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu pre ten istý región. Každý členský štát vopred informuje Komisiu, že si želá využiť túto možnosť prevodu, a svoje rozhodnutie zdôvodní. Prevedená suma predstavuje samostatnú prioritu alebo samostatné priority.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – úvodná časť
b)  zhrnutie hlavných spoločných problémov, pričom sa zohľadnia:
b)  zhrnutie hlavných spoločných problémov, pričom sa zohľadnia najmä:
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod ii
ii)  spoločné investičné potreby a komplementarita s ďalšími formami podpory;
ii)  spoločné investičné potreby, komplementarity s ďalšími formami podpory a potenciálna synergia, ktorá sa má dosiahnuť;
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod iii
iii)  poznatky získané z predošlých skúseností;
iii)  poznatky získané predošlými skúsenosťami a to, ako sú v programe zohľadnené;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno c
c)  zdôvodnenie vybraných cieľov politiky a cieľov špecifických pre program Interreg, zodpovedajúcich priorít, špecifických cieľov a foriem podpory, ktorými sa v relevantných prípadoch riešia chýbajúce spojenia cezhraničnej infraštruktúry;
c)  zdôvodnenie vybraných cieľov politiky a cieľov špecifických pre program Interreg, zodpovedajúcich priorít, a ktorými sa v relevantných prípadoch riešia chýbajúce spojenia cezhraničnej infraštruktúry;
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno e – bod i
i)  podobné typy akcií vrátane zoznamu plánovaných operácií strategického významu a ich predpokladaného prínosu k dosiahnutiu týchto cieľov, prípadne aj k realizácii stratégií pre makroregióny a morské oblasti;
i)  podobné typy akcií vrátane zoznamu plánovaných operácií strategického významu a ich predpokladaného prínosu k dosiahnutiu týchto cieľov, prípadne aj k realizácii stratégií pre markoregióny a morské oblasti, resp. súbor kritérií a príslušné kritériá pre transparentný výber takejto operácie;
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno e – bod iii
iii)  hlavné cieľové skupiny;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno e – bod v
v)  plánované použitie finančných nástrojov;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5 – písmeno a – bod iii
iii)  pre programy Interreg v zložke 2 podporované z nástroja OCTP rozdelenie podľa finančných nástrojov (EFRR a OCTP Grónsko);
iii)  pre programy Interreg v zložke 2 podporované z nástroja OCTP rozdelenie podľa finančných nástrojov (EFRR a OCTP);
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5 – písmeno b
b)  tabuľka uvedená v odseku 4 písm. g) bode ii) má obsahovať len sumy na roky 2021 až 2025.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7 – písmeno b
b)  stanoví postup na vytvorenie spoločného sekretariátu;
b)  stanoví postup na vytvorenie spoločného sekretariátu, prípadne na podporu riadiacich štruktúr v členských štátoch alebo tretích krajinách;
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Komisia posúdi každý program Interreg a jeho súlad s nariadením (EÚ) [nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením a v prípade podpory z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti a v iných relevantných prípadoch jeho súlad s viacročným strategickým dokumentom podľa článku 10 ods. 1 alebo s príslušným strategickým programovým rámcom podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých týchto nástrojov.
1.  Komisia plne transparentne posúdi každý program Interreg a jeho súlad s nariadením (EÚ) [nové NSU], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením a v prípade podpory z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti a v iných relevantných prípadoch jeho súlad s viacročným strategickým dokumentom podľa článku 10 ods. 1 tohto nariadenia alebo s príslušným strategickým programovým rámcom podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých týchto nástrojov.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Zúčastnený členský štát, prípadne tretie či partnerské krajiny alebo ZKÚ program Interreg preskúmajú, pričom zohľadnia pripomienky Komisie.
3.  Zúčastnený členský štát, prípadne tretie či partnerské krajiny alebo ZKÚ či organizácie regionálnej integrácie a spolupráce program Interreg preskúmajú, pričom zohľadnia pripomienky Komisie.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu Interreg najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu predloženia uvedeného programu zo strany členského štátu, v ktorom má mať potenciálny riadiaci orgán sídlo.
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu Interreg najneskôr do troch mesiacov od dátumu predloženia revidovanej verzie uvedeného programu zo strany členského štátu, v ktorom má mať potenciálny riadiaci orgán sídlo.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
1.  Členský štát, v ktorom riadiaci orgán má sídlo, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu programu Interreg spolu so zmeneným programom, pričom uvedenie predpokladaný vplyv uvedenej zmeny na dosahovanie cieľov.
1.  Po konzultácii s miestnymi a regionálnymi orgánmi a v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové NSU] môže členský štát, v ktorom má riadiaci orgán sídlo, predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu programu Interreg spolu so zmeneným programom, pričom uvedie predpokladaný vplyv uvedenej zmeny na dosahovanie cieľov.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.  Komisia posúdi súlad týchto zmien s nariadením (EÚ) [nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením a môže vzniesť pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia zmeneného programu.
2.  Komisia posúdi súlad týchto zmien s nariadením (EÚ) [nové NSU], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením a môže vzniesť pripomienky do jedného mesiaca od dátumu predloženia zmeneného programu.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3
3.  Zúčastnený členský štát, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny alebo ZKÚ zmenený program preskúmajú a zohľadnia pripomienky Komisie.
3.  Zúčastnený členský štát, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny, ZKÚ alebo organizácie pre regionálnu integráciu a spoluprácu zmenený program preskúmajú a zohľadnia pripomienky Komisie.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4
4.  Komisia schváli zmenu programu Interreg najneskôr do šiestich mesiacov po jeho predložení členským štátom.
4.  Komisia schváli zmenu programu Interreg najneskôr do troch mesiacov po jeho predložení členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – pododsek 1
Členský štát môže počas programového obdobia previesť najviac 5 % počiatočnej alokácie pre prioritu a najviac 3 % rozpočtu daného programu na inú prioritu toho istého programu Interreg.
Po konzultácii s miestnymi a regionálnymi orgánmi a v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové NSU] môže členský štát previesť najviac 10 % z počiatočnej alokácie pre prioritu a najviac 5 % z rozpočtu daného programu na inú prioritu toho istého programu Interreg.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2
Uvedený monitorovací výbor môže ustanoviť jeden alebo viacero riadiacich výborov, najmä v prípade podprogramov, ktoré pri výbere operácií konajú pod jeho vedením.
Uvedený monitorovací výbor môže ustanoviť jeden alebo viacero riadiacich výborov, najmä v prípade podprogramov, ktoré pri výbere operácií konajú pod jeho vedením. Riadiace výbory musia uplatňovať zásadu partnerstva podľa článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové NSU] a zapájať partnerov zo všetkých zúčastnených členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3
3.  Riadiaci orgán pred prvým podaním výberových kritérií monitorovaciemu výboru, prípadne riadiacemu výboru konzultuje s Komisiou a zohľadní jej pripomienky. Ten istý postup sa uplatní na všetky následné zmeny uvedených kritérií.
3.  Riadiaci orgán pred prvým podaním výberových kritérií monitorovaciemu výboru, prípadne riadiacemu výboru notifikuje Komisiu. Ten istý postup sa uplatní na všetky následné zmeny uvedených kritérií.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Pri výbere operácií monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor:
4.  Pred tým, ako monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor vyberie operácie, riadiaci orgán:
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 6 – pododsek 2
V tomto dokumente sú uvedené aj povinnosti hlavného partnera v súvislosti s vymoženými sumami podľa článku 50. Uvedené povinnosti vymedzí monitorovací výbor. Hlavný partner so sídlom v inom členskom štáte, tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ ako partner však nie je povinný vymáhať prostriedky súdnym konaním.
V tomto dokumente sú uvedené aj povinnosti hlavného partnera v súvislosti s vymoženými sumami podľa článku 50. Postupy súvisiace s vymáhaním musí vymedziť a odsúhlasiť monitorovací výbor. Hlavný partner so sídlom v inom členskom štáte, tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ ako partner však nie je povinný vymáhať prostriedky súdnym konaním.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1
Do operácií vybraných v rámci zložiek 1, 2 a 3 sú zapojení aktéri z najmenej dvoch zúčastnených krajín, z ktorých aspoň jeden je prijímateľom z niektorého členského štátu.
Do operácií vybraných v rámci zložiek 1, 2 a 3 sú zapojení aktéri z najmenej dvoch zúčastnených krajín alebo ZKÚ, z ktorých aspoň jeden je prijímateľom z niektorého členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2
2.  Operácia Interreg sa môže implementovať iba v jednej krajine, ak sú vplyv a prínosy pre programovú oblasť uvedené v žiadosti o operáciu.
2.  Operácia Interreg sa môže implementovať iba v jednej krajine alebo ZKÚ, ak sú vplyv a prínosy pre programovú oblasť uvedené v žiadosti o operáciu.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1
Partneri spolupracujú pri príprave, implementácii, personálnom zabezpečení a financovaní operácií Interreg.
Partneri spolupracujú pri príprave a implementácii operácií Interreg, ako aj na ich personálnom zabezpečení a/alebo financovaní. Treba usilovať o obmedzenie počtu partnerov pre každú operáciu Interreg na najviac desať.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2
V prípade operácií Interreg v programoch Interreg zložky 3 sú partneri z najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ povinní spolupracovať iba v troch zo štyroch dimenzií uvedených v prvom pododseku.
V prípade operácií Interreg v programoch Interreg zložky 3 sú partneri z najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ povinní spolupracovať iba vo dvoch zo štyroch dimenzií uvedených v prvom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 6 – pododsek 1
Cezhraničný právny subjekt alebo EZÚS môže byť jediným partnerom operácie Interreg v programoch Interreg v zložke 1, 2 a 3, ak medzi jej členov patria partneri z najmenej dvoch zúčastnených krajín.
Cezhraničný právny subjekt alebo EZÚS môže byť jediným partnerom operácie Interreg v programoch Interreg v zložke 1, 2 a 3, ak medzi jej členov patria partneri z najmenej dvoch zúčastnených krajín alebo ZKÚ.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 7 – pododsek 2
Jediný partner však môže byť registrovaný v členskom štáte, ktorý sa daného programu nezúčastňuje, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 23.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1
Príspevok z EFRR, prípadne z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti do fondu pre malé projekty v rámci programu Interreg nesmie presiahnuť 20 000 000 EUR alebo 15 % z celkovej alokácie pre program Interreg podľa toho, ktorá suma je nižšia.
Celkový príspevok z EFRR, prípadne z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti do jedného alebo viacerých fondov pre malé projekty v rámci programu Interreg nesmie presiahnuť 20 % z celkovej alokácie pre program Interreg a v prípade programu Interreg v oblasti cezhraničnej spolupráce musí byť aspoň 3 % celkovej alokácie.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
2.  Prijímateľom prostriedkov z fondu malých projektov je cezhraničný právny subjekt alebo EZÚS.
2.  Prijímateľom prostriedkov z fondu malých projektov je verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt, subjekt s právnou subjektivitou alebo bez nej alebo fyzická osoba zodpovedná za začatie alebo aj za začatie a vykonávanie operácií.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 5
5.  Osobné a nepriame náklady, ktoré na úrovni prijímateľa vzniknú v súvislosti so správou fondu malých projektov, nesmú presiahnuť 20 % z celkových oprávnených nákladov príslušného fondu malých projektov.
5.  Osobné a iné priame náklady, ktoré zodpovedajú nákladovým kategóriám podľa článkov 39 až 42, ako aj nepriame náklady na úrovni prijímateľa, ktoré vzniknú v súvislosti so správou fondu alebo fondov malých projektov, nesmú presiahnuť 20 % z celkových oprávnených nákladov príslušného fondu alebo fondov malých projektov.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 6 – pododsek 1
Ak verejný príspevok pre malý projekt nepresahuje 100 000 EUR, príspevok z EFRR, prípadne z nástroja na financovanie vonkajšej činnosti Únie je vo forme jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb alebo zahŕňa paušálne sadzby s výnimkou projektov, ktorých podpora sa považuje za štátnu pomoc.
Ak verejný príspevok pre malý projekt nepresahuje 100 000 EUR, príspevok z EFRR, prípadne z nástroja na financovanie vonkajšej činnosti Únie je vo forme jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb alebo zahŕňa paušálne sadzby.
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)
Ak celkové náklady na každú operáciu nepresiahnu 100 000 EUR, výška podpory na jeden alebo viac malých projektov sa môže určiť na základe návrhu rozpočtu, ktorý vždy jednotlivo stanoví a ex ante schváli orgán, ktorý operáciu uskutočňuje.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2
2.  Ak sa v opatreniach ustanovených podľa odseku 1 písm. a) neuvádza inak, hlavný partner zabezpečí, aby ostatní partneri dostali celú sumu príspevku z príslušného fondu Únie čo najrýchlejšie a v plnej výške. Žiadna suma sa nesmie odpočítať ani zadržať a nesmie sa uložiť žiadny ďalší osobitný ani iný poplatok s obdobným účinkom, ktorým by sa znížila uvedená sumu pre ostatných partnerov.
2.  Ak sa v opatreniach ustanovených podľa odseku 1 písm. a) neuvádza inak, hlavný partner zabezpečí, aby ostatní partneri dostali celú sumu príspevku z príslušného fondu Únie v plnej výške, v čase dohodnutom so všetkými partnermi a podľa toho istého postupu, ktorý sa uplatnil u hlavného partnera. Žiadna suma sa nesmie odpočítať ani zadržať a nesmie sa uložiť žiadny ďalší osobitný ani iný poplatok s obdobným účinkom, ktorým by sa znížila uvedená sumu pre ostatných partnerov.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1
Každý prijímateľ v členskom štáte, tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ, ktorý sa zúčastňuje na programe Interreg, môže byť vymenovaný za hlavného partnera.
Každý prijímateľ v členskom štáte, ktorý sa zúčastňuje na programe Interreg, môže byť vymenovaný za hlavného partnera.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3 – pododsek 2
Členské štáty, tretie krajiny, partnerské krajiny alebo ZKÚ, ktoré sa zúčastňujú na programe Interreg, sa môžu dohodnúť, že partner, ktorý nedostáva podporu z EFRR ani z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, môže byť vymenovaný za hlavného partnera.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1
1.  Technická pomoc sa pre každý program Interreg nahrádza paušálne ako percentuálny podiel z oprávnených výdavkov podľa odseku 2 uvedený podľa potreby v každej žiadosti o platbu podľa [článku 85 ods. 3 písm. a) alebo c)] nariadenia (EÚ) č. [nové VN].
1.  Technická pomoc za rok 2021 a 2022 sa pre každý program Interreg nahrádza paušálne ako percentuálny podiel podľa odseku 2 z ročných splátok predfinancovania podľa článku 49 ods. 2 písm. a) a b) tohto nariadenia a potom primerane za nasledujúce roky uvedený v každej žiadosti o platbu podľa [článku 85 ods. 3 písm. a) alebo c)] nariadenia (EÚ) č. [nové VN].
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno a
a)  za vnútornú cezhraničnú spoluprácu v rámci programov podporovaných z EFRR: 6%;
a)  za vnútornú cezhraničnú spoluprácu v rámci programov podporovaných z EFRR: 7%;
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno c
c)  za programy Interreg v zložkách 2, 3 a 4 za EFRR, prípadne aj za nástroje na financovanie vonkajšej činnosti Únie: 7%.
c)  za programy Interreg v zložkách 2, 3 a 4 za EFRR, prípadne aj za nástroje na financovanie vonkajšej činnosti Únie: 8 %.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1
1.  Členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa na uvedenom programe zúčastňujú, do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia Komisie o schválení programu Interreg so súhlasom riadiaceho orgánu ustanovia výbor na monitorovanie implementácie príslušného programu Interreg (monitorovací výbor);
1.  Členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny, ZKÚ alebo organizácie pre regionálnu integráciu a spoluprácu, ktoré sa na uvedenom programe zúčastňujú, do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia Komisie o schválení programu Interreg so súhlasom riadiaceho orgánu ustanovia výbor na monitorovanie implementácie príslušného programu Interreg (monitorovací výbor);
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Monitorovaciemu výboru predsedá zástupca členského štátu, v ktorom sídli riadiaci orgán, alebo zástupca riadiaceho orgánu.
vypúšťa sa
Ak sa v rokovacom poriadku monitorovacieho výboru stanoví rotujúce predsedníctvo, môže monitorovaciemu výboru predsedať aj zástupca tretej krajiny, partnerskej krajiny alebo ZKÚ a spolupredsedať zástupca členského štátu alebo riadiaceho orgánu a naopak.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 6
6.  Riadiaci orgán uverejní rokovací poriadok monitorovacieho výboru a všetky údaje a informácie, ktoré si vymieňa s monitorovacím výborom, na webovom sídle uvedenom v článku 35 ods. 2.
6.  Riadiaci orgán uverejní rokovací poriadok monitorovacieho výboru a súhrn údajov a informácií, ako aj všetky rozhodnutia, ktoré si vymieňa s monitorovacím výborom, na webovom sídle uvedenom v článku 35 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1
Na zložení monitorovacieho výboru každého programu Interreg sa dohodnú členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa zúčastňujú na uvedenom programe, a zabezpečia vyvážené zastúpenie príslušných orgánov, sprostredkovateľských orgánov a zástupcov partnerov programu v zmysle článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] z členských štátov, tretích a ZKÚ.
Na zložení monitorovacieho výboru každého programu Interreg sa môžu dohodnúť členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa zúčastňujú na uvedenom programe v snahe o vyvážené zastúpenie príslušných orgánov, sprostredkovateľských orgánov a zástupcov partnerov programu v zmysle článku [6] nariadenia (EÚ) [nové NSU] z členských štátov, tretích a ZKÚ.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2
Zloženie monitorovacieho výboru programu Interreg musí zohľadňovať počet zúčastnených členských štátov, tretích krajín, partnerských krajinách a ZKÚ v príslušnom programe Interreg.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3
Členmi monitorovacieho výboru sú aj zástupcovia zo spoločne ustanovených orgánov z celej programovej oblasti alebo jej časti vrátane EZÚS.
Členmi monitorovacieho výboru sú aj zástupcovia regiónov a miestnych samospráv, ako aj spoločne ustanovených orgánov z celej programovej oblasti alebo jej časti vrátane EZÚS.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán uverejní zoznam členov monitorovacieho výboru na webovom sídle uvedenom v článku 35 ods. 2.
2.  Riadiaci orgán uverejní zoznam orgánov ustanovených za členov monitorovacieho výboru na webovom sídle uvedenom v článku 35 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3
3.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v poradnej funkcii.
3.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru môžu podieľať v poradnej funkcii.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 a (nový)
3a.  Zástupcovia orgánov vytvorených v celej oblasti programu alebo jeho časti vrátane EZÚS sa na práci monitorovacieho výboru môžu podieľať v poradnej funkcii.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno g
g)  v prípade potreby pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií a prijímateľov.
g)  v prípade potreby pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií a prijímateľov a tiež navrhovať prípadné podporné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 – písmeno a
a)  metodiku a kritériá použité pri výbere operácií vrátane všetkých ich zmien, a to po porade s Komisiou podľa článku 22 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 27 ods. 3 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) [nové VN];
a)  metodiku a kritériá použité pri výbere operácií vrátane všetkých ich zmien, a to po oznámení Komisii podľa článku 22 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 27 ods. 3 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) [nové NSU];
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Riadiaci orgán do jedného mesiaca poskytne Komisii na jej žiadosť informácie o položkách podľa článku 29 ods. 1:
2.  Riadiaci orgán do troch mesiacov poskytne Komisii na jej žiadosť informácie o položkách podľa článku 29 ods. 1:
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1
Každý riadiaci orgán elektronicky zasiela Komisii súhrnné údaje za príslušný program Interreg, a to každoročne do 31. januára, 31. marca, 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra podľa vzoru uvedeného v prílohe [VII] k nariadeniu (EÚ) [nové VN].
Každý riadiaci orgán elektronicky zasiela Komisii údaje v súlade s článkom 31 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia každoročne do 31. januára, 31. mája a 30. septembra, ako aj údaje podľa článku 31 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia za príslušný program Interreg jedenkrát ročne podľa vzoru uvedeného v prílohe [VII] k nariadeniu (EÚ) [nové NSU].
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Prenos údajov sa vykonáva pomocou existujúcich systémov na oznamovanie údajov, ak sa v predchádzajúcom programovom období osvedčili ako spoľahlivé.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno b
b)  hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií Interreg a hodnoty, ktoré dosiahli operácie Interreg.
b)  hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií Interreg a hodnoty, ktoré dosiahli ukončené operácie Interreg.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1
1.  Spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe [I] k nariadeniu (EÚ) [nové EFRR], prípadne špecifické programové ukazovatele výstupov a výsledkov sa používajú v súlade s článkom [12 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN], článkom 17 ods. 3 písm. d) bod ii) a článkom 31 ods. 2 bod b) tohto nariadenia.
1.  Spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov stanovené v prílohe [I] k nariadeniu (EÚ) [nové EFRR], ktoré sa považujú za najvhodnejšie na meranie pokroku pri dosahovaní cieľov programu pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg), sa používajú v súlade s článkom [12 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové NSU], článkom 17 ods. 4 písm. e) bod ii) a článkom 31 ods. 2 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 a (nový)
1a.  V prípade potreby a v prípadoch riadne odôvodnených riadiacim orgánom sa okrem ukazovateľov, ktoré boli vybrané v súlade s prvým odsekom, použijú aj špecifické programové ukazovatele výstupov a výsledkov.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán vykonáva hodnotenie každého programu Interreg. V každom hodnotení sa posudzuje efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota EÚ za program s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie príslušného programu Interreg.
1.  Riadiaci orgán vykonáva hodnotenia každého programu Interreg najviac raz ročne. V každom hodnotení sa posudzuje efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota EÚ za program s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie príslušného programu Interreg.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4
4.  Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa zaviedli postupy potrebné na vyhotovenie a zber údajov potrebných na hodnotenia.
4.  Riadiaci orgán usiluje o to, aby sa zaviedli postupy potrebné na vyhotovenie a zber údajov potrebných na hodnotenia.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3
3.  Uplatňuje sa článok [44 ods. 2 až 7] nariadenia (EÚ) [nové VN] o povinnostiach riadiaceho orgánu.
3.  Uplatňuje sa článok [44 ods. 2 až 6] nariadenia (EÚ) [nové NSU] o povinnostiach riadiaceho orgánu.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c
c)  verejne vystaví verejné tabule alebo bilbordy hneď na začiatku fyzickej implementácie operácie Interreg s fyzickými investíciami alebo nákupom vybavenia s celkovými nákladmi nad 100 000 EUR;
c)  verejne vystaví verejné tabule alebo bilbordy hneď na začiatku fyzickej implementácie operácie Interreg s fyzickými investíciami alebo nákupom vybavenia s celkovými nákladmi nad 50 000 EUR;
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d
d)  v prípade operácií Interreg, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystaví na verejnosti aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom vyhotovení minimálnej veľkosti A3 informácie o operácii Interreg, pričom zdôrazní podporu z fondu Interreg;
d)  v prípade operácií Interreg, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystaví na verejnosti aspoň v jednom tlačenom, prípadne elektronickom vyhotovení minimálnej veľkosti A2 informácie o operácii Interreg, pričom zdôrazní podporu z fondu Interreg;
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno e
e)  v prípade operácií strategického významu a operácií, ktorých celkové náklady presahujú 10 000 000 EUR, zorganizuje informačné podujatie a včas do nich zapojí Komisiu a zodpovedný riadiaci orgán.
e)  v prípade operácií strategického významu a operácií, ktorých celkové náklady presahujú 5 000 000 EUR, zorganizuje informačné podujatie a včas do nich zapojí Komisiu a zodpovedný riadiaci orgán.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 6
6.  Ak si prijímateľ nesplní povinnosti podľa článku [42] nariadenia (EÚ) [nové VN] alebo odsekov 1 a 2 tohto článku, jeho členský štát uplatní finančnú opravu zrušením podpory z fondov na príslušnú operáciu až do výšky 5 %.
6.  Ak si prijímateľ nesplní povinnosti podľa článku [42] nariadenia (EÚ) [nové NSU] alebo odsekov 1 a 2 tohto článku, alebo ak svoje opomenutie včas nenapraví, jeho riadiaci orgán uplatní finančnú opravu zrušením podpory z fondov na príslušnú operáciu až do výšky 5 %.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 – písmeno c
c)  ako paušálna sadzba v súlade s [článkom 50 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové VN].
c)  priame personálne náklady danej operácie možno vypočítať pomocou paušálnej sadzby až do výšky 20 % priamych nákladov iných, ako sú priame personálne náklady uvedenej operácie bez toho, aby výpočet na určenie príslušnej sadzby bol povinný urobiť členský štát.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 5 – písmeno a
a)  vydelením hrubých mesačných mzdových nákladov pracovným časom za mesiac stanoveným v doklade o zamestnaní vyjadreným v hodinách; alebo
a)  vydelením posledných doložených hrubých mesačných mzdových nákladov pracovným časom dotknutej osoby za mesiac v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedenými v pracovnej zmluve a s článkom 50 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) .../... [nové NSU]; alebo
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 6
6.  Pokiaľ ide o mzdové náklady na jednotlivcov, ktorí sú podľa dokladu o zamestnaní odmeňovaní podľa počtu odpracovaných hodín, možno na takéto náklady uplatniť hodinovú sadzbu dohodnutú v doklade o zamestnaní na počet skutočne odpracovaných hodín na operácii podľa údajov z dochádzkového systému.
6.  Pokiaľ ide o mzdové náklady na jednotlivcov, ktorí sú podľa dokladu o zamestnaní odmeňovaní podľa počtu odpracovaných hodín, možno na takéto náklady uplatniť hodinovú sadzbu dohodnutú v doklade o zamestnaní na počet skutočne odpracovaných hodín na operácii podľa údajov z dochádzkového systému. Ak mzdové náklady uvedené v článku 38 ods. 2 písm. b) ešte nie sú započítané do dohodnutej hodinovej sadzbe, môžu sa v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi pripočítať k uvedenej hodinovej sadzbe.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť
Kancelárske a administratívne náklady sa týkajú týchto položiek:
Kancelárske a administratívne náklady nesmú byť viac ako 15 % celkových priamych nákladov na danú operáciu a týkajú sa týchto položiek:
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 4
4.  K priamym platbám výdavkov na náklady podľa tohto článku, ktoré vykonal zamestnanec prijímateľa, musí byť pripojený dokladom o tom, že prijímateľ zamestnancovi túto sumu uhradil.
4.  K priamym platbám výdavkov na náklady podľa tohto článku, ktoré vykonal zamestnanec prijímateľa, musí byť pripojený dokladom o tom, že prijímateľ zamestnancovi túto sumu uhradil. Táto nákladová kategória sa môže použiť na prepravu zamestnancov v prevádzke a iných zainteresovaných strán na účely realizácie a propagácie operácie a programu Interreg.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 5
5.  Na výpočet cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie v rámci operácie sa použije paušálna sadzba až do výšky 15 % priamych nákladov iných, ako sú priame osobné náklady na uvedenú operáciu.
5.  Na výpočet cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie v rámci operácie sa použije paušálna sadzba až do výšky 15 % priamych nákladov na uvedenú operáciu.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – úvodná časť
Do nákladov na externú expertízu a služby možno zahrnúť iba služby a expertízy, ktoré poskytol verejnoprávny alebo súkromnoprávny orgán alebo fyzická osoba iná ako prijímateľ operácie, a to:
Do nákladov na externú expertízu a služby možno okrem iného zahrnúť služby a expertízy, ktoré poskytol verejnoprávny alebo súkromnoprávny orgán alebo fyzická osoba iná ako prijímateľ operácie vrátane všetkých partnerov, a to:
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno o
o)  cestovné náklady a náklady na ubytovanie pre externých expertov, hovorcov, predsedov schôdzí a poskytovateľov služieb;
o)  cestovné náklady a náklady na ubytovanie pre externých expertov;
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Do nákladov na vybavenie, ktoré prijímateľ operácie kúpil, prenajal alebo si zapožičal a ktoré nie sú výdavkami uvedenými v článku 39, možno zahrnúť iba:
1.  Do nákladov na vybavenie, ktoré prijímateľ operácie kúpil, prenajal alebo si zapožičal a ktoré nie sú výdavkami uvedenými v článku 39, možno okrem iného zahrnúť:
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno a
a)  nákup pozemkov v súlade s [článkom 58 ods. 1 písm. c)] nariadenia (EÚ) [nové VN];
a)  nákup pozemkov v súlade s [článkom 58 ods. 1 písm. b)] nariadenia (EÚ) [nové NSU];
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1
1.  Členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, na účely článku [65] nariadenia EÚ [nové VN] určia jeden riadiaci orgán a jeden orgán auditu.
1.  Členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny, ZKÚ a organizácie pre integráciu a regionálnu spoluprácu, ktoré sú zapojené do programu Interreg, na účely článku [65] nariadenia EÚ [nové NSU] určia jeden riadiaci orgán a jeden orgán auditu.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán a orgán auditu majú sídlo v tom istom členskom štáte.
2.  Riadiaci orgán a orgán auditu môžu mať sídlo v tom istom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5
5.  V súvislosti s programom Interreg v zložke 2B alebo 1, ak sa táto zložka vzťahuje na dlhé hranice s rôznorodými problémami a potrebami v oblasti rozvoja, môžu členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, vymedziť oblasti podprogramu.
5.  V súvislosti s programom Interreg v zložke 1, ak sa táto zložka vzťahuje na dlhé hranice s rôznorodými problémami a potrebami v oblasti rozvoja, môžu členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, vymedziť oblasti podprogramu.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 6
6.  Ak riadiaci orgán v súlade s článkom [65 ods. 3] nariadenia EÚ [nové VN] určí pre program Interreg sprostredkovateľský orgán, tento sprostredkovateľský orgán vykonáva úlohy vo viacerých zúčastnených členských štátoch, prípadne vo viacerých tretích krajinách, partnerských krajinách alebo ZKÚ.
6.  Ak riadiaci orgán v súlade s článkom [65 ods. 3] nariadenia EÚ [nové NSU] určí pre program Interreg jeden alebo niekoľko sprostredkovateľských orgánov, príslušný sprostredkovateľský orgán alebo orgány vykonávajú úlohy vo viacerých zúčastnených členských štátoch alebo vo svojich členských štátoch, prípadne vo viacerých tretích krajinách, partnerských krajinách alebo ZKÚ.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 a (nový)
1a.   Odchylne od článku 87 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [nové NSU] Komisia v priebežných platbách uhradí 100 % súm uvedených v žiadosti o platbu, ktoré boli vypočítané uplatnením miery spolufinancovania pre daný programu na celkové oprávnené výdavky, prípadne na verejný príspevok.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 b (nový)
1b.   Ak riadiaci orgán nevykonáva overovanie podľa článku 68 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) .../... [nové NSU] pre celú oblasť programu, každý členský štát pre prijímateľov na svojom území určí orgán alebo osobu zodpovednú za vykonávanie takéhoto overovania.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 c (nový)
1c.   Odchylne od článku 92 nariadenia (EÚ) .../... [nové NSU] účtovné závierky programov Interreg nepodliehajú ročnému schvaľovaniu. Účtovné závierky sa schvaľujú na konci programu na základe záverečnej správy o výkonnosti.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 7
7.  Ak je extrapolovaná celková miera chybovosti uvedená v odseku 6 vyššia ako 2 % celkových výdavkov deklarovaných za programy Interreg zahrnutých do populácie, z ktorej bola vybraná spoločná vzorka, Komisia vypočíta celkovú zvyškovú chybovosť, pričom zohľadní finančné opravy uplatnené príslušnými orgánmi programu Interreg v súvislosti s jednotlivými nezrovnalosťami, ktoré sa zistili auditom operácií vybraných v zmysle odseku 1.
7.  Ak je extrapolovaná celková miera chybovosti uvedená v odseku 6 vyššia ako 3,5 % celkových výdavkov deklarovaných za programy Interreg zahrnutých do populácie, z ktorej bola vybraná spoločná vzorka, Komisia vypočíta celkovú zvyškovú chybovosť, pričom zohľadní finančné opravy uplatnené príslušnými orgánmi programu Interreg v súvislosti s jednotlivými nezrovnalosťami, ktoré sa zistili auditom operácií vybraných v zmysle odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 8
8.  Ak je celková miera chybovosti uvedená v odseku 7 vyššia ako 2 % výdavkov deklarovaných za programy Interreg zahrnutých do populácie, z ktorej bola vybraná spoločná vzorka, Komisia určí, či je nevyhnutné požiadať orgán auditu konkrétneho programu alebo skupiny programov Interreg, ktorých sa to najviac týka, o vykonanie dodatočného auditu na účely ďalšieho vyhodnotenia miery chybovosti a posúdenia požadovaných nápravných opatrení v prípade programov Interreg so zistenými nezrovnalosťami.
8.  Ak je celková miera chybovosti uvedená v odseku 7 vyššia ako 3,5 % výdavkov deklarovaných za programy Interreg zahrnutých do populácie, z ktorej bola vybraná spoločná vzorka, Komisia určí, či je nevyhnutné požiadať orgán auditu konkrétneho programu alebo skupiny programov Interreg, ktorých sa to najviac týka, o vykonanie dodatočného auditu na účely ďalšieho vyhodnotenia miery chybovosti a posúdenia požadovaných nápravných opatrení v prípade programov Interreg so zistenými nezrovnalosťami.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno a
a)  2021: 1 %;
a)  2021: 3 %;
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno b
b)  2022: 1 %;
b)  2022: 2,25 %;
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno c
c)  2023: 1 %;
c)  2023: 2,25 %;
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno d
d)  2024: 1 %;
d)  2024: 2,25%;
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno e
e)  2025: 1 %;
e)  2025: 2,25 %;
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno f
f)  2026: 1 %.
f)  2026: 2,25 %.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3 – pododsek 1
Ak sú programy vonkajšej cezhraničnej spolupráce podporované z EFRR a IPA III CBC alebo NDICI CBC, predbežné financovanie zo všetkých fondov pre takýto program Interreg sa vyplatí v súlade s nariadením (EÚ) [IPA III] alebo [NDICI] alebo akýmkoľvek aktom prijatým na ich základe.
Ak sú programy vonkajšej spolupráce podporované z EFRR a IPA III CBC alebo NDICI CBC, predbežné financovanie zo všetkých fondov pre takýto program Interreg sa vyplatí v súlade s nariadením (EÚ) [IPA III] alebo [NDICI] alebo akýmkoľvek aktom prijatým na ich základe.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3 – pododsek 3
Ak do 24 mesiacov odo dňa, keď Komisia uhradila prvú platbu predbežného financovania, nebola podaná v rámci cezhraničného programu žiadna žiadosť o platbu, Komisii sa refunduje celá suma vyplatená vo forme zálohovej platby. Takáto refundácia predstavuje vnútorný pripísaný príjem a podpora programu z EFRR, IPA III CBC alebo NDICI CBC sa ňou neznižuje.
Ak do 36 mesiacov odo dňa, keď Komisia uhradila prvú platbu predbežného financovania, nebola podaná v rámci cezhraničného programu žiadna žiadosť o platbu, Komisii sa refunduje celá suma, ktorá bola vyplatená vo forme zálohovej platby. Takáto refundácia predstavuje vnútorný pripísaný príjem a podpora programu z EFRR, IPA III CBC alebo NDICI CBC sa ňou neznižuje.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Kapitola 8 – názov
Účasť tretích alebo partnerských krajín alebo ZKÚ na programoch Interreg so zdieľaným riadením
Účasť tretích alebo partnerských krajín, ZKÚ alebo organizácií regionálnej integrácie a spolupráce na programoch Interreg so zdieľaným riadením
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1
Kapitoly I až VII a kapitola X sa vzťahujú na účasť tretích krajín, partnerských krajín a ZKÚ na programoch Interreg s výhradou osobitných ustanovení tejto kapitoly.
Kapitoly I až VII a kapitola X sa vzťahujú na účasť tretích krajín, partnerských krajín, ZKÚ alebo organizácií regionálnej integrácie a spolupráce na programoch Interreg s výhradou osobitných ustanovení tejto kapitoly.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3
3.  Tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, vyšlú zamestnancov do spoločného sekretariátu uvedeného programu, zriadia pobočku na svojom území alebo obidvoje.
3.  Tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, môžu vyslať zamestnancov do spoločného sekretariátu programu, alebo po dohode s riadiacim orgánom zriadia pobočku spoločného sekretariátu na svojom území alebo obidvoje.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 4
4.  Vnútroštátny orgán alebo orgán na úrovni zástupcu programu Interreg pre informácie podľa článku 35 ods. 1 poskytuje pomoc riadiacemu orgánu a partnerom v príslušnej tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ v súvislosti s úlohami stanovenými v článku 35 ods. 2 až 7.
4.  Vnútroštátny orgán alebo orgán na úrovni zástupcu programu Interreg pre informácie podľa článku 35 ods. 1 môže poskytovať pomoc riadiacemu orgánu a partnerom v príslušnej tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ v súvislosti s úlohami stanovenými v článku 35 ods. 2 až 7.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2
2.  Programy Interreg zložky 2 a 4, v ktorých sa spájajú príspevky od EFRR a z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie, sa v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo partnerskej krajine implementujú so zdieľaným riadením, alebo pokiaľ ide o zložku 3, v ktorejkoľvek ZKÚ, ktorá dostáva podporu z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie.
2.  Programy Interreg zložky 2 a 4, v ktorých sa spájajú príspevky od EFRR a z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie, sa v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine, partnerskej krajine, zúčastnenom ZKÚ implementujú so zdieľaným riadením, alebo pokiaľ ide o zložku 3, v ktorejkoľvek ZKÚ, ktorá dostáva podporu z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  so zdieľaným riadením v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo ZKÚ;
a)  so zdieľaným riadením v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine, ZKÚ alebo v skupine tretích krajín, ktoré tvoria časť regionálnej organizácie;
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b)  so zdieľaným riadením len v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo ZKÚ, pokiaľ ide o výdavky z EFRR mimo Únie na jednu alebo viaceré operácie, zatiaľ čo príspevky z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie sú riadené nepriamo;
b)  so zdieľaným riadením len v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo ZKÚ, alebo v skupine tretích krajín, ktoré tvoria časť regionálnej organizácie, pokiaľ ide o výdavky z EFRR mimo Únie na jednu alebo viaceré operácie, zatiaľ čo príspevky z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie sú riadené nepriamo;
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c
c)  s nepriamym riadením v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo ZKÚ.
c)  s nepriamym riadením v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine, ZKÚ alebo v skupine tretích krajín, ktoré sú súčasťou regionálnej organizácie;
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – pododsek 2
Ak sa program Interreg zložky 3 implementuje čiastočne alebo v celom rozsahu s nepriamym riadením, uplatňuje sa článok 60.
Ak sa program Interreg zložky 3 implementuje čiastočne alebo v celom rozsahu s nepriamym riadením, je potrebná predchádzajúca dohoda medzi príslušnými členskými štátmi a regiónmi a uplatňuje sa článok 60.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 a (nový)
3a.   Spoločné výzvy na predkladanie návrhov na mobilizáciu financovania pre bilaterálne alebo multilateriálne programy NDICI a programy EÚS sa môžu začať, ak s tým súhlasia príslušné riadiace orgány. Vo výzve sa uvedie jej zemepisný rámec a predpokladaný prínos k dosiahnutiu cieľov príslušných programov. Riadiace orgány rozhodnú, ktorý súbor pravidiel sa na výzvu uplatní (pravidlá NDICI alebo EÚS). Riadiace orgány môžu rozhodnúť, že ustanovia vedúci riadiaci orgán zodpovedný za úlohy v oblasti riadenia a kontroly, ktoré súvisia s výzvou.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3
3.  Ak má monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor na programe zasadnutia výber jedného alebo viacerých veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, riadiaci orgán predloží Komisii koncepčný dokument za každý takýto projekt najneskôr dva mesiace pred dátumom zasadnutia. Koncepčný dokument má najviac tri strany a uvádza sa ňom názov, miesto, rozpočet, hlavného partnera a partnerov, ako aj hlavné ciele a výstupy. Ak koncepčný dokument pre jeden alebo niekoľko veľkých projektov v oblasti infraštruktúry nie je predložený v uvedenej lehote, Komisia môže požiadať, aby predseda monitorovacieho výboru alebo riadiaceho výboru tieto projekty z programu zasadnutia vylúčili.
3.  Ak má monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor na programe zasadnutia výber jedného alebo viacerých veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, riadiaci orgán predloží Komisii koncepčný dokument za každý takýto projekt najneskôr dva mesiace pred dátumom zasadnutia. Koncepčný dokument má najviac päť strán a uvádza sa v ňom názov, miesto, rozpočet, hlavného partnera a partnerov, ako aj hlavné ciele a výstupy a tiež dôveryhodný podnikateľský plán na preukázanie, že pokračovanie projektu alebo projektov možno zabezpečiť aj bez podpory z prostriedkov Interreg. Ak koncepčný dokument pre jeden alebo niekoľko veľkých projektov v oblasti infraštruktúry nie je predložený v uvedenej lehote, Komisia môže požiadať, aby predseda monitorovacieho výboru alebo riadiaceho výboru tieto projekty z programu zasadnutia vylúčili.
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1
1.  Ak sa program Interreg zložky 3 implementuje čiastočne alebo v plnom rozsahu s nepriamym riadením v zmysle článku 53 ods. 3 písm. b) alebo c), implementačné úlohy sa zveria jednému z orgánov uvedených v [článku 62 ods. 1 prvý pododsek písm. c)] nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné nariadenie o RP], najmä takému orgánu, ktorý má v zúčastnenom členskom štáte sídlo, ako aj riadiaci orgán pre príslušný program Interreg.
1.  Ak sa po porade so zainteresovanými stranami program Interreg zložky 3 implementuje čiastočne alebo v plnom rozsahu s nepriamym riadením v zmysle článku 53 ods. 3 písm. b) alebo c), implementačné úlohy sa zveria jednému z orgánov uvedených v [článku 62 ods. 1 prvý pododsek písm. c)] nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné nariadenie o RP], najmä takému orgánu, ktorý má v zúčastnenom členskom štáte sídlo, ako aj riadiaci orgán pre príslušný program Interreg.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 61
Článok 61
vypúšťa sa
Medziregionálne investície do inovácií
Z EFRR sa môžu na podnet Komisie podporiť medziregionálne investície do inovácií stanovené v článku 3 bod 5, v rámci ktorých sa spájajú výskumní pracovníci, podniky, občianska spoločnosť a verejná správa, zúčastnené na stratégiách pre inteligentnú špecializáciu na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok -61 a (nový)
Článok -61a
Oslobodenie od oznamovacej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ
Komisia môže vyhlásiť, že pomoc v prospech projektov s podporou EÚ v rámci Európskej územnej spolupráce je zlučiteľná s vnútorným trhom a nepodlieha požiadavkám na oznamovanie podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0470/2018).

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia