Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0361/2018

Внесени текстове :

A8-0361/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.9

Приети текстове :

P8_TA(2019)0022

Приети текстове
PDF 133kWORD 51k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
P8_TA(2019)0022A8-0361/2018
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0312),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0202/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 7 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0361/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  oдобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета
P8_TC1-COD(2018)0158

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/216.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент

Европейският парламент отдава голямо значение на това да бъде изчерпателно информиран по време на подготовката на делегираните актове, и по-специално на параграф 28 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, в което се предвижда, че с цел осигуряване на равен достъп до цялата информация Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки.

Изявление на Комисията

Комисията изцяло се придържа към принципите за по-добро регулиране и към ангажиментите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. Поради това тя ще се стреми да представи законодателно предложение на Съвета и на Европейския парламент при първа възможност, с оглед на привеждането на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета в съответствие с правната рамка, въведена с Договора от Лисабон.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност