Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0158(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0361/2018

Předložené texty :

A8-0361/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 12.9

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0022

Přijaté texty
PDF 137kWORD 50k
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie ***I
P8_TA(2019)0022A8-0361/2018
OPRAVY
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0312),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0202/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. prosince 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0361/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení a které bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L, společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení a které bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L, společně s konečným zněním legislativního aktu;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. ledna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000
P8_TC1-COD(2018)0158

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/216.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu

Evropský parlament přikládá velký význam tomu, aby byl při přípravě aktů v přenesené pravomoci plně informován, a za důležitý považuje zejména bod 28 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů, podle něhož musí Evropský parlament a Rada v zájmu zajištění rovného přístupu ke všem informacím dostávat veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států.

Prohlášení Komise

Komise se plně ztotožňuje se zásadami zlepšování právní úpravy a se závazky obsaženými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Bude se proto snažit předložit co nejdříve Radě a Evropskému parlamentu legislativní návrh, který sladí nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s právním rámcem zavedeným Lisabonskou smlouvou.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí