Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0158(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0361/2018

Esitatud tekstid :

A8-0361/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 12.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0022

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 55k
Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 - Strasbourg
ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I
P8_TA(2019)0022A8-0361/2018
PARANDUSED
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 (COM(2018)0312 – C8‑0202/2018– 2018/0158(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0312),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0202/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 7. detsembri 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8‑0361/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja L‑osas koos seadusandliku akti lõpliku tekstiga;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja L‑osas koos seadusandliku akti lõpliku tekstiga;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. jaanuaril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, milles käsitletakse liidu WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000
P8_TC1-COD(2018)0158

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/216) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus

Euroopa Parlament peab väga oluliseks, et teda hoitaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisega täielikult kursis, ning omistab suurt tähtsust eelkõige 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktile 28, mille kohaselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule edastatakse kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal, et tagada võrdne juurdepääs kogu teabele.

Komisjoni avaldus

Komisjon järgib täielikult parema õigusloome põhimõtteid ja 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud kohustusi. Seepärast püüab komisjon esitada seadusandliku ettepaneku nõukogule ja Euroopa Parlamendile esimesel võimalusel, et viia nõukogu määrus (EÜ) nr 32/2000 Lissaboni lepinguga kehtestatud õigusraamistikuga kooskõlla.

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika