Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0158(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0361/2018

Pateikti tekstai :

A8-0361/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0022

Priimti tekstai
PDF 133kWORD 50k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I
P8_TA(2019)0022A8-0361/2018
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0312),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0202/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. gruodžio 7 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0361/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria savo pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. sausio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/... dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000
P8_TC1-COD(2018)0158

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/216.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas

Europos Parlamentui labai svarbu, kad jis būtų visapusiškai informuojamas per deleguotųjų aktų rengimo procesą, ir jis ypač pabrėžia 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 28 dalies svarbą, kurioje nustatyta, kad, siekiant užtikrinti vienodas galimybes susipažinti su visa informacija, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip valstybių narių ekspertai.

Komisijos pareiškimas

Komisija visiškai laikosi geresnio reglamentavimo principų ir įsipareigojimų, nustatytų 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros. Todėl ji stengsis kuo greičiau pateikti Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant suderinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000 su Lisabonos sutartimi nustatyta teisine sistema.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika