Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0158(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0361/2018

Ingivna texter :

A8-0361/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0022

Antagna texter
PDF 122kWORD 50k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I
P8_TA(2019)0022A8-0361/2018
RÄTTELSER
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0312),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0202/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 december 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0361/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000
P8_TC1-COD(2018)0158

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/216.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalanden från Europaparlamentet

Europaparlamentet fäster stor vikt vid att hållas fullständigt informerat under utarbetandet av delegerade akter, och särskilt vid punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, där det föreskrivs att Europaparlamentet och rådet ska erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter för att säkerställa lika tillgång till all information.

Uttalande från kommissionen

Kommissionen ansluter sig helt till principerna om bättre lagstiftning och till de åtaganden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. Kommissionen kommer därför att sträva efter att så snart som möjligt lägga fram ett lagstiftningsförslag för rådet och Europaparlamentet i syfte att anpassa rådets förordning (EG) nr 32/2000 till den rättsliga ram som infördes genom Lissabonfördraget.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy