Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2153(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0475/2018

Внесени текстове :

A8-0475/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 16
CRE 14/01/2019 - 16

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.10
CRE 16/01/2019 - 12.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0023

Приети текстове
PDF 247kWORD 84k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
P8_TA(2019)0023A8-0475/2018

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (2018/2153(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение от 6 февруари 2018 г. относно създаването, правомощията, числения състав и продължителността на мандата на специалната комисия по процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди(1),

—  като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Седмата обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г.(2),

—  като взе предвид Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда („Конвенцията от Орхус“) на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(3) (наричан по-долу „Регламентът“),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006(5),

—  като взе предвид Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(7),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията от 10 юни 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита(8),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за установяване на изискванията за данни за активни вещества(9),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита(10),

—  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1056 на Комисията от 29 юни 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество глифозат(11) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1313 на Комисията от 1 август 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество глифозат(12),

—  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2324 на Комисията от 12 декември 2017 г. за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията(13),

—  като взе предвид своите резолюции от 13 април 2016 г.(14) и от 24 октомври 2017 г.(15) относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011,

—  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно биологични пестициди с нисък риск(16),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно насърчаването на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства(17),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно технологичните решения за устойчиво селско стопанство в ЕС(18),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита(19),

—  като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище на Регламент (EО) № 1107/2009 и нейните съответни приложения, публикувани от Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) през април 2018 г.,

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2016 г. по дело C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden(20),

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 18 февруари 2016 г. по дело 12/2013/MDC относно практиките на Комисията относно разрешаването и пускането на пазара на продукти за растителна защита (пестициди),

—  като взе предвид проучването „IARC Monographs, том 112: оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди“, публикувано на 20 март 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно „партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество глифозат“(21), публикувани на 12 ноември 2015 г., и „Партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за потенциалните свойства на глифозата за нарушаване на функциите на ендокринната система“(22) от страна на ЕОБХ, публикувана на 7 септември 2017 г.,

—  като взе предвид становището на Комитета за оценка на риска (КОР) към Европейската агенция по химикалите (ECHA) относно класификацията на глифозат от 15 март 2017 г.,

—  като взе предвид Научно становище 5/2018 на Механизма за научни становища (SAM) относно процеса на издаване на разрешения на ЕС за продукти за растителна защита от юни 2018 г.(23),

—  като взе предвид Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно статистиката за пестициди (COM(2017)0109),

—  като взе предвид Плана за изпълнение относно повишаването на наличието на продукти за растителна защита с нисък риск и относно ускоряването на прилагането на интегрирано управление на вредителите в държавите членки, изготвен от експертната група по въпросите на устойчивата растителна защита и одобрен от Съвета на 28 юни 2016 г.,

—  като взе предвид публикувания на 24 януари 2017 г. доклад на специалния докладчик на Съвета на ООН по правата на човека относно правото на прехрана относно използването на пестициди в селското стопанство на световно равнище и въздействието му върху правата на човека,

—  като взе предвид член 13 от ДФЕС, в който се посочва, че при изработването и прилагането на политиките на Съюза, в частност политиките за вътрешния пазар, следва изцяло да се вземат предвид изискванията за хуманно отношение към животните, тъй като те са същества с усещания,

—  като взе предвид Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели(24),

—  като взе предвид специалното проучване на Евробарометър № 442 от март 2016 г., в което се посочва, че 89% от гражданите на ЕС са съгласни, че Съюзът следва да работи повече за насърчаването на по-голяма осведоменост относно важността на хуманното отношение към животните в международен план, и че 90% от гражданите на ЕС са съгласни, че е важно да се установят високи стандарти за хуманно отношение към животните,

—  като взе предвид факта, че Парламентът получава многобройни петиции от загрижени граждани, упражняващи своето право по силата на членове 24 и 227 от ДФЕС и член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в които се призовава за прекратяване на изпитването върху животни в Европа и в световен мащаб, както и за въвеждане на международни стандарти за хуманно отношение към животните,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (COM(2018)0179)(25),

—  като взе предвид текущата оценка по REFIT, която Комисията извършва на Регламент (ЕО) № 1107/2009,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на специалната комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (A8-0475/2018),

Общи съображения

А.  като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009 („Регламента“) е да се гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда, както и да се подобри функционирането на вътрешния пазар посредством хармонизация на правилата относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, като същевременно се подобри земеделското производство;

Б.  като има предвид, че процедурата на ЕС за разрешаване на продукти за растителна защита е една от най-строгите в света; като има предвид, че с оглед на опасенията, изразени от няколко заинтересовани страни във връзка с оценката на глифозата, специалната комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (PEST) има за цел да се определят области, които могат да бъдат допълнително подобрени по отношение на процедурата на Съюза за разрешаване на продукти за растителна защита, като се предоставят препоръки, които според нея са необходими, за да се гарантира постигането на високо равнище на защита както на здравето на човека и на животните, така и на околната среда;

В.  като има предвид, че принципът на предпазните мерки е основен принцип за политиката на Съюза, както е предвидено в член 191 от ДФЕС; като има предвид, че Регламентът, съгласно член 1, параграф 4 от него, се основава на принципа на предпазните мерки; като има предвид, че решението за управлението на риска съгласно член 13, параграф 2 трябва да следва условията за принципа на предохранителните мерки, както е предвидено в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002; като има предвид, че член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 предвижда, че мерките, приети въз основа на принципа на предохранителните мерки, трябва да са съразмерни;

Г.  като има предвид, че няколко заинтересовани страни са изразили опасения относно оценката на глифозата, по-специално що се отнася до това дали е била извършена независима, обективна и прозрачна оценка, дали са приложени правилно критериите за класификация на Регламент (ЕО) № 1272/2008, дали са използвани правилно съответните документи с насоки и дали са приложени правилно критериите за одобрение и принципът на предпазните мерки;

Д.  като има предвид, че в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламента продуктът за растителна защита, след прилагане в съответствие с добрата растителнозащитна практика и при реалистични условия на употреба, не трябва да има, inter alia, непосредствено или забавено вредно въздействие върху човешкото здраве, включително върху здравето на уязвимите групи, и не трябва да има неприемливо въздействие върху околната среда;

Е.  като има предвид, че оценката на прилагането на Регламента показа, че целите за защита на здравето на хората и на животните и за опазване на околната среда не са постигнати изцяло и че могат да бъдат направени подобрения, за да се постигнат всички цели на Регламента;

Ж.  като има предвид, че цялостното изпълнение на Регламента във всички държави членки е от изключителна важност;

З.  като има предвид, че работата на националните компетентни органи, участващи в процедурите на одобрение и разрешаване, често се забавя; като има предвид, че е установено, че в някои случаи националните компетентни органи, участващи в процеса на одобряване и разрешаване, изпитват недостиг на персонал и на финансиране; като има предвид, че наред със забавянията по отношение на работата по оценяването, липсата на ресурси носи риск за това, да се отрази върху качеството на оценките както за активните вещества, така и за продуктите за растителна защита;

И.  като има предвид, че независимостта на оценката на риска е основата на доверието в Регламента и в законодателството на ЕС в областта на храните;

Й.  като има предвид, че беше установено, че в процеса на вземане на решения липсва прозрачност по време на цялата процедура — като се започне от липсата на публичен достъп до пълните проучвания и необработените данни и се стигне до етапа на управление на риска;

К.  като има предвид, че правото на достъп до документи, съхранявани от институциите на ЕС, включително агенциите на ЕС, е важно право, като изключенията следва да се тълкуват в тесен смисъл; посочва съдебната практика на Съда на Европейския съюз, съгласно която прозрачността и достъпът до документи допринасят за по-голяма достоверност на агенциите на ЕС в очите на гражданите и за гарантиране, че агенциите на ЕС са по-отговорни пред гражданите в една демократична система(26);

Л.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията за установяване на изискванията за данни за активни вещества следва да бъде редовно актуализиран, така че да е съобразен със съвременните научно-технически познания; като има предвид, че съобщението на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за установяване на изискванията за данни за активни вещества(27) остава най-изчерпателният източник на документи с насоки и насоки за провеждане на изпитвания, въпреки че няколко от изброените документи може да са заменени и следва да бъдат актуализирани; като има предвид, че методологиите, използвани за научната оценка на активни вещества под формата на насоки, използвани от ЕОБХ и държавите членки, невинаги отразяват текущото състояние на научно-техническите познания, както се изисква съгласно член 4 от Регламента; като има предвид, че някои ключови изпитвания или не са включени в оценката на риска, или липсват актуални научни методи (както в случаите на актуални екотоксикологични изпитвания на почвени организми и на оценка на концентрацията в околната среда и на остатъчните вещества в прах, вятър, въздух и вода);

М.  като има предвид, че актуализираните насоки за пчелите, използвани от ЕОБХ при неотдавнашното му преразглеждане на три неоникотиноида, все още не са официално приети; като има предвид, че насоките за почвените организми, използвани понастоящем от ЕОБХ, датират от 2002 г.;

Н.  като има предвид, че насоките се изразяват в практически стъпки за спазване на изискванията на законодателството, като обясняват какво трябва да се направи, докато указанията за изпитване посочват протоколите за изпитване, които трябва да бъдат следвани по отношение на генерирането на данни, като обясняват как трябва да бъдат провеждани изпитванията;

О.  като има предвид, че неуместната широко разпространена и профилактична употреба на продукти за растителна защита предизвиква загриженост;

П.  като има предвид, че употребата на продукти за растителна защита за изсушаване (т.е. третирането на самото култивирано растение преди прибирането на реколтата, с цел да се ускори зреенето му и да се улесни събирането му) е неподходяща;

Р.  като има предвид, че употребата на продукти за растителна защита в райони, използвани от широката общественост или от уязвими групи, е неуместна;

С.  като има предвид, че според данните, събрани от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), през 2016 г. ЕС е използвал 368 588 тона пестициди, което представлява 11,8% от световното потребление;

Т.  като има предвид, че според ФАО употребата на пестициди в ЕС е с възходяща тенденция от 2009 г. насам; като има предвид, че въпреки това тенденцията е много различна в отделните държави членки, като варира от рязко нарастване в някои от тях до рязък спад в други; като има предвид, че общият обем на активните вещества в състава на пестицидите, продавани в 16 държави — членки на ЕС, се е увеличил с 1,6% от 2011 г. до 2016 г.;

У.  като има предвид, че до 2018 г. са одобрени 493 активни и основни вещества;

Ф.  като има предвид, че докладът на Комисията относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1185/2009 подчертава недостатъците на статистическите данни относно използването на пестициди и липсата на познания относно употребата на конкретни активни вещества;

Х.  като има предвид, че съгласно доклада на Европейския съюз за 2016 г. относно остатъчните вещества от пестициди в храните(28), публикуван от ЕОБХ през 2018 г., 96,2% от пробите са били в границите, разрешени от законодателството на ЕС;

Ц.  като има предвид липсата на обществени познания относно опасността и риска, приемливите и неприемливите опасности и рискове, както и относно степента на спазване на максимално допустимите граници на остатъчни вещества в цяла Европа;

Ч.  като има предвид, че решенията за разрешаване относно новоразработени активни вещества и продукти за растителна защита неизменно се вземат при условия на несигурност за отраженията в действителността; като има предвид, че след получаването на разрешение не се извършва наблюдение; като има предвид, че липсват данни за точните количества на всеки приложен продукт за растителна защита, за изпълнението и ефективността на мерките за смекчаване и за потенциалните вредни въздействия върху здравето на хората и животните и върху околната среда;

Ш.  като има предвид, че липсата на данни се отнася до действителните въздействия на активни вещества, антидоти, синергисти и коформуланти и техните метаболити, както и до рецептури и смеси на продукти; като има предвид следователно, че пълното въздействие на пестицидите върху здравето на хората и на животните, както и върху околната среда, не е добре известно;

Щ.  като има предвид, че пилотният проект „Екологично наблюдение на употребата на пестициди чрез медоносни пчели“ все още не е изпълнен въпреки включването му в бюджета на Съюза за финансовите години 2017 и 2018;

АА.  като има предвид, че една от целите на Седмата обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. е производството и употребата на химикали по начини, чрез които да се сведе до минимум значителното отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, и че все още съществува несигурност относно общите последици за човешкото здраве и околната среда от комбинираното въздействие на различни химикали;

АБ.  като има предвид, че член 4, параграф 3 от Регламента предвижда, че продуктите за растителна защита нямат „никакво непосредствено или забавено вредно въздействие върху здравето на хората..., като се вземат предвид познатите кумулативни и синергични въздействия, когато са налице приети от Органа научни методи за оценка на тези въздействия“; като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 396/2005 е предвидено, че „техните известни кумулативни и синергични ефекти“ трябва да се разглеждат, „ако съществуват методи за оценяването на подобни ефекти“;

АВ.  като има предвид, че такива методологии вече са налични и че се очаква до края на 2019 г. ЕОБХ да изготви пилотна оценка на кумулативните ефекти от експозицията на пестициди в храните върху нервната система и щитовидната жлеза;

АГ.  като има предвид, че понастоящем не съществува правно задължение за изпитване на активните вещества за тяхната невротоксичност за развиващия се организъм (DNT), примери за което са причиняването на аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и дислексия; като има предвид, че се изискват изследвания на токсичността и невротоксичността за развиващия се организъм и те могат да дадат началото на изследвания със специализиран проектен замисъл, за да се обърне внимание на конкретни опасения; като има предвид, че в този контекст ЕОБХ работи по текущ проект за разработване на алтернативни методи, които не включват животни, за проверка на DNT;

АД.  като има предвид, че съществува безпокойство, че прилагането на Регламента по отношение на използването на животни в изпитвания за определяне на опасността и за оценка на риска не е в съответствие с принципа 3Rs (заместване, намаляване и облекчаване) на Директива 2010/63/ЕС относно експериментите с животни, тъй като регламенти (ЕС) № 283/2013 и (ЕС) № 284/2013 на Комисията, както и съответните насоки, не са актуализирани от приемането им въпреки наличието на валидирани алтернативни изпитвания и технологии;

АЕ.  като има предвид, че изпитването за въздействие върху здравето на човека включва използването на животни и следователно не е задължително да предвижда точно човешки реакции;

АЖ.  като има предвид, че съществува необходимост да се ускори разработването и валидирането на нови методи без използване на животни, които предоставят информация относно основните механизми на токсичност при хората, в т.ч. пътища, водещи към неблагоприятни последствия при хората;

АЗ.  като има предвид, че много селскостопански продукти от трети държави имат по-ниско равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда по отношение на разрешаването и употребата на продукти за растителна защита; като има предвид, че е необходимо да се гарантира, че равнището на защита на ЕС не се уронва от вноса на селскостопански продукти от трети държави;

АИ.  като има предвид, че на територията на ЕС са в обращение и се използват нелегални вносни продукти за растителна защита, които представляват потенциална заплаха за общественото здраве и оказват нелоялна конкуренция на продукти за растителна защита, които са предмет на процедура на разрешаване съобразно настоящото законодателство на ЕС;

Кандидатстване за одобрение на активни вещества

АЙ.  като има предвид, че във връзка с прозрачността и конфликтите на интереси беше изразена загриженост от няколко заинтересовани страни относно правото на заявителите да избират докладващата държава членка (ДДЧ) при първо подаване на заявление за одобрение на дадено активно вещество;

АК.  като има предвид, че във връзка с прозрачността и конфликтите на интереси е изразена загриженост от няколко заинтересовани страни и относно факта, че ДДЧ, на която Комисията е възложила отговорността за подновяването на доклад за оценка, може да бъде същата, която е направила първоначалния проект на доклад за оценка;

АЛ.  като има предвид, че от влизането в сила на Регламента заявителите са избрали за ДДЧ за нови активни вещества само 11 от 28-те държави членки, което показва, че са налице значителни разлики от гледна точка на експертния опит и персонала;

АМ.  като има предвид, че Франция, Нидерландия, Германия и Обединеното кралство са разгледали около 80% от всички досиета; като има предвид, че излизането на Обединеното кралство от ЕС ще окаже значително въздействие върху работното натоварване на другите държави членки;

АН.  като има предвид, че в член 8, параграф 1 от Регламента се изисква от заявителя да предостави обобщено досие, което следва да включва, inter alia, резюметата и резултатите от изпитванията и изследванията за всяка точка от изискванията по отношение на данните, включително оценка на цялата представена информация;

АО.  като има предвид, че няколко заинтересовани страни изразиха загриженост относно установения от законодателството подход за оценяване, по-специално по отношение на това кой следва да представи научните изследвания и доказателства за оценката на активните вещества, кой следва да предостави рецензирана от експерти научна литература и кой следва да оцени проучванията;

АП.  като има предвид, че в член 8, параграф 5 от Регламента се изисква заявителят да добави към досието рецензирана от експерти общодостъпна научна литература относно активното вещество и съответните му метаболити;

АР.  като има предвид, че за новите активни вещества обикновено съществуват само данни от проведени от заявителя регулаторни изследвания;

АС.  като има предвид, че оценката на риска трябва да се основава на всички съответни налични научни доказателства; като има предвид, че в рецензираната от експерти общодостъпна научна литература се предоставя важна допълнителна информация към изследванията, основани на предоставените от заявителите добри лабораторни практики (ДЛП), и може да включва констатации, които предупреждават оценителите за странични ефекти, които не се забелязват при стандартно изпитване;

АТ.  като има предвид, че принципите на ДЛП са разработени от ОИСР, за да се гарантира, че е проведено изследване, както е предписано от определен метод за изпитване, с цел предотвратяване на измамни практики; като има предвид, че ЕС е приел тези принципи чрез Директива 2004/10/ЕО, която изисква от държавите членки да гарантират, че лабораториите, извършващи проучвания на безопасността на химичните продукти, спазват принципите на ОИСР относно ДЛП и Директива 2004/9/ЕО, с която се установява задължението на държавите членки да определят органите, които отговарят за инспекциите на ДЛП на тяхна територия;

АУ.  като има предвид, че както докладва Комисията през 2015 г., всички държави членки са транспонирали директивите за ДЛП и са създали функциониращи национални програми за мониторинг на спазването на ДЛП;

АФ.  като има предвид, че насоките за провеждане на изпитвания на ОИСР гарантират, че научните изследвания са възпроизводими, последователни и еднакви и дават възможност на регулаторните органи да оценят качеството и релевантността на дадено проучване, да гарантират методологичната валидност на дадено проучване и да улеснят взаимното приемане на данните между държавите членки;

Проект на оценка от страна на докладващата държава членка (ДДЧ)

АХ.  като има предвид, че в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламента „държавата членка докладчик извършва независима, обективна и прозрачна оценка според съвременните научно-технически познания“;

АЦ.  като има предвид, че е установено, че когато действат като ДДЧ, отделните държави членки използват различни практики, когато става въпрос за препратки към резюметата на заявителя на рецензирана от експерти литература; като има предвид, че е основно правило във всяка научна работа ясно да са указани изявленията, направени от други, чрез използване на кавички;

АЧ.  като има предвид, че Парламентът признава дебата по прегледа на научната литература в доклада за оценка на риска относно глифозата от германския Федерален институт за оценка на риска (BfR); като има предвид, че няколко заинтересовани страни изразиха загриженост, че важни елементи за оценка в проекта на доклад за оценка на риска относно глифозата са взети от заявлението, без да бъдат ясно посочени като препратки;

Становище на ЕОБХ относно проектите на доклади за оценка и класификацията на ECHA за активните вещества

АШ.  като има предвид , че надеждността на системата на Съюза за разрешаване на продукти за растителна защита зависи до голяма степен от общественото доверие в ЕОБХ, предоставящ научните становища, въз основа на които се вземат решения по отношение на безопасността на храните в Европа; като има предвид, че намаляващото обществено доверие в ЕОБХ е повод за загриженост;

АЩ.  като има предвид, че около две трети от националните експерти, работещи за ЕОБХ, са от само шест държави членки;

БА.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 1, втора алинея от Регламента оценката на активното вещество трябва първо да установи дали са изпълнени критериите за одобрение, посочени в точки 3.6.2—3.6.4 и 3.7 от приложение II (= „критерии за изключване“); като има предвид, че един от тези критерии за изключване се отнася до класифицирането на дадено вещество като канцерогенно (категория 1А или 1В) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008;

ББ.  като има предвид, че Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората (група 2А) съгласно номенклатурата си (еквивалентна на категория 1B в Регламент (ЕО) № 1272/2008); като има предвид, че след преглед на наличната информация, включително оценката на IARC, ЕОБХ и ECHA, европейските агенции, отговорни за предоставянето на научни оценки, които са в основата на решенията на ЕС за управление на риска, стигнаха до заключението, че съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 класифицирането като канцероген не е обосновано;

БВ.  като има предвид, че макар IARC да е основала заключението си върху публикувана литература, в съответствие с принципите си на работа, ЕОБХ и ECHA са използвали в допълнение и непубликувани изследвания, представени от заявителя в съответствие с член 8 от Регламента, като основа за своята оценка, като в също така е имала достъп до съответните първични данни;

БГ.  като има предвид, че впоследствие няколко други компетентни органи по света, включително на САЩ, Канада, Нова Зеландия, Австралия и Япония, извършиха нови оценки на глифозата и стигнаха до заключението, че той не е канцерогенен; като има предвид, че глифозатът все още се преразглежда от американската Агенция за опазване на околната среда, в чийто проект за екологична оценка на риска ясно се посочва, че съществува потенциал за въздействие върху птиците, бозайниците, сухоземните и водните растения;

БД.  като има предвид, че, както е видно от извършеното през 2017 г. от ЕОБХ сравнение, от 54 пестицида, оценени по системите както на ЕС, така и на IARC, в 14 случая класификацията на ЕС е по-консервативна (и следователно по-строга) от IARC, в 11 случая (глифозат и 10 други активни вещества) — по-малко стриктна, и в 29 случая — еквивалентна;

БЕ.  като има предвид, че е изразявана и продължава да бъде изразявана загриженост от някои заинтересовани страни за становищата на ЕОБХ и ECHA относно заключенията им в полза на некласифицирането на глифозата като канцерогенен;

БЖ.  като има предвид, че за съжаление се оказа невъзможно този спор да бъде разрешен в специалната комисия;

БЗ.  като има предвид, че през октомври 2017 г. Комисията обяви Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ за допустима; Като има предвид, че над 1 милион граждани призоваха Комисията да предложи на държавите членки въвеждането на забрана за употребата на глифозата, да реформира процедурата за одобрение на пестициди и да определи общовалидни за ЕС задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди;

БИ.  като има предвид, че така наречените Досиета за Монсанто и неотдавнашното решение на Върховния съд на щата Калифорния по дело Диуейн Джонсън/Монсанто (дело № CGC-16—550128) и последващото обжалване породиха опасения относно независимостта и конфликтите на интереси в процеса на оценка на глифозата;

Одобрение на активни вещества от Комисията

БЙ.  като има предвид, че в Регламента е определен шестмесечен срок за Комисията — от заключенията на ЕОБХ до представянето на проект на регламент;

БК.  като има предвид, че решението за подновяване на одобрението на глифозата не съдържа правно обвързващи мерки за намаляване на риска на равнището на Съюза; като има предвид, че Комисията реши да приеме специална препоръка в условията за одобрение, според която държавите членки следва да обръщат специално внимание на риска за сухоземните гръбначни животни при предоставянето на разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи глифозат; като има предвид, че беше установен висок дългосрочен риск за почти всички употреби на глифозат за нецелеви сухоземни гръбначни животни, включително бозайници и птици;

БЛ.  като има предвид, че ECHA стигна до заключението, че глифозатът причинява тежко увреждане на очите и е токсичен за водните организми, като има дълготрайни последици;

БМ.  като има предвид, че не е ясно при какви условия Комисията и държавите членки считат, че даден риск е неприемлив за околната среда;

БН.  като има предвид, че Комисията, с подкрепата на държавите членки, одобрява активните вещества, за които ЕОБХ счита, че представляват висок риск за околната среда и биологичното разнообразие, и това е повод за загриженост, като се има предвид, че съгласно член 4, параграф 3, буква д) от Регламента продукт за растителна защита не бива да има неприемливи последици за околната среда;

БО.  като има предвид, че в своето решение по дело 12/2013/MDC от 18 февруари 2016 г. Европейският омбудсман заяви, че предоставянето на потвърждаваща информация не следва да се отнася за изискванията към данните, които са съществували към момента на подаване на заявлението във връзка с оценката на рисковете за здравето и за които са били налице подходящи документи с насоки;

БП.  като има предвид, че потвърждаващите данни обикновено не подлежат на същата научна проверка или оценка като данните, представени в първоначалното заявление, тъй като не са систематично предмет на партньорска проверка на ЕОБХ; като има предвид, че в решението си от 2016 г. Европейският омбудсман прикани Комисията да обмисли дали отсега нататък цялата потвърждаваща информация следва системно да бъде предмет на партньорска проверка на ЕОБХ и дали документите с насоки следва да бъдат съответно изменени;

БР.  като има предвид, че въз основа на доклада за последващите действия, представен от Комисията през февруари 2018 г. по отношение на десет активни вещества, разгледани в контекста на проучването на омбудсмана, процедурата на потвърждаващите данни е довела до това две активни вещества — халоксифоп-Р и малатион, които в противен случай биха били ограничени, да останат на пазара за продължителен период от време;

БС.  като има предвид, че пропуски в данните при биологични пестициди с нисък риск възникват главно поради това, че изискванията за данните са предназначени за химични продукти за растителна защита и следователно са неподходящи за биологични продукти с нисък риск;

БТ.  като има предвид, че въпреки рисковете, установени от ЕОБХ в заключенията му относно активните вещества, Комисията често оставя на държавите членки мерките за смекчаване на риска, независимо от предоставената ѝ по силата на регламента възможност да ги налага на равнището на ЕС; като има предвид, че този подход беше осъден от Европейския омбудсман в решението ѝ по дело 12/2013/MDC;

БУ.  като има предвид, че е целесъобразно държавите членки да вземат решения относно мерките за управление на риска по отношение на опасенията, които са специфични за тяхното положение;

БФ.  като има предвид, че се наблюдава липса на продукти за растителна защита с нисък риск; като има предвид, че само десет вещества са одобрени като продукти за растителна защита с нисък риск, от общо почти 500 налични на пазара на ЕС; като има предвид, че липсата на продукти за растителна защита с нисък риск затрудняват прилагането и развитието на интегрираното управление на вредителите; като има предвид, че тази липса се дължи на дългия процес на оценяване, разрешаване и регистрация;

БХ.  като има предвид че в наши дни напреднали техники, като например прецизното земеделие и роботиката, могат да бъдат използвани за внимателно следене и отстраняване на плевелите или на вредните насекоми на ранен етап; като има предвид че тези напреднали техники все още са слабо развити в Европейския съюз и се нуждаят от подкрепа на Европейския съюз и държавите членки;

Разрешаване на продукти за растителна защита от държавите членки

БЦ.  като има предвид, че продуктите за растителна защита следва да бъдат внимателно оценени в съответствие с настоящите научни и технически познания преди тяхното разрешаване; като има предвид, че недостигът на персонал и/или недостатъчното финансиране може да доведе до предоверяване на оценката, извършена за одобрение на активните вещества в контекста на решения за продукти за растителна защита;

БЧ.  като има предвид, че при процедурата за разрешаване на продукти за растителна защита, и по-специално изискванията за данните за оценка на риска, следва да се отчита действителната употреба на продуктите за растителна защита;

БШ.  като има предвид, че при даване на разрешение за продукти за растителна защита следва да продължи да се обръща особено внимание на риска за „уязвимите групи“; като има предвид, че Регламентът определя уязвимите групи като лица, нуждаещи се от специално внимание, когато се оценяват острите и хронични последици за здравето от продуктите за растителна защита; като има предвид, че те включват бременни жени и кърмачки, неродените деца, бебета и деца, възрастни хора, работници и жители, изложени на продължителен контакт с пестициди във висока концентрация;

БЩ.  като има предвид, че в член 25 от Регламента се изисква антидотите и синергистите да подлежат на същата процедура за одобрение като активните вещества, за да бъдат включени в положителен списък; като има предвид, че Комисията все още не е одобрила никакви антидоти и синергисти;

ВА.  като има предвид, че в член 27 от Регламента се изисква от Комисията да включи в приложение III отрицателен списък на недопустими коформуланти; като има предвид, че Комисията все още не е приела отрицателния списък на коформулантите, но е заявила намерението си да го приеме до края на 2018 г.; като има предвид, че това забавяне е неприемливо предвид въздействието на тези вещества; като има предвид, че някои държави членки са разработили свои собствени отрицателни списъци на коформуланти поради липсата на такъв списък на равнището на Съюза;

ВБ.  като има предвид, че липсата на тези списъци на ЕС затруднява задълбочената оценка на риска по отношение на продуктите за растителна защита;

ВВ.  като има предвид, че беше изразена загриженост по отношение на системата на зониране, и по-специално забавянията в процедурата и честите пълни или частични повторни оценки на заявленията в контекста на взаимното признаване, произтичащи от различните национални изисквания на моделите за оценка на държавите членки в една и съща зона; като има предвид, че процедурата за взаимно признаване от държавите членки имаше за цел да опрости процедурите и да повиши доверието между държавите членки; като има предвид, че прилагането на процедурата за взаимно признаване се счита за важен инструмент за увеличаване на споделянето на работата и за гарантиране на спазването на сроковете, като същевременно се гарантира оптимална защита, и е важно за функционирането на вътрешния пазар;

ВГ.  като има предвид, че Комисията работи върху ИТ система — Системата за управление на заявленията за продукти за растителна защита (PPPAMS), която ще бъде публично достъпна и ще улесни системата за взаимно признаване;

ВД.  като има предвид, че понастоящем няма общ преглед на всички разрешени в ЕС продукти за растителна защита, тъй като държавите членки не са задължени да информират системно Комисията за своите решения относно разрешаването;

ВЕ.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията изисква осъществяването на изследвания относно дългосрочната токсичност; като има предвид, че според Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията понастоящем се изискват токсикологични изследвания относно оператора, намиращите се в близост лица и жителите, както и експозиция на работниците, няколко изследвания за дългосрочна и хронична токсичност за животни и относно съществуването и поведението в почвата, водата и въздуха, включително начин и скорост на разграждане във въздуха и пренасяне по въздуха, но не и относно дългосрочната токсичност на продуктите за растителна защита;

ВЖ.  като има предвид, че държавите членки работят по създаването на сравнителна оценка на продуктите за растителна защита с кандидатите за заместване; като има предвид, че целта е такива продукти да бъдат заменени с по-безопасни продукти за растителна защита и с нехимични методи, определени в Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди(29);

ВЗ.  като има предвид, че в последните доклади е подчертан значителният спад на биологичното разнообразие по отношение на птиците и насекомите, по-специално на пчелите и другите опрашители; като има предвид, че през последните 27 години се наблюдава спад от над 75% на общата биомаса на летящите насекоми в защитените зони(30); като има предвид, че интензифицирането на селското стопанство (напр. използване на пестициди, целогодишна обработка, увеличена употреба на торове и честота на агрономичните мерки), което не е включено в този анализ, може да бъде една правдоподобна причина; като има предвид, че интензифицирането на селското стопанство е свързано с цялостно намаляване на биологичното разнообразие сред растенията, насекомите, птиците и други видове; като има предвид, че биологичното разнообразие и стабилните екосистеми са от основно значение, особено пчелите и други опрашващи насекоми, за да се осигури здравословен и устойчив селскостопански сектор;

ВИ.  като има предвид, че забраната за използването на открито на три неоникотиноида (имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам) е стъпка в правилната посока; като има предвид, че тези забрани не следва да бъдат подкопавани от неоправдани дерогации по член 53;

ВЙ.  като има предвид, че други системни продукти за растителна защита следва да бъдат ограничени във възможно най-голяма степен, включително за третиране на семена, ако те представляват опасност за човешкото здраве и околната среда;

ВК.  като има предвид, че използването и установените случаи на разрешения за извънредни ситуации, издавани съгласно член 53, параграф 2 от Регламента, постоянно се увеличават в рамките на ЕС; като има предвид, че някои държави членки използват член 53 значително повече от други държави членки; като има предвид, че в последната оценка на ЕОБХ за извънредните разрешения на три неоникотиноида се стигна до заключението, че в някои случаи тези разрешения са били в съответствие с определените в законодателството разпоредби, докато в други случаи тези условия не са били изпълнени;

ВЛ.  като има предвид, че системните забавяния в процесите на издаване на разрешения биха могли да доведат и до все по-честото използване на извънредни разрешения; като има предвид, че прибягването до дерогации по член 53 за минимална употреба по отношение на специални ситуации, различни от настина извънредни ситуации, не е жизнеспособно, нито подходящо; като има предвид, че ЕОБХ следва да проучи ефекта от заместването, както и наличието на нехимични методи;

ВМ.  като има предвид, че следва да се отдаде специално значение на продуктите за растителна защита за минимална употреба, понеже понастоящем дружествата имат много малък икономически стимул да разработват такива продукти;

ВН.  като има предвид, че след влизането в сила на Регламента Комисията само веднъж е използвала възможността да поиска становище от ЕОБХ съгласно член 53, параграф 2;

Общи наблюдения

1.  счита, че въпреки че ЕС разполага с една от най-строгите системи в света, е необходимо както самият Регламент, така и неговото изпълнение да бъдат подобрени, за да може той да постигне своята цел;

2.  отбелязва текущата оценка по REFIT на Регламента от страна на Комисията;

3.  подчертава значението на това да се гарантира независима, обективна и прозрачна научна оценка на активните вещества и на продуктите за растителна защита;

4.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят достатъчни ресурси и съответните експертни знания за оценяването на активните вещества и продуктите за растителна защита и да гарантират, че то е независимо, обективно и прозрачно, в светлината на настоящите научни и технически познания;

5.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират пълно и единно прилагане на критериите за изключване на активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни или токсични за репродукцията или имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система;

6.  призовава Комисията и държавите членки в ролята им на инстанции, отговорни за управлението на риска, да прилагат надлежно принципа на предпазните мерки, когато след оценка на наличната информация бъде установена възможността за вредно въздействие върху здравето, но все още е налице научна несигурност, като се приемат временни мерки за управление на риска, необходими за гарантиране на високо равнище на защита на човешкото здраве ;

7.  приканва Комисията систематично да предоставя информация по какъв начин този принцип се взема под внимание и как се вземат решенията за управление на риска;

8.  приветства препоръката на Механизма за научни становища Комисията да улесни по-широката обществена дискусия, за да създаде споделена в целия ЕС визия за производството на храни, включително за ролята на продуктите за растителна защита в това производство; счита, че подобни съображения следва да вземат предвид, наред с други фактори, качеството, безопасността, достъпността и икономическата достъпност на храната за потребителите, справедливите приходи и дългосрочната устойчивост на селскостопанското производство, изменението на климата и краткосрочните и дългосрочните рискове и ползи за здравето на хората и животните и околната среда, свързани с различните сценарии за употребата на продукти за растителна защита, включително интегрираното управление на вредителите и възможността такива продукти да не се употребяват;

9.  счита, че в рамките на системата на ЕС следва да се обърне по-голямо внимание на широката употреба и нецелесъобразна профилактична употреба на продуктите за растителна защита и последиците от това върху човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, както и върху изграждането на резистентност в целевия организъм ;

10.  подчертава значението на пълното прилагане на Директива 2009/128/ЕО, като се има предвид отношението му към системата за предоставяне на разрешения, по-специално разпоредбите по отношение на интегрираното управление на вредителите и подходящото обучение на земеделските стопани; посочва, че текущата работа на Парламента по този въпрос може да предостави допълнителни подробности по темата;

11.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират съгласуваност на целите между одобрението на активни вещества и разрешаването на продукти за растителна защита съгласно този регламент и целта на Директива 2009/128/ЕО;

12.  призовава Комисията и държавите членки да спрат одобряването на активни вещества/продукти за растителна защита за изсушаване;

13.  призовава Комисията и държавите членки да не допускат повече употребата на продукти за растителна защита в зони, използвани от широката общественост или от уязвими групи по смисъла на определението в член 12, буква а) от Директива 2009/128/ЕО;

14.  призовава Комисията да въведе в регламента конкретни мерки за ефективна защита на уязвимите групи, за да се прекрати незабавно и без дерогации използването на пестициди на дълги разстояния в близост до училища, детски заведения, игрища, болници, родилни домове и домове за полагане на грижи;

15.  призовава Комисията да предприеме необходимите действия, за да гарантира, че статистиката за продажбите на пестициди е публично достъпна за всяко активно вещество и за всяка държава членка и че статистиката за употребата на пестициди се подобрява допълнително, така че да дава изчерпателна информация за оценката на риска за околната среда, както и сравнителната оценка съгласно Регламента;

16.  призовава за създаването на ефективна система за проследяване на безопасността след пускане на пазара с цел систематично наблюдение на реалното въздействие от употребата на продукти за растителна защита върху здравето на хората и животните и върху околната среда като цяло, включително в дългосрочен план; подчертава, че системата за проследяване на безопасността след пускане на пазара следва да гарантира за продуктите за растителна защита ефективно събиране на данни и информираност на всички заинтересовани страни и да бъде прозрачна и обществено достъпна; призовава ЕОБХ и ECHA да разработят хармонизирани насоки за ефективно проследяване на безопасността след пускане на пазара в тази област;

17.  призовава Комисията да разработи стандартизирана за целия ЕС ИТ платформа или база данни за подпомагане на обмена на данни от мониторинга след пускането на пазара и счита, че данните от мониторинга след пускането на пазара и други налични данни от мониторинг следва да се използват в процеса за предоставяне на разрешение;

18.  призовава Комисията да ускори изпълнението на пилотния проект „Мониторинг на употребата на пестициди в околната среда чрез медоносни пчели”, което, наред с другото, ще даде възможност за изпълнението на законодателството на ЕС по отношение на прилагането и разрешаването на пестициди да бъде оценено;

19.  призовава Комисията да проведе епидемиологично проучване на реалното въздействие на продуктите за растителна защита върху човешкото здраве;

20.  призовава Комисията да продължи да разработва и прилага подходи за справяне с комбинираното въздействие на химикали чрез насърчаване на интегрирана и координирана оценка във всички съответни законодателни актове на ЕС;

21.  приветства текущия проект на ЕОБХ за обособяване на въздействието от потенциалната невротоксичност за развиващия се организъм, но счита, че това е недостатъчно, докато не бъде създадено правно изискване за оценяването на това въздействие на активни вещества и други пестицидни компоненти като част от процедурата по разрешаване; ето защо призовава Комисията да оцени вариантите, за да гарантира, че се оценява потенциалната невротоксичност за развиващия се организъм на активни вещества и други компоненти в продуктите за растителна защита, като изцяло се вземат под внимание надеждни механистични методи, с фокус върху хората и без участието на животни, за оценяването на опасността от въздействието на невротоксичността за развиващия се организъм;

22.  счита, че е от съществено значение научните изследвания и иновациите да продължат да се развиват в Съюза, и поради това призовава за това „Хоризонт Европа“, други финансови инструменти на Съюза и държавите членки да предоставят достатъчно финансиране за насърчаване на:

   а) независими изследвания на въздействието на продуктите за растителна защита върху здравето на хората и животните, околната среда и селскостопанското производство;
   б) изследвания на алтернативи на продукти за растителна защита, включително нехимични методи, и пестициди с нисък риск, с оглед на предоставянето на земеделските стопани на нови решения за устойчиво селско стопанство, както и проучване на агроекологичните техники и техниките за прецизно земеделие с оглед на свеждането до минимум на външния принос и оптимизирането на борбата с вредителите по целенасочен и устойчив начин;

23.  призовава Комисията да разгледа значението на регулаторна рамка, която да насърчава иновациите и научните изследвания, за да се разработят по-добри и по-безопасни продукти и алтернативи за растителна защита;

24.  припомня, че достъпът до безопасни и ефективни продукти за растителна защита е от ключово значение, за да могат земеделските стопани да предотвратяват появата на разпространяващите се чрез храните замърсители с естествен произход, като например канцерогенни микотоксини, които застрашават безопасността на нашите храни;

25.  припомня, че културите и почвеноклиматичните условия в държавите членки, и по-специално в най-отдалечените региони на Европейския съюз, са много разнообразни и специфични; призовава за отчитане на това разнообразие в процеса по издаване на разрешения;

26.  призовава ЕОБХ и Комисията да подобрят средствата си за съобщаване на информация за риск, за да бъде обществеността уведомявана по подходящ и лесно достъпен начин; счита, че е важно да се подобрят обществените знания относно опасността и риска и приемливите и неприемливите опасности и рискове, да се повиши осведомеността за степента на спазване на стойностите на МДГОВ в цяла Европа и да се информират потребителите за възможните мерки за намаляване на риска;

27.  призовава за пълно прилагане на принципа 3Rs (заместване, намаляване и облекчаване);

28.  призовава за прилагането на изпитвания без животни и технологии при изпитването на активни вещества, антидоти, синергисти, други коформуланти и рецептури на продукта, както и за оценка на кумулативното въздействие и въздействието на смеси от активни вещества и продукти за растителна защита, когато има такива изпитвания и технологии;

29.  призовава за актуализиране на Регламент (ЕС) № 283/2013 и Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията при наличието на валидирани алтернативни изпитвания и технологии;

30.  призовава Комисията да включи научните и технологичните развития в методите за нов подход в регулаторните науки, с оглед подобряване на предвидимостта на регулаторните изпитвания и заменяне на използването на животни;

31.  призовава Комисията да проучи възможностите да се изисква представяне на съответни човешки данни, например данни, получени по време на клинични изпитвания, проведени по време на изпитване на лекарствени продукти, в базата данни с отворен достъп, предвидена в поканата за представяне на оферти на ECHA/ЕОБХ, така че човешките данни да могат да бъдат използвани за валидиране на методи без използването на животни, в процес на развитие;

32.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят ефективни проверки на селскостопанските продукти, внасяни от трети държави, с цел да се гарантира високо равнище на защита и равни условия за европейското производство на храни;

33.  призовава държавите членки и Комисията да положат по-големи усилия за прекратяване на търговията с незаконни продукти за растителна защита, тъй като тези продукти подкопават целите на законодателството на Съюза в тази област;

Кандидатстване за одобрение на активни вещества

34.  призовава Комисията да предложи изменение на Регламента, така че да може да приеме работна програма по отношение на определянето на ДДЧ за заявленията за одобрение, въз основа на критерии за независима, обективна и прозрачна оценка: експертен опит, ресурси, липса на конфликт на интереси, релевантност по отношение на продукта, технически капацитет и способност за постигане на солидни и надеждни от научна гледна точка резултати в рамките на дадения срок, както и всеобхватен процес на партньорска проверка и консултация със заинтересованите страни по начин, сходен със системата за повторно одобрение на активни вещества;

35.  призовава Комисията да възложи оценяването на заявленията за подновяване на различна държава членка от онази, провеждала предишни оценявания, при положение че може да бъде гарантирано необходимото равнище на експертен опит и ресурси;

36.  призовава Комисията да гарантира, че ДДЧ стават само онези държави членки, които могат да осигурят високо качество на оценяване и които разполагат с ефективни процедури за оценяване на конфликти на интереси;

37.  призовава Комисията, с подкрепата на ЕОБХ, да извърши оценка на националните референтни лаборатории, свързани с компетентните органи на съответната ДДЧ, за да се гарантира същото равнище на експертен опит за проектодоклада за оценка на ДДЧ;

38.  освен това призовава държавите членки отговорно да извършват своите одити на лабораториите, сертифицирани за добра лабораторна практика (ДЛП), както и призовава Комисията да създаде система на Съюза за проверяване на одитите на държавите членки, която да бъде ръководена от самата нея;

39.  взема предвид предложението на Комисията относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в рамките на хранителната верига и във връзка с това приветства възможността за подобряване на текущото положение в това отношение;

40.  счита, че е важно от заявителите да се изисква да регистрират всички регулаторни изследвания, които ще бъдат извършени, в публичен регистър, и да се предостави срок за коментари, по време на който заинтересовани страни да могат да предоставят съществуващи данни, за да се гарантира, че е взета под внимание цялата релевантна информация; подчертава, че разпоредбите относно публичния регистър също така включват регистрация от сертифицираната лаборатория на датите, на които изследването е започнало и е приключило, и публикуването на данните от контрола, които да бъдат включени в регистър на направените вече проверки, включително методологията на изпитванията, които ще бъдат извършени, при зачитане на защитата на лични данни; счита, че само регулаторни изследвания, които са били регистрирани, може да бъдат представени със заявление;

41.  подчертава необходимостта от това от заявителите да се изисква да предоставят на ДДЧ всички изследвания, включително необработени данни, в машинночетим формат;

42.  призовава за предоставяне на публичен достъп до гореспоменатите изследвания, включително до подкрепящите данни и информация, свързана със заявления за разрешение, в машинночетим формат и в тяхната цялост, за да се гарантира прозрачност, като по този начин се даде възможност за своевременен независим контрол, при същевременна защита на личните данни и гарантиране, че тези, които са поискали изследванията, могат да ги използват само за нетърговски цели, така че да се защитят съответните права върху интелектуалната собственост;

43.  призовава Комисията да прецени дали би било целесъобразно вече да не се изисква от заявителя да предоставя научно рецензирана общодостъпна литература относно активното вещество и свързани с него рецептури, вместо тази задача да бъде възложена на ДДЧ, която да бъде подпомагана от ЕОБХ;

44.  подчертава, че научно рецензираната общодостъпна литература, когато е налице, следва да има равностойна тежест при оценката, както и изследванията, основани на ДЛП; признава и двете като принос към оценката, както и че те следва да се преценяват според относителното качество на изследванията и тяхната връзка с разглежданото заявление;

45.  призовава Комисията да направи оценка на това, дали би било целесъобразно вече да не се изисква от заявителя да оценява данните, които трябва да се предоставят като част от заявлението, и тази задача да бъде възложена на ДДЧ;

46.  призовава за независима преоценка на действащите правила за рецензирането на литература, така че да се гарантира, че са взети предвид всички релевантни изследвания;

Проект на оценка от ДДЧ

47.  настоява, че ДДЧ следва да прилагат стриктно член 9 от Регламента, така че да се гарантира, че заявленията са пълни, преди да бъдат счетени за допустими;

48.  подчертава, че оценката следва да включва задълбочена оценка на необработените данни, както и данни, свързани с рецептури на крайния продукт, налични на този етап на оценката; призовава ДДЧ да показват ясно в ПДО, че всички изследвания са били надлежно проверени по отношение на тяхната значимост, научно качество и валидност, и ако е необходимо, да включват допълнителни изследвания, счетени от заявителя за нерелевантни; изтъква, че отхвърлянето на данните, които докладват за неблагоприятните последици, следва да се основава само на научно обосновани доказателства, например правилното прилагане на релевантни документи с насоки на ОИСР;

49.  призовава Комисията да направи оценка на това, как най-добре да се гарантира, че активните вещества се оценяват въз основа на най-честите употреби, най-често използваните рецептури, тяхната дозировка и релевантните сценарии на експозиция;

50.  призовава всички оценки да се основават на систематичен преглед на всички налични доказателства и на пълна прозрачност по отношение на използването на „тежестта на доказателствата“;

51.  препоръчва ДДЧ да ограничат възпроизвеждането на пасажи до минимум и само до обосновани и надлежно докладвани случаи; настоява, че докато оценката се прави от заявителя, в случай че се вземат пасажи от заявлението, следва да се прави ясно разграничение между оценката на органа и оценката на заявителя;

Становище на ЕОБХ относно проектите на доклади за оценка и класификацията на ECHA за активните вещества

52.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че в оценката на риска са включени ключови изпитвания (напр. актуални екотоксикологични изпитвания за почвени организми, оценка на концентрацията в околната среда и остатъчните вещества в праха, вятъра, въздуха и водата, и изпитвания относно дългосрочните токсични ефекти, в частност за уязвимите групи) и актуални научни и технологични развития в методите;

53.  призовава Комисията надлежно да актуализира своя преглед относно актуализирани документи с насоки и насоки за изпитване;

54.  призовава Комисията да улеснява и насърчава завършването на процеса на хармонизация относно изискванията за данни и методите, по-специално в областта на документите с насоки относно екотоксикологията и жизнения цикъл и поведението в околната среда;

55.  призовава Комисията да определи максимално допустими граници на остатъчни вещества за почвите и повърхностните води, като използва, наред с друго, данните, събирани посредством мониторинга на околната среда след пускането на пазара;

56.  призовава за по-скорошно и по-ефикасно определяне на МДГОВ, както и за по-голяма съгласуваност, която да се гарантира чрез стандартизиране на сроковете за оценка между МДГОВ и одобрението или подновяването на одобрението;

57.  призовава данните, които са събрани посредством мониторинга на околната среда след пускането на пазара, да се използват за проверка на точността на предполагаемите концентрации в околната среда (PECs) в модели за съдбата в околната среда;

58.  призовава Комисията да предложи изменение на Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията с цел включване на изисквания за данни по отношение на дългосрочната токсичност на продукта за растителна защита и допълнителните начини на експозиция, по-специално посредством причинена от вятър и вода ерозия на почвата, като се използва актуално моделиране;

59.  призовава ЕОБХ редовно да актуализира своите документи с насоки в съответствие с най-новите развития във всички релевантни области, с цел да се оценят краткосрочните и дългосрочните последици от равнищата на остатъчни вещества от активните вещества, рецептурите и смесите в повърхностните води, почвата, вятъра и праха;

60.  счита, че документите с насоки следва да предоставят достатъчно ясни насоки за оценителите на риска, за да се гарантира висококачествена оценка и да се осигури предвидимост и последователност за заявителите;

61.  призовава Комисията и държавите членки, в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (Комитет PAFF), да приемат без забавяне неприети до момента насоки, включително актуализираните насоки за пчелите, използвани от ЕОБХ при неотдавнашно преразглеждане на три неоникотиноида;

62.  призовава ЕОБХ да продължи да актуализира документа за насоки за пчелите независимо от приемането на разглежданите насоки, така че да вземе предвид други видове опрашители, както и въздействията на смесите и техническата осъществимост;

63.  приветства пилотната оценка на кумулативните ефекти и призовава за нейното приключване, както е планирано до края на 2018 г., и за бързото изпълнение след това на кумулативните оценки на риска като част от процеса на разрешаване; призовава към даване на приоритет и ускоряване на научните изследвания във връзка с други начини на експозиция в допълнение към нервната система и щитовидната жлеза;

64.  призовава ЕОБХ, Комисията и държавите членки да прилагат допълнителен коефициент на безопасност при изчисляване на „безопасните“ дози на експозиция с оглед справяне с потенциалната токсичност на сместа в случаи на голяма остатъчна несигурност, която не може да бъде намалена посредством допълнителни изпитвания на смеси;

65.  призовава ЕОБХ и ECHA да увеличат удобството за ползване на информацията, предоставяна на техните уебсайтове, както и да улеснят извличането на информация от данни;

66.  призовава държавите членки да гарантират, че са надлежно представени в ЕОБХ от независими национални експерти; препоръчва, държавите членки да се включат в ЕОБХ по конструктивни начини;

67.  препоръчва да бъдат осигурени научни знания и капацитет чрез подкрепа, разширяване и укрепване на експертната мрежа на агенциите на ЕС, органите на държавите членки, институтите и университетските изследователски групи, участващи в оценките на риска;

68.  освен това препоръчва сътрудничество в рамките на международните научни мрежи с международни експерти с цел подпомагане на научното обсъждане и принос, за да се постигне засилване на международното сътрудничество на системата за партньорски проверки, което води до повече признати в международен план резултати с високо качество;

69.  препоръчва на ЕОБХ да публикува становищата си в рецензирани научни списания с цел засилване на конструктивната дискусия и стимулиране и насърчаване на повече национални експерти и други учени към участие в неговата работа;

70.  призовава ЕОБХ и ECHA да получат достатъчно средства, за да могат да изпълняват задачите си по независим, обективен и прозрачен начин, така че да се гарантира високо ниво на защита на здравето на хората и животните и опазване на околната среда, както и с оглед на допълнителното работно натоварване, което се очаква за тези агенции;

71.  подчертава, че надеждността на системата за разрешаване на продукти за растителна защита зависи в голяма степен от общественото доверие в европейските агенции; подчертава, че прозрачността на научната оценка е важна за запазването на общественото доверие; освен това приветства непрекъснатите усилия на ЕОБХ да подобри системата и последната актуализация на неговата политика за независимост през юни 2017 г., с оглед на гарантиране на независимост и управлението на потенциални конфликти на интереси;

72.  призовава ЕОБХ да гарантира, че всички експерти, които участват в оценката, оповестяват публично декларацията за интереси и от всички етапи на процеса на партньорска проверка се изключва участието на експерти с конфликт на интереси;

73.  предлага създаването на независим комитет за наблюдение в рамките на ЕОБХ, натоварен със задачата да анализира потенциалните конфликти на интереси;

74.  призовава към предоставяне на достатъчно ресурси, за да може да бъдат завършени мониторингът и анализът по отношение на околната среда след пускане на пазара, включително мониторингът на остатъчните вещества от пестициди в почвите и праха, резултатите от който следва да бъдат споделени с ЕОБХ;

75.  призовава ЕОБХ да гарантира, че разполага с необходимия експертен опит, за да направи пълна оценка на наличието и прилагането на нехимични методи;

76.  призовава Механизма на Комисията за научни становища да действа при поискване като медиатор при научни противоречия относно активни вещества;

77.  призовава Механизма за научни становища да започне систематичен преглед на всички налични изследвания относно канцерогенността на глифозата и рецептурите на основата на глифозат с оглед оценяване на това дали би било обосновано преразглеждането на одобрението на глифозата в съответствие с член 21 от Регламента;

Одобрение на активни вещества от Комисията

78.  изразява дълбоко съжаление относно многобройните забавяния на равнище държави членки и на равнище Комисия преди и след партньорската проверка, извършена от ЕОБХ, и по-специално забавянето на оценката на веществата, които отговарят на критериите за изключване, и настоятелно призовава ДДЧ и Комисията да спазват крайните срокове, определени в Регламента;

79.  подчертава необходимостта да се гарантира политическата отчетност за приемането на актове за изпълнение с прилагане на процедурата на комитет; изразява загрижеността си поради липсата на прозрачност в Комитета PAFF; призовава Комисията и държавите членки да повишат цялостната прозрачност на процедурите, включително като осигуряват подробни протоколи от дискусиите по комитология и съответните позиции, по-специално като разясняват и обосновават решенията на Комитета PAFF, както и като оповестяват гласуванията в държавите членки;

80.  призовава Комисията и държавите членки да одобрят политиката за независимост и да гарантират, че членовете на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите не се намират в конфликти на интереси;

81.  призовава Комисията и държавите членки да прилагат стриктно член 4 от Регламента и да приемат ясни критерии за това какво представлява неприемливо въздействие върху околната среда, като вземат под внимание експозицията в реалния живот (остра и хронична) на многобройни продукти за растителна защита;

82.  призовава Комисията строго да ограничи използването на процедурата на потвърждаваща информация до нейното предназначение, изложено в член 6, буква е) от Регламента, а именно, ако по време на процеса на оценяване или в резултат на нови научни и технически знания бъдат въведени нови изисквания; счита, че опазването на общественото здраве и околната среда трябва да бъдат основен приоритет, като същевременно на заявителите трябва да се предоставят надеждни срокове за получаване на разрешение; подчертава, че пълните досиета са изключително важни за одобренията на активни вещества; изразява съжаление, че процедурата на дерогация чрез потвърждаваща информация е довела до това поне до две активни вещества, които иначе биха били ограничени, да останат на пазара за продължителен период от време;

83.  призовава Комисията да измени съответния документ с насоки, така че потвърждаващите данни систематично да подлежат на пълна партньорска проверка на ЕОБХ, какъвто е случаят с първоначалните данни от заявлението;

84.  призовава Комисията да включва правно обвързващи мерки за смекчаване на риска при одобряването на активни вещества, за да се справи с известни рискове, свързани с продуктите за растителна защита, като същевременно подпомага държавите членки при определянето на релевантни мерки за смекчаване на риска с оглед на специфичната за държавите ситуация, като се отчитат агрономическите, климатичните и свързаните с околната среда условия на тяхната територия;

85.  призовава също така Комисията да гарантира, че мониторингът след пускането на пазара ще оценява ефективността и ефикасността на приложените мерки за смекчаване на риска;

86.  призовава Комисията да гарантира пълното прилагане на член 25 от Регламента, така че използването на антидоти и синергисти да е разрешено единствено след получаване на одобрение за тях; подчертава, че изискванията за данни за одобряването на антидоти и синергисти следва да бъдат същите като тези, които се изискват за активните вещества, и призовава към приемане на акт за изпълнение съобразно член 25, параграф 3 от Регламента;

87.  призовава Комисията да приеме първия отрицателен списък на коформулантите съобразно член 27 от Регламента до края на 2018 г., заедно с критерии и процедура за идентифициране на други такива; призовава, за тази цел, към интегрирането на данните, изисквани съобразно Регламента REACH, Регламента CLP и Регламента за биоцидите, както и на данните, събирани от държавите членки по време на формулирането на собствения им отрицателен списък на коформуланти;

88.  призовава Комисията, в съответствие с резолюцията си от 15 февруари 2017 г. относно биологични пестициди с нисък риск и резолюцията си от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламента, преди края на настоящия си мандат да представи специфично законодателно предложение за изменение на Регламента извън текущата процедура по REFIT, с цел да се даде възможност за щателна висококачествена ускорена процедура за оценка, разрешаване и регистрация;

89.  призовава Комисията да подобри прозрачността, като създаде уебсайт, на който са показани графикът и етапите на одобрение на всяко активно вещество, като се посочват ДДЧ, решенията на ЕОБХ и ECHA, решенията на Комитета PAFF, продължителността на лиценза и други релевантни данни;

Разрешаване на продукти за растителна защита от държавите членки

90.  призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на зоналната система, за да оцени как най-добре да се гарантира правилната хармонизирана научна оценка на продуктите за растителна защита, като същевременно се гарантират отговорностите на държавите членки за разрешаването, ограничаването или отказа им, както и да преразгледа ограниченията за отказ на разрешение;

91.  счита, че процедурата за взаимно признаване е от съществено значение за споделяне на работата и за улесняване на спазването на крайните срокове; изразява съжаление за забавянията при оценките от държавите членки, които разглеждат заявленията за разрешение, и проблемите по прилагането, свързани с принципа на взаимно признаване; призовава Комисията да работи заедно с държавите членки с оглед на усъвършенстването на функционирането на зоналната система; подчертава, че пълното прилагане на действащото законодателство следва да има за цел избягване на дублирането на работа и предоставяне на нови вещества на разположение на земеделските стопани без ненужни закъснения;

92.  настоятелно призовава държавите членки да спазват сроковете за оценката на продуктите за растителна защита и разпоредбите, свързани с взаимното признаване, в съответствие с установеното в Регламента;

93.  призовава ЕОБХ да установи хармонизирани насоки за оценяването на продуктите за растителна защита и впоследствие Комисията да ги приеме;

94.  призовава държавите членки да гарантират, че всички продукти за растителна защита се подлагат на подходящи оценки, включително на сценарии на експозиция, въз основа на данните, получени за самия продукт за растителна защита, и счита, че екстраполирането на данни за продукти за растителна защита следва да не се извършва въз основа на данни, получени за активни вещества, освен ако това е научно обосновано и потвърдено като надеждно от мониторинга след пускането на пазара;

95.  призовава Комисията в срок от две години да представи на Европейския парламент подробен доклад за националните практики за оценка на риска и управление на риска при продуктите за растителна защита;

96.  призовава държавите членки да гарантират, че всяко решение за разрешаването на продукти за растителна защита се основава на подходяща оценка на риска от реалната експозиция, остра или хронична, на уязвимите групи, а съответните насоки на ЕОБХ да бъдат съответно изменени;

97.  подчертава необходимостта от заявителите да се изисква да предоставят всички изследвания на държавата членка, която разглежда заявлението за разрешение, включително необработените данни, в машинночетим формат;

98.  призовава за предоставяне на публичен достъп до гореспоменатите изследвания, включително до подкрепящите данни и информация, свързана със заявления за разрешение, в машинночетим формат и в тяхната цялост, за да се гарантира прозрачност, като по този начин се даде възможност за своевременен независим контрол, при същевременна защита на личните данни и гарантиране, че тези, които са поискали изследванията, могат да ги използват само за нетърговски цели, така че да се защитят съответните права върху интелектуалната собственост;

99.  призовава Комисията да направи оценка на това дали би било целесъобразно на ЕОБХ да се възложи отговорността за оценката на риска на продуктите за растителна защита, като същевременно се запази това, че действителното решение относно разрешаването на продукти за растителна защита следва да се извършва на национално равнище, за да се вземат предвид специфичните за всяка държава ситуации;

100.  настоятелно призовава държавите членки да повишат ефективността чрез по-добра зонална и междузонална координация с цел по-добро споделяне на работното натоварване и оптимално използване на ресурсите на всяка държава членка, както и да предоставят дерогациите съобразно член 53 от Регламента само при стриктно спазване на съществуващите изисквания;

101.  счита, че системата за взаимно признаване между зони трябва да бъде подобрена;

102.  призовава държавите членки да прилагат по-добре националните процедури за издаване на разрешения, за да ограничат дерогациите и удълженията по член 53 от Регламента до действителни извънредни ситуации; призовава държавите членки да прилагат стриктно член 53 от Регламента, да приемат и да разглеждат само пълни заявления за дерогации и да предоставят на Комисията и на другите държави членки само пълни уведомления за дерогации;

103.  призовава Комисията да използва пълноценно своите права за контрол съобразно член 53, параграфи 2 и 3, за да ограничи дерогациите и удължаванията, предоставяни съобразно член 53, до обосновани ситуации на спешност;

104.  призовава държавите членки да гарантират, че се провежда обществена консултация с релевантните заинтересовани страни преди предоставянето на извънредно разрешение съобразно член 53, без да се пораждат ненужни забавяния при предоставянето на извънредни разрешения, и като се гарантира, че всички релевантни заинтересовани страни са своевременно информирани за това дали извънредното разрешение е предоставено или отказано;

105.  призовава всички държави членки да публикуват попълнените формуляри за заявление, които получават с искане за извънредно разрешение съобразно член 53, независимо дали разрешението е предоставено или отказано;

106.  призовава Комисията да финализира методите, чрез които се определя кога определени дерогации следва да се прилагат, ако въобще следва да се прилагат, в частност по отношение на „незначителна експозиция“ или „сериозна опасност за здравето на растенията“;

107.  призовава държавите членки да се информират взаимно и да информират Комисията и обществеността за разрешаването и оттеглянето на продукти за растителна защита, както и за мерките за смекчаване, за да се осигури общ преглед за целия ЕС на продуктите за растителна защита на пазара и свързаното с тях управление на риска;

108.  призовава Комисията и държавите членки да подобрят обмена на данни помежду си относно по-безопасни продукти за растителна защита, които биха могли да заменят продуктите за растителна защита, съдържащи кандидати заместване, за да се улесни сравнителната оценка на продуктите за растителна защита;

109.  отбелязва, че изследванията на употребата на мед в райони, където тя се използва като част от дългогодишна практика, показват, че има въздействие върху микробиологията на почвата; изразява съгласие, че медта следва да се разглежда като преходен материал за целите на растителната защита и че нейната употреба следва да бъде постепенно прекратена веднага при появата на по-добри алтернативи;

110.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават разработването и употребата на устойчиви и екологични алтернативи на продуктите за растителна защита, мерки за интегрирано управление на вредителите и пестициди с нисък риск, като важна мярка за намаляване на неблагоприятните въздействия от управлението на вредителите; признава необходимостта от повече научни изследвания и разработване на тези продукти; призовава Комисията, във връзка с това, да оцени възможностите за стимулиране на иновациите в тази област;

111.  призовава Комисията да предложи изменение на Регламента по такъв начин, че на процедурно равнище за операторите да се улесни употребата, но и пускането на пазара на продукти за растителна защита с нисък риск; счита, че е необходимо пояснение по-специално относно пускането на пазара на основни вещества;

112.  призовава за прозрачен и справедлив достъп до активни вещества за лицата от сектора на МСП, изготвящи формулите на продуктите за растителна защита;

113.  призовава Комисията да извърши анализ на въздействието на изискванията на действащото законодателство, уреждащо разрешаването и търговията с продукти за растителна защита по отношение на човешките ресурси и икономическите способности, предоставени на производителите от МСП, и при извършване на промени в действащите регламенти; подчертава, че резултатите от тези анализи трябва да бъдат предоставени за обществена консултация;

114.  призовава към хармонизирано определение за „минимална употреба“ с цел насърчаване на равнопоставеността и препоръчва създаването на единен списък на ЕС на основните култури;

115.  призовава Комисията, ЕОБХ и държавите членки да гарантират, че всички съответни заинтересовани страни, включително публичните, са включени във всички дейности на заинтересованите страни относно пестицидите, както е предвидено в Директива 2003/35/ЕО и Орхуската конвенция;

116.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират правилното прилагане на изискванията в Регламента за отдаване на приоритет на нехимичните методи;

o
o   o

117.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 73.
(2) Създадена с Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
(3) OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
(5) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
(6) ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
(7) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(8) ОВ L 155, 11.6.2011 г., стр. 127.
(9) ОВ L 93, 3.4.2013 г., стр. 1.
(10) ОВ L 93, 3.4.2013 г., стр. 85.
(11) ОВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 52.
(12) ОВ L 208, 2.8.2016 г., стр. 1.
(13) ОВ L 333, 15.12.2017 г., стр. 10.
(14) ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 102.
(15) ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 117.
(16) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 184.
(17) ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 62.
(18) ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 51.
(19) Приети текстове, P8_TA(2018)0356.
(20) Решение на Съда (пети състав) от 23 ноември 2016 г., Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890.
(21) Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2015 г.; 13(11):4302.
(22) Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2017 г.; 15(9):4979.
(23) https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
(24) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33.
(25) Предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни].
(26) Вж. Дело T-235/15, Pari Pharma GmbH/Европейска агенция по лекарствата; вж. също Дело T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH и Intervet international BV/Европейска агенция по лекарствата и Дело T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/Европейска агенция по лекарствата.
(27) OВ C 95, 3.4.2013 г., стр. 1.
(28) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
(29) OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.
(30) Вж. Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) „За период от 27 години спад от над 75% в общата биомаса на летящите насекоми в защитените зони“. PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност