Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2153(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0475/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0475/2018

Συζήτηση :

PV 14/01/2019 - 16
CRE 14/01/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.10
CRE 16/01/2019 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0023

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 261kWORD 96k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων
P8_TA(2019)0023A8-0475/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (2018/2153(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 6ης Φεβρουαρίου 2018 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής της Ένωσης για τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το 7o γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος («σύμβαση του Aarhus»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου («ο κανονισμός»)(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα(10),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1056 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate(11), και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1313 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate(12),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2324 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής(13),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Απριλίου 2016(14) και της 24ης Οκτωβρίου 2017(15) σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα(19),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και τα σχετικά παραρτήματά της, όπως δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας (ΕΥΚΕ) τον Απρίλιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Νοεμβρίου 2016 στην υπόθεση C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting κατά College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden(20),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 18ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 12/2013/MDC σχετικά με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την αδειοδότηση και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφάρμακα),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides» (Μονογραφίες του IARC Τόμος 112: αξιολόγηση πέντε οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων), που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «Συμπέρασμα σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία glyphosate»(21) , που δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου 2015, καθώς και την «Αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τις δυνητικές ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής του glyphosate» , που δημοσιεύτηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2017(22),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση, της 15ης Μαρτίου 2017, της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) σχετικά με την ταξινόμηση του glyphosate,

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη 5/2018 του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών (SAM) σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, του Ιουνίου 2018(23),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα (COM(2017)0109),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εφαρμογής σχετικά με την ενίσχυση της διαθεσιμότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου και την επίσπευση της εφαρμογής ολοκληρωμένης καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών στα κράτη μέλη, που εκπονήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη φυτοπροστασία και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή, της 24ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την παγκόσμια χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία και τον αντίκτυπό της στα ανθρώπινα δικαιώματα·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της εσωτερικής αγοράς της, θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων·

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/63/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς(24),

–  έχοντας υπόψη την έρευνα 442 του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου του Μαρτίου 2016, σύμφωνα με την οποία το 89 % των πολιτών της ΕΕ συμφωνεί ότι η Ένωση θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σημασία της καλής διαβίωσης των ζώων σε διεθνές επίπεδο, ενώ το 90 % των πολιτών της ΕΕ συμφωνεί ότι είναι σημαντική η θέσπιση υψηλών προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων·

–  έχοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει πολλές αναφορές από ενδιαφερόμενους πολίτες που ασκούν τα δικαιώματά τους δυνάμει των άρθρων 24 και 227 ΣΛΕΕ και του άρθρου 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την κατάργηση των δοκιμών σε ζώα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο και την καθιέρωση διεθνών προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων·

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (COM(2018)0179)(25),

–  έχοντας υπόψη την συνεχιζόμενη αξιολόγηση REFIT της Επιτροπής για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (A8-0475/2018),

Γενικές παρατηρήσεις

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 («ο κανονισμός») είναι «η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος και η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με παράλληλη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία έγκρισης της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι από τις πλέον αυστηρές στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το φως των ανησυχιών που εκφράστηκαν από αρκετούς συμφεροντούχους σχετικά με την αξιολόγηση της ουσίας glyphosate, η ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (PEST) αποσκοπεί στον εντοπισμό των τομέων που μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω όσον αφορά την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με τη διατύπωση συστάσεων που θεωρεί αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της προφύλαξης αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την πολιτική της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 191 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για τη διαχείριση του κινδύνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της αρχής της προφύλαξης όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού 178/2002 προβλέπει ότι τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει της αρχής της προφύλαξης πρέπει να είναι αναλογικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες από αρκετούς συμφεροντούχους σχετικά με την αξιολόγηση του glyphosate, ιδίως όσον αφορά το κατά πόσον έχει πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανής αξιολόγηση, κατά πόσον έχουν εφαρμοστεί ορθά τα κριτήρια ταξινόμησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, κατά πόσον έχουν χρησιμοποιηθεί ορθά τα σχετικά έγγραφα καθοδήγησης και αν έχουν εφαρμοστεί ορθά τα κριτήρια έγκρισης και η αρχή της προφύλαξης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού, ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, εφόσον εφαρμόζεται σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, πρέπει, μεταξύ άλλων, να μην έχει άμεσες ή καθυστερημένες επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων, και δεν πρέπει να έχει μη αποδεκτές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού κατέδειξε ότι δεν επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος και ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του κανονισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμοστεί πλήρως ο κανονισμός σε όλα τα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των εθνικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στις διαδικασίες έγκρισης και αδειοδότησης συχνά καθυστερεί· λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης είναι σε ορισμένες περιπτώσεις υποστελεχωμένες και υποχρηματοδοτούμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, η έλλειψη πόρων δημιουργεί τον κίνδυνο να επηρεάσει την ποιότητα των αξιολογήσεων, τόσο για τις δραστικές ουσίες όσο και για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της αξιολόγησης κινδύνου αποτελεί τη βάση για την εμπιστοσύνη στον κανονισμό και στην ενωσιακή νομοθεσία περί τροφίμων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, διαπιστώθηκε έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ξεκινώντας από την έλλειψη πρόσβασης του κοινού σε πλήρεις μελέτες και ανεπεξέργαστα δεδομένα και φτάνοντας έως το στάδιο διαχείρισης κινδύνου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών της ΕΕ, είναι σημαντικό δικαίωμα, οι εξαιρέσεις στο οποίο πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά· επισημαίνει τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η διαφάνεια και η πρόσβαση στα έγγραφα συμβάλλουν στην ενίσχυση της νομιμότητας των οργανισμών της ΕΕ στα μάτια των πολιτών και στη διασφάλιση ότι οι οργανισμοί της ΕΕ είναι πιο υπόλογοι στους πολίτες σε ένα δημοκρατικό σύστημα(26)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός αριθ. 283/2013 της Επιτροπής για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες θα πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής της 1 Μαρτίου 2013 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες(27) , παραμένει η πιο ολοκληρωμένη πηγή εγγράφων καθοδήγησης και κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές, μολονότι ορισμένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται ενδέχεται να έχουν αντικατασταθεί και θα πρέπει να επικαιροποιηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την επιστημονική αξιολόγηση δραστικών ουσιών, με τη μορφή καθοδήγησης που χρησιμοποιείται από την EFSA και τα κράτη μέλη, δεν αντικατοπτρίζουν πάντα τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι είτε δεν περιλαμβάνονται στην εκτίμηση κινδύνου ορισμένες βασικές δοκιμές είτε απουσιάζουν πρόσφατες επιστημονικές μέθοδοι (όπως στις περιπτώσεις επικαιροποιημένων οικοτοξικολογικών δοκιμών για οργανισμούς του εδάφους και εκτίμηση της περιβαλλοντικής συγκέντρωσης και των καταλοίπων σε σκόνη, άνεμο, αέρα και νερό)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις μέλισσες, που χρησιμοποίησε η EFSA στην πρόσφατη επανεξέτασή της για τρία νεονικοτινοειδή, δεν έχουν ακόμη εγκριθεί επίσημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους οργανισμούς του εδάφους, που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από την EFSA, χρονολογούνται από το 2002·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθοδήγηση μετουσιώνει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σε πρακτικά βήματα, εξηγώντας τι πρέπει να γίνει, ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές καθορίζουν τα πρωτόκολλα δοκιμών που πρέπει να ακολουθούνται για την παραγωγή δεδομένων, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι δοκιμές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία χρήση, καθώς και η προφυλακτική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όταν δεν είναι ενδεδειγμένη, προκαλούν ανησυχία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για αποξήρανση του εδάφους (δηλαδή η χορήγηση στην υφιστάμενη καλλιέργεια πριν από τη συγκομιδή, προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση και να διευκολυνθεί η συγκομιδή) δεν είναι ενδεδειγμένη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευάλωτες ομάδες δεν είναι ενδεδειγμένη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η ΕΕ χρησιμοποίησε 368 588 τόνους φυτοφαρμάκων το 2016, αντιπροσωπεύοντας το 11,8 % της παγκόσμιας κατανάλωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FAO, η χρήση φυτοφαρμάκων στην ΕΕ έχει ανοδική τάση από το 2009· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι παρατηρούνται πολύ διαφορετικές τάσεις ανάλογα με τα κράτη μέλη, από απότομη αύξηση σε ορισμένα από αυτά έως απότομη πτώση σε άλλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός όγκος των δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων που πωλήθηκαν σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,6 % από το 2011 έως το 2016·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι το 2018 έχουν εγκριθεί 493 δραστικές και βασικές ουσίες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 αναδεικνύει τις ελλείψεις των στατιστικών για τη χρήση φυτοφαρμάκων και την έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων δραστικών ουσιών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα(28), η οποία δημοσιεύθηκε από την EFSA το 2018, το 96,2 % των δειγμάτων ήταν εντός των επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία της ΕΕ ορίων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης του κοινού σχετικά με την επικινδυνότητα και τον κίνδυνο, καθώς και σχετικά με αποδεκτά και απαράδεκτα επίπεδα επικινδυνότητας και κινδύνου, καθώς και σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης με τις τιμές των ανωτάτων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) σε ολόκληρη την Ευρώπη·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις έγκρισης για προσφάτως αναπτυχθείσες δραστικές ουσίες και φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται πάντοτε από αβεβαιότητα ως προς τις επιπτώσεις υπό πραγματικές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη παρακολούθησης μετά την έγκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι λείπουν στοιχεία σχετικά με τις ακριβείς ποσότητες κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος που εφαρμόζεται, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού και τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και στο περιβάλλον·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δεδομένων αφορά τις πραγματικές επιπτώσεις δραστικών ουσιών, αντιφυτοτοξικών, συνεργιστικών και βοηθητικών και των μεταβολιτών τους, καθώς και σκευασμάτων και μειγμάτων προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επομένως, ο πλήρης αντίκτυπος των φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και στο περιβάλλον, δεν είναι επαρκώς γνωστός·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πιλοτικό έργο «Περιβαλλοντική παρακολούθηση της χρήσης φυτοφαρμάκων μέσω των μελισσών» δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, παρά την εγγραφή του στον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους του 7ου γενικού προγράμματος δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον έως το 2020 είναι οι χημικές ουσίες να παράγονται και να χρησιμοποιούνται με τρόπους που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τον πλήρη αντίκτυπο διαφόρων χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού προβλέπει ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα «δεν έχουν άμεσες ή καθυστερημένες επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία [...]· λαμβάνοντας υπόψη γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές συνέπειες, όταν είναι διαθέσιμες οι επιστημονικές μέθοδοι που γίνονται δεκτές από την Αρχή για την αξιολόγηση των εν λόγω επιπτώσεων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 προβλέπει ότι οι «γνωστές σωρευτικές και συνεργιστικές συνέπειες» πρέπει να λαμβάνονται υπόψη «όταν είναι διαθέσιμες οι μέθοδοι αξιολόγησης των συνεπειών αυτών»·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες μεθοδολογίες είναι πλέον διαθέσιμες και η EFSA αναμένεται να ολοκληρώσει, έως το τέλος του 2019, μια πιλοτική αξιολόγηση που θα εξετάζει τις σωρευτικές επιπτώσεις που έχει στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα και στον θυρεοειδή η μόλυνση των τροφίμων από φυτοφάρμακα·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται νομική υποχρέωση για τη δοκιμή δραστικών ουσιών σε σχέση με την αναπτυξιακή νευροτοξικότητα (DNT), η οποία μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε αυτισμό, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και δυσλεξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μελέτες αναπτυξιακής τοξικότητας και νευροτοξικότητας και μπορεί να οδηγήσουν σε μελέτες με ad hoc σχεδιασμό μελέτης για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η EFSA επεξεργάζεται ένα υπό εξέλιξη έργο για την ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών χωρίς τη χρήση ζώων, με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων της αναπτυξιακής νευροτοξικότητας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανησυχία ότι η εφαρμογή του κανονισμού, όσον αφορά τη χρήση ζώων στις δοκιμές εντοπισμού επικινδυνότητας και εκτίμησης κινδύνου, δεν συνάδει με την αρχή των 3R (αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση) της οδηγίας 2010/63/ΕΕ σχετικά με τα πειράματα σε ζώα, δεδομένου ότι οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και (ΕΕ) αριθ. 284/2013, καθώς και οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, δεν έχουν επικαιροποιηθεί από την εποχή της έγκρισής τους, παρά τη διαθεσιμότητα επικυρωμένων εναλλακτικών δοκιμών και τεχνολογιών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία συνεπάγεται τη χρήση ζώων και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπει κατ’ ανάγκη με ακρίβεια τις ανθρώπινες αντιδράσεις·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η επικύρωση νέων μεθοδολογιών χωρίς τη χρήση ζώων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους υποκείμενους μηχανισμούς τοξικότητας για τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων που οδηγούν σε δυσμενείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά γεωργικά προϊόντα τρίτων χωρών έχουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων και του περιβάλλοντος σε ό, τι αφορά την έγκριση και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο προστασίας της ΕΕ δεν υπονομεύεται από τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρανόμως εισαγόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα βρίσκονται σε κυκλοφορία και χρησιμοποιούνται εντός της ΕΕ, γεγονός που αποτελεί πιθανή απειλή για τη δημόσια υγεία και συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ·

Αίτηση για την έγκριση δραστικών ουσιών

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διατυπωθεί ανησυχία από αρκετούς συμφεροντούχους ως προς τη διαφάνεια και τις συγκρούσεις συμφερόντων, σε σχέση με το δικαίωμα των αιτούντων να επιλέγουν το κράτος μέλος-εισηγητή κατά την πρώτη αίτηση για έγκριση μιας δραστικής ουσίας·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει, επιπλέον, διατυπωθεί ανησυχία από αρκετούς συμφεροντούχους ως προς τη διαφάνεια και τις συγκρούσεις συμφερόντων, σε σχέση με το γεγονός ότι το κράτος μέλος-εισηγητής που έχει επιφορτιστεί από την Επιτροπή με την ευθύνη για την ανανέωση μιας έκθεσης αξιολόγησης μπορεί να είναι το ίδιο με εκείνο που εκπόνησε το αρχικό σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, ως κράτη μέλη-εισηγητές για νέες δραστικές ουσίες έχουν επιλεγεί από τους αιτούντες μόνον 11 από τα 28 κράτη μέλη, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη και τη στελέχωση·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ασχολήθηκαν με το 80 % περίπου του συνόλου των φακέλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπρέξιτ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον φόρτο εργασίας των άλλων κρατών μελών·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού, απαιτείται από τον αιτούντα να υποβάλει συνοπτικό φάκελο, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις περιλήψεις και τα αποτελέσματα δοκιμών και μελετών για κάθε σημείο των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης όλων των υποβαλλόμενων πληροφοριών·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί συμφεροντούχοι έχουν εκφράσει ανησυχία σχετικά με την προσέγγιση της αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ιδίως δε όσον αφορά το ποιος θα πρέπει να προσκομίζει τις επιστημονικές μελέτες και τα αποδεικτικά στοιχεία για την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών, ποιος θα πρέπει να παρουσιάζει την επιστημονική βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, και ποιος θα πρέπει να αξιολογεί τις μελέτες·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού απαιτεί από τον αιτούντα να προσθέσει στον φάκελο δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους σχετικά με τη δραστική ουσία και τους μεταβολίτες της·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για νέες δραστικές ουσίες κατά κανόνα είναι διαθέσιμα μόνο δεδομένα από ρυθμιστικές μελέτες που έχει εκπονήσει ο αιτών·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να βασίζεται σε όλα τα σχετικά διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους παρέχει σημαντικές πληροφορίες συμπληρωματικές στις μελέτες που βασίζονται στις ορθές εργαστηριακές πρακτικές (ΟΕΠ) και παρέχονται από τους αιτούντες, και μπορεί να περιλαμβάνει ευρήματα που προειδοποιούν τους αξιολογητές για δυσμενείς επιπτώσεις οι οποίες δεν παρατηρούνται στις συνήθεις δοκιμές·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της ΟΕΠ έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ για να διασφαλίζεται ότι μια μελέτη διενεργείται όπως προβλέπεται από μια συγκεκριμένη μέθοδο δοκιμών για την πρόληψη δόλιων πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εγκρίνει τις εν λόγω αρχές μέσω της οδηγίας 2004/10/ΕΚ, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα εργαστήρια που διενεργούν μελέτες για την ασφάλεια των χημικών προϊόντων συμμορφώνονται με τις αρχές του ΟΟΣΑ για την ΟΕΠ και με την οδηγία 2004/9/ΕΚ, η οποία προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να ορίζουν τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τις επιθεωρήσεις σχετικά με την ΟΕΠ στην επικράτειά τους·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ανέφερε η Επιτροπή το 2015, όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει τις οδηγίες για την ΟΕΠ στο εθνικό τους δίκαιο και έχουν θέσει σε εφαρμογή αποτελεσματικά εθνικά προγράμματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την ΟΕΠ·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές διασφαλίζουν ότι η έρευνα είναι αναπαραγώγιμη, συνεκτική και ομοιόμορφη και επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να αξιολογούν την ποιότητα και τη συνάφεια μιας μελέτης, να εξασφαλίζουν τη μεθοδολογική εγκυρότητα μιας μελέτης και να διευκολύνουν την αμοιβαία αποδοχή των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

Σχέδιο αξιολόγησης από το κράτος μέλος-εισηγητή

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού, «το κράτος μέλος-εισηγητής διενεργεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανή αξιολόγηση, με βάση τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις»·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι διάφορα κράτη μέλη, όταν ενεργούν ως κράτη μέλη-εισηγητές, χρησιμοποιούν διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τις παραπομπές σε περιλήψεις του αιτούντος για βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους· λαμβάνοντας υπόψη τον θεμελιώδη κανόνα σύμφωνα με τον οποίον κάθε επιστημονική εργασία θα πρέπει να επισημαίνει σαφώς τις δηλώσεις που έχουν γίνει από άλλους, με τη χρήση εισαγωγικών·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη συζήτηση σχετικά με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην έκθεση εκτίμησης κινδύνου για το glyphosate από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Εκτίμησης της Επικινδυνότητας (BfR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες από αρκετούς συμφεροντούχους ότι σημαντικά στοιχεία της αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσης για την αξιολόγηση των κινδύνων σχετικά με το glyphosate έχουν ληφθεί από την αίτηση, χωρίς να αναφέρονται σαφώς ως παραπομπές·

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τα σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης και την ταξινόμηση των δραστικών ουσιών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του συστήματος έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη του κοινού στην EFSA, η οποία παρέχει τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που αποτελούν τη βάση για τις αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στην EFSA αποτελεί πηγή ανησυχίας·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή τα δύο τρίτα των εθνικών εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην EFSA προέρχονται από έξι μόνον κράτη μέλη·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού, η αξιολόγηση της δραστικής ουσίας πρέπει καταρχάς να καθορίζει εάν πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στα σημεία 3.6.2 έως 3.6.4 και 3.7 του παραρτήματος ΙΙ (= «κριτήρια αποκλεισμού»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από αυτά τα κριτήρια αποκλεισμού αφορά την ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου (κατηγορία 1A ή 1B) σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) ταξινόμησε το glyphosate ως πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο (ομάδα 2Α) σύμφωνα με την ονοματολογία του (ισοδύναμη με την κατηγορία 1B στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξέτασαν τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του IARC, η EFSA και ο ECHA, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την παροχή των επιστημονικών αξιολογήσεων που αποτελούν τη βάση των αποφάσεων της ΕΕ για τη διαχείριση του κινδύνου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν δικαιολογούταν η ταξινόμηση της ουσίας ως καρκινογόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ο IARC βάσισε το συμπέρασμά του σε δημοσιευμένη βιβλιογραφία, σύμφωνα με τις αρχές εργασίας του, η EFSA και ο ECHA χρησιμοποίησαν επιπλέον ως βάση της αξιολόγησής τους μη δημοσιευμένες μελέτες που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού, ενώ επίσης είχαν πρόσβαση στα σχετικά ανεπεξέργαστα δεδομένα·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές άλλες αρμόδιες αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των ΗΠΑ, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας, ολοκλήρωσαν στη συνέχεια νέες αξιολογήσεις του glyphosate και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ουσία δεν είναι καρκινογόνος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το glyphosate βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, το σχέδιο εκτίμησης οικολογικού κινδύνου της οποίας αναφέρει σαφώς ότι υπάρχει δυναμικό για επιπτώσεις σε πτηνά, θηλαστικά και χερσαία και υδρόβια φυτά·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως φαίνεται από σύγκριση που πραγματοποίησε η EFSA το 2017 για 54 φυτοφάρμακα που είχαν αξιολογηθεί στο πλαίσιο των συστημάτων τόσο της ΕΕ όσο και του IARC, σε 14 περιπτώσεις η ταξινόμηση της ΕΕ ήταν πιο συντηρητική (και ως εκ τούτου αυστηρότερη) από εκείνη του IARC, σε 11 περιπτώσεις (glyphosate και 10 άλλες δραστικές ουσίες) λιγότερο αυστηρή και σε 29 περιπτώσεις ήταν ισοδύναμη·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράστηκαν και εξακολουθούν να εκφράζονται ανησυχίες από αρκετούς συμφεροντούχους σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις της EFSA και του ECHA όσον αφορά τα συμπεράσματά τους υπέρ της μη ταξινόμησης του glyphosate ως καρκινογόνου ουσίας·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να διευθετηθεί αυτό το αμφιλεγόμενο σημείο στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2017, η Επιτροπή χαρακτήρισε παραδεκτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Η απαγόρευση της γλυφοσάτης και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από ένα εκατομμύριο πολιτών ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη τη θέσπιση απαγόρευσης του glyphosate, να μεταρρυθμίσει τη διαδικασία έγκρισης για τα φυτοφάρμακα και να θέσει υποχρεωτικούς στόχους μείωσης σε επίπεδο ΕΕ για τη χρήση φυτοφαρμάκων·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα λεγόμενα έγγραφα της Monsanto και η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Καλιφόρνιας στην υπόθεση Dewayne Johnson κατά Monsanto (υπόθεση αριθ. CGC-16-550128) και η επακόλουθη έφεση έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία και τις συγκρούσεις συμφερόντων στη διαδικασία αξιολόγησης του glyphosate·

Έγκριση δραστικών ουσιών από την Επιτροπή

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός ορίζει εξάμηνη προθεσμία για την Επιτροπή, από τα συμπεράσματα της EFSA έως την παρουσίαση σχεδίου κανονισμού·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την ανανέωση της έγκρισης του glyphosate δεν περιείχε νομικά δεσμευτικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει ειδική σύσταση στους όρους έγκρισης, σύμφωνα με την οποία ότι τα κράτη μέλη, κατά τη χορήγηση αδειών για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν glyphosate, θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο για τα χερσαία σπονδυλωτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διαπιστωθεί, για σχεδόν όλες τις χρήσεις του glyphosate, υψηλός μακροπρόθεσμος κίνδυνος για χερσαία σπονδυλωτά τα οποία δεν αποτελούν στόχο, συμπεριλαμβανομένων θηλαστικών και πτηνών·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το glyphosate προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη και είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις·

ΞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές υπό ποιες προϋποθέσεις η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θεωρούν ότι ένας κίνδυνος είναι μη αποδεκτός για το περιβάλλον·

ΞΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλεί ανησυχία το γεγονός πως η Επιτροπή, με την υποστήριξη των κρατών μελών, εγκρίνει δραστικές ουσίες οι οποίες σύμφωνα με την EFSA ενέχουν μεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού, ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν πρέπει να έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον·

ΞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στην απόφασή της στην υπόθεση 12/2013/MDC της 18ης Φεβρουαρίου 2016, δήλωσε ότι η υποβολή επιβεβαιωτικών πληροφοριών δεν θα πρέπει να αφορά απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που ίσχυαν κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα επαρκή έγγραφα καθοδήγησης·

ΞΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα επιβεβαιωτικού χαρακτήρα σε γενικές γραμμές δεν υπόκεινται στον ίδιο επιστημονικό έλεγχο ή στην ίδια επιστημονική αξιολόγηση με τα δεδομένα που υποβλήθηκαν στην αρχική αίτηση, διότι δεν υποβάλλονται συστηματικά σε αξιολόγηση από ομοτίμους της EFSA· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στην απόφασή της του 2016, κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει εάν, από τώρα και στο εξής, όλες οι πληροφορίες επιβεβαιωτικού χαρακτήρα θα πρέπει να υπόκεινται συστηματικά σε αξιολόγηση από ομοτίμους της EFSA και κατά πόσον τα έγγραφα καθοδήγησης θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την έκθεση επακολούθησης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2018 σχετικά με δέκα δραστικές ουσίες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας του Διαμεσολαβητή, η διαδικασία επιβεβαιωτικών δεδομένων είχε το αποτέλεσμα δύο δραστικές ουσίες, haloxyfop-P και malathion, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν περιοριστεί, να παραμείνουν στην αγορά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα·

Ο.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κενά δεδομένων στην περίπτωση των βιολογικών φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου προκύπτουν κυρίως επειδή οι απαιτήσεις δεδομένων έχουν σχεδιαστεί για χημικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, είναι ακατάλληλες για βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου·

ΟΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους κινδύνους που εντοπίστηκαν από την EFSA στα συμπεράσματά της για τις δραστικές ουσίες, η Επιτροπή συχνά αφήνει στα κράτη μέλη την πρωτοβουλία έγκρισης μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου, παρά τη δυνατότητα που της παρέχει ο κανονισμός να τα επιβάλλει σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια καταδίκασε την προσέγγιση αυτή στην απόφασή της στην υπόθεση 12/2013/MDC·

ΟΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν για τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου σε σχέση με ζητήματα που αφορούν ειδικά την κατάστασή τους·

ΟΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη διαθεσιμότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο δέκα ουσίες, από τις σχεδόν 500 που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, έχουν εγκριθεί ως δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διαθεσιμότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου καθιστά δυσχερέστερη την ολοκληρωμένη εφαρμογή και ανάπτυξη της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη διαθεσιμότητας οφείλεται στη μακρά διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης και καταχώρισης·

ΟΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, προηγμένες τεχνικές, όπως η γεωργία ακριβείας και η ρομποτική, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επακριβή παρακολούθηση και εξάλειψη των ζιζανίων ή των επιβλαβών εντόμων σε πρώιμο στάδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγμένες τεχνικές εξακολουθούν να είναι λιγότερο ανεπτυγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτούν την υποστήριξη της Ένωσης και των κρατών μελών·

Έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από κράτη μέλη

ΟΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να αξιολογούνται ενδελεχώς σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις πριν από την έγκρισή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προσωπικού και/ή χρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη εξάρτηση από την αξιολόγηση που διενεργείται για την έγκριση των δραστικών ουσιών στο πλαίσιο αποφάσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

ΟΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και ιδίως οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για την εκτίμηση κινδύνου, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

ΟΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη χορήγηση έγκρισης για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να εξακολουθήσει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο για τις «ευπαθείς ομάδες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός ορίζει τις ευπαθείς ομάδες ως πρόσωπα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αξιολόγηση των οξειών και των χρόνιων επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται οι έγκυοι και οι θηλάζουσες γυναίκες, τα έμβρυα, τα βρέφη και τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι περιοχών οι οποίοι υποβάλλονται σε υψηλή έκθεση σε φυτοφάρμακα επί μακρό διάστημα·

ΟΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού, απαιτείται τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά να υπόκεινται στην ίδια διαδικασία έγκρισης με τις δραστικές ουσίες προκειμένου να περιληφθούν σε θετικό κατάλογο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει εγκρίνει ακόμη κανένα αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό·

ΟΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 27 του κανονισμού ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει στο παράρτημα III έναν αρνητικό κατάλογο των μη αποδεκτών βοηθητικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εγκρίνει τον αρνητικό κατάλογο βοηθητικών, αλλά έχει δηλώσει την πρόθεσή της να το πράξει μέχρι το τέλος του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση αυτή είναι απαράδεκτη δεδομένων των επιπτώσεων αυτών των ουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει τους δικούς τους αρνητικούς καταλόγους βοηθητικών, ελλείψει τέτοιου καταλόγου σε επίπεδο Ένωσης·

Π.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία τέτοιων καταλόγων της ΕΕ καθιστά δυσκολότερη την ενδελεχή αξιολόγηση του κινδύνου όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

ΠΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες όσον αφορά το σύστημα ζωνών και, ειδικότερα, τις καθυστερήσεις στη διαδικασία και τις συχνές πλήρεις ή εν μέρει επαναξιολογήσεις αιτήσεων στο πλαίσιο της αμοιβαίας αναγνώρισης, που προκύπτουν από τις διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις των προτύπων αξιολόγησης των κρατών μελών στην ίδια ζώνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη ήταν να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την αύξηση του καταμερισμού της εργασίας και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προθεσμίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία, και είναι σημαντική για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

ΠΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επεξεργάζεται ένα σύστημα ΤΠ, το σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS), το οποίο θα είναι προσβάσιμο στο κοινό και θα διευκολύνει το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης·

ΠΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει προς το παρόν γενική επισκόπηση όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν συστηματικά την Επιτροπή για τις αποφάσεις τους σχετικά με την έγκριση·

ΠΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής απαιτεί να εκπονηθούν μελέτες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη τοξικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 284/2013 της Επιτροπής προβλέπει επί του παρόντος τη διενέργεια τοξικολογικών μελετών σχετικά με την έκθεση των χειριστών, των παρισταμένων και των κατοίκων, καθώς και των εργαζομένων, πολλών μελετών σχετικά με τη μακροπρόθεσμη και τη χρόνια τοξικότητα για τα ζώα και για την τύχη και τη συμπεριφορά στο έδαφος, το νερό και τον αέρα, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου αποικοδόμησης στον αέρα και της μεταφοράς μέσω του αέρα, αλλά όχι σχετικά με τη μακροπρόθεσμη τοξικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

ΠΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με πιθανά υποκατάστατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος είναι να αντικατασταθούν τα προϊόντα αυτά με ασφαλέστερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και με μη χημικές μεθόδους όπως αυτές που ορίζονται στην οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(29)·

ΠΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις, έχουν σημειωθεί σημαντικές μειώσεις στη βιοποικιλότητα όσον αφορά τα πτηνά και τα έντομα, ιδίως τις μέλισσες και άλλους επικονιαστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία 27 χρόνια έχει παρατηρηθεί μείωση άνω του 75% στο σύνολο της βιομάζας ιπτάμενων εντόμων σε προστατευόμενες περιοχές(30)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατικοποίηση της γεωργίας (π.χ. χρήση φυτοφαρμάκων, όργωμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αυξημένη χρήση λιπασμάτων και συχνότητα αγρονομικών μέτρων), η οποία δεν ενσωματώθηκε στην εν λόγω ανάλυση, μπορεί να αποτελεί μια εύλογη αιτία του φαινομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατικοποίηση της γεωργίας έχει συνδεθεί με συνολική μείωση της βιοποικιλότητας σε φυτά, έντομα, πτηνά και άλλα είδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοποικιλότητα και τα εύρωστα οικοσυστήματα έχουν θεμελιώδη σημασία, ιδίως των μελισσών και άλλων εντόμων επικονίασης, ώστε να εξασφαλιστεί ένας υγιής και βιώσιμος γεωργικός τομέας·

ΠΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση όλων των χρήσεων τριών νεονικοτονοειδών (ιμιδακλοπρίδη, κλοθειανιδίνη και θειαμεξοθάμη) σε εξωτερικούς χώρους είναι ευπρόσδεκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαγορεύσεις αυτές δεν θα πρέπει να υπονομεύονται από αδικαιολόγητες παρεκκλίσεις του άρθρου 53·

ΠΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα συστημικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο, μεταξύ άλλων και για την επεξεργασία σπόρων, εάν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

ΠΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση και οι διαπιστωμένες περιπτώσεις αδειών έκτακτης ανάγκης που χορηγούνται βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού αυξάνονται στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 53 πολύ συχνότερα από άλλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αξιολόγηση, από την EFSA, των αδειών έκτακτης ανάγκης για τρία νεονικοτινοειδή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εν λόγω εγκρίσεις ήταν σύμφωνες με τις διατάξεις που ορίζονται στη νομοθεσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι όροι αυτοί δεν πληρούνταν·

Ϟ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες έγκρισης θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε αυξανόμενη χρήση των αδειών έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγή σε παρεκκλίσεις του άρθρου 53 για χρήσεις ήσσονος σημασίας για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων, με εξαίρεση τις πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δεν είναι βιώσιμη ή ενδεδειγμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA πρέπει να διερευνήσει τις επιπτώσεις της υποκατάστασης, καθώς και τη διαθεσιμότητα μη χημικών μεθόδων·

ϞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για ήσσονος σημασίας χρήσεις, δεδομένου ότι επί του παρόντος παρέχονται ελάχιστα οικονομικά κίνητρα στις εταιρείες για να αναπτύξουν τέτοιου είδους προϊόντα·

ϞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή έχει αξιοποιήσει μόνο μία φορά τη δυνατότητα να ζητήσει τη γνώμη της EFSA σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  θεωρεί ότι, παρόλο που η ΕΕ διαθέτει ένα από τα αυστηρότερα συστήματα στον κόσμο, πρέπει να βελτιωθεί τόσο ο κανονισμός καθαυτός όσο και η εφαρμογή του προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την συνεχιζόμενη αξιολόγηση REFIT της Επιτροπής για τον κανονισμό·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανής αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους και κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη για την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να διασφαλίσουν την ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανή αξιολόγηση στο φως των τρεχουσών επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη και ενιαία εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού βάσει επικινδυνότητας για δραστικές ουσίες που είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ή που έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ρόλου τους ως διαχειριστών κινδύνου να εφαρμόζουν δεόντως την αρχή της προφύλαξης όταν, κατόπιν αξιολόγησης των διαθέσιμων πληροφοριών, εντοπίζεται η πιθανότητα βλαβερών συνεπειών για την υγεία αλλά εξακολουθεί να υφίσταται επιστημονική αβεβαιότητα, μέσω της θέσπισης των προσωρινών μέτρων διαχείρισης του κινδύνου τα οποία είναι αναγκαία για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

7.  καλεί την Επιτροπή να κοινοποιεί συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη η εν λόγω αρχή και πώς ελήφθη η απόφαση για τη διαχείριση του κινδύνου·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη διεξαγωγή ευρύτερης συζήτησης στην κοινωνία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα σε επίπεδο ΕΕ για την παραγωγή τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· πιστεύει ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων για τους καταναλωτές, το δίκαιο εισόδημα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής, την κλιματική αλλαγή, καθώς και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους και τα οφέλη για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και το περιβάλλον που συνδέονται με διάφορα σενάρια για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και ενός σεναρίου μη χρήσης·

9.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του συστήματος της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ευρεία χρήση και την προφυλακτική χρήση όταν δεν ενδείκνυνται, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των επιπτώσεών τους στην υγεία του ανθρώπου, στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον, καθώς και στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στον οργανισμό-στόχο·

10.  τονίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, δεδομένης της σύνδεσής της με το σύστημα αδειοδότησης, και ιδίως των διατάξεων που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την κατάλληλη κατάρτιση των γεωργών σε αυτό· επισημαίνει ότι μπορεί να γίνει παραπομπή στις εν εξελίξει εργασίες του Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού για περισσότερες λεπτομέρειες·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν συνέπεια μεταξύ της έγκρισης των δραστικών ουσιών και της αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του σκοπού της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην εγκρίνουν πλέον δραστικές ουσίες ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα για αποξήρανση·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πάψουν να επιτρέπουν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει στον κανονισμό ειδικά μέτρα για την πραγματική προστασία των ευάλωτων ομάδων και τούτο προκειμένου, χωρίς χρονοτριβές ή εξαιρέσεις, να δοθεί τέρμα στη χρήση φυτοφαρμάκων σε μεγάλες αποστάσεις πλησίον σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, χώρων παιχνιδιού, νοσοκομείων, μαιευτηρίων και γηροκομείων·

15.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα στατιστικά στοιχεία για τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων διατίθενται στο κοινό ανά δραστική ουσία και ανά κράτος μέλος και ότι οι στατιστικές για τη χρήση των φυτοφαρμάκων βελτιώνονται περαιτέρω ώστε να παρέχουν πλήρεις πληροφορίες για την εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου, καθώς και για τη συγκριτική αξιολόγηση βάσει του κανονισμού·

16.  ζητεί τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος επαγρύπνησης μετά τη διάθεση στην αγορά, για τη συστηματική παρακολούθηση των πραγματικών επιπτώσεων της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων καθώς και στο περιβάλλον συνολικά, και μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι η επαγρύπνηση για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μετά τη διάθεση στην αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική συλλογή δεδομένων και την επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να είναι διαφανής και προσβάσιμη στο κοινό· καλεί την EFSA και τον ECHA να αναπτύξουν εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική επαγρύπνηση μετά τη διάθεση στην αγορά στον εν λόγω τομέα·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια τυποποιημένη πλατφόρμα ΤΠ ή βάση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά και θεωρεί ότι τα δεδομένα παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά και άλλα διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διαδικασία έγκρισης·

18.  καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει την υλοποίηση του πιλοτικού έργου «Περιβαλλοντική παρακολούθηση της χρήσης φυτοφαρμάκων μέσω των μελισσών», το οποίο θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε επίπεδο αίτησης και έγκρισης φυτοφαρμάκων·

19.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει επιδημιολογική μελέτη σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ανθρώπινη υγεία·

20.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω και να θέσει σε εφαρμογή προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των συνδυαστικών επιδράσεων των χημικών ουσιών με την προώθηση της ολοκληρωμένης και συντονισμένης αξιολόγησης σε όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εν εξελίξει έργο της EFSA για τη μοντελοποίηση των επιπτώσεων της αναπτυξιακής νευροτοξικότητας (DNT), αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό έως ότου υπάρξει νομική απαίτηση για αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και άλλων συστατικών των φυτοφαρμάκων όσον αφορά επιπτώσεις αναπτυξιακής νευροτοξικότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης· καλεί , ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιλογές για να διασφαλιστεί ότι οι δραστικές ουσίες και τα άλλα συστατικά μέρη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα αξιολογούνται για τις επιπτώσεις DNT, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη αξιόπιστες, εστιασμένες στον άνθρωπο και χωρίς τη συμμετοχή ζώων μηχανιστικές μεθόδους για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας DNT·

22.  θεωρεί κεφαλαιώδες να συνεχίσουν να αναπτύσσονται στην Ένωση η έρευνα και η καινοτομία και, ως εκ τούτου, ζητεί από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και από τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να προωθηθεί:

   α) η ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων, στο περιβάλλον και στη γεωργική παραγωγή·
   β) η έρευνα για εναλλακτικές λύσεις σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων μη χημικών μεθόδων, και φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου, με σκοπό την παρουσίαση νέων λύσεων για τη βιώσιμη γεωργία στους γεωργούς, και η σε έρευνα αγροοικολογικές τεχνικές καλλιέργειας και τεχνικές ακριβείας με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εξωτερικών εισροών και τη βελτιστοποίηση του ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών με στοχευμένο και βιώσιμο τρόπο·

23.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σημασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και την έρευνα προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερα και ασφαλέστερα προϊόντα και εναλλακτικές λύσεις για την προστασία των φυτών·

24.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματική φυτοπροστασία είναι απαραίτητη για να μπορούν οι γεωργοί να αποτρέπουν φυσικώς απαντώμενους τροφιμογενείς μολυσματικούς παράγοντες, όπως οι καρκινογόνες μυκοτοξίνες, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων μας

25.  επισημαίνει ότι οι καλλιέργειες και οι εδαφοκλιματικές συνθήκες των κρατών μελών, και ιδίως των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ ποικίλες και ειδικές· ζητεί να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία αυτή στις διαδικασίες έγκρισης·

26.  καλεί την EFSA και την Επιτροπή να βελτιώσουν την ενημέρωση όσον αφορά τους κινδύνους, με στόχο να πληροφορείται το κοινό με ενδεδειγμένο, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι γνώσεις του κοινού σχετικά με την επικινδυνότητα και τον κίνδυνο, καθώς και σχετικά με αποδεκτά και απαράδεκτα επίπεδα επικινδυνότητας και κινδύνου, να αυξηθεί η επίγνωση καθώς και σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης με τις τιμές ΑΟΚ σε ολόκληρη την Ευρώπη και να ενημερωθούν οι χρήστες για πιθανά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου·

27.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή της αρχής των 3R·

28.  ζητεί την εφαρμογή δοκιμών και τεχνολογιών χωρίς ζώα κατά τη δοκιμή δραστικών ουσιών, αντιφυτοτοξικών, συνεργιστικών, άλλων βοηθητικών και συνθέσεων προϊόντων, καθώς και την αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων των μειγμάτων δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπου υπάρχουν τέτοιες δοκιμές και τεχνολογίες·

29.  ζητεί να επικαιροποιούνται οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και (ΕΕ) αριθ. 284/2013 οποτεδήποτε είναι διαθέσιμες επικυρωμένες εναλλακτικές δοκιμές και τεχνολογίες·

30.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά νέες μεθόδους προσέγγισης στη ρυθμιστική επιστήμη, προκειμένου να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα των ρυθμιστικών δοκιμών και να αντικατασταθεί η χρήση ζώων·

31.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο να απαιτείται η υποβολή σχετικών δεδομένων που αφορούν τον άνθρωπο, για παράδειγμα δεδομένα που προκύπτουν στη διάρκεια κλινικών δοκιμών πραγματοποιούμενων κατά τη δοκιμή ιατρικών προϊόντων, στη βάση δεδομένων ανοικτής πρόσβασης που προβλέπεται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ECHA/EFSA, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται δεδομένα που αφορούν τον άνθρωπο για την επικύρωση υπό ανάπτυξη μεθοδολογιών που δεν χρησιμοποιούν ζώα·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικούς ελέγχους των γεωργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και ίσων όρων ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή παραγωγή τροφίμων·

33.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να σταματήσει το εμπόριο παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δεδομένου ότι αυτά τα προϊόντα υπονομεύουν τους στόχους της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα αυτό·

Αίτηση για την έγκριση δραστικών ουσιών

34.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να εγκρίνει πρόγραμμα εργασίας όσον αφορά τον ορισμό του κράτους μέλους-εισηγητή για τις αιτήσεις έγκρισης, με βάση κριτήρια για μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανή αξιολόγηση: εμπειρογνωσία, πόροι, απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, καταλληλότητα για το προϊόν, τεχνική ικανότητα και ικανότητα να επιτευχθούν επιστημονικά άρτια και αξιόπιστα αποτελέσματα στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με μια συνολική διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους και διαβούλευση με συμφεροντούχους, σε γραμμές παρόμοιες με εκείνες του συστήματος επανέγκρισης δραστικών ουσιών·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθέσει την αξιολόγηση των αιτήσεων ανανέωσης σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο που ήταν υπεύθυνο για την/τις προηγούμενη/ες αξιολόγηση/αξιολογήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να εξασφαλιστεί το απαραίτητο επίπεδο εμπειρογνωσίας και πόρων·

36.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κράτη μέλη-εισηγητές γίνονται μόνον κράτη μέλη που μπορούν να εγγυηθούν υψηλή ποιότητα αξιολόγησης και που διαθέτουν αποτελεσματικές διαδικασίες για την αξιολόγηση των συγκρούσεων συμφερόντων·

37.  ζητεί από την Επιτροπή, με τη στήριξη της EFSA, να προβεί σε αξιολόγηση των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς που συνδέονται με τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους-εισηγητή, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης για το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης του κράτους μέλους-εισηγητή·

38.  καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να διενεργούν με υπευθυνότητα τον έλεγχο των πιστοποιημένων, σύμφωνα με τα πρότυπα ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ), εργαστηρίων και καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα επαλήθευσης για τους ελέγχους των κρατών μελών για τους οποίους είναι επικεφαλής η ίδια·

39.  σημειώνει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της εκτίμησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ και κατά συνέπεια χαιρετίζει αυτή την ευκαιρία να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση ως προς το θέμα αυτό·

40.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να απαιτείται από τους αιτούντες να καταχωρίζουν όλες τις ρυθμιστικές μελέτες που πρόκειται να διενεργηθούν σε δημόσιο μητρώο και να προβλεφθεί περίοδος υποβολής παρατηρήσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμφεροντούχοι θα μπορούν να παρέχουν υφιστάμενα δεδομένα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές πληροφορίες· τονίζει ότι οι διατάξεις σχετικά με το δημόσιο μητρώο περιλαμβάνουν επίσης την καταχώριση από το πιστοποιημένο εργαστήριο των ημερομηνιών έναρξης και ολοκλήρωσης της μελέτης, και τη δημοσίευση των δεδομένων ελέγχου, που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε μητρώο ιστορικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας των δοκιμών που θα εκτελεσθούν, με παράλληλο σεβασμό της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· θεωρεί ότι μόνον ρυθμιστικές μελέτες που έχουν καταχωριστεί μπορούν να υποβάλλονται μαζί με μια αίτηση·

41.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να απαιτείται από τους αιτούντες να παρέχουν όλες τις μελέτες στο κράτος μέλος-εισηγητή, συμπεριλαμβανομένων των ανεπεξέργαστων δεδομένων, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

42.  ζητεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στις παραπάνω μελέτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποστηρικτικών δεδομένων και των πληροφοριών που αφορούν τις αιτήσεις έγκρισης, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και στο σύνολό τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, και έτσι να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου, με παράλληλη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζοντας ότι αυτοί που έχουν ζητήσει τις μελέτες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς, ούτως ώστε να προστατεύονται τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να μην απαιτείται πλέον από τον αιτούντα να παρέχει δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους σχετικά με τη δραστική ουσία και τα συναφή σκευάσματα, και αντί γι’ αυτό να αναθέσει το εν λόγω καθήκον στο κράτος μέλος εισηγητή, με επικούρηση από την EFSA·

44.  τονίζει ότι στην αξιολόγηση θα πρέπει η δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, όπου είναι διαθέσιμη, να έχει ισοδύναμη βαρύτητα με τις μελέτες που βασίζονται στην ΟΕΠ· θεωρεί ότι και τα δύο αυτά είναι εξίσου έγκυρα ως συνεισφορές στην αξιολόγηση και ότι πρέπει να σταθμίζονται σύμφωνα με τη σχετική ποιότητα των μελετών και τη συνάφειά τους με την υπό εξέταση αίτηση·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να μην απαιτείται πλέον από τον αιτούντα να αξιολογεί τα παρεχόμενα δεδομένα ως μέρος της αίτησης, αλλά να ανατίθεται το εν λόγω καθήκον στα κράτη μέλη-εισηγητές·

46.  ζητεί ανεξάρτητη επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κανόνων όσον αφορά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές μελέτες·

Σχέδιο αξιολόγησης από το κράτος μέλος-εισηγητή

47.  επιμένει ότι το κράτος μέλος-εισηγητής πρέπει να εφαρμόζει αυστηρά το άρθρο 9 του κανονισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αιτήσεις είναι πλήρεις προτού κριθούν παραδεκτές·

48.  τονίζει ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδελεχή αξιολόγηση των ανεπεξέργαστων δεδομένων, καθώς και των δεδομένων σχετικά με την τελική σύνθεση των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο συγκεκριμένο στάδιο αξιολόγησης· καλεί το κράτος μέλος-εισηγητή να καταδείξει με σαφήνεια στο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης ότι όλες οι μελέτες έχουν ελεγχθεί δεόντως όσον αφορά τη συνάφειά τους, την επιστημονική ποιότητα και την εγκυρότητά τους, και, εάν είναι αναγκαίο, να συμπεριληφθούν περαιτέρω μελέτες που θεωρήθηκαν μη συναφείς από τον αιτούντα· επισημαίνει ότι η απόρριψη δεδομένων που αφορούν αρνητικές επιπτώσεις θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, για παράδειγμα στην ορθή εφαρμογή των σχετικών εγγράφων καθοδήγησης του ΟΟΣΑ·

49.  καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια δραστική ουσία αξιολογείται με βάση τις πιο συχνές χρήσεις, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σκευάσματα, τη δοσολογία τους και τα σχετικά σενάρια έκθεσης·

50.  ζητεί όλες οι αξιολογήσεις να βασίζονται σε συστηματική επανεξέταση όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και στην πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση του «βάρους της απόδειξης»·

51.  συνιστά το κράτος μέλος-εισηγητής να περιορίσει την αναπαραγωγή παραγράφων στο ελάχιστο και μόνο σε δικαιολογημένες και δεόντως αναφερθείσες περιπτώσεις· επιμένει ότι, εφόσον η αξιολόγηση γίνεται από τον αιτούντα, εάν λαμβάνονται αποσπάσματα από τον φάκελο της αίτησης θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της αξιολόγησης της αρχής και της αξιολόγησης του αιτούντος·

Γνωμοδότηση της EFSA σχετικά με τα σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης και την ταξινόμηση των δραστικών ουσιών από τον ECHA

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στην αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνονται βασικές δοκιμές (π.χ. επικαιροποιημένες οικοτοξικολογικές δοκιμές για οργανισμούς του εδάφους και εκτίμηση της περιβαλλοντικής συγκέντρωσης και των καταλοίπων σε σκόνη, άνεμο, αέρα και νερό, και δοκιμές για τις μακροπρόθεσμες τοξικές επιδράσεις των ουσιών, ιδίως για ευπαθείς ομάδες) και επικαιροποιημένες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στις μεθόδους·

53.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει δεόντως την οικεία ανασκόπηση όσον αφορά τα επικαιροποιημένα έγγραφα καθοδήγησης και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές·

54.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει και να ενισχύσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εναρμόνισης όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και τις μεθοδολογίες, ιδίως στον τομέα των εγγράφων καθοδήγησης για την οικοτοξικολογία και την περιβαλλοντική τύχη και συμπεριφορά·

55.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει ανώτατα όρια καταλοίπων για τα εδάφη και τα επιφανειακά ύδατα, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά·

56.  ζητεί να εξασφαλιστεί ταχύτερη και αποτελεσματικότερη θέσπιση των ΑΟΚ για τρόφιμα και ζωοτροφές, καθώς και μεγαλύτερη συνέπεια, μέσω της τυποποίησης των περιόδων αξιολόγησης μεταξύ των ΑΟΚ και της έγκρισης ή της ανανέωσης της έγκρισης·

57.  ζητεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά να χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ακρίβειας των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων (PEC) στα περιβαλλοντικά μοντέλα τύχης·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 284/2013 της Επιτροπής, ώστε να συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων σχετικά με τη μακροπρόθεσμη τοξικότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και τις περαιτέρω οδούς έκθεσης, κυρίως μέσω της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο και το νερό, με τη χρήση επικαιροποιημένης μοντελοποίησης·

59.  καλεί την EFSA να επικαιροποιεί τακτικά τα έγγραφα καθοδήγησής της σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε όλους τους σχετικούς τομείς, με σκοπό την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των επιπέδων καταλοίπων δραστικών ουσιών, μειγμάτων και συνθέσεων στα επιφανειακά ύδατα, στο έδαφος, στον άνεμο και τη σκόνη·

60.  θεωρεί ότι τα έγγραφα καθοδήγησης θα πρέπει να παρέχουν επαρκώς σαφείς κατευθύνσεις για τους εκτιμητές επικινδυνότητας ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας αξιολόγηση και να διασφαλίζεται η προβλεψιμότητα και η συνέπεια για τους αιτούντες·

61.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών (επιτροπή PAFF), να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση κάθε εκκρεμούσα κατευθυντήρια γραμμή, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις μέλισσες που χρησιμοποίησε η EFSA στην πρόσφατη επανεξέτασή της για τρία νεονικοτινοειδή·

62.  καλεί την EFSA να επικαιροποιήσει περαιτέρω τις κατευθυντήριες γραμμές για τις μέλισσες, ανεξάρτητα από την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών που εκκρεμούν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη άλλα είδη επικονιαστών καθώς και οι επιπτώσεις των μειγμάτων και η τεχνική εφικτότητα·

63.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δοκιμαστική αξιολόγηση σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις και ζητεί την ολοκλήρωσή της έως το τέλος του 2018, όπως έχει προγραμματιστεί, και την ταχεία υλοποίηση, στη συνέχεια, των εκτιμήσεων σωρευτικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης· ζητεί να τεθεί ως προτεραιότητα και να επισπευστεί η έρευνα σε σχέση με τις άλλες οδούς έκθεσης, εκτός από το νευρικό σύστημα και τον θυρεοειδή·

64.  καλεί την EFSA, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν έναν επιπλέον συντελεστή ασφαλείας κατά τον υπολογισμό των «ασφαλών» δόσεων έκθεσης, με στόχο την αντιμετώπιση πιθανής τοξικότητας μειγμάτων σε περιπτώσεις εμμένουσας υψηλής αβεβαιότητας, η οποία δεν θα μπορούσε να μειωθεί με πρόσθετες δοκιμές μειγμάτων·

65.  καλεί την EFSA και τον ECHA να ενισχύσουν την ευχέρεια χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστοτόπους τους και να διευκολύνουν την εξόρυξη δεδομένων·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι εκπροσωπούνται δεόντως στην EFSA με ανεξάρτητους εθνικούς εμπειρογνώμονες· συνιστά στα κράτη μέλη να συνεργάζονται εποικοδομητικά με την EFSA·

67.  συνιστά να διασφαλιστούν οι επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες με τη στήριξη, επέκταση και ενίσχυση του δικτύου εμπειρογνωμόνων των οργανισμών της ΕΕ, φορέων των κρατών μελών, ινστιτούτων και πανεπιστημιακών ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στις εκτιμήσεις κινδύνου·

68.  συνιστά περαιτέρω τη συνεργασία σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα με διεθνείς εμπειρογνώμονες, για τη στήριξη της επιστημονικής συζήτησης και της συμβολής με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας του συστήματος αξιολόγησης από ομοτίμους, που οδηγεί σε περισσότερο αναγνωρισμένα διεθνώς αποτελέσματα υψηλής ποιότητας·

69.  συνιστά στην EFSA να δημοσιεύει τις γνωμοδοτήσεις της σε επιστημονικά περιοδικά αξιολογούμενα από ομοτίμους, προκειμένου να εντείνει τις εποικοδομητικές συζητήσεις και να δώσει κίνητρα και να ενθαρρύνει περισσότερους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλους επιστήμονες να συμμετέχουν στο έργο της·

70.  ζητεί να χορηγηθούν στην EFSA και στον ECHA επαρκείς πόροι ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο ανεξάρτητο, αντικειμενικό και διαφανή, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, και επίσης ενόψει του επιπρόσθετου φόρτου εργασίας που αναμένεται για τους εν λόγω οργανισμούς·

71.  υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία του συστήματος έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη του κοινού στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια στη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης είναι σημαντική για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού· χαιρετίζει περαιτέρω τις συνεχείς προσπάθειες της EFSA για τη βελτίωση του συστήματος, και την πιο πρόσφατη επικαιροποίηση της πολιτικής της στον τομέα της ανεξαρτησίας, του Ιουνίου 2017, με στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και τη διαχείριση δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων·

72.  καλεί την EFSA να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση θα προβαίνουν σε προσβάσιμη από το κοινό δήλωση συμφερόντων και θα αποκλείεται η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται σε συγκρούσεις συμφερόντων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης από ομοτίμους·

73.  προτείνει την ίδρυση μιας ανεξάρτητης επιτροπής παρακολούθησης στο πλαίσιο της EFSA, επιφορτισμένης με την ανάλυση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων·

74.  ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ανάλυσης μετά τη διάθεση στην αγορά και σε κλίμακα τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα εδάφη και στη σκόνη, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να κοινοποιούνται στην EFSA·

75.  καλεί την EFSA να διασφαλίσει ότι διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωσία για να αξιολογεί πλήρως τη διαθεσιμότητα και την εφαρμοσιμότητα των μη χημικών μεθόδων·

76.  ζητεί ο μηχανισμός επιστημονικών συμβουλών της Επιτροπής να ενεργεί κατόπιν αιτήματος ως διαμεσολαβητής σε επιστημονικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τις δραστικές ουσίες·

77.  ζητεί ο μηχανισμός επιστημονικών συμβουλών να δρομολογήσει συστηματική επανεξέταση όλων των διαθέσιμων μελετών σχετικά με την καρκινογόνο δράση του glyphosate και των σκευασμάτων με βάση το glyphosate, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον θα ήταν δικαιολογημένο να επανεξεταστεί η έγκριση του glyphosate σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού·

Έγκριση δραστικών ουσιών από την Επιτροπή

78.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών μελών πριν και μετά την αξιολόγηση από ομοτίμους από την EFSA, και ιδίως τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των ουσιών που πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού, και καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις προθεσμίες που ορίζει ο κανονισμός·

79.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί πολιτική λογοδοσία για την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων με χρήση της διαδικασίας της επιτροπολογίας· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας στην επιτροπή PAFF· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνολική διαφάνεια των διαδικασιών, μεταξύ άλλων παρέχοντας λεπτομερή πρακτικά για τις συζητήσεις σχετικά με την επιτροπολογία και τις αντίστοιχες θέσεις, ιδίως δε εξηγώντας και αιτιολογώντας τις αποφάσεις της επιτροπής PAFF και επίσης δημοσιοποιώντας τις ψήφους των κρατών μελών·

80.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτική ανεξαρτησίας και να διασφαλίσουν ότι τα μέλη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών δεν εμπλέκονται σε συγκρούσεις συμφερόντων·

81.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρά το άρθρο 4 του κανονισμού και να εγκρίνουν σαφή επιστημονικά κριτήρια για το τι συνιστά απαράδεκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική έκθεση (οξεία και χρόνια) σε πολλαπλά φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

82.  καλεί την Επιτροπή να περιορίσει αυστηρά τη χρήση της διαδικασίας υποβολής επιβεβαιωτικών πληροφοριών στον σκοπό της, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 στοιχείο στ) του κανονισμού, δηλαδή όταν καθορίζονται νέες απαιτήσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή βάσει νέων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων· θεωρεί ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος πρέπει να έχει ύψιστη προτεραιότητα, ενώ ταυτόχρονα οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα για την έγκριση· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν πλήρεις φάκελοι για την έγκριση δραστικών ουσιών· εκφράζει τη λύπη του διότι η διαδικασία παρέκκλισης με επιβεβαιωτικές πληροφορίες είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν στην αγορά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο δραστικές ουσίες οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν απαγορευτεί·

83.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το σχετικό έγγραφο καθοδήγησης έτσι ώστε οι επιβεβαιωτικές πληροφορίες να υπόκεινται συστηματικά σε πλήρη αξιολόγηση από ομοτίμους της EFSA, όπως συμβαίνει με τα αρχικά δεδομένα της αίτησης·

84.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη διαδικασία έγκρισης δραστικών ουσιών δεσμευτικά από νομική άποψη μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν γνωστοί κίνδυνοι που προκαλούνται από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, στηρίζοντας παράλληλα τα κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό μέτρων μετριασμού των κινδύνων που σχετίζονται με την ειδική κατάσταση στη χώρα τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αγρονομικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην επικράτειά τους·

85.  καλεί επίσης την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων άμβλυνσης·

86.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 25 του κανονισμού, ώστε τα εν λόγω αντιφυτοτοξικά και συνεργιστικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την έγκρισή τους· τονίζει ότι οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για την έγκριση αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών θα πρέπει να είναι ίδιες με εκείνες που απαιτούνται για τις δραστικές ουσίες και ζητεί την έκδοση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού·

87.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει έως το τέλος του 2018 τον πρώτο αρνητικό κατάλογο βοηθητικών ουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού, καθώς και τα κριτήρια και μια διαδικασία για τον εντοπισμό περαιτέρω βοηθητικών· ζητεί, για τον σκοπό αυτόν, να ενσωματωθούν τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του κανονισμού REACH, του κανονισμού CLP και του κανονισμού για τα βιοκτόνα, καθώς και δεδομένα που συλλέγουν τα κράτη μέλη κατά τη διαμόρφωση του δικού τους αρνητικού καταλόγου βοηθητικών·

88.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 15 Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης και το ψήφισμά του της 13 Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, να υποβάλει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού εκτός της εν εξελίξει διαδικασίας REFIT, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια αυστηρή και υψηλής ποιότητας ταχεία διαδικασία αξιολόγησης, αδειοδότησης και καταχώρισης·

89.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια, δημιουργώντας ιστοσελίδα με το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια της έγκρισης κάθε δραστικής ουσίας, όπου θα αναφέρονται το κράτος μέλος-εισηγητής, οι αποφάσεις της EFSA και του ECHA, οι αποφάσεις της επιτροπής PAFF, η διάρκεια της άδειας και άλλες σχετικές λεπτομέρειες·

Έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από κράτη μέλη

90.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση του συστήματος ζωνών, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο θα διασφαλίζεται η ορθή και εναρμονισμένη επιστημονική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με παράλληλη διασφάλιση των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση, τους περιορισμούς ή την άρνηση χορήγησης άδειας στα προϊόντα αυτά, και να αναθεωρήσει τους περιορισμούς για την άρνηση χορήγησης άδειας·

91.  θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης είναι ζωτικής σημασίας για τον καταμερισμό του φόρτου εργασίας και τη διευκόλυνση της τήρησης των προθεσμιών· εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις από τα κράτη μέλη που εξετάζουν τις αιτήσεις αδειοδότησης και τα προβλήματα εφαρμογής που συνδέονται με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με στόχο την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ζωνών· υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή της αλληλεπικάλυψης εργασιών και στη διάθεση νέων ουσιών στους γεωργούς χωρίς περιττές καθυστερήσεις·

92.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν τις προθεσμίες για την αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις διατάξεις για την αμοιβαία αναγνώριση, όπως ορίζονται στον κανονισμό·

93.  καλεί την EFSA να καταρτίσει εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και καλεί την Επιτροπή, στη συνέχεια, να τις εγκρίνει·

94.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υποβάλλονται σε κατάλληλες αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων έκθεσης, με βάση στοιχεία που έχουν ληφθεί για το ίδιο το φυτοπροστατευτικό προϊόν, και θεωρεί ότι η παρέκταση των δεδομένων σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν θα πρέπει να γίνεται με βάση δεδομένα σχετικά με τις δραστικές ουσίες, όταν αυτό δικαιολογείται επιστημονικά και επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία του μέσω παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά·

95.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση εντός 2 ετών σχετικά με τις εθνικές πρακτικές αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

96.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βασίζεται σε κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά την πραγματική έκθεση, οξεία και χρόνια, των ευπαθών ομάδων και ζητεί να τροποποιηθεί αναλόγως η αντίστοιχη κατευθυντήρια γραμμή της EFSA·

97.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να απαιτείται από τους αιτούντες να παρέχουν όλες τις μελέτες στο κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων των ανεπεξέργαστων δεδομένων, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

98.  ζητεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στις παραπάνω μελέτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποστηρικτικών δεδομένων και των πληροφοριών που αφορούν τις αιτήσεις έγκρισης, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και στο σύνολό τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, και έτσι να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου, με παράλληλη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζοντας ότι αυτοί που έχουν ζητήσει τις μελέτες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς, ούτως ώστε να προστατεύονται τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

99.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να καταστεί η EFSA υπεύθυνη για την αξιολόγηση κινδύνου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα φρονεί ότι η καθαυτό λήψη της απόφασης σχετικά με την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να διενεργείται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας·

100.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα μέσω καλύτερου συντονισμού στις ζώνες και σε διαζωνικό επίπεδο, ούτως ώστε να βελτιωθεί ο καταμερισμός του φόρτου εργασίας και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι πόροι κάθε κράτους μέλους, και να χορηγούνται παρεκκλίσεις δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού μόνο όταν τηρούνται αυστηρά οι υφιστάμενες απαιτήσεις·

101.  θεωρεί ότι το σύστημα της διαζωνικής αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να βελτιωθεί·

102.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τις διαδικασίες έγκρισης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να περιορίσουν τις παρεκκλίσεις και τις παρατάσεις που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού στις πραγματικά επείγουσες καταστάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρά το άρθρο 53 του κανονισμού, να αποδέχονται και να εξετάζουν μόνον ολοκληρωμένες αιτήσεις παρέκκλισης και να υποβάλλουν ολοκληρωμένες κοινοποιήσεις παρέκκλισης στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη·

103.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα ελέγχου της σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφοι 2 και 3, προκειμένου να περιοριστούν οι παρεκκλίσεις και οι παρατάσεις που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 53 σε δικαιολογημένες επείγουσες καταστάσεις·

104.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δημόσια διαβούλευση με τους οικείους συμφεροντούχους θα πραγματοποιείται πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρου 53, χωρίς να προκαλούνται περιττές καθυστερήσεις στη χορήγηση αδειών έκτακτης ανάγκης και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερώνονται εγκαίρως για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας έκτακτης ανάγκης·

105.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν τα συμπληρωμένα έντυπα αίτησης που λαμβάνουν στις περιπτώσεις όπου ζητείται άδεια έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 53, είτε η άδεια χορηγείται είτε όχι·

106.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μεθόδους για τον καθορισμό του κατά πόσον ορισμένες παρεκκλίσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται ή όχι, ιδίως όσον αφορά την «αμελητέα έκθεση» ή τον «σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των φυτών»·

107.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνουν την Επιτροπή και την κοινή γνώμη σχετικά με την έγκριση και την απόσυρση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και για τα μέτρα άμβλυνσης, προκειμένου να διασφαλίζεται μια επισκόπηση σε επίπεδο ΕΕ των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και της διαχείρισης κινδύνου που σχετίζεται με αυτά·

108.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους σχετικά με ασφαλέστερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση, προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκριτική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

109.  σημειώνει ότι η έρευνα σχετικά με τη χρήση του χαλκού σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται ως μέρος μακροχρόνιας πρακτικής δείχνει ότι υπάρχουν επιπτώσεις στη μικροβιολογία του εδάφους· συμφωνεί ότι ο χαλκός θα πρέπει να θεωρείται μεταβατικό υλικό που χρησιμοποιείται για σκοπούς φυτοπροστασίας και ότι η χρήση του θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά μόλις καταστούν διαθέσιμες καλύτερες εναλλακτικές λύσεις·

110.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη χρήση βιώσιμων και οικολογικών εναλλακτικών λύσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα μέτρα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και τα φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου, ως σημαντικό μέτρο για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών· αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με τα προϊόντα αυτά και περαιτέρω ανάπτυξή τους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιλογές για την τόνωση της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα·

111.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού κατά τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η χρήση, αλλά και η διάθεση στην αγορά, φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου για τους φορείς εκμετάλλευσης σε διαδικαστικό επίπεδο· θεωρεί ότι χρειάζονται διευκρινίσεις, ιδίως όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά βασικών ουσιών·

112.  ζητεί διαφανή και δίκαιη πρόσβαση στις δραστικές ουσίες για τους παρασκευαστές προϊόντων φυτοπροστασίας του τομέα των ΜΜΕ·

113.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ανάλυση του αντικτύπου των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την έγκριση και το εμπόριο φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις οικονομικές δυνατότητες που διαθέτουν οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί, και όποτε γίνονται αλλαγές στους ισχύοντες κανονισμούς· τονίζει ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων πρέπει να είναι διαθέσιμα για δημόσια διαβούλευση·

114.  ζητεί έναν εναρμονισμένο ορισμό της «χρήσης ήσσονος σημασίας» για την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και συνιστά τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου μεγάλων καλλιεργειών της ΕΕ·

115.  καλεί την Επιτροπή, την EFSA και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι συμφεροντούχοι, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες συμφεροντούχων σχετικά με τα φυτοφάρμακα, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2003/35/ΕΚ και στη Σύμβαση του Aarhus

116.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού σε σχέση με την προτεραιοποίηση των μη χημικών μεθόδων·

o
o   o

117.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 73.
(2) Όπως θεσπίζεται με την απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).
(3) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.
(5) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
(6) ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
(7) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(8) ΕΕ L 155 της 11.6.2011, σ. 127.
(9) ΕΕ L 93 της 3.4.2013, σ. 1.
(10) ΕΕ L 93 της 3.4.2013, σ. 85.
(11) ΕΕ L 173 της 30.6.2016, σ. 52.
(12) ΕΕ L 208 της 2.8.2016, σ. 1.
(13) ΕΕ L 333 της 15.12.2017, σ. 10.
(14) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 102.
(15) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 117.
(16) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 184.
(17) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 62.
(18) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 51.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0356.
(20) Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Νοεμβρίου 2016, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting κατά College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890.
(21) EFSA Journal 2015·13(11):4302.
(22) EFSA Journal 2017· 15(9):4979.
(23) https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
(24) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33.
(25) Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα].
(26) Βλ. υπόθεση T-235/15, Pari Pharma GmbH κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τροφίμων· βλ. επίσης υπόθεση T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH και Intervet International BV κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τροφίμων και υπόθεση T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τροφίμων.
(27) ΕΕ C 95 της 3.4.2013, σ. 1.
(28) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
(29) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(30) Βλέπε Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) ‘More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas’. PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου