Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2153(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0475/2018

Pateikti tekstai :

A8-0475/2018

Debatai :

PV 14/01/2019 - 16
CRE 14/01/2019 - 16

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.10
CRE 16/01/2019 - 12.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0023

Priimti tekstai
PDF 233kWORD 71k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
ES pesticidų autorizacijos procedūra
P8_TA(2019)0023A8-0475/2018

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros (2018/2153(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą dėl Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 191 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 7-ąją bendrąją Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programą iki 2020 m.(2),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (UNECE) konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB(3) (toliau – Reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB(4),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006(5),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB, nustatančią visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus(6),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(7),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009(8),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 283/2013, kuriuo nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai(9),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 284/2013, kuriuo nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai(10),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1056, kuriuo dėl veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011(11), ir į 2016 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1313, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo sąlygų(12),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/2324, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas(13),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją(14) ir 2017 m. spalio 24 d. rezoliuciją(15) dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projekto,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl nedidelės rizikos biologinės kilmės pesticidų(16),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl inovacijų skatinimo ir ekonomikos plėtros būsimo Europos ūkių valdymo srityje(17),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl technologinių sprendimų tvariam žemės ūkiui ES(18),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo(19),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio mėn. Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) paskelbtą Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 ir jo priedų įgyvendinimo Europos Sąjungos lygmeniu vertinimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimą byloje C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting prieš College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,(20)

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 18 d. Europos ombudsmeno sprendimą byloje 12/2013/MDC dėl Komisijos augalų apsaugos produktų (pesticidų) autorizacijos ir jų pateikimo į rinką praktikos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 20 d. paskelbtą tyrimą „IARC Monographs“ 112-as leidinys. Penkių organinių fosfatų insekticidų ir herbicidų vertinimas“ (angl. IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) dokumentą „Išvada dėl veikliosios medžiagos glifosato, kaip pesticido, rizikos vertinimo tarpusavio vertinimo“(21) ir į 2017 m. rugsėjo 7 d. paskelbtą EFSA dokumentą „Glifosato, kaip pesticido, galimai endokrininę sistemą ardančių savybių rizikos vertinimo tarpusavio vertinimas“(22),

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo komiteto (RAC) 2017 m. kovo 15 d. nuomonę dėl glifosato klasifikacijos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio mėn. Mokslinio patariamojo mechanizmo (angl. SAM) mokslinę nuomonę Nr. 5/2018 dėl ES augalų apsaugos produktų autorizacijos proceso(23),

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos įgyvendinimo (COM(2017)0109),

–  atsižvelgdamas į Tvarios augalų apsaugos ekspertų grupės parengtą ir 2016 m. birželio 28 d. Tarybos patvirtintą įgyvendinimo planą siekiant padidinti nedidelės rizikos augalų apsaugos produktų prieinamumą ir paspartinti integruotosios kenkėjų kontrolės įgyvendinimą valstybėse narėse,

–  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos specialiojo pranešėjo teisės į maistą klausimais 2017 m. sausio 24 d. pranešimą dėl pesticidų naudojimo žemės ūkyje pasauliniu mastu ir jo poveikio žmogaus teisėms,

–  atsižvelgdamas į SESV 13 straipsnį, kuriame nustatyta, kad rengiant ir įgyvendinant Sąjungos politiką, ypač vidaus rinkos, turi būti visokeriopai atsižvelgiama į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos(24),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo mėn. specialiąją „Eurobarometro“ apklausą Nr. 442, pagal kurios rezultatus 89 proc. ES piliečių sutinka, kad Sąjunga turėtų labiau stengtis skatinti didesnį informuotumą apie gyvūnų gerovės svarbą tarptautiniu mastu, ir 90 proc. ES piliečių sutinka, kad svarbu nustatyti aukštus gyvūnų gerovės standartus,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Parlamentas gauna labai daug peticijų iš susirūpinusių piliečių, kurie naudojasi savo teisėmis pagal SESV 24 ir 227 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 44 straipsnį, kuriose raginama nutraukti bandymus su gyvūnais Europoje ir visame pasaulyje ir sukurti tarptautinius gyvūnų gerovės standartus,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl maisto grandinėje atliekamo ES rizikos vertinimo skaidrumo ir tvarumo (COM(2018)0179)(25),

–  atsižvelgdamas į Komisijos vykdomą Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 REFIT vertinimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Specialiojo komiteto ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais pranešimą (A8-0475/2018),

Bendrosios aplinkybės

A.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (toliau – Reglamentas) tikslas – užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį ir pagerinti vidaus rinkos veikimą suderinant augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką taisykles bei kartu padidinti žemės ūkio produktyvumą;

B.  kadangi ES augalų apsaugos produktų autorizacijos procedūra yra viena griežčiausių pasaulyje; kadangi, atsižvelgdamas į abejones, keletui suinteresuotųjų subjektų kilusias dėl glifosato vertinimo, Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais (PEST) siekia nustatyti sritis, kurias būtų galima toliau tobulinti atsižvelgiant į Sąjungos augalų apsaugos produktų autorizacijos procedūrą, pateikiant rekomendacijas, kurios, jo manymu, yra būtinos siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugą ir aplinką;

C.  kadangi atsargumo principas yra visa apimantis Sąjungos politikos principas, kaip nustatyta SESV 191 straipsnyje; kadangi Reglamentas, kaip nurodyta jo 1 straipsnio 4 dalyje, yra grindžiamas atsargumo principu; kadangi, kaip nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje, sprendimas dėl rizikos valdymo turi atitikti atsargumo principo sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 7 straipsnio 1 dalyje; kadangi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vadovaujantis atsargumo principu priimtos priemonės turi būti proporcingos;

D.  kadangi kai kuriems suinteresuotiesiems subjektams kilo abejonių dėl glifosato vertinimo, ypač dėl to, ar buvo atliktas nepriklausomas, objektyvus ir skaidrus vertinimas, ar buvo tinkamai taikyti Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 nustatyti klasifikavimo kriterijai, ar buvo tinkamai naudojami atitinkami rekomendaciniai dokumentai ir dėl to, ar buvo tinkamai taikyti patvirtinimo kriterijai ir laikomasi atsargumo principo;

E.  kadangi, vadovaujantis Reglamento 4 straipsnio 3 dalimi, augalų apsaugos produktas, naudojamas laikantis geros augalų apsaugos praktikos ir atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas, inter alia, neturi turėti tiesioginio ar uždelsto kenksmingo poveikio žmonių, įskaitant pažeidžiamas grupes, sveikatai ir nepriimtino poveikio aplinkai;

F.  kadangi atlikus Reglamento vertinimą paaiškėjo, kad nebuvo pasiekti visi žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslai ir kad, siekiant įgyvendinti visus Reglamento tikslus, būtų galima atlikti daugiau patobulinimų;

G.  kadangi itin svarbu visapusiškai įgyvendinti Reglamentą visose valstybėse narėse;

H.  kadangi nacionalinių kompetentingų institucijų, kurios dalyvauja vykstant patvirtinimo ir autorizacijos procesams, darbai dažnai vėluoja; kadangi nustatyta, kad nacionalinės kompetentingos institucijos, kurios dalyvauja patvirtinimo ir autorizacijos procese, tam tikrais atvejais turi per mažai darbuotojų ir yra nepakankamai finansuojamos; kadangi dėl išteklių trūkumo ne tik vėluojama atlikti darbus, bet ir keliamas pavojus veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų vertinimo kokybei;

I.  kadangi rizikos vertinimo nepriklausomumas yra pasitikėjimo Reglamentu ir ES maisto srities teisės aktais pagrindas;

J.  kadangi nustatyta, kad procedūros metu taikomas sprendimų priėmimo procesas nėra skaidrus, pradedant tuo, kad visuomenė rizikos valdymo etape negali susipažinti su visu tyrimų tekstu ir pirminiais duomenimis;

K.  kadangi teisė susipažinti su ES institucijų, įskaitant ES agentūras, turimais dokumentais yra svarbi teisė, o išimtis dėl naudojimosi ja reikia aiškinti siaurai; atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią skaidrumas ir teisė susipažinti su dokumentais didina ES agentūrų teisėtumą piliečių akyse ir užtikrina, kad ES agentūros būtų atskaitingesnės piliečiams demokratinėje sistemoje(26);

L.  kadangi, siekiant atsižvelgti į dabartines mokslines ir technines žinias, reikėtų reguliariai atnaujinti Komisijos reglamentą (ES) Nr. 283/2013, kuriuo nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai; kadangi Komisijos komunikate, kuris parengtas įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 283/2013, kuriuo nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai(27), yra išsamiausias rekomendacinių dokumentų ir bandymų gairių šaltinis, nors kai kurie iš išvardytų dokumentų gali būti pasenę ir turėtų būti atnaujinti; kadangi EFSA ir valstybių narių gairių forma parengta metodika, naudojama atliekant mokslinį veikliųjų medžiagų vertinimą, ne visada atspindi dabartines naujausias mokslines ir technines žinias, kaip to reikalaujama pagal Reglamento 4 straipsnį; kadangi tam tikri pagrindiniai bandymai nėra įtraukti į rizikos vertinimą arba trūksta naujausių mokslinių metodų (kaip yra naujausių ekotoksikologinių bandymų, skirtų dirvožemio organizmams, ir koncentracijos aplinkoje ir likučių dulkėse, vėjyje, ore ir vandenyje vertinimo atveju);

M.  kadangi atnaujintos gairės dėl bičių, kuriomis EFSA rėmėsi atlikdama naujausią trijų neonikotinoidų peržiūrą, dar nėra oficialiai patvirtintos; kadangi šiuo metu EFSA naudojamos gairės dėl dirvožemio organizmų buvo parengtos 2002 m.;

N.  kadangi teisės aktu nustatyti reikalavimai rekomendacijomis perteikiami kaip praktiniai veiksmai, kuriais paaiškinama, kokių veiksmų reikia imtis, o rekomendacijomis dėl bandymų nustatomi konkretūs bandymų protokolai, kurių būtina laikytis renkant duomenis, ir paaiškinama, kaip atlikti bandymus;

O.  kadangi plačiai paplitęs ir profilaktinis augalų apsaugos produktų naudojimas, kai to nereikia, kelia nerimą;

P.  kadangi augalų apsaugos produktų naudojimas desikacijai – kultivuojamiems augalams purkšti iki derliaus, siekiant paspartinti jų brendimą ir palengvinti jų derliaus nuėmimą, yra nederama praktika;

Q.  kadangi nedera naudoti augalų apsaugos produktų teritorijose, kuriose lankosi plačioji visuomenė arba pažeidžiamoms grupėms priklausantys asmenys;

R.  kadangi, remiantis JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) surinktais duomenimis, ES 2016 m. sunaudota 368 588 tonų pesticidų – tai sudaro 11,8 proc. visame pasaulyje sunaudojamo kiekio;

S.  kadangi, remiantis FAO, ES nuo 2009 m. pastebima pesticidų naudojimo didėjimo tendencija; kadangi, vis dėlto, ši tendencija labai skiriasi visose valstybėse narėse, kai kuriose valstybėse pesticidų naudojimas smarkiai išaugo, o kai kuriose – labai sumažėjo; kadangi bendras pesticidų veikliųjų medžiagų parduotas kiekis 16-oje ES valstybių narių nuo 2011 m. iki 2016 m. išaugo 1,6 proc.;

T.  kadangi iki 2018 m. patvirtintos 493 veikliosios ir pagrindinės medžiagos;

U.  kadangi Komisijos ataskaitoje apie Reglamento (EB) Nr. 1185/2009 įgyvendinimą pabrėžiama, kad trūksta statistikos apie pesticidų naudojimą ir nėra žinių apie tam tikrų veikliųjų medžiagų naudojimą;

V.  kadangi remiantis 2016 m. Europos Sąjungos ataskaita dėl pesticidų liekanų maiste(28), kurią 2018 m. paskelbė EFSA, 96,2 proc. mėginių atitiko ES teisės aktuose leidžiamas ribas;

W.  kadangi visuomenė nėra informuota apie žalą ir riziką, priimtiną ir nepriimtiną žalą ir riziką, taip pat apie tai, kokiu lygmeniu visoje Europoje laikomasi didžiausio leistino liekanų kiekio reikšmių;

X.  kadangi sprendimai dėl autorizacijos naujai sukurtoms veikliosioms medžiagoms ir augalų apsaugos produktams visada priimami nežinant poveikio realiomis sąlygomis; kadangi trūksta stebėjimo laikotarpiu po autorizacijos; kadangi trūksta duomenų apie tikslų kiekvieno naudojamo augalų apsaugos produkto kiekį, rizikos mažinimo priemonių taikymą ir jų veiksmingumą, taip pat apie galimą žalingą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai;

Y.  kadangi trūksta duomenų apie veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, sinergiklių ir koformuliantų ir jų metabolitų, taip pat produktų preparatų ir jų mišinių poveikį realiomis sąlygomis; kadangi dėl šios priežasties nėra tinkamų žinių apie visapusišką pesticidų poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai, taip pat aplinkai;

Z.  kadangi dar neįgyvendintas bandomasis projektas „Pesticidų naudojimo aplinkoje stebėsena naudojant bites“, nors jis ir įtrauktas į 2017 ir 2018 finansinių metų Sąjungos biudžetą;

AA.  kadangi 7-oje bendroje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje iki 2020 m. iškeltas tikslas, kad cheminės medžiagos būtų gaminamos ir naudojamos taip, kad kuo labiau sumažėtų jų didelis neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, ir kadangi vis dar nevisiškai aišku, kokį galutinį poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai daro bendras skirtingų cheminių medžiagų naudojimas;

AB.  kadangi Reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad augalų apsaugos produktai „neturi turėti tiesioginio ar uždelsto kenksmingo poveikio žmonių [...] sveikatai [...] atsižvelgiant į žinomą bendrą ir sąveikaujantį poveikį, kai turima Tarnybos pripažintų mokslinių tokio poveikio įvertinimo metodų“; kadangi Reglamente (EB) Nr. 396/2005 nustatyta, kad į „žinomus [...] kaupiamuosius ir sinergetinius efektus“ būtina atsižvelgti, „kai esama tokio poveikio apskaičiavimo metodų“;

AC.  kadangi dabar jau galima naudotis tokiais metodais ir tikimasi, kad EFSA iki 2019 m. pabaigos pabaigs bandomąjį vertinimą, kuriame nagrinėjamas kaupiamasis maiste esančių pesticidų poveikis žmogaus nervų sistemai ir skydliaukei;

AD.  kadangi šiuo metu nėra jokių teisinių prievolių atlikti veikliųjų medžiagų bandymus, susijusius su jų neurotoksiniu poveikiu vystymuisi (DNT), kai šis poveikis apima, pavyzdžiui, autizmo sukėlimą, dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromą (ADHD) ir disleksiją; kadangi būtina atlikti toksinio poveikio vystymuisi ir neurotoksinio poveikio tyrimus, kuriais būtų galima inicijuoti ad hoc tyrimus siekiant spręsti konkrečius susirūpinimą keliančius klausimus; kadangi šiomis aplinkybėmis EFSA dirba prie įgyvendinamo projekto, kuriuo siekiama sukurti alternatyvius DNT poveikio nustatymo būdus, kuriuose nebūtų naudojami gyvūnai;

AE.  kadangi kyla susirūpinimas dėl Reglamento įgyvendinimo, susijusio su gyvūnų naudojimu atliekant žalos nustatymo ir rizikos vertinimo bandymus, o tai neatitinka Direktyvos 2010/63/ES dėl eksperimentų su gyvūnais principo „Gyvūnų naudojimo procedūroms pakeitimas, mažinimas ir jo sąlygų gerinimas“, nes nuo tada, kai buvo priimti, nebuvo atnaujinti Komisijos reglamentai (ES) Nr. 283/2013 ir (ES) Nr. 284/2013, nepaisant to, kad turima patvirtintų alternatyvių bandymų ir technologijų būdų;

AF.  kadangi poveikio žmogaus sveikatai bandymas apima gyvūnų naudojimą, todėl juo ne visada tiksliai prognozuojamos žmogaus organizmo reakcijos;

AG.  kadangi reikia sparčiau kurti ir patvirtinti naujus metodus, kuriuose nenaudojami gyvūnai, bet kuriais naudojantis galima gauti informacijos apie pagrindinius toksinio poveikio žmonėms mechanizmus, įskaitant patekimo kelius, dėl kurių kyla neigiamas poveikis žmonėms;

AH.  kadangi daug trečiųjų šalių žemės ūkio produktų yra pagaminti taikant mažesnį žmogaus ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, kai kalbama apie augalų apsaugos produktų autorizaciją ir jų naudojimą; kadangi reikia užtikrinti, kad ES apsaugos lygio nesumažintų iš trečiųjų šalių importuojami žemės ūkio produktai;

AI.  kadangi ES prekiaujama neteisėtai importuotais augalų apsaugos produktai ir jie naudojami, todėl kyla galima grėsmė visuomenės sveikatai ir atsiranda nesąžininga konkurencija su augalų apsaugos produktais, kuriems taikoma dabartiniais ES teisės aktais nustatyta autorizacijos procedūra;

Paraiška dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo

AJ.  kadangi kai kurie suinteresuotieji subjektai iškėlė susirūpinti verčiantį klausimą dėl pareiškėjų teisės pasirinkti valstybę narę ataskaitos rengėją (angl. RMS), padavus pirmą paraišką dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo, skaidrumo ir interesų konflikto;

AK.  kadangi kai kurie suinteresuotieji subjektai iškėlė papildomų su skaidrumu ir interesų konfliktais susijusių klausimų dėl to, kad valstybė narė ataskaitos rengėja, kuriai Komisija nustatė pareigą atnaujinti vertinimo ataskaitą, gali būti ta pati, kuri rengė pradinį įvertinimo ataskaitos projektą;

AL.  kadangi, kalbant apie naujas veikliąsias medžiagas, pažymėtina, kad pareiškėjai nuo reglamento įsigaliojimo kaip valstybes nares ataskaitos rengėjas pasirinko tik 11 iš 28 valstybių narių, o tai parodo, kad yra didelių skirtumų ekspertinių žinių ir personalo srityse;

AM.  kadangi Prancūzija, Nyderlandai, Vokietija ir JK tvarko apie 80 proc. visų bylų; kadangi „Brexit’as“ turės didelį poveikį kitų valstybių narių darbo krūviui;

AN.  kadangi pagal Reglamento 8 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad pareiškėjas pateiktų dokumentacijos santrauką, kurioje inter alia turėtų būti pateikiamos bandymų ir tyrimų santraukos ir rezultatai dėl kiekvieno duomenų reikalavimo punkto, įskaitant visos pateiktos informacijos vertinimą;

AO.  kadangi suinteresuotieji subjektai pareiškė susirūpinimą dėl teisėje nustatyto požiūrio į vertinimą, visų pirma dėl to, kas turėtų pateikti su veikliųjų medžiagų vertinimu susijusius mokslinius tyrimus ir įrodymus, kas turėtų pateikti specialistų recenzuojamą mokslinę literatūrą ir kas turėtų vertinti tyrimus;

AP.  kadangi pagal Reglamento 8 straipsnio 5 dalį reikalaujama, kad pareiškėjas prie dokumentacijos pridėtų konkrečią specialistų recenzuotą viešai prieinamą mokslinę literatūrą, kurioje aptariama veiklioji medžiaga ir su ja susiję metabolitai;

AQ.  kadangi naujų veikliųjų medžiagų atveju duomenys paprastai yra prieinami tik pareiškėjo parengtuose reguliavimo tyrimuose;

AR.  kadangi rizikos vertinimas turi būti grindžiamas visais susijusiais prieinamais moksliniais įrodymais; kadangi specialistų recenzuotoje viešai prieinamoje mokslinėje literatūroje galima rasti svarbią pareiškėjų tyrimus, atliktus laikantis geros laboratorinės praktikos (GLP), papildančią informaciją, be to, tokioje literatūroje gali būti išvadų, kuriose vertintojai perspėjami apie neigiamą poveikį, kuris nepasireiškė atliekant standartizuotus bandymus;

AS.  kadangi GLP principus parengė EBPO, siekdama užtikrinti, kad tyrimas būtų atliekamas pagal konkretų bandymo metodo aprašą, taip užkertant kelią nesąžiningai praktikai; kadangi ES šiuos principus patvirtino Direktyvoje 2004/10/EB, kurioje reikalaujama, jog valstybės narės užtikrintų, kad cheminių produktų saugos tyrimus atliekančios laboratorijos laikytųsi EBPO GLP principų ir Direktyvos 2004/9/EB, kurioje valstybės narės įpareigojamos paskirti už GLP patikrinimus jų teritorijoje atsakingas institucijas;

AT.  kadangi, kaip pranešė Komisija 2015 m., visos valstybės narės į savo teisę perkėlė GLP direktyvas ir parengė veikiančias nacionalines GLP atitikties stebėsenos programas;

AU.  kadangi EBPO bandymų gairėmis užtikrinama, kad būtų galima atkurti mokslinius tyrimus, kad jie būtų nuoseklūs, pastovūs ir sudarytų teisės aktų leidėjams galimybių įvertinti kurio nors tyrimo kokybę ir aktualumą, užtikrintų tinkamų tyrimo metodų naudojimą ir sudarytų geresnes sąlygas valstybėms narėms naudotis viena kitos duomenimis;

Valstybės narės ataskaitos rengėjos vertinimo projektas

AV.  kadangi pagal Reglamento 11 straipsnio 2 dalį „Valstybė narė ataskaitos rengėja turi atlikti nepriklausomą, nešališką ir skaidrų įvertinimą atsižvelgdama į dabartines mokslo ir technikos žinias“;

AW.  kadangi nustatyta, kad įvairios valstybės narės, veikdamos kaip ataskaitų rengėjos, taiko nevienodą praktiką tais atvejais, kai kalbama apie nuorodų pateikimą į pareiškėjų pateiktas specialistų recenzuotos literatūros santraukas; kadangi galioja pagrindinė taisyklė, kad bet kokiame moksliniame darbe kitų autorių teiginiai turėtų būti aiškiai nurodyti išskiriant juos kabutėmis;

AX.  kadangi Parlamentas pripažįsta Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto (vok. BfR) parengtoje rizikos vertinimo ataskaitoje dėl glifosato keliamas diskusijas dėl literatūros recenzavimo; kadangi kai kurie suinteresuotieji subjektai iškėlė susirūpinimą keliančius aspektus, nurodydami, kad svarbūs rizikos vertinimo ataskaitos dėl glifosato elementai buvo paimti iš paraiškos aiškiai nepaaiškinant, kad tai yra nuorodos;

EFSA nuomonė dėl vertinimų ataskaitų projektų ir ECHA taikoma veikliųjų medžiagų klasifikacija

AY.  kadangi Sąjungos augalų apsaugos produktų autorizacijos sistemos patikimumas labai priklauso nuo visuomenės pasitikėjimo EFSA, kuri pateikia mokslines nuomones, kuriomis remiantis priimami sprendimai dėl maisto saugos Europoje; kadangi mažėjantis visuomenės pasitikėjimas EFSA kelia nerimą;

AZ.  kadangi dabar apie du trečdalius EFSA dirbančių nacionalinių ekspertų delegavo tik šešios valstybės narės;

BA.  kadangi pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą atliekant veikliosios medžiagos įvertinimą pirmiausia nustatoma, ar tenkinami II priedo 3.6.2–3.6.4 ir 3.7 punktuose nustatyti patvirtinimo kriterijai (vadinamieji atmetimo kriterijai); kadangi šie atmetimo kriterijai yra susiję su medžiagos priskyrimu kancerogenui (1A arba 1B kategorija) pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas;

BB.  kadangi Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra (angl. IARC), vadovaudamasi savo nomenklatūra (pagal kurią glifosatas prilyginamas 1B kategorijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008), glifosatą priskyrė prie žmonės kancerogeninį poveikį galinčių daryti medžiagų (2A grupė); kadangi, įvertinusios turimą informaciją, be kita ko, ir IARC vertinimą, EFSA ir ECHA – ES agentūros, atsakingos už mokslinių vertinimų, kuriais remiantis priimami ES rizikos valdymo sprendimai – nusprendė, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas nebuvo pagrindo atitinkamą medžiagą priskirti prie kancerogeninių medžiagų kategorijos;

BC.  kadangi IARC, vadovaudamasi savo darbo principais, savo išvadą grindė paskelbta literatūra, tuo tarpu EFSA ir ECHA savo vertinimus grindė papildomais nepaskelbtais tyrimais, kaip nurodyta Reglamento 8 straipsnyje, ir galėjo naudotis atitinkamais pirminiais duomenimis;

BD.  kadangi keletas kitų kompetentingų institucijų visame pasaulyje, įskaitant JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos, Australijos ir Japonijos institucijas, vėliau užbaigė naujus glifosato vertinimus ir priėjo prie išvados, kad ši medžiaga nėra kancerogeniška; kadangi JAV Aplinkos apsaugos agentūra, kurios ekologinės rizikos vertinimo projekte aiškiai teigiama, kad yra galimas poveikis paukščiams, žinduoliams, sausumos ir vandens augalams, vis dar atlieka glifosato peržiūrą;

BE.  kadangi, kaip parodė 2017 m. atliktas EFSA tyrimas, iš 54 pesticidų, kurie buvo vertinami pagal ES ir IARC sistemas, 14 pesticidų klasifikacija pagal ES sistemą buvo konservatyvesnė (taigi, griežtesnė), palyginti su IARC vertinimu, 11 pesticidų (glifosatas ir 10 kitų veikliųjų medžiagų) buvo įvertinti ne taip griežtai, o 29 pesticidai buvo vertinami vienodai;

BF.  kadangi kai kurie suinteresuotieji subjektai pareiškė ir vis dar reiškia abejonių dėl EFSA ir ECHA nuomonių, susijusių su jų išvadomis, pagal kurias glifosatas nėra klasifikuojamas kaip kancerogeninė medžiaga;

BG.  kadangi šių nesutarimų Specialusis komitetas, deja, negalėjo išspręsti;

BH.  kadangi 2017 m. spalio mėn. Komisija paskelbė Europos piliečių iniciatyvą „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ priimtina; kadangi daugiau kaip milijonas piliečių ragino Komisiją pasiūlyti valstybėms narėms uždrausti naudoti glifosatą, reformuoti pesticidų patvirtinimo procedūrą ir nustatyti ES lygmeniu privalomus tikslus dėl pesticidų naudojimo masto mažinimo;

BI.  kadangi vadinamieji „Monsanto“ dokumentai ir naujausias Kalifornijos valstijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje Dewayne Johnson v Monsanto (bylos Nr. CGC-16-550128) ir vėlesnis apeliacinis procesas verčia susirūpinti dėl nepriklausomumo ir interesų konfliktų atliekant glifosato vertinimo procesą;

Komisijos atliekamas veikliųjų medžiagų patvirtinimas

BJ.  kadangi Reglamente nustatytas terminas Komisijai per šešis mėnesius EFSA išvadų pateikimo pristatyti reglamento projektą;

BK.  kadangi sprendime atnaujinti glifosato patvirtinimo peržiūrą nėra numatyta teisiškai privalomų riziką mažinančių priemonių Sąjungos lygmeniu; kadangi Komisija nusprendė priimti specialiąją rekomendaciją patvirtinimo sąlygose, kad valstybės narės, suteikiančios leidimą dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra glifosato, turėtų ypač atkreipti dėmesį į pavojų stuburiniams sausumos gyvūnams; kadangi buvo nustatytas ilgalaikis didelis beveik visų formų glifosato naudojimo netiksliniams stuburiniams sausumos gyvūnams, įskaitant žinduolius ir paukščius, keliamas pavojus;

BL.  kadangi ECHA nustatė, kad glifosatas sukelia sunkų akių pažeidimą ir yra nuodingas vandens gyvūnijai bei turi jai ilgalaikį poveikį;

BM.  kadangi neaišku, kokiomis aplinkybėmis Komisija ir valstybės narės mano, kad rizika aplinkai yra nepriimtina;

BN.  kadangi faktas, kad Komisija, padedama valstybių narių, patvirtina veikliąsias medžiagas, kurios, kaip nustatė EFSA, yra labai pavojingos aplinkai ir biologinei įvairovei, kelia susirūpinimą, atsižvelgiant į tai, kad pagal Reglamento 4 straipsnio 3 dalies e punktą augalų apsaugos produktas negali turėti jokio nepriimtino poveikio aplinkai;

BO.  kadangi Europos ombudsmenas savo 2016 m. vasario 18 d. sprendime, priimtame byloje 12/2013/MDC, nurodė, kad patvirtinamosios informacijos pateikimas neturėtų būti susijęs su duomenų reikalavimais, kurie galiojo teikiant paraišką, susijusią su rizikos sveikatai vertinimu, kurią rengiant buvo galima pasinaudoti tinkamais gairių dokumentais;

BP.  kadangi patvirtinamieji duomenys moksliniu požiūriu paprastai nėra tikrinami ar vertinami kaip pradinėje paraiškoje pateikti duomenys, nes jiems netaikomas sisteminis EFSA specialistų literatūros recenzavimas; kadangi Europos ombudsmenas savo 2016 m. sprendime paragino Komisiją apsvarstyti, ar nuo šiol visai patvirtinamajai informacijai turėtų būti taikomas sisteminis EFSA specialistų literatūros recenzavimas ir ar reikėtų atitinkamai pakeisti gairių dokumentus;

BQ.  kadangi, remiantis Komisijos 2018 m. vasario mėn. pateikta tolesnių veiksmų ataskaita dėl dešimt veikliųjų medžiagų, kurios buvo tirtos atliekant ombudsmeno tyrimą, atlikus patvirtinamųjų duomenų procedūrą paaiškėjo, kad tam tikrą laikotarpį rinkoje dar bus leidžiama pardavinėti dvi veikliąsias medžiagas – haloksifopą-P ir malationą, nors kitu atveju jų pardavimas būtų ribojamas;

BR.  kadangi duomenų apie mažos rizikos biologinės kilmės pesticidus trūksta daugiausia todėl, kad duomenų reikalavimai sukurti cheminiams augalų apsaugos produktams ir netinka mažos rizikos biologinės kilmės produktams;

BS.  kadangi Komisija, nepaisydama EFSA išvadose dėl veikliųjų medžiagų nustatytos rizikos, dažnai klausimą dėl rizikos mažinimo priemonių palieka spręsti valstybėms narėms, nors jai pagal Reglamentą suteikta galimybė nustatyti tokias priemones ES lygmeniu; kadangi Europos ombudsmenas savo sprendime, priimtame byloje 12/2013/MDC, pasmerkė šį požiūrį;

BT.  kadangi valstybėms narėms derėtų priimti sprendimus dėl rizikos mažinimo priemonių atsižvelgiant į susirūpinti verčiančius aspektus, būdingus konkrečioms jų aplinkybėms;

BU.  kadangi trūksta mažos rizikos augalų apsaugos produktų; kadangi iš visų beveik 500 ES rinkoje prieinamų veikliųjų medžiagų tik 10 medžiagų buvo patvirtintos kaip mažos rizikos veikliosios medžiagos; kadangi mažos rizikos augalų apsaugos produktų pasiūlos trūkumas trukdo vykdyti ir plėtoti integruotąją kenkėjų kontrolę; kadangi pasiūlos trūkumą lemia ilgas vertinimo, autorizacijos ir registravimo procesas;

BV.  kadangi mūsų laikais tokie pažangieji metodai kaip tikslusis ūkininkavimas ir robotika gali būti naudojami piktžolių ar vabzdžių kenkėjų tiksliajai stebėsenai ir šalinimui ankstyvaisiais etapais; kadangi pažangieji metodai Europos Sąjungoje vis dar yra mažai išplėtoti ir šiai sričiai reikalinga Sąjungos ir valstybių narių parama;

Valstybių narių vykdoma augalų apsaugos produktų autorizacija

BW.  kadangi augalų apsaugos produktus prieš juos autorizuojant reikia kruopščiai įvertinti vadovaujantis naujausiomis mokslo ir techninėmis žiniomis; kadangi dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus ir (arba) nepakankamo finansavimo gali būti pernelyg pasitikima vertinimu, atliktu siekiant patvirtinti veikliąsias medžiagas, ir su tuo susijusiais sprendimais dėl augalų apsaugos produktų;

BX.  kadangi augalų apsaugos produktų autorizacijos procedūroje reikėtų atsižvelgti į faktinį augalų apsaugos produktų naudojimą, visų pirma tai pasakytina apie rizikos vertinimo duomenų reikalavimus;

BY.  kadangi, suteikiant leidimą naudoti augalų apsaugos produktus ypač daug dėmesio ir toliau reikėtų skirti vadinamųjų pažeidžiamų grupių rizikai; kadangi Reglamente pažeidžiamos grupės apibrėžiamos kaip asmenys, į kuriuos reikia atskirai atsižvelgti, kai vertinamas ūmus ir lėtinis augalų apsaugos produktų poveikis jų sveikatai; kadangi tokie asmenys yra nėščios ir krūtimi maitinančios moterys, dar negimę kūdikiai, kūdikiai ir vaikai, vyresnio amžiaus asmenys, darbuotojai ir gyventojai, kuriuos ilgą laiką smarkiai veikia pesticidai;

BZ.  kadangi pagal Reglamento 25 straipsnį reikalaujama, kad apsauginėms medžiagoms ir sinergikliams būtų taikoma tokia pat patvirtinimo procedūra kaip ir veikliosioms medžiagoms siekiant jas įtraukti į teigiamą sąrašą; kadangi Komisija dar nepatvirtino jokių apsauginių medžiagų ar sinergiklių;

CA.  kadangi pagal Reglamento 27 straipsnį reikalaujama, kad Komisija į III priedą įtrauktų neigiamą nepriimtinų koformuliantų sąrašą; kadangi Komisija dar nepatvirtino neigiamo koformuliantų sąrašo, tačiau pareiškė ketinanti tai padaryti iki 2018 m. pabaigos; kadangi toks vėlavimas yra nepriimtinas atsižvelgiant į šių medžiagų poveikį; kadangi tam tikros valstybės narės parengė savo neigiamus koformuliantų sąrašus, atsižvelgdamos į tai, kad Sąjungos lygmeniu toks sąrašas neparengtas;

CB.  kadangi, atsižvelgiant į tai, kad šių ES sąrašų nėra, sudėtingiau atlikti išsamų augalų apsaugos produktų rizikos vertinimą;

CC.  kadangi išreikštos abejonės dėl suskirstymo zonomis sistemos, visų pirma dėl procedūros vėlavimų ir dažno visiško arba dalinio paraiškų vertinimo atsižvelgiant į abipusį pripažinimą, kurį lemia skirtingi nacionaliniai valstybių narių vertinimo reikalavimai, galiojantys toje pačioje zonoje; kadangi valstybių narių savitarpio pripažinimo procedūros tikslas – supaprastinti procedūras ir padidinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą; kadangi savitarpio pripažinimo procedūros taikymas yra svarbi priemonė siekiant didinti darbo pasidalijimą ir užtikrinti galutinių terminų laikymąsi, kartu užtikrinant optimalią apsaugą, ir tai yra svarbu siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą;

CD.  kadangi Komisija dirba su IT sistema, t. y. Augalų apsaugos produktų paraiškų valdymo sistema (angl. PPPAMS), kuri bus prieinama visuomenei ir palengvins abipusio pripažinimo sistemą;

CE.  kadangi dabar nėra ES autorizuotų augalų apsaugos produktų apžvalgos, nes valstybės narės nėra įpareigotos sistemingai informuoti Komisijos apie savo sprendimus dėl autorizacijos;

CF.  kadangi Komisijos reglamente (ES) Nr. 283/2013 reikalaujama atlikti ilgalaikio toksiškumo tyrimus; kadangi Komisijos reglamente (ES) Nr. 284/2013 šiuo metu reikalaujama atlikti toksikologinius tyrimus dėl poveikio veiklos vykdytojams, pašaliniams asmenims ir gyventojams, taip pat darbuotojams, kai kuriuos ilgalaikio ir lėtinio toksiškumo gyvūnams tyrimus, taip pat tyrimus dėl išlikimo ir elgsenos dirvožemyje, vandenyje ir ore, įskaitant poveikio būdą ir skaidymąsi ore bei pernešimą oru, tačiau ne dėl augalų apsaugos produktų ilgalaikio toksiškumo;

CG.  kadangi valstybės narės dirba, siekdamos nustatyti augalų apsaugos produktų ir keistinų medžiagų lyginamąjį vertinimą; kadangi taip siekiama pakeisti tokius produktus saugesniais augalų apsaugos produktais ir necheminiais metodais, kaip nustatyta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/128/EB(29), nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo;

CH.  kadangi pastaruoju metu paskelbtose ataskaitose buvo pažymėta, kad smarkiai sumažėjo paukščių ir vabzdžių biologinė įvairovė, ypač kalbant apie bites ir kitus apdulkintojus; kadangi per pastaruosius 27 metus užfiksuota, kad saugomose teritorijose bendra skraidančių vabzdžių biomasė sumažėjo 75 proc.(30); kadangi žemės ūkio veiklos intensyvinimą (pavyzdžiui, pesticidų naudojimas, visus metus trunkantis žemės dirbimas, didesnis trąšų naudojimas ir dažnesnės agronominės priemonės), į kurį nebuvo atsižvelgta minėtoje analizėje, galima vertinti kaip patikimą priežastį; kadangi žemės ūkio veiklos intensyvinimas siejamas su bendru augalų, vabzdžių, paukščių ir kitų organizmų biologinės įvairovės mažėjimu; kadangi biologinė įvairovė ir tvirtos ekosistemos, visų pirma bitės ir kiti augalus apdulkinantys vabzdžiai, yra nepaprastai svarbios siekiant užtikrinti sveiką ir tvarų žemės ūkio sektorių;

CI.  kadangi sveikintinas žingsnis uždrausti lauke naudoti visų formų tris neonikotinoidus (imidaklopridą, klotianidiną ir tiametoksamą); kadangi neturėtų būti galima išvengti šio draudimo netinkamai taikant 53 straipsnio nukrypti leidžiančias nuostatas;

CJ.  kadangi reikėtų kuo labiau apriboti kitų sisteminių augalų apsaugos produktų, įskaitant sėklų beicavimui naudojamus produktus, naudojimą, jei jie kelia pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai;

CK.  kadangi Reglamento 53 straipsnio 2 dalyje numatytų ypatingos skubos autorizacijų naudojimas ir nustatytų atvejų skaičius ES auga; kadangi kai kurios valstybės narės 53 straipsnį taiko gerokai dažniau nei kitos; kadangi EFSA, neseniai atlikusi trijų ypatingos skubos autorizacijų, išduotų trims neonikotinoidams, vertinimą, padarė išvadą, kad tam tikrais atvejais šios autorizacijos atitiko teisės aktuose įtvirtintas nuostatas, o kitais atvejais šios sąlygos nebuvo įvykdytos;

CL.  kadangi sistemingas vėlavimas vykdant autorizacijos procedūras taip pat gali lemti didėjantį ypatingos skubos autorizacijos procedūros naudojimą; kadangi visiškai nedera naudoti 53 straipsnio nukrypti leidžiančių nuostatų dėl mažos apimties naudojimo, siekiant sprendimą priimti esant tam tikrai padėčiai, o ne faktinei ypatingos skubos padėčiai; kadangi EFSA turėtų ištirti medžiagų keitimo poveikį ir galimybę taikyti necheminius metodus;

CM.  kadangi ypatingą dėmesį reikėtų teikti mažos apimties naudojimui skirtiems augalų apsaugos produktams, nes šiuo metu yra mažai ekonominių paskatų įmonėms kurti tokius produktus;

CN.  kadangi nuo Reglamento įsigaliojimo pradžios Komisija tik kartą pasinaudojo galimybe pagal 53 straipsnio 2 dalį prašyti, kad EFSA pateiktų nuomonę;

Bendrosios pastabos

1.  mano, kad, nors ES galioja viena griežčiausių sistemų pasaulyje, tiek patį Reglamentą, tiek jo įgyvendinimą reikia patobulinti, kad būtų galima pasiekti jo tikslus;

2.  atkreipia dėmesį į Komisijos vykdomą reglamento REFIT vertinimą;

3.  pabrėžia, jog svarbu užtikrinti nepriklausomą, objektyvų ir skaidrų mokslinį veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų vertinimą;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares skirti pakankamai išteklių ir atitinkamas žinias veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų vertinimui ir užtikrinti nepriklausomą, objektyvų ir skaidrų vertinimą, atsižvelgiant į dabartines mokslines ir technines žinias;

5.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti visapusišką ir vienodą pavojingumu pagrįstą atmetimo kriterijų taikymą veikliosioms medžiagoms, kurios yra mutageninės, kancerogeninės ar toksiškos reprodukcijai, ar turi endokrininę sistemą ardančių savybių;

6.  ragina Komisiją ir valstybes nares, joms valdant riziką, tinkamai laikytis atsargumo principo tais atvejais, kai įvertinus turimą informaciją nustatomas galimas kenksmingas poveikis sveikatai, tačiau esama mokslinio netikrumo, taikant laikinąsias rizikos valdymo priemones, kurių reikia siekiant užtikrinti aukšto lygmens žmonių sveikatos apsaugą;

7.  primygtinai ragina Komisiją sistemingai teikti informaciją apie tai, kaip laikomasi šio principo ir kaip priimami rizikos valdymo sprendimai;

8.  palankiai vertina Mokslinio patariamojo mechanizmo rekomendaciją Komisijai sudaryti geresnes sąlygas platesnio masto diskusijai visoje visuomenėje, siekiant nustatyti bendrą ES tvarios maisto gamybos viziją, įskaitant augalų apsaugos produktų vaidmenį šioje vizijoje; mano, kad šiomis aplinkybėmis, be kita ko, reikėtų atsižvelgti į maisto kokybę, saugą, galimybę maisto įsigyti ir įpirkti vartotojams, sąžiningas pajamas ir ilgalaikį žemės ūkio produkcijos tvarumą, klimato kaitą, taip pat ilgalaikį ir trumpalaikį poveikį ir naudą žmogaus ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai, siejamą su įvairiais augalų apsaugos produktų naudojimo scenarijais, įskaitant integruotąją kenkėjų kontrolę ir scenarijų, kai šios medžiagos nenaudojamos;

9.  mano, kad ES sistemoje reikėtų daugiau dėmesio skirti plačiai paplitusiam ir profilaktiniam (kai to nedera daryti) augalų apsaugos produktų naudojimui ir jų poveikiui žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai, taip pat tikslinio organizmo atsparumo didėjimui;

10.  pabrėžia, kad svarbu visapusiškai įgyvendinti Direktyvą 2009/128/EB, nes ji susijusi su autorizacijos sistema, ypač su nuostatomis dėl integruotosios kenkėjų kontrolės ir tinkamo ūkininkų mokymo; atkreipia dėmesį į Parlamento šioje srityje vykdomą darbą, kuris gali suteikti daugiau informacijos;

11.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad šiuo Reglamentu įtvirtintas tikslas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo ir augalų apsaugos produktų autorizacijos sutaptų su Direktyvos 2009/128/EB tikslu;

12.  ragina Komisiją ir valstybes nares daugiau netvirtinti veikliųjų medžiagų ar augalų apsaugos produktų desikacijai;

13.  ragina Komisiją ir valstybes nares nebeleisti naudoti augalų apsaugos produktų teritorijose, kuriose lankosi plačioji visuomenė ar pažeidžiamoms grupėms priklausantys asmenys, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/128/EB 12 straipsnio a punkte;

14.  ragina Komisiją įtraukti į reglamentą konkrečias tikros pažeidžiamų grupių apsaugos priemones, kad būtų galima nedelsiant ir netaikant nukrypti leidžiančių nuostatų nutraukti pesticidų naudojimą dideliais atstumais arti mokyklų, vaikų priežiūros įstaigų, žaidimų aikštelių, ligoninių, gimdymo klinikų ir globos namų;

15.  ragina Komisiją imtis reikiamų veiksmų ir užtikrinti, kad pesticidų pardavimo statistika būtų viešai prieinama nurodant kiekvieną veikliąją medžiagą ir kiekvieną valstybę narę ir kad pesticidų naudojimo statistika būtų toliau tobulinama, siekiant pateikti visą informaciją, turimą atliekant rizikos aplinkai vertinimą ir lyginamąjį vertinimą pagal Reglamentą;

16.  ragina sukurti veiksmingą budrumo užtikrinimo po pateikimo rinkai sistemą siekiant sistemingai stebėti realų (taip pat ilgalaikį) naudojamų augalų apsaugos produktų poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai ir visai aplinkai; pabrėžia, jog vykdant budrumo užtikrinimą po augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai reikėtų užtikrinti, kad visi suinteresuotieji subjektai iš tiesų kauptų duomenis ir teiktų informaciją, o ši informacija būtų skaidri ir viešai prieinama; ragina EFSA ir ECHA parengti suderintas gaires, skirtas veiksmingam budrumo užtikrinimui po pateikimo rinkai šioje srityje;

17.  ragina Komisiją parengti standartizuotą ES masto IT platformą arba duomenų bazę siekiant remti dalijimąsi stebėsenos po pateikimo rinkai duomenimis, ir mano, kad šie stebėsenos po pateikimo rinkai duomenys ir kiti prieinami stebėsenos duomenys būtų naudojami autorizacijos procese;

18.  ragina Komisiją paspartinti bandomojo projekto „Pesticidų naudojimo aplinkoje stebėsena naudojant bites“ įgyvendinimą, kuris, inter alia, sudarytų sąlygas įvertinti ES teisės aktų įgyvendinimą pesticidų naudojimo ir leidimų suteikimo požiūriu;

19.  ragina Komisiją atlikti epidemiologinį tyrimą dėl realaus augalų apsaugos produktų poveikio žmonių sveikatai;

20.  ragina Komisiją toliau kurti ir taikyti metodus, kuriais siekiama išspręsti mišraus cheminių medžiagų naudojimo poveikio klausimą, skatinant atlikti integruotąjį ir koordinuojamą visų atitinkamų ES teisės aktų vertinimą;

21.  teigiamai vertina EFSA įgyvendinamą projektą modeliuoti DNT poveikį, tačiau mano, kad to nepakanka tol, kol galioja teisinis reikalavimas veikliųjų medžiagų ir kitų pesticidų komponentų DNT poveikį įvertinti per autorizacijos procesą; todėl ragina Komisiją įvertinti galimybę užtikrinti, kad būtų įvertintas veikliųjų medžiagų ir kitų augalų apsaugos produktų komponentų DNT poveikis, įdiegiant patikimus, neatliekant bandymų su gyvūnais, žmogui skirtus mechaniškus DNT pavojingumo vertinimo metodus;

22.  mano, kad būtina užtikrinti, jog Sąjungoje būtų toliau plėtojami moksliniai tyrimai ir inovacijos, todėl ragina programai „Europos horizontas“, kitoms Sąjungos finansinėms priemonėms ir valstybėms narėms skirti pakankamai lėšų, kad jos galėtų skatinti:

   a) nepriklausomus augalų apsaugos produktų naudojimo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai, aplinkai ir žemės ūkio produkcijai mokslinius tyrimus;
   b) mokslinius tyrimus ieškant augalų apsaugos produktus galinčių pakeisti alternatyvų, įskaitant necheminius metodus, ir mažos rizikos pesticidus, siekiant ūkininkams pristatyti naujų būdų užsiimti tvariu žemės ūkiu, taip pat mokslinius tyrimus, kuriuose būtų tiriamos žemės ūkio ekologinės ir tikslaus ūkininkavimo technologijos, siekiant tikslingai ir tvariai sumažinti išorės sąnaudas ir optimizuoti kenkėjų kontrolę;

23.  ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pripažinti, kad svarbi reglamentavimo sistema, kuri skatina inovacijas ir mokslinius tyrimus, siekiant kurti geresnius ir saugesnius augalų apsaugos produktus ir alternatyvas;

24.  primena, jog galimybė gauti saugių ir veiksmingų augalų apsaugos produktų yra labai svarbi, kad ūkininkai galėtų užkirsti kelią natūraliai susidarantiems per maistą plintantiems teršalams, pavyzdžiui, kancerogeniniams mikotoksinams, kurie kelia grėsmę mūsų maisto saugai;

25.  primena, kad kultūriniai augalai ir dirvožemio bei klimato sąlygos valstybėse narėse, ypač atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose, labai skiriasi ir yra specifiški; ragina autorizacijos procedūrose atsižvelgti į šiuos skirtumus;

26.  ragina EFSA ir Komisiją pagerinti savo komunikaciją rizikos klausimais siekiant tinkamai, suprantamai ir paprastai informuoti visuomenę; mano, kad svarbu padidinti visuomenės žinias apie pavojų ir riziką ir priimtiną ir nepriimtiną pavojų ir riziką, didinti žinomumą apie didžiausių leistinų kiekių verčių laikymosi lygį visoje Europoje ir informuoti vartotojus apie galimas rizikos mažinimo priemones;

27.  ragina visiškai įgyvendinti principą „Gyvūnų naudojimo procedūroms pakeitimas, mažinimas ir jo sąlygų gerinimas“;

28.  ragina veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, sinergiklių, kitų koformuliantų ir produktų formulių bandymuose ir taikant technologijas nenaudoti gyvūnų, taip pat gyvūnų nenaudoti vertinant veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų kaupiamąjį ir bendrą poveikį, jei tokie bandymų metodai ir technologijos yra sukurti;

29.  ragina atnaujinti Komisijos reglamentus (ES) Nr. 283/2013 ir (ES) Nr. 284/2013, kai tik bus patvirtinti alternatyvūs bandymai ir technologijos;

30.  ragina Komisiją įtraukti mokslinius ir technologinius pokyčius taikant naujo požiūrio metodus reguliavimo mokslo srityje, kad būtų galima pagerinti reguliavimo bandymų nuspėjamumą ir pakeisti gyvūnų naudojimą;

31.  ragina Komisiją ištirti galimybes reikalauti pateikti atitinkamus su žmonėmis susijusius duomenis, pavyzdžiui, gautus klinikinių tyrimų metu atliekant bandymus su medicininiais produktais, į atvirosios prieigos duomenų bazę, nurodytą ECHA/EFSA kvietime teikti pasiūlymus, kad su žmonėmis susiję duomenys galėtų būti panaudoti patvirtinant kuriamus metodus nenaudojant gyvūnų;

32.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti veiksmingą iš trečiųjų šalių importuojamų žemės ūkio produktų kontrolę, siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį ir vienodas veiklos sąlygas ES maisto gamybos sektoriui;

33.  ragina valstybes nares ir Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant sustabdyti prekybą neteisėtais augalų apsaugos produktais, nes šie produktai kenkia Sąjungos teisės aktų šioje srityje tikslams;

Paraiška dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo

34.  ragina Komisiją pasiūlyti iš dalies pakeisti Reglamentą, kad jai būtų suteikti įgaliojimai patvirtinti darbo programą, susijusią su paraišką tvirtinančių valstybių narių ataskaitų rengėjų paskyrimu, remiantis nepriklausomo, objektyvaus ir skaidraus vertinimo kriterijais: žiniomis, ištekliais, interesų konfliktų nebuvimu, produkto aktualumu, techniniu pajėgumu ir gebėjimu pasiekti moksliškai pagrįstus ir patikimus rezultatus, įskaitant išsamų specialistų literatūros recenzavimo procesą ir konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, laikantis panašių nuostatų, kurios galioja veikliųjų medžiagų pakartotinio patvirtinimo procese;

35.  ragina, kad Komisija įpareigotų paraiškų atnaujinimo procesą atlikti kitą valstybę narę nei ta, kuri buvo atsakinga už ankstesnį (-ius) vertinimą (-us), jeigu galima užtikrinti būtiną žinių ir išteklių lygį;

36.  prašo Komisijos užtikrinti, kad valstybėmis narėmis ataskaitų rengėjomis taptų tik tos valstybės narės, kurios gali garantuoti kokybišką vertinimą ir turi veiksmingų procedūrų, kuriomis užtikrinamas interesų konfliktų nebuvimas;

37.  ragina Komisiją, padedant EFSA, atlikti nacionalinių etaloninių laboratorijų, veikiančių prie atitinkamos valstybės narės ataskaitos rengėjos kompetentingų institucijų, vertinimą siekiant užtikrinti vienodą valstybių narių ataskaitų rengėjų, rengiančių įvertinimo ataskaitų projektus (angl. DAR), žinių lygį;

38.  be to, ragina valstybes nares atsakingai atlikti patvirtintų GLP laboratorijų auditą ir ragina Komisiją sukurti valstybių narių auditų patikrinimo sistemą, kuriai vadovautų pati Komisija;

39.  atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo ir palankiai vertina galimybę pagerinti dabartinę padėtį šiuo klausimu;

40.  mano, kad svarbu iš pareiškėjų reikalauti visus atliktinus reguliavimo tyrimus įregistruoti viešame registre ir numatyti pastabų teikimo laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pateikti turimus duomenis, jog būtų galima užtikrinti, kad atsižvelgiama į visą svarbią informaciją; pažymi, kad pagal nuostatas, kuriomis reglamentuojamas viešas registras, taip pat reikalaujama, kad patvirtinta laboratorija įregistruotų tyrimo pradžios ir pabaigos datas, taip pat paskelbtų kontrolės duomenis, kurie turi būti įtraukti į istorinės kontrolės registrą, įskaitant bandymų, kurie bus atliekami, metodus, sykiu paisant asmens duomenų apsaugos; mano, kad tik įregistruoti reguliavimo tyrimai gali būti pateikiami kartu su paraiška;

41.  pažymi, kad iš pareiškėjų reikia reikalauti pateikti visus tyrimus valstybei narei ataskaitos rengėjai, įskaitant pirminius duomenis, kompiuterio skaitomu formatu;

42.  ragina leisti viešai susipažinti su minėtais tyrimais, įskaitant visus patvirtinamuosius duomenis ir informaciją, susijusius su paraiškomis dėl leidimo išdavimo, kompiuterio skaitomu formatu ir užtikrinti skaidrią prieigą prie tyrimų visa apimtimi, taip suteikiant pakankamai laiko atlikti nepriklausomą kontrolę, sykiu saugant asmens duomenis ir užtikrinant, kad tyrimų paprašę asmenys galėtų juos naudoti tik nekomerciniais tikslais, taip užtikrinant atitinkamas intelektinės nuosavybės teises;

43.  ragina Komisiją įvertinti, ar būtų tinkama nebereikalauti, kad pareiškėjai pateiktų specialistų recenzuotą viešai prieinamą mokslinę literatūrą apie veikliąją medžiagą ir susijusias formules, užuot pavedus šią užduotį valstybei narei ataskaitos rengėjai, kuriai padeda EFSA;

44.  pažymi, kad specialistų recenzuotai viešai prieinamai mokslinei literatūrai, kai su ja galima susipažinti, reikėtų suteikti lygiavertį svorį vertinant GLP pagrįstus tyrimus; mano, kad jie abu yra svarbūs įnašai į vertinimą ir turėtų būti įvertinami atsižvelgiant į santykinę tyrimų kokybę bei jų svarbą nagrinėjamai taikymo sričiai;

45.  ragina Komisiją įvertinti, ar derėtų nebereikalauti pareiškėjų vertinti duomenų, kurie turi būti pateikti kaip paraiškos dalis, užuot pavedus šią užduotį valstybei narei ataskaitos rengėjai;

46.  rekomenduoja iš naujo nepriklausomai įvertinti dabartines literatūros recenzavimo taisykles siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į visus susijusius tyrimus;

Valstybės narės ataskaitos rengėjos vertinimo projektas

47.  primygtinai reikalauja valstybę narę ataskaitos rengėją griežtai taikyti Reglamento 9 straipsnį ir užtikrinti, kad paraiškos prieš jas pripažįstant priimtinomis būtų visiškai užpildytos;

48.  pabrėžia, kad vertinimas turėtų apimti išsamų pirminių duomenų vertinimą, taip pat su galutinėmis produkto formulėmis susijusių duomenų, prieinamų vertinimo etapu, vertinimą; ragina valstybę narę ataskaitos rengėją įvertinimo ataskaitos projekte aiškiai parodyti, kad buvo tinkamai patikrintas visų tyrimų aktualumas, mokslinė kokybė ir galiojimas, ir prireikus įtraukti papildomus tyrimus, kurie, pareiškėjo manymu, nebuvo svarbūs; atkreipia dėmesį į tai, kad duomenys, kuriais pranešama apie neigiamą poveikį, turėtų būti atmesti tik remiantis įrodymais pagrįstu moksliniu pagrindu, pavyzdžiui, tinkamai vadovaujantis atitinkamais EBPO rekomendaciniais dokumentais;

49.  ragina Komisiją įvertinti, kaip geriausia užtikrinti, kad veikliosios medžiagos būtų vertinamos remiantis dažniausiai taikomais naudojimo būdais, dažniausiai naudojamomis formulėmis, jų dozėmis ir atitinkamais poveikio scenarijais;

50.  ragina visus vertinimus grįsti sistemine visų prieinamų įrodymų analize ir visišku skaidrumu taikant įrodomosios duomenų galios principą;

51.  rekomenduoja visoms valstybėms narėms ataskaitų rengėjoms kuo labiau sumažinti pasikartojančių pastraipų kiekį ir jas kartoti tik pagrįstais atvejais, apie kuriuos tinkamai pranešta; tvirtai laikosi nuomonės, kad tol, kol vertinimą atlieka pareiškėjas, ir jeigu naudojamos ištraukos iš paraiškos dokumentacijos, reikėtų daryti aiškų skirtumą tarp institucijos vertinimo ir pareiškėjo vertinimo;

EFSA nuomonė dėl vertinimų ataskaitų projektų ir ECHA taikoma veikliųjų medžiagų klasifikacija

52.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad pagrindiniai bandymai (pavyzdžiui, naujausi ekotoksikologiniai dirvožemio organizmų bandymai, koncentracijos aplinkoje ir likučių dulkėse, vėjyje, ore ir vandenyje vertinimas, taip pat bandymai dėl ilgalaikio toksikologinio poveikio, ypač pažeidžiamoms grupėms) ir naujausi moksliniai ir technologiniai metodų pokyčiai būtų įtraukti į rizikos vertinimą;

53.  ragina Komisiją tinkamai atnaujinti savo naujausių rekomendacinių dokumentų ir bandymų gairių apžvalgą;

54.  ragina Komisiją supaprastinti ir paskatinti užbaigti derinimo procesą, susijusį su duomenų reikalavimais ir metodais, visų pirma, rekomendaciniuose dokumentuose dėl ekotoksikologijos, išlikimo bei elgsenos aplinkoje;

55.  ragina Komisiją nustatyti maksimalius liekanų kiekius dirvožemyje ir paviršiniuose vandenyse naudojant, inter alia, duomenis, surinktus atliekant poveikio aplinkai stebėseną po pateikimo rinkai;

56.  ragina greičiau ir veiksmingiau nustatyti didžiausius leistinus liekanų kiekius maiste ir pašaruose ir užtikrinti didesnį nuoseklumą, derinant didžiausių leistinų liekanų kiekių vertinimo ir patvirtinimo arba patvirtinimo galiojimo pratęsimo terminus;

57.  ragina duomenis, surinktus atliekant poveikio aplinkai stebėseną po pateikimo rinkai, naudoti patikrinant išlikimo aplinkoje modeliuose naudojamos prognozuojamos koncentracijos aplinkoje tikslumą;

58.  ragina Komisiją, naudojant naujausią modeliavimą, pateikti pasiūlymą iš dalies pakeisti Komisijos reglamentą (ES) Nr. 284/2013, siekiant įtraukti duomenų reikalavimus, susijusius su ilgalaikiu augalų apsaugos produktų toksiškumu ir tolesniais poveikio būdais, visų pirma per vėją ir vandens sukeliamą dirvožemio eroziją;

59.  ragina EFSA reguliariai atnaujinti savo rekomendacinius dokumentus atsižvelgiant į naujausias tendencijas visose susijusiose srityse, siekiant įvertinti trumpalaikį ir ilgalaikį veikliųjų medžiagų, mišinių ir formulių liekanų poveikį paviršiniuose vandenyse, dirvožemyje, vėjyje ir dulkėse;

60.  mano, kad rekomendaciniuose dokumentuose reikėtų pateikti pakankamai aiškios informacijos rizikos vertintojams, taip siekiant užtikrinti kokybišką vertinimą ir užtikrinti nuspėjamumą ir nuoseklumą pareiškėjams;

61.  ragina Komisiją ir valstybes nares, dalyvaujančias Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete (PAFF komitetas), nedelsiant patvirtinti bet kokias parengtas gaires, įskaitant atnaujintas rekomendacijas dėl bičių, kurias EFSA naudojo atlikdama savo paskutinę trijų neonikotinoidų peržiūrą;

62.  ragina EFSA toliau nepriklausomai nuo to, ar bus patvirtintos parengtos rekomendacijos, atnaujinti rekomendacijas dėl bičių, kad būtų atsižvelgta į kitas apdulkintojų rūšis ir bendrą poveikį ir technines galimybes;

63.  teigiamai vertina bandomąjį kaupiamojo poveikio vertinimą ir ragina jį užbaigti pagal planą iki 2018 m. pabaigos, ir paskui pasitelkiant autorizacijos procesą greitai atlikti kaupiamosios rizikos vertinimus; ragina prioritetą skirti moksliniams tyrimams, susijusiems ne tik su poveikiu nervų sistemai ir skydliaukei, bet ir kitais poveikio būdais, ir juos atlikti greičiau;

64.  ragina EFSA, Komisiją ir valstybes nares, apskaičiuojant „saugias“ poveikio dozes, taikyti ypatingos saugos rodiklį, siekiant išspręsti klausimą dėl galimo mišinių toksiškumo tais atvejais, kai esama didelio netikrumo, kurio negalima sumažinti atliekant papildomus mišinių bandymus;

65.  ragina EFSA ir ECHA savo svetainėse teikti vartotojams suprantamesnę informaciją ir sudaryti geresnes galimybes atlikti duomenų analizę;

66.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad nacionaliniai ekspertai joms tinkamai atstovautų EFSA; rekomenduoja valstybėms narėms konstruktyviai dalyvauti EFSA veikloje;

67.  rekomenduoja, kad mokslinės žinios ir gebėjimai būtų užtikrinamai remiant, plečiant ir stiprinant ES agentūrų, valstybių narių įstaigų, institutų ir universitetų mokslinių tyrimų grupių, dalyvaujančių atliekant rizikos vertinimą, tinklą;

68.  be to, rekomenduoja tarptautiniuose moksliniuose tinkluose bendradarbiauti su tarptautiniais ekspertais, siekiant remti mokslines diskusijas ir indėlį ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą specialistų literatūros recenzavimo srityje, kuris padeda pasiekti kokybiškus platesniu tarptautiniu mastu pripažįstamus rezultatus;

69.  rekomenduoja EFSA paskelbti savo nuomones specialistų recenzuojamuose žurnaluose siekiant aktyvesnių konstruktyvių diskusijų ir paskatinti bei paraginti į EFSA darbą įsitraukti daugiau nacionalinių ekspertų ir kitų mokslininkų;

70.  ragina EFSA ir ECHA skirti pakankamai lėšų, kad jos galėtų savo užduotis vykdyti nepriklausomai, objektyviai ir skaidriai, ir taip užtikrintų aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugą, tai taip pat reikėtų padaryti atsižvelgiant į papildomą šioms agentūroms numatomą darbo krūvį;

71.  pabrėžia, kad augalų apsaugos produktų autorizacijos sistemos patikimumą didžiąja dalimi lemia visuomenės pasitikėjimas ES agentūromis; pabrėžia, kad mokslinio vertinimo proceso skaidrumas yra svarbus siekiant išlaikyti visuomenės pasitikėjimą; taip pat palankiai vertina EFSA nuolatines pastangas pagerinti šią sistemą ir tai, kad agentūra 2017 m. birželio mėn. atnaujino savo nepriklausomumo politiką, taip siekdama užtikrinti nepriklausomumą ir galimų interesų konfliktų valdymą;

72.  ragina EFSA užtikrinti, kad visi ekspertai, dalyvaujantys vertinime, viešai paskelbtų interesų deklaracijas, o ekspertai, turintys interesų konfliktų, būtų pašalinti iš visų specialistų vertinimo proceso etapų;

73.  siūlo įsteigti į EFSA sudėtį įeinantį nepriklausomą stebėsenos komitetą, kuriam būtų pavesta nagrinėti galimus interesų konfliktus;

74.  ragina skirti pakankamai išteklių, kad būtų galima užbaigti visapusišką poveikio aplinkai stebėseną ir analizę po pateikimo rinkai, įskaitant pesticidų liekanų dirvožemyje ir dulkėse stebėseną, kurios rezultatais reikėtų pasidalyti su EFSA;

75.  ragina EFSA užtikrinti, kad ji turėtų būtinų žinių ir galėtų visapusiškai įvertinti necheminių metodų prieinamumą ir taikymą;

76.  ragina Komisijos Mokslinį patariamąjį mechanizmą paprašius imtis tarpininko vaidmens kilus moksliniams ginčams dėl veikliųjų medžiagų;

77.  ragina Mokslinį patariamąjį mechanizmą inicijuoti sisteminę visų prieinamų tyrimų, susijusių su glifosato ir glifosato pagrindu sukurtų formulių, kancerogeniškumo peržiūrą, siekiant įvertinti, ar reikėtų atlikti glifosato patvirtinimo peržiūrą, kaip nustatyta Reglamento 21 straipsnyje;

Komisijos atliekamas veikliųjų medžiagų patvirtinimas

78.  labai apgailestauja dėl daugelio valstybių narių ir Komisijos vėlavimų prieš EFSA atliekant specialistų peržiūrą ir po jos, ypač dėl vėlavimo atliekant veikliųjų medžiagų įvertinimą, kurios atitinka atmetimo kriterijus, ir primygtinai ragina valstybes nares ataskaitų rengėjas ir Komisijas laikytis galutinių terminų, kaip nustatyta Reglamente;

79.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti politinę atskaitomybę už komiteto procedūra priimamų įgyvendinimo aktų priėmimą; reiškia susirūpinimą dėl skaidrumo trūkumo PAFF komitete; ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti visą procedūrų skaidrumą, taip pat pateikiant išsamius diskusijų per komiteto procedūrą protokolus ir atitinkamas pozicijas, visų pirma paaiškinant ir pagrindžiant PAFF komiteto sprendimus ir paskelbiant, už ką balsavo valstybės narės;

80.  ragina Komisiją patvirtinti nepriklausomumo politiką ir užtikrinti, kad Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nariai neturėtų interesų konflikto;

81.  ragina Komisiją ir valstybes nares griežtai taikyti Reglamento 4 straipsnį ir patvirtinti aiškius mokslu pagrįstus kriterijus, kuriais remiantis būtų nustatomas nepriimtinas poveikis aplinkai, atsižvelgiant į realų (ūmų ir lėtinį) įvairių augalų apsaugos produktų poveikį;

82.  ragina Komisiją griežtai apriboti patvirtinamųjų duomenų procedūros taikymą tik jos tikslu, nustatytu Reglamento 6 straipsnio f punkte, t. y. tuomet, kai vertinimo proceso metu ar dėl naujų mokslo ir technikos žinių nustatomi nauji reikalavimai; mano, kad visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugai turi būti teikiamas didžiausias prioritetas, sykiu nurodant pareiškėjams patikimus autorizavimo tvarkaraščius; pabrėžia, kad išsamūs dokumentai turi esminę reikšmę veikliųjų medžiagų patvirtinimui; apgailestauja dėl to, kad pritaikius leidžiančią nukrypti nuostatą dėl patvirtinamųjų duomenų procedūros ilgesniam laikotarpiui rinkoje liko bent dvi veikliosios medžiagos, kurios kitu atveju būtų uždraustos;

83.  ragina Komisiją iš dalies pakeisti susijusius rekomendacinius dokumentus, kad patvirtinamiesiems duomenims būtų sistemingai taikomas išsamus EFSA specialistų literatūros recenzijos procesas, kaip tai daroma pradinių paraiškoje pateiktų duomenų atveju;

84.  ragina Komisiją patvirtinant veikliąsias medžiagas įtraukti teisiškai privalomas rizikos mažinimo priemones, siekiant šalinti žinomą riziką, kurią kelia augalų apsaugos produktai, taip padedant valstybėms narėms nustatyti rizikos mažinimo priemones, tinkamas jų konkrečioms aplinkybėms, atsižvelgiant į jų teritorijose vyraujančias agronomines, klimatines ir aplinkos ypatybes;

85.  taip pat ragina Komisiją užtikrinti, kad atliekant stebėseną po pateikimo rinkai būtų vertinamas pritaikytų rizikos mažinimo priemonių veiksmingumas ir efektyvumas;

86.  ragina Komisiją užtikrinti visapusišką Reglamento 25 straipsnio taikymą, kad apsauginės medžiagos ir sinergikliai galėtų būti naudojami tik juos patvirtinus; pažymi, kad tvirtinant apsaugines medžiagas ir sinergiklius taikomi duomenų reikalavimai turėtų būti tokie patys, kokie yra taikomi veikliosioms medžiagoms, ir ragina pagal Reglamento 25 straipsnio 3 dalį priimti įgyvendinimo aktą;

87.  ragina Komisiją pagal Reglamento 27 straipsnį iki 2018 m. pabaigos patvirtinti pirmąjį neigiamą koformuliantų sąrašą, įskaitant kriterijus ir procedūrą, kurie taikomi nustatant kitus į šį sąrašą įtrauktinus koformuliantus; todėl ragina integruoti duomenis, kurių reikalaujama pagal REACH, CLP reglamentą ir Biocidų reglamentą, taip pat įtraukti duomenis, kuriuos valstybės narės surinko sudarydamos savo neigiamus koformuliantų sąrašus;

88.  ragina Komisiją, atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl mažos rizikos biologinės kilmės pesticidų ir savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl Reglamento taikymo, pateikti konkretų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiamas šis Reglamentas, nepriklausomai nuo vykdomos REFIT procedūros, siekiant nustatyti griežtą, kokybišką ir spartų vertinimo, autorizacijos ir registravimo procesą;

89.  ragina Komisiją padidinti skaidrumą, sukuriant svetainę, kurioje būtų skelbiamas kiekvienos veikliosios medžiagos patvirtinimo tvarkaraštis ir etapai, nurodant valstybes nares ataskaitų rengėjas, EFSA ir ECHA sprendimus, Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto sprendimus, licencijos galiojimo trukmę ir kitą svarbią išsamią informaciją;

Valstybių narių vykdoma augalų apsaugos produktų autorizacija

90.  ragina Komisiją atlikti išsamų skirstymo į zonas sistemos vertinimą siekiant įvertinti, kaip kuo geriau užtikrinti tinkamą suderintą mokslinį aplinkos apsaugos produktų vertinimą, sykiu užtikrinant valstybių narių pareigas, susijusias su tokių produktų autorizacija, naudojimo apribojimu ar atsisakymu leisti juos naudoti, taip pat peržiūrėti atsisakymo leisti naudoti produktus apribojimus;

91.  mano, kad tarpusavio pripažinimo procedūra yra itin svarbi dalijantis darbo krūviu ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas laikytis terminų; apgailestauja dėl to, kad paraiškas dėl autorizacijos nagrinėjančios valstybės narės vėluoja atlikti vertinimus, ir dėl įgyvendinimo problemų, susijusių su tarpusavio pripažinimo principu; ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant pagerinti skirstymo į zonas sistemos veikimą; pabrėžia, kad visapusišku dabartinių teisės aktų įgyvendinimu turėtų būti siekiama išvengti darbo dubliavimo, o galimybė ūkininkams naudoti naujas medžiagas neturėtų būti nereikalingai vilkinama;

92.  primygtinai ragina valstybes nares laikytis augalų apsaugos produktų vertinimo terminų ir su abipusiu pripažinimu susijusių nuostatų, kaip nustatyta Reglamente;

93.  ragina EFSA nustatyti suderintas augalų apsaugos produktų vertinimo gaires, taip pat ragina Komisiją jas vėliau priimti;

94.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi augalų apsaugos produktai būtų tinkami įvertinti, įskaitant poveikio scenarijus, remiantis duomenimis, gautais tiriant patį augalų apsaugos produktą, ir mano, kad duomenys apie augalų apsaugos produktus neturėtų būti ekstrapoliuojami remiantis apie veikliąsias medžiagas gautais duomenimis, nebent tai yra moksliškai pagrįsta ir, vykdant stebėseną po pateikimo rinkai yra patvirtinta, kad šie duomenys yra patikimi;

95.  ragina Komisiją per dvejus metus pateikti Parlamentui išsamią ataskaitą dėl nacionalinės augalų apsaugos produktų rizikos vertinimo ir valdymo praktikos;

96.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad bet koks sprendimas dėl augalų apsaugos produktų autorizacijos būtų grindžiamas tinkamu ūmaus ir lėtinio poveikio pažeidžiamoms grupėms realiomis sąlygomis vertinimu, taip pat ragina atitinkamai iš dalies pakeisti atitinkamas EFSA gaires;

97.  pažymi, kad iš pareiškėjų reikia reikalauti pateikti visus tyrimus valstybei narei, kuri nagrinėja autorizacijos paraišką, įskaitant pirminius duomenis, kompiuterio skaitomu formatu;

98.  ragina leisti viešai kompiuterio skaitomu formatu susipažinti su visu minėtų tyrimų tekstu, įskaitant visus patvirtinamuosius duomenis ir informaciją, susijusius su paraiškomis dėl autorizacijos, siekiant užtikrinti skaidrumą, taip suteikiant pakankamai laiko atlikti nepriklausomą kontrolę, sykiu saugant asmens duomenis ir užtikrinant, kad tyrimų paprašę asmenys galėtų juos naudoti tik nekomerciniais tikslais, taip užtikrinant atitinkamas intelektinės nuosavybės teises;

99.  ragina Komisiją išsiaiškinti, ar derėtų įpareigoti EFSA atlikti augalų apaugos produktų rizikos vertinimą, išlaikant nuostatas, pagal kurias faktinis sprendimas dėl augalų apsaugos produktų autorizacijos būtų priimamas nacionaliniu lygmeniu, kad būtų atsižvelgta į konkrečios šalies aplinkybes;

100.  ragina valstybes nares padidinti veiksmingumą užtikrinant didesnį zonų ir tarpzoninį koordinavimą, siekiant geresnio pasidalijimo darbo krūviu ir kuo geriau išnaudoti kiekvienos valstybės narės išteklius bei leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas pagal Reglamento 53 straipsnį tik tuomet, jei griežtai laikomasi esamų reikalavimų;

101.  mano, kad reikia pagerinti tarpzoninio abipusio pripažinimo sistemą;

102.  ragina valstybes nares nacionaliniu lygmeniu geriau vykdyti autorizavimo procedūras, siekiant apriboti nukrypti leidžiančių nuostatų ir galimybės pratęsti terminą pagal Reglamento 53 straipsnį taikymą ypatingų situacijų atvejais; ragina valstybes nares griežtai taikyti Reglamento 53 straipsnį, siekiant tik priimti ir išnagrinėti užpildytas paraiškas dėl nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo ir siekiant tik pateikti užpildytus pranešimus apie nukrypti leidžiančių nuostatų taikymą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms;

103.  ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti savo kontrolės teisėmis pagal 53 straipsnio 2 ir 3 dalis siekiant riboti nukrypti leidžiančių nuostatų ir terminų pratęsimo taikymą pagal 53 straipsnį tik pateisinamomis ypatingomis situacijomis;

104.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad viešos konsultacijos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais vyktų prieš suteikiant autorizaciją ypatingomis situacijomis pagal 53 straipsnį, nesukeliant nereikalingo vėlavimo vykdant ypatingų situacijų patvirtinimo procedūras ir užtikrinant, kad visi suinteresuotieji subjektai būtų laiku informuojami apie tai, ar autorizavimas ypatingomis situacijomis suteiktas, ar atsisakyta jį suteikti;

105.  ragina visas valstybes nares paskelbti išsamias gaunamas paraiškos formas, kuriose prašoma suteikti autorizaciją ypatingomis aplinkybėmis pagal 53 straipsnį, nepaisant to, ar autorizacija suteikiama, ar ne;

106.  ragina Komisiją pabaigti rengti metodus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar tam tikros nukrypti leidžiančios nuostatos turėtų būti taikomos, jei iš viso jos yra taikomos, visų pirma susijusius su „nežymiu poveikiu“ ar „dideliu pavojumi augalų sveikatai“;

107.  ragina valstybes nares informuoti vieną kitą, Komisiją ir visuomenę apie autorizaciją ir augalų apsaugos produktų leidimo panaikinimą, taip pat apie rizikos mažinimo priemones siekiant užtikrinti ES masto rinkoje prieinamų augalų apsaugos produktų peržiūrą ir su jais susijusios rizikos valdymą;

108.  ragina Komisiją ir valstybes nares geriau keistis duomenimis apie saugesnius augalų apsaugos produktus, kurie galėtų pakeisti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra keistinų medžiagų, siekiant palengvinti augalų apsaugos produktų lyginamąjį vertinimą;

109.  pažymi, kad moksliniai tyrimai dėl vario naudojimo teritorijose, kuriose jis naudojamas ilgą laiką, parodo, kad varis turi poveikį dirvos mikrobiologijai; sutinka, kad varis turėtų būti vertinamas kaip laikina medžiaga, naudojama augalų apsaugos tikslais, ir kad jo naudojimas turėtų būti kuo greičiau laipsniškai nutraukiamas, nes jau yra prieinamų geresnių alternatyvų;

110.  ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti ir naudoti tvarius ir ekologiškus augalų apsaugos produktams alternatyvius būdus ir medžiagas, integruotosios kenkėjų valdymo priemones ir mažos rizikos pesticidus, kaip svarbią neigiamo poveikio, kurį sukelia kenkėjų valdymas, mažinimo priemonę; pripažįsta, kad reikia atlikti daugiau su šiais produktais ir jų plėtra susijusių mokslinių tyrimų; todėl ragina Komisiją įvertinti galimybes, siekiant skatinti inovacijas šioje srityje;

111.  ragina Komisiją pasiūlyti iš dalies pakeisti Reglamentą taip, kad veiklos vykdytojams procedūriniu lygmeniu būtų lengviau ne tik naudoti, bet ir pateikti rinkai mažos rizikos augalų apsaugos produktus; mano, kad visų pirma reikia paaiškinimo dėl pagrindinių medžiagų pateikimo rinkai;

112.  ragina suteikti MVĮ sektoriaus augalų apsaugos produktų mišinių ruošėjams galimybę skaidriai ir sąžiningai gauti veikliųjų medžiagų;

113.  ragina Komisiją atlikti dabartinių teisės aktų, kuriais reglamentuojama augalų apsaugos produktų ir biocidinių produktų autorizacija ir prekyba jais, reikalavimų ir, jei yra, jų pakeitimų poveikio MVĮ gamintojų žmogiškiesiems ištekliams ir ekonominiam pajėgumui analizę; pabrėžia, kad tokios analizės rezultatai turi būti viešai skelbiami, kad būtų galima dėl jų konsultuotis su visuomene;

114.  ragina suderinti sąvoką „mažos apimties naudojimas“ siekiant sudaryti vienodas sąlygas, ir rekomenduoja sukurti bendrą pagrindinių kultūrinių augalų ES sąrašą;

115.  ragina Komisiją, EFSA ir valstybes nares užtikrinti, kad visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant visuomenę, būtų įtraukti į bet kokią suinteresuotųjų subjektų vykdomą su pesticidais susijusią veiklą, kaip numatyta Direktyvoje 2003/35/EB ir Orhuso konvencijoje;

116.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinti Reglamente nustatyti reikalavimai prioritetą teikti necheminiams metodams;

o
o   o

117.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 463, 2018 12 21, p. 73.
(2) Programa nustatyta 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ (OL L 354, 2013 12 28, p. 171).
(3) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(4) OL L 70, 2005 3 16, p. 1.
(5) OL L 353, 2008 12 31, p. 1.
(6) OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
(7) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(8) OL L 155, 2011 6 11, p. 127.
(9) OL L 93, 2013 4 3, p. 1.
(10) OL L 93, 2013 4 3, p. 85.
(11) OL L 173, 2016 6 30, p. 52.
(12) OL L 208, 2016 8 2, p. 1.
(13) OL L 333, 2017 12 15, p. 10.
(14) OL C 58, 2018 2 15, p. 102.
(15) OL C 346, 2018 9 27, p. 117.
(16) OL C 252, 2018 7 18, p. 184.
(17) OL C 86, 2018 3 6, p. 62.
(18) OL C 86, 2018 3 6, p. 51.
(19) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0356.
(20) Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (penktosios kolegijos) 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimas byloje C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting prieš College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890.
(21) EFSA leidinys. 2015;13(11):4302.
(22) EFSA leidinys 2017;15(9):4979.
(23) https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
(24) OL L 276, 2010 10 20, p. 33.
(25) Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų].
(26) Žr. sprendimą byloje T-235/15, Pari Pharma GmbH v European Medicines Agency, taip pat žr. sprendimą byloje T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH and Intervet International BV v European Medicines Agency, and Case T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd v European Medicines Agency.
(27) OL C 95, 2013 4 3, p. 1.
(28) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
(29) OL L 309, 2009 11 24, p. 71.
(30) Žr. Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., ir kitų autorių teiginį (2017 m.): „Didesnis nei 75 proc. skraidančių vabzdžių biomasės sumažėjimas per 27 metus saugomose teritorijose“. PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika