Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2153(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0475/2018

Predkladané texty :

A8-0475/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 16
CRE 14/01/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.10
CRE 16/01/2019 - 12.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0023

Prijaté texty
PDF 227kWORD 72k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Postup Únie pre povoľovanie pesticídov
P8_TA(2019)0023A8-0475/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov (2018/2153(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 6. februára 2018 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov(1),

–  so zreteľom na článok 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na 7. všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020(2),

–  so zreteľom na Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN (UNECE) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(3) (ďalej len „nariadenie“),

–  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006(5),

–  so zreteľom na smernicu 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(7),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín(8),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach(9),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín(10),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1056 z 29. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia schválenia účinnej látky glyfozát(11), a na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1313 z 1. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát(12),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2324 z 12. decembra 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfozát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011(13),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 13. apríla 2016(14) a 24. októbra 2017(15) o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfozát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011,

–  so zreteľom na svoje uznesenie o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu z 15. februára 2017(16),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2016 o posilňovaní inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov(17),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2016 o technologických riešeniach pre udržateľné poľnohospodárstvo v EÚ(18),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín(19),

–  so zreteľom na európske posúdenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1107/2009 a jeho príslušné prílohy, ktoré uverejnila výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) v apríli 2018,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 23. novembra 2016 vo veci C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden(20),

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. februára 2016 vo veci 12/2013/MDC o postupoch Komisie týkajúcich sa povoľovania a uvádzania prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) na trh,

–  so zreteľom na štúdiu „Monografie IARC, zväzok 112: hodnotenie piatich organofosfátových insekticídov a herbicídov“ uverejnenú 20. marca 2015,

–  so zreteľom na závery Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate (závery EFSA o partnerskom preskúmaní posúdenia rizika účinnej látky glyfozát)(21) uverejnené 12. novembra 2015 a na ich peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate (partnerské preskúmanie ESFA, týkajúce sa posúdenia rizika potenciálnych vlastností glyfozátu narúšajúcich endokrinný systém)(22), uverejnené 7. septembra 2017,

–  so zreteľom na stanovisko výboru Európskej chemickej agentúry (ďalej len „ECHA“) pre hodnotenie rizík ku klasifikácii glyfozátu z 15. marca 2017,

–  so zreteľom na vedecké stanovisko 5/2018 Mechanizmu pre vedecké poradenstvo o postupe povoľovania prípravkov na ochranu rastlín z júna 2018(23),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (COM(2017)0109),

–  so zreteľom na dokument s názvom Implementation Plan on increasing low-risk plant protection product availability and accelerating integrated pest management implementation in Member States (Realizačný plán na zvýšenie dostupnosti nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín a urýchlenie uplatňovania integrovanej ochrany proti škodcom v členských štátoch), ktorý vypracovala expertná skupina zameraná na udržateľnú ochranu rastlín, schválený Radou 28. júna 2016,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne pre právo na výživu v rámci Rady OSN pre ľudské práva, zverejnenú 24. januára 2017 o používaní pesticídov v poľnohospodárstve na celosvetovej úrovni a o ich dôsledkoch na ľudské práva,

–  so zreteľom na článok 13 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že pri formulovaní a vykonávaní politík Únie, najmä pokiaľ ide o jej vnútorný trh, by sa mali plne zohľadňovať požiadavky na dobré životné podmienky zvierat ako cítiacich bytostí,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely(24),

–  so zreteľom na osobitný prieskum Eurobarometra 442 z marca 2016, v ktorom sa uvádza, že 89 % občanov EÚ súhlasí s tým, že Únia by mala urobiť viac na podporu lepšieho povedomia o význame dobrých životných podmienok zvierat na medzinárodnej úrovni a 90 % občanov EÚ súhlasí s tým, že je dôležité stanoviť vysoké normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Európsky parlament dostáva početné petície od dotknutých občanov, ktorí uplatňujú svoje práva podľa článkov 24 a 227 ZFEÚ a článku 44 Charty základných práv Európskej únie a vyzývajú na ukončenie testovania na zvieratách v Európe a na celom svete a na stanovenie medzinárodných noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat,

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (COM(2018)0179)(25),

–  so zreteľom na pokračujúce hodnotenie REFIT nariadenia (ES) č. 1107/2009 zo strany Komisie,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (A8-0475/2018),

Všeobecné úvahy

A.  keďže účelom nariadenia (ES) č. 1107/2009 (ďalej len „nariadenie“) je „zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu harmonizáciou pravidiel uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh pri súčasnom zdokonaľovaní poľnohospodárskej výroby“;

B.  keďže postup EÚ pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín je jedným z najprísnejších na svete; keďže s ohľadom na obavy niektorých zainteresovaných strán týkajúce sa hodnotenia glyfozátu sa osobitný výbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST) zameriava na identifikáciu oblastí, ktoré sa môžu ďalej zlepšovať v súvislosti s postupom Únie pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín, a to prostredníctvom odporúčaní, ktoré považuje za nevyhnutné na zabezpečenie dosiahnutia vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat, ako aj životného prostredia;

C.  keďže zásada predbežnej opatrnosti je zastrešujúcou zásadou politiky Únie stanovenou v článku 191 ZFEÚ; keďže nariadenie v zmysle svojho článku 1 ods. 4 vychádza zo zásady obozretnosti; keďže rozhodnutie o riadení rizika podľa článku 13 ods. 2 musí dodržiavať podmienky zásady predbežnej opatrnosti ustanovenej v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002; keďže v článku 7 ods. 2 nariadenia 178/2002 sa ustanovuje, že opatrenia prijaté na základe zásady obozretnosti musia byť primerané;

D.  keďže sa objavili obavy niektorých zainteresovaných strán týkajúce sa hodnotenia glyfozátu, najmä pokiaľ ide o to, či sa uskutočnilo nezávislé, objektívne a transparentné hodnotenie, či sa správne uplatnili klasifikačné kritériá podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, či sa riadne použili príslušné usmernenia a či sa riadne uplatňovali schvaľovacie kritériá a zásada predbežnej opatrnosti;

E.  keďže podľa článku 4 ods. 3 nariadenia prípravok na ochranu rastlín, ktorý je výsledkom aplikácie v súlade so správnou praxou pri ochrane rastlín a s reálnymi podmienkami používania, okrem iného nesmie mať bezprostredné alebo oneskorené škodlivé účinky na ľudské zdravie, vrátane zraniteľných skupín, a nesmie mať žiadne neprijateľné účinky na životné prostredie;

F.  keďže hodnotenie vykonávania nariadenia odhalilo, že ciele ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia sa nedosahujú v plnej miere a že je možné dosiahnuť zlepšenia s cieľom dosiahnuť všetky ciele nariadenia;

G.  keďže je nanajvýš dôležité plne uplatňovať nariadenie vo všetkých členských štátoch;

H.  keďže práca príslušných vnútroštátnych orgánov zapojených do procesov schvaľovania a udeľovania povolení sa často oneskoruje; keďže sa zistilo, že príslušné vnútroštátne orgány zapojené do postupu schvaľovania a povoľovania majú v niektorých prípadoch nedostatočný počet zamestnancov a nedostatočné finančné zdroje; keďže okrem oneskorenia pri posudzovaní práce existuje obava, že nedostatok zdrojov má vplyv aj na kvalitu posudzovania účinných látok, ako aj prípravkov na ochranu rastlín;

I.  keďže nezávislosť hodnotenia rizika je základom dôvery v nariadenie a potravinové právo EÚ;

J.  keďže sa zistilo, že rozhodovací proces je v priebehu celého postupu nedostatočne transparentný od nedostatočného prístupu verejnosti k úplným štúdiám cez nespracované údaje až po fázu riadenia rizík;

K.  keďže právo na prístup k dokumentom v držbe inštitúcií EÚ vrátane agentúr EÚ je dôležitým právom, ktoré sa má vykladať reštriktívne; poukazuje na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej transparentnosť a prístup k dokumentom prispievajú k väčšej legitímnosti agentúr EÚ v očiach občanov a zabezpečujú, aby sa agentúry EÚ viac zodpovedali občanom v demokratickom systéme(26);

L.  keďže nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013, ktorým sa stanovujú požiadavky na údaje pre účinné látky, by sa malo pravidelne aktualizovať, aby zohľadňovalo súčasné vedecké a technické poznatky; keďže oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach(27), zostáva najkomplexnejším zdrojom usmerňovacích dokumentov a usmernení k testom, hoci viaceré z uvedených dokumentov môžu byť zastarané a mali by sa aktualizovať; keďže metodiky používané na vedecké hodnotenie účinných látok vo forme usmernení, ktoré používa EFSA a členské štáty, nie vždy odrážajú súčasný stav vedeckých a technických poznatkov, ako sa vyžaduje podľa článku 4 nariadenia; keďže niektoré kľúčové testy buď nie sú zahrnuté do posudzovania rizika, alebo chýbajú najnovšie vedecké metódy (ako v prípade aktuálnych ekotoxikologických testov pre pôdne organizmy a posúdenia koncentrácie v životnom prostredí a zvyškov v prachu, vo vetre, vzduchu a vode);

M.  keďže aktualizované usmernenie o včelách, ktoré použil EFSA vo svojom nedávnom preskúmaní troch neonikotinoidov, ešte nebolo formálne prijaté; keďže usmernenia o pôdnych organizmoch, ktoré v súčasnosti používa EFSA, sú z roku 2002;

N.  keďže usmerneniami sa prevádzajú požiadavky právnych predpisov do praktických krokov a vysvetľuje sa, „čo treba urobiť“, zatiaľ čo usmernenia pre testovanie špecifikujú testovacie protokoly, ktoré sa musia dodržiavať pri vytváraní údajov, a vysvetľuje sa, „ako sa musia robiť testy“;

O.  keďže rozšírené neopodstatnené používanie a profylaktické používanie prípravkov na ochranu rastlín je znepokojujúce;

P.  keďže používanie prípravkov na ochranu rastlín pri desikácii (starostlivosť o plodinou pred jej zberom s cieľom urýchliť jej zrenie a uľahčiť zber) je nevhodné;

Q.  keďže používanie prípravkov na ochranu rastlín v oblastiach, ktoré využíva široká verejnosť alebo zraniteľné skupiny, je nevhodné;

R.  keďže podľa údajov zhromaždených Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) EÚ v roku 2016 použila 368 588 ton pesticídov, čo predstavuje 11,8 % celosvetovej spotreby;

S.  keďže podľa FAO má používanie pesticídov v EÚ od roku 2009 stúpajúci trend; keďže tento trend sa však v jednotlivých členských štátoch veľmi líši, od prudkého nárastu v niektorých k prudkému poklesu v iných členských štátoch; keďže celkový objem predaných účinných látok v pesticídoch v 16 členských štátoch EÚ sa od roku 2011 do roku 2016 zvýšil o 1,6 %;

T.  keďže do roku 2018 bolo schválených 493 aktívnych a základných látok;

U.  keďže v správe Komisie o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1185/2009 sa poukazuje na nedostatok štatistík o používaní pesticídov a málo poznatkov o používaní konkrétnych účinných látok;

V.  keďže podľa správy Európskej únie o rezíduách pesticídov v potravinách (28)za rok 2016, ktorú zverejnil úrad EFSA v roku 2018, bolo 96,2 % vzoriek v rámci limitov povolených v právnych predpisoch EÚ;

W.  keďže v celej Európe je nedostatok verejných poznatkov o nebezpečenstve a riziku, prijateľných a neprijateľných rizikách, ako aj o úrovni dodržiavania maximálnych hodnôt rezíduí (MRL);

X.  keďže rozhodnutia o povolení novovyvinutých účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín sa vždy prijímajú s neistotou, pokiaľ ide o ich skutočný dosah; keďže monitorovanie po udelení povolenia je nedostatočné; keďže chýbajú údaje o presných množstvách každého použitého prípravku na ochranu rastlín, o vykonávaní a účinnosti zmierňujúcich opatrení a o možných škodlivých účinkoch na zdravie ľudí a zvierat a na životné prostredie;

Y.  keďže nedostatok údajov sa týka skutočného vplyvu účinných látok, safenerov, synergentov a koformulantov a ich metabolitov, ako aj prípravkov a zmesí výrobkov; keďže preto nie je dobre známy úplný vplyv pesticídov na zdravie ľudí a zvierat, ako aj na životné prostredie;

Z.  keďže pilotný projekt „Monitorovanie používania pesticídov prostredníctvom medonosných včiel“ sa zatiaľ nerealizoval napriek jeho začleneniu do rozpočtu Únie na finančné roky 2017 a 2018;

AA.  keďže jedným z cieľov 7. všeobecného environmentálneho akčného programu EÚ do roku 2020 je, aby sa chemické látky vyrábali a používali spôsobom, ktorý minimalizuje významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, a keďže stále existuje neistota o úplnom vplyve kombinovaných účinkov rôznych chemických látok na ľudské zdravie a životné prostredie;

AB.  keďže v článku 4 ods. 3 nariadenia sa stanovuje, že prípravky na ochranu rastlín nemajú „bezprostredný ani neskorší škodlivý účinok na zdravie ľudí ... pričom sa zohľadňujú známe kumulatívne a synergické účinky, ak sú dostupné vedecké metódy na posúdenie takýchto účinkov schválené úradom“; keďže v nariadení (ES) č. 396/2005 sa stanovuje, že sa vezmú do úvahy „známe kumulatívne a synergické účinky, ak sú k dispozícii metódy posúdenia takýchto účinkov“;

AC.  keďže takéto metodiky sú teraz k dispozícii a predpokladá sa, že do konca roka 2019 EFSA finalizuje pilotné posúdenie s prihliadnutím na kumulatívne účinky expozície pesticídom v potravinách na nervový systém a systém štítnej žľazy;

AD.  keďže v súčasnosti neexistuje žiadna právna povinnosť testovať účinné látky na ich vývojovú neurotoxicitu (ďalej len „DNT“), pričom príklady zahŕňajú vznik autizmu, poruchy pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou (ADHD) a dyslexie; keďže vývojové štúdie toxicity a neurotoxicity sú potrebné a môžu viesť k štúdiám s ad hoc návrhmi na riešenie špecifických problémov; keďže EFSA v tejto súvislosti pracuje na prebiehajúcom projekte vývoja alternatív bez použitia zvierat na skríning účinkov DNT;

AE.  keďže existujú obavy, že vykonávanie nariadenia, pokiaľ ide o používanie zvierat pri testovaní na zisťovanie nebezpečenstva a hodnotenie rizika, nie je v súlade s tzv. zásadou 3R (nahradenie, obmedzenie a zjemnenie) smernice 2010/63/EÚ o pokusoch na zvieratách, keďže nariadenia Komisie (EÚ) č. 283/2013 a (EÚ) č. 284/2013, ako aj zodpovedajúce usmernenia neboli od ich prijatia aktualizované, a to napriek dostupnosti overených alternatívnych testov a technológií;

AF.  keďže testovanie účinkov na ľudské zdravie sa vykonáva na zvieratách, a preto nemusí nevyhnutne presne odhaľovať účinok na ľudí;

AG.  keďže je potrebné urýchliť vývoj a uznanie nových metodík, pri ktorých sa nepoužívajú zvieratá a ktoré poskytujú informácie o základných mechanizmoch toxicity pre ľudí vrátane ciest, ktoré vedú k nepriaznivým výsledkom u ľudí;

AH.  keďže mnoho poľnohospodárskych produktov z tretích krajín má nižšiu úroveň ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia, pokiaľ ide o povoľovanie a používanie prípravkov na ochranu rastlín; keďže je potrebné zabezpečiť, aby úroveň ochrany na úrovni EÚ nebola oslabená dovozom poľnohospodárskych výrobkov z tretích krajín;

AI.  keďže nelegálne dovážané prípravky na ochranu rastlín sú v obehu a používajú sa v rámci EÚ, v dôsledku čoho predstavujú potenciálnu hrozbu pre verejné zdravie a predstavujú nekalú hospodársku súťaž vo vzťahu k prípravkom na ochranu rastlín, ktoré podliehajú povoľovaciemu postupu v súlade so súčasnými právnymi predpismi EÚ;

Žiadosť o schválenie účinných látok

AJ.  keďže niekoľko zainteresovaných strán vyjadrilo obavu z hľadiska transparentnosti a konfliktu záujmov v súvislosti s právom žiadateľov vybrať spravodajský členský štát (SČŠ) pri prvom podaní žiadosti o schválenie účinnej látky;

AK.  keďže okrem toho niekoľko zainteresovaných strán vznieslo obavu z hľadiska transparentnosti a konfliktu záujmov týkajúcu sa skutočnosti, že SČŠ, na ktorý Komisia preniesla zodpovednosť za obnovenie hodnotiacej správy, môže byť rovnaký ako ten, ktorý vypracoval pôvodný návrh hodnotiacej správy;

AL.  keďže v prípade nových účinných látok žiadatelia od nadobudnutia účinnosti nariadenia vybrali ako SČŠ len 11 z 28 členských štátov, čo poukazuje na to, že existujú značné rozdiely týkajúce sa odbornosti a personálu;

AM.  keďže Francúzsko, Holandsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo riešilo približne 80 % všetkých spisov; keďže brexit bude mať významný vplyv na pracovné zaťaženie iných členských štátov;

AN.  keďže podľa článku 8 ods. 1 nariadenia sa vyžaduje, aby žiadateľ predložil súhrnnú dokumentáciu, ktorá by okrem iného mala obsahovať súhrny a výsledky testov a štúdií pre každý bod požiadaviek na údaje vrátane posúdenia všetkých predložených informácií;

AO.  keďže niektoré zainteresované strany vyjadrili obavu v súvislosti s prístupom k hodnoteniu stanoveným zákonom a najmä s tým, kto by mal vypracovať vedecké štúdie a dôkazy na hodnotenie účinných látok, kto by mal poskytnúť odborne zrecenzovanú vedeckú literatúru a kto by mal posúdiť tieto štúdie;

AP.  keďže podľa článku 8 ods. 5 nariadenia sa vyžaduje, aby žiadateľ priložil k dokumentácii verejne dostupnú, odborne zrecenzovanú vedeckú literatúru o účinnej látke a jej relevantných metabolitoch;

AQ.  keďže v prípade nových účinných látok sú zvyčajne dostupné len údaje z regulačných štúdií vytvorených žiadateľom;

AR.  keďže hodnotenie rizika musí byť založené na všetkých relevantných dostupných vedeckých dôkazoch; keďže verejne dostupná, odborne zrecenzovaná vedecká literatúra poskytuje dôležité doplňujúce informácie k štúdiám založeným na dobrej laboratórnej praxi (ďalej len „DLP“) poskytnutým žiadateľmi a môže zahŕňať zistenia, ktoré varujú hodnotiteľov pred nepriaznivými účinkami, ktoré sa neukazujú v štandardných testoch;

AS.  keďže zásady DLP boli vypracované OECD s cieľom zabezpečiť, aby sa štúdia vykonala tak, ako je predpísaná podľa konkrétnej testovacej metódy, na zabránenie podvodným praktikám; keďže EÚ prijala tieto zásady prostredníctvom smernice 2004/10/ES, v ktorej sa od členských štátov požaduje, aby zabezpečili, že laboratóriá, ktoré vykonávajú štúdie bezpečnosti chemických výrobkov, sú v súlade so zásadami OECD týkajúcimi sa DLP, a so smernicou 2004/9/ES, v ktorej sa stanovuje povinnosť členských štátov určiť orgány zodpovedné za inšpekcie DLP na ich území;

AT.  keďže všetky členské štáty, ako uviedla Komisia v roku 2015, transponovali smernice o správnej laboratórnej praxi a zaviedli fungujúce národné programy monitorovania dodržiavania správnej laboratórnej praxe;

AU.  keďže usmernenia OECD k testom zabezpečujú reprodukovateľnosť, konzistentnosť a jednotnosť výskumu a umožňujú regulačným orgánom posúdiť kvalitu a relevantnosť štúdie, zabezpečiť metodickú platnosť štúdie a uľahčiť vzájomné uznávanie údajov medzi členskými štátmi;

Návrh hodnotenia vykonávaného spravodajským členským štátom (ďalej len „SČŠ“)

AV.  keďže podľa článku 11 ods. 2 nariadenia „spravodajský členský štát vykoná nezávislé, objektívne a transparentné posúdenie na základe aktuálnych vedeckých a technických poznatkov“;

AW.  keďže sa zistilo, že rôzne členské štáty, keď konajú ako SČŠ, používajú rôzne postupy, pokiaľ ide o odkazovanie na zhrnutia odborne zrecenzovanej literatúry zo strany žiadateľa; keďže základným pravidlom je, že v každej vedeckej práci by sa mali jasne označovať vyhlásenia, ktoré urobili iní, pomocou úvodzoviek;

AX.  keďže Európsky parlament uznáva diskusiu o preskúmaní literatúry v správe o hodnotení rizika týkajúcej sa glyfozátu Nemeckým spolkovým inštitútom pre hodnotenie rizík(BfR); keďže niekoľko zainteresovaných strán vyjadrilo obavu, že dôležité prvky hodnotenia v návrhu správy o hodnotení rizika týkajúcej sa glyfozátu boli prevzaté zo žiadosti bez toho, aby boli jednoznačne označené ako odkazy;

Stanovisko EFSA k návrhom hodnotiacich správ a ku klasifikácii účinných látok agentúrou ECHA

AY.  keďže dôveryhodnosť systému povolení Únie pre prípravky na ochranu rastlín výrazne závisí od dôvery verejnosti v EFSA, ktorý poskytuje vedecké stanoviská, ktoré sú základom pre rozhodnutia, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín v Európe; keďže klesajúca dôvera verejnosti v EFSA vyvoláva obavy;

AZ.  keďže v súčasnosti asi dve tretiny národných expertov pracujúcich pre EFSA pochádzajú iba zo šiestich členských štátov;

BA.  keďže podľa článku 4 ods. 1 druhého pododseku nariadenia sa pri posudzovaní účinnej látky najprv musí najskôr stanoviť, či sú splnené kritériá schválenia ustanovené v prílohe II bodoch 3.6.2 až 3.6.4 a bode 3.7. (= „limitné kritériá“); keďže jedno z týchto limitných kritérií sa týka klasifikácie látky ako karcinogénu (kategória 1A alebo 1B) v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1272/2008;

BB.  keďže Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfozát ako pravdepodobne karcinogénny pre ľudí (skupina 2A) podľa svojej nomenklatúry (zodpovedá kategórii 1B v nariadení (ES) č. 1272/2008); keďže po preskúmaní dostupných informácií vrátane hodnotenia IARC úrad EFSA a agentúra ECHA, európske agentúry zodpovedné za vypracúvanie vedeckých posudkov, ktoré tvoria základ pre rozhodnutia o riadení rizík EÚ, dospeli k záveru, že nebol zistený žiaden prípad karcinogénnej klasifikácie v zmysle ustanovení nariadenia (ES) č. 1272/2008;

BC.  keďže zatiaľ čo IARC založila svoj záver na zverejnenej literatúre v súlade so svojimi pracovnými zásadami, EFSA a ECHA použili ako základ pre svoje hodnotenia nepublikované štúdie predložené žiadateľom podľa článku 8 nariadenia a dodatočne mali prístup k relevantným nespracovaným údajom;

BD.  keďže niekoľko ďalších príslušných orgánov na celom svete vrátane USA, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie a Japonska následne dokončilo nové posúdenie glyfozátu a konštatovali, že nemá karcinogénne účinky; keďže glyfozát je stále predmetom preskúmania Agentúrou Spojených štátov na ochranu životného prostredia, ktorá vo svojom návrhu environmentálneho hodnotenia rizika jasne uvádza, že existuje potenciál pre účinky na vtáky, cicavce, suchozemské a vodné rastliny;

BE.  keďže podľa porovnania, ktoré vykonala EFSA v roku 2017, bola z 54 pesticídov, ktoré boli posudzované podľa systémov EÚ a IARC, klasifikácia EÚ v 14 prípadoch konzervatívnejšia (a teda prísnejšia) než IARC, v 11 prípadoch (glyfozát a ďalších 10 účinných látok) menej prísna a v 29 prípadoch rovnocenná;

BF.  keďže niekoľko zainteresovaných strán stále vyjadruje obavy v súvislosti so stanoviskami EFSA a ECHA, pokiaľ ide o ich závery v prospech neklasifikovania glyfozátu ako karcinogénneho;

BG.  keďže žiaľ nebolo možné vyriešiť túto nejednoznačnosť v rámci osobitného výboru;

BH.  keďže v októbri 2017 Komisia vyhlásila iniciatívu európskych občanov s názvom „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ za prípustnú; keďže viac ako milión občanov vyzvalo Komisiu, aby navrhla členským štátom zavedenie zákazu používania glyfozátu, reformovala schvaľovací postup pre pesticídy a stanovila záväzné ciele zníženia spotreby pesticídov na úrovni EÚ;

BI.  keďže tzv. Monsanto Papers a nedávny rozsudok najvyššieho súdu štátu Kalifornia Dewayne Johnson/Monsanto (prípad č. CGC-16 – 550128) a následné odvolanie vyvolali obavy týkajúce sa nezávislosti a konfliktov záujmov v procese hodnotenia glyfozátu;

Schválenie účinných látok Komisiou

BJ.  keďže v nariadení sa pre Komisiu stanovuje šesťmesačná lehota od záverov EFSA až po predloženie návrhu nariadenia;

BK.  keďže rozhodnutie o obnovení schválenia glyfozátu neobsahuje právne záväzné opatrenia na zmiernenie rizika na úrovni Únie; keďže Komisia sa rozhodla prijať osobitné odporúčanie k podmienkam schvaľovania, podľa ktorého musia členské štáty pri udeľovaní povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce glyfozát venovať osobitnú pozornosť riziku pre suchozemské stavovce; keďže v prípade necieľových suchozemských stavovcov vrátane cicavcov a vtákov sa zistilo vysoké dlhodobé riziko;

BL.  keďže ECHA dospela k záveru, že glyfozát spôsobuje vážne poškodenie očí a je toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami;

BM.  keďže nie je jasné, za akých podmienok Komisia a členské štáty považujú riziko za neprijateľné pre životné prostredie;

BN.  keďže skutočnosť, že Komisia s podporou členských štátov schvaľuje účinné látky, ktoré podľa EFSA predstavujú vysoké riziko pre životné prostredie a biodiverzitu, vyvoláva obavy, keďže podľa článku 4 ods. 3 písm. e) prípravok na ochranu rastlín nesmie mať žiadne neprijateľné účinky na životné prostredie;

BO.  keďže európska ombudsman vo svojom rozhodnutí vo veci 12/2013/MDC z 18. februára 2016 uviedla, že predloženie potvrdzujúcich informácií by sa nemalo týkať požiadaviek na údaje, ktoré existovali v čase predloženia žiadosti v súvislosti s hodnotením rizík pre zdravie a pre ktoré boli k dispozícii primerané usmernenia;

BP.  keďže potvrdzujúce údaje vo všeobecnosti nepodliehajú rovnakej vedeckej kontrole alebo hodnoteniu ako údaje predložené v pôvodnej žiadosti, pretože systematicky nepodliehajú odbornému preskúmaniu EFSA; keďže európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí z roku 2016 vyzvala Komisiu, aby zvážila, či by odteraz všetky potvrdzujúce informácie nemali systematicky podliehať odbornému preskúmaniu EFSA a či by sa nemali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť usmernenia;

BQ.  keďže na základe následnej správy, ktorú Komisia predložila vo februári 2018 v súvislosti s desiatimi účinnými látkami skúmanými v rámci vyšetrovania ombudsmana, viedol postup na základe potvrdzujúcich údajov k tomu, že dve účinné látky, haloxyfop-P a malatión, ktoré by inak boli zakázané, zostali na trhu počas dlhšieho obdobia;

BR.  keďže nedostatky v údajoch o biologických pesticídoch s nízkym rizikom sa vyskytujú hlavne preto, že požiadavky na údaje sú určené pre chemické prípravky na ochranu rastlín, a preto sú nevhodné pre biologické pesticídy s nízkym rizikom;

BS.  keďže napriek rizikám, ktoré EFSA uviedol vo svojich záveroch o účinných látkach, Komisia často ponecháva opatrenia na zmiernenie rizika členským štátom bez ohľadu na možnosť, ktorá jej bola udelená na základe nariadenia zaviesť ich na úrovni EÚ; keďže tento prístup odsúdila európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí vo veci 12/2013/MDC;

BT.  keďže je vhodné, aby členské štáty prijali opatrenia na riadenie rizika so zreteľom na obavy, ktoré sú špecifické pre ich situáciu;

BU.  keďže neexistuje dostatok prípravkov na ochranu rastlín s nízkym rizikom; keďže len desať látok, z celkového počtu takmer 500 dostupných na trhu EÚ, je schválených ako nízkorizikové účinné látky; keďže nedostatok dostupných prípravkov na ochranu rastlín s nízkym rizikom komplikuje vykonávanie a rozvoj integrovanej ochrany proti škodcom; keďže táto slabá dostupnosť je spôsobená zdĺhavým procesom hodnotenia, povoľovania a registrácie;

BV.  keďže v súčasnosti už možno v ranom štádiu používať pokročilé technológie, ako je presné poľnohospodárstvo a robotika, na presné monitorovanie a odstraňovanie burín alebo škodcov; keďže tieto pokročilé technológie sú v Európskej únii stále nedostatočne rozvinuté a vyžadujú si podporu Európskej únie a členských štátov;

Povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín členskými štátmi

BW.  keďže prípravky na ochranu rastlín by sa mali pred svojím povolením dôkladne posúdiť v súlade so súčasnými vedeckými a technickými poznatkami; keďže nedostatočný počet zamestnancov a/alebo nedostatočné financovanie môže viesť k nadmernému spoliehaniu sa na hodnotenie vykonávané na účely schvaľovania účinných látok v súvislosti s rozhodnutiami týkajúcimi sa prípravkov na ochranu rastlín;

BX.  keďže pri postupe schvaľovania prípravkov na ochranu rastlín, a najmä požiadavky na údaje týkajúce sa hodnotenie rizík, by sa malo zohľadňovať skutočné používanie prípravkov na ochranu rastlín;

BY.  keďže pri udeľovaní povolení pre prípravky na ochranu rastlín by sa mala naďalej venovať osobitná pozornosť riziku pre zraniteľné skupiny; keďže nariadenie vymedzuje zraniteľné skupiny ako osoby, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť pri posudzovaní akútnych a chronických účinkov prípravkov na ochranu rastlín na zdravie; keďže tieto skupiny zahŕňajú tehotné a dojčiace ženy, nenarodené deti, dojčatá a deti, starších ľudí a pracovníkov a obyvateľov, ktorí sú dlhodobo vystavení vysokej expozícií pesticídmi;

BZ.  keďže podľa článku 25 nariadenia sa vyžaduje, aby safenery a synergenty podliehali na zaradenie do pozitívneho zoznamu rovnakému postupu schvaľovania ako účinné látky; keďže Komisia zatiaľ neschválila žiadne safenery ani synergenty;

CA.  keďže podľa článku 27 nariadenia sa vyžaduje, aby Komisia do prílohy III zahrnula negatívny zoznam neprijateľných koformulantov; keďže Komisia ešte neprijala negatívny zoznam koformulantov, ale vyjadrila svoj úmysel urobiť tak do konca roka 2018; keďže je vzhľadom na vplyv týchto látok toto oneskorenie neprijateľné; keďže niektoré členské štáty vypracovali svoje vlastné negatívne zoznamy koformulantov, ak takýto zoznam neexistuje na úrovni Únie;

CB.  keďže absencia týchto zoznamov EÚ sťažuje dôkladné posúdenie rizík prípravkov na ochranu rastlín;

CC.  keďže vzhľadom na zónový systém boli vznesené obavy, najmä oneskorenia postupu a časté úplné alebo čiastočné prehodnocovanie žiadostí v súvislosti so vzájomným uznávaním, ktoré vyplývajú z rozdielnych vnútroštátnych požiadaviek modelov hodnotenia členských štátov v tej istej zóne; keďže cieľom postupu vzájomného uznávania členskými štátmi bolo zjednodušiť postupy a zvýšiť dôveru medzi členskými štátmi; keďže uplatňovanie postupu vzájomného uznávania sa považuje za dôležitý nástroj na zvýšenie deľby práce a zabezpečenie dodržiavania lehôt pri zaručení optimálnej ochrany a je dôležitý pre fungovanie vnútorného trhu;

CD.  keďže Komisia pracuje na systéme IT, systéme riadenia aplikácií pre prípravky na ochranu rastlín (Plant Protection Products Application Management System – PPPAMS), ktorý bude prístupný verejnosti a uľahčí systém vzájomného uznávania;

CE.  keďže v súčasnosti neexistuje prehľad o všetkých prípravkoch na ochranu rastlín povolených v EÚ, pretože členské štáty nie sú povinné systematicky informovať Komisiu o svojich rozhodnutiach o povolení;

CF.  keďže v nariadení Komisie (EÚ) č. 283/2013 sa vyžaduje vypracovanie štúdií o dlhodobej toxicite; keďže v nariadení Komisie (EÚ) č. 284/2013 sa v súčasnosti vyžadujú toxikologické štúdie o expozícii operátora, okolostojacich a obyvateľov, ako aj o expozícii pracovníkov, niekoľko dlhodobých a chronických toxikologických štúdií pre zvieratá a o osude a správaní sa v pôde, vo vode a v ovzduší vrátane spôsobu degradácie v ovzduší a prenosu vzduchom, ale nie o dlhodobých toxických účinkoch prípravkov na ochranu rastlín;

CG.  keďže členské štáty pracujú na vytvorení porovnávacieho hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín s kandidátmi na náhradu; keďže cieľom je nahradiť tieto prípravky bezpečnejšími prípravkami na ochranu rastlín a nechemickými metódami, ktoré sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov(29);

CH.  keďže nedávne správy poukázali na výrazné zníženie biodiverzity, pokiaľ ide o vtáky a hmyz, najmä včely a iné opeľovače; keďže za posledných 27 rokov bol zaznamenaný pokles celkovej biomasy lietajúceho hmyzu v chránených oblastiach o viac ako 75 %(30); keďže intenzifikácia poľnohospodárstva (napr. používanie pesticídov, celoročné obrábanie pôdy, zvýšené využívanie hnojív a frekvencia agronomických opatrení), ktorá nebola zahrnutá do tejto analýzy, môže byť pravdepodobnejšou príčinou; keďže intenzifikácia poľnohospodárstva sa spája s celkovým poklesom biodiverzity rastlín, hmyzu, vtákov a iných druhov; keďže biodiverzita a silné ekosystémy, najmä pokiaľ ide o včely a iné opeľujúce druhy hmyzu, majú zásadný význam pre zabezpečenie zdravého a udržateľného poľnohospodárskeho sektora;

CI.  keďže zákaz každého použitia troch neonikotinoidov (imidaklopridu, klotianidínu a tiametoxámu) je vítaný; keďže tieto zákazy by nemali byť oslabované neprimeranými výnimkami podľa článku 53;

CJ.  keďže by sa mali v čo najväčšej miere obmedziť aj iné systémové prípravky na ochranu rastlín, pokiaľ ide o ošetrenie osiva, ak predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie;

CK.  keďže používanie a identifikované prípady núdzových povolení udelených podľa článku 53 ods. 2 nariadenia sa v EÚ zvyšuje; keďže niektoré členské štáty využívajú článok 53 oveľa častejšie než iné; keďže z nedávneho posúdenia EFSA týkajúceho sa núdzových povolení troch neonikotinoidov vyplýva záver, že v niektorých prípadoch boli tieto povolenia v súlade s ustanoveniami stanovenými v právnych predpisoch, zatiaľ čo v ostatných prípadoch tieto podmienky neboli splnené;

CL.  keďže systematické prieťahy v procese udeľovania povolení môžu viesť aj k častejšiemu používaniu núdzových povolení; keďže využívanie výnimiek podľa článku 53 na menej významné použitia na riešenie osobitných situácií, ktoré nie sú skutočnými núdzovými situáciami, nie je udržateľné ani vhodné; keďže EFSA by mal preskúmať účinok nahradenia, ako aj dostupnosť nechemických metód;

CM.  keďže by sa mala venovať osobitná pozornosť prípravkom na ochranu rastlín na menej významné použitia, keďže v súčasnosti neexistuje veľká hospodárska motivácia podnikov, aby tieto prípravky vyvíjali;

CN.  keďže od nadobudnutia účinnosti nariadenia Komisia len jedenkrát využila možnosť požiadať EFSA o stanovisko v súlade s článkom 53 ods. 2;

Všeobecné pripomienky

1.  domnieva sa, že hoci EÚ má jeden z najprísnejších systémov na svete, je potrebné zlepšiť nariadenie ako také, ako aj jeho vykonávanie, ak má dosiahnuť svoj cieľ;

2.  berie na vedomie pokračujúce hodnotenie nariadenia zo strany Komisie v rámci programu REFIT;

3.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť nezávislé, objektívne a transparentné vedecké hodnotenie účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili dostatočné zdroje a poskytli vhodné odborné poznatky na hodnotenie účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a zabezpečili nezávislé, objektívne a transparentné hodnotenie s ohľadom na súčasné vedecké a technické poznatky;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplné a jednotné uplatňovanie kritérií založených na riziku pre účinné látky, ktoré sú mutagénne, karcinogénne alebo toxické pre reprodukciu alebo majú vlastnosti narúšajúce endokrinný systém;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vo svojej úlohe manažérov rizika náležite uplatňovali zásadu predbežnej opatrnosti, keď po posúdení dostupných informácií zistia riziko škodlivých účinkov na zdravie, ale pretrváva vedecká neistota, a to prijatím dočasných opatrení na riadenie rizika, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia;

7.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby systematicky informovala o tom, ako bola zohľadnená táto zásada a ako boli prijaté rozhodnutia o riadení rizík;

8.  víta odporúčanie Mechanizmu pre vedecké poradenstvo, aby Komisia uľahčovala širšiu diskusiu v celej spoločnosti s cieľom vytvoriť v celej EÚ spoločnú víziu pre udržateľnú výrobu potravín vrátane úlohy prípravkov na ochranu rastlín v nej; je presvedčený, že pri takýchto úvahách by sa mala okrem iných faktorov zohľadňovať, kvalita, bezpečnosť, dostupnosť a cena potravín pre spotrebiteľov, spravodlivé príjmy, a dlhodobá udržateľnosť poľnohospodárskej výroby, ako aj krátkodobé a dlhodobé riziká a prínosy pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie spojené s rôznymi scenármi využívania prípravkov na ochranu rastlín vrátane integrovaného riadenia pesticídov alebo scenára s nulovým použitím;

9.  domnieva sa, že v rámci systému EÚ je potrebné venovať väčšiu pozornosť všeobecnému prípadne profylaktickému používaniu prípravkov na ochranu rastlín a ich účinkom na zdravie ľudí, zdravie zvierat a životné prostredie, ako aj zvyšovaniu odolnosti cieľového organizmu;

10.  zdôrazňuje význam úplného vykonávania smernice 2009/128/ES vzhľadom na jej prepojenie so systémom udeľovania povolení, najmä pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa integrovanej ochrany proti škodcom a primeranú odbornú prípravu pre poľnohospodárov v tejto oblasti; poukazuje na to, že v prípade záujmu o ďalšie informácie je možné odkázať na pokračujúcu prácu Európskeho parlamentu v súvislosti s touto záležitosťou;

11.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili konzistentnosť účelu medzi schvaľovaním účinných látok a povoľovaním prípravkov na ochranu rastlín podľa tohto nariadenia a účelom smernice 2009/128/ES;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby už viac neschvaľovali účinné látky/prípravky na ochranu rastlín na desikáciu;

13.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prestali používať prípravky na ochranu rastlín v oblastiach, ktoré využíva široká verejnosť alebo zraniteľné skupiny vymedzené v článku 12 písm. a) smernice 2009/128/ES;

14.  vyzýva Komisiu, aby do nariadenia zapracovala osobitné opatrenia na účinnú ochranu zraniteľných skupín s cieľom bezodkladne a bez výnimky ukončiť používanie pesticídov na dlhé vzdialenosti v blízkosti škôl, zariadení starostlivosti o deti, detských ihrísk, nemocníc, materských nemocníc a opatrovateľských zariadení;

15.  žiada Komisiu, aby podnikla nevyhnutné kroky s cieľom zabezpečiť, aby štatistiky predaja týkajúce sa pesticídov boli verejne dostupné pre každú účinnú látku a pre každý členský štát a aby sa štatistiky týkajúce sa používania pesticídov ešte viac zlepšili tak, aby poskytovali úplné informácie na účely posudzovania environmentálneho rizika, ako aj pri porovnávacom posúdení podľa nariadenia;

16.  požaduje vytvorenie účinného systému ostražitosti po umiestnení na trh s cieľom systematicky monitorovať reálny vplyv používania prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a zvierat a na životné prostredie ako celok, a to aj z dlhodobého hľadiska; zdôrazňuje, že prostredníctvom dohľadu po uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh by sa malo zabezpečovať efektívne získavanie údajov a komunikácia medzi všetkými zainteresovanými stranami a tento dohľad musí byť transparentný a verejne prístupný; vyzýva úrad EFSA a agentúru ECHA, aby vypracovali harmonizované usmernenia pre efektívny dohľad po uvedení na trh v tejto oblasti;

17.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila štandardizovanú IT platformu alebo databázu pre celú EÚ na podporu výmeny údajov z monitorovania po umiestnení na trh, a domnieva sa, že v procese rozhodovania o povolení by sa mali zohľadňovať údaje z monitorovania po uvedení prípravku na trh;

18.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila vykonávanie pilotného projektu „Environmentálne monitorovanie využívania pesticídov prostredníctvom včiel medonosných“, ktorý okrem iného umožní vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti používania pesticídov a hodnotenie povoľovania;

19.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala epidemiologickú štúdiu o skutočnom vplyve prípravkov na ochranu rastlín na ľudské zdravie;

20.  vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala a uplatňovala prístupy k riešeniu kombinovaných účinkov chemických látok podporovaním integrovaného a koordinovaného posudzovania všetkých príslušných právnych predpisov EÚ;

21.  víta prebiehajúci projekt EFSA týkajúci sa modelu účinkov DNT, ale domnieva sa, že je nedostatočný, kým sa v rámci procesu povoľovania nestanoví právna požiadavka na to, aby sa účinné látky a iné zložky tvorené pesticídmi posudzovali z hľadiska účinkov DNT; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila všetky možnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa účinné látky a iné zložky prípravkov na ochranu rastlín posudzovali z hľadiska účinkov DNT, pričom v plnej miere zohľadní spoľahlivé mechanické metódy posudzovania rizika DNT s dôrazom na ľudí bez testovania na zvieratách;

22.  považuje za dôležité, aby sa výskum a inovácie v Únii naďalej rozvíjali, a preto vyzýva, aby program Horizont Európa, ďalšie finančné nástroje Únie a členské štáty poskytovali dostatočné finančné prostriedky na podporu:

   a) nezávislého výskumu vplyvov prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a zvierat, na životné prostredie a na poľnohospodársku výrobu;
   b) výskumu alternatív k prípravkom na ochranu rastlín vrátane nechemických metód a pesticídov s nízkym rizikom s cieľom predstaviť poľnohospodárom nové riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo, a výskumu zameraného na agroekologické a precízne poľnohospodárske techniky s cieľom minimalizovať vonkajšie vstupy a optimalizovať kontrolu škodcov cieleným a udržateľným spôsobom;

23.  vyzýva Komisiu, aby zvážila dôležitosť regulačného rámca na podporu inovácií a výskumu s cieľom vyvinúť lepšie a bezpečnejšie prípravky na ochranu rastlín a alternatívy;

24.  pripomína, že prístup k bezpečným a účinným prípravkom na ochranu rastlín je rozhodujúci na to, aby mohli poľnohospodári predchádzať prirodzene sa vyskytujúcim kontaminujúcim látkam prenášaných potravinami, ako sú napríklad karcinogénne mykotoxíny, ktoré ohrozujú bezpečnosť našich potravín;

25.  pripomína, že plodiny a pôdne podmienky v členských štátoch, a najmä v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie sú veľmi rozmanité a špecifické; žiada preto, aby sa tieto rozdiely zohľadnili v procese povoľovania;

26.  vyzýva EFSA a Komisiu, aby zlepšili svoju komunikáciu o rizikách s cieľom informovať verejnosť vhodným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom; domnieva sa, že je dôležité zlepšovať informovanosť verejnosti o nebezpečenstve a rizikách a prijateľných a neprijateľných rizikách, zvyšovať informovanosť o úrovni súladu s hodnotami MRL v celej Európe a informovať používateľov o možných opatreniach na zmiernenie rizika;

27.  požaduje úplné uplatňovanie zásady 3R;

28.  požaduje, aby sa pri testovaní účinných látok, safenerov, synergentov, ďalších koformulantov a prípravkov a na posudzovanie kumulatívnych a zmiešaných vplyvov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín využívali skúšky a technológie, ktoré sa nevykonávajú na zvieratách vždy, keď je takéto skúšky a technológie možné uskutočniť;

29.  požaduje, aby sa vždy, keď budú k dispozícii validované alternatívne testy a technológie, aktualizovali nariadenia Komisie (EÚ) č. 283/2013 a (EÚ) č. 284/2013;

30.  vyzýva Komisiu, aby zahrnula vedecký a technologický rozvoj do metód nového prístupu v regulačnej vede s cieľom zlepšiť predvídateľnosť regulačného testovania a nahradiť používanie zvierat;

31.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala príležitosti požadovať predloženie príslušných údajov o ľuďoch, napríklad údajov získaných počas klinických skúšok vykonaných počas testovania liekov, v databáze s otvoreným prístupom, ktorá sa predpokladá vo výzve na preloženie ponuky ECHA/EFSA, aby sa údaje o ľuďoch mohli použiť na validáciu metodík, ktoré sa netýkajú zvierat;

32.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účinnú kontrolu poľnohospodárskych výrobkov dovážaných z tretích krajín s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany a rovnaké podmienky pre európskych výrobcov potravín;

33.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vyvíjali väčšie úsilie na zastavenie obchodu s nelegálnymi prípravkami na ochranu rastlín, keďže tieto výrobky narúšajú ciele právnych predpisov Únie v tejto oblasti;

Žiadosť o schválenie účinných látok

34.  vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia s cieľom prijať pracovný program, pokiaľ ide o určenie SČŠ pre žiadosti o schválenie na základe kritérií nezávislého, objektívneho a transparentného posúdenia: odborných znalostí, zdrojov, konfliktu záujmov, relevantnosti prípravku, technickej kapacity a schopnosti dosiahnuť vedecky podložené a spoľahlivé výsledky v danom časovom rámci spolu s komplexným procesom partnerského preskúmania a konzultáciou so zainteresovanými stranami, podobne, ako je to v prípade systému pre opätovné schválenie účinných látok;

35.  vyzýva Komisiu, aby pridelila hodnotenie žiadostí o obnovenie inému členskému štátu, ako je členský štát, ktorý bol zodpovedný za predchádzajúce hodnotenie (hodnotenia) za predpokladu, že je možné zabezpečiť potrebnú úroveň odborných znalostí a zdrojov;

36.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa SČŠ mohli stať len členské štáty, ktoré môžu zaručiť vysokú kvalitu hodnotenia a majú zavedené účinné postupy zisťovania konfliktov záujmov;

37.  vyzýva Komisiu spolu s EFSA, aby vykonali posúdenie národných referenčných laboratórií pripojených k príslušným orgánom dotknutého SČŠ s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň odborných znalostí pre návrh hodnotiacej správy SČŠ;

38.  ďalej vyzýva členské štáty, aby zodpovedne vykonávali svoje audity laboratórií certifikovaných v rámci správnej laboratórnej praxe, a vyzýva Komisiu, aby vytvorila úniový systém overovania auditov členských štátov, ktoré by sama viedla;

39.  berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizík EÚ v potravinovom reťazci, a preto víta príležitosť na zlepšenie súčasnej situácie v tejto oblasti;

40.  považuje za dôležité, aby žiadatelia boli povinní zaregistrovať do verejného registra všetky regulačné štúdie, ktoré majú vykonať a zavedenie časového priestoru na pripomienky, počas ktorého môžu zainteresované strany poskytnúť existujúce údaje s cieľom zohľadniť všetky relevantné informácie; zdôrazňuje, že ustanovenia týkajúce sa verejného registra zahŕňajú aj registráciu dátumov, kedy sa štúdia začala a skončila, certifikovaným laboratóriom a zverejnenie kontrolných údajov, ktoré sa majú uviesť do registra historických kontrol, ako aj testovacích metód, ktoré sa použijú, pričom musí byť zaručená ochrana osobných údajov; domnieva sa, že s prihláškou možno predložiť len regulačné štúdie, ktoré boli zaregistrované;

41.  zdôrazňuje, že je potrebné vyžadovať, aby žiadatelia poskytli SČŠ všetky štúdie vrátane nespracovaných údajov v strojovo čitateľnom formáte;

42.  požaduje, aby sa verejnosti poskytol prístup k uvedeným štúdiám v strojovo čitateľnom formáte vrátane všetkých a úplných podporných údajov a informácií týkajúcich sa žiadostí o povolenie, aby sa umožnilo včasné a nezávislé preskúmanie pri zaručení ochrany osobných údajov a aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí o štúdie požiadali, ich použijú len na nekomerčné účely, aby sa zabezpečili príslušné práva duševného vlastníctva;

43.  vyzýva Komisiu, aby s pomocou EFSA posúdila, či by bolo vhodné od žiadateľa už nepožadovať, aby poskytol verejne dostupnú, odborne zrecenzovanú vedeckú literatúru o aktívnej látke a súvisiacich formuláciách, pričom by sa táto úloha priradila SČŠ;

44.  zdôrazňuje, že verejne dostupná, odborne zrecenzovaná vedecká literatúra, ak je k dispozícii, by mala mať ekvivalentnú váhu pri hodnotení ako štúdie založené na SLP; domnieva sa, že obe predstavujú užitočný prínos pre hodnotenie a mali by sa posudzovať podľa relatívnej kvality štúdií a ich významu pre posudzovanú žiadosť;

45.  vyzýva Komisiu, aby zvážila, či by nebolo vhodné prestať od žiadateľa požadovať, aby hodnotil údaje, ktoré sa majú predložiť ako súčasť žiadosti, pričom by sa táto úloha prešla na SČŠ;

46.  požaduje nezávislé opätovné posúdenie súčasných pravidiel preskúmania literatúry s cieľom zabezpečiť, aby sa zohľadnili všetky relevantné štúdie;

Návrh hodnotenia SČŠ

47.  trvá na tom, že SČŠ by mal prísne uplatňovať článok 9 nariadenia, aby sa zabezpečilo, že žiadosti budú dokončené skôr, ako sa budú považovať za prípustné;

48.  zdôrazňuje, že hodnotenie by malo zahŕňať dôkladné vyhodnotenie nespracovaných údajov, ako aj údajov týkajúcich sa formulácií konečného výrobku v závislosti od dostupnosti v danej fáze vyhodnotenia; vyzýva SČŠ, aby v návrhu hodnotiacej správy jasne preukázal, že všetky štúdie boli riadne skontrolované z hľadiska ich relevantnosti, vedeckej kvality a platnosti, a v prípade potreby zahrnul ďalšie štúdie, ktoré žiadateľ nepovažoval za relevantné; poukazuje na to, že zamietnutie údajov, ktorými sa nahlasujú nepriaznivé účinky, by sa malo zakladať len na odôvodnení založenom na vedeckých dôkazoch, napr. správne uplatnenie relevantných usmernení OECD;

49.  vyzýva Komisiu, aby navrhla, ako najlepšie zaručiť, aby sa účinné látky posudzovali na základe najčastejších použití, najčastejšie používaných formulácií, ich dávkovania a príslušných scenárov expozície;

50.  požaduje, aby sa všetky hodnotenia zakladali na systematickom preskúmaní všetkých dostupných dôkazov a úplnej transparentnosti v súvislosti s používaním analýzy váhy dôkazov;

51.  odporúča, aby SČŠ obmedzil reprodukovanie odsekov na minimum a len v odôvodnených a riadne oznámených prípadoch; trvá na tom, že pokiaľ posúdenie vykoná žiadateľ, mali by sa z dokumentácie k žiadosti odobrať nejaké časti, malo by sa jasne rozlišovať medzi posúdením orgánu a posúdením žiadateľa;

Stanovisko EFSA k návrhom hodnotiacich správ a ku klasifikácii účinných látok agentúrou ECHA

52.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že kľúčové testy (napr. aktuálne ekotoxikologické testy pre pôdne organizmy a posúdenie koncentrácie v životnom prostredí a zvyškov v prachu, vo vetre, vzduchu a vode, a testy dlhodobých toxických účinkov látok, najmä pre zraniteľné skupiny) a aktuálne vedecké a technologické metódy budú zahrnuté do posudzovania rizika;

53.  vyzýva Komisiu, aby náležite aktualizovala svoj prehľad najnovších usmernení a usmernení pre testovanie;

54.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila a zlepšila dokončenie procesu harmonizácie v súvislosti s požiadavkami na údaje a metodikami, najmä v oblasti usmernení týkajúcich sa ekotoxikológie a osudu a správania sa v životnom prostredí;

55.  vyzýva Komisiu povrchová voda, aby stanovila maximálne hladiny rezíduí pre pôdu a povrchovú vodu s využitím okrem iného údajov zhromaždených prostredníctvom monitorovania životného prostredia po umiestnení na trh;

56.  požaduje rýchlejšie a účinnejšie stanovenie MRL pre potraviny a krmivá, ako aj väčšiu konzistentnosť prostredníctvom harmonizácie časových harmonogramov hodnotenia medzi MRL a schválením alebo obnovením schválenia;

57.  požaduje, aby sa údaje zhromaždené prostredníctvom monitorovania životného prostredia po umiestnení na trh využili na overenie presnosti predpokladaných environmentálnych koncentrácií (PEC) v modeloch zotrvania v životnom prostredí;

58.  vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia Komisie (EÚ) č. 284/2013 s cieľom zahrnúť požiadavky na údaje týkajúce sa dlhodobej toxicity pesticídneho výrobku a ďalších spôsobov expozície, najmä prostredníctvom vetra a vodnej erózie pôdy s použitím aktuálneho modelovania;

59.  vyzýva EFSA, aby pravidelne aktualizoval svoje usmernenia v súlade s najnovším vývojom vo všetkých príslušných oblastiach s cieľom posúdiť krátkodobé a dlhodobé účinky hladiny rezíduí aktívnych látok, zmesí a formulácií v povrchovej vode, pôde, vetre a prachu;

60.  domnieva sa, že usmerňovacie dokumenty by mali byť dostatočne jasné vo vzťahu k posudzovateľom rizík, aby sa zaručilo kvalitné posúdenie a predvídateľnosť a konzistentnosť pre žiadateľov;

61.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (výbor PAFF) bezodkladne prijali všetky nedoriešené usmernenia vrátane aktualizovaného usmernenia o včelách, ktoré použil EFSA pri nedávnom preskúmaní troch neonikotinoidov;

62.  vyzýva úrad EFSA, aby ďalej aktualizoval usmernenia pre včely nezávisle od prijatia pripravovaného usmernenia s cieľom zohľadniť ostatné druhy opeľovačov, ako aj účinky zmesí a technickú uskutočniteľnosť;

63.  víta pilotné hodnotenie kumulatívnych účinkov a žiada jeho dokončenie podľa plánu do konca roka 2018 a následné rýchle vykonávanie kumulatívnych posudzovaní rizík ako súčasť procesu povoľovania; žiada, aby sa uprednostnil a urýchlil výskum v súvislosti s inými spôsobmi expozície okrem nervového systému a systému štítnej žľazy;

64.  vyzýva EFSA, Komisiu a členské štáty, aby pri stanovovaní „bezpečných“ dávok expozície uplatňovali dodatočný bezpečnostný faktor s cieľom riešiť potenciálnu toxicitu zmesi v prípadoch vysokej pretrvávajúcej neistoty, ktorú nebolo možné odstrániť dodatočnými testami zmesí;

65.  vyzýva EFSA a agentúru ECHA, aby zlepšili používateľskú ústretovosť informácií poskytovaných na svojich webových sídlach a uľahčili hĺbkovú analýzu údajov;

66.  vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom nezávislých národných expertov zabezpečili svoje riadne zastúpenie v EFSA; odporúča členským štátom, aby konštruktívnym spôsobom spolupracovali s EFSA;

67.  odporúča, aby vedecké poznatky a kapacity boli zabezpečené podporou, rozširovaním a posilňovaním expertnej siete agentúr EÚ, orgánov členských štátov, inštitútov a výskumných skupín univerzít zapojených do posudzovania rizík;

68.  ďalej odporúča spoluprácu s medzinárodnými odborníkmi v medzinárodných vedeckých sieťach s cieľom podporiť vedeckú diskusiu a prínos s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu systému partnerského hodnotenia, ktorý vedie k medzinárodne uznávaným výsledkom vysokej kvality;

69.  odporúča EFSA, aby zverejňoval svoje stanoviská v odborne zrecenzovaných časopisoch s cieľom zintenzívniť konštruktívnu diskusiu a motivovať a povzbudzovať viac národných expertov a ďalších vedcov na účasť na jeho práci.

70.  žiada, aby EFSA a ECHA dostali dostatočné finančné prostriedky na to, aby mohli vykonávať svoje úlohy nezávislým, objektívnym a transparentným spôsobom s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia, aj vzhľadom na očakávanú dodatočnú agendu pre tieto agentúry;

71.  zdôrazňuje, že dôveryhodnosť systému povoľovania prípravkov na ochranu rastlín vo veľkej miere závisí od dôvery verejnosti k európskym agentúram; zdôrazňuje, že transparentnosť v procese vedeckého posudzovania je dôležitá z hľadiska zachovania dôvery verejnosti; víta trvalé úsilie úradu EFSA o zlepšenie systému a najnovšiu aktualizáciu svojej politiky nezávislosti v júni 2017 s cieľom zabezpečiť nezávislosť a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov;

72.  vyzýva EFSA, aby zabezpečil, že všetci experti, ktorí sa zúčastňujú na hodnotení, verejne sprístupnia vyhlásenie o záujmoch, a aby vylúčil účasť expertov v konflikte záujmov zo všetkých fáz procesu odborného preskúmania;

73.  navrhuje zriadenie nezávislého monitorovacieho výboru v rámci EFSA, ktorý by bol poverený analyzovaním možných konfliktov záujmov;

74.  požaduje, aby sa vyčlenili dostatočné zdroje na dokončenie monitorovania a analýzy životného prostredia po umiestnení na trh v teréne vrátane monitorovania rezíduí pesticídov v pôde a prachu, ktorých výsledky by sa mali sprostredkovať EFSA;

75.  vyzýva EFSA, aby zabezpečil, aby mal potrebné odborné znalosti na úplné hodnotenie dostupnosti a použitia nechemických metód;

76.  vyzýva mechanizmus Komisie pre vedecké poradenstvo, aby na žiadosť konal ako mediátor vo vedeckých diskusiách týkajúcich sa účinných látok;

77.  vyzýva mechanizmus pre vedecké poradenstvo, aby začal systematické preskúmavania všetkých dostupných štúdií týkajúcich sa karcinogenity glyfozátu a prípravkov na báze glyfozátu s cieľom posúdiť, či by bolo opodstatnené prehodnotiť schválenie glyfozátu v súlade s článkom 21 nariadenia;

Schválenie účinných látok Komisiou

78.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad početnými oneskoreniami na úrovni členských štátov a Komisie pred partnerským preskúmaním EFSA a po ňom, najmä nad oneskorením posudzovania látok, ktoré spĺňajú hraničné kritériá, a naliehavo vyzýva SČŠ a Komisiu, aby dodržali termíny stanovené v nariadení;

79.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť politickú zodpovednosť za prijímanie vykonávacích aktov prostredníctvom komitologického postupu; vyjadruje svoje znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti vo výbore PAFF; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili celkovú transparentnosť postupov, a to aj prostredníctvom podrobných zápisníc z rokovaní komitologických výborov a príslušných pozícií, najmä vysvetlením a odôvodnením rozhodnutí výboru PAFF, ako aj zverejnením hlasovaní v členských štátoch;

80.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporila politiku nezávislosti a aby zabezpečila, že členovia Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nebudú v konflikte záujmov;

81.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dôsledne uplatňovali článok 4 nariadenia a aby prijala jasné vedecké kritériá pre to, čo predstavuje neprijateľné účinky na životné prostredie, a zohľadnila skutočnú expozíciu (akútnu a chronickú) viacerým prípravkom na ochranu rastlín;

82.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne obmedzila používanie postupu na základe potvrdzujúcich údajov na jeho účel uvedený v článku 6 písm. f) nariadenia, teda na prípad, keď sa počas hodnotiaceho procesu alebo v dôsledku nových vedeckých a technických poznatkov stanovia nové požiadavky; domnieva sa, že ochrana zdravia ľudí a životného prostredia musí mať najvyššiu prioritu, pričom sa zároveň musia žiadateľom poskytnúť spoľahlivé lehoty na udelenie povolenia; zdôrazňuje, že na schválenie účinnej látky je nevyhnutná úplná dokumentácia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že výnimka podľa postupu na základe potvrdzujúcich údajov viedla k povoleniu minimálne dvoch účinných látok, ktoré by inak zostali na trhu zakázané na dlhšie obdobie;

83.  vyzýva Komisiu, aby zmenila príslušné usmernenie tak, aby potvrdzujúce údaje systematicky podliehali úplnému odbornému preskúmaniu EFSA, ako je to v prípade pôvodných údajov zo žiadosti;

84.  vyzýva Komisiu, aby do schvaľovania účinných látok zahrnula právne záväzné opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom riešiť známe riziká, ktoré predstavujú prípravky na ochranu rastlín, s cieľom podporiť členské štáty pri identifikovaní opatrení na zmiernenie rizika, ktoré sú relevantné pre danú krajinu pri zohľadnení jej klimatických a environmentálnych podmienok;

85.  vyzýva zároveň Komisiu, aby zabezpečila, že v rámci monitorovania po uvedení na trh sa posúdi účinnosť a efektívnosť vykonávaných zmierňujúcich opatrení;

86.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plnohodnotné uplatňovanie článku 25 tohto nariadenia a aby sa tak safenery a synergenty mohli používať len po schválení; zdôrazňuje, že požiadavky na údaje týkajúce sa schvaľovania safenerov a synergentov by mali byť rovnaké ako požiadavky na účinné látky a žiada prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 25 ods. 3 nariadenia;

87.  vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 prijala prvý negatívny zoznam koformulantov podľa článku 27 nariadenia spolu s kritériami a postupom na určenie ďalších; žiada v tejto súvislosti o začlenenie údajov požadovaných podľa nariadenia REACH, nariadenia CLP a nariadenia o biocídoch a údajov zhromaždených členskými štátmi pri formulovaní ich vlastného negatívneho zoznamu koformulantov;

88.  vyzýva Komisiu v súlade so svojím uznesením z 15. februára 2017 o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu a so svojím uznesením z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia, aby predložila konkrétny legislatívny návrh na zmenu nariadenia mimo prebiehajúceho postupu REFIT s cieľom umožniť prísny kvalitný zrýchlený postup hodnotenia, povoľovania a registrácie;

89.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila transparentnosť vytvorením webovej stránky s časovým rozvrhom a fázami schvaľovania každej účinnej látky, pričom uvedie rozhodnutia SČŠ, EFSA, agentúry ECHA a výboru PAFF a trvanie licencie a ďalšie podstatné údaje;

Povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín členskými štátmi

90.  vyzýva Komisiu, aby vykonala hĺbkové posúdenie zónového systému s cieľom posúdiť, ako najlepšie zabezpečiť riadne harmonizované vedecké hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín pri súčasnom zabezpečení zodpovednosti členských štátov za ich povolenie, a zrevidovala obmedzenia odmietnutia povolenia;

91.  považuje postup vzájomného uznávania za kľúčový pre rozdelenie pracovnej záťaže a uľahčenie dodržiavania termínov; vyjadruje poľutovanie nad oneskoreniami posúdení zo strany členských štátov, ktoré skúmajú žiadosti o povolenie, a nad problémami pri vykonávaní, ktoré sú spojené so zásadou vzájomného uznávania; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na zlepšovaní fungovania zónového systému; zdôrazňuje, že zámerom plnohodnotného vykonávania existujúcich právnych predpisov by malo byť to, aby nevznikala duplicitná práca, a sprístupňovať nové látky poľnohospodárom bez zbytočného zdržania;

92.  nalieha na členské štáty, aby splnili termíny na hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín a ustanovenia týkajúce sa vzájomného uznávania, ako sa uvádza v nariadení;

93.  vyzýva úrad EFSA, aby vypracoval harmonizované usmernenia pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín, a Komisiu, aby ich následne prijala;

94.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že všetky prípravky na ochranu rastlín budú podrobené náležitým posúdeniam vrátane expozičných scenárov na základe údajov získaných pre samotný prípravok na ochranu rastlín, a domnieva sa, že extrapolácia údajov o prípravkoch na ochranu rastlín by sa nemala vykonávať z údajov získaných o účinných látkach, okrem prípadov, keď je to vedecky odôvodnené a potvrdené ako spoľahlivé monitorovaním po umiestnení na trh;

95.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu do dvoch rokov predložila podrobnú správu o vnútroštátnych postupoch posudzovania rizika a riadenia rizík prípravkov na ochranu rastlín;

96.  vyzýva členské štáty, aby zaistili, že každé rozhodnutie o povolení prípravkov na ochranu rastlín bude vychádzať z riadneho posúdenia rizika akútnej a chronickej expozície zraniteľných skupín danej látke v reálnom živote a požaduje zodpovedajúce zmeny usmernení EFSA;

97.  zdôrazňuje, že je potrebné vyžadovať, aby žiadatelia poskytli členskému štátu, ktorý skúma žiadosť o povolenie, všetky štúdie vrátane nespracovaných údajov v strojovo čitateľnom formáte;

98.  požaduje, aby sa verejnosti poskytol prístup k uvedeným štúdiám v strojovo čitateľnom formáte vrátane všetkých a úplných podporných údajov a informácií týkajúcich sa žiadostí o povolenie, aby sa umožnilo včasné a nezávislé preskúmanie pri zaručení ochrany osobných údajov a aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí o štúdie požiadali, ich použijú len na nekomerčné účely, aby sa zabezpečili príslušné práva duševného vlastníctva;

99.  vyzýva Komisiu, aby posúdila, či by bolo vhodné, aby bol EFSA zodpovedný za posudzovanie rizika prípravkov na ochranu rastlín, pri zachovaní toho, že samotné rozhodnutie o povolení prípravkov na ochranu rastlín sa bude uskutočňovať na vnútroštátnej úrovni, aby sa zohľadnili situácie špecifické pre jednotlivé krajiny;

100.  naliehavo žiada členské štáty, aby zvýšili svoju efektívnosť prostredníctvom väčšej koordinácie v rámci zón a medzi zónami s cieľom lepšie rozdeliť pracovné zaťaženie a čo najlepšie využívať zdroje každého členského štátu a povoliť odchýlky podľa článku 53 nariadenia len v takej miere, pokiaľ sa prísne dodržiavajú existujúce podmienky;

101.  domnieva sa, že systém vzájomného uznávania v rámci zón sa musí zlepšiť;

102.  vyzýva členské štáty, aby lepšie vykonávali vnútroštátne autorizačné postupy a národnej úrovni, aby sa výnimky a predĺženia udeľované podľa článku 53 nariadenia obmedzili na skutočné núdzové situácie; vyzýva členské štáty, aby prísne uplatňovali článok 53 nariadenia, aby prijímali a preskúmavali len úplné žiadosti o uznanie odchýlok a aby predkladali Komisii a ostatným členským štátom len úplné oznámenia o odchýlkach;

103.  vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využívala svoje práva kontrol podľa článku 53 ods. 2 a 3 s cieľom obmedziť odchýlky a predĺženia udelené podľa článku 53 na odôvodnené núdzové situácie;

104.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že verejné konzultácie so relevantnými zainteresovanými stranami sa uskutočnia pred udelením núdzového povolenia podľa článku 53 bez toho, aby sa vznikali zbytočné oneskorenia pri udeľovaní núdzových povolení, a že všetky relevantné zainteresované strany budú včas informované o tom, či sa núdzové povolenie udeľuje alebo zamieta;

105.  vyzýva všetky členské štáty, aby zverejnili vyplnené formuláre žiadostí, ktoré dostanú so žiadosťou o núdzové povolenie podľa článku 53, a skutočnosť, či je povolenie udelené alebo odmietnuté;

106.  vyzýva Komisiu, aby dokončila metódy určovania opodstatnenosti udeľovania určitých výnimiek, ak vôbec prichádzajú do úvahy, najmä v prípadoch „zanedbateľnej expozície“ alebo „vážneho nebezpečenstva pre zdravie rastlín“;

107.  vyzýva členské štáty, aby informovali seba navzájom a Komisiu a verejnosť o povolení a odňatí schválenia prípravkov na ochranu rastlín, ako aj o opatreniach na zmiernenie s cieľom zabezpečiť prehľad o prípravkoch na ochranu rastlín na trhu v celej EÚ a riadenie rizík, ktoré s nimi súvisí;

108.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili svoju výmenu údajov o bezpečnejších prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré by mohli nahradiť prípravky na ochranu rastlín obsahujúce kandidátov na náhradu, s cieľom uľahčiť porovnávacie posúdenie prípravkov na ochranu rastlín;

109.  konštatuje, že výskum používania medi v oblastiach, v ktorých sa používa ako súčasť dlhodobej praxe, poukazuje na to, že existujú účinky na mikrobiológiu pôdy; súhlasí s názorom, že meď by sa mala považovať za prechodný materiál používaný na účely ochrany rastlín a že jej používanie by sa malo postupne zrušiť, akonáhle budú k dispozícii lepšie alternatívy;

110.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vývoj a používanie udržateľných a ekologických alternatív k prípravkom na ochranu rastlín, opatrenia na integrované riadenie pesticídov s nízkym rizikom ako dôležité opatrenie na zníženie nepriaznivých vplyvov ochrany proti škodcom; uznáva potrebu rozsiahlejšieho výskumu a vývoja týchto prípravkov; vyzýva preto Komisiu, aby posúdila možnosti stimulácie inovácií v tejto oblasti;

111.  vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia takým spôsobom, aby sa používanie prípravkov na ochranu rastlín s nízkym rizikom, ale aj ich uvedenie na trh uľahčilo prevádzkovateľom na procedurálnej úrovni; domnieva sa, že je potrebné objasnenie, najmä pokiaľ ide o uvádzanie základných látok na trh;

112.  požaduje transparentný a spravodlivý prístup k účinným látkam pre formulátorov prípravkov na ochranu rastlín v sektore MSP;

113.  vyzýva Komisiu, aby vykonala analýzu vplyvu požiadaviek súčasných právnych predpisov upravujúcich schvaľovanie prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov a obchodovanie s nimi z hľadiska ľudských zdrojov a hospodárskych kapacít dostupných pre výrobcov MSP a vždy, keď dôjde k zmenám v existujúcich nariadeniach; zdôrazňuje, že výsledky takýchto analýz musia byť konzultované s verejnosťou;

114.  požaduje harmonizované vymedzenie pojmu „menej významné použitia“ s cieľom podporiť rovnaké podmienky a odporúča vytvoriť jednotný zoznam hlavných plodín EÚ;

115.  vyzýva Komisiu, EFSA a členské štáty, aby zaistili, že sa všetky príslušné zainteresované strany vrátane verejnosti zapoja do činností zainteresovaných strán týkajúcich sa pesticídov, ako sa stanovuje v smernici 2003/35/EC a v Aarhuskom dohovore;

116.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili riadne vykonávanie požiadaviek v nariadení týkajúcich sa uprednostňovania nechemických metód;

o
o   o

117.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 73.
(2) Ako sa stanovuje v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).
(3) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17.
(7) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(8) Ú. v. EÚ L 155, 11.6.2011, s. 127.
(9) Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013, s. 85.
(11) Ú. v. EÚ L 173, 30.6.2016, s. 52.
(12) Ú. v. EÚ L 208, 2.8.2016, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ L 333, 15.12.2017, s. 10.
(14) Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 102.
(15) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 117.
(16) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 184.
(17) Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 62.
(18) Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 51.
(19) Prijaté texty, P8_TA(2018)0356.
(20) Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. novembra 2016, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890.
(21) Vestník EFSA 2015;13(11):4302.
(22) Vestník EFSA 2017;15(9):4979.
(23) https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
(24) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33.
(25) Návrh Komisie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách].
(26) Pozri vec T-235/15, Pari Pharma GmbH proti Európska agentúra pre lieky; pozri aj vec T-729/15, MSD Animal Health Innovation a Intervet International BV proti Európska agentúra pre lieky, a vec T-718/15, PTC Therapeutics International proti Európska agentúra pre lieky.
(27) Ú. v. EÚ C 95, 3.4.2013, s. 1.
(28) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
(29) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
(30) Pozri Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas (Viac ako 75-percentný pokles celkovej biomasy lietajúceho hmyzu v chránených územiach). PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia