Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0252(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0441/2018

Внесени текстове :

A8-0441/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0024

Приети текстове
PDF 161kWORD 54k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0467),

—  като взе предвид член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0314/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0441/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Дадена специална програма за финансиране на разходи може да донесе допълнителна добавена стойност от Съюза, като се превърне в референтен показател в рамките на Съюза за безопасното управление на технологичните въпроси в областта на извеждането от експлоатация и разпространението на знанията. Финансовата помощ следва да се предоставя въз основа на предварителна оценка, с която се определят конкретните нужди и се демонстрира добавената стойност от Съюза с цел подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивните отпадъци.
(2)  Дадена специална програма за финансиране на разходи може да донесе допълнителна добавена стойност от Съюза, като се превърне в референтен показател в рамките на Съюза за безопасното управление на технологичните въпроси в областта на извеждането от експлоатация и разпространението на знанията. Финансовата помощ следва да се предоставя въз основа на предварителна оценка, с която се определят конкретните нужди и се демонстрира добавената стойност от Съюза с цел подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивните отпадъци. Тази финансова помощ обаче не следва да създава определящ прецедент за финансирането на бъдещото извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения на равнището на Съюза. Инициативата за предприемане и финансиране на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения следва преди всичко да остане отговорност на държавите членки.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Програмата следва също така да осигури разпространяването на знания за процеса по извеждане от експлоатация в Съюза, тъй като такива мерки носят най-голямата добавена стойност на Съюза и допринася за безопасността на работниците и населението.
(15)  Програмата следва също така да осигури разпространяването на знания и споделянето между държавите членки на най-добри практики и придобит опит във връзка с процеса по извеждане от експлоатация в Съюза, тъй като такива мерки носят най-голямата добавена стойност на Съюза и допринасят за безопасността на работниците и населението, както и за опазването на околната среда.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15а)  Съвместният изследователски център (JRC) следва да ръководи специална инициатива за структуриране на събирането, разработването и обмена на знания в областта на извеждането от експлоатация на равнището на Съюза, без да се изключва международното сътрудничество. Инициативата следва да взема предвид многоизмерни предизвикателства, включително научни изследвания и иновации, стандартизация, регулиране, обучение и образование, както и промишлеността.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения, обхванати от настоящия регламент, следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на инсталациите, които предстои да бъдат изведени от експлоатация, както по този начин се отчитат най-добрите международни практики.
(16)  За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения, обхванати от настоящия регламент, следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти, включително от трети държави, и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на инсталациите, които предстои да бъдат изведени от експлоатация, както по този начин се отчитат най-добрите международни практики.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Действията по програмите „Козлодуй „и „Бохунице“ следва да се проведат със съвместните финансови усилия на Съюза и съответно България и Словакия. Максималният праг на съфинансиране от Съюза следва да бъде установен съгласно практиката на съфинансиране, въведена по предходните програми.
(20)  Действията по програмите „Козлодуй „и „Бохунице“ следва да се проведат със съвместните финансови усилия на Съюза и съответно България и Словакия. Минималният праг на съфинансиране от Съюза следва да бъде установен съгласно практиката на съфинансиране, въведена по предходните програми.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се създава специална финансова програма за „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци (наричана по-долу „програмата“), с акцент върху установените нужди на текуща основа. За периода на многогодишната финансова рамка 2021—2027 г., тя ще подпомага безопасното извеждане от експлоатация на ядрените реактори от първо поколение в България и Словакия и изпълнението на процеса на извеждане от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци на самата Комисия в ядрените инсталации в обектите на Съвместния изследователски център (JRC)
С настоящия регламент се създава специална финансова програма за „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци (наричана по-долу „програмата“), с акцент върху установените нужди на текуща основа. За периода на многогодишната финансова рамка 2021—2027 г., тя ще подпомага безопасното извеждане от експлоатация на ядрените реактори в България и Словакия, които бяха изключени преждевременно, и изпълнението на процеса на извеждане от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци на самата Комисия в ядрените инсталации в обектите на Съвместния изследователски център (JRC), като се гарантира защитата на работниците, особено що се отнася до въздействието върху тяхното здраве, широката общественост и околната среда.
Обосновка
Предсрочното изключване и последващото извеждане от експлоатация на реакторите са политически ангажимент, поет от България като условие за нейното присъединяване към ЕС, въпреки че още между 1991 и 2002 г. бяха изпълнявани програми за модернизация с широк обхват и висок бюджет, по-специално на блокове 3 и 4, за да се подобрят в проектно отношение реакторите в съответствие с повишаването на равнището на безопасност и технологичното развитие.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Европейска общност за атомна енергия („Общността“) и правилата за предоставяне на такова финансиране.
С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г. като цяло, включително точното разпределение на сумата между трите програми, формите на финансиране от Европейската общност за атомна енергия („Общността“) и правилата за предоставяне на такова финансиране.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „план за извеждане от експлоатация“ означава документ, съдържащ подробна информация относно предложеното извеждане от експлоатация, който обхваща следното: избраната стратегия за извеждане от експлоатация; графика, вида и последователността на дейностите по извеждане от експлоатация; прилаганата стратегия за управление на отпадъците, включително освобождаване от регулиращ контрол, предлаганото окончателно състояние на извеждане от експлоатация, съхранението и погребването на отпадъците от извеждането от експлоатация, графика за извеждане от експлоатация, оценките за разходите за завършване на извеждането от експлоатация; както и съответните цели, очаквани резултати, междинни цели, целеви дати и съответните ключови показатели за качеството на изпълнение, включително показатели, основани на придобита стойност. Планът се изготвя от притежателя на лицензията за ядреното съоръжение и се отразява в многогодишните работни програми на програмата;
(2)  „план за извеждане от експлоатация“ означава документ, съдържащ подробна информация относно предложеното извеждане от експлоатация, който обхваща следното: избраната стратегия за извеждане от експлоатация; графика, вида и последователността на дейностите по извеждане от експлоатация; прилаганата стратегия за управление на отпадъците, включително освобождаване от регулиращ контрол и програмата за защита на работниците; предлаганото окончателно състояние на извеждане от експлоатация, съхранението и погребването на отпадъците от извеждането от експлоатация, графика за извеждане от експлоатация, оценките за разходите за завършване на извеждането от експлоатация; както и съответните цели, очаквани резултати, междинни цели, целеви дати и съответните ключови показатели за качеството на изпълнение, включително показатели, основани на придобита стойност. Планът се изготвя от притежателя на лицензията за ядреното съоръжение и се отразява в многогодишните работни програми на програмата;
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
(5а)   „трета държава“ означава държава, която не е държава членка на Съюза;
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1
Въз основа на текущите нужди за периода 2021—2027 г. програмата има за цел по-специално да помага на България и Словакия в изпълнението съответно на програмата „Козлодуй“ и програмата „Бохунице“ за извеждане от експлоатация съответно, със специален акцент върху управлението на предизвикателствата във връзка с радиационната безопасност, произтичащи от тях, и да подкрепя програмата на JRC за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците, като същевременно се гарантира широко разпространение на знанията, получени в процеса на извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения.
Въз основа на текущите нужди за периода 2021—2027 г. програмата има за цел по-специално да помага на България и Словакия в изпълнението съответно на програмата „Козлодуй“ и програмата „Бохунице“ за извеждане от експлоатация съответно, със специален акцент върху управлението на предизвикателствата във връзка с радиационната безопасност, произтичащи от тях, и да подкрепя програмата на JRC за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците, като същевременно се гарантира широко разпространение и споделяне сред всички държави членки на знанията и на най-добрите практики, получени в процеса на извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения и на управление на радиоактивните отпадъци.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква в
в)  развиване на връзки и обмен между заинтересованите страни от Съюза, които се интересуват от извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, с оглед на развиване на потенциални полезни взаимодействия на равнището на Съюза.
в)  развиване на връзки и обмен между заинтересованите страни от Съюза, по-специално промишлеността, относно извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението и обезвреждането на радиоактивни отпадъци, за да се гарантират разпространението на знания и обменът на опит във всички съответни области, като научните изследвания и иновациите, регулирането, обучението, както и за да се развиват потенциални полезни взаимодействия на равнището на Съюза.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – уводна част
2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:
2.  Разпределението на сумата, посочена в параграф 1, е:
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
По програмата могат да се финансират допустими разходи по дадено действие до максималната ставка, посочена в приложение I и II. Максималната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима съгласно програмата „Козлодуй“ или програмата „Бохунице“ не следва да надвишава 50 %. Оставащото съфинансиране следва да се осигури съответно от България и Словакия.
По програмата могат да се финансират допустими разходи по дадено действие, както е посочено в приложение I и II. Минималната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима съгласно програмата „Козлодуй“ или програмата „Бохунице“ не трябва да бъде под 50%. Оставащото съфинансиране следва да се осигури съответно от България и Словакия.
Изменение 14
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2
2.  Максималната ставка на съфинансиране от ЕС, приложима спрямо проектите и дейностите, финансирани през периода 2021—2027 г. по програма „Козлодуй“, е 50 %.
2.  Минималната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима спрямо проектите и дейностите, финансирани през периода 2021—2027 г. по програма „Козлодуй“, е 50 %.
Изменение 15
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2
2.  Максималната ставка на съфинансиране от ЕС, приложима спрямо проектите и дейностите, финансирани през периода 2021—2027 г. по програма „Козлодуй“, е 50 %.
2.  Минималната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима спрямо проектите и дейностите, финансирани през периода 2021—2027 г. по програма „Козлодуй“, е 50 %.
Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност