Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0252(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0441/2018

Předložené texty :

A8-0441/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 21.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0024

Přijaté texty
PDF 168kWORD 47k
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0467),

–  s ohledem na článek 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0314/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0441/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Specifický výdajový finanční program může přinést dodatečnou přidanou hodnotu Unie, neboť se v rámci Unie stane měřítkem pro bezpečné řízení technologických otázek při vyřazování jaderných zařízení z provozu a šíření znalostí. Tato finanční pomoc by měla být poskytována na základě hodnocení ex ante, při němž se zjišťují specifické potřeby a prokazuje přidaná hodnota Unie s cílem podpory vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem.
(2)  Specifický výdajový finanční program může přinést dodatečnou přidanou hodnotu Unie, neboť se v rámci Unie stane měřítkem pro bezpečné řízení technologických otázek při vyřazování jaderných zařízení z provozu a šíření znalostí. Tato finanční pomoc by měla být poskytována na základě hodnocení ex ante, při němž se zjišťují specifické potřeby a prokazuje přidaná hodnota Unie s cílem podpory vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem. Taková finanční pomoc by však neměla tvořit precedens, kterým se bude řídit financování budoucího vyřazování jaderných zařízení z provozu na úrovni Unie. Iniciativa v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu a jeho financování by měla především zůstat odpovědností členských států.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  V rámci programu by též mělo být zajištěno šíření znalostí o procesu vyřazování jaderných zařízení z provozu v Unii, jelikož tato opatření skýtají nejvyšší přidanou hodnotu Unie a přispívají k bezpečnosti pracovníků i široké veřejnosti.
(15)  V rámci programu by též mělo být zajištěno šíření znalostí a sdílení osvědčených postupů a zkušeností, které členské státy získaly, o procesu vyřazování jaderných zařízení z provozu v Unii, jelikož tato opatření skýtají nejvyšší přidanou hodnotu Unie a přispívají k bezpečnosti pracovníků i široké veřejnosti i k ochraně životního prostředí.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Společné výzkumné středisko by mělo vést zvláštní iniciativu, jež by strukturovala shromažďování, rozvoj a sdílení znalostí v oblasti vyřazování z provozu na úrovni Unie, aniž by se vylučovala mezinárodní spolupráce. Iniciativa by měla zohledňovat multidimenzionální výzvy zahrnující výzkum a inovace, normalizaci, regulaci, odbornou přípravu a vzdělávání i průmysl.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Vyřazování jaderných zařízení z provozu, na něž se vztahuje toto nařízení, je třeba provádět s využitím nejlepších dostupných technických odborných znalostí a současně náležitě zohlednit charakter a technologické specifikace zařízení, jež mají být vyřazena z provozu, aby byla zajištěna bezpečnost a nejvyšší možná účinnost, čímž se zohlední mezinárodní osvědčené postupy.
(16)  Vyřazování jaderných zařízení z provozu, na něž se vztahuje toto nařízení, je třeba provádět s využitím nejlepších dostupných technických odborných znalostí, včetně znalostí třetích zemí, a současně náležitě zohlednit charakter a technologické specifikace zařízení, jež mají být vyřazena z provozu, aby byla zajištěna bezpečnost a nejvyšší možná účinnost, čímž se zohlední mezinárodní osvědčené postupy.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Opatření v rámci programů Kozloduj a Bohunice by měla být realizována v rámci společného finančního úsilí Unie, Bulharska a Slovenska. Maximální limit pro spolufinancování ze strany Unie by měl být stanoven podle praxe spolufinancování zavedené v rámci předchozích programů.
(20)  Opatření v rámci programů Kozloduj a Bohunice by měla být realizována v rámci společného finančního úsilí Unie, Bulharska a Slovenska. Minimální limit pro spolufinancování ze strany Unie by měl být stanoven podle praxe spolufinancování zavedené v rámci předchozích programů.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Toto nařízení zavádí specifický program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem“ (dále jen „program“), který se zaměřuje na potřeby zjištěné na stávajícím základě. Na období víceletého finančního rámce 2021–2027 program podporuje Bulharsko a Slovensko za účelem bezpečného vyřazování jejich jaderných reaktorů první generace z provozu a provádění procesu, jakož i vyřazování vlastních jaderných zařízení Komise z provozu v areálech Společného výzkumného střediska (JRC) a nakládání s radioaktivním odpadem v uvedených zařízeních.
Toto nařízení zavádí specifický program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem“ (dále jen „program“), který se zaměřuje na potřeby zjištěné na stávajícím základě. Na období víceletého finančního rámce 2021–2027 program podporuje Bulharsko a Slovensko za účelem bezpečného vyřazování jejich jaderných reaktorů, jež byly předčasně odstaveny, a provádění procesu, jakož i vyřazování vlastních jaderných zařízení Komise z provozu v areálech Společného výzkumného střediska (JRC) a nakládání s radioaktivním odpadem v uvedených zařízeních, při zajištění ochrany pracovníků – zejména před dopady na zdraví – široké veřejnosti a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
Stanoví cíle programu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Evropského společenství pro atomovou energii a pravidla pro poskytování tohoto financování.
Stanoví cíle programu, celkový rozpočet na období 2021–2027 včetně přesného rozdělení příslušných částek mezi tři programy, formy financování z prostředků Evropského společenství pro atomovou energii a pravidla pro poskytování tohoto financování.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
(2)  „plánem na vyřazování z provozu“ dokument, který obsahuje podrobné informace o navrhovaném vyřazování z provozu a zahrnuje: vybranou strategii vyřazování z provozu; harmonogram, druh a posloupnost činností souvisejících s vyřazováním z provozu; uplatněnou strategii pro nakládání s odpadem, včetně uvolnění; navrhovaný konečný stav; skladování a ukládání odpadu vzniklého při vyřazování z provozu; časový rámec k vyřazování z provozu; odhady nákladů na dokončení vyřazování z provozu, jakož i cíle, očekávané výsledky, milníky, lhůty pro splnění cílů a odpovídající klíčové ukazatele výkonnosti, včetně ukazatelů založených na realizované hodnotě. Plán připraví držitel povolení a zohlední se ve víceletých pracovních programech programu;
(2)  „plánem na vyřazování z provozu“ dokument, který obsahuje podrobné informace o navrhovaném vyřazování z provozu a zahrnuje: vybranou strategii vyřazování z provozu; harmonogram, druh a posloupnost činností souvisejících s vyřazováním z provozu; strategii uplatněnou pro nakládání s odpadem, včetně uvolňování odpadu, a program na ochranu pracovníků; navrhovaný konečný stav; skladování a ukládání odpadu vzniklého při vyřazování z provozu; časový rámec k vyřazování z provozu; odhady nákladů na dokončení vyřazování z provozu, jakož i cíle, očekávané výsledky, milníky, lhůty pro splnění cílů a odpovídající klíčové ukazatele výkonnosti, včetně ukazatelů založených na realizované hodnotě. Plán připraví držitel povolení a zohlední se ve víceletých pracovních programech programu;
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
(5a)   „třetí zemí“ se rozumí země, která není členským státem Unie;
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1
Na základě stávajících potřeb na období 2021–2027 má program zejména pomáhat Bulharsku s prováděním programu vyřazování z provozu jaderné elektrárny Kozloduj a Slovensku s prováděním programu vyřazování z provozu jaderné elektrárny Bohunice, se zvláštním důrazem na řešení problematiky radiační bezpečnosti v uvedených programech, jakož i provádět program JRC týkající se vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s odpady a zároveň zajišťovat rozsáhlé šíření takto získaných znalostí o procesu vyřazování jaderných zařízení z provozu pro všechny členské státy EU.
Na základě stávajících potřeb na období 2021–2027 má program zejména pomáhat Bulharsku s prováděním programu vyřazování z provozu jaderné elektrárny Kozloduj a Slovensku s prováděním programu vyřazování z provozu jaderné elektrárny Bohunice, se zvláštním důrazem na řešení problematiky radiační bezpečnosti v uvedených programech, jakož i provádět program JRC týkající se vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s odpady a zároveň zajišťovat rozsáhlé šíření a sdílení takto získaných znalostí o procesu vyřazování jaderných zařízení z provozu a o nakládání s radioaktivním odpadem a osvědčených postupech v této oblasti pro všechny členské státy.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c
c)  v souvislosti s vyřazováním jaderných zařízení z provozu rozvíjet vazby a výměny mezi zúčastněnými stranami v Unii s cílem rozvíjet případné synergie Unie.
c)  v souvislosti s vyřazováním jaderných zařízení a správou a ukládáním radioaktivního odpadu z provozu zajistit šíření znalostí a návrat zkušeností ve všech důležitých oblastech, jako jsou výzkum a inovace, regulace a odborná příprava a rozvíjet vazby a výměny mezi zúčastněnými stranami v Unii, zejména v rámci odvětví, s cílem rozvíjet případné synergie Unie.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí
2.  The indicative distribution of the amount referred to in paragraph 1 shall be:
2.  Rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
Z programu lze financovat způsobilé náklady na opatření až do maximální míry stanovené v přílohách I a II. Maximální použitelná míra spolufinancování ze strany Unie v rámci programu Kozloduj nebo programu Bohunice nesmí být vyšší než 50 %. Zbývající spolufinancování musí zajistit Bulharsko, resp. Slovensko.
Z programu lze financovat způsobilé náklady na opatření stanovená v přílohách I a II. Minimální použitelná míra spolufinancování ze strany Unie v rámci programu Kozloduj nebo programu Bohunice nesmí být nižší než 50%. Zbývající spolufinancování musí zajistit Bulharsko, resp. Slovensko.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2
2.  Na projekty a činnosti financované v období 2021–2027 se vztahuje maximální míra spolufinancování ze strany EU, jež je stanovena na 50 %.
2.  Na projekty a činnosti financované v období 2021–2027 se vztahuje minimální míra spolufinancování ze strany Unie, jež je stanovena na 50%.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2
2.  Na projekty a činnosti financované v období 2021–2027 se vztahuje maximální míra spolufinancování ze strany EU, jež je stanovena na 50 %.
2.  Na projekty a činnosti financované v období 2021–2027 se vztahuje minimální míra spolufinancování ze strany Unie, jež je stanovena na 50%.
Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí