Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0252(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0441/2018

Indgivne tekster :

A8-0441/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 21.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0024

Vedtagne tekster
PDF 151kWORD 52k
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg
Oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2019 om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0467),

–  der henviser til artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0314/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0441/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Et særskilt finansieringsprogram kan give en øget EU-merværdi ved at blive et benchmark i EU for sikker forvaltning af teknologiske spørgsmål i forbindelse med nuklear dekommissionering og formidling af viden. En sådan finansiel bistand bør ydes på grundlag af en forudgående evaluering, som kortlægger de specifikke behov og påviser EU-merværdien ved at støtte dekommissioneringen af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald.
(2)  Et særskilt finansieringsprogram kan give en øget EU-merværdi ved at blive et benchmark i EU for sikker forvaltning af teknologiske spørgsmål i forbindelse med nuklear dekommissionering og formidling af viden. En sådan finansiel bistand bør ydes på grundlag af en forudgående evaluering, som kortlægger de specifikke behov og påviser EU-merværdien ved at støtte dekommissioneringen af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald. En sådan finansiel bistand bør dog ikke danne præcedens for finansieringen af fremtidig nuklear dekommissionering på EU-plan. Initiativet til at påtage sig og finansiere dekommissioneringen af nukleare anlæg bør fortsat primært henhøre under medlemsstaternes ansvarsområde.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Programmet bør også sikre formidling af viden om dekommissioneringsprocessen i Unionen, idet sådanne foranstaltninger giver den største EU-merværdi og bidrager til sikkerheden for arbejdstagere og offentligheden.
(15)  Programmet bør også sikre formidling af viden og udveksling af bedste praksis og erfaringer mellem medlemsstaterne med hensyn til dekommissioneringsprocessen i Unionen, idet sådanne foranstaltninger giver den største EU-merværdi og bidrager til sikkerheden for arbejdstagere og offentligheden samt til miljøbeskyttelse.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15 a)  JRC bør lede et særligt initiativ til at strukturere indsamlingen, udviklingen og udvekslingen af viden inden for området dekommissionering på EU-plan uden at udelukke internationalt samarbejde. Initiativet skal tage højde for flerdimensionale udfordringer, herunder forskning og innovation, standardisering, regulering, uddannelse og erhvervslivet.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Dekommissioneringen af de atomkraftværker, der er omfattet af denne forordning, bør foretages ved hjælp af den bedste tilgængelige tekniske ekspertise og med passende hensyn til karakteren af og de teknologiske specifikationer for de enheder, der skal dekommissioneres, for at sikre størst mulig effektivitet og derved tage hensyn til den bedste internationale praksis.
(16)  Dekommissioneringen af de atomkraftværker, der er omfattet af denne forordning, bør foretages ved hjælp af den bedste tilgængelige tekniske ekspertise, inklusive fra tredjelande, og med passende hensyn til karakteren af og de teknologiske specifikationer for de enheder, der skal dekommissioneres, for at sikre størst mulig effektivitet og derved tage hensyn til den bedste internationale praksis.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Aktionerne under Kozloduy- og Bohunice-programmerne bør gennemføres med en fælles finansiel indsats fra henholdsvis Unionen, Bulgarien og Slovakiet. Der bør fastsættes en øvre grænse for Unionens samfinansiering i overensstemmelse med den samfinansieringspraksis, der er udviklet under de foregående programmer.
(20)  Aktionerne under Kozloduy- og Bohunice-programmerne bør gennemføres med en fælles finansiel indsats fra Unionen, Bulgarien og Slovakiet. Der bør fastsættes en minimumsgrænse for Unionens samfinansiering i overensstemmelse med den samfinansieringspraksis, der er udviklet under de foregående programmer.
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Denne forordning fastsætter det særskilte finansielle program for "Dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald" ("programmet") med fokus på de behov, der løbende identificeres. I perioden for den flerårige finansielle ramme 2021-2027 vil det understøtte Bulgarien og Slovakiet med sigte på en sikker dekommissionering af deres nukleare reaktorer af første generation samt gennemførelsen af dekommissioneringsprocessen og håndteringen af radioaktivt affald fra Kommissionens egne nukleare anlæg på Det Fælles Forskningscenters (JRC's) lokaliteter.
Denne forordning fastsætter det særskilte finansielle program for "Dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald" ("programmet") med fokus på de behov, der løbende identificeres. I perioden for den flerårige finansielle ramme 2021-2027 vil det understøtte Bulgarien og Slovakiet med sigte på en sikker dekommissionering af deres nukleare reaktorer, som er blevet nedlukket før tid, samt gennemførelsen af dekommissioneringsprocessen og håndteringen af radioaktivt affald fra Kommissionens egne nukleare anlæg på Det Fælles Forskningscenters (JRC's) lokaliteter og samtidig sikre beskyttelsen af arbejdstagerne, navnlig for så vidt angår sundhedsmæssige følger, den brede offentlighed og miljøet.
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Der fastsættes målsætninger for programmet, et budget for perioden 2021-2027, finansieringsformer for Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Fællesskabet") samt regler for ydelsen af denne finansiering.
Der fastsættes målsætninger for programmet, et samlet budget for perioden 2021-2027, herunder den nøjagtige fordeling af beløbet mellem de tre programmer, finansieringsformer for Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Fællesskabet") samt regler for ydelsen af denne finansiering.
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
2)  "dekommissioneringsplan": dokument indeholdende detaljerede oplysninger om den foreslåede dekommissionering, som omfatter følgende: den valgte dekommissioneringsstrategi, tidsplanen for og typen og rækkefølgen af dekommissioneringsaktiviteterne, den anvendte affaldshåndteringsstrategi, herunder deponering, det foreslåede endelige slutstadium, lagring og deponering af dekommissioneringsaffaldet, tidsrammen for dekommissionering, omkostningsoverslag for færdiggørelsen af dekommissioneringen, og mål, forventede resultater, milepæle, måldatoer og de tilsvarende vigtigste performanceindikatorer, herunder indikatorer baseret på Earned Value-systemet. Planen udarbejdes af det nukleare anlægs licensindehaver og afspejles i programmets flerårige arbejdsprogrammer
2)  "dekommissioneringsplan": dokument indeholdende detaljerede oplysninger om den foreslåede dekommissionering, som omfatter følgende: den valgte dekommissioneringsstrategi, tidsplanen for og typen og rækkefølgen af dekommissioneringsaktiviteterne, den anvendte affaldshåndteringsstrategi, herunder deponering, og beskyttelsesprogrammet for arbejdstagere; det foreslåede endelige slutstadium, lagring og deponering af dekommissioneringsaffaldet, tidsrammen for dekommissionering, omkostningsoverslag for færdiggørelsen af dekommissioneringen, og mål, forventede resultater, milepæle, måldatoer og de tilsvarende vigtigste performanceindikatorer, herunder indikatorer baseret på Earned Value-systemet. Planen udarbejdes af det nukleare anlægs licensindehaver og afspejles i programmets flerårige arbejdsprogrammer
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
5a)   "tredjeland": et land, der ikke er en medlemsstat i Unionen
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1
På grundlag af de aktuelle behov for perioden 2021-2027 sigter programmet navnlig mod at bistå Bulgarien og Slovakiet med gennemførelsen af henholdsvis dekommissioneringsprogrammet for Kozloduy og dekommissioneringsprogrammet for Bohunice, med særlig vægt på håndtering af den radiologiske sikkerhed i forbindelse hermed og at yde støtte til JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering og samtidig sikre en bred formidling af viden om nuklear dekommissionering, der følger heraf, til alle EU-medlemsstater.
På grundlag af de aktuelle behov for perioden 2021-2027 sigter programmet navnlig mod at bistå Bulgarien og Slovakiet med gennemførelsen af henholdsvis dekommissioneringsprogrammet for Kozloduy og dekommissioneringsprogrammet for Bohunice, med særlig vægt på håndtering af den radiologiske sikkerhed i forbindelse hermed og at yde støtte til JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering og samtidig sikre en bred formidling og deling af den viden og bedste praksis om nuklear dekommissionering og affaldshåndtering, der følger heraf, til alle medlemsstater.
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c
c)  at udvikle forbindelser og udvekslinger mellem interesserede parter i Unionen vedrørende nuklear dekommissionering med sigte på at udvikle potentielle synergivirkninger i Unionen.
c)  at udvikle forbindelser og udvekslinger mellem interesserede parter i Unionen, navnlig industrien, vedrørende nuklear dekommissionering og håndtering og deponering af radioaktivt affald med sigte på at sikre formidling af viden og udveksling af erfaringer på alle relevante områder såsom forskning og innovation, regulering og uddannelse og på at udvikle potentielle synergivirkninger i Unionen.
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning
2.  Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:
2.  Fordelingen af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
Programmet kan finansiere støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning op til den maksimale sats, der er anført i bilag I og II. Den maksimale EU-samfinansieringssats for Kozloduy-programmet eller Bohunice-programmet er højst 50 %. Den resterende del af samfinansieringen ydes af henholdsvis Bulgarien og Slovakiet.
Programmet kan finansiere støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning som anført i bilag I og II. Den minimale EU-samfinansieringssats for Kozloduy-programmet eller Bohunice-programmet er på mindst 50 %. Den resterende del af samfinansieringen ydes af henholdsvis Bulgarien og Slovakiet.
Ændring 14
Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2
2.  Projekter og aktiviteter, som finansieres i perioden 2021-2027, er underlagt en maksimal EU-samfinansieringssats på 50 %.
2.  Projekter og aktiviteter, som finansieres i perioden 2021-2027, er underlagt en EU-samfinansieringssats på mindst 50 %.
Ændring 15
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2
2.  Projekter og aktiviteter, som finansieres i perioden 2021-2027, er underlagt en maksimal EU-samfinansieringssats på 50 %.
2.  Projekter og aktiviteter, som finansieres i perioden 2021-2027, er underlagt en EU-samfinansieringssats på mindst 50 %.
Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik