Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0252(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0441/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0441/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0024

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 157kWORD 54k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, και για την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1368/2013 του Συμβουλίου (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0467),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0314/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0441/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Αυτό το ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα δαπανών μπορεί να αποφέρει επιπλέον προστιθέμενη αξία για την Ένωση και να καταστεί σημείο αναφοράς εντός της Ένωσης όσον αφορά την ασφαλή διαχείριση τεχνολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διάδοση των γνώσεων. Η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να χορηγείται με στόχο την υποστήριξη του παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων στη βάση εκ των προτέρων αξιολόγησης στην οποία θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες και θα καταδεικνύεται η προστιθέμενη ενωσιακή αξία.
(2)  Αυτό το ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα δαπανών μπορεί να αποφέρει επιπλέον προστιθέμενη αξία για την Ένωση και να καταστεί σημείο αναφοράς εντός της Ένωσης όσον αφορά την ασφαλή διαχείριση τεχνολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διάδοση των γνώσεων. Η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να χορηγείται με στόχο την υποστήριξη του παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων στη βάση εκ των προτέρων αξιολόγησης στην οποία θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες και θα καταδεικνύεται η προστιθέμενη ενωσιακή αξία. Ωστόσο, η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή δεν θα πρέπει να αποτελεί καθοριστικό προηγούμενο για τη χρηματοδότηση μελλοντικών ενεργειών παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων σε ενωσιακό επίπεδο. Η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση και τη χρηματοδότηση του παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων θα πρέπει κατά κύριο λόγο να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία παροπλισμού στην Ένωση, καθώς τα μέτρα αυτά αποφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση και συμβάλλουν στην ασφάλεια των εργαζομένων και του πληθυσμού.
(15)  Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη διάδοση των γνώσεων και την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, των βέλτιστων πρακτικών και των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί όσον αφορά τη διαδικασία παροπλισμού στην Ένωση, καθώς τα μέτρα αυτά αποφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση και συμβάλλουν στην ασφάλεια των εργαζομένων και του πληθυσμού, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Το ΚΚΕρ θα πρέπει να ηγείται μιας ειδικής πρωτοβουλίας για τη διάρθρωση της συγκέντρωσης, της ανάπτυξης και της ανταλλαγής γνώσεων στον τομέα του παροπλισμού σε επίπεδο Ένωσης, χωρίς να αποκλείεται η διεθνής συνεργασία. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολυδιάστατες προκλήσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία, την τυποποίηση, την κανονιστική ρύθμιση, την κατάρτιση και την εκπαίδευση, καθώς και τη βιομηχανία.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Ο παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διενεργηθεί με χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον χαρακτήρα και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων που παροπλίζονται, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
(16)  Ο παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διενεργηθεί με χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, μεταξύ άλλων από τρίτες χώρες, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον χαρακτήρα και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων που παροπλίζονται, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Οι δράσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Kozloduy και Bohunice πρέπει να διεξάγονται με κοινή χρηματοδοτική προσπάθεια της Ένωσης και της Βουλγαρίας και της Σλοβακίας, αντιστοίχως. Το όριο μέγιστης συγχρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με η πρακτική συγχρηματοδότησης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων.
(20)  Οι δράσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Kozloduy και Bohunice πρέπει να διεξάγονται με κοινή χρηματοδοτική προσπάθεια της Ένωσης και της Βουλγαρίας και της Σλοβακίας. Το όριο ελάχιστης συγχρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με την πρακτική συγχρηματοδότησης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον «παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων» (το «πρόγραμμα»), με ιδιαίτερη εστίαση στις ανάγκες που προσδιορίζονται σε τρέχουσα βάση. Για την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, θα παρέχει στήριξη στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία για τον ασφαλή παροπλισμό των πυρηνικών αντιδραστήρων πρώτης γενιάς, και στην εφαρμογή της διαδικασίας παροπλισμού και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων των πυρηνικών εγκαταστάσεων της ίδιας της Επιτροπής στους χώρους του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ).
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον «παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων» (το «πρόγραμμα»), με ιδιαίτερη εστίαση στις ανάγκες που προσδιορίζονται σε τρέχουσα βάση. Για την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, θα παρέχει στήριξη στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία για τον ασφαλή παροπλισμό των πυρηνικών αντιδραστήρων τους που έκλεισαν πρόωρα, και στην εφαρμογή της διαδικασίας παροπλισμού και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων των πυρηνικών εγκαταστάσεων της ίδιας της Επιτροπής στους χώρους του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και του γενικότερου πληθυσμού και του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Θέτει τους στόχους του προγράμματος, καθορίζει τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (η «Κοινότητα») και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
Θέτει τους στόχους του προγράμματος, καθορίζει τον συνολικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς κατανομής του ποσού μεταξύ των τριών προγραμμάτων, τις μορφές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (η «Κοινότητα») και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «σχέδιο παροπλισμού»: το έγγραφο που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον προτεινόμενο παροπλισμό και καλύπτει τα ακόλουθα: την επιλεχθείσα στρατηγική παροπλισμού· το χρονοδιάγραμμα, τον τύπο και την ακολουθία των δραστηριοτήτων παροπλισμού· την εφαρμοζόμενη στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του εκτελωνισμού· την προτεινόμενη τελική κατάσταση· την αποθήκευση και τη διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τον παροπλισμό· το χρονοδιάγραμμα για τον παροπλισμό· εκτιμήσεις κόστους για την ολοκλήρωση του παροπλισμού· και τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα ορόσημα, τις ημερομηνίες-στόχους, καθώς και τους αντίστοιχους δείκτες απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων δεικτών με βάση τη δεδουλευμένη αξία. Το σχέδιο καταρτίζεται από τον κάτοχο της άδειας πυρηνικής εγκατάστασης και αντανακλάται στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών του προγράμματος.
(2)  «σχέδιο παροπλισμού»: το έγγραφο που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον προτεινόμενο παροπλισμό και καλύπτει τα ακόλουθα: την επιλεχθείσα στρατηγική παροπλισμού· το χρονοδιάγραμμα, τον τύπο και την ακολουθία των δραστηριοτήτων παροπλισμού· την εφαρμοζόμενη στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης, και το πρόγραμμα προστασίας των εργαζομένων· την προτεινόμενη τελική κατάσταση· την αποθήκευση και τη διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τον παροπλισμό· το χρονοδιάγραμμα για τον παροπλισμό· εκτιμήσεις κόστους για την ολοκλήρωση του παροπλισμού· και τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα ορόσημα, τις ημερομηνίες-στόχους, καθώς και τους αντίστοιχους δείκτες απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων δεικτών με βάση τη δεδουλευμένη αξία. Το σχέδιο καταρτίζεται από τον κάτοχο της άδειας πυρηνικής εγκατάστασης και αντανακλάται στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών του προγράμματος.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
(5α)   «τρίτη χώρα»: χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος της Ένωσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Με βάση τις τρέχουσες ανάγκες για την περίοδο 2021-2027, το πρόγραμμα αποσκοπεί ειδικότερα να συνδράμει τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία στην υλοποίηση του προγράμματος παροπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων Kozloduy και του προγράμματος παροπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων Bohunice, αντιστοίχως, με ειδική έμφαση στη διαχείριση των προκλήσεων ραδιολογικής ασφάλειας που εγείρουν τα προγράμματα, καθώς και για την ενίσχυση του προγράμματος παροπλισμού και διαχείρισης αποβλήτων του ΚΚΕρ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ευρεία διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ της γνώσης που παράγεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών και σχετίζεται με τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Με βάση τις τρέχουσες ανάγκες για την περίοδο 2021-2027, το πρόγραμμα αποσκοπεί ειδικότερα να συνδράμει τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία στην υλοποίηση του προγράμματος παροπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων Kozloduy και του προγράμματος παροπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων Bohunice, αντιστοίχως, με ειδική έμφαση στη διαχείριση των προκλήσεων ραδιολογικής ασφάλειας που εγείρουν τα προγράμματα, καθώς και για την ενίσχυση του προγράμματος παροπλισμού και διαχείρισης αποβλήτων του ΚΚΕρ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ευρεία διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη, και ανταλλαγή μεταξύ όλων των κρατών μελών, της γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών που παράγονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών και σχετίζονται με τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
γ)  ανάπτυξη δεσμών και ανταλλαγών μεταξύ των ενδιαφερομένων για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ένωση, με σκοπό την ανάπτυξη, ενδεχομένως, συνεργειών εντός της Ένωσης.
γ)  ανάπτυξη δεσμών και ανταλλαγών μεταξύ των ενδιαφερομένων στην Ένωση, ιδίως της βιομηχανίας, για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση και διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων, με σκοπό την εξασφάλιση της διάδοσης της γνώσης και της ανταλλαγής εμπειριών σε όλους τους σχετικούς τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η ρύθμιση, η κατάρτιση και η ανάπτυξη, ενδεχομένως, συνεργειών εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:
2.  Η κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
Το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτεί επιλέξιμες δαπάνες μιας δράσης μέχρι το ύψος του μέγιστου συντελεστή που καθορίζεται στα παραρτήματα I και II. Ο μέγιστος συντελεστής ενωσιακής συγχρηματοδότησης που ισχύει για το πρόγραμμα Kozloduy ή το πρόγραμμα Bohunice δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 %. Η υπόλοιπη συγχρηματοδότηση παρέχεται από τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, αντιστοίχως.
Το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτεί επιλέξιμες δαπάνες μιας δράσης όπως καθορίζεται στα παραρτήματα I και II. Ο ελάχιστος συντελεστής ενωσιακής συγχρηματοδότησης που ισχύει για το πρόγραμμα Kozloduy ή το πρόγραμμα Bohunice δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50 %. Η υπόλοιπη συγχρηματοδότηση παρέχεται από τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, αντιστοίχως.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2
2.  Τα έργα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν κατά την περίοδο 2021-2027 υπόκεινται σε μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί σε 50 %.
2.  Τα έργα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν κατά την περίοδο 2021-2027 υπόκεινται σε ελάχιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ένωση το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί σε 50 %.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2
2.  Τα έργα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν κατά την περίοδο 2021-2027 υπόκεινται σε μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί σε 50 %.
2.  Τα έργα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν κατά την περίοδο 2021-2027 υπόκεινται σε ελάχιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ένωση το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί σε 50 %.
Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου