Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0252(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0441/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0441/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 21.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0024

Hyväksytyt tekstit
PDF 142kWORD 43k
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - Strasbourg
Ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. tammikuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 kumoamisesta (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0467),

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0314/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0441/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Menoja koskeva erityinen rahoitusohjelma voi tuoda EU:n lisäarvoa muodostamalla unionin sisällä viitekehyksen sille, kuinka käsitellä turvallisesti ydinlaitosten käytöstä poistamisen teknologisia näkökohtia ja levittää tietämystä. Tällaisen taloudellisen tuen toimittamisen olisi perustuttava ennakkoarviointiin, jossa on määritelty erityistarpeet ja osoitettu ydinlaitosten käytöstä poistamisen ja radioaktiivisen jätteen huollon tukemiseen liittyvän tavoitteen yhteydessä saavutettava unionin lisäarvo.
(2)  Menoja koskeva erityinen rahoitusohjelma voi tuoda EU:n lisäarvoa muodostamalla unionin sisällä viitekehyksen sille, kuinka käsitellä turvallisesti ydinlaitosten käytöstä poistamisen teknologisia näkökohtia ja levittää tietämystä. Tällaisen taloudellisen tuen toimittamisen olisi perustuttava ennakkoarviointiin, jossa on määritelty erityistarpeet ja osoitettu ydinlaitosten käytöstä poistamisen ja radioaktiivisen jätteen huollon tukemiseen liittyvän tavoitteen yhteydessä saavutettava unionin lisäarvo. Tällainen taloudellinen tuki ei kuitenkaan saisi muodostua ennakkotapaukseksi tulevan ydinlaitosten käytöstä poistamisen unionin tason rahoitukselle. Aloitteen tekemisen ydinlaitosten käytöstä poistamiseen ja sen rahoittamisen olisi jatkossakin oltava jäsenvaltioiden vastuulla.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Ohjelmassa olisi myös varmistettava ydinlaitosten käytöstäpoistoprosessia koskevan tietämyksen levitys unionissa, koska tällaisilla toimenpiteillä saavutetaan suurin unionin lisäarvo ja parannetaan työntekijöiden ja muun väestön turvallisuutta.
(15)  Ohjelmassa olisi myös varmistettava ydinlaitosten käytöstäpoistoprosessia koskevan tietämyksen levitys unionissa ja parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihto jäsenvaltioiden kesken, koska tällaisilla toimenpiteillä saavutetaan suurin unionin lisäarvo ja parannetaan työntekijöiden ja muun väestön turvallisuutta ja ympäristön suojelua.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Yhteisen tutkimuskeskuksen olisi tehtävä erillinen aloite, jolla pyritään jäsentämään käytöstäpoistoa koskevan tiedon keruuta, kehittämistä ja jakamista unionin tasolla unohtamatta kansainvälistä yhteistyötä. Aloitteessa olisi otettava huomioon moniulotteiset haasteet, kuten tutkimus ja innovointi, standardointi, sääntely, koulutus ja teollisuus.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Tässä asetuksessa tarkoitettu ydinlaitosten käytöstä poistaminen olisi suoritettava parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta käyttäen ja käytöstä poistettavien laitosten luonne ja tekniset erityispiirteet asianmukaisesti huomioon ottaen, jotta varmistetaan turvallisuus ja suurin mahdollinen tehokkuus, ottaen näin ollen huomioon kansainväliset parhaat käytännöt.
(16)  Tässä asetuksessa tarkoitettu ydinlaitosten käytöstä poistaminen olisi suoritettava parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta, myös kolmansien maiden asiantuntemusta, käyttäen ja käytöstä poistettavien laitosten luonne ja tekniset erityispiirteet asianmukaisesti huomioon ottaen, jotta varmistetaan turvallisuus ja suurin mahdollinen tehokkuus, ottaen näin ollen huomioon kansainväliset parhaat käytännöt.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Kozloduy-ohjelman toimet olisi toteutettava unionin ja Bulgarian yhteisrahoituksella ja Bohunice-ohjelman toimet unionin ja Slovakian yhteisrahoituksella. Unionin yhteisrahoitusosuuden enimmäismäärä olisi vahvistettava edellisissä ohjelmissa vakiintuneiden yhteisrahoituskäytäntöjen mukaisesti.
(20)  Kozloduy-ohjelman toimet olisi toteutettava unionin ja Bulgarian yhteisrahoituksella ja Bohunice-ohjelman toimet unionin ja Slovakian yhteisrahoituksella. Unionin yhteisrahoitusosuuden vähimmäismäärä olisi vahvistettava edellisissä ohjelmissa vakiintuneiden yhteisrahoituskäytäntöjen mukaisesti.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Tässä asetuksessa vahvistetaan ”Ydinlaitosten käytöstäpoistoa ja radioaktiivisen jätteen huoltoa”, jäljempänä ’ohjelma, koskeva erityinen rahoitusohjelma, jonka painopisteenä ovat nykyiseltä pohjalta yksilöidyt tarpeet. Monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana siitä tuetaan Bulgariaa ja Slovakiaa, jotta ne poistaisivat turvallisesti käytöstä ensimmäisen sukupolven ydinreaktorinsa, sekä komission omien ydinlaitosten käytöstäpoistoprosessin toteutusta ja radioaktiivisen jätteen huoltoa Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) laitosalueilla.
Tässä asetuksessa vahvistetaan ”Ydinlaitosten käytöstäpoistoa ja radioaktiivisen jätteen huoltoa”, jäljempänä ’ohjelma, koskeva erityinen rahoitusohjelma, jonka painopisteenä ovat nykyiseltä pohjalta yksilöidyt tarpeet. Monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana siitä tuetaan Bulgariaa ja Slovakiaa, jotta ne poistaisivat turvallisesti käytöstä ennenaikaisesti suljetut ydinreaktorinsa, sekä komission omien ydinlaitosten käytöstäpoistoprosessin toteutusta ja radioaktiivisen jätteen huoltoa Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) laitosalueilla, ja huolehditaan samalla erityisesti terveysvaikutusten osalta työntekijöiden ja muun väestön sekä ympäristön suojelusta.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, Euroopan atomienergiayhteisön, jäljempänä ’yhteisö’, rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.
Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, kokonaistalousarvio vuosiksi 2021–2027, mukaan lukien varojen tarkka jakautuminen kolmen ohjelman välillä, Euroopan atomienergiayhteisön, jäljempänä ’yhteisö’, rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
(2)  ’käytöstäpoistosuunnitelmalla’ asiakirjaa, johon sisältyvät yksityiskohtaiset tiedot ehdotetusta käytöstäpoistosta ja jossa esitetään valittu käytöstäpoistostrategia; käytöstäpoistotoimien aikataulu, tyyppi ja järjestys; sovellettava jätehuoltostrategia, mukaan lukien jätteiden vapauttaminen valvonnasta; ehdotettu lopullinen vaihe; käytöstäpoiston yhteydessä syntyvän jätteen varastointi ja loppusijoitus; käytöstäpoiston määräaika; käytöstäpoiston päätökseen saattamista koskeva kustannusarvio; sekä tavoitteet, odotetut tulokset, välitavoitteet, määräajat sekä vastaavat keskeiset tulosindikaattorit, mukaan lukien ansaittuun arvoon perustuvat indikaattorit. Suunnitelman laatii ydinlaitoksen luvanhaltija, ja se otetaan huomioon ohjelman monivuotisissa työohjelmissa;
(2)  ’käytöstäpoistosuunnitelmalla’ asiakirjaa, johon sisältyvät yksityiskohtaiset tiedot ehdotetusta käytöstäpoistosta ja jossa esitetään valittu käytöstäpoistostrategia; käytöstäpoistotoimien aikataulu, tyyppi ja järjestys; sovellettava jätehuoltostrategia, mukaan lukien jätteiden vapauttaminen valvonnasta, ja työntekijöiden suojelua koskeva ohjelma; ehdotettu lopullinen vaihe; käytöstäpoiston yhteydessä syntyvän jätteen varastointi ja loppusijoitus; käytöstäpoiston määräaika; käytöstäpoiston päätökseen saattamista koskeva kustannusarvio; sekä tavoitteet, odotetut tulokset, välitavoitteet, määräajat sekä vastaavat keskeiset tulosindikaattorit, mukaan lukien ansaittuun arvoon perustuvat indikaattorit. Suunnitelman laatii ydinlaitoksen luvanhaltija, ja se otetaan huomioon ohjelman monivuotisissa työohjelmissa;
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
5 a)   ’kolmannella maalla’ maata, joka ei ole unionin jäsenvaltio.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Nykyisten, kaudelle 2021–2027 määriteltyjen tarpeiden perusteella ohjelmalla pyritään erityisesti auttamaan Bulgariaa ja Slovakiaa Kozloduyn ja Bohunicen käytöstäpoisto-ohjelmien toteuttamisessa painopisteen ollessa erityisesti niiden säteilyturvallisuushaasteiden hallinnassa sekä tukemaan JRC:n käytöstäpoisto- ja jätehuolto-ohjelmaa varmistaen samalla, että tässä yhteydessä tuotettua tietämystä ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisesta levitetään laajasti EU:n kaikille jäsenvaltioille.
Nykyisten, kaudelle 2021–2027 määriteltyjen tarpeiden perusteella ohjelmalla pyritään erityisesti auttamaan Bulgariaa ja Slovakiaa Kozloduyn ja Bohunicen käytöstäpoisto-ohjelmien toteuttamisessa painopisteen ollessa erityisesti niiden säteilyturvallisuushaasteiden hallinnassa sekä tukemaan JRC:n käytöstäpoisto- ja jätehuolto-ohjelmaa varmistaen samalla, että tässä yhteydessä tuotettua tietämystä ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisesta ja radioaktiivisen jätteen huollosta levitetään laajasti kaikille jäsenvaltioille ja parhaita käytäntöjä jaetaan kaikkien jäsenvaltioiden kesken.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta
c)  kehitetään unionissa toimivien sidosryhmien kesken ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alan suhteita ja vuorovaikutusta mahdollisten synergioiden aikaansaamiseksi unionin tasolla.
c)  kehitetään unionissa toimivien sidosryhmien ja erityisesti teollisuuden kesken ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen ja radioaktiivisen jätteen huollon ja loppusijoituksen alan suhteita ja vuorovaikutusta tietämyksen levittämisen ja kokemusten vaihdon varmistamiseksi kaikilla asian kannalta merkityksellisillä aloilla, esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin, sääntelyn ja koulutuksen aloilla, ja mahdollisten synergioiden aikaansaamiseksi unionin tasolla.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen on seuraava:
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän jakautuminen on seuraava:
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
Ohjelmasta voidaan rahoittaa toimen avustuskelpoisia kustannuksia liitteissä I ja II esitettyyn enimmäismäärään asti. Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmissa sovellettava unionin yhteisrahoitusosuuden enimmäismäärä on 50 prosenttia. Jäljelle jäävän osan yhteisrahoituksesta toimittavat tapauksen mukaan Bulgaria ja Slovakia.
Ohjelmasta voidaan rahoittaa toimen avustuskelpoisia kustannuksia liitteissä I ja II esitetyn mukaisesti. Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmissa sovellettava unionin yhteisrahoitusosuuden vähimmäismäärä on 50 prosenttia. Jäljelle jäävän osan yhteisrahoituksesta toimittavat tapauksen mukaan Bulgaria ja Slovakia.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta
2.  Kaudella 2021–2027 rahoitettaviin hankkeisiin ja toimintoihin sovelletaan EU:n enimmäisrahoitusosuutta, joksi on vahvistettu 50 prosenttia.
2.  Kaudella 2021–2027 rahoitettaviin hankkeisiin ja toimintoihin sovelletaan unionin vähimmäisrahoitusosuutta, joksi on vahvistettu 50 prosenttia.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta
2.  Kaudella 2021–2027 rahoitettaviin hankkeisiin ja toimintoihin sovelletaan EU:n enimmäisrahoitusosuutta, joksi on vahvistettu 50 prosenttia.
2.  Kaudella 2021–2027 rahoitettaviin hankkeisiin ja toimintoihin sovelletaan unionin vähimmäisrahoitusosuutta, joksi on vahvistettu 50 prosenttia.
Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö