Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0252(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0441/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0441/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0024

Usvojeni tekstovi
PDF 156kWORD 53k
Srijeda, 16. siječnja 2019. - Strasbourg
Uspostava namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1368/2013 (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2018)0467),

–  uzimajući u obzir članak 203. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0314/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0441/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Namjenski financijski program potrošnje još može donijeti dodatnu vrijednost Unije tako da postane mjerilo na razini Unije za sigurno rješavanje tehnoloških problema u razgradnji nuklearnih postrojenja i širenje znanja. Takvu bi financijsku pomoć trebalo pružati na temelju ex ante evaluacije kojom će se utvrditi konkretne potrebe i dokazati dodana vrijednost Unije u cilju potpore razgradnji nuklearnih postrojenja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada.
(2)  Namjenski financijski program potrošnje još može donijeti dodatnu vrijednost Unije tako da postane mjerilo na razini Unije za sigurno rješavanje tehnoloških problema u razgradnji nuklearnih postrojenja i širenje znanja. Takvu bi financijsku pomoć trebalo pružati na temelju ex ante evaluacije kojom će se utvrditi konkretne potrebe i dokazati dodana vrijednost Unije u cilju potpore razgradnji nuklearnih postrojenja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Ipak, tu financijsku pomoć ne bi trebalo smatrati presedanom za određivanje proračuna namijenjenog budućim aktivnostima razgradnje nuklearnih postrojenja na razini Unije. Inicijativa za provedbu i financiranje razgradnje nuklearnih postrojenja treba u prvom redu ostati odgovornost država članica.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Programom bi se također trebalo postići da se znanje o postupku razgradnje proširi Unijom jer takve mjere donose najveću dodanu vrijednost Unije i doprinose sigurnosti radnika i građana.
(15)  Programom bi se unutar Unije također trebalo osigurati širenje znanja te razmjena najboljih praksi i stečenih iskustava među državama članicama u pogledu postupka razgradnje jer takve mjere donose najveću dodanu vrijednost Unije i doprinose sigurnosti radnika i građana, kao i zaštiti okoliša.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15.a)  JRC bi trebao predvoditi posebnu inicijativu za strukturiranje prikupljanja, razvoja i širenja znanja u području razgradnje na razini Unije, bez isključivanja međunarodne suradnje. U okviru inicijative trebalo bi uzimati u obzir višedimenzionalne izazove, uključujući istraživanje i inovacije, standardizaciju, regulaciju, osposobljavanje i obrazovanje te industriju.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Kako bi postupak bio siguran i maksimalno učinkovit, nuklearna postrojenja obuhvaćena ovom Uredbom trebalo bi razgraditi oslanjajući se na najbolje dostupno tehničko znanje, vodeći pritom računa o vrsti i tehnološkim specifikacijama postrojenja koja se razgrađuju, što je u skladu s najboljom međunarodnom praksom.
(16)  Kako bi postupak bio siguran i maksimalno učinkovit, nuklearna postrojenja obuhvaćena ovom Uredbom trebalo bi razgraditi oslanjajući se na najbolje dostupno tehničko znanje, uključujući tehničko znanje trećih zemalja, vodeći pritom računa o vrsti i tehnološkim specifikacijama postrojenja koja se razgrađuju, što je u skladu s najboljom međunarodnom praksom.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Djelovanja u okviru programa Kozloduj i Bohunice trebalo bi provoditi uz zajednički financijski doprinos Unije i Bugarske, odnosno Unije i Slovačke. Trebalo bi utvrditi prag maksimalnog sufinanciranja sredstvima Unije u skladu s praksom sufinanciranja koja je uspostavljena prethodnim programima.
(20)  Djelovanja u okviru programa Kozloduj i Bohunice trebalo bi provoditi uz zajednički financijski doprinos Unije, Bugarske, i Slovačke. Trebalo bi utvrditi prag minimalnog sufinanciranja sredstvima Unije u skladu s praksom sufinanciranja koja je uspostavljena prethodnim programima.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
Ovom se Uredbom utvrđuje namjenski financijski program za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada (dalje u tekstu: „Program”) usmjeren na potrebe utvrđene s obzirom na trenutačno stanje. U razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira 2021.–2027. program će biti potpora Bugarskoj i Slovačkoj da sigurno razgrade svoju prvu generaciju nuklearnih reaktora te provedbi razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada Komisijinih vlastitih nuklearnih postrojenja na lokacijama Zajedničkog istraživačkog centra (JRC).
Ovom se Uredbom utvrđuje namjenski financijski program za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada (dalje u tekstu: „Program”) usmjeren na potrebe utvrđene s obzirom na trenutačno stanje. U razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira 2021.–2027. Programom će se pružati potpora Bugarskoj i Slovačkoj da sigurno razgrade svoje nuklearne reaktore koji su preuranjeno zatvoreni, te podupirati provedbu razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada nuklearnih postrojenja Komisije na lokacijama Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), uz istodobnu zaštitu radnika, osobito od posljedica po zdravlje, i zaštitu građana i okoliša.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
Uredbom se utvrđuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., vrste financiranja Europske zajednice za atomsku energiju (dalje u tekstu: „Zajednica”) i pravila tog financiranja.
Uredbom se utvrđuju ciljevi Programa, ukupni proračun za razdoblje 2021. – 2027., uključujući točnu raspodjelu iznosa sredstava među trima programima, vrste financiranja Europske zajednice za atomsku energiju (dalje u tekstu: „Zajednica”) i pravila tog financiranja.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.
(2)  „plan razgradnje” znači dokument koji sadržava detaljne informacije o predloženoj razgradnji i obuhvaća: odabranu strategiju razgradnje, vremenski raspored, vrstu i slijed aktivnosti razgradnje, primijenjenu strategiju zbrinjavanja otpada, uključujući odobrenje, predloženo krajnje stanje; skladištenje i odlaganje otpada nastalog tijekom razgradnje; datum početka i završetka razgradnje; procjenu troškova za završetak razgradnje te ciljeve, očekivane rezultate, ključne etape, ciljne datume i odgovarajuće ključne pokazatelje uspješnosti, uključujući pokazatelje koji se temelje na ostvarenoj vrijednosti. Plan sastavlja nositelj odobrenja za nuklearno postrojenje i odražava se u višegodišnjim programima rada za Program;
(2)  „plan razgradnje” znači dokument koji sadržava detaljne informacije o predloženoj razgradnji i obuhvaća: odabranu strategiju razgradnje, vremenski raspored, vrstu i slijed aktivnosti razgradnje, primijenjenu strategiju zbrinjavanja otpada, uključujući odobrenje, i program zaštite radnika; predloženo krajnje stanje; skladištenje i odlaganje otpada nastalog tijekom razgradnje; datum početka i završetka razgradnje; procjenu troškova za završetak razgradnje te ciljeve, očekivane rezultate, ključne etape, ciljne datume i odgovarajuće ključne pokazatelje uspješnosti, uključujući pokazatelje koji se temelje na ostvarenoj vrijednosti. Plan sastavlja nositelj odobrenja za nuklearno postrojenje i odražava se u višegodišnjim programima rada za Program;
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5.a (nova)
(5.a)   „treća zemlja” znači zemlja koja nije članica Unije;
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1.
Na temelju postojećih potreba za razdoblje 2021.–2027. Programom se, konkretno, nastoji pomoći Bugarskoj i Slovačkoj pri provedbi programa Kozloduj, odnosno Bohunice, osobito kad je riječ o radiološkoj sigurnosti, te poduprijeti program za razgradnju i zbrinjavanje otpada na lokacijama JRC-a, a istodobno osigurati da tako stečeno znanje o razgradnji nuklearnih postrojenja dobiju sve države članice EU-a.
Na temelju postojećih potreba za razdoblje 2021.–2027. Programom se, konkretno, nastoji pomoći Bugarskoj i Slovačkoj pri provedbi programa Kozloduj, odnosno Bohunice, osobito kad je riječ o radiološkoj sigurnosti, te poduprijeti program za razgradnju i zbrinjavanje otpada na lokacijama JRC-a, a istodobno osigurati da tako stečeno znanje i najbolje prakse koji se tiču razgradnje nuklearnih postrojenja te zbrinjavanja radioaktivnog otpada šire i razmjenjuju među svim državama članicama.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2. – točka c.
(c)  uspostaviti veze i komunikaciju među dionicima Unije u području razgradnje nuklearnih postrojenja u cilju mogućih sinergija na razini Unije.
(c)  uspostaviti veze i komunikaciju među dionicima Unije, osobito u industriji, na području razgradnje nuklearnih postrojenja te upravljanja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada kako bi se osiguralo širenje znanja i razmjena iskustava na svim relevantnim područjima, kao što su istraživanje i inovacije, regulacija, osposobljavanje te kako bi se na razini Unije razvile moguće sinergije.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:
2.  Raspodjela iznosa iz stavka 1.:
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.
Iz Programa se mogu financirati prihvatljivi troškovi djelovanja do najviše stope utvrđene u prilozima I. i II. Najviša stopa sufinanciranja sredstvima Unije primjenjiva u okviru programa Kozloduj ili programa Bohunice ne smije biti viša od 50 %. Preostalo sufinanciranje osigurava Bugarska odnosno Slovačka.
Iz Programa se mogu financirati prihvatljivi troškovi određene akcije utvrđeni u prilozima I. i II. Najniža stopa sufinanciranja sredstvima Unije primjenjiva u okviru programa Kozloduj ili programa Bohunice ne smije biti manja od 50%. Preostalo sufinanciranje osigurava Bugarska odnosno Slovačka.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 2.
2.  Projekti i aktivnosti koji se financiraju u razdoblju 2021.–2027. podliježu najvišoj stopi sufinanciranja EU-a od 50 %.
2.  Projekti i aktivnosti koji se financiraju u razdoblju 2021. – 2027. podliježu najnižoj stopi sufinanciranja Unije od 50%.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 2.
2.  Projekti i aktivnosti koji se financiraju u razdoblju 2021.–2027. podliježu najvišoj stopi sufinanciranja EU-a od 50 %.
2.  Projekti i aktivnosti koji se financiraju u razdoblju 2021. – 2027. podliježu najnižoj stopi sufinanciranja Unije od 50%.
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti