Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0252(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0441/2018

Pateikti tekstai :

A8-0441/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 21.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0024

Priimti tekstai
PDF 159kWORD 43k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos nustatymas *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0467),

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0314/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0441/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  įgyvendinant specialiąją finansinę programą gali būti sukurta papildoma Sąjungos pridėtinė vertė, nes būtų sukuriamas pavyzdys, kaip saugiai spręsti techninius tokių objektų eksploatavimo nutraukimo klausimus, o sukauptomis žiniomis būtų galima dalytis. Tokia finansinė parama turėtų būti teikiama remiantis ex ante vertinimu, kurį atlikus būtų nustatyti konkretūs poreikiai ir įrodyta Sąjungos pridėtinė vertė, siekiant paremti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą;
(2)  įgyvendinant specialiąją finansinę programą gali būti sukurta papildoma Sąjungos pridėtinė vertė, nes būtų sukuriamas pavyzdys, kaip saugiai spręsti techninius tokių objektų eksploatavimo nutraukimo klausimus, o sukauptomis žiniomis būtų galima dalytis. Tokia finansinė parama turėtų būti teikiama remiantis ex ante vertinimu, kurį atlikus būtų nustatyti konkretūs poreikiai ir įrodyta Sąjungos pridėtinė vertė, siekiant paremti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Tačiau teikiant tokią finansinę paramą neturėtų būti sukuriamas aiškus precedentas ateityje finansuoti branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimą Sąjungos lygmeniu. Už iniciatyvą pradėti ir finansuoti branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimą ir toliau pirmiausia turėtų būti atsakingos valstybės narės;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Programa taip pat turėtų būti užtikrinama žinių apie eksploatavimo nutraukimo procesą sklaida Sąjungoje, nes tokiomis priemonėmis sukuriama didžiausia Sąjungos pridėtinė vertė ir labiausiai prisidedama prie darbuotojų ir plačiosios visuomenės saugos;
(15)  Programa taip pat turėtų būti užtikrinama žinių apie eksploatavimo nutraukimo procesą Sąjungoje sklaida ir dalijimasis valstybių narių su tuo susijusia geriausia praktika ir patirtimi, nes tokiomis priemonėmis sukuriama didžiausia Sąjungos pridėtinė vertė ir labiausiai prisidedama prie darbuotojų ir plačiosios visuomenės saugos ir prie aplinkos apsaugos;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  Jungtinis tyrimų centras (JTC) turėtų vadovauti specialiai iniciatyvai, kuria būtų siekiama susisteminti žinių eksploatavimo nutraukimo srityje rinkimą, plėtojimą ir dalijimąsi Sąjungos lygmeniu, neatmetant tarptautinio bendradarbiavimo. Įgyvendinant šią iniciatyvą reikėtų atsižvelgti į daugialypius iššūkius, įskaitant mokslinius tyrimus ir inovacijas, standartizavimą, reguliavimą, mokymą, švietimą ir pramonę;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  branduolinės energetikos objektų, kuriems taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į objektų, kurių eksploatavimas nutraukiamas, pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrinta sauga ir didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką;
(16)  branduolinės energetikos objektų, kuriems taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis, taip pat gautomis iš trečiųjų šalių, ir tinkamai atsižvelgiant į objektų, kurių eksploatavimas nutraukiamas, pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrinta sauga ir didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  veiksmai pagal Kozlodujaus ir Bohunicės programas turėtų būti vykdomi Sąjungai ir atitinkamai Bulgarijai ir Slovakijai kartu dedant finansavimo pastangas. Didžiausią Sąjungos bendro finansavimo ribą reikėtų nustatyti laikantis bendro finansavimo tvarkos, galiojusios pagal ankstesnes programas;
(20)  veiksmai pagal Kozlodujaus ir Bohunicės programas turėtų būti vykdomi Sąjungai, Bulgarijai ir Slovakijai kartu dedant finansavimo pastangas. Mažiausią Sąjungos bendro finansavimo ribą reikėtų nustatyti laikantis bendro finansavimo tvarkos, galiojusios pagal ankstesnes programas;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa
Šiuo reglamentu nustatoma specialioji branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programa (toliau – Programa), kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas aktualiems poreikiams. 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu pagal Programą bus teikiama parama Bulgarijai ir Slovakijai siekiant joms padėti saugiai nutraukti pirmos kartos branduolinių reaktorių eksploatavimą ir įgyvendinti Komisijos branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo Jungtinio tyrimų centro (JRC) padaliniuose procesą bei tvarkyti juose susidariusias radioaktyviąsias atliekas.
Šiuo reglamentu nustatoma specialioji branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programa (toliau – Programa), kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas aktualiems poreikiams. 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu pagal Programą bus teikiama parama Bulgarijai ir Slovakijai siekiant joms padėti saugiai nutraukti anksčiau laiko uždarytų branduolinių reaktorių eksploatavimą ir įgyvendinti Komisijos branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo Jungtinio tyrimų centro (JRC) padaliniuose procesą bei tvarkyti juose susidariusias radioaktyviąsias atliekas, kartu užtikrinant darbuotojų, plačiosios visuomenės ir aplinkos apsaugą, visų pirma kalbant apie poveikį sveikatai.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa
Jame nustatomi Programos tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Bendrija) finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.
Jame nustatomi Programos tikslai, bendras 2021–2027 m. laikotarpiui skirtas biudžetas, įskaitant tikslų lėšų paskirstymą trims programoms, Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Bendrija) finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
2)  eksploatavimo nutraukimo planas – dokumentas, kuriame pateikiama išsami siūlomo eksploatavimo nutraukimo informacija, apimanti šiuos dalykus: pasirinktą eksploatavimo nutraukimo būdą; eksploatavimo nutraukimo darbų tvarkaraštį, pobūdį ir eiliškumą; taikomą atliekų, įskaitant nebekontroliuojamojo radioaktyvumo lygio atliekas, tvarkymo strategiją; siūlomos galutinės būklės aprašą; eksploatavimo nutraukimo atliekų saugojimo ir šalinimo aprašą; eksploatavimo nutraukimo laikotarpį; eksploatavimo nutraukimo baigiamojo etapo išlaidų sąmatą; tikslus, tikėtinus rezultatus, tarpinius rezultatus, atliktinų darbų datas ir atitinkamus pagrindinius darbų rodiklius, įskaitant sukurta verte grindžiamus rodiklius. Planą rengia branduolinės energetikos objekto licencijos turėtojas ir į jį atsižvelgiama rengiant Programos daugiametes darbo programas;
2)  eksploatavimo nutraukimo planas – dokumentas, kuriame pateikiama išsami siūlomo eksploatavimo nutraukimo informacija, apimanti šiuos dalykus: pasirinktą eksploatavimo nutraukimo būdą; eksploatavimo nutraukimo darbų tvarkaraštį, pobūdį ir eiliškumą; taikomą atliekų, įskaitant nebekontroliuojamojo radioaktyvumo lygio atliekas, tvarkymo strategiją ir darbuotojų apsaugos programą; siūlomos galutinės būklės aprašą; eksploatavimo nutraukimo atliekų saugojimo ir šalinimo aprašą; eksploatavimo nutraukimo laikotarpį; eksploatavimo nutraukimo baigiamojo etapo išlaidų sąmatą; tikslus, tikėtinus rezultatus, tarpinius rezultatus, atliktinų darbų datas ir atitinkamus pagrindinius darbų rodiklius, įskaitant sukurta verte grindžiamus rodiklius. Planą rengia branduolinės energetikos objekto licencijos turėtojas ir į jį atsižvelgiama rengiant Programos daugiametes darbo programas;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
5a)   trečioji valstybė – valstybė, kuri nėra Sąjungos valstybė narė.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Remiantis šiuo metu nustatytais 2021–2027 m. laikotarpio poreikiais, Programa visų pirma siekiama padėti Bulgarijai įgyvendinti Kozlodujaus branduolinės energetikos objekto, o Slovakijai – Bohunicės branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo programą, ypatingą dėmesį skiriant susijusių radiacinės saugos uždavinių sprendimui, ir remti JRC eksploatavimo nutraukimo ir atliekų tvarkymo programos įgyvendinimą, kartu užtikrinant plačią sukauptų žinių apie branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą sklaidą visose ES valstybėse narėse.
Remiantis šiuo metu nustatytais 2021–2027 m. laikotarpio poreikiais, Programa visų pirma siekiama padėti Bulgarijai įgyvendinti Kozlodujaus branduolinės energetikos objekto, o Slovakijai – Bohunicės branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo programą, ypatingą dėmesį skiriant susijusių radiacinės saugos uždavinių sprendimui, ir remti JRC eksploatavimo nutraukimo ir atliekų tvarkymo programos įgyvendinimą, kartu užtikrinant plačią sukauptų žinių ir gerosios praktikos branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse sklaidą visose valstybėse narėse ir dalijimąsi šiomis žiniomis ir praktika tarp valstybių narių.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas
c)  plėtoti Sąjungos suinteresuotųjų šalių ryšius ir keitimąsi informacija apie branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą, siekiant Sąjungos lygmeniu didinti galimą sąveiką.
c)  plėtoti Sąjungos suinteresuotųjų subjektų, visų pirma pramonės atstovų, ryšius ir keitimąsi informacija apie branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą bei radioaktyviųjų atliekų šalinimą ir tvarkymą, siekiant užtikrinti žinių sklaidą ir dalijimąsi patirtimi visose susijusiose srityse, pvz., mokslinių tyrimų ir inovacijų, reglamentavimo ir mokymo, ir Sąjungos lygmeniu didinti galimą sąveiką.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  1 dalyje nurodyta suma preliminariai paskirstoma taip:
2.  1 dalyje nurodyta suma paskirstoma taip:
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
Pagal Programą gali būti finansuojamos didžiausios I ir II prieduose nustatytos normos neviršijančios tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos. Pagal Kozlodujaus programą arba Bohunicės programą taikoma didžiausia Sąjungos bendro finansavimo norma neturi viršyti 50 proc. Likusį bendrą finansavimą skiria atitinkamai Bulgarija ir Slovakija.
Pagal Programą gali būti finansuojamos I ir II prieduose nustatytų veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos. Pagal Kozlodujaus programą arba Bohunicės programą taikoma mažiausia Sąjungos bendro finansavimo norma turi būti ne mažesnė nei 50 proc. Likusį bendrą finansavimą skiria atitinkamai Bulgarija ir Slovakija.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 punktas
2.  2021–2027 m. finansuojamiems projektams ir darbams taikoma didžiausia 50 proc. ES bendro finansavimo norma.
2.  2021–2027 m. finansuojamiems projektams ir darbams taikoma mažiausia 50 proc. Sąjungos bendro finansavimo norma.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punktas
2.  2021–2027 m. finansuojamiems projektams ir darbams taikoma didžiausia 50 proc. ES bendro finansavimo norma.
2.  2021–2027 m. finansuojamiems projektams ir darbams taikoma mažiausia 50 proc. Sąjungos bendro finansavimo norma.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika