Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0252(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0441/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0441/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 21.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0024

Pieņemtie teksti
PDF 157kWORD 52k
Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris - Strasbūra
Īpašas finansējuma programmas izveide kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un atceļ Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013 (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0467),

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0314/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0441/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Īpaša izdevumu finansējuma programma var nodrošināt papildu Savienības pievienoto vērtību, kļūstot par Savienības mēroga atsauci tehnoloģisko jautājumu drošā risināšanā kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas jomā un zināšanu izplatīšanā. Šāda finansiāla palīdzība būtu jāsniedz, pamatojoties uz ex ante izvērtējumu, kurā apzinātas konkrētās vajadzības un parādīta Savienības pievienotā vērtība, lai atbalstītu kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu.
(2)  Īpaša izdevumu finansējuma programma var nodrošināt papildu Savienības pievienoto vērtību, kļūstot par Savienības mēroga atsauci tehnoloģisko jautājumu drošā risināšanā kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas jomā un zināšanu izplatīšanā. Šāda finansiāla palīdzība būtu jāsniedz, pamatojoties uz ex ante izvērtējumu, kurā apzinātas konkrētās vajadzības un parādīta Savienības pievienotā vērtība, lai atbalstītu kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Tomēr šādai finansiālai palīdzībai nebūtu jārada precedents turpmākai kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas finansēšanai Savienības līmenī. Iniciatīva uzņemties un finansēt kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas būtu primāri jāatstāj dalībvalstu atbildības jomā.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Programmai būtu arī jānodrošina zināšanu par izņemšanas no ekspluatācijas procesu izplatīšana Savienībā, jo šādi pasākumi nodrošina optimālu Savienības pievienoto vērtību un sekmē darba ņēmēju un plašākas sabiedrības drošību.
(15)  Programmai būtu arī jānodrošina zināšanu izplatīšana un labākās prakses un iegūtās pieredzes apmaiņa starp dalībvalstīm saistībā ar izņemšanas no ekspluatācijas procesu Savienībā, jo šādi pasākumi nodrošina optimālu Savienības pievienoto vērtību un sekmē darba ņēmēju un plašākas sabiedrības drošību, kā arī vides aizsardzību.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
(15 a)  JRC vajadzētu vadīt īpašu iniciatīvu, lai strukturētu zināšanu apkopošanu, attīstību un apmaiņu izņemšanas no ekspluatācijas jomā Savienības līmenī, neizslēdzot starptautisko sadarbību. Šajā iniciatīvā būtu jāņem vērā daudzdimensionālas problēmas, tostarp saistībā ar pētniecību un inovāciju, standartizāciju, regulējumu, apmācību un izglītību, kā arī rūpniecību.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Lai panāktu pēc iespējas lielāku efektivitāti, šajā regulā noteiktā kodoliekārtu izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību un pienācīgi ņemot vērā no ekspluatācijas izņemamo iekārtu specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi.
(16)  Lai panāktu pēc iespējas lielāku efektivitāti, šajā regulā noteiktā kodoliekārtu izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību, tostarp trešo valstu, un pienācīgi ņemot vērā no ekspluatācijas izņemamo iekārtu specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Kozlodujas un Bohunices programmu darbības ir jāīsteno, Savienībai un attiecīgi Bulgārijai un Slovākijai veicot kopīgu finansiālo ieguldījumu. Savienības līdzfinansējuma maksimālais apjoms būtu jānosaka saskaņā ar līdzfinansēšanas praksi atbilstīgi iepriekšējām programmām.
(20)  Kozlodujas un Bohunices programmu darbības ir jāīsteno, Savienībai, Bulgārijai un Slovākijai veicot kopīgu finansiālo ieguldījumu. Savienības līdzfinansējuma minimālais apjoms būtu jānosaka saskaņā ar līdzfinansēšanas praksi atbilstīgi iepriekšējām programmām.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Ar šo regulu izveido īpašu finansējuma programmu “Kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai” (turpmāk — programma), kas vērsta uz apzinātajām aktuālajām vajadzībām. Daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam laikā tā atbalstīs Bulgāriju un Slovākiju to pirmās paaudzes reaktoru drošai izņemšanai no ekspluatācijas un Komisijai piederošo kodoliekārtu dezekspluatācijas procesa un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas īstenošanu Kopīgā pētniecības centra (JRC) objektos.
Ar šo regulu izveido īpašu finansējuma programmu “Kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai” (turpmāk — programma), kas vērsta uz apzinātajām aktuālajām vajadzībām. Daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam laikā tā atbalstīs Bulgāriju un Slovākiju to priekšlaicīgi slēgto reaktoru drošai izņemšanai no ekspluatācijas un Komisijai piederošo kodoliekārtu dezekspluatācijas procesa un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas īstenošanu Kopīgā pētniecības centra (JRC) objektos, vienlaikus nodrošinot aizsardzību darba ņēmējiem, jo īpaši attiecībā uz ietekmi uz veselību, sabiedrībai un videi.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Tajā ir paredzēti programmas mērķi, budžets 2021.–2027. gada periodam, Eiropas Atomenerģijas kopienas (turpmāk — kopiena) finansējuma veidi un noteikumi šāda finansējuma piešķiršanai.
Tajā ir paredzēti programmas mērķi, kopējais budžets 2021.–2027. gada periodam, tostarp precīza summas sadale starp trim programmām, Eiropas Atomenerģijas kopienas (turpmāk — kopiena) finansējuma veidi un noteikumi šāda finansējuma piešķiršanai.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
(2)  “izņemšanas no ekspluatācijas plāns” ir dokuments, kurā ir iekļauta sīka informācija par ierosināto izņemšanu no ekspluatācijas un kurš ietver: izraudzīto izņemšanas no ekspluatācijas stratēģiju; dezekspluatācijas darbību grafiku, veidu un secību; izmantoto atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju, tostarp atļauju; ierosināto galīgo stāvokli; izņemšanas no ekspluatācijas rezultātā radušos atkritumu uzglabāšanu un apglabāšanu; izņemšanas no ekspluatācijas grafiku; izmaksu aplēses izņemšanas no ekspluatācijas pabeigšanai; un mērķus, sagaidāmos rezultātus, atskaites punktus, mērķa datumus, kā arī atbilstīgos galvenos darbības rādītājus, tostarp uz iegūto vērtību balstītus rādītājus; plānu sagatavo kodoliekārtas licences turētājs, un to atspoguļo programmas daudzgadu darba programmās;
(2)  “izņemšanas no ekspluatācijas plāns” ir dokuments, kurā ir iekļauta sīka informācija par ierosināto izņemšanu no ekspluatācijas un kurš ietver: izraudzīto izņemšanas no ekspluatācijas stratēģiju; dezekspluatācijas darbību grafiku, veidu un secību; izmantoto atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju, tostarp atļauju, un darba ņēmēju aizsardzības programmu; ierosināto galīgo stāvokli; izņemšanas no ekspluatācijas rezultātā radušos atkritumu uzglabāšanu un apglabāšanu; izņemšanas no ekspluatācijas grafiku; izmaksu aplēses izņemšanas no ekspluatācijas pabeigšanai; un mērķus, sagaidāmos rezultātus, atskaites punktus, mērķa datumus, kā arī atbilstīgos galvenos darbības rādītājus, tostarp uz iegūto vērtību balstītus rādītājus; plānu sagatavo kodoliekārtas licences turētājs, un to atspoguļo programmas daudzgadu darba programmās;
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
(5 a)   “trešā valsts” ir valsts, kas nav Savienības dalībvalsts.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa
Pamatojoties uz aktuālajām vajadzībām 2021.–2027. gadam, programmas mērķis jo īpaši ir palīdzēt Bulgārijai un Slovākijai īstenot attiecīgi Kozlodujas izņemšanas no ekspluatācijas programmu un Bohunices izņemšanas no ekspluatācijas programmu, īpašu uzmanību veltot ar tām saistīto radioloģiskās drošības uzdevumu pārvaldībai, un atbalstīt JRC izņemšanas no ekspluatācijas un atkritumu apsaimniekošanas programmu, vienlaikus nodrošinot rezultātā iegūto zināšanu par kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas plašu izplatīšanu visām ES dalībvalstīm.
Pamatojoties uz aktuālajām vajadzībām 2021.–2027. gadam, programmas mērķis jo īpaši ir palīdzēt Bulgārijai un Slovākijai īstenot attiecīgi Kozlodujas izņemšanas no ekspluatācijas programmu un Bohunices izņemšanas no ekspluatācijas programmu, īpašu uzmanību veltot ar tām saistīto radioloģiskās drošības uzdevumu pārvaldībai, un atbalstīt JRC izņemšanas no ekspluatācijas un atkritumu apsaimniekošanas programmu, vienlaikus nodrošinot rezultātā iegūto zināšanu par kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un labākās prakses plašu izplatīšanu visām dalībvalstīm un apmaiņu starp tām.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts
(c)  izveidotu saiknes un apmainītos ar informāciju ar Savienības ieinteresētajām personām par kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas, lai radītu iespējamu Savienības sinerģiju.
(c)  izveidotu saiknes un apmainītos ar informāciju ar Savienības ieinteresētajām personām, jo īpaši šo nozari, par kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu, lai nodrošinātu zināšanu izplatīšanu un pieredzes apmaiņu visās attiecīgajās jomās, tādās kā pētniecība, inovācija, regulējums un apmācība, un lai radītu iespējamu Savienības sinerģiju.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Panta 1. punktā minētās summas paredzamais sadalījums ir šāds:
2.  Panta 1. punktā minētās summas sadalījums ir šāds:
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
Ar programmu drīkst finansēt darbības attiecināmās izmaksas līdz I un II pielikumā noteiktajam maksimālajam apmēram. Savienības maksimālā līdzfinansējuma likme Kozlodujas vai Bohunices programmā nepārsniedz 50 %. Pārējo līdzfinansējumu nodrošina attiecīgi Bulgārija un Slovākija.
Ar programmu drīkst finansēt darbības attiecināmās izmaksas, kā noteikts I un II pielikumā. Savienības minimālā līdzfinansējuma likme Kozlodujas vai Bohunices programmā nepārsniedz 50 %. Pārējo līdzfinansējumu nodrošina attiecīgi Bulgārija un Slovākija.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2.  ES līdzfinansējuma maksimālā likme projektiem un darbībām, ko finansē 2021.–2027. gadā ir 50 %.
2.  Savienības līdzfinansējuma minimālā likme projektiem un darbībām, ko finansē 2021.–2027. gadā, ir 50 %.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts
2.  ES līdzfinansējuma maksimālā likme projektiem un darbībām, ko finansē 2021.–2027. gadā ir 50 %.
2.  Savienības līdzfinansējuma minimālā likme projektiem un darbībām, ko finansē 2021.–2027. gadā, ir 50 %.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika