Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0252(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0441/2018

Teksty złożone :

A8-0441/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 21.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0024

Teksty przyjęte
PDF 166kWORD 55k
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg
Ustanowienie specjalnego programu finansowego likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego specjalny program finansowy likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013 (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0467),

–  uwzględniając art. 203 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0314/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0441/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Ten specjalny program finansowania może przynieść wartość dodaną UE poprzez stanie się unijnym wzorcem w zakresie bezpiecznego radzenia sobie z kwestiami technologicznymi związanymi z likwidacją obiektów jądrowych i rozpowszechnianiem wiedzy. Taka pomoc finansowa jest udzielana na podstawie oceny ex ante, identyfikującej konkretne potrzeby i wskazującej na wartość dodaną UE, w celu wsparcia likwidacji obiektów jądrowych oraz gospodarowania odpadami promieniotwórczymi.
(2)  Ten specjalny program finansowania może przynieść wartość dodaną UE poprzez stanie się unijnym wzorcem w zakresie bezpiecznego radzenia sobie z kwestiami technologicznymi związanymi z likwidacją obiektów jądrowych i rozpowszechnianiem wiedzy. Taka pomoc finansowa jest udzielana na podstawie oceny ex ante, identyfikującej konkretne potrzeby i wskazującej na wartość dodaną UE, w celu wsparcia likwidacji obiektów jądrowych oraz gospodarowania odpadami promieniotwórczymi. Taka pomoc finansowa nie powinna jednak być traktowana jak precedens, gdy będą określane na przyszłość zasady finansowania likwidacji obiektów jądrowych na poziomie Unii. O przeprowadzeniu i finansowaniu likwidacji obiektów jądrowych powinny nadal decydować w pierwszej kolejności państwa członkowskie.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Program powinien zapewnić również rozpowszechnianie w Unii wiedzy na temat procesu likwidacji, gdyż takie działania przynoszą największą unijną wartość dodaną i przyczyniają się do bezpieczeństwa pracowników i obywateli.
(15)  Program powinien zapewnić również rozpowszechnianie w Unii wiedzy oraz upowszechnianie wśród państw członkowskich najlepszych praktyk i doświadczeń zdobytych w związku z procesami likwidacji, gdyż takie działania przynoszą największą unijną wartość dodaną i przyczyniają się do bezpieczeństwa pracowników i obywateli, a także do ochrony środowiska naturalnego.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  JRC powinno przewodzić specjalnej inicjatywie mającej na celu ustrukturyzowanie gromadzenia i rozwoju oraz dzielenia się wiedzą w dziedzinie likwidacji na poziomie Unii, nie wykluczając przy tym współpracy międzynarodowej. Inicjatywa powinna uwzględniać wyzwania wielowymiarowe, w tym badania i innowacje, normalizację, regulację, szkolenia i edukację oraz przemysł.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Likwidację obiektów jądrowych objętych niniejszym rozporządzeniem należy przeprowadzić z wykorzystaniem najlepszej dostępnej fachowej wiedzy technicznej oraz z należytym uwzględnieniem charakteru i specyfikacji technicznych obiektów, które mają zostać zlikwidowane, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i jak największej skuteczności działania, a zatem przy uwzględnieniu najlepszych praktyk międzynarodowych.
(16)  Likwidację obiektów jądrowych objętych niniejszym rozporządzeniem należy przeprowadzić z wykorzystaniem najlepszej dostępnej fachowej wiedzy technicznej, w tym wiedzy państw trzecich, oraz z należytym uwzględnieniem charakteru i specyfikacji technicznych obiektów, które mają zostać zlikwidowane, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i jak największej skuteczności działania, a zatem przy uwzględnieniu najlepszych praktyk międzynarodowych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Działania w ramach programów Kozłoduj i Bohunice powinny być realizowane dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu Unii oraz, odpowiednio, Bułgarii i Słowacji. Należy ustalić maksymalny próg współfinansowania unijnego zgodnie z praktyką współfinansowania ustaloną w poprzednich programach.
(20)  Działania w ramach programów Kozłoduj i Bohunice powinny być realizowane dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu Unii oraz Bułgarii i Słowacji. Należy ustalić minimalny próg współfinansowania unijnego zgodnie z praktyką współfinansowania ustaloną w poprzednich programach.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1
Niniejsze rozporządzenie ustanawia specjalny program finansowy „Likwidacja obiektów jądrowych i gospodarka odpadami promieniotwórczymi” (zwany dalej „programem”), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zidentyfikowanych na podstawie obecnej sytuacji. W okresie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 udzieli on wsparcia Bułgarii i Słowacji na rzecz bezpiecznej likwidacji ich reaktorów jądrowych pierwszej generacji i wdrożenia procesu likwidacji oraz gospodarowania odpadami promieniotwórczymi z własnych obiektów jądrowych Komisji na terenie ośrodków Wspólnego Centrum Badawczego (JRC).
Niniejsze rozporządzenie ustanawia specjalny program finansowy „Likwidacja obiektów jądrowych i gospodarka odpadami promieniotwórczymi” (zwany dalej „programem”), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zidentyfikowanych na podstawie obecnej sytuacji. W okresie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 udzieli on wsparcia Bułgarii i Słowacji na rzecz bezpiecznej likwidacji ich przedwcześnie zamkniętych reaktorów jądrowych i wdrożenia procesu likwidacji oraz gospodarowania odpadami promieniotwórczymi z własnych obiektów jądrowych Komisji na terenie ośrodków Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony pracowników, zwłaszcza w odniesieniu do skutków zdrowotnych, a także przy zapewnieniu ochrony całego społeczeństwa i środowiska.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2
Niniejsze rozporządzenie określa cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („Wspólnota”) oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.
Niniejsze rozporządzenie określa cele programu, ogólny budżet na lata 2021–2027, w tym dokładny podział kwoty pomiędzy trzy programy, formy finansowania z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („Wspólnota”) oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
2)  „plan likwidacji” oznacza dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące proponowanej likwidacji i obejmujący: wybraną strategię likwidacji; harmonogram, rodzaj i kolejność działań likwidacyjnych; stosowaną strategię gospodarowania odpadami, w tym zwolnienia; proponowane stadium końcowe; przechowywanie oraz trwałe składowanie odpadów pochodzących z likwidacji; harmonogram likwidacji; szacunkowe koszty zakończenia likwidacji; oraz cele, oczekiwane wyniki, kluczowe etapy i terminy dla okresu finansowania, a także odpowiadające im kluczowe wskaźniki efektywności, w tym wskaźniki oparte na wartości wypracowanej. Taki plan jest przygotowywany przez posiadacza zezwolenia dla obiektu jądrowego i znajduje odzwierciedlenie w wieloletnich programach prac w ramach programu;
2)  „plan likwidacji” oznacza dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące proponowanej likwidacji i obejmujący: wybraną strategię likwidacji; harmonogram, rodzaj i kolejność działań likwidacyjnych; stosowaną strategię gospodarowania odpadami, w tym zwolnienia, oraz program ochrony pracowników; proponowane stadium końcowe; przechowywanie oraz trwałe składowanie odpadów pochodzących z likwidacji; harmonogram likwidacji; szacunkowe koszty zakończenia likwidacji; oraz cele, oczekiwane wyniki, kluczowe etapy i terminy dla okresu finansowania, a także odpowiadające im kluczowe wskaźniki efektywności, w tym wskaźniki oparte na wartości wypracowanej. Taki plan jest przygotowywany przez posiadacza zezwolenia dla obiektu jądrowego i znajduje odzwierciedlenie w wieloletnich programach prac w ramach programu;
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
5a)   „państwo trzecie” oznacza państwo, które nie jest państwem członkowskim Unii.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1
Na podstawie bieżących potrzeb w latach 2021–2027 program ma w szczególności na celu pomóc Bułgarii i Słowacji w realizacji, odpowiednio, programu likwidacji Kozłoduj i programu likwidacji Bohunice, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa radiacyjnego w ramach tych programów, oraz wsparcie programu JRC likwidacji obiektów jądrowych i gospodarki odpadami promieniotwórczymi, przy jednoczesnym zapewnieniu szerokiego rozpowszechniania we wszystkich państwach członkowskich UE uzyskanej w ten sposób wiedzy na temat likwidacji obiektów jądrowych.
Na podstawie bieżących potrzeb w latach 2021–2027 program ma w szczególności na celu pomóc Bułgarii i Słowacji w realizacji, odpowiednio, programu likwidacji Kozłoduj i programu likwidacji Bohunice, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa radiacyjnego w ramach tych programów, oraz wsparcie programu JRC likwidacji obiektów jądrowych i gospodarki odpadami promieniotwórczymi, przy jednoczesnym zapewnieniu szerokiego rozpowszechniania i wymiany we wszystkich państwach członkowskich uzyskanej w ten sposób wiedzy oraz najlepszych praktyk likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami radioaktywnymi.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2 – litera c
c)  rozwijanie powiązań i wymiany między zainteresowanymi stronami w Unii na temat likwidacji obiektów jądrowych w celu tworzenia potencjalnych synergii na poziomie Unii.
c)  rozwijanie powiązań i wymiany między zainteresowanymi stronami w Unii, w szczególności z przemysłem, na temat likwidacji obiektów jądrowych oraz gospodarowania odpadami radioaktywnymi i ich usuwania, aby zapewnić rozpowszechnianie wiedzy i wymiany doświadczeń zebranych we wszystkich istotnych dziedzinach, takich jak badania naukowe i innowacje, regulacje i szkolenia, oraz aby tworzyć potencjalne synergie na poziomie Unii.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Szacunkowy podział kwoty, o której mowa w ust. 1, jest następujący:
2.  Podział kwoty, o której mowa w ust. 1, jest następujący:
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1
Program może pokrywać koszty kwalifikowalne działalności do poziomu maksymalnych stóp dofinansowania określonych w załącznikach I i II. Maksymalna stopa dofinansowania unijnego mająca zastosowanie do programu Kozłoduj lub do programu Bohunice nie przekracza 50 %. Pozostałą część współfinansowania zapewnią, odpowiednio, Bułgaria i Słowacja.
Program może pokrywać koszty kwalifikowalne działalności, jak określono w załącznikach I i II. Minimalna stopa dofinansowania unijnego mająca zastosowanie do programu Kozłoduj lub do programu Bohunice wynosi co najmniej 50 %. Pozostałą część współfinansowania zapewnią, odpowiednio, Bułgaria i Słowacja.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2
2.  Projekty i działania finansowane w okresie 2021–2027 podlegają maksymalnemu poziomowi współfinansowania UE w wysokości 50 %.
2.  Projekty i działania finansowane w okresie 2021–2027 podlegają minimalnemu poziomowi współfinansowania Unii w wysokości 50 %.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2
2.  Projekty i działania finansowane w okresie 2021–2027 podlegają maksymalnemu poziomowi współfinansowania UE w wysokości 50 %.
2.  Projekty i działania finansowane w okresie 2021–2027 podlegają minimalnemu poziomowi współfinansowania Unii w wysokości 50 %.
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności