Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0252(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0441/2018

Texte depuse :

A8-0441/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2019 - 21.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0024

Texte adoptate
PDF 150kWORD 52k
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg
Instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0467),

–  având în vedere articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0314/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0441/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Un program specific de cheltuieli poate aduce un plus de valoare adăugată la nivelul Uniunii prin faptul că poate să devină un etalon în cadrul Uniunii pentru gestionarea în siguranță a aspectelor tehnologice aferente dezafectării instalațiilor nucleare și pentru diseminarea cunoștințelor. O astfel de asistență financiară ar trebui să fie furnizată pe baza unei evaluări ex ante care să identifice nevoile specifice și să demonstreze valoarea adăugată a Uniunii, în scopul de a sprijini dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive.
(2)  Un program specific de cheltuieli poate aduce un plus de valoare adăugată la nivelul Uniunii prin faptul că poate să devină un etalon în cadrul Uniunii pentru gestionarea în siguranță a aspectelor tehnologice aferente dezafectării instalațiilor nucleare și pentru diseminarea cunoștințelor. O astfel de asistență financiară ar trebui să fie furnizată pe baza unei evaluări ex ante care să identifice nevoile specifice și să demonstreze valoarea adăugată a Uniunii, în scopul de a sprijini dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive. Cu toate acestea, o astfel de asistență financiară nu ar trebui să stabilească un precedent definitoriu pentru finanțarea proceselor viitoare de dezafectare nucleară la nivelul Uniunii. Inițiativa de a demara și a finanța dezafectarea instalațiilor nucleare ar trebui să rămână, în primul rând, responsabilitatea statelor membre.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Programul ar trebui să asigure, de asemenea, diseminarea cunoștințelor privind procesul de dezafectare în Uniune, deoarece astfel de măsuri aduc cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii și contribuie la siguranța lucrătorilor și a publicului larg.
(15)  Programul ar trebui să asigure, de asemenea, diseminarea cunoștințelor și punerea în comun de către statele membre a bunelor practici și experiențe dobândite în ceea ce privește procesul de dezafectare în Uniune, deoarece astfel de măsuri aduc cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii și contribuie la siguranța lucrătorilor și a publicului larg, precum și la protecția mediului.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  JRC ar trebui să conducă o inițiativă specifică pentru a structura colectarea, dezvoltarea și schimbul de cunoștințe în domeniul dezafectării la nivelul Uniunii, fără a exclude cooperarea internațională. Inițiativa ar trebui să ia în considerare provocări multidimensionale, inclusiv cercetarea și inovarea, standardizarea, reglementarea, formarea și educația, precum și industria.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Dezafectarea instalațiilor nucleare care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale instalațiilor care urmează a fi dezafectate, pentru a se asigura securitatea și cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional.
(16)  Dezafectarea instalațiilor nucleare care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile, inclusiv cele provenind din țări terțe, și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale instalațiilor care urmează a fi dezafectate, pentru a se asigura securitatea și cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Acțiunile din cadrul programelor Kozlodui și Bohunice ar trebui să se deruleze cu un efort financiar comun din partea Uniunii, a Bulgariei și, respectiv, a Slovaciei. Ar trebui stabilit un prag maxim al cofinanțării de la Uniune, în conformitate cu practica de cofinanțare instituită în cadrul programelor precedente.
(20)  Acțiunile din cadrul programelor Kozlodui și Bohunice ar trebui să se deruleze cu un efort financiar comun din partea Uniunii, a Bulgariei și, respectiv, a Slovaciei. Ar trebui stabilit un prag minim al cofinanțării de la Uniune, în conformitate cu practica de cofinanțare instituită în cadrul programelor precedente.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Prezentul regulament instituie Programul financiar specific pentru „Dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive” (denumit în continuare „Programul”), axându-se pe nevoile identificate pe baza perioadei actuale. Pentru perioada cadrului financiar multianual 2021-2027, Programul va sprijini dezafectarea de către Bulgaria și Slovacia, în condiții de siguranță, a reactoarelor lor nucleare de primă generație și implementarea procesului de dezafectare și de gestionare a deșeurilor radioactive generate la propriile instalații nucleare ale Comisiei din amplasamentele Centrului Comun de Cercetare (JRC).
Prezentul regulament instituie Programul financiar specific pentru „Dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive” (denumit în continuare „Programul”), axându-se pe nevoile identificate pe baza perioadei actuale. Pentru perioada cadrului financiar multianual 2021-2027, Programul va sprijini dezafectarea de către Bulgaria și Slovacia, în condiții de siguranță, a reactoarelor lor nucleare care au fost închise prematur și implementarea procesului de dezafectare și de gestionare a deșeurilor radioactive generate la propriile instalații nucleare ale Comisiei din amplasamentele Centrului Comun de Cercetare (JRC), asigurând, în același timp, protecția lucrătorilor, în special în ceea ce privește efectele asupra sănătății, a publicului larg și a mediului.
Justificare
Oprirea timpurie și dezafectarea ulterioară a reactoarelor a fost un angajament politic asumat de Bulgaria ca o condiție pentru aderarea la UE, în timp ce între 1991 și 2002 se derulaseră deja programe de modernizare de mare amploare și cu un buget ridicat, în special pentru unitățile 3-4, pentru a îmbunătăți proiectarea reactoarelor în sensul respectării unor niveluri de siguranță mai mari și a evoluțiilor tehnologice.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2
El prevede obiectivele Programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Comunității Europene a Energiei Atomice („Comunitatea”) și normele privind furnizarea finanțării.
El prevede obiectivele Programului, bugetul global pentru perioada 2021-2027, inclusiv distribuția exactă a finanțării între cele trei programe, formele de finanțare din partea Comunității Europene a Energiei Atomice („Comunitatea”) și normele privind furnizarea finanțării.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
(2)  „plan de dezafectare” înseamnă un document care conține informații detaliate cu privire la procesul de dezafectare avut în vedere și care cuprinde următoarele elemente: strategia de dezafectare aleasă; calendarul, tipul și etapizarea activităților de dezafectare; strategia de gestionare a deșeurilor, inclusiv evacuarea; starea finală propusă; stocarea și depozitarea finală a deșeurilor rezultate în urma dezafectării; termenele pentru dezafectare; estimările de costuri pentru finalizarea procesului de dezafectare; și obiectivele, rezultatele așteptate, etapele, datele-țintă, precum și indicatorii cheie de performanță corespunzători, inclusiv indicatorii bazați pe valoarea dobândită. Planul este elaborat de titularul de autorizație al instalației nucleare și se reflectă în programele de lucru multianuale ale Programului;
(2)  „plan de dezafectare” înseamnă un document care conține informații detaliate cu privire la procesul de dezafectare avut în vedere și care cuprinde următoarele elemente: strategia de dezafectare aleasă; calendarul, tipul și etapizarea activităților de dezafectare; strategia de gestionare a deșeurilor aplicată, inclusiv evacuarea, și programul de protecție a lucrătorilor; starea finală propusă; stocarea și depozitarea finală a deșeurilor rezultate în urma dezafectării; termenele pentru dezafectare; estimările de costuri pentru finalizarea procesului de dezafectare; și obiectivele, rezultatele așteptate, etapele, datele-țintă, precum și indicatorii cheie de performanță corespunzători, inclusiv indicatorii bazați pe valoarea dobândită. Planul este elaborat de titularul de autorizație al instalației nucleare și se reflectă în programele de lucru multianuale ale Programului;
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
(5a)   „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1
Pe baza nevoilor actuale pentru perioada 2021-2027, Programul urmărește în special să sprijine Bulgaria și Slovacia la implementarea programului Kozlodui și la implementarea programului Bohunice, cu accent special pe gestionarea problemelor de securitate radiologică și să sprijine programul JRC de dezafectare și de gestionare a deșeurilor, asigurând totodată difuzarea masivă în rândul statelor membre a cunoștințelor privind dezafectarea nucleară generate cu această ocazie.
Pe baza nevoilor actuale pentru perioada 2021-2027, Programul urmărește în special să sprijine Bulgaria și Slovacia la implementarea programului Kozlodui și la implementarea programului Bohunice, cu accent special pe gestionarea problemelor de securitate radiologică și să sprijine programul JRC de dezafectare și de gestionare a deșeurilor, asigurând totodată punerea în comun și difuzarea masivă în rândul statelor membre a cunoștințelor și a bunelor practici generate cu această ocazie privind dezafectarea nucleară și gestionarea deșeurilor radioactive.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c
(c)  amplificarea legăturilor și schimburilor între părțile interesate din Uniune cu privire la dezafectarea nucleară, cu scopul de a dezvolta potențialul sinergiilor Uniunii.
(c)  amplificarea legăturilor și schimburilor între părțile interesate din Uniune, în special cu industria, cu privire la dezafectarea nucleară și la gestionarea și eliminarea deșeurilor radioactive, pentru a asigura diseminarea cunoștințelor și împărtășirea experiențelor în toate domeniile relevante, cum ar fi cercetarea și inovarea, reglementarea sau formarea și pentru a dezvolta potențiale sinergii la nivelul Uniunii.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:
2.  Repartizarea sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1
Programul poate finanța costurile eligibile ale unei acțiuni până la rata maximă, astfel cum se prevede în anexele I și II. Rata maximă de cofinanțare a Uniunii, aplicabilă în cadrul programului Kozlodui sau al programului Bohunice nu trebuie să fie mai mare de 50 %. Restul cofinanțării trebuie furnizat de Bulgaria și, respectiv, de Slovacia.
Programul poate finanța costurile eligibile astfel cum se prevede în anexele I și II. Rata minimă de cofinanțare a Uniunii, aplicabilă în cadrul programului Kozlodui sau al programului Bohunice este de cel puțin 50%. Restul cofinanțării trebuie furnizat de Bulgaria și, respectiv, de Slovacia.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2
2.  Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate maxime de cofinanțare din partea UE, stabilită la 50 %.
2.  Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate minime de cofinanțare din partea Uniunii, stabilită la 50%.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2
2.  Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate maxime de cofinanțare din partea UE, stabilită la 50 %.
2.  Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate minime de cofinanțare din partea Uniunii, stabilită la 50%.
Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate