Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0252(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0441/2018

Ingivna texter :

A8-0441/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0024

Antagna texter
PDF 149kWORD 46k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
Inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2019 om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0467),

–  med beaktande av artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0314/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0441/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändringsförslag
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Ett särskilt finansieringsprogram kan tillföra ytterligare mervärde för unionen genom att bli ett riktmärke i unionen för säker hantering av tekniska frågor inom området kärnkraftsavveckling och för spridning av kunskap. Sådant ekonomiskt stöd bör tillhandahållas, på grundval av en förhandsbedömning som identifierar de specifika behoven och påvisar mervärdet för unionen, i syfte att stödja avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall.
(2)  Ett särskilt finansieringsprogram kan tillföra ytterligare mervärde för unionen genom att bli ett riktmärke i unionen för säker hantering av tekniska frågor inom området kärnkraftsavveckling och för spridning av kunskap. Sådant ekonomiskt stöd bör tillhandahållas, på grundval av en förhandsbedömning som identifierar de specifika behoven och påvisar mervärdet för unionen, i syfte att stödja avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall. Sådant ekonomiskt stöd bör dock inte bli prejudicerande för framtidens finansiering av kärnkraftsavvecklingen på unionsnivå. Initiativtagandet till kärnkraftsavveckling och finansieringen av den bör kvarstå som ett primärt ansvarsområde för medlemsstaterna.
Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Programmet bör också säkerställa spridning av kunskaper om avvecklingsprocessen i unionen, eftersom sådana åtgärder medför det största mervärdet för unionen och bidrar till säkerheten för arbetstagare och allmänheten.
(15)  Programmet bör också säkerställa spridning av kunskaper och delande av bästa praxis mellan medlemsstaterna om avvecklingsprocessen i unionen och av erfarenheter som medlemsstaterna gjort av denna process, eftersom sådana åtgärder medför det största mervärdet för unionen och bidrar till säkerheten för arbetstagare och allmänheten, liksom också till miljöskyddet.
Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  JRC bör leda ett initiativ just för insamling, utveckling och delande av kunskaper om avveckling på unionsnivå, utan att utesluta internationellt samarbete. Initiativet bör beakta flerdimensionella utmaningar, såsom forskning och innovation, standardisering, reglering, allmän och yrkesinriktad utbildning samt näringslivet.
Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Avvecklingen av de kärntekniska anläggningar som omfattas av denna förordning bör utföras med hjälp av bästa tillgängliga tekniska expertis, och med vederbörlig hänsyn till arten av och de tekniska specifikationerna för de anläggningar som ska avvecklas, för att säkerställa säkerhet och högsta möjliga effektivitet, så att hänsyn tas till internationell bästa praxis.
(16)  Avvecklingen av de kärntekniska anläggningar som omfattas av denna förordning bör utföras med hjälp av bästa tillgängliga tekniska expertis, inklusive från tredjeländer, och med vederbörlig hänsyn till arten av och de tekniska specifikationerna för de anläggningar som ska avvecklas, för att säkerställa säkerhet och högsta möjliga effektivitet, så att hänsyn tas till internationell bästa praxis.
Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Åtgärder inom Kozloduj- och Bohuniceprogrammen bör genomföras med en gemensam finansieringsinsats med deltagande av unionen samt Bulgarien respektive Slovakien. Ett högsta belopp för unionens samfinansiering bör fastställas i linje med den samfinansieringspraxis som etablerades inom ramen för de föregående programmen.
(20)  Åtgärder inom Kozloduj- och Bohuniceprogrammen bör genomföras med en gemensam finansieringsinsats med deltagande av unionen samt Bulgarien respektive Slovakien. Ett lägsta belopp för unionens samfinansiering bör fastställas i linje med den samfinansieringspraxis som etablerades inom ramen för de föregående programmen.
Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1
Genom denna förordning inrättas det särskilda finansieringsprogrammet för ”avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall” (nedan kallat programmet), med fokus på behov som identifieras löpande. För den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027 kommer den att stödja Bulgarien och Slovakien för en säker avveckling av deras första generationens kärnreaktorer och för genomförandet av avvecklingsprocessen för och hanteringen av radioaktivt avfall från kommissionens egna kärntekniska anläggningar vid Gemensamma forskningscentrets (JRC) anläggningar.
Genom denna förordning inrättas det särskilda finansieringsprogrammet för ”avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall” (nedan kallat programmet), med fokus på behov som identifieras löpande. För den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027 kommer den att stödja Bulgarien och Slovakien för en säker avveckling av deras kärnreaktorer som stängts i förtid, och för genomförandet av avvecklingsprocessen för och hanteringen av radioaktivt avfall från kommissionens egna kärntekniska anläggningar vid Gemensamma forskningscentrets (JRC) anläggningar, samtidigt som arbetarskyddet säkerställs, framför allt ur synvinkel av hälsokonsekvenserna, allmänheten och miljön.
Motivering
Att reaktorerna skulle stängas i förtid och sedan avvecklas var ett politiskt åtagande som Bulgarien gjorde för att få gå med i EU, i en situation där omfattande moderniseringsprogram med stora budgetanslag genomförts redan mellan 1991 och 2002, framför allt med inriktning på reaktorerna 3 och 4, för att förbättra reaktorernas utformning i enlighet med skärpta säkerhetskrav och den tekniska utvecklingen.
Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2
I förordningen fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för Europeiska atomenergigemenskapens (nedan kallad gemenskapen) finansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.
I förordningen fastställs målen för programmet, den sammanlagda budgeten för perioden 2021–2027, inbegripet den exakta beloppsfördelningen mellan de tre programmen, samt formerna för Europeiska atomenergigemenskapens (nedan kallad gemenskapen) finansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.
Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
(2)  avvecklingsplan: dokument som innehåller detaljerad information om den föreslagna avvecklingen och som omfattar följande: vald avvecklingsstrategi; tidsplan för, typer av och ordningsföljd för avvecklingsverksamheter; tillämpad avfallshanteringsstrategi, inbegripet sanering; föreslaget sluttillstånd; lagring och slutförvaring av avfallet från avvecklingen; tidsram för avvecklingen; kostnadsberäkningar för slutförandet av avvecklingen; mål, förväntade resultat, delmål, måldatum samt motsvarande nyckelprestationsindikatorer, inbegripet indikatorer baserade på resultatvärdemetoden. Planen utarbetas av tillståndshavaren för den kärntekniska anläggningen och avspeglas i de fleråriga arbetsprogrammen för programmet. Bohuniceprogrammet:
(2)  avvecklingsplan: dokument som innehåller detaljerad information om den föreslagna avvecklingen och som omfattar följande: vald avvecklingsstrategi; tidsplan för, typer av och ordningsföljd för avvecklingsverksamheter; tillämpad avfallshanteringsstrategi, inbegripet sanering, samt programmet för arbetarskydd; föreslaget sluttillstånd; lagring och slutförvaring av avfallet från avvecklingen; tidsram för avvecklingen; kostnadsberäkningar för slutförandet av avvecklingen; mål, förväntade resultat, delmål, måldatum samt motsvarande nyckelprestationsindikatorer, inbegripet indikatorer baserade på resultatvärdemetoden. Planen utarbetas av tillståndshavaren för den kärntekniska anläggningen och avspeglas i de fleråriga arbetsprogrammen för programmet. Bohuniceprogrammet:
Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)
(5a)   tredjeland: land som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen.
Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1
På grundval av nuvarande behov för perioden 2021–2027 syftar programmet i synnerhet till att bistå Bulgarien och Slovakien med att genomföra avvecklingsprogrammet för Kozloduj och avvecklingsprogrammet för Bohunice, med särskild tonvikt på hanteringen av de därmed sammanhängande utmaningarna vad gäller radiologisk säkerhet och att stödja JRC-programmet för avveckling och avfallshantering, och att samtidigt säkerställa bred spridning av därigenom genererad kunskap om kärnkraftsavveckling till alla medlemsstater.
På grundval av nuvarande behov för perioden 2021–2027 syftar programmet i synnerhet till att bistå Bulgarien och Slovakien med att genomföra avvecklingsprogrammet för Kozloduj och avvecklingsprogrammet för Bohunice, med särskild tonvikt på hanteringen av de därmed sammanhängande utmaningarna vad gäller radiologisk säkerhet och att stödja JRC-programmet för avveckling och avfallshantering, och att samtidigt säkerställa bred spridning och utbrett delande av därigenom genererad kunskap och bästa praxis om kärnkraftsavveckling och hantering av radioaktivt avfall till alla medlemsstater.
Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c
(c)  Att utveckla relationer och utbyten mellan berörda parter i unionen inom området kärnkraftsavveckling, i syfte att utveckla potentiella unionssynergier.
(c)  Att utveckla relationer och utbyten mellan berörda parter i unionen, i synnerhet näringslivet, inom området kärnkraftsavveckling och hantering och deponering av radioaktivt avfall, i syfte att säkerställa spridning av kunskaper och utbyte av erfarenheter inom alla relevanta områden, såsom forskning och innovation, reglering, yrkesutbildning, samt att utveckla potentiella unionssynergier.
Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen
2.  Den vägledande fördelningen av det belopp som avses i punkt 1 ska vara följande:
2.  Fördelningen av det belopp som avses i punkt 1 ska vara följande:
Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 7
Programmet får finansiera stödberättigande kostnader för en åtgärd upp till den högsta nivå som anges i bilagorna I och II. Unionens samfinansiering inom Kozlodujprogrammet eller Bohuniceprogrammet får inte överstiga 50 %. Återstående samfinansiering ska tillhandahållas av Bulgarien respektive Slovakien.
Programmet får finansiera stödberättigande kostnader för en åtgärd enligt vad som anges i bilagorna I och II. Unionens samfinansiering inom Kozlodujprogrammet eller Bohuniceprogrammet ska uppgå till minst 50 %. Återstående samfinansiering ska tillhandahållas av Bulgarien respektive Slovakien.
Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2
2.  Projekt och verksamheter som finansieras under perioden 2021–2027 får samfinansieras av EU med högst 50 %.
2.  Projekt och verksamheter som finansieras under perioden 2021–2027 ska samfinansieras av EU med minst 50 %.
Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2
2.  Projekt och verksamheter som finansieras under perioden 2021–2027 får samfinansieras av EU med högst 50 %.
2.  Projekt och verksamheter som finansieras under perioden 2021–2027 ska samfinansieras av EU med minst 50 %.
Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy