Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2106(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0459/2018

Внесени текстове :

A8-0459/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0025

Приети текстове
PDF 176kWORD 62k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка
P8_TA(2019)0025A8-0459/2018

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (2018/2106(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид част ІV от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна(2), и придружаващия междинен доклад(3),

—  като взе предвид годишните доклади на Комисията от 18 март 2015 г., 18 февруари 2016 г. и 5 април 2017 г. относно прилагането на част IV от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка (съответно COM(2015)0131, COM(2016)0073 и COM(2017)0160),

—  като взе предвид своята резолюция от 31 май 2018 г. относно положението в Никарагуа(4) и Декларацията от името на ЕС от страна на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Никарагуа от 2 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид резолюциите на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея относно управлението на глобализацията и относно корпоративната социална отговорност в ЕС и в държавите от Латинска Америка и Карибския басейн (ЛАКБ), приети във Виена на 20 септември 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 9 ноември 2017 г. относно изпълнението на споразуменията за свободна търговия — 1 януари 2016 г. — 31 декември 2016 г.(SWD(2017)0364),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г. относно главите за търговията и устойчивото развитие в ССТ(5),

—  като взе предвид своята резолюции от 30 май 2018 г. относно Годишния доклад относно изпълнението на общата търговска политика(6), и от 25 октомври 2018 г. относно извличането на ползи от глобализацията: търговски аспекти(7),

—  като взе предвид доклада от 14 юни 2018 г. относно четвъртото заседание на Комитета за асоцииране;

—  като взе предвид доклада от 13 юни 2018 г. до Форума на гражданското общество на Четвъртото заседание на Съвета по търговията и устойчивото развитие относно Споразумението за асоцииране между Централна Америка и Европейския съюз(8),

—  като взе предвид обобщението на разискванията, проведени по време на съвместното заседание на европейските и централноамериканските консултативни групи от гражданското общество на 16 юни 2016 г.(9),

—  като взе предвид публичните изслушвания, организирани в комисията по международна търговия (INTA) на 20 юни 2018 г., 15 март 2016 г. и 27 март 2012 г.,

—  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и до Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(10),

—  като взе предвид съвместната декларация относно търговията и икономическото овластяване на жените по случай министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Буенос Айрес през декември 2017 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвяне на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0459/2018),

А.  като има предвид, че Споразумението за асоцииране (наричано по-нататък „Споразумението“) между ЕС и Централна Америка е първото междурегионално споразумение за асоцииране, сключено от ЕС; като има предвид, че то се основава на три допълващи се стълба, а именно политически диалог, сътрудничество и търговия; като има предвид, че търговският стълб на Споразумението (част IV) беше доста широкообхватен и амбициозен, когато се договаряше, но погледнато сега, в ретроспектива, се нуждае от актуализиране на разпоредбите по отношение, наред с другото, на равенството между половете и търговията, цифровата търговия и електронната търговия, обществените поръчки, инвестициите, борбата с корупцията или малките и средни предприятия (МСП);

Б.  като има предвид, че търговският стълб на Споразумението се прилага временно от пет години: от 1 август 2013 г. с Хондурас, Никарагуа и Панама, от 1 октомври 2013 г. — с Коста Рика и Ел Салвадор, и от 1 декември 2013 г. — с Гватемала;

В.  като има предвид, че стълбовете на политическия диалог и сътрудничеството все още не се прилагат, тъй като не всички държави членки са ратифицирали Споразумението; като има предвид, че неприлагането на тези два стълба създава дисбаланс между въпросите, свързани с търговията, и въпросите, свързани с политиките, а именно с основните ценности на ЕС, като насърчаването на демокрацията и правата на човека;

Г.  като има предвид, че Централна Америка е сравнително малък пазар с почти 43 милиона жители и осигурява 0,25% от световния БВП;

Д.  като има предвид, че през последните 15 години държавите от Централна Америка са били по-отворени за търговия в сравнение с други държави със същото равнище на доходи; като има предвид обаче, че вносът продължава да бъде основният източник на търговия с други държави;

Е.  като има предвид, че най-важният пазар за Централна Америка е самият регион и че Централноамериканският общ пазар е вторият по големина търговски партньор на повечето държави в региона, като на него се падат 26% от целия износ;

Ж.  като има предвид, че изпълнението на търговските споразумения на ЕС е ключов приоритет за Парламента, Съвета и Комисията в наблюдението, оценката и съгласуването на общата търговска политика на ЕС; като има предвид, че докладите относно изпълнението на Споразумението с Централна Америка са навременен и полезен принос към разглеждането на възможностите за евентуалното му осъвременяване;

З.  като има предвид, че вече има достатъчно опит, данни и статистическа информация за оценка на прилагането на търговския стълб на Споразумението; като има предвид, че в резолюцията на Парламента, приета на 11 декември 2012 г., успоредно с одобрението на Споразумението се очертават целите на търговския стълб и се предлага последващо проследяване на неговото изпълнение(11), което е от значение за текущия анализ;

И.  като има предвид, че в Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.(12) се потвърждава, че Общата търговска политика е политика, основана на ценности и че насърчаването на устойчивото развитие е нейна неразделна част;

Й.  като има предвид, че положението с правата на човека в няколко държави от Централна Америка буди тревога;

Основни изводи и препоръки

1.  счита, че със Споразумението се прави опит за постигане на една от основните му първоначални цели, тъй като то се стреми да засили процеса на регионална интеграция между държавите от Централна Америка чрез подпомагане на междурегионалните институции, сътрудничеството и диалога, като по този начин се допринася за изпълнението на член 21 от Договора за Европейския съюз, Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и, в рамките на принципа на съгласуваност на политиките за развитие съгласно член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за взаимното допълване на техните производствени сектори, улесняването на справедливия трансграничен обмен и насърчаването на устойчив регионален икономически растеж; отново заявява, че Споразумението допринася за утвърждаването на по-широкото стратегическо измерение на партньорството между ЕС и Латинска Америка и Карибския басейн; счита, че е от съществено значение да се осигури пълното влизане в сила на Споразумението, което все още предстои да бъде ратифицирано от някои държави, членки на ЕС(13), и ефективното и правилно прилагане и от двете страни на всички разпоредби на търговския стълб;

2.  припомня значението на засилването на междурегионалното сътрудничеството с цел запазване и укрепване на многостранната търговска система като основен стълб за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) и за гарантирането на основано на правила икономическо управление и осигуряването на по-справедлива, по-приобщаваща и по-устойчива търговия; припомня по-специално своята подкрепа за СТО, като подчертава нейната роля за създаване на икономическа стабилност и в подкрепа на растежа и развитието, и призовава страните да се възползват от насърчавания от Споразумението диалог, за да набележат и разработят съвместни стратегии за необходимата модернизация на СТО;

3.  подчертава, че Централна Америка е един от регионите, които са най-силно засегнати от изменението на климата и природни бедствия, и поради това настоятелно призовава за най-внимателно проучване на връзката между промените в земеползването, свързани с либерализацията на инвестициите и на достъпа до собственост, и разширяването на монокултурите, на защитата и достъпа до водни ресурси и прясна вода и необходимостта от поддържане и/или развитие на съответните обществени комунални услуги, както и на сътрудничеството в развитието на обществен транспорт и енергийни системи, които не замърсяват околната среда;

4.  подчертава, че Споразумението се основава на справедливи и предвидими отношения, основани на правила, които насърчават по-сигурна икономическа среда между търговските партньори, изградена върху принципите на устойчивото развитие и зачитането на правата на човека и трудовите и екологичните стандарти, като същевременно се поддържат принципите на правовата държава и доброто управление, и подчертава необходимостта от предлагане на ефективни мерки за борба с корупцията; счита, че подобна предвидимост насърчава икономическия растеж, обмена на стоки, предоставянето на услуги и участието в обществени поръчки, увеличава привлекателността на инвестициите и подобрява качеството на заетостта, условията на труд и жизнения стандарт, дори когато потоците невинаги се развиват линейно;

5.  призовава Комисията да представя актуални и подробни годишни доклади относно изпълнението на Споразумението, както се изисква в съответните регламенти за изпълнение; счита, че информацията, включена в доклада относно изпълнението на ССТ, не е достатъчна (SWD(2017)0364); отбелязва, че данните за вноса от Централна Америка се колебаят значително, тъй като в износа преобладават стоки, чиито цени се определят от световния пазар, или части от продукти в световните вериги за създаване на стойност; силно насърчава страните, с оглед на адекватното оценяване на изпълнението на Споразумението, да предприемат подходящи мерки за подобряване на събирането и предоставянето на редовни, актуални, съпоставими и надеждни статистически данни за съответните сектори, включително за търговията със стоки и услуги, инвестициите и изменението на климата, както и за степента на консолидация на дейностите на МСП, както и да извършват оценки въз основа на данни, групирани по полов признак; насърчава освен това и двете страни да наблюдават прилагането на международно приетите стандарти за борба с изпирането на пари, както и с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци; призовава отново Комисията да актуализира и да създаде обща методология за оценка на прилагането на своите търговски споразумения по по-съгласуван начин;

6.  приветства факта, че като цяло търговските потоци между страните са устойчиви въпреки неблагоприятния международен икономически контекст; отбелязва, че: износът от ЕС е нараснал с 22%, докато вносът от пет държави от Централна Америка се е увеличил с 18,3%, че основното местоназначение на износа от ЕС за Централна Америка е Коста Рика, следвана от Панама и Гватемала, и че основният износител на стоки за ЕС е Коста Рика, следвана от Хондурас и Гватемала; отбелязва със загриженост значителния спад от 40,4% през 2015 г. на износа от Коста Рика за ЕС поради преместването в Югоизточна Азия на основен производител на информационнотехнологично оборудване, което доведе до цялостен спад на вноса от Централна Америка с 16,8%;

7.  изразява съжаление, че нито Централна Америка, нито ЕС използват в пълна степен отпуснатите им тарифни квоти и поради това призовава за определянето на потенциални сектори, в които следва да се насърчава по-нататъшен обмен; изразява съжаление, че данните за използването на преференции са налични само за Коста Рика; изразява загриженост, че възможностите, предлагани от ССТ, са били използвани за едва 16,6% от отговарящия на условията износ на ЕС за Коста Рика, докато за износа от Коста Рика за ЕС този процент е 92%(14); припомня ключовото значение на установяването на по-приобщаваща търговия и на улесняването на пълноценното интегриране на МСП, и по-специално на малките земеделски стопани, във веригите за създаване на стойност; призовава във връзка с това Комисията да предприеме активни мерки за увеличаване на осведомеността и улесняване на използването на установените със Споразумението възможности сред европейските производители, и по-специално МСП, с оглед увеличаване на степента на използване на преференциите и на съществуващите тарифни квоти;

8.  отбелязва, че в износа от Централна Америка за ЕС все още преобладават значително продукти от първичния сектор и продукти със сравнително по-ниска добавена стойност, като текстил, кафе, захар, автомобилни части или скариди, докато основните продукти, изнасяни от ЕС за Централна Америка, са машини и устройства, продукти от химическата промишленост или свързаните с нея промишлености и транспортно оборудване; отбелязва обаче, че Споразумението започва да допринася за модернизирането и диверсифицирането на износа от Централна Америка с продукти с по-голяма добавена стойност, като игли, протезни изделия и медицински изделия, и за увеличаването на износа на стоки по схемата за справедлива търговия и на сертифицирани биологични продукти;

9.  изразява съжаление, че нито Третият годишен доклад, нито Доклада за изпълнението на ССТ, обхващащ 2016 г., съдържат данните, необходими за оценка на инвестиционните потоци; призовава Комисията да включва тези данни в следващите доклади;

10.  отбелязва факта, че общата търговия на ЕС с услуги с Централна Америка е намаляла незначително и изглежда концентрирана в Панама и Коста Рика, и призовава Комисията да представи по-нататъшен специфичен за всяка държава анализ по сектори;

11.  отчита напредъка в областта на санитарните и фитосанитарните стандарти (СФС), правилата за произход (ПП) и техническите пречки пред търговията (ТПТ) и призовава страните да подобрят ранното предупреждение и прозрачността, както и обмена на информация относно вътрешното законодателство и процедури; отбелязва, че Централна Америка е обезпокоена от новата правна рамка на ЕС, която потенциално би могла да възпрепятства износа на палмово масло; посочва отново необходимостта от своевременно предоставяне на информация и от повече предварителен обмен, за да се даде възможност на страните да предвиждат и да се адаптират към променящите се модели и да спазват вътрешните правни изисквания;

12.  подчертава, че е необходимо да бъде постигнат по-нататъшен напредък, например по проблема с дискриминационните мита на Коста Рика върху вноса на алкохолни напитки; изразява също така загриженост във връзка с нерешените въпроси, свързани с ефективната защита на географските указания, например в Коста Рика (по отношение на сиренето Manchego) в Гватемала (Parmigiano) или Хондурас (списък с генерични лекарства), и препоръчва да бъдат положени допълнителни усилия по отношение на нейното прилагане;

13.  изразява съжаление за липсата на специална глава за МСП в съществуващото Споразумение и насърчава Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), държавите членки и Централна Америка да включат такава глава при бъдещо преразглеждане на Споразумението; призовава страните да предоставят на разположение на МСП всички инструменти за правна и административна подкрепа, от които те се нуждаят за участие в търговията и инвестициите в рамките на настоящото Споразумение, да насърчават по-голям обмен и да засилят участието с цел извличане на ползи от Споразумението, включително чрез активни мерки за насърчаване на интернационализацията на МСП и създаването на звена за контакт и специализиран уебсайт за МСП; призовава отново за действия за повишаване на осведомеността относно Споразумението и за предлаганата подкрепа сред заинтересованите страни и особено сред МСП и в двата региона; призовава отново за подкрепа на сътрудничеството с подходящи технически и финансови ресурси в стратегически сектори за двата региона;

14.  подчертава, че справедливото и прозрачно отваряне на пазарите за обществени поръчки в Централна Америка е от съществено значение за осигуряването на еднакви условия на конкуренция за предприятията; изразява загриженост, че пазарите на обществени поръчки в Централна Америка биха могли да станат още по-отворени на равнището на централното и регионалното управление;

15.  счита, че вътрешнорегионалните нетарифни мерки са значителна пречка за инвестициите в Централна Америка; настоятелно призовава Комисията да гарантира улесняването от страна на държавите от Централна Америка на установяването на по-добри условия за инвестиции и на по-добра местна бизнес среда за европейските инвеститори, с което да се подобрят заетостта и инфраструктурата и да се отговори на значителните нужди за развитие на региона;

16.  настоява за ефективното изпълнение на конкретните ангажименти, свързани с разпоредбите относно търговията и устойчивото развитие, които са неразделна част от Споразумението и са от съществено значение за постигането на поставените цели; отбелязва, че през 2019 г. Комисията ще направи и че в бъдеще следва да извършва последваща оценка на Споразумението, включително на главата за търговията и устойчивото развитие, с участието на независими експерти; припомня, че в главата за търговията и устойчивото развитие се предвижда създаването на вътрешни консултативни групи (ВКГ) или комитети по въпроси, свързани с труда, околната среда и устойчивото развитие; приветства по-специално факта, че във всички държави от Централна Америка вече са установени механизми за консултации с гражданското общество; отбелязва, че бяха изразени сериозни опасения по отношение на независимостта на тези консултативни групи и техния капацитет за участие в някои държави от Централна Америка; изразява съжаление в този контекст, че през 2017 г. не са се провели заседания на Комитета за асоцииране и секторните подкомитети и Форума за диалог с гражданското общество и настоява такива срещи да се провеждат поне веднъж годишно; призовава страните по Споразумението бързо да осигурят механизмите и необходимите финансови средства за укрепване на вътрешните консултативни групи, като се осигурят независими представителни организации на гражданското общество, с балансирано представителство на заинтересованите страни, за да има подходящо участие; призовава освен това страните по Споразумението да въведат ефективни механизми за диалог с консултативните групи, както и с членове на различните подкомитети, и да ги включат в процедурите за последваща оценка, планирани за 2019 г.; приветства препоръките, направени по време на Третото съвместно заседание на вътрешните консултативни групи на ЕС и Централна Америка от 16 юни 2016 г. и призовава страните да ги изпълнят; припомня, че главата за търговията и устойчивото развитие съдържа правно обвързващи разпоредби за ефективното прилагане на трудовите, социалните и екологичните стандарти; приветства факта, че Споразумението проправя пътя за редовен диалог относно изпълнението на общите ангажименти; отбелязва, че Парламентът е насърчил Комисията да засили механизмите за наблюдение, прилагане и изпълнение на главите за търговията и устойчивото развитие; приветства следователно плана от 15 точки на Комисията за повишаване на ефективността на главите на ЕС за търговията и устойчивото развитие и припомня необходимостта от продължаване на диалога с различните участници, включително с Парламента, по отношение на ефективен механизъм за прилагане на ангажиментите за защита на околната среда и труда, включени в търговските споразумения;

17.  призовава страните да преразгледат Споразумението с оглед на въвеждането на подходящ и ефективен механизъм за уреждане на спорове, включително разглеждането на възможността за въвеждане на санкции като възпиращо средство, като крайна мярка в случаи на сериозни нарушения, и предоставянето на възможност на социалните партньори и гражданското общество да участват по подходящ начин;

18.  настоятелно призовава ЕС и всички държави от Централна Америка да ратифицират и да изпълняват изцяло многостранните споразумения в областта на околната среда за борба с изменението на климата, по-специално Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Парижкото споразумение; подчертава необходимостта ЕС и Централна Америка да засилят сътрудничеството си в това отношение;

19.  взема предвид докладите по държави, изготвяни от МОТ, и оставащите предизвикателства; призовава съответните държави от Централна Америка да ликвидират насилието срещу синдикалисти и коренното население и да предприемат законодателни мерки за ефективното прилагане на основните конвенции на МОТ относно свободата на сдружаване, колективното договаряне, недискриминацията и детския труд; подчертава значението на засилването на инспекциите по труда и укрепването на социалния диалог;

20.  отправя искане към Комисията да гарантира, че стоките или частите от стоки, произведени в зоните за обработка на стоки за износ, не попадат в обхвата на преференциалните мита по Споразумението, тъй като тези зони са освободени от задължението за спазване на международните стандарти в областта на трудовото право и националното законодателство в областта на околната среда; оправя искане към Комисията за конкретна информация относно митническите или други разпоредби, прилагани за разграничаване на продуктите, произхождащи от зоните за обработка на стоки за износ, които следователно не се освобождават от мита;

21.  припомня, че праговете, установени по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите, приложен към Споразумението и приложим до 2020 г., не следва да бъдат надвишавани и че след като изтече срокът на действие на механизма страните следва да продължат да предоставят статистически данни, включително относно схемата за справедлива търговия и биологичните продукти; отбелязва, че през септември 2018 г. Никарагуа и Гватемала надвишиха своите прагове (съответно с 349% и 102%) и изразява загриженост, че това има последици за европейските производители на банани; припомня ангажимента на Комисията да направи оценка на положението на производителите на банани в ЕС най-късно до 1 януари 2019 г. и че в случай на сериозно влошаване на състоянието на пазара или на положението на производителите на банани в ЕС може да се предвиди удължаване на срока на действие на механизма; припомня, че в контекста на Механизма за стабилизиране и предпазната клауза, включена в Споразумението, Комисията следва да предоставя по-подробна и редовна информация относно развитието на пазара както на Европейския парламент, така и на съответните промишлени сектори;

22.  подчертава, че неотдавнашните политически и икономически събития, свързани с насилие, безнаказаност, корупция, нестабилни съдебни системи и неспазване на принципите на правовата държава, в редица държави от Централна Америка, могат да имат и икономически последици, които оказват отрицателно въздействие върху региона като цяло и могат да доведат до дестабилизация на региона; изразява особена тревога и осъжда настоящото положение в Никарагуа; призовава Комисията и ЕСВД да продължат да наблюдават внимателно положението в Никарагуа и, ако е необходимо, да направят преценка на евентуалните мерки, които да бъдат предприети в контекста на Споразумението за асоцииране; припомня, че клаузата за демокрация е съществен елемент от всички споразумения на Съюза с трети държави;

23.  припомня задължението на ЕС, заложено в член 8 от ДФЕС, както и ангажимента на ЕС и на други страни по Декларацията от Буенос Айрес относно равенството между половете и търговията, за интегриране на равенството между половете в търговската политика; призовава страните да засилят акцента на Споразумението върху равенството между половете и да насърчават и подкрепят включването, при един бъдещ преглед, на специална глава, посветена на равенството между половете;

24.  настоятелно призовава Австрия, Белгия и Гърция да ратифицират Споразумението и отново подчертава значението на пълното прилагане на останалите части от Споразумението, включително на сътрудничеството по отношение на икономическото и търговско развитие (член 52 и други);

25.  приветства факта, че страните най-накрая започват административните и институционалните процедури за приемане на съответния протокол за включване на Хърватия в Споразумението;

o
o   o

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ЕСВД, на държавите членки, на правителствата на страните от Централна Америка и на Парламентарната асамблея на Евролат.

(1) ОВ L 346, 15.12.2012 г., стр. 3.
(2) ОВ C 434, 23.12.2015 г., стр. 181.
(3) Междинен доклад от 8 ноември 2012 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0238.
(5) ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 27.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0230.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0439.
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
(9) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf
(10) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.
(11) Становище на комисията по международна търговия от 19 септември 2012 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна,
(12) ECLI:EU:C:2017:376.
(13) Към 10 септември 2018 г. Австрия, Белгия, Обединеното кралство и Гърция все още не бяха ратифицирали споразумението. http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001
(14) Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Трети годишен доклад относно изпълнението на част ІV от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (COM(2017)0160).

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност