Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2106(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0459/2018

Předložené texty :

A8-0459/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 21.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0025

Přijaté texty
PDF 169kWORD 56k
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou
P8_TA(2019)0025A8-0459/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (2018/2106(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na část IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé(2) a doprovodnou průběžnou zprávu(3),

–  s ohledem na výroční zprávy Komise ze dne 18. března 2015, 18. února 2016 a 5. dubna 2017 o provádění části IV Dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou (COM(2015)0131, COM(2016)0073COM(2017)0160,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 31. května 2018 o situaci v Nikaragui(4) a prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem EU k situaci v Nikaragui ze dne 2. října 2018,

–  s ohledem na usnesení Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění o řízení globalizace a sociální odpovědnosti podniků v EU a latinskoamerických a karibských zemích, která byla přijata dne 20. září 2018 ve Vídni,

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 9. listopadu 2017 nazvanou „Provádění dohod o volném obchodu na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016“ (SWD(2017)0364),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. února 2018 o kapitolách o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodách o volném obchodu(5),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 30. května 2018 k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky(6) a ze dne 25. října 2018 k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty(7),

–  s ohledem na zprávu ze dne 14. června 2018 o čtvrtém zasedání Výboru pro přidružení,

–  s ohledem na zprávu ze dne 13. června 2018 pro fórum občanské společnosti o čtvrtém zasedání Rady pro obchod a udržitelný rozvoj o dohodě o přidružení mezi Střední Amerikou a Evropskou unií(8),

–  s ohledem na shrnutí diskuse, která se uskutečnila během společného zasedání evropských a středoamerických poradních skupin pro občanskou společnost dne 16. června 2016(9),

–  s ohledem na veřejná slyšení uspořádaná ve Výboru pro mezinárodní obchod (INTA) dne 20. června 2018, 15. března 2016 a 27. března 2012,

–  s ohledem na své doporučení Radě a Komisi ze dne 13. prosince 2017 v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků(10),

–  s ohledem na společné prohlášení o obchodu a zlepšení hospodářského postavení žen, přijaté u příležitosti konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires v prosinci 2017,

–  s ohledem na článek 52 a  čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení k vypracovávání zpráv z vlastního podnětu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0459/2018),

A.  vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení (dále jen „dohoda“) mezi EU a Střední Amerikou byla první meziregionální dohodou o přidružení, kterou EU uzavřela; vzhledem k tomu, že jejím základem jsou tři doplňující se pilíře, jmenovitě politický dialog, spolupráce a obchod; vzhledem k tomu, že obchodní pilíř dohody (část IV) byl v době sjednávání dosti široký a ambiciózní, při zpětném pohledu však postrádá aktualizovaná ustanovení týkající se mimo jiné genderové problematiky a obchodu, digitálního a elektronického obchodu, zadávání zakázek, investic, opatření proti korupci nebo malých a středních podniků;

B.  vzhledem k tomu, že obchodní pilíř dohody je prozatímně prováděn již pět let: od 1. srpna 2013 s Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, od 1. října 2013 s Kostarikou a Salvadorem a od 1. prosince 2013 s Guatemalou;

C.  vzhledem k tomu, že se stále ještě neuplatňují pilíře politického dialogu a spolupráce, neboť ne všechny členské státy dohodu ratifikovaly; vzhledem k tomu, že za této situace zde vzniká nerovnováha mezi otázkami týkajícími se obchodu a politickými otázkami, zejména pokud jde o základní hodnoty EU, jako je prosazování demokracie a lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že Střední Amerika je se 43 miliony obyvatel relativně malým trhem podílejícím se na světovém HDP 0,25 %;

E.  vzhledem k tomu, že středoamerické země se v posledních 15 letech otevřely obchodu více než jiné země se stejnou úrovní příjmů; vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem obchodu s jinými zeměmi je i nadále dovoz;

F.  vzhledem k tomu, že pro Střední Ameriku je nejvýznamnějším trhem region samotný a že Středoamerický společný trh je druhým největším obchodním partnerem pro většinu zemí v tomto regionu a jeho podíl na celkovém vývozu činí 26 %;

G.  vzhledem k tomu, že provádění obchodních dohod EU je pro Parlament, Radu a Komisi klíčovou prioritou v zájmu monitorování, hodnocení a přizpůsobování společné obchodní politiky EU; vzhledem k tomu, že podávání zpráv o provádění dohody se Střední Amerikou představuje včasný a užitečný příspěvek k úvahám o případné modernizaci;

H.  vzhledem k tomu, že nyní existuje dostatek zkušeností, údajů a statistických informací, aby bylo možné posoudit provádění obchodního pilíře dohody; vzhledem k tomu, že usnesení Parlamentu přijaté dne 11. prosince 2012 souběžně s jeho souhlasem s dohodou vymezovalo cíle pro obchodní pilíř a obsahovalo návrhy na návazné kroky při jejím provádění(11), které jsou pro probíhající analýzu významné;

I.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie ve svém stanovisku 2/15 ze dne 16. května 2017(12) potvrdil, že společná obchodní politika je politikou založenou na hodnotách a že nedílnou součást společné obchodní politiky tvoří podpora udržitelného rozvoje;

J.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv je v několika zemích Střední Ameriky znepokojivá;

Hlavní závěry a doporučení

1.  je toho názoru, že dohoda se snaží naplnit jeden ze svých hlavních prvotních cílů, neboť hodlá posílit proces regionální integrace mezi zeměmi Střední Ameriky tím, že bude podporovat instituce v rámci regionu, spolupráci a dialogy, přispívat k naplňování článku 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU), všeobecné Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a v souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje uvedenou v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) také k doplňkovosti jejich výrobních odvětví, usnadňovat spravedlivé přeshraniční výměny a podporovat udržitelný regionální hospodářský růst; znovu opakuje, že dohoda přispívá k upevnění širšího strategického rozměru partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem; považuje za nezbytné zajistit plný vstup dohody v platnost, který nastane až po vnitřní ratifikaci ze strany některých členských států EU(13), a účinné a odpovídající provádění všech ustanovení obchodního pilíře oběma stranami dohody;

2.  připomíná, že je důležité posílit biregionální spolupráci v zájmu zachování a upevnění mnohostranného obchodního systému, který je základem pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a zárukou správy ekonomických záležitostí založené na pravidlech a který zajišťuje spravedlivější, inkluzivnější a udržitelnější obchod; připomíná konkrétně svou podporu Světové obchodní organizace (WTO), zdůrazňuje její úlohu při vytváření hospodářské stability a podpoře růstu a rozvoje, a vyzývá strany dohody, aby dialogu, který dohoda posílí, využívaly k identifikaci a rozvíjení společných strategií pro nezbytnou modernizaci WTO;

3.  zdůrazňuje, že Střední Amerika je jedním z regionů, které jsou změnou klimatu a přírodními katastrofami nejvíce postiženy, a proto naléhavě vyzývá k pečlivému prozkoumání souvislosti mezi změnou využívání půdy v důsledku liberalizace investic a přístupu k vlastnictví a rozšiřováním monokultur, dále k prozkoumání ochrany vodních zdrojů a pitné vody a přístupu k nim, potřeby zachovávat nebo rozvíjet příslušné veřejné služby a spolupráce při rozvoji neznečišťující veřejné dopravy a energetických systémů;

4.  zdůrazňuje, že dohoda se opírá o spravedlivý a předvídatelný vztah založený na pravidlech, který podporuje bezpečnější hospodářské prostředí mezi obchodními partnery založené na zásadách udržitelného rozvoje a dodržování lidských práv a pracovních a environmentálních norem a zároveň prosazuje právní stát a řádnou správu věcí veřejných, a zdůrazňuje, že je třeba přijmout účinná protikorupční opatření; má za to, že tato předvídatelnost napomáhá hospodářskému růstu, výměně zboží, poskytování služeb, účasti na zadávání veřejných zakázek, atraktivitě investic, kvalitnímu zaměstnání, lepším pracovním podmínkám a životní úrovni, a to i v případě, že se toky nevyvíjejí vždy lineárně;

5.  vyzývá Komisi, aby předkládala aktuální a komplexní výroční zprávy o provádění dohody, jak požadují příslušná prováděcí nařízení; je toho názoru, že informace obsažené ve zprávě o provádění dohod o volném obchodu nejsou dostatečné (SWD(2017)0364); konstatuje, že údaje o vývozu ze Střední Ameriky značně kolísají, neboť vývoz se zaměřuje na komodity, jejichž ceny vycházejí ze světového trhu, nebo na části výrobků v globálních hodnotových řetězcích; důrazně vyzývá strany dohody, aby za účelem odpovídajícího posouzení provádění dohody přijaly vhodná opatření ke zlepšení shromažďování a poskytování pravidelných, aktuálních, srovnatelných a spolehlivých statistických údajů o příslušných odvětvích, včetně obchodu se zbožím a službami, investic a změny klimatu, jakož i o míře konsolidace činností malých a středních podniků, a aby prováděly hodnocení na základě údajů rozlišených podle pohlaví; dále obě strany vybízí, aby dohlížely na provádění mezinárodně dojednaných norem v oblasti boje proti praní peněz, jakož i daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem; opakovaně vyzývá Komisi, aby aktualizovala a vytvořila společnou metodiku, která umožní ucelenější hodnocení provádění jejích obchodních dohod;

6.  vítá, že obchodní toky mezi stranami dohody obecně prokázaly svou odolnost, a to i přes nepříznivou mezinárodní hospodářskou situaci; bere na vědomí, že: vývoz z EU vzrostl o 22 %, zatímco dovoz z pěti středoamerických zemí se zvýšil o 18,3 %, že hlavním místem určení vývozu z EU do Střední Ameriky je Kostarika, následovaná Panamou a Guatemalou a že hlavním vývozcem zboží do EU je Kostarika, následovaná Hondurasem a Guatemalou; se znepokojením konstatuje, že v roce 2015 došlo k významnému, 40,4% poklesu vývozu z Kostariky do EU, a to v důsledku přemístění velkého výrobce IT zařízení do jihovýchodní Asie, což vedlo k celkovému poklesu dovozu ze Střední Ameriky o 16,8 %;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že ani Střední Amerika, ani EU nevyužívají plně svých přidělených celních kvót, a proto vyzývá ke zjištění potenciálních odvětví, v nichž by měly být povzbuzovány další výměny; vyjadřuje politování nad tím, že číselné údaje o mírách využívání preferencí jsou k dispozici pouze v Kostarice; je znepokojen tím, že pouze 16,6 % způsobilého vývozu z EU do Kostariky využilo výhod plynoucích z dohody o volném obchodu, přičemž u vývozu z Kostariky do EU tato míra činila 92 %(14); znovu připomíná, že je nesmírně důležité, aby byl obchod inkluzivnější a umožňoval dostatečné zapojení malých a středních podniků, zejména drobných zemědělců, do hodnotového řetězce; v této souvislosti Komisi vyzývá, aby přijala aktivní opatření ke zvýšení informovanosti evropských výrobců, zejména malých a středních podniků, o příležitostech, které dohoda nabízí, a usnadňovala jejich využití, aby se zvýšila míra využívání preferencí i stávajících celních kvót;

8.  konstatuje, že hlavní výrobky vyvážené ze Střední Ameriky do EU značnou měrou stále spadají do primárního sektoru a jedná se zejména o produkty s relativně nízkou přidanou hodnotou, jako je textil, káva, cukr, automobilové součástky a krevety, zatímco hlavní výrobky vyvážené z EU do Střední Ameriky představují stroje a zařízení, výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví a dopravní zařízení; upozorňuje však, že dohoda začíná přispívat k modernizaci a diverzifikaci vývozu ze Střední Ameriky s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou jehly, protetické výrobky a zdravotnické prostředky, a začíná vykazovat nárůst vývozu produktů s osvědčením spravedlivého obchodu a ekologické produkce;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že ani třetí výroční zpráva, ani zpráva o provádění dohod EU o volném obchodu za rok 2016 neuvádí příslušné údaje k hodnocení investičních toků; vyzývá Komisi, aby tyto údaje zahrnula do budoucích zpráv;

10.  bere na vědomí, že celkový objem obchodu se službami mezi EU a Střední Amerikou se nepatrně snížil a soustředí se zřejmě v Panamě a Kostarice, a vyzývá Komisi, aby předložila další analýzu za jednotlivé země podle odvětví;

11.  oceňuje pokrok v oblasti sanitárních a fytosanitárních standardů, pravidel původu a technických překážek obchodu a vyzývá strany dohody, aby posílily včasná varování a transparentnost a výměnu informací o vnitřních právních předpisech a postupech; konstatuje, že Střední Amerika vyjadřuje obavy týkající se nového právního rámce EU, který by mohl narušit vývoz palmového oleje; znovu opakuje, že jsou nezbytné včasné informace a více předběžných výměn, aby strany dohody mohly předvídat měnící se vzorce a mohly se jim přizpůsobovat a aby mohly dodržovat požadavky interních právních předpisů;

12.  zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout dalšího pokroku, například pokud jde o problém diskriminačních daní na dovoz alkoholických nápojů v Kostarice; vyjadřuje také obavy týkající se nevyřešených problémů souvisejících s účinnou ochranou zeměpisných označení, například v Kostarice (Manchego), Guatemale (Parmigiano) nebo Hondurasu (seznam generik), a doporučuje vynaložit další úsilí na plnění příslušných předpisů;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že ve stávající dohodě není obsažena zvláštní kapitola věnovaná malým a středním podnikům, a vybízí Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), členské státy a Střední Ameriku, aby v rámci budoucí revize do dohody takovouto kapitolu zahrnuly; vyzývá zúčastněné strany, aby malým a středním podnikům daly k dispozici veškerou právní a administrativní pomoc a všechny nástroje, které malé a střední podniky potřebují k tomu, aby se mohly zapojit do obchodu a investic na základě této dohody, a aby podporovaly rozsáhlejší výměnu a zvýšenou účast v zájmu využití přínosů dohody, a to i prostřednictvím aktivních opatření na podporu internacionalizace malých a středních podniků a zřizováním kontaktních míst a specializovaných internetových stránek pro malé a střední podniky; znovu opakuje svou výzvu, aby bylo přijato opatření ke zvýšení povědomí o dohodě a pomoci dostupné zúčastněným subjektům, zejména malým a středním podnikům v obou regionech; znovu opakuje svou výzvu k podpoře spolupráce vhodnými technickými a finančními zdroji v odvětvích, která jsou strategická pro oba regiony;

14.  zdůrazňuje, že spravedlivé a transparentní otevírání trhů s veřejnými zakázkami ve Střední Americe je nezbytné pro zajištění rovných podmínek pro podniky; je znepokojen tím, že trhy s veřejnými zakázkami ve Střední Americe by se mohly ještě více otevřít na úrovni ústředních a regionálních orgánů státní správy;

15.  považuje vnitroregionální nesazební opatření za významnou překážku pro investice ve Střední Americe; naléhavě vyzývá Komisi k zajištění toho, aby země Střední Ameriky zlepšily podmínky pro investice a zajistily rozvoj místního podnikatelského prostředí ve prospěch evropských investorů s cílem zvýšit zaměstnanost a zlepšit infrastrukturu a naplnit významné rozvojové potřeby regionu;

16.  trvá na účinném provádění zvláštních závazků týkajících se ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji, která jsou nedílnou součástí dohody a jsou nezbytná pro dosažení stanovených cílů; bere na vědomí, že Komise v roce 2019 provede hodnocení dohody ex post, včetně kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, přičemž do tohoto hodnocení budou zapojeni nezávislí odborníci, a domnívá se, že takováto hodnocení by měla probíhat i v budoucnosti; připomíná, že kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji stanoví zřízení interních poradních skupin nebo výborů, které jsou příslušné pro záležitosti týkající se práce, životního prostředí a udržitelného rozvoje; vítá zejména skutečnost, že ve všech zemích Střední Ameriky jsou nyní zavedeny poradenské mechanismy občanské společnosti; všímá si toho, že v některých středoamerických zemích panuje vážné znepokojení, pokud jde o nezávislost těchto poradních skupin a jejich schopnost zapojit se; v této souvislosti vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2017 se nekonalo zasedání výboru a podvýborů pro přidružení a fóra pro dialog s občanskou společností, a trvá na tom, aby se zasedání konala přinejmenším jednou ročně; vyzývá strany dohody, aby urychleně zavedly mechanismy a poskytly nezbytné finanční prostředky k posílení interních poradních skupin, čímž zajistí nezávislé organizace zastupující občanskou společnost a vyvážené zastoupení zúčastněných stran za účelem jejich odpovídajícího zapojení; dále strany dohody vyzývá, aby zavedly účinné mechanismy pro vedení dialogu s poradními skupinami i členy různých podvýborů a aby tyto mechanismy byly zahrnuty do postupů hodnocení ex post plánovaných na rok 2019; vítá doporučení vydaná na 3. společném zasedání interních poradních skupin EU a Střední Ameriky, které se uskutečnilo dne 16. června 2016, a vyzývá strany dohody, aby tato doporučení provedly; připomíná, že kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji obsahuje právně závazná ustanovení o účinném uplatňování norem v oblasti práce, sociální ochrany a ochrany životního prostředí; vítá skutečnost, že dohoda otevřela cestu pravidelnému dialogu o provádění společných závazků; konstatuje, že Parlament vyzval Komisi, aby posílila mechanismy monitorování, provádění a prosazování kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji; vítá proto plán Komise o 15 bodech, který má zvýšit účinnost kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji EU, a připomíná, že je třeba pokračovat v dialogu s různými zúčastněnými subjekty včetně Parlamentu ohledně účinného mechanismu vymáhání závazků v oblasti práce a ochrany životního prostředí obsažených v obchodních dohodách;

17.  vyzývá zúčastněné strany, aby dohodu přezkoumaly s cílem zavést vhodný a účinný mechanismus řešení sporů, a aby mj. – spolu s dalšími metodami vymáhání – zvážily zavedení sankcí sloužících jako nejzazší odrazující prostředek v případech vážného porušení závazků, a aby umožnily sociálním partnerům a občanské společnosti řádné zapojení;

18.  naléhavě vyzývá EU a všechny země Střední Ameriky, aby ratifikovaly a plně provedly mnohostranné dohody o životním prostředí týkající se boje proti změně klimatu, zejména Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu a Pařížskou dohodu; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a Střední Amerika v tomto směru zintenzivnily vzájemnou spolupráci;

19.  bere na vědomí zprávy o jednotlivých zemích, které vypracovala MOP, a o přetrvávajících problémech; vyzývá dotčené státy Střední Ameriky, aby vymýtily násilí páchané na členech odborových organizací a původních obyvatelích a aby přijaly legislativní opatření k účinnému provedení základních úmluv MOP týkajících se svobody sdružování, kolektivního vyjednávání, zákazu diskriminace a dětské práce; zdůrazňuje důležitost posílení inspekcí práce a sociálního dialogu;

20.  žádá Komisi, aby zaručila, že se na zboží nebo části zboží vyrobené ve vývozních zpracovatelských zónách nebudou vztahovat preferenční celní sazby podle dohody, vzhledem k tomu, že vývozní zpracovatelské zóny jsou osvobozeny od dodržování mezinárodních pracovněprávních norem a vnitrostátních právních předpisů v oblasti životního prostředí; žádá Komisi o konkrétní informace o celních nebo jiných předpisech, které se používají k odlišení výrobků pocházejících z vývozních zpracovatelských zón, na něž se tudíž nevztahuje odstranění cel;

21.  připomíná, že by neměly být překračovány prahové hodnoty stanovené podle mechanismu stabilizace pro banány, který je přílohou dohody a je použitelný do roku 2020, a až použitelnost tohoto mechanismu skončí, měly by strany dohody nadále poskytovat statistické údaje včetně údajů o produktech s osvědčením spravedlivého obchodu a ekologické produkce; konstatuje, že Nikaragua a Guatemala překročily v září 2018 své prahové hodnoty (o 349 % a o 102 %), a je znepokojen tím, že to má důsledky pro evropské producenty banánů; připomíná, že Komise se zavázala posoudit nejpozději do 1. ledna 2019 situaci producentů banánů v EU a že v případě, že by došlo k výraznému zhoršení podmínek na trhu nebo situace producentů banánů v EU, bude možné zvážit prodloužení platnosti tohoto mechanismu; připomíná, že s ohledem na mechanismus stabilizace a ochrannou doložku, které byly stanoveny v rámci dohody, by měla Komise poskytovat podrobnější a pravidelnější informace o tomto vývoji na trhu, a to jak Evropskému parlamentu, tak i dotčeným průmyslovým odvětvím;

22.  zdůrazňuje, že nedávný politický a hospodářský vývoj, který s sebou nese násilí, beztrestnost, korupci, křehké systémy soudnictví a nedostatečný právní stát, v některých středoamerických zemích může rovněž mít hospodářské důsledky, které mají negativní dopad na tento region jako celek a mohly by vést k destabilizaci regionu; je obzvláště znepokojen současnou situací v Nikaragui a rozhodně ji odsuzuje; vyzývá Komisi a ESVČ, aby situaci v Nikaragui nadále pečlivě monitorovaly a v případě potřeby posoudily možná opatření, která mají být přijata s ohledem na dohodu o přidružení; připomíná, že klíčovým prvkem všech dohod Unie se třetími zeměmi je doložka o demokracii;

23.  připomíná povinnost EU zakotvenou v článku 8 SFEU a závazek EU a dalších signatářů Prohlášení z Buenos Aires o rovnosti žen a mužů a obchodu začlenit rovnost žen a mužů do obchodní politiky; vyzývá zúčastněné strany, aby posílily hledisko rovnosti žen a mužů v rámci dohody a aby při jejím budoucím přezkumu podporovaly a prosazovaly začlenění zvláštní kapitoly věnované rovnosti žen a mužů;

24.  naléhavě vyzývá Rakousko, Belgii a Řecko, aby ratifikovaly dohodu, a znovu upozorňuje na význam úplného uplatňování ostatních částí dohody, včetně spolupráce týkající se hospodářského a obchodního rozvoje (článek 52 a další);

25.  vítá skutečnost, že strany dohody konečně zahajují správní a institucionální postupy k přijetí příslušného protokolu pro začlenění Chorvatska do dohody;

o
o   o

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, členským státům, vládám zemí Střední Ameriky a Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění.

(1) Úř. věst. L 346, 15.12.2012, s. 3.
(2) Úř. věst. C 434, 23.12.2015, s. 181.
(3) Průběžná zpráva ze dne 8. listopadu 2012 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0238.
(5) Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 27.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0230.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2018)0439.
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
(9) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf
(10) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 132.
(11) Stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod ze dne 19. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé.
(12) ECLI:EU:C:2017:376.
(13) K 10. září 2018 ratifikaci dosud neprovedlo Rakousko, Belgie, Spojené království a Řecko. http://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001
(14) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvaná „Třetí výroční zpráva o provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé“ (COM(2017)0160).

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí