Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2106(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0459/2018

Indgivne tekster :

A8-0459/2018

Forhandlinger :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 21.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0025

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 49k
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg
Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika
P8_TA(2019)0025A8-0459/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2019 om gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (2018/2106(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til del IV i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side(1),

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side(2) og den ledsagende interimsbetænkning(3),

–  der henviser til Kommissionens årlige rapporter af 18. marts 2015, 18. februar 2016 og 5. april 2017 om gennemførelsen af del IV i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika (henholdsvis COM(2015)0131, COM(2016)0073 og COM(2017)0160),

–  der henviser til sin beslutning af 31. maj 2018 om situationen i Nicaragua(4) og til erklæringen på vegne af EU fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Nicaragua af 2. oktober 2018,

–  der henviser til beslutningen fra Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling om styring af globaliseringen og virksomhedernes sociale ansvar i EU og i de latinamerikanske og caribiske lande (LAC), som blev vedtaget den 20. september 2018 i Wien,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 9. november 2017 om gennemførelsen af frihandelsaftaler - 1. januar 2016 - 31. december 2016 (SWD(2017)0364),

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 14. februar 2018 om kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i frihandelsaftaler (FTA'er)(5),

–  der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik(6) og af 25. oktober 2018 om Styring af globaliseringen: handelsaspekter(7),

–  der henviser til betænkning af 14. juni 2018 om det fjerde møde i associeringsudvalget;

–  der henviser til rapporten af 13. juni 2018 til Civilsamfundsforummet fra det fjerde møde i Udvalget Vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling om associeringsaftalen mellem Mellemamerika og Den Europæiske Union(8),

–  der henviser til sammendraget af drøftelserne under det fælles møde mellem de europæiske og mellemamerikanske rådgivende civilsamfundsorganisationer den 16. juni 2016(9),

–  der henviser til de offentlige høringer, som blev organiseret i Udvalget om International Handel (INTA) den 20. juni 2018, den 15. marts 2016 og den 27. marts 2012,

–  der henviser til sine henstillinger af 13. december 2017 til Rådet og Kommissionen på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvask af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse(10),

–  der henviser til fælleserklæringen om handel og styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse, som blev udstedt i anledning af Verdenshandelsorganisationens (WTO's) ministerkonference i Buenos Aires i december 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), og bilag 3 til den afgørelse, der blev truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0459/2018),

A.  der henviser til, at associeringsaftalen (i det følgende benævnt "aftalen") mellem EU og Mellemamerika var den første associeringsaftale mellem regioner, som EU indgik; der henviser til, at den er baseret på tre komplementære søjler, nemlig politisk dialog, samarbejde og handel; der henviser til, at handelssøjlen i aftalen (del IV) var ret bred og ambitiøs, da den blev forhandlet på plads, men set i bakspejlet mangler den ajourførte bestemmelser om bl.a. køn og handel, digital handel og e-handel, indkøb, investeringer, korruptionsbekæmpelse eller små og mellemstore virksomheder (SMV'er);

B.  der henviser til, at handelssøjlen i aftalen har været anvendt midlertidigt i fem år: siden den 1. august 2013 med Honduras, Nicaragua og Panama, siden den 1. oktober 2013 med Costa Rica og El Salvador og siden den 1. december 2013 med Guatemala;

C.  der henviser til, at søjlerne vedrørende politisk dialog og samarbejde stadig ikke er blevet anvendt, eftersom det ikke er alle medlemsstater, der har ratificeret aftalen; der henviser til, at den manglende anvendelse af disse to søjler skaber en ubalance mellem handelsrelaterede og politiske spørgsmål, det vil sige EU's kerneværdier som f.eks. fremme af demokrati og menneskerettigheder;

D.  der henviser til, at Mellemamerika er et relativt lille marked med næsten 43 mio. indbyggere og står for 0,25 % af det globale BNP;

E.  der henviser til, at de mellemamerikanske lande i de seneste 15 år har været mere åbne over for handel end andre lande med samme indkomstniveau; der henviser til, at import imidlertid fortsat er den primære kilde til handel med andre lande;

F.  der henviser til, at Mellemamerikas vigtigste marked er regionen selv, idet Det Mellemamerikanske Fællesmarked er den anden største handelspartner for de fleste lande i regionen og tegner sig for 26 % af al eksport;

G.  der henviser til, at gennemførelsen af EU's handelsaftaler er en vigtig prioritet for Parlamentet, Rådet og Kommissionen med henblik på at kunne overvåge, vurdere og justere EU's fælles handelspolitik; der henviser til, at rapporteringen om gennemførelsen af aftalen med Mellemamerika er et rettidigt og nyttigt bidrag til overvejelserne angående dens eventuelle modernisering;

H.  der henviser til, at der nu er tilstrækkelige erfaringer, data og statistiske oplysninger til at vurdere gennemførelsen af aftalens handelssøjle; der henviser til, at Parlamentets beslutning, som blev vedtaget den 11. december 2012 parallelt med dets godkendelse af aftalen, skitserede målene for handelssøjlen og indeholdt en række forslag til opfølgning under gennemførelsen(11), som er relevante for den igangværende analyse;

I.  der henviser til, at EU-Domstolen i sin udtalelse nr. 2/15 af 16. maj 2017(12) bekræftede, at den fælles handelspolitik er en værdibaseret politik, og at fremme af en bæredygtig udvikling er en integreret del af den fælles handelspolitik;

J.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i flere mellemamerikanske lande er bekymrende;

Vigtigste konklusioner og henstillinger

1.  er af den opfattelse, at aftalen tilstræber at opfylde et af sine oprindelige mål, idet den sigter mod at styrke processen med regional integration mellem de mellemamerikanske lande ved at støtte intraregionale institutioner, samarbejde og dialoger, bidrage til gennemførelsen af artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og FN's universelle 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og inden for rammerne af princippet om udviklingsvenlig politikkohærens i henhold til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) til komplementariteten i deres produktive sektorer, fremme fair udveksling på tværs af grænserne og fremme regional bæredygtig økonomisk vækst; gentager, at aftalen bidrager til at konsolidere den bredere strategiske dimension af partnerskabet mellem EU og Latinamerika og Caribien (LAC); finder det vigtigt at sikre aftalens fulde ikrafttrædelse, hvilket afhænger af endnu udestående intern ratificering i visse EU-medlemsstater(13), og en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse af alle bestemmelser i handelssøjlen fra begge parters side;

2.  minder om, at det er vigtigt at styrke det biregionale samarbejde for at bevare og styrke det multilaterale handelssystem som en vigtig søjle til at opnå målene for bæredygtig udvikling og for at sikre en regelbaseret økonomisk styring og dermed sikre en mere retfærdig, inklusiv og bæredygtig handel; minder navnlig om sin støtte til WTO og understreger denne organisations rolle med hensyn til at skabe økonomisk stabilitet og støtte vækst og udvikling og opfordrer parterne til at gøre brug af den dialog, som fremmes af aftalen, til at identificere og udvikle fælles strategier for den nødvendige modernisering af WTO;

3.  understreger, at Mellemamerika er en af de regioner, der er mest påvirket af klimaændringer og naturkatastrofer, og opfordrer derfor indtrængende til en meget omhyggelig undersøgelse af forholdet mellem ændringen af arealanvendelsen på grund af liberaliseringen af investeringer og adgangen til ejerskab og den øgede anvendelse af monokulturer, af beskyttelsen af og adgangen til vandressourcer og ferskvand og behovet for at bevare og/eller udvikle offentlige forsyningspligtydelser og af samarbejdet inden for udviklingen af ikke-forurenende offentlige transport- og energisystemer;

4.  fremhæver, at aftalen bygger på et regelbaseret fair og forudsigeligt forhold, der fremmer et mere sikkert økonomisk miljø mellem handelspartnere, der bygger på principperne om bæredygtig udvikling og respekt for menneskerettigheder og arbejds- og miljøstandarder, samtidig med at retsstatsprincippet og god regeringsførelse opretholdes, og understreger behovet for at indføre effektive foranstaltninger til bekæmpelse af korruption; mener, at denne forudsigelighed fremmer økonomisk vækst, udvekslingen af varer, leveringen af tjenesteydelser, deltagelsen i offentlige udbud, investeringernes tiltrækningskraft, beskæftigelse af høj kvalitet og forbedrede arbejdsvilkår og levestandarder, selv om strømmene ikke altid udvikler sig lineært;

5.  opfordrer Kommissionen til at levere ajourførte og omfattende årsrapporter om gennemførelsen af aftalen som krævet i de relevante gennemførelsesforordninger; er af den opfattelse, at oplysningerne i rapporten om gennemførelsen af frihandelsaftaler ikke er tilstrækkelige (SWD(2017)0364); bemærker, at dataene om importen fra Mellemamerika varierer meget, eftersom eksporten er koncentreret om råvarer, hvis priser er baseret på verdensmarkedet, eller produktdele i de globale værdikæder; opfordrer indtrængende parterne til med henblik på en tilstrækkelig vurdering af gennemførelsen af aftalen at træffe passende foranstaltninger til at forbedre indsamlingen og tilvejebringelsen af regelmæssige, ajourførte, sammenlignelige og pålidelige statistiske data om de relevante sektorer, herunder om handel med varer og tjenesteydelser, investeringer og klimaændringer, samt om graden af konsolidering af SMV'ers aktiviteter, og til at foretage evalueringer på grundlag af kønsopdelte data; opfordrer endvidere begge parter til at overvåge gennemførelsen af internationalt vedtagne standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt skatteunddragelse og skatteundgåelse; gentager sin opfordring til Kommissionen om at opdatere og udarbejde en fælles metode til en mere sammenhængende evaluering af gennemførelsen af dens handelsaftaler;

6.  glæder sig over, at handelsstrømmene mellem parterne generelt har vist sig at være modstandsdygtige på trods af en ugunstig international økonomisk kontekst; bemærker: at EU's eksport er vokset med 22 %, mens importen fra fem mellemamerikanske lande er steget med 18,3 %, at EU's vigtigste eksportdestination i Mellemamerika er Costa Rica, efterfulgt af Panama og Guatemala, og at den største eksportør af varer til EU er Costa Rica, efterfulgt af Honduras og Guatemala; bemærker med bekymring det betydelige fald i eksporten fra Costa Rica til EU på 40,4 % i 2015, der skyldtes, at en stor producent af IT-udstyr flyttede til Sydøstasien, hvilket har ført til et generelt fald i importen fra Mellemamerika på 16,8 %;

7.  beklager, at hverken Mellemamerika eller EU gør fuldt brug af deres tildelte toldkontingenter, og opfordrer derfor til, at potentielle sektorer, hvor der bør tilskyndes til yderligere udveksling, skal identificeres; beklager, at der kun foreligger tal for præferenceudnyttelsesgraderne i Costa Rica; er bekymret over, at kun 16,6 % af den berettigede EU-eksport til Costa Rica nød godt af frihandelsaftalen, mens andelen var 92 % for Costa Ricas eksport til EU(14); minder om, at det er af central betydning at gøre handel mere inklusiv og fremme en passende integration af SMV'er og især små landbrugere i værdikæder; anmoder Kommissionen om i denne henseende at træffe aktive foranstaltninger med henblik på at øge viden om og gøre det nemmere at udnytte de muligheder, som aftalen har skabt blandt europæiske producenter, navnlig SMV'er, med hensyn til at øge præferenceudnyttelsesgrader og anvende eksisterende toldkontingenter;

8.  bemærker, at de vigtigste produkter, der eksporteres fra Mellemamerika til EU, stadig er stærkt koncentreret i den primære sektor, og at der er tale om produkter af relativ lav merværdi som f.eks. tekstiler, kaffe, sukker, bildele eller rejer, mens de vigtigste produkter, som EU eksporterer til Mellemamerika, er maskiner og apparater, produkter fra kemiske og tilknyttede industrier samt transportudstyr; bemærker imidlertid, at aftalen er begyndt at bidrage til moderniseringen og diversificeringen af eksporten fra Mellemamerika med mere merværdi, såsom nåle, proteser og medicinsk udstyr, og til en stigning i eksporten af fair trade-produkter og økologiske certificerede produkter;

9.  beklager, at hverken den tredje årlige beretning eller rapporten om gennemførelsen af EU's frihandelsaftaler for 2016 indeholder relevante oplysninger til evaluering af investeringsstrømmene; opfordrer Kommissionen til at medtage sådanne data i kommende beretninger;

10.  noterer sig, at den samlede EU-handel med tjenesteydelser med Mellemamerika faldt marginalt og synes at være koncentreret i Panama og Costa Rica, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge yderligere landespecifikke analyser opdelt på sektorer;

11.  anerkender, at der er gjort fremskridt med hensyn til sundheds- og plantesundhedsstandarder (SPS), oprindelsesregler og tekniske handelshindringer, og opfordrer parterne til at forbedre den tidlige varsling og gennemsigtigheden samt udvekslingen af oplysninger om intern lovgivning og procedurer; bemærker, at Mellemamerika er bekymret over EU's nye retlige rammer, som potentielt kan hæmme eksporten af palmeolie; gentager, at der er behov for rettidig information og flere forudgående udvekslinger for at sætte parterne i stand til at forudse og tilpasse sig ændrede mønstre og overholde de interne retlige krav;

12.  understreger, at der skal gøres yderligere fremskridt, f.eks. hvad angår problemet med Costa Ricas diskriminerende afgifter på import af alkoholholdige drikkevarer; er desuden bekymret over udestående spørgsmål vedrørende effektiv beskyttelse af geografiske betegnelser, f.eks. i Costa Rica (Manchego), Guatemala (Parmigiano) eller Honduras (liste over generiske betegnelser), og henstiller, at der gøres en yderligere indsats for at sikre, at reglerne overholdes;

13.  beklager, at der ikke er et særligt kapitel om SMV'er i den eksisterende aftale og opfordrer Kommissionen, Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten), medlemsstaterne og Mellemamerika til at medtage et sådant kapitel i en kommende revision af aftalen; opfordrer parterne til at stille al den retlige og administrative støtte og alle de værktøjer, der er nødvendige for at SMV'er kan give sig i kast med handel og investeringer i henhold til denne aftale, til rådighed for SMV'er for at fremme øget udveksling og øge deltagelsen med henblik på at udnytte fordelene ved aftalen, herunder gennem aktive foranstaltninger til fremme af internationaliseringen af SMV'er og etablering af kontaktpunkter og en specialiseret hjemmeside for SMV'er; gentager sit krav om foranstaltninger med henblik på at øge kendskabet til aftalen og den støtte, der er til rådighed, blandt interessenterne, navnlig SMV'er, i begge regioner; gentager sin opfordring til, at samarbejdet fremmes ved hjælp af passende tekniske og finansielle ressourcer i strategiske sektorer for begge regioner;

14.  understreger, at en retfærdig og gennemsigtig åbning af markederne for offentlige indkøb i Mellemamerika er vigtig med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne; er bekymret over, at markederne for offentlige indkøb i Mellemamerika kunne blive åbnet yderligere på centralt og regionalt forvaltningsniveau;

15.  ser de intraregionale ikke-toldmæssige foranstaltninger som en væsentlig hindring for investeringer i Mellemamerika; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at mellemamerikanske lande forbedrer investeringsvilkårene og det lokale erhvervsklima for europæiske investorer, hvilket vil styrke beskæftigelsen og infrastrukturen og imødekomme regionens store udviklingsbehov;

16.  insisterer på en effektiv gennemførelse af de specifikke forpligtelser i forbindelse med bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling, som udgør en integreret del af aftalen, og som er nødvendige for at nå de fastsatte mål; noterer sig, at Kommissionen i 2019 vil og i fremtiden bør foretage en efterfølgende evaluering af aftalen, herunder dens kapitel om handel og bæredygtig udvikling, med inddragelse af uafhængige eksperter; minder om, at kapitlet om handel og bæredygtig udvikling indeholder bestemmelser om oprettelse af nationale rådgivende grupper eller udvalg, som er relevante i forbindelse med spørgsmål vedrørende arbejdskraft, miljø og bæredygtig udvikling; glæder sig navnlig over, at der nu er etableret civilsamfundsrådgivningsmekanismer i alle mellemamerikanske lande; bemærker, at der er udtrykt alvorlige bekymringer med hensyn til uafhængigheden af disse rådgivende grupper og deres muligheder for at deltage i visse mellemamerikanske lande; beklager i denne forbindelse, at der i 2017 ikke blev afholdt møder i Associeringsudvalget og underudvalgene samt i dialogforummet for civilsamfundet, og insisterer på, at der som minimum afholdes møder hvert år; opfordrer aftalens parter til hurtigt at etablere mekanismer og tilvejebringe de nødvendige finansielle midler til at styrke de interne rådgivende grupper og sikre passende deltagelse af uafhængige repræsentative civilsamfundsorganisationer med en afbalanceret repræsentation af interessenter; tilskynder endvidere aftalens parter til at indføre effektive dialogmekanismer med de rådgivende grupper og med medlemmerne af de forskellige underudvalg og til at involvere disse i den efterfølgende evalueringsproces, som efter planen skal finde sted i 2019; glæder sig over de henstillinger, der blev fremsat på det 3. fælles møde mellem EU's og Mellemamerikas interne rådgivende grupper af 16. juni 2016, og opfordrer parterne til at gennemføre dem; minder om, at kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i handelsaftalen indeholder retligt bindende bestemmelser om effektiv gennemførelse af standarder for arbejdstagerbeskyttelse og social sikring samt miljøbeskyttelse; glæder sig over, at aftalen har udstukket retningen for en regelmæssig dialog om gennemførelsen af de fælles forpligtelser; bemærker, at Parlamentet har opfordret Kommissionen til at styrke overvågnings-, gennemførelses- og håndhævelsesmekanismerne i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling; glæder sig derfor over Kommissionens 15-punktsplan for at gøre EU's kapitler om handel og bæredygtig udvikling mere effektive og minder om behovet for at fortsætte dialogen med de forskellige aktører, herunder Parlamentet, om en effektiv håndhævelsesmekanisme for bestemmelserne vedrørende de arbejds- og miljøbeskyttelsesforpligtelser, der er fastsat i handelsaftalerne;

17.  opfordrer parterne til at revidere aftalen med henblik på at indføre en passende og effektiv tvistbilæggelsesmekanisme, herunder blandt de forskellige håndhævelsesmetoder at overveje sanktioner som en afskrækkende foranstaltning, som skal anvendes som sidste udvej i tilfælde af alvorlige overtrædelser, og gøre det muligt for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet at deltage rigtigt;

18.  opfordrer indtrængende EU og alle mellemamerikanske lande til at ratificere og fuldt ud gennemføre de multilaterale miljøaftaler vedrørende bekæmpelse af klimaændringer, især De Forenede Nationers konvention om klimaændringer og Parisaftalen; fremhæver behovet for, at EU og Mellemamerika intensiverer deres samarbejde i denne henseende;

19.  noterer sig de forskellige landerapporter, der er udarbejdet af ILO, og de udfordringer, som stadig findes; opfordrer de berørte mellemamerikanske lande til at udrydde vold mod fagforeningsfolk og oprindelige folk og træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger til effektivt at gennemføre ILO's grundlæggende konventioner om foreningsfrihed, kollektive forhandlinger, ikkeforskelsbehandling og børnearbejde; fremhæver betydningen af at styrke arbejdstilsynet og den sociale dialog;

20.  anmoder Kommissionen om forsikringer om, at varer eller dele af varer, der produceres i eksportforarbejdningszoner, ikke falder under aftalens toldpræferencer, eftersom eksportforarbejdningszoner er fritaget fra overholdelsen af internationale arbejdsretstandarder og national miljølovgivning; anmoder Kommissionen om konkrete oplysninger om told- eller andre bestemmelser, der anvendes til at kendetegne produkter, der kommer fra eksportforarbejdningszoner og derfor ikke hører under toldafviklingen;

21.  minder om, at de tærskler, der er fastsat under stabiliseringsmekanismen for bananer, som er vedføjet aftalen, og som gælder indtil 2020, ikke bør overskrides, og at parterne, når denne mekanisme udløber, fortsat bør levere statistikker, herunder om fair trade-produkter og økologiske produkter; bemærker, at Nicaragua og Guatemala i september 2018 overskred deres tærskler (henholdsvis 349 % og 102 %) og er bekymret over, at dette har konsekvenser for de europæiske bananproducenter; minder om Kommissionens forpligtelse til at foretage en evaluering af situationen for EU’s bananproducenter senest den 1. januar 2019, og at mekanismens gyldighed i tilfælde af en alvorlig markedsforvrængning eller forværring af EU’s bananproducenters situation vil kunne forlænges; minder om, at Kommissionen i lyset af den stabiliseringsmekanisme og beskyttelsesklausul, der er indført i aftalen, bør stille mere grundige og regelmæssige oplysninger om disse markedsudviklinger til rådighed, både for Europa-Parlamentet og de relevante industrisektorer;

22.  understreger, at den seneste politiske og økonomiske udvikling, der omfatter vold, straffefrihed, korruption, skrøbelige retssystemer og mangelfuld retssikkerhed i en række mellemamerikanske lande, også kan have økonomiske konsekvenser, der påvirker regionen som helhed i negativ retning og kan føre til en destabilisering af regionen; er især foruroliget over og fordømmer på det kraftigste den nuværende situation i Nicaragua; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til fortsat nøje at overvåge situationen i Nicaragua og, om nødvendigt, vurdere de mulige foranstaltninger, der kan træffes på baggrund af associeringsaftalen; minder om, at demokratiklausulen er et vigtigt element i alle EU's aftaler med tredjelande;

23.  minder om EU's forpligtelse som fastsat i artikel 8 i TEUF samt tilsagnet fra EU og andre underskrivere af Buenos Aires-erklæringen om ligestilling og handel om at integrere ligestilling i handelspolitikken; opfordrer parterne til at styrke aftalens kønsfokus og til at fremme og støtte inddragelsen af et særligt kønskapitel i forbindelse med en fremtidig revision;

24.  opfordrer indtrængende Østrig, Belgien og Grækenland til at ratificere aftalen og gentager, at det er vigtigt, at de andre dele af aftalen anvendes fuldt ud, herunder samarbejde om økonomisk og handelsmæssig udvikling (artikel 52 m.fl.);

25.  glæder sig over, at parterne endelig er ved at indlede de administrative og institutionelle procedurer for vedtagelse af den relevante protokol om medtagelse af Kroatien i aftalen;

o
o   o

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaterne, regeringerne i de mellemamerikanske lande og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling.

(1) EUT L 346 af 15.12.2012, s. 3.
(2) EUT C 434 af 23.12.2015, s. 181.
(3) Interimsbetænkning af 8. november 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0238.
(5) EUT C 227 af 28.6.2018, s. 27.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0230.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0439.
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
(9) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf
(10) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 132.
(11) Udtalelse fra Udvalget om International Handel af 19. september 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side.
(12) ECLI:EU:C:2017:376.
(13) Pr. 10. september 2018 var ratificeringen stadig verserende i Østrig, Belgien, Det Forenede Kongerige og Grækenland. http://www.consilium.europa.eu/da/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001
(14) Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Tredje årlige beretning om gennemførelsen af del IV af aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (COM(2017)0160).

Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik