Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2106(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0459/2018

Texte depuse :

A8-0459/2018

Dezbateri :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Voturi :

PV 16/01/2019 - 21.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0025

Texte adoptate
PDF 159kWORD 59k
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg
Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală
P8_TA(2019)0025A8-0459/2018

Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (2018/2106(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere partea IV din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte(1),

–  având în vedere rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte(2), și raportul interimar care o însoțește(3),

–  având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei din 18 martie 2015, 18 februarie 2016 și 5 aprilie 2017 privind punerea în aplicare a părții a IV-a din Acordul de asociere UE-America Centrală (COM(2015)0131, COM(2016)0073 și, respectiv, COM(2017)0160),

–  având în vedere Rezoluția sa din 31 mai 2018 referitoare la situația din Nicaragua(4) și declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 2 octombrie 2018 făcută în numele UE referitoare la situația din Nicaragua,

–  având în vedere rezoluțiile Adunării parlamentare euro-latino-americane privind gestionarea globalizării și privind responsabilitatea socială a întreprinderilor în UE și în țările din America Latină și zona Caraibilor, ambele adoptate la 20 septembrie 2018, la Viena,

–  având în vedere raportul Comisiei din 9 noiembrie 2017 intitulat „Punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016” (SWD(2017)0364),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 2018 privind capitolele referitoare la comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile de liber schimb (ALS) încheiate de UE(5),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 30 mai 2018 referitoare la Raportul anual privind punerea în aplicare a politicii comerciale comune(6) și din 25 octombrie 2018 referitoare la valorificarea globalizării: aspecte comerciale(7),

–  având în vedere raportul din 14 iunie 2018 privind cea de a patra reuniune a Comitetului de asociere,

–  având în vedere raportul din 13 iunie 2018 adresat Forumului societății civile la cea de a patra reuniune a Consiliului pentru comerț și dezvoltare sustenabilă referitor la Acordul de asociere dintre America Centrală și Uniunea Europeană(8),

–  având în vedere rezumatul convorbirilor care au avut loc în cursul reuniunii comune a grupurilor consultative ale societății civile din Europa și America Centrală la 16 iunie 2016(9),

–  având în vedere audierile publice organizate în cadrul Comisiei pentru comerț internațional (INTA) la 20 iunie 2018, 15 martie 2016 și 27 martie 2012,

–  având în vedere recomandarea sa din 13 decembrie 2017 către Consiliu și Comisie în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală(10),

–  având în vedere Declarația comună privind comerțul și capacitarea economică a femeilor cu ocazia Conferinței ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) de la Buenos Aires, din decembrie 2017,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 alineatul (1) litera (e) și anexa 3 la decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0459/2018),

A.  întrucât Acordul de asociere (denumit în continuare „Acordul”) dintre UE și America Centrală a fost primul acord de asociere interregional încheiat de UE; întrucât acesta se bazează pe trei piloni complementari, și anume dialogul politic, cooperarea și comerțul; întrucât pilonul comercial din Acord (partea IV) a fost destul de amplu și ambițios atunci când a fost negociat, dar, privind în urmă, îi lipsesc dispoziții actualizate privind, printre altele, aspectele legate de gen și comerțul, comerțul digital și comerțul electronic, achizițiile publice, investițiile, anti-corupția sau întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile);

B.  întrucât pilonul comercial al Acordului se aplică cu titlu provizoriu de cinci ani: de la 1 august 2013 cu Honduras, Nicaragua și Panama, de la 1 octombrie 2013 cu Costa Rica și El Salvador și de la 1 decembrie 2013 cu Guatemala;

C.  întrucât pilonul dialogului politic și cel al cooperării nu se aplică încă, deoarece nu toate statele membre au ratificat Acordul; întrucât neaplicarea acestor doi piloni creează un dezechilibru între aspecte legate de comerț și aspecte politice, și anume valorile fundamentale ale UE, cum ar fi promovarea democrației și a drepturilor omului;

D.  întrucât America Centrală este o piață relativ mică, cu aproape 43 de milioane de locuitori și care reprezintă 0,25 % din PIB-ul mondial;

E.  întrucât, în ultimii 15 ani, țările din America Centrală au devenit mai deschise față de comerț decât alte țări cu același nivel al veniturilor; întrucât, totuși, importurile continuă să fie principala sursă de schimburi comerciale cu alte țări;

F.  întrucât cea mai importantă piață pentru America Centrală este regiunea însăși, piața comună a Americii Centrale fiind al doilea partener comercial ca importanță pentru majoritatea țărilor din regiune, reprezentând 26 % din totalul exporturilor;

G.  întrucât punerea în aplicare a acordurilor comerciale ale UE reprezintă o prioritate-cheie pentru Parlament, Consiliu și Comisie, în vederea monitorizării, evaluării și calibrării politicii comerciale comune (PCC) a UE; întrucât informările privind punerea în aplicare a Acordului cu America Centrală constituie o contribuție utilă și oportună la procesul de reflecție privind posibila sa modernizare;

H.  întrucât în prezent există un volum suficient de experiență, de date și de informații statistice pentru a evalua punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului; întrucât rezoluția Parlamentului adoptată la 11 decembrie 2012 în paralel cu aprobarea Acordului a definit obiectivele pilonului comercial și a inclus sugestii privind acțiuni de întreprins ulterior în timpul punerii în aplicare(11), care sunt pertinente pentru analiza în curs;

I.  întrucât Avizul nr. 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 mai 2017(12) a afirmat că PCC-ul constituie o politică bazată pe valori și că promovarea dezvoltării sustenabile este o parte integrantă a PCC-ului;

J.  întrucât situația drepturilor omului în mai multe țări ale Americii Centrale este îngrijorătoare;

Principalele concluzii și recomandări

1.  consideră că Acordul încearcă să îndeplinească unul din principalele sale obiective inițiale, întrucât intenționează să întărească procesul de integrare regională între țările Americii Centrale prin sprijinirea instituțiilor, cooperării și dialogurilor intra-regionale, contribuind la realizarea articolului 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), la Agenda universală a ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă și contribuind, în cadrul principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, astfel cum se prevede la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), la complementaritatea sectoarelor lor de producție, facilitând schimburile transfrontaliere și promovând creșterea economică regională sustenabilă; reiterează faptul că Acordul contribuie la consolidarea dimensiunii strategice mai ample a parteneriatului dintre UE și America Latină și Caraibe (LAC); consideră că este esențial să se asigure intrarea deplină în vigoare a Acordului, care este în curs de ratificare la nivel intern în unele state membre ale UE(13), precum și punerea în aplicare efectivă și adecvată a tuturor dispozițiilor pilonului comercial de către ambele părți;

2.  reamintește importanța consolidării cooperării bi-regionale pentru a menține și a întări sistemul comercial multilateral, ca pilon esențial pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă și pentru garantarea unei guvernări economice bazate pe norme, asigurând un comerț mai echitabil, mai favorabil includerii și mai sustenabil; în special, reamintește sprijinul pe care îl acordă Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), subliniind rolul său în ceea ce privește crearea stabilității economice și sprijinirea creșterii și dezvoltării, și invită părțile să utilizeze dialogul încurajat de Acord pentru a identifica și elabora strategii comune în vederea modernizării necesare a OMC;

3.  subliniază că America Centrală este una dintre regiunile cele mai afectate de schimbările climatice și de dezastrele naturale și, prin urmare, solicită o anchetă efectuată cu cea mai mare atenție în ceea ce privește relația dintre schimbarea destinației terenurilor ca urmare a liberalizării investițiilor și a accesului la proprietate, și extinderea monoculturilor, protecția și accesul la resursele de apă și apa dulce, precum și necesitatea de a menține și/sau dezvolta utilitățile publice respective, precum și cooperarea în ceea ce privește dezvoltarea de sisteme de transport public și energetice nepoluante;

4.  subliniază că Acordul se bazează pe o relație echitabilă și previzibilă, bazată pe norme, care promovează un mediu economic mai sigur între partenerii comerciali, bazat pe principiile dezvoltării durabile și respectării drepturilor omului și a standardelor de muncă și de mediu, respectând, în același timp, statul de drept și buna guvernanță și subliniază necesitatea adoptării unor măsuri eficace de combatere a corupției; consideră că o astfel de previzibilitate stimulează creșterea economică, schimbul de bunuri, prestarea de servicii, participarea la achizițiile publice, atractivitatea investițiilor, locuri de muncă de calitate, îmbunătățirea condițiilor de muncă și a standardelor de viață, chiar dacă fluxurile nu evoluează întotdeauna într-un mod liniar;

5.  invită Comisia să transmită rapoarte anuale actualizate și cuprinzătoare privind punerea în aplicare a Acordului, astfel cum se solicită în regulamentele de punere în aplicare pertinente; consideră că informațiile incluse în Raportul privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb nu sunt suficiente (SWD (2017)0364); constată că datele privind importurile din America Centrală sunt extrem de fluctuante, atât timp cât exporturile se concentrează asupra mărfurilor, iar prețurile acestora se bazează pe piața mondială, sau a anumitor părți ale produselor din lanțurile valorice globale; încurajează cu fermitate părțile, în vederea evaluării adecvate a punerii în aplicare a Acordului, să ia măsuri adecvate pentru a îmbunătăți colectarea și furnizarea de date statistice periodice, actualizate, comparabile și fiabile cu privire la sectoarele relevante, inclusiv privind comerțul cu bunuri și servicii, investițiile și schimbările climatice, precum și cu privire la gradul de consolidare a activităților IMM-urilor, și să efectueze evaluări pe baza unor date defalcate în funcție de gen; încurajează ambele părți să monitorizeze, de asemenea, punerea în aplicare a standardelor convenite la nivel internațional pentru combaterea spălării banilor, precum și a fraudei și a evaziunii fiscale; își reiterează apelul adresat Comisiei de a actualiza și a crea o metodologie comună pentru evaluarea mai coerentă a punerii în aplicare a acordurilor sale comerciale;

6.  salută faptul că schimburile comerciale dintre părți s-au dovedit a fi, în general, rezistente, în ciuda contextului economic internațional nefavorabil; constată că: exporturile UE au crescut cu 22 %, în timp ce importurile din cinci țări din America Centrală au crescut cu 18,3 %, destinația principală a exporturilor UE către America Centrală este Costa Rica, urmată de Panama și Guatemala și principalul exportator de bunuri către UE este Costa Rica, urmată de Honduras și Guatemala; ia act cu îngrijorare de scăderea semnificativă cu 40,4 %, în 2015, a exporturilor Costa Ricăi în UE datorită transferului unui producător important de echipamente IT către Asia de Sud-Est, ceea ce a dus la o scădere globală a importurilor din America Centrală cu 16,8 %;

7.  regretă faptul că nici America Centrală, nici UE nu utilizează pe deplin contingentele tarifare acordate și, prin urmare, solicită să fie identificate sectoarele potențiale în care ar trebui încurajate și alte schimburi; regretă faptul că cifrele privind ratele de utilizare a preferințelor sunt disponibile numai în Costa Rica; este preocupat de faptul că doar 16,6 % din exporturile eligibile din UE către Costa Rica au beneficiat de pe urma ALS, în timp ce rata a fost de 92 % pentru exporturile costaricane către UE(14); reamintește că este extrem de important ca schimburile comerciale să fie mai favorabile includerii și să faciliteze o integrare adecvată a IMM-urilor și în special a micilor fermieri în lanțurile valorice; în acest sens, solicită Comisiei să ia măsuri active pentru a spori cunoștințele și a facilita utilizarea oportunităților create de Acord în rândul producătorilor europeni, în special al IMM-urilor, în vederea creșterii ratelor de utilizare a preferințelor și a utilizării contingentelor tarifare existente;

8.  constată că principalele produse exportate de America Centrală către UE sunt în continuare foarte concentrate în sectorul primar, și în produse cu valoare adăugată relativ scăzută, cum ar fi textile, cafea, zahăr, piese de schimb pentru autovehicule sau creveți, în timp ce principalele produse exportate de către UE către America Centrală sunt mașini și aparate, produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe și echipamente de transport; constată, totuși, că Acordul începe să contribuie la modernizarea și diversificarea exporturilor din America Centrală cu mai multă valoare adăugată, cum ar fi ace, proteze și dispozitive medicale, precum și la o creștere a exporturilor de produse provenite din comerțul echitabil și de produse ecologice certificate;

9.  regretă că nici cel de-al treilea raport anual și nici raportul privind punerea în aplicare a ALS ale UE care cuprind anul 2016 nu includ date pertinente pentru evaluarea fluxurilor de investiții; solicită Comisiei să includă aceste date în viitoarele rapoarte;

10.  ia act de faptul că comerțul total cu servicii al UE cu America Centrală a scăzut marginal și pare a fi concentrat în Panama și Costa Rica, și invită Comisia să furnizeze în continuare analize specifice fiecărei țări, defalcate pe sectoare;

11.  recunoaște progresele înregistrate în ceea ce privește standardele sanitare și fitosanitare (SPS), regulile de origine (RoO) și barierele tehnice în calea comerțului (TBT) și invită părțile să îmbunătățească avertizarea timpurie și transparența, precum și schimbul de informații privind legislația și procedurile interne; constată că America Centrală este preocupată de noul cadru juridic al UE care ar putea, eventual, împiedica exporturile de ulei de palmier; reiterează necesitatea de a avea informații în timp util și mai multe schimburi ex ante pentru a le permite părților să anticipeze și să se adapteze la evoluția modelelor și să respecte cerințele juridice interne;

12.  subliniază că trebuie realizate progrese suplimentare, de exemplu cu privire la problema taxelor discriminatorii aplicate de Costa Rica asupra importurilor de băuturi alcoolice; este preocupat, de asemenea, de chestiunile pendinte referitoare la protecția reală a indicațiilor geografice (IG), de exemplu în Costa Rica (Manchego), Guatemala (Parmigiano) sau Honduras (lista produselor generice) și recomandă să se depună eforturi suplimentare în ceea ce privește conformitatea;

13.  regretă lipsa unui capitol specific privind IMM-urile în cadrul Acordului existent și încurajează Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), statele membre și America Centrală să includă un astfel de capitol în viitoarea revizuire a acordului; invită părțile să pună la dispoziția IMM-urilor tot sprijinul juridic și administrativ și toate instrumentele necesare pentru ca IMM-urile să se angajeze în comerț și investiții în temeiul prezentului acord, pentru a stimula schimburi mai intense și a mări participarea, pentru a beneficia de avantajele Acordului, inclusiv prin măsuri active de stimulare a internaționalizării IMM-urilor și prin înființarea de puncte de contact și a unui site internet specializat pentru IMM-uri; își reiterează apelul la acțiuni menite să sensibilizeze părțile interesate, în special IMM-urile, din ambele regiuni cu privire la Acord și sprijinul disponibil; își reiterează apelul pentru promovarea cooperării cu resurse tehnice și financiare adecvate în sectoare strategice pentru ambele regiuni;

14.  subliniază că deschiderea echitabilă și transparentă a piețelor de achiziții publice din America Centrală este esențială pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi; este îngrijorat de faptul că piețele de achiziții publice din America Centrală ar putea fi deschise mai departe la nivelul administrației centrale și al administrației regionale;

15.  consideră că măsurile netarifare intraregionale reprezintă un obstacol semnificativ în calea investițiilor în America Centrală; îndeamnă Comisia să garanteze că țările din America Centrală facilitează îmbunătățirea condițiilor de investiții și a mediului de afaceri local pentru investitorii europeni care pot îmbunătăți situația în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și infrastructura și pot aborda nevoile semnificative de dezvoltare ale regiunii;

16.  insistă asupra punerii în aplicare efective a angajamentelor specifice legate de dispozițiile privind comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD), care sunt parte integrantă din Acord și sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor stabilite; ia act de faptul că, în 2019, Comisia va efectua și ar trebui să efectueze și în viitor, o evaluare ex post a Acordului, inclusiv a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care să implice experți independenți; reamintește că capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă prevede instituirea unor grupuri consultative interne (GCI) sau a unor comitete relevante pentru aspecte legate de forța de muncă, mediu și dezvoltarea durabilă; salută, în special, faptul că în prezent există mecanisme consultative ale societății civile în toate țările Americii Centrale; constată că au fost exprimate preocupări serioase cu privire la independența acestor grupuri consultative și la capacitatea acestora de a participa în unele țări din America Centrală; regretă, în acest sens, faptul că în 2017 nu au avut loc reuniunile Comitetului și subcomitetelor de asociere și ale Forumului de dialog cu societatea civilă și insistă ca reuniunile să aibă loc cel puțin anual; invită părțile la Acord să stabilească rapid mecanismele și mijloacele financiare necesare pentru a consolida GCI-urile, asigurând organizații independente reprezentative ale societății civile, cu o reprezentare echilibrată a părților interesate, pentru a participa în mod corespunzător; solicită, de asemenea, părților la Acord să instituie mecanisme eficace de dialog cu grupurile consultative și cu membrii diferitelor subcomitete și să le includă în procesele de evaluare ex post, planificate pentru 2019; salută recomandările formulate în cadrul celei de a 3-a reuniuni comune a grupurilor consultative interne din UE și din America Centrală din 16 iunie 2016 și invită părțile să le pună în aplicare; reamintește că capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă include dispoziții obligatorii din punct de vedere juridic privind punerea în aplicare efectivă a standardelor privind protecția socială, a muncii și a mediului; salută faptul că Acordul a stabilit calea unui dialog periodic privind punerea în aplicare a angajamentelor comune; ia act de faptul că Parlamentul a încurajat Comisia să consolideze mecanismele de monitorizare, punere în aplicare și executare a capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă; ia act de planul pe 15 puncte al Comisiei de a face capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă mai eficiente și reamintește necesitatea de a continua dialogul cu diferiții actori implicați, inclusiv Parlamentul, în ceea ce privește un mecanism eficace de asigurare a respectării angajamentelor privind protecția muncii și a mediului incluse în acordurile comerciale;

17.  invită părțile să revizuiască Acordul pentru a introduce un mecanism adecvat și eficace de soluționare a litigiilor, inclusiv cu luarea în considerare, printre alte metode de punere în aplicare și ca soluție de ultimă instanță, a unui mecanism de sancțiuni, în cazul unor încălcări grave, și să permită participarea adecvată a partenerilor sociali și a societății civile;

18.  îndeamnă UE și toate țările Americii Centrale să ratifice și să pună în aplicare pe deplin acordurile multilaterale de mediu privind combaterea schimbărilor climatice, în special Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și Acordul de la Paris; subliniază necesitatea intensificării cooperării dintre UE și America Centrală în acest domeniu;

19.  ia act de diferitele rapoarte de țară realizate de OIM și de provocările care persistă; invită statele în cauză din America Centrală să pună capăt actelor de violență împotriva sindicaliștilor și populațiilor autohtone și să adopte măsuri legislative pentru a pune în aplicare în mod eficace convențiile fundamentale ale OIM privind libertatea de asociere, negocierile colective și nediscriminarea, precum și munca copiilor; subliniază importanța întăririi inspecțiilor de muncă și a amplificării dialogului social;

20.  solicită Comisiei să ofere garanții că bunurile sau părțile din bunurile fabricate în zone libere industriale pentru export (ZIE) nu intră sub incidența tarifelor preferențiale prevăzute de Acord, deoarece acestea nu trebuie să respecte standardele internaționale în materie de dreptul muncii și legislația națională în materie de mediu; solicită Comisiei informații concrete cu privire la dispozițiile vamale sau alte dispoziții care fac distincția între produsele care provin din zonele libere industriale pentru export și, prin urmare, nu fac obiectul eliminării tarifare;

21.  reamintește că nu ar trebui depășite pragurile stabilite în cadrul mecanismului de stabilizare pentru banane, anexat la acord și care se aplică până în 2020, și că, atunci când acesta expiră, părțile ar trebui să continue să furnizeze statistici, inclusiv privind produsele bio și cele provenite din comerțul echitabil; constată că, în septembrie 2018, Nicaragua și Guatemala și-au depășit pragurile (349 % și, respectiv, 102 %) și își exprimă îngrijorarea că acest lucru are consecințe asupra producătorilor de banane europeni; reamintește angajamentul asumat de Comisie de a efectua o evaluare a situației producătorilor de banane din Uniune până cel târziu la 1 ianuarie 2019 și faptul că, în cazul unei deteriorări grave a pieței sau a situației producătorilor de banane din Uniune, poate fi avută în vedere o prelungire a perioadei de valabilitate a mecanismului; reamintește că, având în vedere mecanismul de stabilizare și clauza de salvgardare introdusă în Acord, Comisia ar trebui să pună la dispoziție informații mai detaliate și regulate privind evoluția pieței, atât Parlamentului European, cât și sectoarelor industriale în cauză;

22.  subliniază că evoluțiile politice și economice recente caracterizate de violență, impunitate, corupție, sisteme judiciare fragile și un stat de drept deficitar din anumite țări din America Centrală pot avea și implicații economice cu un impact negativ asupra regiunii în ansamblu și ar putea duce la destabilizarea regiunii; este deosebit de alarmat de situația actuală din Nicaragua și condamnă cu fermitate această situație; invită Comisia și SEAE să continue monitorizarea atentă a situației din Nicaragua și, dacă este necesar, să evalueze măsurile potențiale care trebuie luate în lumina Acordului de asociere; reamintește că clauza privind democrația reprezintă un element esențial al tuturor acordurilor Uniunii cu țări terțe;

23.  reamintește obligația UE, astfel cum este consacrată la articolul 8 din TFUE, precum și angajamentul UE și al altor părți semnatare ale Declarației de la Buenos Aires privind genul și comerțul, de a integra egalitatea de gen în politica comercială; invită părțile să consolideze perspectiva de gen a Acordului și să promoveze și să sprijine includerea, în viitoarea revizuire, a unui capitol specific privind egalitatea de gen;

24.  îndeamnă Austria, Belgia și Grecia să ratifice Acordul și reiterează importanța aplicării depline a celorlalte părți ale Acordului, inclusiv a celei referitoare la cooperarea legată de dezvoltarea economică și comercială (articolul 52 și altele);

25.  salută faptul că părțile inițiază, în sfârșit, procedurile administrative și instituționale de adoptare a protocolului pertinent pentru integrarea Croației în Acord;

o
o   o

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, statelor membre, guvernelor țărilor din America Centrală și Adunării EuroLat.

(1) JO L 346, 15.12.2012, p. 3.
(2) JO C 434, 23.12.2015, p. 181.
(3) Raportul interimar din 8 noiembrie 2012 referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2018)0238.
(5) JO C 227, 28.6.2018, p. 27.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2018)0230.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2018)0439.
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
(9) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf
(10) JO C 369, 11.10.2018, p. 132.
(11) Avizul Comisiei pentru comerț internațional din 19 septembrie 2012 referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte.
(12) ECLI:EU:C:2017:376.
(13) La 10 septembrie 2018, ratificarea era încă pendinte în Austria, Belgia, Regatul Unit și Grecia. https://www.consilium.europa.eu/ro/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001#
(14) Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Al treilea raport anual privind punerea în aplicare a părții IV din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte” (COM(2017)0160).

Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate