Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0229(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0482/2018

Внесени текстове :

A8-0482/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Обяснение на вота
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Приети текстове
PDF 492kWORD 134k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Създаване на програмата InvestEU ***I
P8_TA(2019)0026A8-0482/2018
Текст
 Консолидиран текст

Изменения, приети от Европейския парламент на 16 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))(1)
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
към предложението на Комисията
---------------------------------------------------------

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентните комисии съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0482/2018).
(2)*Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.


Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на програмата InvestEU

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173 и член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(-1)  Европейският фонд за стратегически инвестиции се доказа като ценен инструмент за мобилизиране на частни инвестиции чрез използване на гаранцията на ЕС и собствените ресурси на групата на ЕИБ.

(1)  На равнище от 1,8% от БВП на ЕС (спад от 2,2% през 2009 г.), инфраструктурните инвестиционни дейности в Съюза през 2016 г. са били с около 20% по-ниски от инвестиционните нива преди световната финансова криза. Поради това, въпреки че в Съюза се наблюдава възстановяване на съотношението на инвестициите към БВП, то остава под нивото, което може да се очаква в период на стабилно възстановяване и не е достатъчно, за да компенсира годините на недостатъчно инвестиране. Още по-важно е, че настоящите равнища на публични и частни инвестиции и прогнозите не покриват нуждите на Съюза от структурни инвестиции за подкрепа на растежа в дългосрочен план в контекста на технологични промени и глобална конкурентоспособност, включително за иновациите, уменията, инфраструктурата, малките и средните предприятия („МСП“) и необходимостта да се отговори на основните предизвикателства пред обществото, като устойчивостта или застаряването на населението. Следователно е необходимо да се продължи подкрепата за преодоляване на случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации, за да се намали недостигът на инвестиции в целеви сектори за постигане на целите на политиката на Съюза.

(2)  Оценките подчертаха, че разнообразието от финансови инструменти по многогодишната финансова рамка 2014—2020 г. е довело до известно припокриване. Освен това тази разнородност е довела до усложняване за посредниците и крайните получатели, които са изправени пред различни условия за допустимост и докладване. Липсата на съвместими правила също така е попречила на комбинирането на различни фондове на Съюза, въпреки че такова комбиниране би било от полза за подпомагане на проекти, които се нуждаят от различни видове финансиране. Следователно, следва да се създаде единен фонд — фонд InvestEU, за да се постигне по-ефективно функциониране на подкрепата за крайните получатели чрез интегриране и опростяване на финансовото предлагане в рамките на единна схема за бюджетна гаранция, като по този начин се подобри въздействието на интервенциите на Съюза и същевременно се намалят разходите в бюджета на Съюза.

(3)  През последните години Съюзът прие амбициозни стратегии за завършване на единния пазар и за стимулиране на устойчив и приобщаващ растеж и работни места, като например стратегията „Европа 2020“, съюза на капиталовите пазари, стратегията за цифров единен пазар, Европейската програма за култура, пакета „Чиста енергия за всички европейци“, плана за действие на ЕС за кръговата икономика, стратегията за мобилност с ниски емисии, ▌ космическата стратегия за Европа и Европейския стълб на социалните права. Фонд InvestEU следва да използва и засилва полезните взаимодействия между тези взаимно подсилващи се стратегии чрез предоставяне на подкрепа за инвестициите и достъп до финансиране.

(4)  На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическата политика е рамката за определяне на националните приоритети за реформа и за наблюдаване на тяхното изпълнение. Държавите членки в сътрудничество с местните и регионалните органи разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии в подкрепа на тези приоритети за реформа. Стратегиите следва да бъдат представени заедно с годишните национални програми за реформи като начин да се опишат и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с финансиране на национално равнище, на равнище ЕС или и двете. Освен това те следва да служат за използване на финансирането от ЕС по последователен начин и за постигане на максимална добавена стойност на финансовата подкрепа, която ще бъде получена по-специално от европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейската функция за стабилизиране на инвестициите и фонд InvestEU, когато е уместно.

(5)  Фонд InvestEU следва да допринесе за подобряване на конкурентоспособността и за социалното и икономическото сближаване на Съюза, включително в областта на иновациите, цифровизацията, ефективното използване на ресурсите в съответствие с кръговата икономика, за устойчивостта и приобщаването на икономическия растеж на Съюза и за социалната устойчивост ▌и за интеграцията на капиталовите пазари в Съюза, включително решения за преодоляване на тяхната фрагментация и за разнообразяване на източниците на финансиране за предприятията на Съюза. Това би направило икономиката на Съюза и финансовата система по-устойчиви и би повишило нейния капацитет да реагира на циклични спадове. За тази цел фонд InvestEU следва да подкрепя проекти, които са технически, икономически и социално жизнеспособни, като предоставя рамка за използването на дългови и капиталови инструменти и инструменти за споделяне на риска, подкрепени от гаранция от бюджета на Съюза и от финансови вноски от партньорите по изпълнението, когато е уместно. Той следва да бъде ориентиран към търсенето, докато подкрепата по фонд InvestEU следва едновременно с това да акцентира върху предоставянето на стратегически, дългосрочни ползи в ключови области на политиката на ЕС, които в противен случай не биха били финансирани или биха получили недостатъчно финансиране, като по този начин допринася за постигането на целите на политиката на Съюза.

(5а)  Комисията и партньорите по изпълнението следва да гарантират, че програмата InvestEU използва изцяло взаимното допълване и полезното взаимодействие с финансирането чрез безвъзмездни средства и други действия в областите на политиката, които подкрепя, в съответствие с целите на други програми на Съюза, например „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа, програмата „Цифрова Европа“, програмата за единния пазар, Европейската космическа програма, Европейския социален фонд +, „Творческа Европа“ и Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE).

(5б)  Секторите на културата и творчеството са устойчиви и бързо развиващи се сектори в Съюза, които генерират както икономическа, така и културна стойност, произтичащи от интелектуалната собственост и индивидуалното творчество. Въпреки това, нематериалният характер на техните активи ограничава достъпа им до частно финансиране, което е от съществено значение за инвестирането, разрастването и конкуренцията на международно равнище. Специалният гаранционен механизъм, създаден по програма „Творческа Европа“, успешно укрепи финансовия капацитет и конкурентоспособността на културните и творческите дружества. Следователно програмата InvestEU следва да продължи да улеснява достъпа до финансиране за МСП и за организациите от секторите на културата и творчеството.

(6)  Фонд InvestEU трябва да подкрепя инвестициите в материални и нематериални активи, в това число културно наследство, за стимулиране на устойчив и приобщаващ растеж, инвестициите и заетостта и по този начин да допринася за подобряване на благосъстоянието и за по-справедливо разпределение на доходите, както и за повишено икономическо, социално и териториално сближаване в Съюза. Проектите, финансирани по InvestEU, следва да отговарят на социалните и екологичните стандарти на Съюза като спазването на трудовите права и благоприятстващи климата използване на енергия и управление на отпадъците. Намесата чрез фонд InvestEU следва да допълва подкрепата от Съюза, предоставена чрез безвъзмездни средства.

(7)  Съюзът подкрепи целите, определени в Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие, Парижкото споразумение през 2015 г., както и Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г. За постигане на договорените цели, включително на тези, включени в екологичната политика на Съюза, действията за устойчиво развитие трябва значително да се увеличат. Поради това принципите на устойчиво развитие и безопасност следва да бъдат в основата на проектирането на фонд InvestEU, а свързаните с изкопаеми горива инвестиции не следва да бъдат подкрепяни, освен ако не са надлежно обосновани въз основа на това, че инвестицията допринася за постигане на целите на Енергийния съюз.

(8)  Програмата InvestEU следва да допринесе за изграждане на устойчива финансова система в Съюза, която е в подкрепа на преориентирането на частен капитал към социални и устойчиви инвестиции в съответствие с целите, посочени в Плана за действие на Комисията за финансиране за устойчив растеж(3).

(8а)   В духа на насърчаване на дългосрочното финансиране и устойчивия растеж стратегиите за дългосрочни инвестиции на застрахователните компании следва да бъдат насърчавани чрез преразглеждане на изискванията за платежоспособност на вноските за финансиране на инвестиционни проекти, подкрепени от гаранцията на ЕС в рамките на програмата InvestEU. С цел привеждане на стимулите на застрахователите в съответствие с целта на Съюза за дългосрочен устойчив растеж и премахване на пречките пред инвестициите в рамките на програмата InvestEU, Комисията следва да вземе предвид това преразглеждане като част от прегледа, посочен в член 77е, параграф 3, от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4).

(9)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, програмата InvestEU ще допринесе за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и годишната цел от 30% възможно най-скоро и най-късно до 2027 г. Действията по програмата InvestEU се очаква да допринесат най-малко с 40% от общия финансов пакет на програмата InvestEU за целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата InvestEU и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните процеси на оценяване и преглед.

(10)  Приносът на фонд InvestEU за постигането на целта за климата и на секторните цели, включени в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., ще се проследява чрез системата на ЕС за проследяване на разходите в областта на климата, разработена от Комисията в сътрудничество с партньорите по изпълнението, и чрез подходящо използване на критериите, установени в [Регламента относно установяването на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции(5)], за да се определи дали дадена икономическа дейност е устойчива по отношение на околната среда. Програмата InvestEU също така следва да допринася за изпълнението на други измерения на целите за устойчиво развитие (ЦУР).

(11)  Според Доклада за глобалните рискове от 2018 г., публикуван от Световния икономически форум, половината от десетте най-важни риска, които застрашават световната икономика, се отнасят до околната среда. Тези рискове включват замърсяването на въздуха, почвата, вътрешните води и океана, екстремните метеорологични събития, загубата на биологично разнообразие и неуспехите в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Екологичните принципи са здраво залегнали в Договорите и в много от политиките на Съюза. Ето защо включването на екологичните цели следва да бъде насърчавано в операциите, свързани с фонд InvestEU. Опазването на околната среда и свързаното с него предотвратяване и управление на риска следва да бъдат интегрирани в подготовката и изпълнението на инвестициите. ЕС следва също така да следи своите разходи, свързани с биологичното разнообразие и контрола върху замърсяването на въздуха, за да изпълни задълженията си за докладване съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие и Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета(6). Следователно инвестициите, разпределени за екологично устойчиви цели, следва да бъдат проследявани, като се използват общи методики, съгласувани с методиката, разработена по линия на други програми на Съюза, приложими за климата, биологичното разнообразие и управлението на замърсяването на въздуха, за да се даде възможност за оценка на индивидуалното и комбинираното въздействие на инвестициите върху ключови компоненти на природния капитал, включително въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие.

(12)  Инвестиционните проекти, които получават значителна подкрепа от Съюза, по-специално в областта на инфраструктурата, следва да подлежат на проверка на устойчивостта в съответствие с насоките относно инвестициите, които следва да бъдат разработени от Комисията в тясно сътрудничество с партньорите по изпълнението в рамките на програмата InvestEU след провеждането на открити обществени консултации, и чрез подходящо използване на критериите, установени в [Регламента относно установяването на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции], за да се определи дали дадена икономическа дейност е устойчива по отношение на околната среда и съгласувана с насоките относно инвестициите, разработени за други програми на Съюза. В съответствие с принципа на пропорционалност въпросните насоки следва да включват подходящи разпоредби, за да се избегне ненужната административна тежест, и проектите под определен размер, както е посочено в насоките, следва да се изключват от проверката на устойчивостта.

(13)  Ниските равнища на инфраструктурни инвестиции в Съюза по време на финансовата криза подкопаха способността на Съюза да стимулира устойчивия растеж, конкурентоспособността и сближаването. Значителните инвестиции в европейската инфраструктура, по-конкретно с оглед на взаимната свързаност и енергийната ефективност и за създаването на Единно европейско транспортно пространство, са от основно значение за постигане на целите на Съюза за устойчивост, включително ангажиментите на Съюза във връзка с целите за устойчиво развитие и целите в областта на енергетиката и климата до 2030 г. Затова подкрепата от фонд InvestEU следва да бъде насочена към инвестиции в инфраструктурата на транспорта, енергетиката, включително енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, околната среда, действията в областта на климата, морската и цифровата инфраструктура, като се подкрепя например развитието и внедряването на интелигентни транспортни системи (ИТС). Програмата InvestEU следва да даде приоритет на областите, в които не се инвестира достатъчно, а са необходими допълнителни инвестиции, включително енергийната ефективност за постигане на устойчива мобилност, както и на действия, допринасящи за постигането на целите в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и в дългосрочен план. С цел максимално увеличаване на въздействието и добавената стойност на финансовата подкрепа от Съюза е уместно да се насърчава рационализирането на инвестиционния процес, което осигурява видимост на планираните проекти и постига максимална степен на полезни взаимодействия между съответните програми на Съюза в области като транспорт, енергетика и цифрови технологии. Предвид заплахите за сигурността, инвестиционните проекти, получаващи подкрепа от Съюза, следва да отчитат принципите за защита на гражданите на обществени пространства. Това следва да допълва усилията на други фондове на Съюза, като Европейския фонд за регионално развитие, които предоставят подкрепа за свързаните със сигурността елементи на инвестициите в обществени пространства, транспорт, енергетика и друга критична инфраструктура.

(13a)   Програмата InvestEU следва да предостави възможности на гражданите и общностите, които желаят да инвестират в по-устойчиво общество с ниски въглеродни емисии, включително в енергийния преход. При все че [преразгледаната Директива за възобновяемите енергийни източници] и [преразгледаната Директива за електроенергията] понастоящем признават общностите за енергия от възобновяеми източници и гражданските енергийни общности и потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и им предоставят подкрепа като основни участници в енергийния преход на Съюза, InvestEU следва да спомогне за улесняване на участието на тези участници на пазара. [Изм. 3]

(13б)  Програмата InvestEU следва да допринася, когато е целесъобразно, за целите на [преразгледаната Директива за възобновяемите енергийни източници] и [Регламента за управлението], както и за насърчаване на енергийната ефективност при вземането на инвестиционни решения. Тя следва също така да допринася за дългосрочната стратегия за саниране на сградите, която държавите членки са длъжни да установят съгласно [Директивата относно енергийните характеристики на сградите]. Програмата следва да укрепи цифровия единен пазар и да допринесе за намаляване на цифровото разделение, като същевременно увеличи обхвата и свързаността в рамките на Съюза.

(13в)   Осигуряването на безопасността на участниците в пътното движение е голямо предизвикателство при развитието на транспортния сектор, като предприеманите действия и осъществяваните инвестиции помагат само в ограничена степен за намаляването на броя на хората, които загиват или претърпяват тежки наранявания по пътищата. Програмата InvestEU следва да помогне за активизиране на усилията за проектиране и прилагане на технологии, които помагат за подобряване на безопасността на превозните средства и на пътната инфраструктура.

(13г)   Истинската мултимодалност е възможност за създаване на ефикасна и екологосъобразна транспортна мрежа, която използва максималния потенциал на всички транспортни средства и създава полезни взаимодействия между тях. Програмата InvestEU би могла да се превърне във важен инструмент за подкрепа на инвестициите в мултимодални транспортни центрове, които независимо от значителния си икономически потенциал и от стопанското си значение представляват значителен риск за частните инвеститори.

(14)  Въпреки че нивото на общите инвестиции в Съюза се увеличава, инвестициите в по-високорисковите дейности, като научните изследвания и иновациите, са все още недостатъчни. Като има предвид, че публичното финансиране на научноизследователските и иновационните дейности е двигател на растежа на производителността и е от ключово значение за стимулиране на частните научноизследователски и иновационни дейности, произтичащият недостиг на инвестиции в научни изследвания и иновации е в ущърб на индустриалната и икономическата конкурентоспособност на Съюза и на качеството на живот на неговите граждани. Фонд InvestEU следва да предостави подходящи финансови продукти, които да обхващат различни етапи от иновационния цикъл и широк кръг от заинтересовани страни, по-специално за да даде възможност за засилване и внедряване на решения от търговски мащаб в Съюза, така че тези решения да станат конкурентоспособни на световните пазари, и да насърчава върховите научни постижения на Съюза в световен мащаб в областта на устойчивите технологии. С цел да се отговори на необходимостта от подкрепа за инвестициите в дейности с по-висок риск, като например научните изследвания и иновациите, е от съществено значение „Хоризонт Европа“, и по-специално Европейският съвет по иновациите (ЕСИ), да осъществяват полезно взаимодействие с финансовите продукти, които ще бъдат прилагани по линия на InvestEU. Освен това иновативните МСП и стартиращите предприятия са изправени пред трудности при достъпа до финансиране, особено онези, които се съсредоточават върху нематериални активи, откъдето идва и необходимостта ЕСИ да работи при тясна взаимна допълняемост със специалните финансови продукти по линия на програмата InvestEU, за да се осигури непрекъснатост на подкрепата за тези МСП. В това отношение опитът, натрупан във връзка с финансовите инструменти по линия на „Хоризонт 2020“, като например InnovFin и гаранцията за заеми за МСП по програмата COSME, следва да послужи като солидна основа за предоставяне на тази целева подкрепа.

(14а)  Туризмът е важен сектор на икономиката на Съюза и програмата InvestEU следва да допринесе за укрепване на дългосрочната му конкурентоспособност чрез подкрепа за действия, насочени към осъществяването на преход към устойчив, иновативен и цифров туризъм.

(15)  Спешно са необходими значителни усилия за инвестиране във и даване на тласък на цифровата трансформация и за разпространяване на ползите от нея до всички граждани и предприятия в Съюза, в градските и селските райони. Силната политическа рамка на стратегията за цифров единен пазар сега следва да бъде придружена от еднакво амбициозни инвестиции, включително в областта на изкуствения интелект в съответствие с програмата „Цифрова Европа“, по-специално по отношение на етиката, машинното обучение, интернет на нещата, биотехнологиите и финансовите технологии, което може да увеличи ефективността при мобилизирането на капитал за предприемачески начинания.

(16)  ▌МСП представляват над 99% от предприятията в Съюза и тяхната икономическа стойност е значителна и ключова ▌. Те обаче се сблъскват с предизвикателства при достъпа до финансиране поради това, че са възприемани като високорискови и поради липсата на достатъчно обезпечение. Допълнителни предизвикателства произтичат от нуждата на МСП и социалните икономически предприятия да останат конкурентоспособни, като се ангажират с дейности за цифровизация, интернационализация, трансформация при следване на логиката на кръговата икономика и иновации, и повишават квалификацията на своята работна сила. Освен това в сравнение с по-големите предприятия те имат достъп до ограничен набор от източници на финансиране: те обикновено не издават облигации, имат само ограничен достъп до фондовите борси или големите институционални инвеститори. Липсата на достъп до капитал за МСП се засилва и от сравнителната слабост на индустрията за дялово участие и рисков капитал в Европа. Предизвикателството при достъпа до финансиране е още по-голямо за тези МСП, чиито дейности са насочени към нематериални активи. Следователно МСП в Съюза разчитат в голяма степен на банките и дълговото финансиране под формата на банков овърдрафт, банкови заеми или лизинг. Подкрепата за МСП, които срещат посочените по-горе предизвикателства, чрез улесняване на техния достъп до финансиране и предоставянето на по-разнообразни източници на финансиране, е необходима за увеличаване на възможностите на МСП да финансират своето учредяване, растеж, иновации и устойчиво развитие, да гарантират своята конкурентоспособност, да устояват на икономическите спадове и да подобрят устойчивостта на икономиката и финансовата система по време на икономически спадове или сътресения и да бъдат способни да създават работни места и социално благополучие. Това е също така в допълнение към вече предприетите инициативи в контекста на съюза на капиталовите пазари. Програми като COSME бяха важни за МСП, тъй като улесниха достъпа им до финансиране по време на всички етапи от жизнения цикъл на МСП, като това беше допълнено от ЕФСИ, който бързо привлече МСП. Следователно фондът InvestEU следва да се опре на посочените успешни начинания и да предостави работещ капитал и инвестиции в рамките на целия жизнен цикъл на дружеството, финансиране за лизингови сделки и възможност за съсредоточаване върху специфични, по-тясно насочени финансови продукти.

(16а)   Предприятията, предоставящи услуги от общ интерес, играят важна и стратегическа роля в ключови сектори с големи мрежови индустрии (енергетика, водоснабдяване, отпадъци, околна среда, пощенски услуги, транспорт и телекомуникации), както и в области като здравеопазване, образование и социални услуги. Като подкрепя тези предприятия, Съюзът защитава благополучието на своите граждани и демократичния избор, в това число относно качеството на услугите.

(17)  Както е посочено в Документа за размисъл относно социалното измерение на Европа(7) и Европейския стълб на социалните права(8), както и в уредбата на Съюза относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, изграждането на по-приобщаващ и справедлив Съюз е ключов приоритет за Съюза за справяне с неравенството и за насърчаване на политиките за социално приобщаване в Европа. Неравенството на възможностите засяга най-вече достъпа до образование, обучение, култура, заетост, здравеопазване и социални услуги. Инвестициите в социалната защита, уменията и икономиката, свързана с човешкия капитал, както и в интегрирането на уязвимите групи от населението в обществото, могат да подобрят икономическите възможности, особено ако се координират на равнището на Съюза. Фонд InvestEU следва да се използва за подкрепа на инвестициите в образованието и обучението, включително преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, наред с другото – в регионите, зависими от икономика с високи въглеродни емисии и засегнати от структурния преход към нисковъглеродна икономика, за увеличаване на заетостта, особено сред неквалифицираните работници и трайно безработните, и за подобряване на положението по отношение на равенството между половете, равните възможности, солидарността между поколенията, здравеопазването и социалните услуги, социалното жилищно настаняване, бездомността, цифровото приобщаване, развитието на общностите, ролята и мястото на младите хора в обществото, както и уязвимите лица, включително гражданите на трети държави. Програмата InvestEU следва също така да допринася за подпомагане на европейската култура и творчество. За да се противодейства на дълбоките промени на обществата в Съюза и на пазара на труда през следващото десетилетие, е необходимо да се инвестира в човешкия капитал, социалната инфраструктура, устойчивите и социално отговорни финанси, микрофинансирането, финансирането за социални предприятия и новите бизнес модели на социалната икономика, включително инвестициите със социално въздействие и договорите със социални резултати. Програмата InvestEU следва да укрепи възникващата социална пазарна екосистема, като увеличи предлагането и достъпа до финансиране за микро- и социалните предприятия и институциите за социална солидарност, за да се отговори на търсенето от страна на онези, които най-много се нуждаят от финансиране. Докладът на работната група на високо равнище относно инвестирането в социална инфраструктура в Европа(9) установи общ недостиг на инвестициите в размер на най-малко 1,5 трилиона евро за периода 2018 – 2030 г. в социална инфраструктура и услуги, включително в областта на образованието, обучението, здравеопазването и жилищното настаняване и това налага да се предостави подкрепа, включително на равнището на Съюза. Ето защо колективната власт на обществените, търговските и филантропичните капитали, както и на подпомагането от алтернативни видове финансови доставчици, като например етични, социални и устойчиви участници, и от фондации следва да бъде използвана в подкрепа на развитието на веригата за създаване на стойност на социалния пазар и за по-висока устойчивост на Съюза.

(18)  Фонд InvestEU следва да функционира в рамките на четири компонента на политиката, отразяващи ключовите приоритети на политиката на Съюза, а именно устойчивата инфраструктура; научните изследвания, иновациите и цифровизацията; МСП; и социалните инвестиции и уменията.

(19)  Всеки компонент на политиката следва да бъде съставен от два раздела, а именно раздел „ЕС“ и раздел „Държави членки“. Разделът на ЕС следва да бъде насочен към засягащи целия Съюз или специфични за дадена държава членка случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, включително ситуации, свързани с целите на политиката на Съюза. Раздел „Държави членки“ следва да е насочен към случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които засягат една или няколко държави членки. Освен това следва да е възможно държавите членки да допринасят за раздел „Държави членки“ под формата на гаранции или парични средства. Разделите „ЕС“ и „Държави членки“ следва да се използват, когато е уместно, като допълнение към операции по финансиране или инвестиране, включително чрез съчетаване на подкрепата от двата раздела. С посредничеството на държавите членки регионалните органи следва да могат да прехвърлят във фонда InvestEU част от средствата под споделено управление, които управляват, които ще бъдат заделени за проекти по InvestEU в рамките на един и същ регион. Дейностите, подпомагани от фонд InvestEU чрез раздел „ЕС“ или на държавата членка, не следва нито да дублират, нито да изместват частното финансиране и не следва да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар.

(20)  Разделът на държавата членка следва да бъде специално проектиран така, че да позволява използването на фондове под споделено управление за обезпечаване на гаранцията, издадена от Съюза. Тази възможност увеличава добавената стойност на подкрепяната от Съюза бюджетна гаранция чрез предоставянето ѝ на по-широк кръг от финансови получатели и проекти и разнообразяването на средствата за постигане на целите на фондовете под споделено управление, като същевременно се гарантира последователно управление на риска на условните задължения чрез прилагане на гаранцията, предоставена от Комисията под непряко управление. Съюзът следва да гарантира операциите по финансиране и инвестиране, предвидени в гаранционните споразумения, сключени между Комисията и партньорите по изпълнението в рамките на раздел „Държави членки“, фондовете под споделено управление трябва да осигуряват обезпечаването на гаранцията с процент на обезпечаване, определен от Комисията със съгласието на държавата членка въз основа на естеството на операциите и свързаните с тях очаквани загуби, а държавата членка и/или партньорите по изпълнението или частните инвеститори поемат загубите над очакваните загуби, като издават насрещна гаранция в полза на Съюза. Такива договорености следва да се сключат в единно споразумение за финансов принос с всяка държава членка, която доброволно избере тази възможност. Споразумението за финансов принос следва да обхваща едно или повече специфични гаранционни споразумения, които трябва да се прилагат в рамките на съответната държава членка. Определянето на процента на обезпечаване за всеки отделен случай изисква дерогация от [член 211, параграф 1] от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX(10) („Финансовия регламент“). Тази система предоставя също единен набор от правила за бюджетните гаранции, подкрепени от централно управлявани фондове или от фондове под споделено управление, което би улеснило тяхното съчетаване.

(21)  Фонд InvestEU следва да бъде отворен за вноски от страна на трети държави, които са членки на Европейската асоциация за свободна търговия, на присъединяващи се държави, кандидати и потенциални кандидати, държави, обхванати от политиката на съседство, както и други държави в съответствие с условията, предвидени между Съюза и тези държави. Това следва да позволи продължаване на сътрудничеството със съответните държави, където е уместно, по-специално в областта на научните изследвания и иновациите, както и на МСП.

(22)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за други мерки на програмата InvestEU, различни от обезпечаването на гаранцията на ЕС, който финансов пакет представлява основната референтна сума по смисъла на [позоваването да се актуализира в съответствие с новото Междуинституционално споразумение: точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(11)] за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(23)  Гаранцията на ЕС в размер на 40 817 500 000 EUR (по текущи цени) на равнището на Съюза се очаква да мобилизира над 698 194 079 000 EUR допълнителни инвестиции в целия Съюз и следва да бъде ▌разпределена между компонентите на политиката.

(23а)  Държавите членки може да допринасят за раздел „Държави членки“ под формата на гаранции или парични средства. Без да се засягат правомощията на Съвета при прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), еднократните вноски на държавите членки под формата на гаранции или парични средства в раздел „Държави членки“ или вноските, независимо дали са направени от самата държава членка или от националните насърчителни банки, класифицирани в сектора „Държавно управление“ или действащи от името на държава членка в инвестиционни платформи, следва по принцип да се квалифицират като еднократни мерки по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета(12) и член 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета(13).

(24)  Гаранцията на ЕС, която е в основата на фонд InvestEU, следва да бъде изпълнена непряко от Комисията, която разчита на партньорите по изпълнението за достигане до крайните посредници, където е приложимо, и крайните получатели. Подборът на партньорите по изпълнението следва да бъде прозрачен и да не бъде засегнат от конфликт на интереси. Комисията следва да сключи с всеки партньор по изпълнението гаранционно споразумение за разпределяне на гаранционен капацитет от фонд InvestEU в подкрепа на техните операции по финансиране и инвестиране, които отговарят на целите и критериите за допустимост на фонд InvestEU. Управлението на риска на гаранцията не следва да възпрепятства прекия достъп до гаранцията от страна на партньорите по изпълнението. След като гаранцията бъде предоставена в рамките на раздел „ЕС“ на партньорите по изпълнението, те следва да носят пълна отговорност за целия инвестиционен процес и за надлежната проверка на операциите по финансиране или инвестиране. Фондът InvestEU следва да подкрепя проекти, които по правило притежават по-високорисков профил, отколкото проекти, подкрепяни чрез нормални операции на партньорите по изпълнението, и които не биха могли да бъдат осъществени през периода, през който може да бъде използвана гаранцията на ЕС, или не биха могли да бъдат осъществени в същата степен от партньорите по изпълнението без подкрепа от фонда InvestEU.

(24а)  Фондът InvestEU следва да разполага с подходяща структура на управление, чиято функция следва да е съизмерима с неговата единствена цел да гарантира правилното използване на гаранцията на ЕС, в съответствие с изискването за осигуряване на политическа независимост на инвестиционните решения и, когато е приложимо – с принципа на пазарния характер на фонда InvestEU. Структурата на управление следва да се състои от управителен съвет, консултативен съвет и напълно независим инвестиционен комитет. Комисията следва да оцени съвместимостта на операциите по инвестиране и финансиране, представени от партньорите по изпълнението, с правото и политиките на Съюза, а решенията относно операциите по финансиране и инвестиране в крайна сметка следва да бъдат взети от партньора по изпълнението. Балансът между половете следва да бъде гарантиран в цялостния състав на управленската структура.

(25)  Следва да бъде създаден консултативен съвет, съставен от представители на Комисията, на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), на партньорите по изпълнението и от представители на държавите членки, както и от по един експерт за всеки от четирите компонента на политиката, назначен от Европейския икономически и социален комитет, и един експерт, назначен от Комитета на регионите, с цел обмен на информация, дискусии относно усвояването на финансовите продукти, въведени по фонд InvestEU, и обсъждане на променящите се потребности и новите продукти, включително специфични териториални пазарни пропуски.

(26)  Управителният съвет следва да определи стратегическата ориентация на фонда InvestEU и правилата, необходими за неговото функциониране, както и правилата, приложими по отношение на операциите с инвестиционни платформи. Управителният съвет следва да се състои от шестима членове, както следва: трима членове, назначени от Комисията, един член, назначен от ЕИБ, един член, назначен от консултативния съвет измежду представителите на партньорите по изпълнението, който следва да не бъде представител на групата на ЕИБ, и един експерт, определен от Европейския парламент, който следва да не търси или да приема указания от институции, органи, служби или агенции на Съюза, от правителството на държава членка или от всякакъв друг публичен или частен орган и следва да действа напълно независимо. Експертът следва да изпълнява своите задължения безпристрастно и в интерес на фонда InvestEU. Подробните протоколи от заседанията на управителния съвет следва да се публикуват веднага след като бъдат одобрени от управителния съвет и Европейският парламент следва да бъде уведомен незабавно за тяхното публикуване.

(27)  Преди представянето на проект на инвестиционния комитет, секретариатът към Комисията, който носи отговорност пред председателя на инвестиционния комитет, следва да провери пълнотата на документацията, предоставена от партньорите по изпълнението, и да съдейства на Комисията при оценката на съвместимостта на инвестиционните и финансовите операции с правото и политиките на Съюза. Секретариатът следва също така да подпомага управителния съвет.

(28)  Инвестиционен комитет, съставен от независими експерти, следва да направи заключение относно предоставянето на подкрепата по линия на гаранцията на ЕС за операциите по финансиране и инвестиране, които отговарят на критериите за допустимост, като по този начин осигури външен експертен опит в инвестиционните оценки, свързани с проектите. Инвестиционният комитет следва да има различни състави, за да обхване по най-добър начин различните области на политиката и сектори.

(29)  При подбора на партньорите по изпълнението за разгръщането на фонд InvestEU Комисията следва да вземе предвид капацитета на партньорите да изпълняват целите на фонд InvestEU и да допринасят за него, с цел да гарантират адекватно географско покритие и диверсификация, да привличат частни инвеститори и да осигурят достатъчна диверсификация на риска, както и нови решения за преодоляване на случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации, а също така и да гарантират икономическо, социално и териториално сближаване. С оглед на нейната роля съгласно Договорите, способността ѝ да действа във всички държави членки и съществуващия опит в рамките на настоящите финансови инструменти и ЕФСИ, групата на ЕИБ следва да остане привилегирован партньор по изпълнението в рамките на раздел „ЕС“ на фонд InvestEU. В допълнение към групата на ЕИБ, националните насърчителни банки или институции следва да могат да предложат допълнителна гама от финансови продукти, като се има предвид, че техният опит и способности на регионално равнище могат да бъдат от полза за постигане на максимално въздействие от публичните средства на цялата територия на Съюза и за гарантиране на справедлив географски баланс на проектите, допринасяйки за намаляването на регионалните различия. Правилата за участие на националните насърчителни банки или институции в програмата InvestEU следва да отчитат принципа на пропорционалност по отношение на сложността, размера и риска на съответните партньори по прилагането, за да се гарантира равнопоставеност за по-малките и по-младите насърчителни банки или институции. Освен това следва да бъде възможно и други международни финансови институции да бъдат партньори по изпълнението, по-специално когато те предоставят сравнително предимство по отношение на специфични познания и опит в някои държави членки. Следва също така да се предвиди възможност и за други субекти, отговарящи на критериите, определени във Финансовия регламент, да действат като партньори по изпълнението.

(29а)  Инвестиционните платформи следва, по целесъобразност, да обединят съинвеститори, публични органи, експерти, институции в областта на образованието, обучението и научните изследвания, съответните социални партньори и представители на гражданското общество, както и други заинтересовани участници на равнището на Съюза, на национално и на регионално равнище.

(30)  За да се гарантира, че интервенциите в рамките на раздел „ЕС“ на фонд InvestEU са насочени към случаи на неефективност на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации, но в същото време отговарят на целите за възможно най-добър географски обхват, гаранцията на ЕС следва да бъде разпределена на партньори по изпълнението, които самостоятелно или заедно с други партньори по изпълнението могат да обхванат една или повече държави членки. При втория случай договорната отговорност на партньорите по изпълнението остава ограничена от съответните им национални мандати. С оглед насърчаването на подобрена географска диверсификация могат да бъдат създадени специализирани платформи за регионални инвестиции, насочени към заинтересовани групи от държави членки, като усилията и експертните познания на финансовите институции, преминали през оценка по стълбове, се съчетаят с тези на националните насърчителни банки с ограничен опит при използването на финансови инструменти. Тези структури следва да бъдат насърчавани, включително с наличната подкрепа на консултантския център InvestEU. Най-малко 75% от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „ЕС“ следва да се предоставя на групата на ЕИБ. Сумите, надхвърлящи 75% от гаранцията на ЕС, могат да бъдат предоставени на групата на ЕИБ, ако националните насърчителни банки или институции не могат да използват изцяло оставащия дял от гаранцията. По същия начин сумите, надхвърлящи 25% от гаранцията на ЕС, могат да бъдат предоставени на групата на ЕИБ или на други партньори по изпълнението, ако групата на ЕИБ не може да използва изцяло своя дял от гаранцията. Националните насърчителни банки или институции биха могли да се възползват изцяло от гаранцията на ЕС и в случай че решат да получат достъп до нея чрез групата на ЕИБ или Европейския инвестиционен фонд.

(31)  Гаранцията на ЕС в раздел „Държави членки“ следва да бъде разпределена на всеки партньор по изпълнението, който е допустим съгласно [член 62, параграф 1, буква в)] от [Финансовия регламент], включително национални или регионални насърчителни банки или институции, ЕИБ, Европейския инвестиционен фонд и други многостранни банки за развитие. При подбора на партньорите по изпълнението в раздел „Държави членки“ Комисията следва да вземе предвид предложенията, направени от всяка държава членка. В съответствие с [член 154] от [Финансовия регламент] Комисията трябва да направи оценка на правилата и процедурите на партньора по изпълнението, за да гарантира, че те осигуряват ниво на защита на финансовите интереси на Съюза, равностойно на нивото, осигурено от Комисията.

(32)  За операциите по финансиране и инвестиране в крайна сметка следва да бъде взето решение от партньора по изпълнението от негово собствено име, те следва да бъдат изпълнени в съответствие с неговите вътрешни правила и процедури и да бъдат отчетени в собствените му финансови отчети. Ето защо Комисията следва да отчита изключително всички финансови задължения, произтичащи от гаранцията на ЕС, и да оповестява максималния размер на гаранцията, включително цялата полезна информация относно предоставената гаранция.

(33)  Фонд InvestEU, когато е целесъобразно, следва да позволява гладкото и ефективно смесване на безвъзмездни средства, финансови инструменти или и двете, финансирани от бюджета на Съюза или от други фондове, например Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с тази гаранция в случаите, когато това е необходимо за най-добра подкрепа на инвестициите за преодоляване на случаите на неефективност на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации.

(34)  Проектите, подадени от партньорите по изпълнението, за подкрепа по програмата InvestEU, които включват смесване с подкрепа от други програми на Съюза, следва като цяло също да бъдат съгласувани с целите и критериите за допустимост, съдържащи се в правилата на съответните програми на Съюза. За използването на гаранцията на ЕС следва да бъде взето решение съгласно правилата на програмата InvestEU.

(35)  Консултантският център InvestEU следва да подкрепя разработването на стабилен списък с инвестиционни проекти във всеки компонент на политиката, осигурявайки ефективно прилагане на географска диверсификация с оглед на приноса към целта на Съюза за икономическо, социално и териториално сближаване и намаляване на разликите между регионите. Консултантският център следва да обръща особено внимание на необходимостта от обединяване на малки проекти и събирането им в по-големи портфолиа. Комисията следва да подпише споразумения с групата на ЕИБ и с други партньори по изпълнението, за да ги определи като партньори в консултантския център. Комисията, групата на ЕИБ и другите партньори по изпълнението следва да работят в тясно сътрудничество с оглед на осигуряването на ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, като вземат предвид експертния опит и местния капацитет на местните партньори по изпълнението, както и съществуващите структури, като например Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. В допълнение следва да се предвиди междусекторен компонент по програмата InvestEU, който да осигурява единна начална точка и помощ за разработване на проекти между различните политики за централно управляваните програми на Съюза. [Изм. 5]

(36)  За да се осигури широк географски обхват на консултантските услуги в целия Съюз и успешно да се разчита на местни знания за фонд InvestEU, при необходимост се гарантира присъствие на консултантския център InvestEU на местно равнище, като се допълват съществуващите схеми за подпомагане и присъствието на местните партньори, с оглед на предоставяне на осезаема, проактивна, адаптирана към конкретните обстоятелства помощ на място. За да се улесни предоставянето на консултантска помощ на местно равнище и да се гарантира ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, консултантският център InvestEU следва да си сътрудничи с националните насърчителни банки или институции и с управляващите органи на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и да се възползва от и да използва техния експертен опит. В държавите членки, в които не съществуват национални насърчителни банки или институции, консултантският център InvestEU следва да предоставя, по целесъобразност и по искане на съответната държава членка, проактивна консултантска помощ за създаването на такава банка или институция.

(36а)  Консултантският център InvestEU следва да предоставя консултантска помощ за малки проекти и проекти за стартиращи предприятия, по-специално когато целта на тези стартиращи предприятия е да защитят своите инвестиции в научни изследвания и иновации, като получат документи за интелектуална собственост, например патенти.

(37)  В контекста на фонд InvestEU има необходимост от предоставяне на подкрепа за разработване на проекти и изграждане на капацитет за разработване на организационния капацитет и дейностите по поддържане на пазара, необходими за създаване на качествени проекти. Освен това целта е да се създадат условия за разширяване на потенциалния брой на допустимите получатели в зараждащите се пазарни и местни сегменти, по-специално когато малкият размер на отделните проекти увеличава значително разходите по сделките на ниво проекти, например екосистемата за социално финансиране. Следователно подкрепата за изграждане на капацитет следва да допълва действията, предприети по линия на други програми на Съюза, които обхващат конкретна област на политиката. Следва също така да се положат усилия с цел подкрепа за изграждане на капацитет за потенциалните организатори на проекти, и по-специално местните организации и органи, действащи като доставчици на услуги.

(38)  Порталът InvestEU следва да бъде създаден, за да осигурява лесно достъпна и лесна за използване база данни за проекти за увеличаване на видимостта на инвестиционните проекти, които търсят финансиране, със засилен акцент върху осигуряването евентуален списък с инвестиционни проекти, съвместими с правото и политиките на Съюза, за партньорите по изпълнението.

(39)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(14) необходимо е да се оцени програмата InvestEU въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на ефектите от програмата InvestEU по места.

(40)  Следва да се въведе солидна рамка за мониторинг, основана на показатели за крайните продукти, последиците и въздействието, за проследяване на напредъка към постигане на целите на Съюза. За да се осигури отчетност пред европейските граждани, Комисията и управителният съвет следва да докладват ежегодно пред Европейския парламент и Съвета за напредъка, въздействието и операциите на програмата InvestEU.

(41)  Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за определяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети въз основа на член 322 от ДФЕС, се отнасят и до защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като зачитането на върховенството на закона е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС.

(42)  Регламент (ЕС, Евратом) № [новият Финансов регламент] се прилага за програмата InvestEU. В него се определят правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно бюджетните гаранции.

(43)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(15), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(16), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(17) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(18) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(19). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(44)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват и въз основа на други правни инструменти. Следва да се въведе специална разпоредба в настоящия регламент, която да изключва офшорните дружества и дружествата, базирани в „неоказващи съдействие“ държави, и да предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и Европейската сметна палата, за да упражняват изцяло съответните си правомощия и да гарантират правото на Съюза за осигуряване на добро финансово управление и защита на финансовите му интереси.

(45)  В съответствие с [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 88 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета] лица и органи, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата InvestEU и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(46)  За да се допълнят несъществените елементи на настоящия регламент с насоки относно инвестициите, които следва да бъдат разработени от Комисията в тясно сътрудничество с партньорите по прилагането след провеждането на консултации и които операциите по финансиране и инвестиране следва да спазват, за да се улесни бързото и гъвкаво адаптиране на показателите за изпълнението и за да се коригира процентът на обезпечаване, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на съставянето на насоките относно инвестициите за операциите по финансиране и инвестиране в различните компоненти на политиката, изменението на приложение III към настоящия регламент за преразглеждане или допълване на показателите и коригиране на процента на обезпечаване. В съответствие с принципа на пропорционалност тези инвестиционни насоки следва да включват подходящи разпоредби, за да се избегне ненужна административна тежест. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(47)  Програмата InvestEU следва да бъде насочена към случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации, засягащи целия Съюз и/или конкретна държава членка, и да осигури допитване до участниците на пазара на ниво Съюз относно иновативни финансови продукти и системите за тяхното разпространение за нови или комплексни случаи на неефективност на пазара. Следователно предприемането на действия на равнище Съюз е оправдано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава фонд InvestEU за предоставяне на гаранция на ЕС за операции по финансиране и инвестиране, осъществявани от партньорите по изпълнението в подкрепа на вътрешните политики на Съюза.

С настоящия регламент се създава и консултантски механизъм, който подкрепя разработването на устойчиви проекти, представляващи интерес за инвеститорите, улеснява достъпа до финансиране и предоставя свързаното с това изграждане на капацитет („консултантски център InvestEU“). С него се създава и база данни за осигуряване на видимост на проектите, за които организаторите на проекти търсят финансиране и които предоставят на инвеститорите информация относно възможностите за инвестиране („портал InvestEU“).

С настоящия регламент се определят целите на програмата InvestEU, бюджетът и размерът на гаранцията на ЕС за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(-1)  „допълняемост“ означава допълняемост съгласно определението в член 7а от настоящия регламент и посоченото в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент;

(-1а)  „партньор в консултантския център“ означава допустим контрагент, с който Комисията подписва споразумение за изпълнение на услуга, предоставяна от консултантският център InvestEU;

(1)  „операции за смесено финансиране“ означава операции, подкрепени от бюджета на Съюза, при които се съчетават форми на неподлежаща или на подлежаща на връщане подкрепа от бюджета на Съюза или и двете с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори; за целите на настоящото определение програми на Съюза, финансирани от източници, различни от бюджета на Съюза, като например Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), могат да бъдат приравнени към програми на Съюза, финансирани от бюджета на Съюза;

(1а)  „споразумение за финансов принос“ означава правен инструмент, с който Комисията и държавите членки определят условията на гаранцията на ЕС в раздел „Държави членки“, посочен в член 9;

(1б)  „групата на ЕИБ“ означава Европейската инвестиционна банка и нейните дъщерни дружества;

(2)  „гаранция на ЕС“ означава цялостна гаранция, предоставена от бюджета на Съюза, при която бюджетните гаранции в съответствие с [член 219, параграф 1 от [Финансовия регламент] влизат в сила чрез подписване на отделни гаранционни споразумения с партньорите по изпълнението;

(2а)  „финансов принос“ означава принос от партньор по изпълнението под формата на собствен капацитет за поемане на рискове и/или финансова подкрепа за операция, обхваната от настоящия регламент;

(3)  „финансов продукт“ означава финансов механизъм или договореност между Комисията и партньора по изпълнението, според който партньорът по изпълнението предоставя на крайните получатели пряко финансиране или финансиране чрез посредници под която и да е от формите, посочени в член 13;

(4)  „операции по финансиране и/или инвестиране“ означава операции за предоставяне на пряко или непряко финансиране на крайните получатели под формата на финансови продукти, които операции се осъществяват от партньор по изпълнението от негово собствено име, извършват се от него в съответствие с неговите вътрешни правила и се отчитат в собствените му финансови отчети;

(5)  „фондове под споделено управление“ означава фондове, които предвиждат възможността за разпределяне на сума от тях за обезпечаване на бюджетна гаранция в раздел „Държави членки“ на фонд InvestEU, а именно Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионният фонд, Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

(6)  „гаранционно споразумение“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и партньор по изпълнението определят условията за предлагане на операции по финансиране или инвестиране, които да се възползват от гаранцията на ЕС, за предоставянето на бюджетната гаранция за тези операции и за изпълнението им в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

(7)  „партньор по изпълнението“ означава допустим контрагент, като финансова институция или друг посредник, с който Комисията подписва гаранционно споразумение ▌;

(8)  „консултантски център InvestEU“ означава техническата помощ, определена в член 20;

(9)  „портал InvestEU“ означава базата данни, определена в член 21;

(10)  „програма InvestEU“ означава фонд InvestEU, консултантския център InvestEU, портала InvestEU и операциите за смесено финансиране, взети заедно;

(10а)  „насоки относно инвестициите“ означава набор от критерии въз основа на принципите, установени с настоящия регламент, по отношение на общите цели, критериите за допустимост и допустимите инструменти, използвани от инвестиционния комитет при вземането на прозрачни и независими решения за използването на гаранцията на ЕС;

(10б)  „инвестиционни платформи“ означава дружества със специална цел, управлявани сметки, договорно съфинансиране или договорености за споделяне на риска или договорености, постигнати по всякакъв друг начин, чрез които субектите насочват финансово участие с цел финансиране на различни инвестиционни проекти, като те могат да включват:

а)  национални или поднационални платформи, които обединяват няколко инвестиционни проекта на територията на дадена държава членка;

б)  многонационални или регионални платформи, които обединяват партньори от няколко държави членки или трети държави, които проявяват интерес към проекти в даден географски район;

в)  тематични платформи, които обединяват инвестиционни проекти в даден сектор.

(11)  „микрофинансиране“ означава микрофинансиране съгласно определението в Регламент [номер [ЕСФ+];

(12)  „дружества със средна пазарна капитализация“ означава субекти с до 3 000 служители, които не са МСП, нито малки дружества със средна пазарна капитализация;

(13)  „национални насърчителни банки или институции“ (ННБИ) означава правни субекти, извършващи финансови дейности на професионална основа, на които е възложено от държава членка или субект на държава членка на централно, регионално или местно равнище да извършват дейности в областта на развитието или насърчаването;

(14)  „малки и средни предприятия (МСП)“ означава микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(20);

(15)  „малки дружества със средна пазарна капитализация“ означава субекти, които имат до 499 служители и не са МСП;

(16)  „социално предприятие“ означава социално предприятие съгласно определението в Регламент [номер] [ЕСФ+];

(16а)  „устойчиво финансиране“ означава процес на вземане на инвестиционни решения, надлежно съобразени с аспектите от екологично и социално естество, който води до увеличаване на инвестициите в дългосрочни и устойчиви дейности;

(17)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Съюза.

Член 3

Цели на програмата InvestEU

1.  Общата цел на програмата InvestEU е да подпомогне целите на политиката на Съюза посредством операции по финансиране и инвестиране, допринасящи за:

а)  конкурентоспособността на Съюза, включително научните изследвания, иновациите и цифровизацията;

аа)  увеличаване на равнището на заетост в Съюза и създаване на качествени работни места в Съюза;

б)  растежа на икономиката на Съюза и неговата устойчивост, което позволява на Съюза да постигне ЦУР и целите на Парижкото споразумение за климата;

в)  социалната иновативност, устойчивост и приобщаване на Съюза;

ва)  насърчаването на научния и техническия прогрес, културата, образованието и обучението;

вб)  икономическото, териториалното и социалното сближаване;

г)  интегрирането на капиталовите пазари на Съюза и укрепването на единния пазар, включително решения за преодоляване на разпокъсаността на капиталовите пазари на Съюза, разнообразяване на източниците на финансиране за предприятията на Съюза и насърчаване на устойчивите финанси.

2.  Програмата InvestEU има следните специфични цели:

а)  да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в устойчива инфраструктура в областите, посочени в член 7, параграф 1, буква а);

б)  да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в областта на научните изследвания, иновациите и цифровизацията във всички компоненти на политиката, включително подкрепа за разрастването на иновационните дружества и въвеждането на технологии на пазара;

в)  да увеличава и улеснява достъпа и наличието на финанси, както и да повишава конкурентоспособността в световен мащаб за новаторски стартиращи предприятия, МСП, включително и микропредприятия, и в надлежно обосновани случаи — за малки дружества със средна пазарна капитализация;

г)  да увеличава достъпа и наличието на микрофинанси и финанси за МСП, социални предприятия и за секторите на културата, творчеството и образованието, да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране, свързани със социални инвестиции, компетенции и умения, и да развива и укрепва пазарите за социални инвестиции в областите, посочени член 7, параграф 1, буква г).

Член 4

Бюджет и размер на гаранцията на ЕС

1.  Гаранцията на ЕС за целите на раздел „ЕС“, посочен в член 8, параграф 1, буква а), е в размер на 40 817 500 000 EUR (по текущи цени). Тя се обезпечава със ставка от 40%.

Допълнителна сума по гаранцията на ЕС може да бъде предоставена за целите на раздел „Държави членки“, посочен в член 8, параграф 1, буква б), при условие че съответните суми бъдат предоставени от държавите членки съгласно [член 10, параграф 1] от Регламент [[РОР] номер](21) и член [75, параграф 1] от Регламент [[план за ОСП] номер](22).

Освен приноса, посочен в алинея 2, държавите членки могат да допринасят и за раздел „Държави членки“ под формата на гаранции или парични средства.

Вноските от трети държави, посочени в член 5, също увеличават гаранцията на ЕС, определена в първата алинея, чрез предоставяне на пълно обезпечение в брой в съответствие с [член 218, параграф 2] от [Финансовия регламент].

2.  Разпределението на сумата, определена в параграф 1, първа алинея от настоящия член, е представено в приложение I. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за допълване на настоящия регламент, като променя сумите, посочени в ▌приложение I, когато е целесъобразно, с до 15% за всеки компонент.

3.  Финансовият пакет за изпълнението на мерките, предвидени в глави V и VI, възлиза на 525 000 000 EUR (по текущи цени).

4.  Сумата, посочена в параграф 3, може да бъде използвана също за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата InvestEU, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

Член 5

Tрети държави, асоциирани към фонд InvestEU

За раздел „ЕС“ от фонд InvestEU, посочен в член 8, параграф 1, буква а), и за всеки компонент на политиката, посочен в член 7, параграф 1, могат да се получават вноски от следните трети държави с цел участие в определени финансови продукти съгласно [член 218, параграф 2] от [Финансовия регламент]:

а)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) — в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;

б)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати — в съответствие с общите принципи и условия за участието им в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)  държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)  трети държави — в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в която и да програма на Съюза, при условие че споразумението

i)  гарантира справедлив баланс по отношение на вноските и ползите за съответната трета държава, която участва в програми на Съюза;

ii)  определя условията за участие в програмите, включително изчисляването на финансовите вноски за отделните програми и техните административни разходи. Тези вноски представляват целеви приходи в съответствие с [член 21, параграф 5] от [Финансовия регламент];

iii)  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;

iv)  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от Съюза

1.  Гаранцията на ЕС се прилага в рамките на непряко управление с органите, посочени в [член 62, параграф 1, буква в), подточки ii)—vii)] от [Финансовия регламент]. Други форми на финансиране от ЕС съгласно настоящия регламент се прилагат при пряко или непряко управление в съответствие с [Финансовия регламент], включително безвъзмездни средства, прилагани в съответствие с [дял VIII] от него.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията на ЕС, които са част от операция за смесено финансиране, съчетаваща подкрепа по настоящия регламент с подкрепа, предоставяна по линия на една или повече други програми на Съюза или на Иновационния фонд на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ):

а)  са съгласувани с целите на политиката и отговарят на критериите за допустимост, определени в правилото относно програмата на Съюза, по линия на която се взема решение за подкрепата;

б)  са в съответствие с настоящия регламент.

2а.  Операциите за смесено финансиране, обединяващи подкрепата по настоящия регламент, са възможно най-плавни.

3.  Операциите за смесено финансиране, включващи финансов инструмент, който е изцяло финансиран по други програми на Съюза или по Иновационния фонд на СТЕ, при които не се използва гаранцията на ЕС съгласно настоящия регламент, са съобразени с целите на политиката и критериите за допустимост, определени в правилата на програмата на Съюза, по линия на която се предоставя подкрепата.

4.  В съответствие с член 6, параграф 2 решение за формите на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза, които са част от операцията за смесено финансиране, посочена в параграфи 2 и 3, се взема съгласно правилата на съответната програма на Съюза и те се осъществяват в рамките на операцията за смесено финансиране в съответствие с настоящия регламент и с [дял X] от [Финансовия регламент].

В докладването също се включват елементите относно съгласуваността с целите на политиката и критериите за допустимост, определени в правилата на програмата на Съюза, по линия на която се взема решение за предоставяне на подкрепа, както и информация за спазването на настоящия регламент.

ГЛАВА II

Фонд InvestEU

Член 7

Компоненти на политиката

1.  Фонд InvestEU функционира посредством следните четири компонента на политиката, посредством които се преодоляват случаите на неефективност на пазара и/или неоптимални инвестиционни ситуации, които попадат в техния конкретен обхват:

а)  компонент на политиката за устойчива инфраструктура: включва устойчиви инвестиции в областта на транспорта, включително мултимодалния транспорт, безопасността по пътищата, ремонта и поддръжката на съществуващата железопътна и пътна инфраструктура, туризма, енергетиката, и по-специално засиленото внедряване на възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност в съответствие с рамките в областта на енергетиката до 2030 г. и до 2050 г., проектите за саниране на сгради с акцент върху икономиите на енергия и интегрирането на сградите в свързана с тях енергийна, складова, цифрова и транспортна система, подобряването на нивата на взаимна свързаност, цифровата свързаност и достъпа, включително в селските райони, доставката и преработката на суровини, космоса, океаните, вътрешните води, предотвратяването на отпадъци и кръговата икономика, природата и друга екологична инфраструктура, оборудването, мобилните активи и внедряването на новаторски технологии, които допринасят за осъществяването на целите на Съюза, свързани с устойчивостта на околната среда и/или на обществото, и отговарят на стандартите на Съюза за екологична или социална устойчивост;

б)  компонент на политиката за научни изследвания, иновации и цифровизация: включва дейности в областта на научните изследвания, разработването на продукти и иновациите, прехвърляне на резултатите от технологичното развитие и научните изследвания на пазара, подкрепа на факторите, формиращи пазара, и на сътрудничеството между предприятията, демонстрация и внедряване на новаторски решения и оказване на подкрепа за разрастването на новаторските дружества, включително на стартиращи предприятия и МСП, както и за цифровизирането на промишлеността на Съюза, въз основа на опита, натрупан по-специално с InnovFin;

в)  компонент на политиката за МСП: опростен достъп и наличие на финансиране за стартиращи предприятия, МСП, включително и новаторски МСП, и в надлежно обосновани случаи — за малки дружества със средна пазарна капитализация, по-специално с цел подобряване на глобалната конкурентоспособност, иновациите, цифровизацията и устойчивостта;

г)  компонент на политиката за социални инвестиции и умения: включва етично и устойчиво финансиране, микрофинансиране, изкупувания от страна на работниците, финансиране за социални предприятия и социална икономика и мерки за насърчаване на равенство между половете и активно участие на жените и уязвимите групи; умения, образование, обучение и свързани с тях услуги; социална инфраструктура (включително социални жилища и студентски общежития); социални иновации; здравеопазване и дългосрочни грижи; приобщаване и достъпност; културни дейности със социална цел; секторите на културата и творчеството, в това число с цели в областта на междукултурния диалог и социалното сближаване; интеграция на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави.

2.  Когато дадена операция по финансиране или инвестиране, предложена за разглеждане на инвестиционния комитет, посочен в член 19, попада в повече от един компонент на политиката, тази операция се причислява към компонента, в чийто обхват попада нейната основна цел или основната цел на повечето от нейните подпроекти, освен ако в насоките относно инвестициите не е определено друго.

3.  Операциите по финансиране и инвестиране по всички компоненти на политиката ▌, посочени в параграф 1▌, подлежат, когато е приложимо, на проверка на климатичната, екологичната и социалната устойчивост с оглед на свеждането до минимум на вредните въздействия и максималното увеличаване на ползите за климата, околната среда и социалното измерение. За тази цел организаторите на проекти, които отправят искане за финансиране, предоставят подходяща информация въз основа на насоките, които ще бъдат разработени от Комисията под формата на делегиран акт и като се вземат предвид критериите, установени с Регламент (ЕС) .../... за създаване на рамка за насърчаване на устойчивите инвестиции (COM(2018)0353), за да се определи дали дадена икономическа дейност е екологично устойчива. Когато е целесъобразно, проектите под определен размер, който е посочен в насоките, може да бъдат изключени от проверката.

Насоките на Комисията дават възможност:

а)  що се отнася до адаптирането, да се гарантира устойчивостта на потенциалните неблагоприятни въздействия на изменението на климата чрез оценка на уязвимостта и риска по отношение на климата, включително подходящи мерки за адаптиране, и що се отнася до смекчаването, да се включат разходите за емисиите на парникови газове и положителното въздействие от мерките за смекчаване на изменението на климата в анализа на разходите и ползите и да се гарантира съответствието с целите и стандартите на Съюза по отношение на опазването на околната среда;

б)  да се вземе предвид консолидираното въздействие от проектите по отношение на основните компоненти на природния капитал, свързани с въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие;

ба)  да се оцени влиянието върху заетостта и създаването на качествени работни места;

в)  да се оцени въздействието на определени райони или групи от населението върху социалното приобщаване.

4.  Партньорите по изпълнението предоставят информацията, необходима за осигуряване на възможност за проследяване на инвестициите, допринасящи за постигането на целите на Съюза по отношение на климата и околната среда, въз основа на насоките, които Комисията ще предостави, и оценяват, когато е целесъобразно, дали операциите са в съответствие с Регламент (ЕС) .../... [за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие].

4а.  Компонентът на политиката за МСП предлага подкрепа и на бенефициери, които получаваха подкрепа от различните допълнителни механизми за гаранция на ЕС, които бяха слети в InvestEU, по-специално от Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството в рамките на програмата „Творческа Европа“.

5.  Партньорите по изпълнението се стремят:

а)   поне 65% от инвестициите в рамките на компонента на политиката за устойчива инфраструктура да допринасят значително за постигането на целите на Съюза по отношение на климата и околната среда, в съответствие с Парижкото споразумение;

б)  в областта на транспорта поне 10% от инвестициите в рамките на компонента на политиката за устойчива инфраструктура да допринасят за постигането на целта на ЕС за прекратяване на пътнотранспортните произшествия с фатален изход до 2050 г. и за ремонтирането на железопътните и пътните мостове и тунели в интерес на тяхната безопасност;

в)  поне 35% от инвестициите в рамките на компонента на политиката за научни изследвания, иновации и цифровизация да допринасят за целите на Хоризонт Европа;

г)  значителен дял от гаранцията, предложена на МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация по компонента на политиката за МСП, да подпомага иновативни МСП.

Комисията, заедно с партньорите по изпълнението, се стреми да гарантира, че частта от бюджетната гаранция, използвана за компонента на политиката за устойчива инфраструктура, да бъде разпределена с цел постигане на баланс между действията в различните области.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за определяне на насоките относно инвестициите в рамките на всеки от компонентите на политиката.

6а.  Когато Комисията предоставя информация относно тълкуването на инвестиционните насоки, тя предоставя същата информация на партньорите по изпълнението, на инвестиционния комитет и на консултантския център InvestEU.

Член 7а

Допълняемост

За целите на настоящия регламент „допълняемост“ означава подкрепата от фонд InvestEU за операции, които имат за цел решаване на специфични проблеми за целия Съюз и/или за държава членка във връзка със случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации и които не биха могли да бъдат осъществени през периода, през който може да бъде използвана гаранцията на ЕС, или не биха могли да бъдат осъществени в същата степен, от партньорите по изпълнението без подкрепа от фонда InvestEU.

Член 8

Раздели

1.  Всеки от компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1, се състои от два раздела, които обхващат ▌случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, както следва:

а)  Раздел „ЕС“ е насочен към която и да е от следните ситуации:

i)  случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, свързани с приоритети на политиката на Съюза ▌;

ii)  специфични случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които засягат целия Съюз и/или държава членка; или

iii)  нови или сложни случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации с оглед на разработването на нови финансови решения и пазарни структури;

б)  Раздел „Държави членки“ е насочен към специфични случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които засягат една или няколко държави членки, с цел постигане на целите на участващите фондове под споделено управление.

2.  Разделите, посочени в параграф 1, ▌се използват, когато е уместно, като допълнение към операции по финансиране или инвестиране, включително чрез съчетаване на подкрепата от двата раздела.

Член 9

Специални разпоредби, приложими към раздел „Държави членки“

1.  Средствата, предоставени от дадена държава членка по силата на член [10, параграф 1] от Регламент [[РОР] номер] или член [75, параграф 1] от Регламент [[план за ОСП] номер], се използват за обезпечаване на част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ за операции по финансиране и инвестиране в съответната държава членка.

1а.  Държавите членки може също да допринасят за раздел „Държави членки“ под формата на гаранции или парични средства. Тези вноски може да бъдат поискани само за плащания по искания за плащане по гаранцията след финансирането по член 4, параграф 1, първа алинея.

2.  Определянето на тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ подлежи на сключването на споразумение за финансов принос между държавата членка и Комисията.

Две или повече държави членки могат да сключат съвместно споразумение за финансов принос с Комисията.

Чрез дерогация от [член 211, параграф 1] от [Финансовия регламент] процентът на обезпечаване на гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ е 40 % и може да бъде коригиран в посока надолу или нагоре във всяко споразумение за финансов принос, за да се вземат предвид рисковете, свързани с финансовите продукти, които се предвижда да бъдат използвани.

3.  Споразумението за финансов принос съдържа поне следните елементи:

а)  общия размер на частта от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „ Държави членки“, който се отнася до конкретната държава членка, нейния процент на обезпечаване, размера на вноската от фондовете под споделено управление, фазата на съставяне на обезпечението в съответствие с годишния финансов план и размера на получения условен пасив, който да бъде покрит чрез насрещна гаранция, предоставена от съответната държава членка и/или от партньорите по изпълнението или частни инвеститори;

б)  стратегията, която съдържа финансовите продукти и техния минимален ливъридж, географското покритие, инвестиционния период и, ако е приложимо, категориите на крайните получатели и на допустимите посредници;

в)  ▌избрания(ите) партньор(и) по изпълнението със съгласието на държавата членка;

г)  възможния принос от фондовете под споделено управление към инвестиционни платформи и към консултантския център InvestEU;

д)  задълженията за ежегодно докладване на държавите членки, включително докладването в съответствие с показателите, посочени в споразумението за финансов принос;

е)  разпоредби относно възнаграждението на частта от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“;

ж)  евентуалното съчетаване с ресурси в рамките на раздел „ЕС“, включително в многопластова структура за постигане на по-добро покритие на рисковете в съответствие с член 8, параграф 2.

Вноски от фондове със споделено управление може да се използват по преценка на държавите членки със съгласието на партньорите по изпълнението, за да се гарантира всеки транш от структурирани финансови инструменти.

4.  Споразуменията за финансов принос се изпълняват от Комисията посредством гаранционни споразумения, подписани с партньори по изпълнението съгласно член 14.

В случай че в срок от девет месеца от подписването на споразумението за финансов принос не е сключено гаранционно споразумение или не са поети задължения за пълния размер на средствата по споразумението за финансов принос посредством едно или повече гаранционни споразумения, споразумението за финансов принос се прекратява в първия случай или се изменя съответно във втория случай, а неусвоените средства от обезпечението се използват повторно съгласно [член 10, параграф 5] от Регламент [[РОР] номер] и член [75, параграф 5] от Регламент [[план за ОСП] номер].

В случай че гаранционното споразумение не е било надлежно изпълнено в срока, уточнен в член [10, параграф 6] от Регламент [[РОР] номер] или член [75, параграф 6] от Регламент [[план за [ОСП] номер], споразумението за финансов принос се изменя, а неусвоените средства от обезпечението се използват повторно съгласно [член 10, параграф 6] от [[РОР] номер] и член [75, параграф 6] от Регламент [[план за ОСП] номер].

5.  По отношение на обезпечаването за частта от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“, определена със споразумение за финансов принос, се прилагат следните правила:

а)  след фазата на съставяне, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член, всеки годишен излишък от обезпечения, изчислен посредством сравняване на размера на обезпеченията, изисквани съгласно процента на обезпечаване, с размера на реалните обезпечения, се използва повторно в съответствие с [член 10, параграф 6] от [РОР] и член [75, параграф 6] от [[план за ОСП] номер];

б)  чрез дерогация от [член 213, параграф 4] от [Финансовия регламент], след фазата на съставяне, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член, обезпечаването не води до допълване на средства на годишна база, докато е налице тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“;

в)  Комисията незабавно информира държавата членка, ако в резултат на задействане на тази част от гаранцията на ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ нивото на обезпеченията за тази част от гаранцията на ЕС падне под 20 % от първоначалното обезпечаване;

г)  ▌

ГЛАВА III

Гаранция на ЕС

Член 10

Гаранция на ЕС

1.  Гаранцията на ЕС по фонд InvestEU се предоставя на партньорите по изпълнението в съответствие с [член 219, параграф 1] от [Финансовия регламент] и се управлява в съответствие с [дял X] на [Финансовия регламент]. Гаранцията на ЕС е неотменима, безусловна и се предоставя при първо поискване на допустимите контрагенти за обхванатите от настоящия регламент операции по финансиране и инвестиране и ценообразуването ѝ се обвързва единствено с особеностите и рисковия профил на съответните операции, като надлежно се вземат предвид естеството на съответните операции и постигането на заложените цели на политиката, в това число, ако е надлежно обосновано, евентуалното прилагане на специални по-благоприятни условия и стимули, когато е необходимо, и по-специално:

а)  когато неблагоприятни условия на финансовите пазари биха възпрепятствали осъществяването на жизнеспособен проект;

б)  когато е необходимо да се улесни установяването на инвестиционни платформи или финансирането на проекти в сектори или райони, в които се наблюдава значителна неефективност на пазара и/или неоптимална инвестиционна ситуация.

Освен това гаранцията на ЕС предвижда:

а)  стабилен механизъм за бързото ѝ използване;

б)  срок, съгласуван с окончателния падеж на последното вземане от крайния бенефициер;

в)  подходящо наблюдение на рисковия и гаранционния портфейл;

г)  надежден механизъм за оценка на очакваните парични потоци, в случай че бъде използвана;

д)  подходящо документиране на решенията за управление на риска;

е)  подходяща гъвкавост относно начина на използване на гаранцията, така че партньорите по изпълнението да могат да се възползват пряко от гаранцията, когато/ако е необходимо, по-специално при липса на допълнителна гаранционна схема;

ж)  изпълнението на всички допълнителни изисквания, поставени от съответния регулаторен надзорен орган, ако има такива, така че гаранцията да се счита за инструмент за ефективно цялостно намаляване на риска.

1а.  Гаранцията на ЕС в раздел „ЕС“ се разпределя на партньорите по изпълнението. Най-малко 75% от гаранцията на ЕС в раздел „ЕС“ се предоставя на групата на ЕИБ. Суми, надхвърлящи 75% от гаранцията на ЕС, може да се предоставят на групата на ЕИБ, в случай че националните насърчителни банки или институции не могат да използват изцяло оставащия дял от гаранцията. Също така суми, надхвърлящи 25% от гаранцията на ЕС, може да се предоставят на други партньори по изпълнението, в случай че групата на ЕИБ не може да използва изцяло своя дял от гаранцията. Националните насърчителни банки или институции могат да се възползват изцяло от гаранцията на ЕС и в случай че решат да получат достъп до нея чрез групата на ЕИБ или Европейския инвестиционен фонд.

2.  Подкрепа от гаранцията на ЕС може да се предоставя за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, за инвестиционен период, приключващ на 31 декември 2027 г. Договорите между партньора по изпълнението и крайния получател или финансовия посредник или друг субект, посочен в член 13, параграф 1, буква а), се подписват до 31 декември 2028 г.

Член 11

Допустими операции по финансиране и инвестиране

1.  По линия на фонд InvestEU се предоставя подкрепа единствено за публични и частни операции по финансиране и инвестиране, които

а)  отговарят на условията, определени в [член 209, параграф 2, букви а) –д)] от [Финансовия регламент], и на изискването за допълняемост, определено в член  от настоящия регламент, и, когато е целесъобразно, увеличават максимално частните инвестиции в съответствие с [член 209, параграф 2, буква г)] от [Финансовия регламент];

б)  допринасят за, допълват и осигуряват съответствие за изпълнението на целите на политиката на Съюза и попадат в обхвата на областите, които са допустими за операции по финансиране и инвестиране в рамките на подходящия компонент в съответствие с приложение II към настоящия регламент, както и

в)  са съгласувани с насоките относно инвестициите.

2.  Освен проектите на територията на Съюза, фонд InvestEU може да подпомага следните проекти и дейности посредством операции по финансиране и инвестиране:

а)  ▌проекти между субекти, които се намират или са установени в една или повече държави членки, и обхващат една или повече трети държави, включително присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидатки, държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство, Европейското икономическо пространство или Европейската асоциация за свободна търговия, отвъдморска страна или територия, както е посочено в приложение II към ДФЕС, или асоциирана трета държава, независимо от това дали в тези трети държави или отвъдморски страни или територии има партньор;

б)  операции по финансиране и инвестиране в държавите, посочени в член 5, които са допринесли за конкретен финансов продукт.

3.  Фонд InvestEU може да подпомага операции по финансиране и инвестиране, предоставящи финансиране на получатели, които са правни субекти, установени в някоя от следните държави:

а)  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

б)  трета държава или територия, асоциирана към програмата InvestEU в съответствие с член 5;

в)  трета държава, посочена в параграф 2, буква а), ако е приложимо;

г)  други държави, когато това е необходимо за финансирането на проект в държава или територия, посочена в букви а)—в).

Член 12

Избор на партньори по изпълнението

1.  В съответствие с [член 154] от [Финансовия регламент] Комисията избира партньорите по изпълнението или група от тях, както е посочено във втората алинея от настоящия параграф, измежду допустимите контрагенти.

За раздел „ЕС“ е необходимо допустимите контрагенти да са изразили своя интерес и да са в състояние да покриват операции по финансиране и инвестиране в една или повече държави членки или региони. Партньорите по изпълнението може също така да покриват заедно операции по финансиране и инвестиране в една или повече държави членки или региони, като сформират група. Партньорите по изпълнението, чиято договорна отговорност е ограничена в рамките на техните национални мандати, могат да предприемат действия за отстраняване на случаите на неефективност на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации, като използват съответните адаптирани на местно ниво съпоставими инструменти.

Въз основа на степента на зрялост на проекта групата на партньорите по изпълнението може да се събира по всяко време и в различен състав, за да отговори ефективно на изискванията на пазара.

За раздел „Държави членки“ съответната държава членка може да предложи за партньори по изпълнението един или повече допустими контрагенти от тези, които са изразили своя интерес съгласно член 9, параграф 3, буква в).

Ако съответната държава членка не предложи партньор по изпълнението, Комисията действа в съответствие с втората алинея от настоящия параграф, като избира от тези партньори по изпълнението, които могат да покрият операции по финансиране и инвестиране в съответните географски райони.

2.  При избора на партньори по изпълнението Комисията гарантира, че портфейлът от финансови продукти по фонд InvestEU:

а)  увеличава максимално покриването на целите, определени в член 3;

б)  увеличава максимално ефекта от гаранцията на ЕС посредством собствените ресурси, с които се е ангажирал партньорът по изпълнението;

в)  увеличава максимално, когато е целесъобразно, частните инвестиции;

г)  постига географска диверсификация и позволява финансирането на по-малки проекти;

д)  осигурява достатъчна диверсификация на риска;

е)  насърчава новаторски решения в областта на финансите и рисковете с цел преодоляване на случаи на неефективност на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации;

еа)  постига допълняемост.

3.  При подбора на партньорите по изпълнението Комисията взема предвид също така:

а)  евентуалните разходи и възнаграждения за бюджета на Съюза;

б)  капацитета на партньора по изпълнението за стриктно спазване на изискванията по [член 155, параграфи 2 и 3] от [Финансовия регламент], свързани с избягването на данъци, данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, изпирането на пари, финансирането на тероризма и юрисдикциите, които не оказват съдействие.

ба)  капацитета на партньора по изпълнението да оценява финансовите и инвестиционните операции съгласно международно признатите стандарти за рейтинг в социалната сфера, със специално внимание към социалното и екологичното въздействие;

бб)  капацитета на партньора по изпълнението да предоставя публично доказателства и да гарантира прозрачност и публичен достъп до информация относно всяка операция по финансиране и инвестиране;

бв)  по целесъобразност, капацитета на партньора по изпълнението да управлява финансови инструменти, като отчита натрупания си по-рано опит с финансови инструменти и управляващи органи, както е посочено в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(23).

4.  Национални насърчителни банки или институции могат да бъдат избирани за партньори по изпълнението, при условие че изпълняват изискванията, предвидени в настоящия член и в член 14, параграф 1, втора алинея.

Член 13

Допустими видове финансиране

1.  Гаранцията на ЕС може да се използва с цел покриване на риска за следните видове финансиране, предоставено от партньорите по изпълнението:

а)  заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или кредитно подобрение, включително подчинен дълг, капиталови или квазикапиталови участия, предоставяни пряко или косвено чрез финансови посредници, фондове, инвестиционни платформи или други средства, които да бъдат насочени към крайните получатели;

б)  финансиране или гаранции от партньор по изпълнението, насочени към друга финансова институция, което ѝ позволява да извършва финансовите дейности, посочени в буква а).

За да бъде обхванато от гаранцията на ЕС, финансирането, посочено в букви а) и б) от първата алинея от настоящия параграф, се предоставя, придобива или емитира в полза на операциите по финансиране или инвестиране, посочени в член 11, параграф 1, когато финансирането от партньора по изпълнението е било предоставено в съответствие със споразумение за финансиране или трансакция, подписани или сключени от партньора по изпълнението след подписването на гаранционното споразумение между Комисията и партньора по изпълнението, чийто срок не е приключил или които не са прекратени.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране чрез фондове или други посреднически структури се покриват от гаранцията на ЕС в съответствие с разпоредбите, които ще бъдат установени в насоките относно инвестициите, дори ако тази структура влага малка част от своите инвестиции извън територията на Съюза и в държавите, посочени в член 11, параграф 2, или в активи, различни от тези, които са допустими по силата на настоящия регламент.

Член 14

Гаранционни споразумения

1.  Комисията сключва гаранционно споразумение с всеки партньор по изпълнението за предоставянето на гаранцията на ЕС в съответствие с изискванията на настоящия регламент до размер, който се определя от Комисията.

В случай че партньорите по изпълнението сформират група, посочена в член 12, параграф 1, втора алинея, се сключва едно гаранционно споразумение между Комисията и всеки партньор по изпълнението в рамките на групата или с един партньор по изпълнението от името на групата.

2.  Гаранционните споразумения съдържат по-специално разпоредби относно:

а)  размера и условията за финансовия принос, който се предоставя от партньора по изпълнението;

б)  условията на финансирането или гаранциите, които се предоставят от партньора по изпълнението на друг правен субект, участващ в изпълнението, когато случаят е такъв;

в)  в съответствие с член 16 — подробни правила относно предоставянето на гаранцията на ЕС, включително обхвата на портфейлите на специфични видове инструменти и съответните събития, водещи до евентуални искания за задействане на гаранцията на ЕС;

г)  възнаграждението за поемане на риск, което се разпределя пропорционално на съответния дял на Съюза и на партньора по изпълнението в поемането на риска;

д)  условията за плащане;

е)  ангажимента на партньора по изпълнението за приемане на решенията на Комисията и на инвестиционния комитет относно използването на гаранцията на ЕС в полза на предложените операции по финансиране или инвестиране, без да се засяга вземането на решение от страна на партньора по изпълнението относно планираната операция без гаранцията на ЕС;

ж)  разпоредбите и процедурите във връзка със събирането на вземанията, което ще бъде поверено на партньора по изпълнението;

з)  финансовото и оперативното отчитане и мониторинга на операциите в рамките на гаранцията на ЕС;

и)  основните показатели за изпълнението, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС, изпълнението на целите и критериите, определени в членове 3, 7 и 11, както и мобилизирането на частен капитал;

й)  ако е приложимо, разпоредби и процедури, свързани с операциите за смесено финансиране;

к)  съответни други разпоредби съгласно изискванията на [дял X] от [Финансовия регламент].

3.  В гаранционното споразумение се предвижда също, че възнаграждението, дължимо на Съюза от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, се предоставя след приспадане на плащанията, дължими по искания за задействане на гаранцията на ЕС.

4.  Освен това в гаранционното споразумение се предвижда приспадане на всяка сума, дължима на партньора по изпълнението във връзка с гаранцията на ЕС, от общата сума на възнаграждението, приходите и възстановените суми, дължими от партньора по изпълнението на Съюза от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент. Ако тази сума не е достатъчна да покрие сумата, дължима на партньор по изпълнението в съответствие с член 15, параграф 3, неизплатената сума се взима от обезпечението на гаранцията на ЕС.

5.  Когато гаранционното споразумение се сключва в рамките на раздел „Държави членки“, в него може да се предвиди участието на представители от съответната държава членка или региони в мониторинга на изпълнението на гаранционното споразумение.

Член 15

Изисквания за използването на гаранцията на ЕС

1.  Предоставянето на гаранцията на ЕС е обвързано с влизането в сила на гаранционното споразумение със съответния партньор по изпълнението.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране се покриват от гаранцията на ЕС само ако отговарят на критериите, определени в настоящия регламент и в съответните насоки относно инвестициите, и ако инвестиционният комитет е стигнал до заключението, че те отговарят на изискванията за възползване от подкрепата на гаранцията на ЕС. Партньорите по изпълнението продължават да носят отговорност за осигуряването на съответствието на операциите по финансиране и инвестиране с настоящия регламент и съответните насоки относно инвестициите.

3.  Комисията не дължи на партньора по изпълнението никакви административни разходи или такси, свързани с изпълнението на операциите по финансиране и инвестиране в рамките на гаранцията на ЕС, освен ако естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който ще се прилага, не позволява на партньора по изпълнението да докаже необходимостта от изключение. Покритието на тези разходи се определя в гаранционното споразумение и е в съответствие с [член 209, параграф 2, буква ж)] от [Финансовия регламент].

4.  Освен това партньорът по изпълнението може да използва гаранцията на ЕС за покриване на съответния дял от евентуалните разходи по събирането, освен ако не са приспаднати от постъпленията от събирането, в съответствие с член 14, параграф 4.

Член 16

Покритие и условия на гаранцията на ЕС

1.  Възнаграждението за поемане на риск се разпределя пропорционално между съответния дял на Съюза и на партньора по изпълнението в поемането на риска по портфейл от операции по финансиране и инвестиране, или, когато е уместно, по отделни операции, и е обвързано изключително с особеностите и рисковия профил на съответните операции. На свой собствен риск партньорът по изпълнението е изложен по подходящ начин на операциите по финансиране и инвестиране, подкрепяни от гаранцията на ЕС, освен ако по изключение естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който ще се прилага, не позволява на партньора по изпълнението да допринесе в разумни граници със своя собствен капацитет за поемане на риск.

2.  Гаранцията на ЕС покрива:

а)  по отношение на дълговите продукти, посочени в член 13, параграф 1, буква а):

i)  главницата и всички лихви и суми, които са дължими на партньора по изпълнението, но не са получени от него в съответствие с условията на операциите по финансиране до настъпването на случая на неизпълнение; по отношение на подчинения дълг, отлагането, намаляването или изискваното излизане се разглеждат като случаи на неизпълнение;

ii)  загубите от преструктуриране;

iii)  загубите, произтичащи от колебанията на валутите, различни от евро, на пазарите, на които възможностите за дългосрочно хеджиране са ограничени;

б)  по отношение на капиталовите или квазикапиталовите инвестиции, посочени в член 13, параграф 1, буква а) — инвестираните суми и свързаните с тях разходи за финансиране и загубите, произтичащи от колебанията на валутите, различни от евро;

в)  по отношение на финансирането или гаранциите от партньор по изпълнението на друг правен субект, посочен в член 13, параграф 1, буква б) — използваните суми и свързаните с тях разходи за финансиране.

3.  Когато Съюзът извърши плащане на партньора по изпълнението след постъпило искане за задействане на гаранцията на ЕС, той встъпва в съответните права на партньора по изпълнението, доколкото те продължават да съществуват, във връзка с която и да е от неговите операции по финансиране или инвестиране, обхванати от гаранцията на ЕС.

Партньорът по изпълнението действа от името на Съюза за събирането на вземанията за суброгираните суми и възстановява средствата на Съюза от събраните суми.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ

Член 16a

Управителен съвет

1.  Фонд InvestEU се управлява от управителен съвет, който, за целите на използването на гаранцията на ЕС, определя в съответствие с общите цели, установени в член 3:

а)  стратегическата ориентация на фонд InvestEU;

б)  оперативните политики и процедури, необходими за функционирането на фонд InvestEU;

в)  приложимите правила за операциите с инвестиционни платформи.

2.  Управителният съвет:

а)  се състои от шестима членове, както следва:

i)  трима членове, които се назначават от Комисията;

ii)  един член, който се назначава от групата на ЕИБ;

iii)  един член, назначен от консултативния съвет, измежду представителите на партньорите по изпълнението; този член не е представител на групата на ЕИБ;

iv)  един експерт, назначен от Европейския парламент. Този експерт не търси или приема инструкции от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и от което и да е правителство на държава членка или от друг публичен или частен орган, и действа в условията на пълна независимост. Експертът изпълнява своите задължения безпристрастно и в интерес на фонд InvestEU;

б)  избира председател измежду тримата членове, назначени от Комисията, с тригодишен мандат, който може да бъде подновен еднократно;

в)  обсъжда и отчита във възможно най-голяма степен позициите на всички членове. Ако членовете не могат да сближат своите позиции, управителният съвет взема своите решения с мнозинство от членовете си. Протоколите от заседанията на управителния съвет представят подробно позициите на всички членове.

3.  Управителният съвет предлага на Комисията промяна в разпределението на сумите, посочени в приложение I.

4.  Управителният съвет организира редовно консултации със съответните заинтересовани страни, и по-специално със съинвеститори, публични органи, експерти, институции в областта на образованието, обучението и научните изследвания, филантропични организации, съответните социални партньори и представители на гражданското общество, относно насочеността и изпълнението на инвестиционната политика, провеждана съгласно настоящия регламент.

5.  Подробните протоколи от заседанията на управителния съвет се публикуват във възможно най-кратък срок след одобряването им от управителния съвет.

Член 17

Консултативен съвет

1.  Комисията и управителният съвет се консултират с консултативен съвет ▌.

1а.  Консултативният съвет се стреми да осигури балансирано представителство на половете и се състои от:

а)  по един представител на всеки партньор по изпълнението;

б)  по един представител от всяка държава членка;

в)  един представител на групата на ЕИБ;

г)  един представител на Комисията;

д)  по един експерт за всеки компонент на политиката, който се назначава от Европейския икономически и социален комитет;

е)  един експерт, който се назначава от Комитета на регионите.

2.  ▌

3.  ▌

4.  Заседанията на консултативния съвет ▌се председателстват ▌от представител на Комисията ▌. Представителят на групата на ЕИБ е заместник-председател.

Консултативният съвет заседава редовно и най-малко два пъти годишно по искане на председателя. ▌

Подробните протоколи от заседанията на консултативния съвет се публикуват във възможно най-кратък срок след одобряването им от консултативния съвет.

Комисията определя оперативните правила и процедури и управлява секретариата на консултативния съвет.

5.  Консултативният съвет:

а)   предоставя съвети относно разработването на финансовите продукти, които ще се прилагат съгласно настоящия регламент;

б)   предоставя съвети на Комисията и управителния съвет относно случаите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации и пазарни условия;

в)   информира държавите членки относно изпълнението на фонд InvestEU за всеки от компонентите на политиката;

г)   обменя становища с държавите членки относно развитието на пазара, както и най-добри практики.

Член 17а

Методика за оценка на риска

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26, с цел допълване на настоящия регламент чрез определянето на методика за оценка на риска. Тази методика за оценка на риска се разработва в тясно сътрудничество с групата на ЕИБ и другите партньори по изпълнението и включва:

а)  класификация на категориите рискове, с цел да се гарантира последователно и стандартно третиране на всички операции, независимо от институцията посредник;

б)  методика за оценка на стойността, за която има риск, и на вероятността от неизпълнение, въз основа на ясни статистически методи, включително екологични, социални и управленски критерии;

в)  метод за оценка на стойността на експозицията при неизпълнение и на процента на загуба при неизпълнение, като се вземат предвид стойността на финансирането, рискът по проекта, условията за погасяване, обезпечението и други имащи отношение показатели.

Член 17б

Набор от показатели

1.  Всеки партньор по изпълнението използва набор от показатели за оценка на качеството и стабилността на инвестициите, подкрепени потенциално с гаранцията на ЕС. Наборът от показатели гарантира независима, прозрачна и хармонизирана оценка на потенциалното и действителното използване на гаранцията на ЕС.

2.  Всеки партньор по изпълнението изготвя набора от показатели за предложените от него операции по финансиране и инвестиране. Ако операцията по инвестиране е предложена от няколко партньора по изпълнението, наборът от показатели се изготвя съвместно от различните участващи партньори по изпълнението.

3.  Наборът от показатели включва по-специално оценка на:

а)  рисковия профил на предложените операции по финансиране и инвестиране, определен след прилагане на методиката за оценка на риска, посочена в член 17а;

б)  ползата за крайните получатели;

в)  съответствието с ангажиментите на Съюза по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение относно изменението на климата, Европейския стълб на социалните права и Хартата на основните права;

г)  спазването на критериите за допустимост;

д)  качеството и приноса на операцията по инвестиране за устойчивия растеж и заетостта;

е)  приноса на операцията по инвестиране за реализирането на целите на програмата InvestEU;

ж)  техническото и финансовото участие в проекта;

з)  дали предложената операция е насочена към преодоляване на установените случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни правила относно набора от показатели, който да се използва от партньорите по изпълнението.

5.  Когато е необходимо, Комисията може да предостави помощ на партньорите по изпълнението при прилагането на методиката за оценка на риска и при изготвянето на набора от показатели. Тя също така гарантира, че методиката за показателите се прилага правилно и че наборите от показатели, представени пред инвестиционния комитет, са с високо качество.

Член 18

Член 19

Инвестиционен комитет

1.  Създава се напълно независим инвестиционен комитет. Този инвестиционен комитет:

а)  разглежда предложенията за операции по финансиране и инвестиране, които са представени от партньори по изпълнението за покриване в рамките на гаранцията на ЕС и са преминали проверка за съответствие с правото и политиките на Съюза, която се извършва от Комисията;

б)  проверява съответствието им с настоящия регламент и съответните насоки относно инвестициите, като обръща специално внимание на изискването за допълняемост, посочено в член  от настоящия регламент, и когато е целесъобразно, на изискването за привличане на частни инвестиции, посочено в [член 209, параграф 2, буква г)] от [Финансовия регламент]; както и

в)  проверява дали операциите по финансиране и инвестиране, които биха се ползвали от подкрепата на гаранцията на ЕС, отговарят на всички съответни изисквания.

2.  Инвестиционният комитет заседава в четири различни състава, съответстващи на компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1.

Всеки състав на инвестиционния комитет се състои от шестима външни експерти, получаващи възнаграждение. Експертите се избират в съответствие с [член 237] от [Финансовия регламент] и се назначават от Комисията за мандат с продължителност до четири години. Техният мандат може да бъде подновяван, но не може да превишава общо седем години. Управителният съвет може да реши да поднови мандата на действащ член на инвестиционния комитет, без да следва процедурата, предвидена в настоящия параграф.

Експертите притежават стабилен подходящ пазарен опит в областта на структурирането и финансирането на проекти или финансирането на МСП или други предприятия.

Съставът на инвестиционния комитет гарантира, че комитетът познава подробно секторите, обхванати от компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1, както и географските пазари в Съюза, и че като цяло представителството на половете в него е балансирано.

Четирима членове са постоянни членове и в четирите състава на инвестиционния комитет. Освен това всеки от четирите състава разполага с по двама експерти, които имат опит в областта на инвестициите в сектори, обхванати от съответния компонент на политиката. Поне един от постоянните членове има опит в областта на устойчивите инвестиции. Управителният съвет назначава членовете на инвестиционния комитет в съответния състав или състави. Инвестиционният комитет избира председател от своите постоянни членове.

Комисията приема правилника за дейността на инвестиционния комитет и осигурява функционирането на неговия секретариат. Секретариатът също така подпомага управителния съвет.

3.  Когато участват в дейностите на инвестиционния комитет, неговите членове изпълняват задълженията си безпристрастно и единствено в интерес на фонд InvestEU. Те не търсят, нито приемат инструкции от партньорите по изпълнението, институциите на Съюза, държавите членки или друг публичен или частен орган.

Автобиографиите и декларациите за интереси на всеки член на инвестиционния комитет се оповестяват публично и се актуализират постоянно. Всеки член на инвестиционния комитет съобщава незабавно на Комисията и на управителния съвет цялата информация, която е необходима с оглед на постоянната проверка за липсата на конфликт на интереси.

Управителният съвет може да освободи даден член от неговите функции, ако той не отговаря на изискванията, определени в настоящия параграф, или поради други надлежно обосновани причини.

4.  Когато предприема действия в съответствие с настоящия член, инвестиционният комитет се подпомага от секретариат, чието функциониране се осигурява от Комисията и който е отговорен пред председателя на инвестиционния комитет. Секретариатът проверява пълнотата на документацията, предоставена от партньорите по изпълнението, включваща стандартен формуляр за заявление, формуляр за набора от показатели и всеки друг документ, който инвестиционният комитет счита за важен. Инвестиционният комитет може да иска разяснения от партньора по изпълнението, изложени по време на неговите заседания, или да иска допълнителна информация, която да бъде представена на следващо заседание. Оценките на проектите, извършени от партньор по изпълнението, не обвързват инвестиционния комитет за целите на операции по финансиране или инвестиране, които се ползват от покритие от гаранцията на ЕС.

Инвестиционният комитет използва за своята оценка и за проверката на предложенията набора от показатели, посочен в член 17б.

5.  Заключенията на инвестиционния комитет се приемат с обикновено мнозинство от всички членове, като това обикновено мнозинство включва поне един от експертите. В случай на равен брой гласове председателят на инвестиционния комитет има решаващ глас.

Заключенията на инвестиционния комитет за одобрение на подкрепата от гаранцията на ЕС за операции по финансиране или инвестиране са достъпни публично и включват обосновката за одобрението. В тях се посочва също така общата оценка, направена въз основа на набора от показатели. Когато е приложимо, инвестиционният комитет включва в списъка със заключенията, с които се одобрява подкрепата от гаранцията на ЕС, информация относно операциите, по-специално тяхното описание, данни за организаторите на проекта или финансовите посредници, както и относно целите на проекта. Публикацията не съдържа чувствителна търговска информация. В случай на чувствителни търговски решения инвестиционният комитет оповестява публично такива решения и информация относно организаторите на проекта или финансовите посредници на датата на приключване на съответното финансиране или на по-ранна дата, когато приключи ситуацията на чувствителност в търговско отношение.

Наборът от показатели се оповестява публично преди подписването на операции по финансиране или инвестиране или на подпроект ▌. Публикацията не съдържа чувствителна търговска информация, нито лични данни, които не се оповестяват съгласно правилата на Съюза за защита на данните.

Два пъти годишно инвестиционният комитет представя на Европейския парламент и на Съвета списък с всички заключения, както и наборите от показатели, свързани с всички тези решения. Това представяне подлежи на строги изисквания за поверителност.

Заключенията на инвестиционния комитет, отхвърлящи използването на гаранцията на ЕС, се предоставят своевременно на разположение на засегнатия партньор по изпълнението.

6.  Ако инвестиционният комитет бъде приканен да одобри използването на гаранцията на ЕС за операция по финансиране или инвестиране, представляваща инструмент, програма или структура, която се състои в основни подпроекти, това одобрение включва тези основни подпроекти, освен ако инвестиционният комитет не реши, в надлежно обосновани случаи, да си запази правото да ги одобри отделно.

6а.  Когато счита за необходимо, инвестиционният комитет може да представя на Комисията предложения за изменения на насоките относно инвестициите.

ГЛАВА V

Консултантски център InvestEU

Член 20

Консултантски център InvestEU

1.  Консултантският център InvestEU осигурява консултантска подкрепа за набелязването, подготовката, разработването, структурирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на инвестиционни проекти или увеличава капацитета на организаторите на проекти и финансовите посредници за изпълнение на операциите по финансиране и инвестиране. Неговата подкрепа може да обхваща всички етапи от жизнения цикъл на даден проект или финансирането на получаващ подкрепа субект, по целесъобразност.

Комисията подписва споразумения с групата на ЕИБ и с други партньори по изпълнението, за да ги определи за партньори в консултантския център и да им възложи предоставянето на консултантска подкрепа, както е посочено в предходната алинея, и на услугите, посочени в параграф 2. Комисията създава единна точка за достъп до консултантския център InvestEU и разпределя исканията за консултантска подкрепа на подходящия партньор в консултантския център. Комисията, групата на ЕИБ и другите партньори по изпълнението работят в тясно сътрудничество помежду си с оглед на осигуряването на ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, като надлежно вземат предвид съществуващите структури и дейност.

Консултантският център InvestEU е на разположение като елемент в рамките на всеки компонент на политиката, посочен в член 7, параграф 1, и обхваща всички сектори, които попадат в обхвата на този компонент. Освен това се осигуряват междусекторни консултантски услуги, както и консултантски услуги за изграждане на капацитет.

2.  Консултантският център InvestEU предоставя по-специално следните услуги:

а)  осигурява единна входна точка за подпомагане на органите и организаторите на проекти да разработват проекти по програми на Съюза, които се управляват централно;

аа)  разпространява до органите и организаторите на проекти цялата налична допълнителна информация относно насоките за инвестиции и тълкуването на тези насоки;

б)  подпомага организаторите на проекти, когато е целесъобразно, при разработването на техните проекти с цел изпълнение на целите и критериите за допустимост, определени в членове 3, 7 и 11, и улесняване на разработването на средства за групиране на проекти от малък мащаб; тази помощ обаче не предопределя заключенията на инвестиционния комитет относно покритието на подкрепата от гаранцията на ЕС за тези проекти;

ба)  използва потенциала за привличане и финансиране на проекти от малък мащаб, включително чрез инвестиционни платформи;

в)  подкрепя действия и оползотворява местния опит, за да се улесни използването на подкрепата по линия на фонд InvestEU в целия Съюз, и, когато е възможно, допринася активно за целта да се постигне секторна и географска диверсификация на фонд InvestEU чрез подкрепа за партньорите по изпълнението при стартирането и разгръщането на евентуални операции по финансиране и инвестиране;

г)  улеснява създаването на платформи за сътрудничество за партньорски обмен и споделяне на данни, ноу-хау и най-добри практики в подкрепа на планираните проекти и секторното развитие, в т.ч. подпомага насърчаването на сътрудничество между филантропични организации, от една страна, и други потенциални инвеститори и организатори на проекти, от друга страна, по-специално по отношение на компонента на политиката за социални инвестиции и умения;

д)  предоставя проактивна консултантска подкрепа, при необходимост чрез местно присъствие, за създаването на инвестиционни платформи, по-специално трансгранични инвестиционни платформи, както и инвестиционни платформи, групиращи проекти от малък и среден мащаб в една или повече държави членки по теми или по региони;

да)   улеснява и подкрепя използването на комбиниране на безвъзмездни средства или финансови инструменти, финансирани от бюджета на Съюза или от други източници, с цел да се засили полезното взаимодействие и взаимното допълване между инструментите на Съюза и да се постигне максимална степен на „ефекта на лоста“ и на въздействие на програмата InvestEU;

е)  подкрепя действия за изграждане на капацитет, за да се развият организационният капацитет, уменията и процесите и да се увеличи инвестиционната готовност на организациите, така че организаторите на проекти и органите да планират инвестиционни проекти, да разработват финансови инструменти и инвестиционни платформи и да управляват проекти, а финансовите посредници да изпълняват операции по финансиране и инвестиране от полза за субекти, чийто достъп до финансиране е затруднен, включително чрез подкрепа за развитие на капацитета за оценяване на риска или специфични за съответния сектор познания, като се отделя специално внимание на секторите на културата и творчеството;

еа)  предоставя проактивна консултантска подкрепа за стартиращи предприятия, особено когато искат да осигурят закрила на своите инвестиции в научни изследвания и иновации посредством придобиване на права върху интелектуална собственост, например чрез патенти.

3.  Консултантският център InvestEU е на разположение за публични и частни организатори на проекти, включително национални насърчителни банки, инвестиционни платформи, МСП и стартиращи предприятия, за публични органи и за финансови и други посредници.

4.  За услугите, посочени в параграф 2, може да се начисляват такси за покриване на част от разходите за тяхното предоставяне, с изключение на услугите, предоставяни на публични организатори на проекти и на организации с нестопанска цел, като в тези случаи услугите са безплатни. По отношение на МСП таксите за услугите, посочени в параграф 2, не могат да надвишават една трета от разходите за тяхното предоставяне.

5.  За да се постигне посочената в параграф 1 цел и да се улесни предоставянето на консултантска подкрепа, работата на консултантския център InvestEU се основава на експертния опит на Комисията, групата на ЕИБ и на другите партньори по изпълнението.

6.  Консултантският център InvestEU има местно присъствие, когато е необходимо. Той се установява по-специално в държави членки или региони, които срещат затруднения при разработването на проекти по фонд InvestEU. Консултантският център InvestEU подпомага прехвърлянето на знания към регионалното и местното равнище с оглед на създаването на регионален и местен капацитет и експертен опит за подпомагането, посочено в параграф 1, както и за изпълнението и приспособяването на малки проекти.

6а.  За да се предостави посочената в параграф 1 консултантска подкрепа и да се улесни предоставянето на такава консултантска подкрепа на местно равнище, консултантският център InvestEU си сътрудничи с националните насърчителни банки или институции и се ползва от техния експертен опит. Сътрудничеството между консултантския център InvestEU, от една страна, и национална насърчителна банка или институция, от друга страна, може да бъде под формата на договорно партньорство. Консултантският център InvestEU се стреми към сключването на поне едно споразумение за сътрудничество с национална насърчителна банка или институция от всяка държава членка. В държавите членки, в които не съществуват такива национални насърчителни банки или институции, консултантският център InvestEU предоставя, по целесъобразност и по искане от съответната държава членка, проактивна консултантска подкрепа за създаването на такава банка или институция.

7.  Партньорите по изпълнението предлагат на организаторите на проекти, кандидатстващи за финансиране, включително по-специално за проекти от по-малък мащаб, да поискат подкрепа от консултантския център InvestEU, за да се подобри, по целесъобразност, подготовката на проектите им и да се даде възможност за преценка на евентуалното групиране на проектите.

Също така, когато е уместно, партньорите по изпълнението информират организаторите на проекти за възможността техните проекти да бъдат поместени на портала InvestEU, посочен в член 21.

ГЛАВА VІ

Член 21

Портал InvestEU

1.  Порталът InvestEU се създава от Комисията. Той представлява леснодостъпна и удобна за използване база данни за проекти, в която се предоставя съответна информация за всеки проект.

2.  Порталът InvestEU предоставя канал за организаторите на проекти, по който да осигуряват видимост за проектите, за които търсят финансиране, и по този начин да предоставят информация за тях на инвеститорите. Включването на проекти в портала InvestEU не засяга решенията относно окончателните проекти, избрани да получат подкрепа съгласно настоящия регламент или друг инструмент на Съюза, или да получат публично финансиране.

3.  В портала се поместват само проекти, които са съвместими с правото и политиките на Съюза.

4.  Проекти, които отговарят на условията, определени в параграф 3, се предават от Комисията на съответните партньори по изпълнението, и когато е целесъобразно, на консултантския център InvestEU.

5.  Партньорите по изпълнението разглеждат проекти, които попадат в техния географски обхват и в обхвата на тяхната дейност.

ГЛАВА VII

Отчетност, мониторинг и докладване, оценка и контрол

Член 21a

Отчетност

1.  По искане на Европейския парламент или на Съвета председателят на управителния съвет докладва на институцията, отправила такова искане, относно резултатите на фонд InvestEU, включително чрез свое участие в изслушване пред Европейския парламент.

2.  Председателят на управителния съвет дава устни или писмени отговори на въпросите, отправени във връзка с фонд InvestEU от Европейския парламент или от Съвета, във всички случаи в срок до пет седмици от датата на получаване на въпроса.

3.  По искане на Европейския парламент или на Съвета Комисията представя доклад относно прилагането на настоящия регламент.

Член 22

Мониторинг и докладване

1.  Показателите за докладване относно напредъка на изпълнението на програмата InvestEU по отношение на общите и специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение III към настоящия регламент.

2.  С цел да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата InvestEU по отношение на постигането на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26, за да изменя приложение III към настоящия регламент с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато това се счита за необходимо, и за да допълни настоящия регламент с разпоредби за установяването на рамка за мониторинг и оценка.

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира, че данните от мониторинга на изпълнението и резултатите се събират ефективно, ефикасно и своевременно. За тази цел на партньорите по изпълнението и другите получатели на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване по целесъобразност.

4.  Комисията докладва относно изпълнението на програмата InvestEU в съответствие с [членове 241 и 250] от [Финансовия регламент]. За тази цел групата на ЕИБ и партньорите по изпълнението предоставят ежегодно информацията, включително такава относно функционирането на гаранцията, необходима, за да може Комисията да изпълнява задълженията си за докладване.

5.  Освен това на всеки шест месеца всеки партньор по изпълнението представя на Европейския парламент и на Комисията доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, в който, по целесъобразност, е направена разбивка за раздел „ЕС“ и за раздел „Държави членки“ по държави членки. Докладът включва оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията на ЕС, както и с основните показатели за изпълнението, посочени в приложение III от настоящия регламент. Докладът също така включва оперативни, статистически, финансови и счетоводни данни във възможно най-голяма степен, като същевременно се защитава поверителността на чувствителна информация от частен характер и на чувствителна търговска информация за всяка операция по финансиране и инвестиране и в съответния раздел и компонент на политиката, както и на равнището на фонд InvestEU. Един от тези доклади съдържа информацията, която предоставят партньорите по изпълнението в съответствие с [член 155, параграф 1, буква а)] от [Финансовия регламент]. Комисията събира и оценява докладите на партньорите по изпълнението и представя резюме под формата на публични годишни доклади, в които предоставя информация за нивото на изпълнение на програмата спрямо нейните цели и показатели за изпълнение, като посочва рисковете и възможностите за операциите по финансиране и инвестиране, подкрепени от програмата InvestEU.

Член 23

Оценка

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  До 30 септември 2024 г. Комисията извършва междинна оценка на програмата InvestEU, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС.

3.  В края на изпълнението на програмата InvestEU, но не по-късно от две години след края на периода, определен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата InvestEU, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

5.  Партньорите по изпълнението допринасят и предоставят на Комисията информацията, необходима за извършването на оценките, посочени в параграфи 1 и 2.

6.  В съответствие с [член 211, параграф 1] от [Финансовия регламент] на всеки три години Комисията включва в годишния доклад, посочен в [член 250] от [Финансовия регламент], преглед на адекватността на процента на обезпечаване, определен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент, спрямо действителния рисков профил на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията на ЕС. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26, за да може въз основа на този преглед да коригира процента на обезпечаване, определен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент, с до 15 %.

Член 24

Одити

Одитите на използването на финансирането от Съюза, извършвани от Европейската сметна палата, заедно с одитите, извършвани от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, представляват основата за общото ниво на увереност в съответствие с [член 127] от Финансовия регламент.

Член 25

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в програмата InvestEU по силата на решение в рамките на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на Европейската служба за борба с измамите тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Член 26

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия. Делегираните актове относно дейности, извършвани от партньорите по изпълнението или с тяхно участие, се изготвят в тесен диалог с тези партньори по изпълнението.

2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 4, параграф 2, член 7, параграфи 3 и 6, членове 17а, 17б, член 22, параграф 2 и член 23, параграф 6 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [влизането в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на този петгодишен срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 2, член 7, параграфи 3 и 6, членове 17а и 17б, член 22, параграф 2 и член 23, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията следва да се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2, член 7, параграфи 3 и 6, членове 17а и 17б, член 22, параграф 2 и член 23, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА VIII

Прозрачност и видимост

Член 27

Информация, комуникация и публичност

1.  Партньорите по изпълнението посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и целенасочена информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността, и като акцентират също така върху социалното и екологичното въздействие.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата InvestEU и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата InvestEU, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

ГЛАВА ІX

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Преходни разпоредби

1.  Приходи, възстановени суми и събрани вземания от финансови инструменти, създадени от програмите, които са посочени в приложение IV към настоящия регламент, могат да се използват за обезпечаване на гаранцията на ЕС по силата на настоящия регламент.

2.  Приходи, възстановени суми и събрани вземания от гаранцията на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2015/1017, могат да се използват за обезпечаване на гаранцията на ЕС по силата на настоящия регламент, освен ако не се използват за целите, посочени в членове 4, 9 и 12 от Регламент (ЕС) 2015/1017.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

▌Суми за всяка специфична цел

Разпределението, посочено в член 4, параграф 2, за операциите по финансиране и инвестиране, е както следва:

а)  ▌11 500 000 000 EUR за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква а);

б)  ▌11 250 000 000 EUR за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква б);

в)  ▌12 500 000 000 EUR за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква в);

г)  ▌5 567 500 000 EUR за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква г).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Сектори, които са допустими за операциите по финансиране и инвестиране

Операциите по финансиране и инвестиране могат да попадат в един или повече от следните сектори:

1.  Развитие на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на енергийния съюз, включително сигурността на енергийните доставки, и ангажименти, поети по линия на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на Парижкото споразумение, по-специално чрез:

а)  разширяването на производството, ускоряването на внедряването, доставката или прилагането на решения за чиста и устойчива енергия от възобновяеми източници;

б)  енергийна ефективност, енергиен преход и енергоспестяване (като се обръща специално внимание на намаляването на търсенето на енергия посредством управление на търсенето и ремонтиране и преустройство на сгради);

в)  развитие, усъвършенстване и модернизиране на устойчива енергийна инфраструктура (на ниво пренос и на ниво разпределение, технологии за съхраняване на енергия, интелигентни мрежи); и повишаване на нивото на енергийната взаимна свързаност на държавите членки;

г)  производство и доставка на устойчиви синтетични горива от възобновяеми/неутрални по отношение на въглеродните емисии източници на енергия и алтернативни горива, включващи всички видове транспорт, в съответствие с разпоредбите на [Директива за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 2009/28/ЕО];

д)  инфраструктура за улавяне на въглерод и за съхранение на въглерод при промишлени процеси, в биоенергийни инсталации и производствени мощности във връзка с енергийния преход.

2.  Развитие на устойчиви и безопасни транспортни инфраструктури и решения за мобилност, и оборудване и иновативни технологии в съответствие с приоритетите на Съюза в сектора на транспорта, както и на ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение, по-специално чрез:

а)  проекти в подкрепа на развитието на инфраструктурата TEN-T, включително градски възли, морски и вътрешни пристанища, летища, мултимодални терминали и свързването им към основните мрежи, както и телематичните приложения, посочени в Регламент (ЕС) № 1315/2013;

аа)  инфраструктурни проекти в рамките на TEN-T, които създават условия за използването на поне два различни вида транспорт, и по-специално мултимодални терминали за товари и възли за превоз на пътници;

б)  проекти за интелигентна и устойчива градска мобилност, включително транспорт по вътрешните водни пътища и въздушен транспорт (насочени към различните видове градски транспорт с ниски емисии, недискриминиращата достъпност, замърсяването на въздуха и шума, енергийното потребление и подобрената безопасност, включително за велосипедистите и пешеходците);

в)  подкрепа за подновяването и преоборудването на мобилни активи в транспорта с цел внедряване на решения за мобилност с ниски емисии, включително използването на алтернативни горива и синтетични горива от възобновяеми/неутрални по отношение на въглеродните емисии източници в превозни средства от всички видове транспорт;

г)  железопътна инфраструктура, други железопътни проекти, инфраструктура по вътрешните водни пътища и морски пристанища и морски магистрали;

д)  инфраструктура за алтернативни горива за всички видове транспорт, включително електрическа инфраструктура за зареждане;

да)  проекти за интелигентна и устойчива мобилност, чиито цели са свързани със:

i)  пътната безопасност (включително подобряване на безопасността на водачите и пътниците и намаляване на броя на злополуките с фатален изход, както и на случаите, при които хора претърпяват тежки наранявания),

ii)  достъпността (включително в селските райони),

iii)  намаляването на емисиите,

iv)  разработването и внедряването на нови транспортни технологии и услуги, по-специално от страна на МСП и във връзка със свързани и автономни видове транспорт, както и интегрирани системи за продажба на билети;

дб)  проекти за поддържане или модернизиране на съществуващата транспортна инфраструктура, включително автомагистралите от TEN-T, когато това е необходимо за повишаването, поддържането или подобряването на пътната безопасност, за разработване на услуги на интелигентните транспортни системи (ИТС) или за гарантиране на целостта и стандартите на инфраструктурата, по-специално безопасни места и съоръжения за паркиране, станции за алтернативни горива и електрически системи за зареждане;

дв)  пътна инфраструктура за транспорт в държавите, подпомагани в рамките на политиката на сближаване, по-слабо развитите региони или в рамките на трансгранични транспортни проекти.

3.  Околна среда и ресурси, по-специално чрез:

а)  води, включително водоснабдяване и саниране, брегова инфраструктура и друга свързана с водите зелена инфраструктура;

б)  инфраструктура за управление на отпадъците;

в)  проекти и предприятия в областта на екологичното управление на ресурсите и устойчиви технологии;

г)  подобряване и възстановяване на екосистемите и техните услуги;

д)  устойчиво развитие и възстановяване на градовете, на бреговите и на селските райони;

е)  действия за борба срещу изменението на климата, включително намаляване на риска от природни бедствия, приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него;

ж)  проекти и предприятия, които прилагат кръгова икономика чрез интегриране на аспекти, свързани с ефективността на ресурсите, в производството и жизнения цикъл на продукта, включително устойчиви доставки на първични и вторични суровини;

з)  декарбонизация и съществено намаляване на емисиите от енергоемки отрасли, включително широкомащабни демонстрационни проекти за иновативни технологии с ниски емисии и тяхното внедряване;

за)  проекти за насърчаване на устойчивото културно наследство, по-специално стратегии и инструменти за опазване на материалното и нематериалното европейско културно наследство.

4.  Развитие на инфраструктура за цифрова свързаност, по-специално чрез проекти, които подпомагат внедряването на цифрови мрежи с много висок капацитет, 5G свързаност и подобряване на цифровата свързаност и достъпа, особено в селските райони и периферните региони.

5.  научни изследвания, развойна дейност и иновации, по-специално чрез:

а)  подкрепа за научноизследователска инфраструктура и научни изследвания, както и иновативни проекти във всички тематични области, определени във и съдействащи за постигане на целите на „Хоризонт Европа“;

б)  корпоративни проекти, включително обучение и насърчаване на създаването на клъстери и корпоративни мрежи;

в)  демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях инфраструктури, технологии и процеси;

г)  съвместни научноизследователски и иновационни проекти ▌между академичните среди, изследователските и технологичните организации и промишлеността; публично-частни партньорства и организации на гражданското общество;

д)  трансфер на знания и технологии;

е)  нови ефективни и достъпни здравни продукти, включително фармацевтични продукти, медицински изделия, диагностика и лекарствени продукти за модерна терапия, нови антимикробни средства и иновативен процес на разработване, които избягват използването на изпитвания върху животни.

6.  Развитие, внедряване и разрастване на цифрови технологии и услуги, по-специално чрез:

а)  изкуствен интелект в съответствие с програмата „Цифрова Европа“, по-специално във връзка с етиката;

аа)  квантова технология;

б)  инфраструктури за кибернетична сигурност и защита на мрежите;

в)  интернет на нещата;

г)  технология на блоковата верига и други технологии на споделената счетоводна книга;

д)  модерни цифрови умения;

е)  други модерни цифрови технологии и услуги, съдействащи за цифровизирането на промишлеността на Съюза и за интегрирането на цифровите технологии, услуги и умения в транспортния сектор на Съюза;

еа)  роботика и автоматизация.

7.  Финансова подкрепа за субекти, които имат до 3 000 служители. Компонентът за МСП е с насоченост само към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, както и към социални предприятия под формата на МСП, по-специално чрез:

а)  предоставяне на оборотен капитал и инвестиции, свързани по-специално с дейности, които са двигател на предприемаческата култура и среда и насърчават създаването и растежа на микро-, малки и средни предприятия;

б)  предоставяне на финансиране на риска от самото създаване до разрастването с цел заемане на водещи в технологично отношение позиции в иновативните и устойчиви сектори, включително засилване на капацитета им за цифровизация и иновации, както и гарантиране на тяхната конкурентоспособност в световен мащаб.

8.  Културен и творчески сектор; медии, аудиовизуален сектор и журналистика, по-специално чрез, но не само:

а)  нови технологии, като например помощни технологии, прилагани към свързани със секторите на културата и творчеството стоки и услуги;

б)  използване на цифрови технологии за опазването и възстановяването на европейското материално и нематериално културно наследство;

в)  културни и творчески индустрии и сектори, например добавена реалност/виртуална реалност, илюзорни среди, интерфейси човек-компютър, инфраструктури за интернет протокол и облаци, мрежи 5G, нови медии;

г)  технологично управление на правата на интелектуална собственост.

9.  Сектор на туризма.

10.  Устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство, аквакултури и други елементи на устойчивата биоикономика в по-широк смисъл.

11.  Социални инвестиции, включително тези в подкрепа на изпълнението на европейския стълб на социалните права, по-специално чрез:

а)  етично и устойчиво финансиране, микрофинансиране, финансиране за социални предприятия и социална икономика;

б)  търсене и предлагане на умения;

в)  образование, професионално обучение и свързани с тях услуги;

г)  социална инфраструктура, по-специално:

i)  образование и обучение, включително образование и грижи в ранна детска възраст, образователни заведения, студентски жилища и цифрово оборудване;

ii)  социални жилища;

iii)  здравни и дългосрочни грижи, включително клиники, болници, първични здравни грижи, услуги по домовете и полагане на грижи в рамките на общностите;

д)  социални иновации, включително социални решения и схеми, целящи насърчаване на социалните въздействия и резултатите в секторите, посочени в тази точка;

е)  културни дейности със социална цел;

еа)  мерки за насърчаване на равенството между половете и активното участие на жените;

ж)  интеграция на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави;

з)  иновативни решения в здравеопазването, включително електронно здравеопазване, здравни услуги и нови модели на грижи;

i)  приобщаване и достъпност за хората с увреждания.

12.  Развитие на отбранителната промишленост, с което да се подобри стратегическата автономност на Съюза, по-специално чрез подкрепа за:

а)  веригата за доставките на отбранителната промишленост на Съюза, в частност чрез финансова подкрепа за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация;

б)  дружествата, участващи в революционни проекти за иновации в отбраната и тясно свързани с нея технологии с двойна употреба;

в)  веригата за доставките на отбранителната промишленост, когато участва в съвместни проекти за научни изследвания и развойна дейност в този сектор, включително тези, подкрепяни от Европейския фонд за отбрана;

г)  инфраструктура за научни изследвания и обучение в областта на отбраната.

13.  Космически изследвания, по-специално чрез развитие на космическия сектор в съответствие с целите на „Космическата стратегия“:

а)  извличането на максимални ползи за обществото и икономиката на Съюза;

б)  укрепването на конкурентоспособността на космическите системи и технологии, за преодоляване, по-специално на независимостта на веригата за доставките;

в)  подкрепа на предприемачеството в космическия сектор, включително развитието надолу по веригата;

г)  укрепване на автономността на Съюза за безопасен и сигурен достъп до Космоса, включително аспектите, свързани с двойната употреба.

13а.  Морета и океани, чрез развитието на устойчива синя икономика в съответствие с целите на интегрираната морска политика, и по-специално чрез:

а)  морско предприемачество;

б)  иновативна и конкурентоспособна морска промишленост;

в)  познаване на океаните и кариери в морското дело;

г)  изпълнението на целите за устойчиво развитие, по-специално ЦУР 14 (Живот под водата);

д)  енергия от възобновяеми морски източници и кръгова икономика. [Изм. 2 и 16/rev]

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

Ключови показатели за изпълнението

1.  Обем на финансиране на InvestEU (разбивка по точки и подточки от областите, допустими за операции по финансиране и инвестиране съгласно посоченото в приложение II).

1.1  Обем на подписани операции

1.2  Мобилизирани инвестиции

1.3  Размер на мобилизирано частно финансиране

1.4  Постигнат ефект на лоста и мултиплициращ ефект

1.4а  Полезни взаимодействия с други програми на Съюза

2.  Географски обхват на финансирането на InvestEU (разбивка по точки и подточки от областите, допустими за операции по финансиране и инвестиране съгласно посоченото в приложение II)

2.1  Брой на държавите, обхванати от проекти

2.1а  Брой на регионите, обхванати от проекти

2.1б  Брой и обем на операциите по държави членки и региони

3.  Въздействие на финансирането на InvestEU

3.1  Брой на създадените или подпомогнатите работни места

3.2  Инвестиции в подкрепа на целите, свързани с енергетиката и изменението на климата, и при целесъобразност, подробно за всеки компонент и всяка категория на политиката, както и съответния дял, който е от значение за климата.

3.3  Инвестиции в подкрепа на цифровизирането

3.3а  Инвестиции в подкрепа на социални цели

4.  Устойчива инфраструктура

4.1  Енергетика: Инсталирана допълнителна мощност за производство на енергия от възобновяеми източници (MW) по източници

4.2  Енергетика: Брой домакинства, брой обществени и търговски помещения, преминали в по-горен клас на енергопотребление, включително по отношение на степента на подобрение на класификацията или еквивалентни цифри, или брой на домакинствата, обновени до стандарта за нетно нулевоенергийни сгради и пасивни къщи

4.3  Цифрови технологии: Допълнителни домакинства, търговски и/или обществени сгради с широколентов достъп до поне 100 Mbps и с възможност за достигане на гигабитова скорост или брой създадени Wi-Fi точки за достъп

4.4  Транспорт: Мобилизирани инвестиции в трансевропейската мрежа, от които: ▌

–  централна мрежа и широкообхватна мрежа за компонентите, посочени в приложенията към [Регламент № XXX, да се добави позоваване на новия регламент за Механизъм за свързване на Европа];

–  мултимодална инфраструктура;

–  иновативни решения, допринасящи за постигането на балансиран микс от различните видове транспорт, включително за вътрешните водни пътища и въздушния транспорт;

–  брой на разположените инфраструктурни точки за алтернативно гориво

4.5  Околна среда: Инвестиции, съдействащи за изпълнението на плановете и програмите, които се изискват съгласно достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда, свързани с качеството на въздуха, водата, отпадъците и природата

4.5а  Брой на разположените инфраструктурни точки за алтернативно гориво

4.6  Намаляване на емисиите: Количество на намалените емисии на CO2

5.  Научни изследвания, иновации и цифровизиране

5.1  Принос за постигане на целта от 3% от БВП на ЕС, инвестирани в научни изследвания, развойна дейност и иновации в рамките на програмата

5.2  Брой на подпомогнатите предприятия, които провеждат проекти за научни изследвания и иновации в рамките на програмата

5.2а  Брой на проектите, които преди това са получили подкрепа по линия на „Хоризонт Европа“ и/или програмата „Цифрова Европа“

6.  МСП

6.1  Брой на подпомогнати предприятия по размер (микро, малки, средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация)

6.2  Брой на подпомогнати предприятия спрямо етапа (ранен, растеж/пълно разгръщане), по-специално иновативни МСП

6.3  Брой подпомогнати предприятия по сектори

7.  Социални инвестиции и умения

7.1  Социална инфраструктура: Капацитет и обхват на подпомогнатата социална инфраструктура по сектори: жилищно настаняване, образование, здравеопазване, др.

7.2  Микрофинансиране и социално корпоративно финансиране: Брой на подпомогнатите социални предприятия

7.2а  Микрофинансиране и социално корпоративно финансиране: Брой на създадените социални предприятия

7.2б  Микрофинансиране и социално корпоративно финансиране: Брой на подпомогнатите социални предприятия според етапа на развитие (ранен етап, растеж/разрастване)

7.5  Умения: Брой на хората, придобили нови умения, или чиито умения са валидирани: квалификация за формално, неформално и самостоятелно образование и обучение

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Програмата InvestEU - предишни инструменти

А.  Капиталови инструменти:

—  Eвропейски механизъм за технологии (ETF98): Решение № 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43).

—  TTP: Решение на Комисията за приемане на решение за допълнително финансиране относно финансирането действия на дейността „Вътрешен пазар за стоки и отраслови политики“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г. и приемане на рамково решение относно финансирането на подготвителното действие „Европейският съюз поема ролята си в глобализирания свят“ и четири пилотни проекта „Еразмус за млади предприемачи“, „Мерки за насърчаване на сътрудничеството и партньорствата между микропредприятия и МСП“, „Трансфер на технологии“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г. (C(2007)531).

—  Eвропейски механизъм за технологии (ETF01): Решение № 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84).

—  Механизъм за висок растеж и иновации на МСП - GIF: Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

—  Механизъм за свързване на Европа (МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (OВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

—  COSME (EFG): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

—  Капиталов механизъм по InnovFin:

—  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104);

—  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

—  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

—  Компонент на EaSi в областта на инвестициите за изграждане на капацитет: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

Б.  Гаранционни инструменти:

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП — SMEG 1998: Решение № 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43).

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП — SMEG 1998: Решение № 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84).

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП — SMEG 2007: Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

—  Европейски гаранционен механизъм за микрофинансиране – (EPMF-G): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1).

—  Инструмент за поделяне на риска RSI:

—  Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) изявления на Комисията (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

—  Решение № 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86);

—  Решение № 2006/974/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма: „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 299).

—  Гаранция за EaSI: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

—  Механизмът за гарантиране на заеми по COSME (COSME LGF): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

—  Дългов механизъм по InnovFin:

—  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

—  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104);

—  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

—  Механизъм за гарантиране на заеми за секторите на културата и творчеството (CCS GF): Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/EО, № 1855/2006/EО и № 1041/2009/EО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).

—  Механизъм за гарантиране на студентски заеми (SLGF): Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм+“: програмата на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

—  Инструмент за частно финансиране за енергийна ефективност (PF4EE): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

В.  Инструменти за поделяне на риска:

—  Механизъм за финансиране с поделяне на риска (МФПР): Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) изявления на Комисията (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

—  Програма InnovFin:

—  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 текст от значение за ЕИП (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81);

—  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

—  Дългов инструмент на Механизма за свързване на Европа (ДИ на МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

—  Инструмент за финансиране на природен капитал (NCFF): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

Г.  Специални инвестиционни механизми (DIV):

—  Европейски механизъм за микрофинансиране - Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1).

—  фонд „Marguerite“:

—  Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (ОВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1).

—  Решение на Комисията от 25.2.2010 г. относно участието на Европейския съюз в Европейския фонд за енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г.(фонд „Marguerite“) (С(2010)0941).

—  Европейски фонд за енергийна ефективност (EEEF): Регламент (ЕС) № 1233/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 5).

(1) ОВ C […], […] г., стр. […].
(2) ОВ C […], […] г., стр. […].
(3) COM(2018)0097.
(4) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (OB L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
(5) COM(2018)0353.
(6) Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
(7) СОМ(2017)0206.
(8) COM(2017)0250.
(9) Публикуван като Документ за обсъждане на европейската икономика № 074 през януари 2018 г.
(10)
(11) Позоваването да се актуализира: OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. Споразумението е публикувано на адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)
(12) Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1).
(13) Регламент (EО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6).
(14) Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(15) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(16) Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр.1).
(17) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(18) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(19) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(20) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(21)
(22)
(23) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност