Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0482/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0482/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 468kWORD 139k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I
P8_TA(2019)0026A8-0482/2018
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))(1)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
στην πρόταση της Επιτροπής
---------------------------------------------------------

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στις αρμόδιες επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0482/2018).
(2)* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.


Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 173 και το άρθρο 175 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ και των ίδιων πόρων του ομίλου της ΕΤΕπ.

(1)  Δεδομένου ότι το ΑΕΠ της ΕΕ μειώθηκε από 2,2% το 2009 σε 8%, οι επενδυτικές δραστηριότητες στην Ένωση μειώθηκαν το 2016 περίπου κατά 20% σε σύγκριση με τα ποσοστά των επενδύσεων πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Επομένως, παρότι η ανάκαμψη των δεικτών επενδύσεων προς το ΑΕΠ στην Ένωση είναι ορατή, εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που θα αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ισχυρής ανάκαμψης και δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τα έτη κατά τα οποία οι επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα επίπεδα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και οι σχετικές προβλέψεις δεν καλύπτουν τις διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της Ένωσης για τη διατήρηση της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα, δεδομένων της τεχνολογικής εξέλιξης και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις υποδομές, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») και την ανάγκη αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών προκλήσεων όπως η βιωσιμότητα ή η γήρανση του πληθυσμού. Επομένως, απαιτείται διαρκής ενίσχυση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες της αγοράς και οι μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις, να μειωθεί το επενδυτικό κενό στους τομείς-στόχους και να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης.

(2)  Έχει επισημανθεί από τις αξιολογήσεις ότι η ποικιλία των χρηματοδοτικών μέσων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 έχει οδηγήσει σε ορισμένες επικαλύψεις. Αυτή η ποικιλία έχει προκαλέσει πολυπλοκότητα για τους ενδιάμεσους φορείς και τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικούς κανόνες επιλεξιμότητας και υποβολής εκθέσεων. Επίσης, η απουσία συμβατών κανόνων έχει παρεμποδίσει τον συνδυασμό διαφόρων ενωσιακών κονδυλίων, μολονότι ο συνδυασμός αυτός θα ήταν επωφελής για την ενίσχυση έργων που απαιτούν διαφορετικά είδη χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ένα ενιαίο ταμείο, το ταμείο InvestEU, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτικότερη λειτουργία της ενίσχυσης για τους τελικούς αποδέκτες μέσω ενσωμάτωσης και απλούστευσης της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο ενός ενιαίου μηχανισμού εγγύησης από τον προϋπολογισμό, γεγονός που θα βελτιώσει τον αντίκτυπο της ενωσιακής παρέμβασης, μειώνοντας παράλληλα το κόστος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(3)  Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την τόνωση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον πολιτισμό, η δέσμη «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, η ▌ διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εν λόγω αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών στηρίζοντας τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

(4)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο για τον προσδιορισμό εθνικών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αναπτύσσουν τις δικές τους εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων για την ενίσχυση των εν λόγω προτεραιοτήτων. Οι στρατηγικές θα πρέπει να ανακοινώνονται παράλληλα με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως μέσο περιγραφής και συντονισμού των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να λάβουν στήριξη μέσω εθνικής ή ενωσιακής χρηματοδότησης, ή και των δύο. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση χρησιμοποιείται με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής στήριξης που πρόκειται να ληφθεί ιδίως από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και το ταμείο InvestEU, κατά περίπτωση.

(5)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην κοινωνικοοικονομική σύγκλιση της Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της καινοτομίας ▌, της ψηφιοποίησης, της αποδοτικής χρήσης των πόρων σε μια λογική κυκλικής οικονομίας, της βιωσιμότητας της χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση και της κοινωνικής αντοχής και ένταξης και της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού τους και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Αυτό θα καθιστούσε την οικονομία της Ένωσης και το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανθεκτικότερα και θα ενίσχυε την ικανότητά τους να αντιδρούν σε καθοδικές φάσεις του οικονομικού κύκλου. Για τον σκοπό αυτό, το ταμείο InvestEU θα πρέπει να ενισχύει έργα που είναι τεχνικώς, ▌ οικονομικώς και κοινωνικώς βιώσιμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών μέσων, μέσων επιμερισμού του κινδύνου και συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και οικονομικών συνεισφορών από τους εταίρους υλοποίησης κατά περίπτωση. Θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση, ενώ η στήριξη στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάζει στην παροχή στρατηγικών, μακροπρόθεσμων οφελών σε βασικούς τομείς της ενωσιακής πολιτικής, που διαφορετικά δεν θα λάμβαναν χρηματοδότηση ή θα χρηματοδοτούνταν ανεπαρκώς, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης.

(5α)  Η Επιτροπή και οι εταίροι υλοποίησης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα InvestEU αξιοποιεί κάθε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τη χρηματοδότηση επιχορηγήσεων και άλλες δράσεις στους τομείς πολιτικής που υποστηρίζει, σύμφωνα με τους στόχους των άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά, το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», και το πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE).

(5β)  Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας περιλαμβάνονται στους ανθεκτικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της ΕΕ, παράγοντας διττή οικονομική και πολιτιστική αξία από τη διανοητική ιδιοκτησία και την ατομική δημιουργικότητα. Ωστόσο, ο άυλος χαρακτήρας των στοιχείων ενεργητικού τους περιορίζει την πρόσβασή τους σε ιδιωτική χρηματοδότηση, που είναι αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις και να υπάρξει επέκταση και ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο. Ο ειδικός μηχανισμός εγγυήσεων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» ενίσχυσε επιτυχώς τη χρηματοδοτική ικανότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας. Συνεπώς, το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ και των οργανισμών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σε χρηματοδότηση.

(6)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να ενισχύει επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, των επενδύσεων και της απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ευημερίας και τη δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων, καθώς και στη μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση. Τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να πληρούν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της Ένωσης, όπως ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων και η φιλική προς το κλίμα χρήση ενέργειας και διαχείριση των αποβλήτων. Η παρέμβαση μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να συμπληρώνει τη στήριξη της Ένωσης που παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων.

(7)  Η Ένωση ενέκρινε τους στόχους που καθορίζονται στην ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, καθώς και το Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών. Για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπεριέχονται στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ένωσης, η δράση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας θα πρέπει να αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού του ταμείου InvestEU και οι επενδύσεις που έχουν σχέση με ορυκτά καύσιμα δεν θα πρέπει να υποστηρίζονται παρά μόνο όταν είναι δεόντως αιτιολογημένες στη βάση της συμβολής τους στους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης.

(8)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ένωση, που θα στηρίζει τον εκ νέου προσανατολισμό των ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις κοινωνικές και τις βιώσιμες επενδύσεις, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης(3).

(8α)   Στο πνεύμα της προώθησης της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών θα πρέπει να ενθαρρύνονται μέσω επανεξέτασης των απαιτήσεων φερεγγυότητας όσον αφορά τις συνεισφορές για τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU. Προκειμένου να ευθυγραμμιστούν τα κίνητρα των ασφαλιστών με τον στόχο της Ένωσης για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και άρση των εμποδίων στις επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την παρούσα αναθεώρηση στο πλαίσιο της επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 77στ παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

(9)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα InvestEU θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 και έναν ετήσιο στόχο 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU που αντιπροσωπεύουν 40 % τουλάχιστον του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος InvestEU αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος InvestEU και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και ανασκόπησης.

(10)  Η συνεισφορά του ταμείου InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού στόχου και των τομεακών στόχων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 θα παρακολουθείται μέσω ενός ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης του κλίματος που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή σε συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης καθώς και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων(5)] προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή άλλων διαστάσεων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ).

(11)  Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 για τους παγκόσμιους κινδύνους, που εξέδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι μισοί από τους δέκα σημαντικότερους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την παγκόσμια οικονομία σχετίζονται με το περιβάλλον. Στους εν λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται η μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των εσωτερικών υδάτων και των ωκεανών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η απώλεια βιοποικιλότητας και ο μη μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Οι περιβαλλοντικές αρχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών και πολλών από τις πολιτικές της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθείται η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων στις σχετικές δραστηριότητες του ταμείου InvestEU. Η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη και διαχείριση των σχετικών κινδύνων θα πρέπει να ενσωματώνονται στην προετοιμασία και υλοποίηση των επενδύσεων. Επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις δαπάνες που αφορούν τη βιοποικιλότητα και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία και την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Επομένως, οι επενδύσεις που στρέφονται σε περιβαλλοντικούς στόχους βιωσιμότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται με τη χρήση κοινών μεθοδολογιών οι οποίες συνάδουν με εκείνη που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης τα οποία ισχύουν για τη διαχείριση του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιμέρους και συνδυασμένων επιπτώσεων των επενδύσεων σε βασικές συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα.

(12)  Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ουσιαστική στήριξη από την Ένωση, ιδίως στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να εκπονήσει η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU αφού προηγηθεί ανοιχτή δημόσια διαβούλευση και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων] προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούνται για άλλα προγράμματα της Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την αποφυγή περιττής διοικητικής επιβάρυνσης, έργα δε κάτω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εξαιρούνται από τον έλεγχο.

(13)  Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπονόμευσαν τις δυνατότητες της Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Οι μεγάλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διασυνδεσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και σε σχέση με τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, είναι θεμελιώδους σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων της ΕΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Κατά συνέπεια, η στήριξη από το ταμείο InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, της ναυτιλίας και των ψηφιακών υποδομών, υποστηρίζοντας π.χ. την ανάπτυξη και την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS). Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε τομείς με ανεπαρκείς επενδύσεις καθώς και σε τομείς στους οποίους απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων της βιώσιμης κινητικότητας, της ενεργειακής απόδοσης και των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 2030 και των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια. Για να μεγιστοποιηθούν ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι σκόπιμο να προωθηθεί μια ορθολογική επενδυτική διαδικασία που να επιτρέπει την προβολή των ώριμων έργων και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας, τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για την προστασία των πολιτών σε δημόσιους χώρους. Αυτό θα πρέπει να συμπληρώνει τις προσπάθειες που γίνονται από άλλα ενωσιακά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που παρέχει στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές κρίσιμης σημασίας.

(13α)   Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να ενισχύσει τη θέση των πολιτών και των κοινοτήτων που επιθυμούν να επενδύσουν σε μια πιο βιώσιμη, απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής μετάβασης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η [αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] και η [αναθεωρημένη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια] αναγνωρίζουν τώρα και παρέχουν στήριξη σε ανανεώσιμες πηγές και σε ενεργειακές κοινότητες των πολιτών, και σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως βασικούς παράγοντες στην ενεργειακή μετάβαση της Ένωσης, θα πρέπει το πρόγραμμα InvestEU να διευκολύνει τη συμμετοχή των εν λόγω παραγόντων στην αγορά. [Τροπολογία 3]

(13β)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει, όπου είναι σκόπιμο, στους στόχους της [αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] και του [κανονισμού για τη διακυβέρνηση], και να προωθεί την ενεργειακή απόδοση στις επενδυτικές αποφάσεις. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης κτιρίων την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να χαράξουν στο πλαίσιο της [οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων]. Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύει την ψηφιακή ενιαία αγορά και να συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, με παράλληλη αύξηση της κάλυψης και της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την Ένωση.

(13γ)   Η ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου αποτελεί τεράστια πρόκληση για την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών, και οι ενέργειες που γίνονται και οι επενδύσεις που υλοποιούνται βοηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό στη μείωση του αριθμού των ατόμων που πεθαίνουν ή τραυματίζονται σοβαρά στους δρόμους. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών που βοηθούν στη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων και της οδικής υποδομής.

(13δ)   Η ουσιαστική πολυτροπικότητα αποτελεί ευκαιρία για να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό και φιλικό για το περιβάλλον δίκτυο μεταφορών, το οποίο θα αξιοποιεί το μέγιστο δυναμικό όλων των μεταφορικών μέσων και θα δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους Το πρόγραμμα InvestEU μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο υποστήριξης για επενδύσεις σε κόμβους συνδυασμένων μεταφορών οι οποίοι, παρά το σημαντικό οικονομικό δυναμικό και την επιχειρηματική σκοπιμότητά τους, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για τους ιδιώτες επενδυτές.

(14)  Ενώ το ύψος των συνολικών επενδύσεων στην Ένωση αυξάνεται, οι επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου όπως η έρευνα και η καινοτομία εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Δεδομένου ότι η δημόσια χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας αποτελεί κινητήρια δύναμη παραγωγικότητας και ανάπτυξης και συνιστά κρίσιμη παράμετρο τόνωσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθώς και στην ποιότητα ζωής των πολιτών της. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προϊόντα που να καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας και ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως δε να επιτρέπουν την αναβάθμιση και την ανάπτυξη λύσεων σε εμπορική κλίμακα στην Ένωση, προκειμένου οι λύσεις αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά και να προαχθεί η αριστεία της Ένωσης στις βιώσιμες τεχνολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη στήριξης των επενδύσεων σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου όπως η έρευνα και η καινοτομία, είναι σημαντικό να λειτουργεί το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και ιδίως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) σε συνάρτηση με τα χρηματοδοτικά προϊόντα που θα αναπτυχθούν δυνάμει του InvestEU. Επιπλέον, οι καινοτόμες ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως εκείνες που επικεντρώνονται σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, και, συνεπώς, το ΕΣΚ θα πρέπει να εργάζεται σε πλαίσιο στενής συμπληρωματικότητας με τα ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα δυνάμει του προγράμματος InvestEU, για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της στήριξης αυτών των ΜΜΕ. Συνεπώς, η πείρα που αποκτήθηκε από τα χρηματοδοτικά μέσα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως το InnovFin και η εγγύηση δανείων για τις ΜΜΕ δυνάμει του COSME, θα πρέπει να χρησιμεύσει ως ισχυρή βάση για την επίτευξη της εν λόγω στοχοθετημένης στήριξης.

(14α)  Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό κλάδο για την οικονομία της Ένωσης, και το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του κλάδου, στηρίζοντας ενέργειες που στοχεύουν στη στροφή προς έναν βιώσιμο, καινοτόμο και ψηφιακό τουρισμό.

(15)  Απαιτείται επειγόντως σημαντική προσπάθεια για την πραγματοποίηση επενδύσεων που θα τονώσουν την ψηφιακή μετατροπή και για την κατανομή των οφελών της σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Το δυναμικό πλαίσιο πολιτικής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει τώρα να συνδυαστεί με εξίσου φιλόδοξες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και δη σε ό,τι αφορά τη δεοντολογία, τη μηχανική μάθηση, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τη βιοτεχνολογία και τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (Fin Tech) που μπορούν να βελτιώσουν τις αποδόσεις με το να κινητοποιούν κεφάλαια για επιχειρηματικά εγχειρήματα.

(16)  Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99 % των επιχειρήσεων στην Ένωση και η οικονομική τους αξία είναι σημαντική και ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξαιτίας του υποτιθέμενου υψηλού κινδύνου και της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων. Δημιουργούνται επίσης πρόσθετες προκλήσεις δεδομένου ότι οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας οφείλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσω συμμετοχής σε δραστηριότητες ψηφιοποίησης, διεθνοποίησης, μετασχηματισμού σε μια λογική κυκλικής οικονομίας, καινοτομίας και βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού τους. Επιπρόσθετα, σε σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση σε λιγότερες πηγές χρηματοδότησης: κατά κανόνα, δεν θα εκδίδουν τα ομόλογα και έχουν περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε χρηματιστήρια ή μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Η έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εντείνεται επίσης από τον σχετικά αδύναμο χαρακτήρα των ιδιωτικών επενδυτικών και επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Η πρόκληση όσον αφορά την πρόσβασή σε χρηματοδότηση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ των οποίων οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι ΜΜΕ στην Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες και από το δανεισμό με τη μορφή υπεραναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικών δανείων ή χρηματοδοτικών μισθώσεων. Είναι αναγκαία η στήριξη των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω προκλήσεις με την απλούστευση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση και η προσφορά περισσότερο διαφοροποιημένων πηγών χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα που έχουν οι ΜΜΕ να χρηματοδοτούν την ίδρυση, την επέκταση, την καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξή τους, να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αντέχουν σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης, καθώς επίσης προκειμένου να καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανθεκτικότερο κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης ή κλυδωνισμών και να έχει την ικανότητα να δημιουργεί θέσεις εργασίας και κοινωνική ευημερία. Αυτό είναι επίσης συμπληρωματικό προς τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Προγράμματα όπως το COSME υπήρξαν σημαντικά για τις ΜΜΕ, διότι διευκόλυναν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε όλα τα στάδια της ζωής των ΜΜΕ, κάτι στο οποίο συνέβαλε και το ΕΤΣΕ, του οποίου η απορρόφηση από τις ΜΜΕ ήταν ταχύτατη. Συνεπώς, το Ταμείο InvestEU θα πρέπει να αξιοποιεί αυτές τις επιτυχίες και να παρέχει κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας, παρέχοντας χρηματοδότηση των συναλλαγών χρηματοδοτικής μίσθωσης και μια ευκαιρία εστίασης σε συγκεκριμένα, περισσότερο στοχοθετημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

(16α)   Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος διαδραματίζουν ουσιαστικό και στρατηγικό ρόλο σε βασικούς τομείς με μεγάλες βιομηχανίες δικτύου (ενέργεια, ύδρευση, απόβλητα, περιβάλλον, ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες), όπως επίσης στην υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η Ένωση διασφαλίζει, μέσω της παροχής στήριξης στις εν λόγω επιχειρήσεις, την ευημερία των πολιτών της και τις δημοκρατικές επιλογές που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών.

(17)  Όπως ορίζεται στο έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης(7), στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(8) και στο πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της Ένωσης με σκοπό την προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, την απασχόληση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με την κοινωνία, τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων πληθυσμών μπορούν να ενισχύσουν τις οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως εάν υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και επηρεάζονται από τη διαρθρωτική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τη συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια ανέργων, και τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών , την κοινωνική στέγαση, την έλλειψη στέγης, την ψηφιακή ένταξη, την ανάπτυξη των κοινοτήτων, τον ρόλο και τον τόπο των νέων στην κοινωνία, καθώς και των ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ριζικές αλλαγές των κοινωνιών της Ένωσης και της αγοράς εργασίας κατά την ερχόμενη δεκαετία, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην κοινωνική υποδομή, στη βιώσιμη και κοινωνική χρηματοδότηση, στη μικροχρηματοδότηση, στη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των συμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να ενισχύει το αναδυόμενο οικοσύστημα κοινωνικής αγοράς, αυξάνοντας την παροχή χρηματοδότησης, καθώς και την πρόσβαση σε αυτήν, για πολύ μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις και για ιδρύματα κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που την χρειάζονται πιο πολύ. Η έκθεση της ομάδας δράσης υψηλού επιπέδου για επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη(9) εντόπισε συνολικό επενδυτικό κενό ύψους τουλάχιστον 1,5 τρισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2018-2030 στις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας και της στέγασης, που απαιτούν στήριξη, μεταξύ άλλων και σε ενωσιακό επίπεδο. Θα πρέπει, επομένως, να αξιοποιηθεί η συλλογική ισχύς του δημόσιου κεφαλαίου, του εμπορικού κεφαλαίου, του φιλανθρωπικού κεφαλαίου, καθώς και η στήριξη από εναλλακτικούς τύπους χρηματοπιστωτικών παρόχων, όπως ηθικούς, κοινωνικούς και βιώσιμους φορείς, καθώς και από ιδρύματα, προκειμένου να στηριχτεί η ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η αντοχή της Ένωσης.

(18)  Το ταμείο InvestEU θα λειτουργεί με τέσσερα σκέλη πολιτικής, που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, και συγκεκριμένα βιώσιμες υποδομές, έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: ΜΜΕ· και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.

(19)  Κάθε σκέλος πολιτικής θα αποτελείται από δύο συνιστώσες, δηλαδή τη συνιστώσα για την ΕΕ και τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη. Η συνιστώσα για την ΕΕ θα καλύπτει σε επίπεδο Ένωσης ή κρατών μελών συγκεκριμένες αστοχίες της αγοράς ή μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης. Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα καλύπτει την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα κράτη μέλη υπό μορφή εγγυήσεων ή μετρητών. Οι συνιστώσες για την ΕΕ και τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, με συμπληρωματικό τρόπο για την ενίσχυση χρηματοδοτικών ή επενδυτικών πράξεων, μεταξύ άλλων συνδυάζοντας ενισχύσεις που παρέχονται στο πλαίσιο και των δύο συνιστωσών. Οι περιφερειακές αρχές θα μπορούν να μεταφέρουν στο Ταμείο InvestEU μέσω των κρατών μελών ένα μέρος των κονδυλίων που διαχειρίζονται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, το οποίο θα προορίζεται αποκλειστικά για έργα του InvestEU στην ίδια περιφέρεια. Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο InvestEU είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ είτε μέσω της συνιστώσας των κρατών μελών δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(20)  Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει τη χρήση κεφαλαίων επιμερισμένης διαχείρισης για την κάλυψη εγγύησης που θα εκδίδει η Ένωση. Η δυνατότητα αυτή θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με την παροχή της σε ευρύτερο φάσμα χρηματοπιστωτικών δικαιούχων και έργων και τη διαφοροποίηση των μέσων για την επίτευξη των στόχων των ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεπή διαχείριση κινδύνου των ενδεχόμενων υποχρεώσεων μέσω της υλοποίησης της εγγύησης που παρέχεται από την Επιτροπή υπό έμμεση διαχείριση. Η Ένωση θα εγγυάται τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τις συμφωνίες εγγύησης που συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και των εταίρων υλοποίησης βάσει της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης θα πρέπει να παρέχουν την κάλυψη της εγγύησης σύμφωνα με το ποσοστό τροφοδότησης που ορίζει η Επιτροπή σε συμφωνία με το κράτος μέλος με βάση τη φύση των δραστηριοτήτων και τις αναμενόμενες ζημίες που προκύπτουν, και το κράτος μέλος ή/και οι εταίροι υλοποίησης ή οι ιδιώτες επενδυτές θα αναλαμβάνουν τυχόν ζημιές πέραν των αναμενομένων μέσω έκδοσης αντεγγύησης υπέρ της Ένωσης. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να συνάπτονται στο πλαίσιο μιας ενιαίας συμφωνίας συνεισφοράς με κάθε κράτος μέλος που επιλέγει εθελοντικά την επιλογή αυτή. Η συμφωνία συνεισφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη μία ή τις περισσότερες συμφωνίες εγγύησης που πρόκειται να υλοποιηθούν στο οικείο κράτος μέλος. Ο κατά περίπτωση καθορισμός του ποσοστού τροφοδότησης απαιτεί παρέκκλιση από το [άρθρο 211 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. ΧΧΧΧ(10) («δημοσιονομικός κανονισμός»). Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός παρέχει επίσης μια ενιαία δέσμη κανόνων για εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό που υποστηρίζονται με κεφάλαια κεντρικής διαχείρισης ή κεφάλαια επιμερισμένης διαχείρισης, γεγονός που διευκολύνει τον συνδυασμό τους.

(21)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να είναι ανοικτό σε συνεισφορές τρίτων χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, χωρών υπό ένταξη, υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων χωρών, χωρών που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας και άλλων χωρών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπει τη διαρκή συνεργασία με τις οικείες χώρες, κατά περίπτωση, ιδίως στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας καθώς και των ΜΜΕ.

(22)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο για μέτρα του InvestEU άλλα από την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [αναφορά προς επικαιροποίηση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(11)], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(23)  Η εγγύηση της ΕΕ ύψους 40 817 500 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) σε ενωσιακό επίπεδο αναμένεται να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις άνω των 698 194 079 000 EUR σε ολόκληρη την Ένωση και θα κατανεμηθεί ▌μεταξύ των σκελών πολιτικής.

(23α)  Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα κράτη μέλη υπό μορφή εγγυήσεων ή μετρητών. Με την επιφύλαξη των προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), οι εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη υπό μορφή εγγυήσεων ή μετρητών στη συνιστώσα για τα κράτη μέλη ή οι συνεισφορές είτε από ένα κράτος μέλος είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό ενός κράτους μέλους σε επενδυτικές πλατφόρμες θα πρέπει να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου(12) και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου(13).

(24)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιήσει έμμεσα την εγγύηση της ΕΕ η οποία στηρίζει το ταμείο InvestEU, βασιζόμενη σε εταίρους υλοποίησης οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς, κατά περίπτωση, και σε τελικούς αποδέκτες. Η επιλογή των εταίρων υλοποίησης θα πρέπει να είναι διαφανής και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Η συμφωνία εγγύησης που κατανέμει την εγγυοδοτική ικανότητα του ταμείου InvestEU θα πρέπει να συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου υλοποίησης, για τη στήριξη των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της που πληρούν τους στόχους του ταμείου InvestEU και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η διαχείριση κινδύνου της εγγύησης δεν θα πρέπει να εμποδίζει την άμεση πρόσβαση των εταίρων υλοποίησης στην εγγύηση. Μόλις η εγγύηση χορηγηθεί στο πλαίσιο του τμήματος της ΕΕ σε εκτελεστικούς εταίρους, οι τελευταίοι θα είναι πλήρως υπεύθυνοι για το σύνολο της επενδυτικής διαδικασίας και τη δέουσα επιμέλεια των χρηματοδοτικών ή επενδυτικών πράξεων. Το ταμείο InvestEU υποστηρίζει έργα τα οποία συνήθως έχουν υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που υποστηρίζονται από τις συνήθεις πράξεις των εταίρων υλοποίησης και δεν θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της ΕΕ, ή δεν θα είχε σταθεί δυνατόν να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό, από εταίρους υλοποίησης χωρίς στήριξη από το ταμείο InvestEU.

(24α)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη δομή διακυβέρνησης, η λειτουργία της οποίας θα είναι αναλογική, με μοναδικό σκοπό να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πολιτική ανεξαρτησία των επενδυτικών αποφάσεων και, όπου είναι σκόπιμο, η αρχή ότι το ταμείο InvestEU προσανατολίζεται από τη φύση του στις ανάγκες της αγοράς. Η συγκεκριμένη δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, μια συμβουλευτική επιτροπή και μια ανεξάρτητη επιτροπή επενδύσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συμβατότητα των επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων που υποβάλλουν οι εταίροι υλοποίησης με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης, ενώ οι αποφάσεις για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνονται τελικά από τους εταίρους υλοποίησης. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη συνολική σύνθεση της δομής διακυβέρνησης.

(25)  Θα πρέπει να συσταθεί γνωμοδοτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της Επιτροπής, του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), των εταίρων υλοποίησης και εκπροσώπους των κρατών μελών, καθώς και από έναν εμπειρογνώμονα για κάθε ένα από τα τέσσερα σκέλη πολιτικής τον οποίο ορίζει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο από την Επιτροπή των Περιφερειών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την απορρόφηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, καθώς και τη διενέργεια συζητήσεων σχετικά με τις εξελισσόμενες ανάγκες και τα νέα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κενών σε εδαφικές αγορές.

(26)  Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καθορίζει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του Ταμείου InvestEU και τους απαιτούμενους κανόνες για τη λειτουργία του, καθώς και τους κανόνες που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες με επενδυτικές πλατφόρμες. Το διοικητικό συμβούλιο θα απαρτίζεται από έξι μέλη, ως εξής: τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή, ένα μέλος οριζόμενο από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων, ένα μέλος οριζόμενο από τη συμβουλευτική επιτροπή μεταξύ των εκπροσώπων των εταίρων υλοποίησης, που δεν θα πρέπει να είναι εκπρόσωπος του ομίλου της ΕΤΕπ, και ένας εμπειρογνώμονας οριζόμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν θα πρέπει να ζητεί ή να δέχεται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, από κυβερνήσεις κρατών μελών ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, και θα πρέπει να ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία και να εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία και προς όφελος του ταμείου InvestEU. Ο εμπειρογνώμονας θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία και προς το συμφέρον του Ταμείου InvestEU. Τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για τη δημοσίευσή τους.

(27)  Πριν από την υποβολή σχεδίου στην επιτροπή επενδύσεων, μια γραμματεία που θα φιλοξενείται από την Επιτροπή και θα λογοδοτεί στον πρόεδρο της επιτροπής επενδύσεων θα ελέγχει την πληρότητα της τεκμηρίωσης που παρέχεται από τους εταίρους υλοποίησης και θα επικουρεί την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας των επενδυτικών και χρηματοδοτικών πράξεων με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης. Η γραμματεία θα πρέπει επίσης να επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο.

(28)  Η Επιτροπή Επενδύσεων, που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να συντάσσει πόρισμα για τη χορήγηση της ενίσχυσης από την εγγύηση της ΕΕ για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, παρέχοντας έτσι εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για εκτιμήσεις επενδύσεων που σχετίζονται με έργα. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να έχει διάφορες συνθέσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη κάλυψη διάφορων κλάδων και τομέων πολιτικής.

(29)  Κατά την επιλογή των εταίρων υλοποίησης για τη χρήση του ταμείου InvestEU, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει την ικανότητα του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τους στόχους του εν λόγω Ταμείου και να εισφέρει σε αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα γεωγραφική κάλυψη και διαφοροποίηση, να συμπεριληφθούν ιδιώτες επενδυτές και να εξασφαλιστεί επαρκής διαφοροποίηση κινδύνων, καθώς και νέες λύσεις για την αντιμετώπιση των αστοχιών της αγοράς και των μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων και να διασφαλιστεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Δεδομένου του ρόλου του βάσει των συνθηκών, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη και της υφιστάμενης πείρας από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα και το ΕΤΣΕ, ο όμιλος της ΕΤΕπ θα πρέπει να εξακολουθεί να αποτελεί προνομιούχο εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου InvestEU. Εκτός από τον όμιλο της ΕΤΕπ, οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν μια συμπληρωματική γκάμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεδομένου ότι η πείρα και οι δυνατότητές τους σε περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν να αποβούν επωφελείς για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δημόσιων κεφαλαίων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και να εξασφαλίσουν τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή των έργων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Οι κανόνες όσον αφορά τη συμμετοχή των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων στο πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας αναφορικά με τον βαθμό συνθετότητας, το μέγεθος και τον κίνδυνο των εμπλεκόμενων εταίρων υλοποίησης προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις μικρότερες και νεότερες αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως εταίροι υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά ειδική πραγματογνωσία και πείρα σε ορισμένα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης και άλλες οντότητες που πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός να είναι σε θέση να ενεργούν ως εταίροι υλοποίησης.

(29α)  Οι επενδυτικές πλατφόρμες θα πρέπει να φέρνουν σε επαφή, όπου είναι σκόπιμο, συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς κατάρτισης και ερευνητικούς φορείς, τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και άλλους σχετικούς παράγοντες σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

(30)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου InvestEU εστιάζουν σε αστοχίες της αγοράς και μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούν τους στόχους σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, η εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να ανατίθεται σε εταίρους υλοποίησης οι οποίοι δύνανται, είτε μόνοι τους είτε από κοινού με άλλους εταίρους υλοποίησης, να καλύψουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Στη δεύτερη περίπτωση, η συμβατική ευθύνη των εταίρων υλοποίησης παραμένει περιορισμένη από τις αντίστοιχες εθνικές εντολές τους. Προκειμένου να προαχθεί η βελτίωση της γεωγραφικής διαφοροποίησης, μπορούν να δημιουργηθούν ειδικές πλατφόρμες περιφερειακών επενδύσεων που θα εστιάζουν σε ενδιαφερόμενες ομάδες κρατών μελών και θα συνδυάζουν τις προσπάθειες και την εμπειρογνωμοσύνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση μέσω πυλώνα με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες που διαθέτουν περιορισμένη πείρα όσον αφορά τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. Αυτού του είδους οι δομές θα πρέπει να ενθαρρύνονται, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλης στήριξης από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU. Τουλάχιστον 75 % της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ θα πρέπει να διατίθεται στον όμιλο της ΕΤΕπ. Ποσά μεγαλύτερα από το 75 % της εγγύησης της ΕΕ μπορούν να διατεθούν στον όμιλο της ΕΤΕπ εάν οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως το υπόλοιπο μέρος της εγγύησης. Ομοίως, ποσά μεγαλύτερα από το 25% της εγγύησης της ΕΕ μπορούν να διατεθούν σε άλλους εταίρους υλοποίησης σε περίπτωση που ο όμιλος της ΕΤΕπ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήρως το μερίδιό του στην εγγύηση. Εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα μπορούν επίσης να επωφελούνται πλήρως από την εγγύηση της ΕΕ, όταν αποφασίζουν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν μέσω της ΕΤΕπ ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

(31)  Η εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της ως για τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανατεθεί σε οποιονδήποτε εταίρο υλοποίησης που είναι επιλέξιμος δυνάμει του [άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του [δημοσιονομικού κανονισμού], συμπεριλαμβανομένων εθνικών ή περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και άλλων πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών. Κατά την επιλογή εταίρων υλοποίησης στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις κάθε κράτους μέλους. Σύμφωνα με το [άρθρο 154] του [δημοσιονομικού κανονισμού], η Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει αξιολόγηση των κανόνων και διαδικασιών των εταίρων υλοποίησης προκειμένου να διαπιστώσει ότι παρέχουν επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμο με εκείνο που παρέχει η Επιτροπή.

(32)  Οι αποφάσεις για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες θα πρέπει, εν τέλει, να λαμβάνονται από τον εταίρο υλοποίησης επ’ ονόματί του, οι δε δραστηριότητες θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες του εταίρου και να καταχωρίζονται λογιστικά στις οικονομικές του καταστάσεις. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογεί αποκλειστικά οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υποχρέωση που απορρέει από την εγγύηση της ΕΕ και να γνωστοποιεί το ανώτατο ύψος της εγγύησης καθώς και όλα τα συναφή στοιχεία σχετικά με την παρεχόμενη εγγύηση.

(33)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επιτρέπει τον ομαλό και αποδοτικό συνδυασμό επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτικών μέσων, ή και των δύο, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλα ταμεία, όπως το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ με την εν λόγω εγγύηση σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η βέλτιστη στήριξη των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων.

(34)  Τα έργα που υποβάλλονται από εταίρους υλοποίησης για στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και τα οποία συνδυάζονται με στήριξη από άλλα ενωσιακά προγράμματα θα πρέπει επίσης να συνάδουν, στο σύνολό τους, με τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους κανόνες των αντίστοιχων ενωσιακών προγραμμάτων. Η χρήση της εγγύησης της ΕΕ θα πρέπει να αποφασίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος InvestEU.

(35)  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής και παράλληλα να μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή της γεωγραφικής διαφοροποίησης, με γνώμονα τη συμβολή στον ενωσιακό στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ο συμβουλευτικός κόμβος θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη συγκέντρωσης μικρών έργων και της ομαδοποίησής τους σε μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια. Η Επιτροπή θα πρέπει να υπογράφει συμφωνίες με τον όμιλο της ΕΤΕπ και άλλους εκτελεστικούς εταίρους για τον χαρακτηρισμό τους ως εταίρων του συμβουλευτικού κόμβου. Η Επιτροπή, ο όμιλος της ΕΤΕπ και οι άλλοι εταίροι υλοποίησης θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, των συνεργειών και της αποτελεσματικής γεωγραφικής κάλυψης της στήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και την τοπική ικανότητα των τοπικών εταίρων υλοποίησης, καθώς και τις υφιστάμενες δομές, όπως ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται μια διατομεακή συνιστώσα στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, η οποία θα διασφαλίζει ένα ενιαίο σημείο εισόδου καθώς και την παροχή οριζόντιας βοήθειας για την ανάπτυξη έργων για ενωσιακά προγράμματα που τελούν υπό κεντρική διαχείριση. [Τροπολογία 5]

(36)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ευρεία γεωγραφική κάλυψη των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση και να επιτευχθεί η μόχλευση τοπικής γνώσης σχετικά με το ταμείο InvestEU, θα πρέπει να εξασφαλίζεται τοπική παρουσία του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, όπου είναι αναγκαία, συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης και την παρουσία των τοπικών εταίρων, για την παροχή απτής, προορατικής, εξατομικευμένης βοήθειας επιτόπου. Προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο και να εξασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα, οι συνέργειες και η ουσιαστική γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ένωση, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να συνεργάζεται με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και τις διαχειριστικές αρχές των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και να επωφελείται και να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη τους. Στα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχουν εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει, όπου είναι σκόπιμο και κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ενεργό συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύσταση τέτοιας τράπεζας ή ιδρύματος.

(36α)  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε μικρά έργα και έργα για νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως όταν οι νεοφυείς επιχειρήσεις επιδιώκουν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας αποκτώντας τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

(37)  Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης έργων και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη δημιουργία των οργανωτικών ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης που απαιτούνται για την εκπόνηση ποιοτικών έργων. Επιπλέον, ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επέκταση του δυνητικού αριθμού επιλέξιμων δικαιούχων σε αναδυόμενα και σε τοπικά τμήματα της αγοράς, ιδίως όταν το μικρό μέγεθος των επιμέρους έργων αυξάνει σημαντικά το κόστος των συναλλαγών σε επίπεδο έργου, λόγου χάρη σε σχέση με το οικοσύστημα κοινωνικής χρηματοδότησης. Επομένως, η ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και επιπρόσθετη σε δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών προγραμμάτων τα οποία καλύπτουν έναν ειδικό τομέα πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να καταβληθεί προσπάθεια για να στηριχθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων των δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων, ιδίως των τοπικών φορέων παροχής υπηρεσιών και αρχών.

(38)  Η πύλη InvestEU θα πρέπει να εγκατασταθεί προκειμένου να προσφέρει μια ευπρόσιτη και φιλική προς τον χρήστη βάση δεδομένων για έργα και να προάγει την προβολή επενδυτικών έργων για τα οποία αναζητείται χρηματοδότηση, με αυξημένη έμφαση στην παροχή προς τους εταίρους υλοποίησης μιας πιθανής σειράς επενδυτικών έργων που είναι συμβατά με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης.

(39)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(14), είναι αναγκαία η αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αλλά και η αποφυγή της υπερβολικής ρύθμισης και του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις δύνανται να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος InvestEU επιτόπου.

(40)  Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα αξιόπιστο πλαίσιο παρακολούθησης, βασισμένο σε δείκτες χορηγούμενων κεφαλαίων, αποτελεσμάτων και αντικτύπου, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται ως προς την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η λογοδοσία έναντι των ευρωπαίων πολιτών, η Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, τον αντίκτυπο και τις δραστηριότητες του προγράμματος InvestEU.

(41)  Για τον παρόντα κανονισμό ισχύουν οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες εγκεκριμένοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν κατά κύριο λόγο τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης υλοποίησης. Προβλέπουν επίσης ελέγχους της ευθύνης των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων αναφορικά με το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός για το κράτος δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(42)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. [«νέος δημοσιονομικός κανονισμός»] εφαρμόζεται στο πρόγραμμα InvestEU. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

(43)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(16), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(17) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(18), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και απάτης, της ανάκτησης απωλεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, εφόσον απαιτείται, με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διενεργεί έρευνες και να διώκει την απάτη και άλλες αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να εκχωρεί τα απαραίτητα δικαιώματα και να δίνει πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, και να εξασφαλίζει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(44)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίστηκε δυνάμει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της συμφωνίας αυτής. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομοθετικών πράξεων. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό για την εξαίρεση των εξωχώριων εταιριών και των εταιρειών που έχουν τη βάση τους σε «μη συνεργάσιμες» χώρες, όπως επίσης για τη χορήγηση των απαραίτητων δικαιωμάτων και της απαραίτητης πρόσβασης στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την ολοκληρωμένη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και την εγγύηση του δικαιώματος της Ένωσης όσον αφορά την εξασφάλιση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της προστασίας των οικονομικών της συμφερόντων.

(45)  Σύμφωνα με το [η παραπομπή να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 88 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και των στόχων του προγράμματος InvestEU και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(46)  Προκειμένου να συμπληρωθούν τα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, που θα πρέπει να καταρτιστούν από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης σε συνέχεια ανοιχτών δημόσιων διαβουλεύσεων, και με τις οποίες θα πρέπει να συνάδουν οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες, να διευκολυνθεί η ταχεία και ευέλικτη προσαρμογή των δεικτών επιδόσεων και να προσαρμοστεί το ποσοστό τροφοδότησης, η εξουσία έκδοσης πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών περί επενδύσεων για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο διάφορων σκελών πολιτικής, της τροποποίησης του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού για την ανασκόπηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών, καθώς και της προσαρμογής του ποσοστού τροφοδότησης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την αποφυγή άσκοπης διοικητικής επιβάρυνσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(47)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις αστοχίες της αγοράς σε επίπεδο Ένωσης και/ή κρατών μελών και τις μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις και να προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και συστημάτων για τη διάδοσή τους, αναφορικά με νέες ή περίπλοκες αστοχίες της αγοράς. Συνεπώς, δικαιολογείται η δράση σε επίπεδο Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το ταμείο InvestEU για την παροχή εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που εκτελούνται από τους εταίρους υλοποίησης σε στήριξη των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός καθιερώνει επίσης έναν συμβουλευτικό υποστηρικτικό μηχανισμό για την στήριξη της ανάπτυξης έργων που προσφέρονται για επενδύσεις και βιώσιμων έργων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και για την παροχή σχετικής ανάπτυξης ικανοτήτων («συμβουλευτικός κόμβος InvestEU»). Δημιουργείται επίσης μια βάση δεδομένων που διασφαλίζει την προβολή έργων για τα οποία οι οικείοι φορείς υλοποίησης αναζητούν χρηματοδότηση και η οποία παρέχει στους επενδυτές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες («πύλη InvestEU»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος InvestEU, τον προϋπολογισμό και το ύψος της εγγύησης της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

-1)  «προσθετικότητα»: η προσθετικότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 7α του παρόντος κανονισμού και όπως αναφέρεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού·

-1a)  «εταίρος συμβουλευτικού κόμβου»: επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος με τον οποίον η Επιτροπή υπογράφει συμφωνία για την εκτέλεση υπηρεσίας που παρέχει ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU·

1)  «συνδυαστικές πράξεις»: πράξεις που λαμβάνουν ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης συνδυάζοντας μη επιστρεπτέες ή επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης, ή και τα δύο, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από αναπτυξιακά ή άλλα δημόσια χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ενωσιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, δύνανται να εξομοιωθούν με ενωσιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

1α)  «συμφωνία συνεισφοράς»: το νομικό μέσο στο οποίο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9·

1β)  «όμιλος της ΕΤΕπ»: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι θυγατρικές της·

2)  «εγγύηση της ΕΕ»: η συνολική εγγύηση που παρέχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης βάσει της οποίας τίθενται σε ισχύ οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το [άρθρο 219 παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού κανονισμού] μέσω υπογραφής ατομικές συμβάσεις εγγύησης με εταίρους υλοποίησης·

2α)  «χρηματοδοτική συνεισφορά»: συνεισφορά από εταίρο υλοποίησης υπό μορφή δυνατότητας ανάληψης ιδίου κινδύνου ή/και χρηματοδοτικής στήριξης σε πράξη που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·

3)  «χρηματοδοτικό προϊόν»: μηχανισμός ή ρύθμιση χρηματοδότησης που συμφωνείται μεταξύ της Επιτροπής και του εταίρου υλοποίησης, δυνάμει του οποίου/της οποίας ο εταίρος υλοποίησης παρέχει χρηματοδότηση, είτε απευθείας είτε με διαμεσολάβηση, στους τελικούς αποδέκτες σε οποιαδήποτε από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 13·

4)  «χρηματοδοτικές ή/και επενδυτικές πράξεις»: πράξεις άμεσης ή έμμεσης χορήγησης χρηματοδότησης στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή χρηματοδοτικών προϊόντων, οι οποίες διενεργούνται από εταίρο υλοποίησης επ’ ονόματί του, παρέχονται από αυτόν σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του και καταχωρίζονται λογιστικά στις οικονομικές του καταστάσεις·

5)  «ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση»: ταμεία που προβλέπουν τη δυνατότητα διάθεσης ποσού από τα κεφάλαιά τους για την τροφοδότηση εγγύησης από τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο της συνιστώσας κράτος μέλος του ταμείου InvestEU, και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)·

6)  «σύμβαση εγγύησης»: το νομικό μέσο με το οποίο η Επιτροπή και ένας εταίρος υλοποίησης διευκρινίζουν τους όρους βάσει των οποίων προτείνεται η χορήγηση του ευεργετήματος της εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις, παρέχεται εγγύηση από τον προϋπολογισμό για τις εν λόγω πράξεις και για την υλοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

7)  «εταίρος υλοποίησης»: επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος, λόγου χάρη χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή άλλος ενδιάμεσος φορέας, με τον οποίον η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση εγγύησης ▌·

8)  «συμβουλευτικός κόμβος InvestEU»: η τεχνική βοήθεια που ορίζεται στο άρθρο 20·

9)  «πύλη InvestEU»: η βάση δεδομένων που ορίζεται στο άρθρο 21·

10)  «πρόγραμμα InvestEU»: το ταμείο InvestEU, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU, η πύλη InvestEU και οι συνδυαστικές δραστηριότητες, από κοινού·

10α)  «κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων»: το σύνολο των κριτηρίων που βασίζονται στις αρχές που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τους γενικούς στόχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα επιλέξιμα μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή Επενδύσεων για να αποφασίσει με διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ·

10β)  «επενδυτικές πλατφόρμες»: φορείς ειδικού σκοπού, λογαριασμοί υπό διαχείριση, συμβατικές ρυθμίσεις συγχρηματοδότησης ή επιμερισμού του κινδύνου ή ρυθμίσεις που θεσπίζονται με άλλο τρόπο, μέσω των οποίων διοχετεύεται η χρηματοδοτική συμβολή οντοτήτων για τη χρηματοδότηση σειράς επενδυτικών έργων, και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)  εθνικές ή υπο-εθνικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν διάφορα επενδυτικά έργα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους·

β)  διακρατικές ή περιφερειακές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν εταίρους από διάφορα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες οι οποίοι ενδιαφέρονται για έργα σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή·

γ)  θεματικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν επενδυτικά σχέδια σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

11)  «μικροχρηματοδότηση»: μικροχρηματοδότηση, όπως ορίζεται στον κανονισμό [[ΕΚΤ+] αριθμός]·

12)  «επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: οντότητες που απασχολούν έως 3 000 εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

13)  «εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα» (ΕΑΤΙ): νομικές οντότητες που ασκούν κατ’ επάγγελμα χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, στις οποίες ανατίθεται εντολή από κράτος μέλος, ή από οντότητα κράτους μέλους σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή προβολής·

14)  «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(20)·

15)  «μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: οντότητες που απασχολούν έως και 499 εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ·

16)  «κοινωνική επιχείρηση»: κοινωνική επιχείρηση, όπως ορίζεται στον κανονισμό [[(EFS) +] αριθμός

16α)  «βιώσιμη χρηματοδότηση»: η διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράμετροι στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, η οποία οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων σε πιο μακροπρόθεσμες και βιώσιμες δραστηριότητες·

17)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι μέλος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος InvestEU

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος InvestEU είναι η στήριξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης μέσω χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν:

α)  στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης·

αα)  στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην Ένωση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στην Ένωση·

β)  στην ▌ανάπτυξη της οικονομίας της Ένωσης και στη βιωσιμότητά της, που παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να επιτύχει τους ΣΒΑ και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα·

γ)  στην καινοτομικότητα, την κοινωνική αντοχή και αποφυγή αποκλεισμών της Ένωσης·

γα)  στην προώθηση της επιστημονικής και της τεχνολογικής προόδου, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

γβ)  στην οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή·

δ)  στην ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της Ένωσης και την ισχυροποίηση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Ένωσης και την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης.

2.  Το πρόγραμμα InvestEU έχει τους κάτωθι ειδικούς στόχους:

α)  τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων σχετικών με βιώσιμες υποδομές στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)  τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης σε όλα τα σκέλη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για την αναβάθμιση των καινοτόμων εταιρειών και για την εισαγωγή τεχνολογιών στην αγορά·

γ)  την αύξηση και την απλούστευση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητας της χρηματοδότησης και την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

δ)  την αύξηση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητάς τους, για τις ΜΜΕ, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επενδύσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, καθώς και την ανάπτυξη και την εδραίωση αγορών κοινωνικών επενδύσεων στους τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός και ύψος της εγγύησης της ΕΕ

1.  Η εγγύηση της ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανέρχεται σε 40 817 500 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές). Η κάλυψή της ανέρχεται σε ποσοστό 40 %.

Δύναται να παρασχεθεί πρόσθετο ποσό της εγγύησης της ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), με την επιφύλαξη της διάθεσης των αντίστοιχων ποσών από μέρους των κρατών μελών, σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός](21) και το [άρθρο 75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[για το σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός(22)].

Επιπλέον της συνεισφοράς που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα κράτη μέλη υπό μορφή εγγυήσεων ή μετρητών.

Οι συνεισφορές από τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 5 αυξάνουν επίσης την εγγύηση της ΕΕ που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, παρέχοντας ολόκληρη την κάλυψη σε μετρητά σύμφωνα με το [άρθρο 218 παράγραφος 2] του [δημοσιονομικού κανονισμού].

2.  Η ▌κατανομή του ποσού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται στο παράρτημα Ι. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την τροποποίηση κατά περίπτωση των ποσών που αναφέρονται στο ▌παράρτημα I έως και κατά 15% για κάθε σκέλος.

3.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στα κεφάλαια V και VI ανέρχεται σε 525 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές).

4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δύναται να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

Άρθρο 5

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το ταμείο InvestEU

Η συνιστώσα ΕΕ του ταμείου InvestEU που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το καθένα από τα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δύνανται να δέχονται συνεισφορές από τις ακόλουθες τρίτες χώρες για τη συμμετοχή τους σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, σύμφωνα με το [άρθρο 218 παράγραφος 2] του [δημοσιονομικού κανονισμού]:

α)  μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η συμφωνία για τον ΕΟΧ·

β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες και οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)  χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών σε ενωσιακά προγράμματα που ορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες, καθώς επίσης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία για τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η συμφωνία:

i)  εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα ενωσιακά προγράμματα·

ii)  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και στα διοικητικά τους έξοδα. Οι εν λόγω συνεισφορές συνιστούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το [άρθρο 21 παράγραφος 5] του [δημοσιονομικού κανονισμού]·

iii)  δεν εκχωρεί στην τρίτη χώρα την εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·

iv)  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης για τη διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την προστασία των οικονομικών της συμφερόντων.

Άρθρο 6

Υλοποίηση και μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης

1.  Η εγγύηση της ΕΕ υλοποιείται στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης με τους φορείς που αναφέρονται στο [άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία (ii) έως (vii)] του [δημοσιονομικού κανονισμού]. Άλλες μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υλοποιούνται στο πλαίσιο της άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον [δημοσιονομικό κανονισμό], συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον [τίτλο VIII].

2.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ και αποτελούν μέρος της συνδυαστικής πράξης η οποία συνδυάζει τη στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού με τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων άλλων ενωσιακών προγραμμάτων ή από το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ:

α)  συνάδουν με τους στόχους πολιτικής και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανόνα για το ενωσιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου αποφασίζεται η στήριξη·

β)  συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2α.  Οι συνδυαστικές πράξεις στήριξης βάσει του παρόντος κανονισμού είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλές.

3.  Οι συνδυαστικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένου χρηματοδοτικού μέσου που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από άλλα ενωσιακά προγράμματα ή από το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ χωρίς τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμμορφώνονται με τους στόχους πολιτικής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους κανόνες του ενωσιακού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η στήριξη.

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, οι μη επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης ή/και τα χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που αποτελούν μέρος της συνδυαστικής πράξης η οποία αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 αποφασίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του οικείου ενωσιακού προγράμματος και υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνδυαστικής πράξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τον [τίτλο X] του [δημοσιονομικού κανονισμού].

Η υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία που αφορούν τη συνέπεια με τους στόχους πολιτικής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στους κανόνες του ενωσιακού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου αποφασίζεται η στήριξη, καθώς και τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ταμείο InvestEU

Άρθρο 7

Σκέλη πολιτικής

1.  Το ταμείο InvestEU λειτουργεί μέσω των κάτωθι τεσσάρων σκελών πολιτικής τα οποία αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς και/ή τις μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις στο πλαίσιο του ειδικού πεδίου εφαρμογής τους:

α)  σκέλος πολιτικής βιώσιμων υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, της ανακαίνισης και της συντήρησης υποδομής σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και συγκεκριμένα της αυξημένης ανάπτυξης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της ενεργειακής απόδοσης σε συνάρτηση με τα ενεργειακά πλαίσια για το 2030 και το 2050, έργων ανακαίνισης κτιρίων που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ένταξη κτιρίων σε διασυνδεδεμένα ψηφιακά συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας, της βελτίωσης των επιπέδων διασυνδεσιμότητας, της ψηφιακής διασύνδεσης και της πρόσβασης και στις περιοχές της υπαίθρου, της προμήθειας και μεταποίησης πρώτων υλών, του διαστήματος, των ωκεανών, των εσωτερικών υδάτων, της αποφυγής δημιουργίας αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας, της φύσης και άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, του εξοπλισμού, των κινητών περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, και πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης·

β)  σκέλος πολιτικής έρευνας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης: περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης προϊόντων και καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογιών και αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, τη στήριξη των φορέων της αγοράς και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, την επίδειξη και τη χρήση καινοτόμων λύσεων και την παροχή στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ, καθώς και την ψηφιοποίηση της ενωσιακής βιομηχανίας, στη βάση των εμπειριών που αποκομίστηκαν και ειδικότερα με το InnovFin·

γ)  σκέλος πολιτικής ΜΜΕ: απλουστευμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και διαθεσιμότητά της, για νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων ΜΜΕ, και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ιδίως με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, την καινοτομία, τη ψηφιοποίηση και την βιωσιμότητα·

δ)  σκέλος πολιτικής κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει τη δεοντολογική και βιώσιμη χρηματοδότηση, τη μικροχρηματοδότηση, την εξαγορά από εργαζόμενους και τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας, και μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενεργού συμμετοχής των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων· δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση και συναφείς υπηρεσίες· κοινωνικές υποδομές (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και φοιτητικής στέγασης)· κοινωνική καινοτομία· την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, ένταξη και προσβασιμότητα πολιτιστικών δραστηριοτήτων με κοινωνικό σκοπό· τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, μεταξύ άλλων με διαπολιτισμικό διάλογο και στόχους κοινωνικής συνοχής· την ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

2.  Όταν μια χρηματοδοτική ή επενδυτική πράξη που προτείνει η Επιτροπή Επενδύσεων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19 εμπίπτει σε περισσότερα του ενός σκέλη πολιτικής, αποδίδεται στο σκέλος στο οποίο εμπίπτει ο κύριος στόχος της, ή ο κύριος στόχος των περισσότερων από τα επιμέρους έργα της, εκτός αν οι κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων ορίζουν διαφορετικά.

3.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο όλων των σκελών πολιτικής που αναφέρονται στην ▌παράγραφο 1 υπόκεινται, όπου είναι σκόπιμο, σε έλεγχο κλιματικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας ο οποίος αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνική διάσταση. Για τον σκοπό αυτό, οι φορείς υλοποίησης που αναζητούν χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς πληροφορίες βάσει κατευθυντήριων γραμμών που θα καταρτίσει η Επιτροπή, με τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (COM(2018)0353), προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Όπου κρίνεται σκόπιμο, έργα μέχρι ένα συγκεκριμένο μέγεθος το οποίο ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να εξαιρεθούν από τον έλεγχο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής:

α)  όσον αφορά την προσαρμογή, διασφαλίζουν την αντοχή στις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω εκτίμησης κλιματικής τρωτότητας και κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών μέτρων προσαρμογής, και, όσον αφορά τον μετριασμό, ενσωματώνουν στην ανάλυση κόστους-οφέλους το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις θετικές επιπτώσεις των μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα πρότυπα της Ένωσης·

β)  αιτιολογούν τις ενοποιημένες επιπτώσεις του έργου ως προς τις κύριες συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου που αφορούν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα·

βα)  εκτιμούν τον αντίκτυπο στην απασχόληση και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

γ)  εκτιμούν τις επιπτώσεις στην κοινωνική ένταξη ορισμένων περιοχών ή πληθυσμών.

4.  Οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η Επιτροπή και αξιολογούν όπου κρίνεται σκόπιμο τη συμμόρφωση των πράξεων με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων]·

4α.  Το σκέλος πολιτικής για τις ΜΜΕ παρέχει επίσης στήριξη σε δικαιούχους που είχαν υποστηριχθεί από τους διάφορους μηχανισμούς εγγυήσεων της ΕΕ που συγχωνεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, ειδικότερα τον μηχανισμό εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

5.  Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν όπως

α)   τουλάχιστον το 65% των επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής βιώσιμων υποδομών συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού·

β)  στον τομέα των μεταφορών, τουλάχιστον το 10% των επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους της πολιτικής για τις βιώσιμες υποδομές συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2050, και στην ανακαίνιση σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών και σηράγγων για λόγους ασφάλειας·

γ)  τουλάχιστον το 35% των επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής έρευνας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

δ)  σημαντικό τμήμα της εγγύησης που προσφέρεται σε ΜΜΕ και σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής για τις ΜΜΕ υποστηρίζει καινοτόμες ΜΜΕ·

Η Επιτροπή, από κοινού με εταίρους υλοποίησης, μεριμνά ώστε το τμήμα της εγγύησης από τον προϋπολογισμό που χρησιμοποιείται για το σκέλος βιώσιμων επενδύσεων να κατανέμεται με τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ενεργειών στους διαφόρους τομείς.

6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 όσον αφορά τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών περί επενδύσεων για κάθε σκέλος πολιτικής.

6α.  Όταν η Επιτροπή παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών περί επενδύσεων, θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση των εταίρων υλοποίησης, της Επιτροπής Επενδύσεων και του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU.

Άρθρο 7α

Προσθετικότητα

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «προσθετικότητα» νοείται η υποστήριξη από το ταμείο InvestEU δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες αστοχίες της αγοράς σε επίπεδο Ένωσης και/ή κρατών μελών ή μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις και οι οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της ΕΕ, ή δεν θα είχε σταθεί δυνατόν να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό, από εταίρους υλοποίησης χωρίς στήριξη από το ταμείο InvestEU.

Άρθρο 8

Συνιστώσες

1.  Τα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 αποτελούνται το καθένα από τις κάτωθι δύο συνιστώσες οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ▌αστοχιών της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων:

α)  η συνιστώσα για την ΕΕ καλύπτει οποιαδήποτε από τις κάτωθι καταστάσεις:

i)  αστοχίες της αγοράς ή μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις που σχετίζονται με τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης ▌·

ii)  αστοχίες της αγοράς ή μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις σε ολόκληρη την Ένωση και/ή σε κράτη μέλη· ή

iii)  νέες ή περίπλοκες αστοχίες της αγοράς ή μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών λύσεων και διαρθρώσεων της αγοράς·

β)  η συνιστώσα για τα κράτη μέλη καλύπτει την αντιμετώπιση ειδικών αστοχιών της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη στόχων των συνεισφερόντων Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

2.  Οι συνιστώσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούνται, όπου είναι σκόπιμο, με συμπληρωματικό τρόπο για την ενίσχυση μιας χρηματοδοτικής ή επενδυτικής πράξης, μεταξύ άλλων συνδυάζοντας την ενίσχυση που παρέχεται στο πλαίσιο και των δύο συνιστωσών.

Άρθρο 9

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τη συνιστώσα του κράτους μέλους

1.  Ποσά που διατίθενται από κράτος μέλος δυνάμει του [άρθρου 10 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός] ή του [άρθρου 75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[για το σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός] χρησιμοποιούνται για την κάλυψηηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του τμήματος για τα κράτη μέλη το οποίο καλύπτει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο οικείο κράτος μέλος.

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεισφέρουν στη συνιστώσα για τα κράτη μέλη και υπό μορφή εγγυήσεων ή μετρητών. Οι εν λόγω συνεισφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη καταπτώσεων των εγγυήσεων μόνο μετά τη χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

2.  Η καθιέρωση του εν λόγω μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος υπόκειται στη σύναψη συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής.

Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη δύνανται να συνάψουν κοινή συμφωνία συνεισφοράς με την Επιτροπή.

Κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 211 παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού κανονισμού], το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος ορίζεται σε 40 % και δύναται να προσαρμόζεται προς τα κάτω ή προς τα πάνω σε κάθε συμφωνία συνεισφοράς προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τα χρηματοδοτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

3.  Η συμφωνία συνεισφοράς περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

α)  το συνολικό ποσό του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος το οποίο αφορά το κράτος μέλος, το ποσοστό κάλυψης, το ύψος της συνεισφοράς από τα ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τη φάσης σύστασης της κάλυψης σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης και το ύψος της προκύπτουσας ενδεχόμενης υποχρέωσης που πρέπει να καλύπτεται από αντεγγύηση παρεχόμενη από το οικείο κράτος μέλος ή/και από τους εταίρους υλοποίησης ή ιδιώτες επενδυτές·

β)  τη στρατηγική που συνίσταται στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και την ελάχιστη μόχλευσή τους, τη γεωγραφική κάλυψη, την επενδυτική περίοδο και, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες των τελικών αποδεκτών και των επιλέξιμων ενδιάμεσων φορέων·

γ)  ▌τον εταίρο ή τους εταίρους υλοποίησης που επιλέγονται σε συμφωνία με το κράτος μέλος·

δ)  τη δυνητική συνεισφορά από τα ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση για επενδυτικές πλατφόρμες και τη συμβουλευτική υπηρεσία InvestEU·

ε)  τις ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων προς το κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τους δείκτες που αναφέρονται στη συμφωνία συνεισφοράς·

στ)  διατάξεις σχετικά με το αντίτιμο για το μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος·

ζ)  τη δυνατότητα συνδυασμού με πόρους στο πλαίσιο της συνιστώσας ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε μια πολυεπίπεδη διάρθρωση για την επίτευξη καλύτερης κάλυψης κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

Οι συνεισφορές από τα ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε συμφωνία με τους εταίρους υλοποίησης, για την εγγύηση οποιουδήποτε τμήματος δομημένου χρηματοπιστωτικού μέσου.

4.  Οι συμφωνίες συνεισφοράς υλοποιούνται από την Επιτροπή μέσω συμβάσεων εγγύησης που υπογράφονται με τους εταίρους υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 14.

Εάν, εντός εννέα μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς, δεν έχει συναφθεί σύμβαση εγγύησης ή το ποσό της συμφωνίας συνεισφοράς δεν έχει δεσμευτεί πλήρως μέσω μίας ή περισσότερων συμβάσεων εγγύησης, η συμφωνία συνεισφοράς καταγγέλλεται στην πρώτη περίπτωση ή τροποποιείται αναλόγως στη δεύτερη περίπτωση και το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της κάλυψης επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 5] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός] και του [άρθρου 75 παράγραφος 5] του κανονισμού [[σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός].

Εάν η σύμβαση εγγύησης δεν έχει δεόντως εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο [10 παράγραφος 6] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός]ή στο άρθρο [75 παράγραφος 6] του κανονισμού [[σχέδιο ΚΓΠ] αριθμός], η συμφωνία συνεισφοράς τροποποιείται και το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της κάλυψης επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 6] του [[ΚΚΔ] αριθμός] και το άρθρο [75παράγραφος 6] του κανονισμού [[του σχεδίου της ΚΓΠ]] αριθμός].

5.  Ισχύουν οι κάτωθι κανόνες για την κάλυψη του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος που θεσπίστηκε βάσει συμφωνίας συνεισφοράς:

α)  μετά τη φάση σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, τυχόν ετήσιο πλεόνασμα κάλυψης, υπολογιζόμενο συγκρίνοντας το ποσό της κάλυψης που απαιτείται βάσει του ποσοστού κάλυψης με την κάλυψη που όντως εκτελέστηκε, επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 6] του [ΚΚΔ] και το [άρθρο 75 παράγραφος 6] του κανονισμού [[για το σχέδιο ΚΓΠ] αριθμός

β)  κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 213 παράγραφος 4] του [δημοσιονομικού κανονισμού], μετά τη φάση σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, η κάλυψη δεν συνεπάγεται ετήσιες ανατροφοδοτήσεις κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας του εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος·

γ)  η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το κράτος μέλος στο οποίο, ως αποτέλεσμα καταπτώσεων του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, το επίπεδο της κάλυψης για το εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ έχει πέσει χαμηλότερα του 20 % της αρχικής κάλυψης·

δ)  ▌

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εγγύηση της ΕΕ

Άρθρο 10

Εγγύηση της ΕΕ

1.  Η εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU χορηγείται στους εταίρους υλοποίησης σύμφωνα με το [άρθρο 219 παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού κανονισμού] και η διαχείρισή της διενεργείται σύμφωνα με τον [τίτλο X] του [δημοσιονομικού κανονισμού]. Η εγγύηση της ΕΕ είναι αμετάκλητη, άνευ όρων και παρέχεται σε πρώτη ζήτηση στους επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και η διαμόρφωση της τιμής της συνδέεται αποκλειστικά με τα χαρακτηριστικά και το προφίλ κινδύνου των υποκείμενων πράξεων, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των υποκείμενων πράξεων και της εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων στόχων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης, αν είναι πλήρως αιτιολογημένη, της ενδεχόμενης εφαρμογής ειδικών ευνοϊκών όρων και κινήτρων, ανάλογα με τις ανάγκες, ιδίως:

α)  σε καταστάσεις που οι ακραίες συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα εμπόδιζαν την υλοποίηση ενός βιώσιμου έργου·

β)  όπου είναι αναγκαίο, για τη διευκόλυνση της δημιουργίας επενδυτικών πλατφορμών ή της χρηματοδότησης έργων σε τομείς που αντιμετωπίζουν σημαντικές αστοχίες της αγοράς ή/και μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις·

Επιπλέον, η εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να προβλέπει:

α)  έναν αξιόπιστο μηχανισμό για την έγκαιρη χρήση της·

β)  διάρκεια συνεπή με την τελική λήξη των τελευταίων απαιτήσεων από τον τελικό δικαιούχο·

γ)  επαρκή παρακολούθηση χαρτοφυλακίου κινδύνου και εγγυήσεων·

δ)  αξιόπιστο μηχανισμό για την εκτίμηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών σε περίπτωση χρήσης της·

ε)  επαρκή τεκμηρίωση όσον αφορά τις αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου·

στ)  επαρκή ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της εγγύησης, ώστε να μπορούν οι εταίροι υλοποίησης να επωφελούνται άμεσα από την εγγύηση όταν/εάν είναι αναγκαίο, ιδίως ελλείψει συμπληρωματικού μηχανισμού εγγύησης·

ζ)  την εκπλήρωση των πρόσθετων απαιτήσεων που ζητούνται από την οικεία ρυθμιστική εποπτική αρχή, εάν υπάρχει, για να θεωρείται αποτελεσματική μείωση πλήρους κινδύνου.

1α.  Η εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ διατίθεται στους εταίρους υλοποίησης. Τουλάχιστον 75% της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ διατίθεται στον όμιλο της ΕΤΕπ. Ποσά μεγαλύτερα από το 75% της εγγύησης της ΕΕ μπορούν να διατεθούν στον όμιλο της ΕΤΕπ εάν οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως το υπόλοιπο μέρος της εγγύησης. Ομοίως, ποσά μεγαλύτερα από το 25% της εγγύησης της ΕΕ μπορούν να διατεθούν σε άλλους εταίρους υλοποίησης σε περίπτωση που ο όμιλος της ΕΤΕπ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήρως το μερίδιό του στην εγγύηση. Εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα μπορούν επίσης να επωφελούνται πλήρως από την εγγύηση της ΕΕ, όταν αποφασίζουν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν μέσω της ΕΤΕπ ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

2.  Η ενίσχυση στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό κατά τη διάρκεια επενδυτικής περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2027. Οι συμβάσεις μεταξύ των εταίρων υλοποίησης και του τελικού αποδέκτη ή του χρηματοδοτικού ενδιάμεσου φορέα ή άλλης οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) υπογράφονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες

1.  Το ταμείο InvestEU στηρίζει μόνο δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:

α)  συμμορφώνονται με τους όρους που αναλύονται στα [στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 209 παράγραφος 2] του [δημοσιονομικού κανονισμού], και με την απαίτηση της προσθετικότητας που προβλέπεται ▌στο άρθρο  του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, τη μεγιστοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων, σύμφωνα με [το στοιχείο δ) του άρθρου 209 παράγραφος 2] του [δημοσιονομικού κανονισμού]·

β)  συμβάλλουν, συμπληρώνουν και συνάδουν με την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των τομέων που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του κατάλληλου σκέλους σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού· και

γ)  συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων.

2.  Πέραν των έργων που βρίσκονται εντός της Ένωσης, το ταμείο InvestEU δύναται να ενισχύει επίσης τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται κατωτέρω, μέσω χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων:

α)  ▌έργα μεταξύ οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες ή εδρεύουν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και επεκτείνονται σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών υπό ένταξη, υποψήφιων χωρών και δυνητικά υποψήφιων χωρών, χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ή σε μια υπερπόντια χώρα ή έδαφος όπως ορίζεται στο παράρτημα II της ΣΛΕΕ, ή σε μια συνδεόμενη τρίτη χώρα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι εταίρος στις εν λόγω τρίτες χώρες ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη·

β)  χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σε χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 5, η οποίες έχουν συμβάλει σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό προϊόν.

3.  Το Ταμείο InvestEU μπορεί να στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που παρέχουν χρηματοδότηση σε αποδέκτες που είναι νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες:

α)  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο με αυτό·

β)  μια τρίτη χώρα ή έδαφος που συνδέεται με το πρόγραμμα InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ)  τρίτη χώρα που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2, κατά περίπτωση·

δ)  άλλες χώρες, όπου χρειάζεται για τη χρηματοδότηση ενός έργου σε χώρα ή έδαφος που αναφέρεται στα στοιχεία α) έως γ).

Άρθρο 12

Επιλογή των εταίρων υλοποίησης

1.  Η Επιτροπή επιλέγει, σύμφωνα με το [άρθρο 154] του [δημοσιονομικού κανονισμού], τους εταίρους υλοποίησης ή μια ομάδα τέτοιων εταίρων, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, μεταξύ επιλέξιμων ομολόγων.

Όσον αφορά τη συνιστώσα για την ΕΕ, οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους και είναι σε θέση να καλύψουν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή περιφέρειες. Οι εταίροι υλοποίησης δύνανται επίσης να καλύψουν από κοινού χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή περιφέρειες σχηματίζοντας μια ομάδα. Οι εταίροι υλοποίησης, των οποίων η συμβατική ευθύνη περιορίζεται από τις αντίστοιχες εθνικές εντολές τους, μπορούν επίσης να αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις με αντίστοιχα, τοπικά προσαρμοσμένα, συγκρίσιμα μέσα.

Ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας του έργου, η ομάδα εταίρων υλοποίησης μπορεί να συστήνεται ανά πάσα στιγμή και με διαφορετικές συνθέσεις, προκειμένου να εκπληρώνονται αποτελεσματικά οι απαιτήσεις της αγοράς.

Όσον αφορά τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη, το οικείο κράτος μέλος δύναται να προτείνει έναν ή περισσότερους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ως εταίρους υλοποίησης μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, στοιχείο γ).

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος δεν προτείνει εταίρο υλοποίησης, η Επιτροπή προβαίνει σε επιλογή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μεταξύ των εταίρων υλοποίησης που δύνανται να καλύψουν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στις οικείες γεωγραφικές περιοχές.

2.  Κατά την επιλογή εταίρων υλοποίησης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών προϊόντων στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU:

α)  μεγιστοποιεί την κάλυψη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3·

β)  μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο της εγγύησης της ΕΕ μέσω των ιδίων πόρων που δεσμεύονται από τον εταίρο υλοποίησης·

γ)  μεγιστοποιεί, ανάλογα με την περίπτωση, την ιδιωτική επένδυση·

δ)  επιτυγχάνει γεωγραφική διαφοροποίηση και επιτρέπει τη χρηματοδότηση μικρότερων έργων·

ε)  διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση των κινδύνων·

στ)  προωθεί καινοτόμες λύσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση και τους κινδύνους με σκοπό την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς και των μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων·

στα)  επιτυγχάνει προσθετικότητα.

3.  Κατά την επιλογή των εταίρων υλοποίησης, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τα εξής:

α)  το δυνητικό κόστος και αντίτιμο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

β)  τη δυνατότητα των εταίρων υλοποίησης να εκπληρώσουν πλήρως τις απαιτήσεις του [άρθρου 155 παράγραφος 2 και παράγραφος 3] του [δημοσιονομικού κανονισμού] που αφορούν τη φοροαποφυγή, τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας.

βα)  την ικανότητα των εταίρων υλοποίησης να αξιολογούν τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα κοινωνικής αξιολόγησης, με ιδιαίτερη προσοχή στον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

ββ)  την ικανότητα των εταίρων υλοποίησης να παρέχουν δημόσια στοιχεία και να διασφαλίζουν αποτελεσματικά τη διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με κάθε χρηματοδοτική και επενδυτική πράξη·

βγ)  όπου είναι σκόπιμο, την ικανότητα των εταίρων υλοποίησης να διαχειρίζονται χρηματοπιστωτικά μέσα λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη πείρα τους με χρηματοπιστωτικά μέσα και διαχειριστικές αρχές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23).

4.  Εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα δύνανται να επιλεγούν ως εταίροι υλοποίησης, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 1.

Άρθρο 13

Επιλέξιμα είδη χρηματοδότησης

1.  Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των κινδύνων που σχετίζονται με τα κάτωθι είδη χρηματοδότησης που παρέχονται από τους εταίρους υλοποίησης:

α)  δάνεια, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε άλλη μορφή χρηματοδότησης ή πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων δανείων μειωμένης εξασφάλισης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα μέσω χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων, ταμείων, επενδυτικών πλατφορμών ή άλλων μηχανισμών και διοχετεύονται στους τελικούς αποδέκτες·

β)  χρηματοδότηση ή εγγυήσεις από εταίρο υλοποίησης σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δίνει στο εν λόγω ίδρυμα τη δυνατότητα να αναλάβει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Προκειμένου να καλυφθεί από την εγγύηση της ΕΕ, η χρηματοδότηση που αναφέρεται στα σημεία α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου χορηγείται, αποκτάται ή εκδίδεται προς όφελος των χρηματοδοτικών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, εφόσον η χρηματοδότηση από τον εταίρο υλοποίησης έχει χορηγηθεί σύμφωνα με συμφωνία ή συναλλαγή χρηματοδότησης που υπογράφτηκε ή συνάφθηκε από τον εταίρο υλοποίησης μετά την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και του εταίρου υλοποίησης και δεν έχει λήξει ούτε έχει ακυρωθεί.

2.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες μέσω των ταμείων ή άλλων ενδιάμεσων δομών καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, έστω και αν η εν λόγω δομή επενδύει μικρό μόνο μέρος των επενδεδυμένων ποσών της εκτός της Ένωσης και στις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, ή σε άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14

Συμβάσεις εγγύησης

1.  Η Επιτροπή συνάπτει σύμβαση εγγύησης με κάθε εταίρο υλοποίησης για τη χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού έως ένα ποσό που ορίζει η Επιτροπή.

Σε περίπτωση που οι εταίροι υλοποίησης αποτελούν ομάδα, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 12 παράγραφος 1, συνάπτεται μία μόνο σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου υλοποίησης που ανήκει στην ομάδα ή με έναν εταίρο υλοποίησης για λογαριασμό της ομάδας.

2.  Οι συμβάσεις εγγύησης περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο διατάξεις σχετικά με τα εξής:

α)  το ύψος και τους όρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που πρόκειται να χορηγήσει ο εταίρος υλοποίησης·

β)  τους όρους της χρηματοδότησης ή των εγγυήσεων που πρόκειται να χορηγήσει ο εταίρος υλοποίησης σε άλλη νομική οντότητα η οποία συμμετέχει στην υλοποίηση, οποτεδήποτε ισχύει αυτό·

γ)  σύμφωνα με το άρθρο 16, τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την παροχή της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα και των αντίστοιχων γεγονότων που επιφέρουν πιθανή κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ·

δ)  το αντίτιμο για την ανάληψη κινδύνων που πρόκειται να κατανεμηθεί κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο της Ένωσης και του εταίρου υλοποίησης στην ανάληψη του κινδύνου·

ε)  τους όρους πληρωμής·

στ)  τη δέσμευση του εταίρου υλοποίησης για την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής και της Επιτροπής Επενδύσεων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ προς όφελος της προτεινόμενης χρηματοδοτικής ή επενδυτικής πράξης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που λαμβάνει ο εταίρος υλοποίησης σχετικά με την προτεινόμενη πράξη χωρίς την εγγύηση της ΕΕ·

ζ)  διατάξεις και διαδικασίες που συνδέονται με την είσπραξη απαιτήσεων η οποία θα ανατεθεί στον εταίρο υλοποίησης·

η)  την υποβολή χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών εκθέσεων και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ·

θ)  τους βασικούς δείκτες επιδόσεων όσον αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, την εκπλήρωση των στόχων και των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 3, 7 και 11, καθώς την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων·

ι)  κατά περίπτωση, διατάξεις και διαδικασίες που αφορούν τις συνδυαστικές δραστηριότητες.

ια)  άλλες σχετικές διατάξεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του [τίτλου X] του [δημοσιονομικού κανονισμού].

3.  Η συμφωνία εγγύησης προβλέπει επίσης ότι το αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα παρέχεται μετά την αφαίρεση των πληρωμών λόγω κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ.

4.  Επιπλέον, η σύμβαση εγγύησης προβλέπει ότι τυχόν ποσό που οφείλεται στον εταίρο υλοποίησης σε σχέση με την εγγύηση της ΕΕ αφαιρείται από το συνολικό ποσό του αντιτίμου, των εσόδων και των επιστροφών που οφείλει ο εταίρος υλοποίησης στην Ένωση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Αν το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη του ποσού που οφείλεται στον εταίρο υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3, το υπόλοιπο λαμβάνεται από την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ.

5.  Σε περίπτωση που συνάπτεται σύμβαση εγγύησης σύμφωνα με τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη, αυτή μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων του κράτους μέλους ή των οικείων περιφερειών κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης εγγύησης.

Άρθρο 15

Απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ

1.  Η χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της σύμβασης εγγύησης με τον οικείο εταίρο υλοποίησης.

2.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ μόνον εάν ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων και εφόσον η Επιτροπή Επενδύσεων έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις για να λάβουν ενίσχυση από την εγγύηση της ΕΕ. Οι εταίροι υλοποίησης παραμένουν υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων.

3.  Η Επιτροπή δεν οφείλει στον εταίρο υλοποίησης κανένα διοικητικό έξοδο ή τέλος που συνδέεται με την υλοποίηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με εγγύηση της ΕΕ, εκτός αν η φύση των στόχων πολιτικής στους οποίους στοχεύει το προς υλοποίηση χρηματοπιστωτικό προϊόν επιτρέπει στον εταίρο υλοποίησης να αποδείξει την ανάγκη εξαίρεσης. Η κάλυψη των εξόδων αυτών καθορίζεται στη σύμβαση εγγύησης και συμμορφώνεται με το [άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)] του [δημοσιονομικού κανονισμού].

4.  Επιπλέον, ο εταίρος υλοποίησης δύναται να κάνει χρήση της εγγύησης της ΕΕ για την κάλυψη του σχετικού μεριδίου τυχόν εξόδων ανάκτησης, εκτός εάν αυτά αφαιρούνται από τα έσοδα ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4.

Άρθρο 16

Κάλυψη και όροι της εγγύησης της ΕΕ

1.  Το αντίτιμο για την ανάληψη κινδύνων κατανέμεται μεταξύ της Ένωσης και του εταίρου υλοποίησης κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιό τους στην ανάληψη κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων ή, κατά περίπτωση, επιμέρους δραστηριοτήτων και συνδέεται αποκλειστικά με τα χαρακτηριστικά και το προφίλ κινδύνου των υποκείμενων δραστηριοτήτων. Ο εταίρος υλοποίησης έχει κατάλληλη έκθεση με δικό του κίνδυνο σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες υποστηριζόμενες από την εγγύηση της ΕΕ, εκτός εάν κατ’ εξαίρεση οι στόχοι πολιτικής στους οποίους στοχεύει το προς υλοποίηση χρηματοδοτικό προϊόν είναι τέτοιας φύσεως ώστε ο εταίρος υλοποίησης δεν θα μπορούσε εύλογα να εισφέρει τη δική του δυνατότητα ανάληψης κινδύνων σε αυτό.

2.  Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει:

α)  για τα χρεωστικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α):

i)  το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους τόκους και τα ποσά που οφείλονται στον εταίρο υλοποίησης αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτόν σύμφωνα με τους όρους των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, μέχρι τη στιγμή της αθέτησης· για το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, η αναστολή πληρωμής, μείωση ή υποχρεωτική έξοδος θεωρείται γεγονός αθέτησης·

ii)  τις ζημίες που οφείλονται σε αναδιάρθρωση·

iii)  τις ζημίες που οφείλονται σε διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ σε αγορές όπου οι δυνατότητες για μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση κινδύνων είναι περιορισμένες·

β)  για τις επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα ποσά που επενδύονται και το συνδεόμενο με αυτά κόστος χρηματοδότησης και τις ζημίες που οφείλονται σε διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ·

γ)  για τη χρηματοδότηση ή τις εγγυήσεις που χορηγεί ο εταίρος υλοποίησης σε άλλη νομική οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν και το συνδεόμενο με αυτά κόστος.

3.  Όταν η Ένωση πραγματοποιεί πληρωμή προς τον εταίρο υλοποίησης κατά την κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ, υποκαθίσταται στα σχετικά δικαιώματα, στον βαθμό που αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν, του εταίρου υλοποίησης σχετικά με οποιαδήποτε από τις χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητές του που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ.

Ο εταίρος υλοποίησης προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην ανάκτηση των απαιτήσεων για τα ποσά που έχουν καταβληθεί και εξοφλεί την Ένωση από τα ανακτηθέντα ποσά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 16α

Διοικητικό συμβούλιο

1.  Το Ταμείο InvestEU διευθύνεται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, για τον σκοπό της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 3:

α)  τον στρατηγικό προσανατολισμό του Ταμείου InvestEU·

β)  τις επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Ταμείου InvestEU·

γ)  τους κανόνες που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες με επενδυτικές πλατφόρμες.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο:

α)  απαρτίζεται από έξι μέλη ως εξής:

i)  τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή·

ii)  ένα μέλος οριζόμενο από τον όμιλο της ΕΤΕπ·

iii)  ένα μέλος οριζόμενο από τη συμβουλευτική επιτροπή μεταξύ των εκπροσώπων των εταίρων υλοποίησης· το συγκεκριμένο μέλος δεν είναι εκπρόσωπος του ομίλου της ΕΤΕπ·

iv)  ένας εμπειρογνώμονας οριζόμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εν λόγω εμπειρογνώμονας δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους ούτε οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία. Ο εμπειρογνώμονας εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ταμείου InvestEU·

β)  εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των τριών μελών που ορίζονται από την Επιτροπή για καθορισμένη θητεία τριών ετών, ανανεώσιμη μία φορά·

γ)  συζητά και λαμβάνει υπόψη της τις θέσεις όλων των μελών του στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων μεταξύ των μελών, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις της με ψηφοφορία και πλειοψηφία των μελών του. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου παρουσιάζονται εκτενώς οι θέσεις όλων των μελών.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην Επιτροπή τροποποιήσεις στην κατανομή των ποσών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα κατάρτισης και ερευνητικά ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τον προσανατολισμό και την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής που ασκείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

5.  Τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν αφού εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 17

Συμβουλευτική επιτροπή

1.  Η Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνουν συμβουλές από συμβουλευτική επιτροπή ▌.

1α.  Η συμβουλευτική επιτροπή προσπαθεί να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και περιλαμβάνει:

α)  έναν εκπρόσωπο από κάθε εταίρο υλοποίησης·

β)  έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος·

γ)  έναν εκπρόσωπο του ομίλου της ΕΤΕπ·

δ)  έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής·

ε)  έναν εμπειρογνώμονα για κάθε σκέλος πολιτικής, ο οποίος ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

στ)  ένα μέλος οριζόμενο από την Επιτροπή των Περιφερειών.

2.  ▌

3.  ▌

4.  Στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος του ομίλου της ΕΤΕπ είναι ο αντιπρόεδρος.

Η συμβουλευτική επιτροπή συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος κατόπιν αιτήματος του προέδρου. ▌

Τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής δημοσιοποιούνται το συντομότερο δυνατόν αφού εγκριθούν από τη συμβουλευτική επιτροπή.

Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες λειτουργίας της συμβουλευτικής επιτροπής και διαχειρίζεται τη γραμματεία της συμβουλευτικής επιτροπής.

5.  Η συμβουλευτική επιτροπή:

α)   παρέχει συμβουλές για τον σχεδιασμό των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·

β)   παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με αστοχίες της αγοράς και μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις και συνθήκες της αγοράς·

γ)   ενημερώνει τα κράτη σχετικά με την εφαρμογή του ταμείου InvestEU στο πλαίσιο κάθε σκέλους πολιτικής·

δ)   ανταλλάσσει απόψεις με τα κράτη μέλη για τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς και βέλτιστες πρακτικές.

Άρθρο 17α

Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου. Η εν λόγω μεθοδολογία εκτίμησης των κινδύνων αναπτύσσεται σε στενή συνεργασία με τον όμιλο ΕΤΕπ και τους λοιπούς εταίρους υλοποίησης και περιλαμβάνει:

α)  κατάταξη αξιολόγησης κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής και τυποποιημένη μεταχείριση όλων των πράξεων ανεξάρτητα από το ενδιάμεσο ίδρυμα·

β)  μεθοδολογία για την αξιολόγηση της δυνητικής ζημίας και της πιθανότητας αθέτησης βάσει σαφών στατιστικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων·

γ)  μέθοδο για την αξιολόγηση του ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης και της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης, που θα λαμβάνει υπόψη το ποσό της χρηματοδότησης, τον κίνδυνο του έργου, τους όρους εξόφλησης, την εξασφάλιση και άλλους σχετικούς δείκτες.

Άρθρο 17β

Πίνακας αποτελεσμάτων

1.  Κάθε εταίρος υλοποίησης χρησιμοποιεί πίνακα δεικτών (ο «πίνακας δεικτών») για την αξιολόγηση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των επενδύσεων που ενδεχομένως θα στηριχθούν από την εγγύηση της ΕΕ. Ο πίνακας δεικτών διασφαλίζει την ανεξάρτητη, διαφανή και εναρμονισμένη αξιολόγηση της δυνητικής και της πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ.

2.  Κάθε εταίρος υλοποίησης συμπληρώνει τον πίνακα δεικτών σχετικά με τις οικείες προτεινόμενες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Εάν η επενδυτική δραστηριότητα προτείνεται από πολλούς εταίρους υλοποίησης, ο πίνακας δεικτών συμπληρώνεται από κοινού από τους διάφορους εμπλεκομένους εταίρους υλοποίησης.

3.  Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει, ιδίως, αξιολόγηση:

α)  του προφίλ κινδύνου των προτεινόμενων χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων όπως προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 17α·

β)  του οφέλους για τους τελικούς αποδέκτες·

γ)  της συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

δ)  του σεβασμού των κριτηρίων επιλεξιμότητας·

ε)  της ποιότητας και της συμβολής της επενδυτικής δραστηριότητας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση·

στ)  της συμβολής της επενδυτικής δραστηριότητας στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος InvestEU·

ζ)  της τεχνικής και οικονομικής συμβολής στο έργο·

η)  του εάν η προτεινόμενη δραστηριότητα αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες της αγοράς ή τις καταστάσεις μη βέλτιστων επενδύσεων που εντοπίστηκαν.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για τον πίνακα δεικτών που θα χρησιμοποιούν οι εταίροι υλοποίησης.

5.  Όπου είναι αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να παρέχει βοήθεια στους εταίρους υλοποίησης για την εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου και την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων. Διασφαλίζει τη δέουσα εφαρμογή της μεθοδολογίας βαθμολόγησης και την υψηλή ποιότητα των πινάκων αποτελεσμάτων που υποβάλλονται στην Επιτροπή Επενδύσεων.

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Επιτροπή Επενδύσεων

1.  Συστήνεται πλήρως ανεξάρτητη Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επενδύσεων:

α)  εξετάζει τις προτάσεις για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που υποβάλλουν οι εταίροι υλοποίησης για κάλυψη στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ και οι οποίες έχουν υποβληθεί σε έλεγχο συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ένωσης και τις πολιτικές της Επιτροπής·

β)  επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην απαίτηση περί προσθετικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7α του παρόντος κανονισμού και την απαίτηση περί συμμετοχής, όπου είναι σκόπιμο, ιδιωτικών επενδύσεων που προβλέπεται στο [άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο δ)] του [δημοσιονομικού κανονισμού]· και

γ)  ελέγχει κατά πόσον οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

2.  Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάσει με τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων αποτελείται από έξι αμειβόμενους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται σύμφωνα με το [άρθρο 237] του [δημοσιονομικού κανονισμού] και διορίζονται από την Επιτροπή για καθορισμένη τετραετή θητεία. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την ανανέωση της θητείας ενός απερχόμενου μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς να ακολουθήσει τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν αυξημένη σχετική πείρα από την αγορά όσον αφορά τη διάρθρωση και τη χρηματοδότηση έργων ή τη χρηματοδότηση ΜΜΕ ή εταιριών.

Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι η επιτροπή διαθέτει ευρεία γνώση των τομέων που καλύπτονται από τα σκέλη πολιτικής τα οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και των γεωγραφικών αγορών εντός της Ένωσης. Διασφαλίζει επίσης ότι η επιτροπή είναι ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων.

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει δύο εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των μονίμων μελών διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες επενδύσεις. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μόνιμων μελών της.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό και φιλοξενεί τη γραμματεία της Επιτροπής Επενδύσεων. Η γραμματεία επικουρεί επίσης το διοικητικό συμβούλιο.

3.  Κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Επιτροπής Επενδύσεων, τα μέλη της ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ταμείου InvestEU. Δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από τους εταίρους υλοποίησης, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιοποιούνται και ενημερώνονται συνεχώς. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να απαλλάξει ένα μέλος από τα καθήκοντά του εάν αυτός/αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο ή για άλλους λόγους δεόντως αιτιολογημένους.

4.  Όταν ενεργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή Επενδύσεων υποστηρίζεται από γραμματεία την οποία φιλοξενεί η Επιτροπή και η οποία είναι υπόλογη στον πρόεδρο της Επιτροπής Επενδύσεων. Η γραμματεία ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων που παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένου εντύπου αίτησης, του πίνακα αποτελεσμάτων και κάθε άλλου εγγράφου που η Επιτροπή Επενδύσεων κρίνει κατάλληλο. Η Επιτροπή Επενδύσεων δύναται να ζητεί διευκρινίσεις από τον εταίρο υλοποίησης κατά τις συνεδριάσεις της ή ζητώντας συμπληρωματικές πληροφορίες προς υποβολή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση. Τυχόν αξιολόγηση έργου που διενεργεί εταίρος υλοποίησης δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Επενδύσεων για τους σκοπούς χρηματοδοτικής ή επενδυτικής δραστηριότητας που επωφελείται από την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ.

Η Επιτροπή Επενδύσεων χρησιμοποιεί, κατά την αξιολόγηση και την επαλήθευση των προτάσεων, πίνακα δεικτών σύμφωνα το άρθρο 17β.

5.  Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία όλων των μελών, η οποία απλή πλειοψηφία περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ψήφο εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων.

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης χρηματοδοτικής ή επενδυτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης. Παραπέμπουν επίσης στη συνολική αξιολόγηση που προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή Επενδύσεων περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, στον κατάλογο συμπερασμάτων για την έγκριση της ενίσχυσης στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες, συγκεκριμένα την περιγραφή τους, την ταυτότητα των φορέων υλοποίησης έργων ή των ενδιάμεσων φορέων και τους στόχους του έργου. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Στην περίπτωση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, η Επιτροπή Επενδύσεων δημοσιοποιεί τις εν λόγω αποφάσεις και πληροφορίες σχετικά με τους φορείς υλοποίησης έργων ή τους ενδιάμεσους φορείς κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής χρηματοδοτικής πράξης ή σε οποιαδήποτε προηγούμενη ημερομηνία πάψουν να είναι εμπορικά ευαίσθητες.

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο κοινό πριν από την υπογραφή της χρηματοδοτικής ή επενδυτικής δραστηριότητας ή του υπο-έργου ▌. Η δημοσίευση δεν περιλαμβάνει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή Επενδύσεων υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύο φορές το χρόνο κατάλογο όλων των συμπερασμάτων, καθώς και των πινάκων αποτελεσμάτων που αφορούν όλες αυτές τις αποφάσεις. Η υποβολή των στοιχείων αυτών υπόκειται σε αυστηρές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.

Τα απορριπτικά συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ διαβιβάζονται στον οικείο εταίρο υλοποίησης εγκαίρως.

6.  Όταν η Επιτροπή Επενδύσεων καλείται να εγκρίνει τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι διευκόλυνση, πρόγραμμα ή δομή που εμπεριέχει υποκείμενα υπο-έργα, η έγκριση περιλαμβάνει τα εν λόγω υπο-έργα, εκτός εάν η Επιτροπή Επενδύσεων, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, αποφασίσει να διατηρήσει το δικαίωμα να τα εγκρίνει χωριστά.

6α.  Η Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να υποβάλει στην Επιτροπή προτάσεις τροποποιήσεων των κατευθυντήριων γραμμών για τις επενδύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Συμβουλευτικός κόμβος InvestEU

Άρθρο 20

Συμβουλευτικός κόμβος InvestEU

1.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον προσδιορισμό, την προετοιμασία, την ανάπτυξη, τη διάρθρωση, την ανάθεση και την υλοποίηση των επενδυτικών έργων, ή για την ενίσχυση της δυνατότητας των φορέων υλοποίησης και των χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων να υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Η στήριξή της δύναται να καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου ή της χρηματοδότησης μιας οντότητας που λαμβάνει ενίσχυση, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή υπογράφει συμφωνίες με τον όμιλο της ΕΤΕπ και άλλους εταίρους υλοποίησης, με σκοπό να τους ορίσει εταίρους του συμβουλευτικού κόμβου και να τους αναθέσει την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή ορίζει το ενιαίο σημείο πρόσβασης στον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU και αναθέτει διαβιβάζει τις αιτήσεις παροχής συμβουλών στον κατάλληλο συμβουλευτικό κόμβο. Η Επιτροπή, ο όμιλος της ΕΤΕπ και οι άλλοι εταίροι υλοποίησης συνεργάζονται στενά με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, των συνεργειών και της ουσιαστικής γεωγραφικής κάλυψης της στήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και εργασίες.

Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU είναι διαθέσιμος ως συνιστώσα στο πλαίσιο κάθε σκέλους πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, η οποία καλύπτει όλους τους τομείς στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους. Διατίθενται επίσης διατομεακές συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης ικανοτήτων.

2.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει κατά κύριο λόγο τις κάτωθι υπηρεσίες:

α)  την παροχή ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης όσον αφορά τη βοήθεια ανάπτυξης έργων για τις αρχές και τους φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με ενωσιακά προγράμματα που τελούν υπό κεντρική διαχείριση·

αα)  τη διάθεση στις αρχές και στους φορείς υλοποίησης έργων όλων των διαθέσιμων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων και την ερμηνεία αυτών των κατευθυντήριων γραμμών.

β)  τη συνδρομή προς τους φορείς υλοποίησης έργων, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη των έργων τους ώστε να πληρούν τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στα άρθρα 3, 7 και 11 και για τη διευκόλυνση των φορέων συγκέντρωσης για έργα μικρής κλίμακας· ωστόσο, η εν λόγω συνδρομή δεν προδικάζει τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων για την κάλυψη της ενίσχυσης τέτοιων έργων στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ·

βα)  την αξιοποίηση των δυνατοτήτων προσέλκυσης και χρηματοδότησης έργων μικρής κλίμακας, μεταξύ άλλων μέσω επενδυτικών πλατφορμών·

γ)  την υποστήριξη δράσεων και την αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ταμείου InvestEU σε ολόκληρη την Ένωση και την ενεργό συμβολή, όπου αυτό είναι δυνατόν, για την επίτευξη του στόχου της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ταμείου InvestEU μέσω στήριξης των εταίρων υλοποίησης για τη δημιουργία και την ανάπτυξη δυνητικών χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων·

δ)  τη διευκόλυνση της δημιουργίας συλλογικών πλατφορμών για ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων και την κοινοχρησία δεδομένων, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη της σειράς έργων και της ανάπτυξης τομέων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ, αφενός, φιλανθρωπικών οργανώσεων και, αφετέρου, άλλων δυνητικών επενδυτών και φορέων υλοποίησης έργων, ιδίως σε σχέση με το σκέλος της πολιτικής κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων·

ε)  την παροχή ενεργού συμβουλευτικής υποστήριξης, εν ανάγκη μέσω επιτόπου παρουσίας, σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, ιδίως διασυνοριακών και μακροπεριφερειακών επενδυτικών πλατφορμών που συνενώνουν έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ανά θέμα ή ανά περιφέρεια·

εα)   τη διευκόλυνση και τη στήριξη της χρήσης συνδυασμού με επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτικά μέσα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλες πηγές, προκειμένου ενισχυθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέσων της Ένωσης και να μεγιστοποιηθούν η μόχλευση και ο αντίκτυπος του προγράμματος InvestEU·

στ)  την ενίσχυση δράσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη δημιουργία οργανωτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και διεργασιών και για την επιτάχυνση της επενδυτικής ετοιμότητας των οργανισμών, προκειμένου οι φορείς υλοποίησης και οι αρχές να δημιουργούν σειρές επενδυτικών έργων, να αναπτύσσουν χρηματοοικονομικά μέσα και επενδυτικές πλατφόρμες και να διαχειρίζονται έργα και οι χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι φορείς να υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες προς όφελος οντοτήτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης για την ανάπτυξη της δυνατότητας αξιολόγησης κινδύνου ή γνώσεων για ειδικά κάθε τομέα, με ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

στα)  την παροχή προορατικής συμβουλευτικής στήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας αποκτώντας τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

3.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU είναι διαθέσιμος για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, επενδυτικών πλατφορμών, ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και για δημόσιες αρχές και χρηματοδοτικούς και άλλους ενδιάμεσους φορείς.

4.  Είναι δυνατή η επιβολή τελών για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους των εξόδων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται σε δημόσιους φορείς υλοποίησης έργων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίες είναι δωρεάν. Τα τέλη που χρεώνονται στις ΜΜΕ για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιορίζονται στο ένα τρίτο του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

5.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, του ομίλου της ΕΤΕπ και των άλλων εταίρων υλοποίησης με σκοπό την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τη διευκόλυνση της παροχής συμβουλευτικής στήριξης.

6.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και την υλοποίηση και τη διευκόλυνση μικρών έργων.

6α.  Προκειμένου να παρέχει τη συμβουλευτική στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και να διευκολύνει την εν λόγω συμβουλευτική στήριξη σε τοπικό επίπεδο, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU συνεργάζεται με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και επωφελείται από την πραγματογνωσία τους. Η συνεργασία μεταξύ, αφενός, του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU και, αφετέρου, εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας ή ιδρύματος μπορεί να λάβει τη μορφή συμβατικής εταιρικής σχέσης. Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU προσπαθεί να συνάψει τουλάχιστον μία συμφωνία συνεργασίας με εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα ανά κράτος μέλος. Στα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχουν εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει, όπου είναι σκόπιμο και κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ενεργό συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύσταση τέτοιας τράπεζας ή ιδρύματος.

7.  Οι εταίροι υλοποίησης προτείνουν στους φορείς υλοποίησης έργων που αιτούνται χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως έργων μικρότερου μεγέθους, να υποβάλλουν τα έργα τους στον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU ζητώντας στήριξη για τη βελτίωση, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, της προετοιμασίας των έργων τους και για την αξιολόγηση της δυνατότητας ομαδοποίησης έργων.

Οι εταίροι υλοποίησης ενημερώνουν επίσης τους φορείς υλοποίησης, κατά περίπτωση, για τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα έργα τους στην πύλη InvestEU που αναφέρεται στο άρθρο 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 21

Πύλη InvestEU

1.  Η πύλη InvestEU δημιουργείται από την Επιτροπή. Πρόκειται για μια εύκολα προσβάσιμη και φιλική για το χρήστη βάση δεδομένων έργων που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έργο.

2.  Η πύλη InvestEU παρέχει έναν δίαυλο μέσω του οποίου οι φορείς υλοποίησης έργων δύνανται να προβάλλουν τα έργα τους για τα οποία αναζητούν χρηματοδότηση και, συνεπώς, να ενημερώνουν τους επενδυτές για αυτά. Η προσθήκη ενός έργου στην πύλη InvestEU δεν προδικάζει τις αποφάσεις για τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή άλλου ενωσιακού μέσου, ή για δημόσια χρηματοδότηση.

3.  Μόνο τα έργα που είναι συμβατά με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης αναρτώνται στην πύλη.

4.  Τα έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 3 διαβιβάζονται από την Επιτροπή στους οικείους εταίρους υλοποίησης και στον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU, κατά περίπτωση.

5.  Οι εταίροι υλοποίησης εξετάζουν τα έργα που εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο και στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση και έλεγχος

Άρθρο 21α

Λογοδοσία

1.  Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου παρέχει στο αιτούμενο θεσμικό όργανο ενημέρωση για τις επιδόσεις του ταμείου InvestEU, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου απαντά προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που απευθύνονται στο ταμείο InvestEU από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της ερώτησης.

3.  Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα ΙΙΙ παρατίθενται δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος InvestEU ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος InvestEU όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος και των αποτελεσμάτων συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους εταίρους υλοποίησης και άλλους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης, κατά περίπτωση.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος InvestEU σύμφωνα με τα [άρθρα 241 και 250] του [δημοσιονομικού κανονισμού]. Για τον σκοπό αυτό, ο όμιλος της ΕΤΕπ και οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν ανά έτος τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να είναι η Επιτροπή σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της εγγύησης.

5.  Επιπλέον, κάθε εταίρος υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, στατιστικά, χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα, στον μέγιστο δυνατό βαθμό και με προστασία της εμπιστευτικότητας των ιδιωτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, για κάθε χρηματοδοτική και επενδυτική δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και ταμείου InvestEU. Μία από τις εν λόγω εκθέσεις περιέχει τα στοιχεία που παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα με το [άρθρο 155 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του [δημοσιονομικού κανονισμού]. Η Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις εκθέσεις των εταίρων υλοποίησης και υποβάλλει περίληψη υπό μορφή δημοσίων ετήσιων εκθέσεων, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο υλοποίησης του προγράμματος έναντι των οικείων στόχων και δεικτών επιδόσεων και προσδιορίζοντας κινδύνους και ευκαιρίες για τις χρηματοδοτικές και τις επενδυτικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα InvestEU.

Άρθρο 23

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

3.  Στο τέλος της υλοποίησης του προγράμματος InvestEU, αλλά το αργότερο εντός δύο ετών από τη λήξη της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

5.  Οι εταίροι υλοποίησης εισφέρουν και παρέχουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

6.  Σύμφωνα με το [άρθρο 211 παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού κανονισμού], ανά τριετία η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο [άρθρο 250] του [δημοσιονομικού κανονισμού] ανασκόπηση της επάρκειας του ποσοστού κάλυψης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού σε συνάρτηση με το πραγματικό προφίλ κινδύνου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, όσον αφορά την αναπροσαρμογή, βάσει της εν λόγω ανασκόπησης, του ποσοστού κάλυψης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού έως και το ύψος του 15 %.

Άρθρο 24

Λογιστικοί έλεγχοι

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης, οι οποίοι διενεργούνται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο παράλληλα με αυτούς που διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων ή οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση της συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας δυνάμει του [άρθρου 127] του [δημοσιονομικού κανονισμού].

Άρθρο 25

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν συμμετέχει τρίτη χώρα στο πρόγραμμα InvestEU βάσει απόφασης που λαμβάνεται δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή βάσει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η εν λόγω τρίτη χώρα χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτούνται για την πλήρη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του αρμόδιου διατάκτη, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Άρθρο 26

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν δραστηριότητες που υλοποιούνται ή στις οποίες συμμετέχουν οι εταίροι υλοποίησης εκπονούνται σε στενό διάλογο με τους εν λόγω εταίρους υλοποίησης.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στα άρθρα 4 παράγραφος 2, 7 παράγραφος 6, 17α, 17β, 22 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών [από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφοι 3 και 6, στα άρθρα 17α και 17β, στο άρθρο 22 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 6 εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 παράγραφος 2, 7 παράγραφοι 3 και 6, 17α, 17β, 22 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διαφάνεια και προβολή

Άρθρο 27

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι εταίροι υλοποίησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης και διασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, εστιάζοντας επίσης στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα InvestEU, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα InvestEU συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Τα έσοδα, οι αποπληρωμές και οι ανακτήσεις από χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα έσοδα, οι αποπληρωμές και οι ανακτήσεις από την εγγύηση της ΕΕ που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 4, 9 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ποσά ανά ειδικό στόχο

Η ▌ κατανομή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 έναντι των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων είναι η εξής:

α)  ▌ 11 500 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

β)  ▌ 11 250 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

γ)  12 500 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

δ)  5 567 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Επιλέξιμα πεδία για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες δύνανται να εμπίπτουν σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

1.  Ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, και τις αναληφθείσες δεσμεύσεις τα πλαίσια της Ατζέντας 2030 και της Συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως μέσω:

α)  επέκτασης της παραγωγής, με επίσπευση της ανάπτυξης, του εφοδιασμού ή της υλοποίησης καθαρών και βιώσιμων ενεργειακών λύσεων από ανανεώσιμες πηγές·

β)  ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακής μετάβασης και εξοικονόμησης ενέργειας (με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της ζήτησης ενέργειας μέσω διαχείρισης της ζήτησης και της ανακαίνισης των κτιρίων)·

γ)  ανάπτυξης, δημιουργίας έξυπνων βιώσιμων υποδομών ενέργειας και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων (στο επίπεδο της μεταφοράς και της διανομής, τεχνολογίες αποθήκευσης, έξυπνα δίκτυα και αύξησης του βαθμού της διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών μελών·

δ)  παραγωγής και προσφοράς βιώσιμων συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες/με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα πηγές και εναλλακτικών καυσίμων, για όλους τους τρόπους μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της [οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2009/28/EΚ]·

ε)  υποδομών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανικές διεργασίες, μονάδες παραγωγής βιοενέργειας και εγκαταστάσεις μεταποίησης υπό ενεργειακή μετάβαση.

2.  Ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών υποδομών και λύσεων κινητικότητας, εξοπλισμού, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών μεταφορών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως μέσω:

α)  έργων στήριξης της ανάπτυξης των υποδομών του ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των αστικών κόμβων, των θαλάσσιων λιμένων και των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των αερολιμένων, των τερματικών σταθμών πολυτροπικών μεταφορών και της σύνδεσής τους με τα κύρια δίκτυα και των εφαρμογών τηλεματικής που προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

αα)  έργων υποδομής ΔΕΔ-Μ που λαμβάνουν υπόψη τη χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών μεταφορικών μέσων, ιδίως τους εμπορικούς σταθμούς συνδυασμένων μεταφορών και τους επιβατικούς συγκοινωνιακούς κόμβους·

β)  έργων έξυπνης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών πλωτών και αεροπορικών μεταφορών (που στοχεύουν σε τρόπους αστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών, στην προσβασιμότητα χωρίς διακρίσεις, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο, την κατανάλωση ενέργειας και στη βελτίωση της ασφάλειας, μεταξύ άλλων για τους ποδηλάτες και τους πεζούς)·

γ)  στήριξης της ανανέωσης και μετασκευής κινητών στοιχείων ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων κινητικότητας χαμηλών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ή πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα σε οχήματα όλων των μεταφορικών μέσων·

δ)  σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων σιδηροδρομικών έργων, υποδομής οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και θαλάσσιων λιμένων, και θαλάσσιων αρτηριών·

ε)  υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για όλα τα μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης.

εα)  έργων έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, που στοχεύουν

i)  στην οδική ασφάλεια (μεταξύ άλλων στη βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών και των επιβατών και στη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων ατυχημάτων και του αριθμού των σοβαρών τραυματισμών),

ii)  στην προσβασιμότητα (περιλαμβανομένων των περιοχών της υπαίθρου),

iii)  στη μείωση των εκπομπών,

iv)  στην ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, ιδίως από ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων και των αυτόνομων μεταφορικών μέσων, καθώς και των ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων·

εβ)  έργα για τη διατήρηση ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ, όπου είναι αναγκαίο για την αναβάθμιση, διατήρηση ή βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΠΕ ή την εξασφάλιση της ακεραιότητας και των προτύπων των υποδομών, ιδίως των ασφαλών χώρων και εγκαταστάσεων στάθμευσης, των σταθμών εναλλακτικών καυσίμων και των ηλεκτρικών συστημάτων φόρτισης·

εγ)  οδικές υποδομές για μεταφορές σε χώρες συνοχής, λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ή σε διασυνοριακά έργα στον τομέα των μεταφορών·

3.  Περιβάλλον και πόροι, ιδίως μέσω:

α)  υποδομών στον τομέα των υδάτων, μεταξύ άλλων της ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων υποδομών και άλλων σχετικών με το νερό πράσινων υποδομών·

β)  υποδομής διαχείρισης αποβλήτων·

γ)  έργων και επιχειρήσεων στους τομείς της διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων και των βιώσιμων τεχνολογιών·

δ)  βελτίωσης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους·

ε)  βιώσιμης αστικής, αγροτικής και παράκτιας ανάπτυξης και αναγέννησης·

στ)  δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης μείωσης της επικινδυνότητας των φυσικών καταστροφών, προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

ζ)  σχεδίων και επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την κυκλική οικονομία, ενσωματώνοντας πτυχές της αποδοτικής χρήσης των πόρων στην παραγωγή και τον κύκλο ζωής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης προμήθειας των πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών·

η)  απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και ουσιαστικής μείωσης των εκπομπών των ενεργοβόρων βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων της μεγάλης κλίμακας επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, καθώς και της εφαρμογής τους·

ηα)  έργων που προωθούν τη βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά, ιδίως στρατηγικές και μέσα που διαφυλάττουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη.

4.  Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών συνδεσιμότητας, ιδίως μέσω έργων που στηρίζουν την εγκατάσταση ψηφιακών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συνδεσιμότητα 5G και βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και πρόσβασης, ιδίως στην ύπαιθρο και στην περιφέρεια.

5.  Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ιδίως μέσω:

α)  υποστήριξης σε υποδομές έρευνας και σε έργα έρευνας και καινοτομίας σε όλους τους θεματικούς τομείς που συμβάλλουν στον προσδιορισμό και στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

β)  εταιρικών έργων, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της προώθησης της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων επιχειρήσεων·

γ)  έργων και προγραμμάτων επίδειξης καθώς και ανάπτυξης σχετικής υποδομής, τεχνολογίας και διαδικασιών·

δ)  έργων συνεργατικής έρευνας και καινοτομίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδρυμάτων έρευνας και τεχνολογίας και της βιομηχανίας· συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και οργανώσεων της κοινωνίας της πολιτών·

ε)  μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας·

στ)  νέων αποτελεσματικών και προσιτών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, των ιατρικών συσκευών, των μέσων διάγνωσης και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών, των νέων αντιμικροβιακών και των καινοτόμων αναπτυξιακών διαδικασιών που αποφεύγουν τη χρήση δοκιμών στα ζώα.

6.  Ανάπτυξη, ▌εγκατάσταση και επέκταση ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, ιδίως μέσω:

α)  τεχνητής νοημοσύνης σε συνάρτηση με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ιδίως σε ό,τι αφορά τη δεοντολογία·

αα)  κβαντικών τεχνολογιών·

β)  υποδομής κυβερνοασφάλειας και προστασίας δικτύων·

γ)  του διαδικτύου των πραγμάτων·

δ)  τεχνολογίας blockchain και άλλων τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού·

ε)  προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων·

στ)  άλλων προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της Ένωσης και την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών, υπηρεσιών και δεξιοτήτων στον τομέα των μεταφορών της Ένωσης·

στ α)  ρομποτικής και αυτοματισμού.

7.  Χρηματοδοτική στήριξη σε οντότητες που απασχολούν έως 3.000 εργαζόμενους. Το σκέλος των ΜΜΕ δίνει έμφαση μόνο στις ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας που είναι ΜΜΕ, ιδίως μέσω:

α)  της παροχής κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων, ιδίως σε σχέση με ενέργειες που προωθούν μια νοοτροπία και ένα περιβάλλον που ευνοούν την επιχειρηματικότητα και προάγουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

β)  της παροχής χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου από το αρχικό στάδιο έως το στάδιο επέκτασης για να εξασφαλιστεί η τεχνολογική υπεροχή σε καινοτόμους και βιώσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ικανότητάς τους για ψηφιοποίηση και καινοτομία και της εξασφάλισης της ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο επίπεδο·

8.  Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας· μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπτικοακουστικός τομέας και δημοσιογραφία, ιδίως μέσω, μεταξύ άλλων:

α)  νέων τεχνολογιών, όπως οι υποστηρικτικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα πολιτιστικά και δημιουργικά αγαθά και υπηρεσίες·

β)  της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για τη συντήρηση και την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης·

γ)  των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, όπως επαυξημένη πραγματικότητα/εικονική πραγματικότητα, περιβάλλοντα εμβύθισης, διασυνδέσεις ανθρώπου και υπολογιστή, πρωτόκολλο διαδικτύου και υποδομές νέφους, δίκτυα 5G, νέα μέσα·

δ)  της τεχνολογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

9.  Τουριστικός τομέας.

10.  Βιώσιμη γεωργία, δασοκομία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και άλλα στοιχεία της ευρύτερης βιώσιμης βιοοικονομίας.

11.  Κοινωνικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποστηρίζουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως μέσω:

α)  δεοντολογικής και βιώσιμης χρηματοδότησης, μικροχρηματοδότησης, χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας·

β)  ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων·

γ)  εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και σχετικών υπηρεσιών·

δ)  κοινωνικών υποδομών, ιδίως

i)  εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, στέγαση των σπουδαστών και ψηφιακό εξοπλισμό·

ii)  εργατικές κατοικίες·

iii)  υγεία και μακροχρόνια περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών, νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των οικιακών υπηρεσιών και της φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας·

ε)  κοινωνικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων κοινωνικών λύσεων και συστημάτων που αποσκοπούν στην προώθηση των κοινωνικών αντικτύπων και αποτελεσμάτων στους τομείς που αναφέρονται στο παρόν σημείο·

στ)  πολιτιστικών δραστηριοτήτων με κοινωνικό σκοπό·

στα)  μέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενεργού συμμετοχής των γυναικών·

ζ)  της ενσωμάτωσης ευπαθών ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών·

η)  καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, των υπηρεσιών υγείας και νέων μοντέλων φροντίδας·

θ)  της ένταξης και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

12.  Ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, ιδίως μέσω της στήριξης για:

α)  την αλυσίδα εφοδιασμού της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, ιδίως μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

β)  εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα ανατρεπτικής καινοτομίας στον τομέα της άμυνας και στενά συνδεδεμένων τεχνολογιών διπλής χρήσης·

γ)  την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας κατά τη συμμετοχή στη συνεργατική έρευνα στον τομέα της άμυνας και αναπτυξιακά έργα, συμπεριλαμβανομένων όσων υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας·

δ)  έρευνα στον τομέα της άμυνας και εκπαιδευτικών υποδομών.

13.  Στο πεδίο του διαστήματος, ιδίως με την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Διαστημικής Στρατηγικής:

α)  να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της Ένωσης·

β)  να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των διαστημικών συστημάτων και τεχνολογιών, ιδίως σε ό, τι αφορά την ανεξαρτησία των αλυσίδων εφοδιασμού·

γ)  να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα στον τομέα του διαστήματος, μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη επόμενου σταδίου·

δ)  να προωθηθεί η αυτονομία της Ένωσης για ασφαλή πρόσβαση στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων πτυχών διπλής χρήσης.

13α.  Θάλασσες και ωκεανοί, μέσω της ανάπτυξης βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σύμφωνα με τους στόχους της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, ιδίως μέσω:

α)  της θαλάσσιας επιχειρηματικότητας·

β)  ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού ναυτιλιακού κλάδου·

γ)  της απόκτησης βασικών γνώσεων για τους ωκεανούς και των γαλάζιων σταδιοδρομιών·

δ)  της υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως του ΣΒΑ 14 (Ζωή στο νερό)·

ε)  της ανανεώσιμης θαλάσσιας ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας. [Τροπολογίες 2 και 16/αναθ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κύριοι δείκτες επιδόσεων

1.  Όγκος χρηματοδότησης InvestEU (ανά παράγραφο και σημείο των επιλέξιμων πεδίων για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙΙ)

1.1  Όγκος υπογεγραμμένων πράξεων

1.2  Κινητοποηθείσες επενδύσεις

1.3  Ποσό κινητοποιηθείσας ιδιωτικής χρηματοδότησης

1.4  Αποτέλεσμα μόχλευσης και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται

1.4α  Συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης

2.  Γεωγραφική κάλυψη του InvestEU (ανά παράγραφο και σημείο των επιλέξιμων πεδίων για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙΙ)

2.1  Αριθμός των χωρών που καλύπτονται από έργα

2.1α  Αριθμός περιφερειών που καλύπτονται από έργα

2.1b  Αριθμός και όγκος των πράξεων ανά κράτος μέλος και ανά περιφέρεια

3.  Αντίκτυπος της χρηματοδότησης InvestEU

3.1  Αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ή υποστηρίζονται

3.2  Επενδύσεις για την υποστήριξη των στόχων για την ενέργεια και για το κλίμα, με κατά περίπτωση λεπτομερή στοιχεία ανά σκέλος πολιτικής και κατηγορία, καθώς και ανά μερίδιο κλιματικής συνάφειας.

3.3  Επενδύσεις για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης

3.3a  Επενδύσεις για την υποστήριξη κοινωνικών στόχων

4.  Βιώσιμη υποδομή

4.1  Ενέργεια: Εγκατεστημένη πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MW) ανά πηγή

4.2  Ενέργεια: Αριθμός νοικοκυριών, αριθμός δημοσίων και εμπορικών χώρων με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων του βαθμού βελτίωσης της κατάταξης ή ισοδύναμων στοιχείων ή του αριθμού των νοικοκυριών που ανακαινίστηκαν σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και του προτύπου παθητικής κατοικίας

4.3  Ψηφιακές υπηρεσίες: Πρόσθετα νοικοκυριά, εμπορικά ή/και δημόσια κτίρια με ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητα Gigabit, ή αριθμός σημείων ασύρματης πρόσβασης (wifi) που έχουν δημιουργηθεί,

4.4  Μεταφορές: Επενδύσεις στο ΔΕΔ-Μ, εκ των οποίων: ▌

–  κεντρικό δίκτυο και ολοκληρωμένο δίκτυο στα τμήματά του που περιγράφονται στο παράρτημα του [κανονισμού αριθ. XXX, να προστεθεί αναφορά στη νέα ΔΣΕ] με τον οποίο θεσπίζεται η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

–  υποδομές συνδυασμένων μεταφορών·

–  καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν σε έναν ισόρροπο συνδυασμό μεταφορικών μέσων, μεταξύ άλλων για τις εσωτερικές πλωτές και τις εναέριες μεταφορές·

–  αριθμός σημείων υποδομής εναλλακτικών καυσίμων που έχουν αναπτυχθεί

4.5  Περιβάλλον: Επενδύσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων που απαιτούνται από το ενωσιακό κεκτημένο για το περιβάλλον και αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, το νερό, τα απόβλητα και τη φύση

4.5α  Αριθμός σημείων υποδομής εναλλακτικών καυσίμων που έχουν αναπτυχθεί

4.6  Μείωση των εκπομπών: ποσότητα εκπομπών CO2 που μειώθηκαν

5.  Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση

5.1  Συνεισφορά στον στόχο του 3% του ΑΕΠ της Ένωσης όσον αφορά επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε όλο το πρόγραμμα.

5.2  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων που ασχολούνται με έργα έρευνας και καινοτομίας σε όλο το πρόγραμμα

5.2α  Αριθμός προγραμμάτων που προηγουμένως έτυχαν υποστήριξης από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και/ή το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

6.  ΜΜΕ

6.1  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά μέγεθος (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης)

6.2  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά στάδιο (πρώιμο στάδιο, στάδιο ανάπτυξης/επέκτασης) και κυρίως καινοτόμων ΜΜΕ

6.3  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά τομέα

7.  Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες

7.1  Κοινωνική υποδομή: Ικανότητα και έκταση παροχής υποστηριζόμενων κοινωνικών υποδομών ανά τομέα: στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, άλλοι

7.2  Μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

7.2a  Μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων: αριθμός επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που δημιουργήθηκαν

7.2β  Μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας ανά στάδιο (πρώιμο στάδιο, στάδιο ανάπτυξης/επέκτασης)

7.5  Δεξιότητες: Αριθμός ατόμων που αποκτούν νέες δεξιότητες ή που έχουν επικυρώσει τις δεξιότητές τους: επίσημη, άτυπη και μη επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το πρόγραμμα InvestEU - Πρόδρομα μέσα

Α.  Μέσα μετοχικού κεφαλαίου:

—  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Τεχνολογία (ETF98): Απόφαση αριθ. 98/347/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, για μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης — Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ΕΕ L 155 της 29.5.1998, σ. 43).

—  TTP: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη έκδοση απόφασης συμπληρωματικής χρηματοδότησης όσον αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων της δραστηριότητας «Εσωτερική αγορά αγαθών και τομεακές πολιτικές» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας για το 2007 και την έκδοση της απόφασης πλαισίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Η ανάληψη του ρόλου της ΕΕ σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» και τεσσάρων πιλοτικών προγραμμάτων «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», «Μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας και των συμπράξεων μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ», «Μεταφορά Τεχνολογίας» και «Ευρωπαϊκοί προορισμοί αριστείας» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας για το 2007 (C(2007)531).

—  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Τεχνολογία (ETF01): Απόφαση αριθ. 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005) (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84).

—  GIF: Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15).

—  Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

—  COSME EFG: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

—  InnovFin Equity:

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).

–  Απόφαση αριθ. 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965).

—  Θυρίδα επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238).

Β.  Μηχανισμοί εγγυήσεων:

—  Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ ’98 (SMEG 98): Απόφαση αριθ. 98/347/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, για μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης — Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ΕΕ L 155 της 29.5.1998, σ. 43).

—  Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ ’01 (SMEG 01): Απόφαση αριθ. 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005) (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84).

—  Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ ’07 (SMEG 07): Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15).

—  Ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress - Εγγυήσεις (EPMF-G): Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1).

—  RSI:

–  Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) Δηλώσεις της Επιτροπής (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1)·

–  Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007 έως 2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

–  Απόφαση αριθ. 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα: «Ικανότητες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 299).

—  EaSI-Guarantee: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238).

—  Μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME (COSME LGF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

—  InnovFin Debt:

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

–  Απόφαση αριθ. 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965).

—  Μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας (CSGF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221).

—  Μηχανισμός εγγύησης φοιτητικών δανείων (SLGF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

—  Ιδιωτική χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση (PF4EE): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).

Γ.  Μέσα επιμερισμού του κινδύνου:

—  Μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων (RSFF): Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) Δηλώσεις της Επιτροπής (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1).

—  InnovFin:

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

—  Δανειακό μέσο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF DI): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

—  Μηχανισμός χρηματοδότησης φυσικού κεφαλαίου (NCFF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).

Δ.  Ειδικοί επενδυτικοί φορείς:

—  European Progress Microfinance Facility – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1).

—  Marguerite:

–  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1)·

–  Απόφαση της Επιτροπής, της 25.2.2010, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενέργεια, την Αλλαγή του Κλίματος και τις Υποδομές με ορίζοντα το 2020 (Ταμείο Marguerite) (C(2010)0941).

—  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (EEEF): Κανονισμός (EE) αριθ. 1233/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (ΕΕ L 346 της 30.12.2010, σ. 5).

(1) ΕΕ C […], […], σ. […].
(2) ΕΕ C […], […], σ. […].
(3) COM(2018)0097.
(4)1a Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(5) COM(2018)0353.
(6) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
(7) COM(2017)0206.
(8) COM(2017)0250.
(9) Δημοσιεύτηκε ως Έγγραφο συζήτησης για την ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074 τον Ιανουάριο του 2018.
(10)
(11) Παραπομπή προς επικαιροποίηση: ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.Η συμφωνία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EL
(12)1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 6).
(14) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(15) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(17) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(18) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(19) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(20) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(21)
(22)
(23)1a Κανονισμός (EU, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου