Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0186(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0433/2018

Внесени текстове :

A8-0433/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0027

Приети текстове
PDF 151kWORD 52k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
Временен документ за пътуване на ЕС *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за Директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0358),

—  като взе предвид член 23, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0386/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0433/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество24 Комисията следва да направи оценка на настоящата директива, по-специално въз основа на информацията, събрана чрез специфични мерки за наблюдение, за да оцени последиците от Директивата и необходимостта от последващи действия.
(19)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество24 Комисията следва да направи оценка на настоящата директива, по-специално въз основа на информацията, събрана чрез специфични мерки за наблюдение, за да оцени последиците от Директивата, включително нейното въздействие върху основните права, и необходимостта от последващи действия. Оценката следва да се предостави на Европейския парламент, Европейския надзорен орган по защита на данните и Агенцията за основните права.
_________________
_________________
24 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
24 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  Към обработването на личните данни, извършвано от държавите членки при прилагането на настоящата директива, се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета25. Системата на ВДП на ЕС изисква обработването на личните данни, които са необходими с цел проверка на самоличността на заявителя, отпечатване на стикера на ВДП на ЕС и улесняване на пътуването на засегнатите субекти на данни. Необходимо е допълнително да се уточнят гаранциите, приложими към обработваните лични данни, като например максималния срок на съхраняване на събраните лични данни. С цел предотвратяване на евентуални злоупотреби максималният срок на съхраняване трябва да е три години. Заличаването на личните данни на заявителите не следва да засяга способността на държавите членки да наблюдават прилагането на настоящата директива.
(20)  Към обработването на личните данни, извършвано от държавите членки при прилагането на настоящата директива, се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета25. Системата на ВДП на ЕС изисква обработването на личните данни, които са необходими с цел проверка на самоличността на заявителя, отпечатване на стикера на ВДП на ЕС и улесняване на пътуването на засегнатите субекти на данни. Необходимо е допълнително да се уточнят гаранциите, приложими към обработваните лични данни, като например максималния срок на съхраняване на събраните лични данни. С цел предотвратяване на евентуални злоупотреби е необходим максимален срок на съхраняване. Този срок следва да бъде пропорционален и не следва да надвишава 90 дни след края на валидността на издадените ВДП на ЕС. Анонимизирането или заличаването на личните данни на заявителите не следва да засяга способността на държавите членки да наблюдават прилагането на настоящата директива.
__________________
__________________
25 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
25 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 2
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3
3.  В срок от 36 часа след получаване на информацията, посочена в параграф 2, държавата членка по гражданството отговаря на искането за консултация в съответствие с член 10, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/637 и потвърждава дали заявителят е неин гражданин. След потвърждаване на гражданството на заявителя оказващата помощ държава членка предоставя на заявителя ВДП на ЕС най-късно на следващия работен ден след деня на получаване на отговора от държавата членка по гражданството на лицето.
3.  В срок от 24 часа след получаване на информацията, посочена в параграф 2, държавата членка по гражданството отговаря на искането за консултация в съответствие с член 10, параграф3 от Директива (ЕС) 2015/637 и потвърждава дали заявителят е неин гражданин. След потвърждаване на гражданството на заявителя оказващата помощ държава членка предоставя на заявителя ВДП на ЕС най-късно на следващия работен ден след деня на получаване на отговора от държавата членка по гражданството на лицето.
Изменение 3
Предложение за директива
Член 4 – параграф 4
4.  В надлежно обосновани извънредни случаи на държавите членки може да е необходимо повече време от сроковете, предвидени в параграфи 1 и 3.
4.  В надлежно обосновани извънредни случаи на държавите членки може да е необходимо по-малко или повече време от сроковете, предвидени в параграфи 1 и 3.
Изменение 6
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б
б)  допълнителни защитни елементи и изисквания, включващи повишени стандарти срещу подправяне и фалшифициране;
б)  допълнителни небиометрични защитни елементи и изисквания, включващи повишени стандарти срещу подправяне и фалшифициране;
Изменение 7
Предложение за директива
Член 13 – параграф 4
4.  Оказващата помощ държава членка и държавата членка по гражданството съхраняват личните данни на заявителя за не повече от три години. След изтичането на срока за съхраняване личните данни на заявителя се заличават.
4.  Оказващата помощ държава членка и държавата членка по гражданството съхраняват личните данни на заявителя за не повече от 90 дни след края на валидността на издадения ВДП на ЕС. След изтичането на срока за съхраняване личните данни на заявителя се заличават. При необходимост могат да се съхраняват анонимизирани данни за целите на мониторинга и оценката на настоящия регламент.
Изменение 4
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1
1.  Не по-рано от пет години след датата на транспониране на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за основните констатации, включително за това доколко равнището на сигурност на личните данни е подходящо.
1.  Не по-рано от три години след датата на транспониране на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за основните констатации, включително за това доколко равнището на сигурност на личните данни е подходящо и за възможното въздействие върху основните права.
Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност