Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0186(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0433/2018

Předložené texty :

A8-0433/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 21.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0027

Přijaté texty
PDF 159kWORD 46k
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
Náhradní cestovní doklad EU *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0358),

–  s ohledem na čl. 23 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0386/2018)),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0433/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů24 by Komise měla provést hodnocení této směrnice, zejména na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních ujednání o monitorování, aby posoudila účinky směrnice a potřebu přijetí dalších opatření.
(19)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů24 by Komise měla provést hodnocení této směrnice, zejména na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních ujednání o monitorování, aby posoudila účinky směrnice, včetně jejího dopadu na základní práva, a potřebu přijetí dalších opatření. Hodnocení by mělo být poskytnuto Evropskému parlamentu, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Agentuře pro základní práva.
_________________
_________________
24 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).
24 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67925 se uplatní na zpracování osobních údajů prováděné členskými státy při uplatňování této směrnice. Systém NCD EU vyžaduje zpracovávání osobních údajů nezbytných k ověření totožnosti žadatele, vytištění štítku NCD EU a usnadnění cesty dotčeného subjektu údajů. Je zapotřebí upřesnit záruky platné pro zpracovávané osobní údaje, jako je maximální doba uchovávání shromážděných osobních údajů. Maximální doba uchovávání v délce tří let je nezbytná k zamezení případnému zneužívání. Výmaz osobních údajů žadatelů by neměl mít vliv na schopnost členských států monitorovat uplatňování této směrnice.
(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67925 se uplatní na zpracování osobních údajů prováděné členskými státy při uplatňování této směrnice. Systém NCD EU vyžaduje zpracovávání osobních údajů nezbytných k ověření totožnosti žadatele, vytištění štítku NCD EU a usnadnění cesty dotčeného subjektu údajů. Je zapotřebí upřesnit záruky platné pro zpracovávané osobní údaje, jako je maximální doba uchovávání shromážděných osobních údajů. K zamezení případnému zneužívání je nezbytné stanovit maximální dobu uchovávání. Tato doba by měla být přiměřená a neměla by překročit 90 dnů od skončení platnosti vydaného NCD EU. Anonymizace nebo výmaz osobních údajů žadatelů by neměly mít vliv na schopnost členských států monitorovat uplatňování této směrnice.
__________________
__________________
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
3.  Členský stát státní příslušnosti do 36 hodin od přijetí informací uvedených v odstavci 2 odpoví na konzultaci v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice (EU) 2015/637 a potvrdí, zda je žadatel jeho státním příslušníkem. Po potvrzení státní příslušnosti žadatele členský stát poskytující pomoc vydá žadateli NCD EU nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy obdržel odpověď členského státu státní příslušnosti.
3.  Členský stát státní příslušnosti do 24 hodin od přijetí informací uvedených v odstavci 2 odpoví na konzultaci v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice (EU) 2015/637 a potvrdí, zda je žadatel jeho státním příslušníkem. Po potvrzení státní příslušnosti žadatele členský stát poskytující pomoc vydá žadateli NCD EU nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy obdržel odpověď členského státu státní příslušnosti.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4
4.  V řádně odůvodněných případech mohou členské státy lhůty stanovené v odstavcích 1 a 3 překročit.
4.  V řádně odůvodněných případech mohou členské státy lhůty stanovené v odstavcích 1 a 3 zkrátit nebo překročit.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b
b)  dalších bezpečnostních prvků a požadavků včetně zdokonalených norem na ochranu proti padělání, napodobování a pozměňování;
b)  dalších nebiometrických bezpečnostních prvků a požadavků včetně zdokonalených norem na ochranu proti padělání, napodobování a pozměňování;
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4
4.  Členský stát poskytující pomoc a členský stát státní příslušnosti uchovávají osobní údaje žadatele nejdéle tři roky. Po uplynutí doby uchovávání údajů se osobní údaje žadatele vymažou.
4.  Členský stát poskytující pomoc a členský stát státní příslušnosti uchovávají osobní údaje žadatele nejdéle 90 dnů od skončení platnosti vydaného NCD EU. Po uplynutí doby uchovávání údajů se osobní údaje žadatele vymažou. Anonymizované údaje je možné uchovávat, je-li to zapotřebí pro účely monitorování a hodnocení tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1
1.  Nejdříve po pěti letech od data provedení této směrnice ve vnitrostátním právu provede Komise její hodnocení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu a Radě, včetně vhodnosti úrovně zabezpečení osobních údajů.
1.  Nejdříve po třech letech od data provedení této směrnice ve vnitrostátním právu provede Komise její hodnocení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu a Radě, včetně vhodnosti úrovně zabezpečení osobních údajů a případného dopadu na základní práva.
Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí