Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0186(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0433/2018

Esitatud tekstid :

A8-0433/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 21.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0027

Vastuvõetud tekstid
PDF 138kWORD 51k
Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 - Strasbourg
ELi tagasipöördumistunnistus *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ELi tagasipöördumistunnistus ja tunnistatakse kehtetuks otsus 96/409/ÜVJP (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0358),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 23 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0386/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8‑0433/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
(19)  Institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe24 punktide 22 ja 23 kohaselt peaks komisjon käesolevat direktiivi hindama, tuginedes eelkõige spetsiaalse jälgimisprogrammi raames kogutud teabele, et analüüsida direktiivi tagajärgi ning mis tahes lisameetmete võtmise vajadust.
(19)  Institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe24 punktide 22 ja 23 kohaselt peaks komisjon käesolevat direktiivi hindama, tuginedes eelkõige spetsiaalse jälgimisprogrammi raames kogutud teabele, et analüüsida direktiivi tagajärgi, sealhulgas selle mõju põhiõigustele, ning mis tahes lisameetmete võtmise vajadust. Hindamine tuleks teha kättesaadavaks Euroopa Parlamendile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile.
_________________
_________________
24 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. aprillil 2016 sõlmitud institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 12.5.2016, lk 1).
24 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. aprillil 2016 sõlmitud institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 12.5.2016, lk 1).
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
(20)  Käesoleva direktiivi rakendamisel liikmesriikide poolt teostatava isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/67925. ELi tagasipöördumistunnistuse süsteem eeldab isikuandmete töötlemist, mis on vajalik taotleja identiteedi kontrollimiseks, ELi tagasipöördumistunnistuse kleebise trükkimiseks ja asjaomase andmesubjekti reisi lihtsustamiseks. Töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatavaid kaitsemeetmeid, nagu kogutud isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg, tuleb veel täpsustada. Võimalike kuritarvituste vältimiseks on vajalik maksimaalselt kolmeaastane säilitamisaeg. Taotlejate isikuandmete kustutamine ei tohiks mõjutada liikmesriikide võimet jälgida käesoleva direktiivi kohaldamist.
(20)  Käesoleva direktiivi rakendamisel liikmesriikide poolt teostatava isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/67925. ELi tagasipöördumistunnistuse süsteem eeldab isikuandmete töötlemist, mis on vajalik taotleja identiteedi kontrollimiseks, ELi tagasipöördumistunnistuse kleebise trükkimiseks ja asjaomase andmesubjekti reisi lihtsustamiseks. Töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatavaid kaitsemeetmeid, nagu kogutud isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg, tuleb veel täpsustada. Võimalike kuritarvituste vältimiseks on vajalik kehtestada maksimaalne säilitamisaeg. See ajavahemik peaks olema proportsionaalne ega tohiks ületada 90 päeva pärast välja antud ELi tagasipöördumistunnistuse kehtivusaja lõppu. Taotlejate isikuandmete anonüümimine või kustutamine ei tohiks mõjutada liikmesriikide võimet jälgida käesoleva direktiivi kohaldamist.
__________________
__________________
25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3
3.  36 tundi pärast lõikes 2 osutatud teabe saamist vastab kodakondsusjärgne liikmesriik konsulteerimistaotlusele vastavalt direktiivi (EL) 2015/637 artikli 10 lõikele 3 ja kinnitab, kas taotleja on tema kodanik. Kui taotleja kodakondsus on kinnitust leidnud, annab abistav liikmesriik taotlejale ELi tagasipöördumistunnistuse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kodakondsusjärgselt liikmesriigilt saadud vastust.
3.  24 tundi pärast lõikes 2 osutatud teabe saamist vastab kodakondsusjärgne liikmesriik konsulteerimistaotlusele vastavalt direktiivi (EL) 2015/637 artikli 10 lõikele 3 ja kinnitab, kas taotleja on tema kodanik. Kui taotleja kodakondsus on kinnitust leidnud, annab abistav liikmesriik taotlejale ELi tagasipöördumistunnistuse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kodakondsusjärgselt liikmesriigilt saadud vastust.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4
4.  Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel võivad liikmesriigid ületada lõigetes 1 ja 3 sätestatud tähtaegu.
4.  Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel võivad liikmesriigid ennetada või ületada lõigetes 1 ja 3 sätestatud tähtaegu.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b
(b)  täiendavad turvaelemendid ja -nõuded, sealhulgas tugevdatud võltsimis- ja järeletegemisvastased standardid;
b)  täiendavad mittebiomeetrilised turvaelemendid ja -nõuded, sealhulgas tugevdatud võltsimis- ja järeletegemisvastased standardid;
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4
4.  Abistav liikmesriik ja kodakondsusjärgne liikmesriik ei säilita taotleja isikuandmeid kauem kui kolm aastat. Selle säilitamistähtaja möödumisel taotleja isikuandmed kustutatakse.
4.  Abistav liikmesriik ja kodakondsusjärgne liikmesriik ei säilita taotleja isikuandmeid kauem kui 90 päeva pärast välja antud ELi tagasipöördumistunnistuse kehtivusaja lõppu. Selle säilitamistähtaja möödumisel taotleja isikuandmed kustutatakse. Anonüümitud andmeid võib säilitada, kui see on vajalik käesoleva määruse järelevalveks ja hindamiseks.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1
1.  Komisjon hindab käesolevat direktiivi mitte varem kui viie aasta möödumisel käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäevast ja esitab peamiste tulemuste, sealhulgas isikuandmete turvalisuse taseme asjakohasuse kohta aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
1.  Komisjon hindab käesolevat direktiivi mitte varem kui kolme aasta möödumisel käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäevast ja esitab peamiste tulemuste, sealhulgas isikuandmete turvalisuse taseme asjakohasuse ja põhiõigustele kaasneva võimaliku mõju kohta aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika