Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0186(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0433/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0433/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 21.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0027

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 41k
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - Strasbourg
EU:n tilapäinen matkustusasiakirja *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. tammikuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0358),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0386/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0433/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen24 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi arvioitava tätä direktiiviä, varsinkin erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, direktiivin vaikutusten ja mahdollisten lisätoimien tarpeen arvioimiseksi.
(19)  Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen24 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi arvioitava tätä direktiiviä, varsinkin erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, direktiivin vaikutusten, myös sen perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten, ja mahdollisten lisätoimien tarpeen arvioimiseksi. Arvio olisi esitettävä Euroopan parlamentille, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan unionin perusoikeusvirastolle.
_________________
_________________
24 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).
24 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Jäsenvaltioiden tämän direktiivin täytäntöönpanon puitteissa suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67925. EU:n tilapäisiä matkustusasiakirjoja koskeva järjestely edellyttää henkilötietojen käsittelyä hakijan henkilöllisyyden todentamista, EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan tarran painamista ja rekisteröidyn hakijan matkustamisen helpottamista varten. On tarpeellista täsmentää käsiteltyihin henkilötietoihin sovellettavia suojatoimia, kuten kerättyjen henkilötietojen enimmäissäilytysaika. Kolmen vuoden enimmäissäilytysaika on tarpeen mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi. Hakijoiden henkilötietojen poistaminen ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden kykyyn seurata tämän direktiivin soveltamista.
(20)  Jäsenvaltioiden tämän direktiivin täytäntöönpanon puitteissa suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67925. EU:n tilapäisiä matkustusasiakirjoja koskeva järjestely edellyttää henkilötietojen käsittelyä hakijan henkilöllisyyden todentamista, EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan tarran painamista ja rekisteröidyn hakijan matkustamisen helpottamista varten. On tarpeellista täsmentää käsiteltyihin henkilötietoihin sovellettavia suojatoimia, kuten kerättyjen henkilötietojen enimmäissäilytysaika. Kolmen vuoden enimmäissäilytysaika on tarpeen mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi. Ajan olisi oltava oikeasuhteinen, ja se saisi jatkua enintään 90 päivää myönnetyn EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan voimassaolon päättymisestä. Hakijoiden henkilötietojen anonymisointi tai poistaminen ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden kykyyn seurata tämän direktiivin soveltamista.
__________________
__________________
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Kansalaisuusjäsenvaltion on 36 tunnin kuluessa 2 kohdassa mainittujen tietojen vastaanottamisesta vastattava direktiivin (EU) 2015/637 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja vahvistettava, onko hakija on sen kansalainen. Kun hakijan kansalaisuus on vahvistettu, avustavan jäsenvaltion on annettava hakijalle EU:n tilapäinen matkustusasiakirja viimeistään sitä päivää seuraavana työpäivänä, jona se vastaanotti kansalaisuusjäsenvaltion vastauksen.
3.  Kansalaisuusjäsenvaltion on 24 tunnin kuluessa 2 kohdassa mainittujen tietojen vastaanottamisesta vastattava direktiivin (EU) 2015/637 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja vahvistettava, onko hakija sen kansalainen. Kun hakijan kansalaisuus on vahvistettu, avustavan jäsenvaltion on annettava hakijalle EU:n tilapäinen matkustusasiakirja viimeistään sitä päivää seuraavana työpäivänä, jona se vastaanotti kansalaisuusjäsenvaltion vastauksen.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa jäsenvaltiot voivat ylittää 1 ja 3 kohdassa säädetyt määräajat.
4.  Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa jäsenvaltiot voivat alittaa tai ylittää 1 ja 3 kohdassa säädetyt määräajat.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  lisäturvaominaisuudet ja ‑vaatimukset, muun muassa tehostetut vaatimukset väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi;
b)  muut ei-biometriset turvaominaisuudet ja -vaatimukset, muun muassa tehostetut vaatimukset väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi;
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta
4.  Avustava jäsenvaltio ja kansalaisuusjäsenvaltio saavat säilyttää hakijan henkilötiedot enintään kolmen vuoden ajan. Henkilötietojen säilyttämisajan päätyttyä hakijan henkilötiedot on poistettava.
4.  Avustava jäsenvaltio ja kansalaisuusjäsenvaltio saavat säilyttää hakijan henkilötiedot enintään 90 päivän ajan myönnetyn EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan voimassaolon päättymisestä. Henkilötietojen säilyttämisajan päätyttyä hakijan henkilötiedot on poistettava. Anonymisoituja tietoja voidaan säilyttää, jos se on tarpeen tämän asetuksen seuraamiseksi ja arvioimiseksi.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta
1.  Komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta aikaisintaan viisi vuotta sen päivän jälkeen, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen arviointia koskevista keskeisistä havainnoista, mukaan lukien henkilötietojen turvallisuustason asianmukaisuudesta.
1.  Komissio tekee arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta aikaisintaan kolme vuotta sen päivän jälkeen, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen arviointia koskevista keskeisistä havainnoista, mukaan lukien henkilötietojen turvallisuustason asianmukaisuudesta sekä mahdollisesta vaikutuksesta perusoikeuksiin.
Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö