Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0186(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0433/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0433/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 16/01/2019 - 21.4

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0027

Téacsanna atá glactha
PDF 149kWORD 47k
Dé Céadaoin, 16 Eanáir 2019 - Strasbourg
Doiciméad Práinne Taistil an Aontais Eorpaigh *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Eanáir 2019 ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena mbunaítear Doiciméad Práinne Taistil an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 96/409/CBES (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2018)0358),

–  ag féachaint d’Airteagal 23(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C8‑0386/2018),

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0433/2018),

1.  ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3.  á iarraidh ar an gComhairle fógra a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

4.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 19
(19)  I gcomhréir le mír 22 agus mír 23 de Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr24, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo ar bhonn faisnéis a bhailítear trí chomhaontuithe sonracha faireacháin chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí iarbhír an Rialacháin agus ar an ngá atá le haon ghníomhaíocht eile.
(19)  I gcomhréir le mír 22 agus mír 23 de Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr24, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir seo, go háirithe ar bhonn faisnéis a bhailítear trí shocruithe sonracha faireacháin chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí na Treorach, lena n-airítear a tionchar ar chearta bunúsacha, agus ar an ngá atá le haon ghníomhaíocht eile. Ba cheart go gcuirfí an mheastóireacht ar fáil do Pharlaimint na hEorpa, don Mhaoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus don Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha.
_________________
_________________
24 Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 (IO L 123, 12.5.2016, lch. 1).
24 Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 (IO L 123, 12.5.2016, lch. 1).
Leasú 5
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 20
(20)  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council25 applies to the processing of personal data carried out by Member States when implementing this Directive. The EU ETD system requires the processing of the personal data necessary for the purpose of verifying the identity of the applicant, printing the EU ETD sticker and facilitating travel of the data subject concerned. It is necessary to further specify safeguards applicable to the personal data processed, such as the maximum retention period of personal data collected. A maximum retention period of three years is necessary to prevent possible abuses. The erasure of personal data of applicants should not affect Member States’ abilities to monitor the application of this Directive.
(20)  Tá feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle25 maidir le próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag na Ballstáit agus an Treoir seo á cur chun feidhme. Le córas DPT AE éilítear próiseáil na sonraí pearsanta is gá chun críocha céannacht an iarratasóra a fhíorú, greamán DPT AE a phriontáil agus taisteal an ábhair sonraí lena mbaineann a éascú. Is gá coimircí is infheidhme maidir leis na sonraí pearsanta arna bpróiseáil a shonrú tuilleadh, amhail an uastréimhse choinneála le haghaidh sonraí pearsanta arna mbailiú. Is gá uastréimhse choinneála chun mí-úsáidí féideartha a chosc. Ba cheart an tréimhse sin a bheith comhréireach agus níor cheart í a bheith níos faide ná 90 lá tar éis dheireadh bhailíocht DPT AE arna eisiúint. Níor cheart go ndéanfadh anaithnidiú nó scriosadh sonraí pearsanta iarratasóirí difear do chumas na mBallstát faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Treorach seo.
__________________
__________________
25 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
25 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
Leasú 2
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 3
3.  Within 36 hours after receipt of the information referred to in paragraph 2, the Member State of nationality shall respond to the consultation in accordance with Article 10(3) of Directive (EU) 2015/637 and shall confirm whether the applicant is its national. Upon confirmation of the applicant’s nationality, the assisting Member State shall provide the applicant with the EU ETD on the working day following that on which the response from the Member State of nationality is received at the latest.
3.  Laistigh de 24 uair an chloig tar éis dó an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 a fháil, déanfaidh Ballstát na náisiúntachta freagairt don chomhairliúchán i gcomhréir le hAirteagal 10(3) de Threoir (AE) 2015/637 agus déanfaidh sé a dhearbhú an bhfuil an t-iarratasóir ina náisiúnach den Bhallstát nó nach bhfuil. Tar éis náisiúntacht an iarratasóra a dheimhniú, cuirfidh an Ballstát cuiditheach DPT AE ar fáil don iarratasóir ar an lá oibre i ndiaidh an lae a fhaightear freagra ó Bhallstát na náisiúntachta, ar a dheanaí.
Leasú 3
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 4
4.  In duly justified exceptional cases, the Member States may take longer than the time-limits laid down in paragraphs 1 and 3.
4.  I gcásanna eisceachtúla cuí-réasúnaithe, féadfaidh na Ballstáit níos lú nó níos mó ama a thógáil ná na teorainneacha ama a leagtar síos i mír 1 agus i mír 3.
Leasú 6
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1 – pointe b
(b)  gnéithe slándála breise agus ceanglais bhreise lena n-áirítear caighdeáin feabhsaithe in aghaidh brionnú, góchumadh agus falsú;
(b)  gnéithe slándála neamh-bhithmhéadracha breise agus ceanglais bhreise lena n-áirítear caighdeáin fheabhsaithe in aghaidh brionnú, góchumadh agus falsú;
Leasú 7
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 4
4.  The assisting Member State and the Member State of nationality shall retain the personal data of an applicant for no longer than three years. Upon expiry of the retention period, the personal data of an applicant shall be erased.
4.  Coinneoidh an Ballstát cuiditheach agus Ballstát na náisiúntachta sonraí pearsanta iarratasóra go ceann tréimhse nach faide ná 90 lá tar éis dheireadh bhailíocht DPT AE arna eisiúint. Ar dhul in éag na tréimhse coinneála, scriosfar sonraí pearsanta iarratasóra. Féadfar sonraí anaithnidithe a choinneáil más gá chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo.
Leasú 4
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 1
1.  Tráth nach luaithe ná trí bliana tar éis dháta cur i bhfeidhm na Treorach seo, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Treoir agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhchinntí chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún.
1.  Tráth nach luaithe ná trí bliana tar éis dháta thrasuí na Treorach seo, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Treoir agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, lena n-áirítear ar oiriúnacht leibhéal slándála na sonraí pearsanta agus an tionchar féideartha ar chearta bunúsacha.
An nuashonrú is déanaí: 13 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais