Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0186(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0433/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0433/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0027

Usvojeni tekstovi
PDF 145kWORD 51k
Srijeda, 16. siječnja 2019. - Strasbourg
Privremena putna isprava EU-a *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o Prijedlogu direktive Vijeća o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a i stavljanju izvan snage Odluke 96/409/ZVSP (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0358),

–  uzimajući u obzir članak 23. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0386/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0433/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.
(19)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva24, Komisija bi trebala evaluirati ovu Direktivu, posebice na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih aranžmana za praćenje, kako bi mogla ocijeniti učinke Direktive i potrebu za daljnjim djelovanjem.
(19)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva24, Komisija bi trebala evaluirati ovu Direktivu, posebice na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih aranžmana za praćenje, kako bi mogla ocijeniti učinke Direktive, uključujući njezin utjecaj na temeljna prava, i potrebu za daljnjim djelovanjem. Ta bi evaluacija trebala biti dostupna Europskom parlamentu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Agenciji Europske unije za temeljna prava.
_________________
_________________
24 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).
24 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.
(20)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća25 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju obavljaju države članice pri provedbi ove Direktive. U okviru sustava EU ETD-a obrada osobnih podataka nužna je za potvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva, tiskanje naljepnice EU ETD-a i olakšavanja putovanja dotičnog ispitanika. Potrebno je podrobnije utvrditi sigurnosne mjere primjenjive na obrađene osobne podatke, primjerice najdulje razdoblje čuvanja prikupljenih osobnih podataka. Najdulje razdoblje čuvanja od tri godine nužno je kako bi se spriječile moguće zlouporabe. Brisanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva ne bi trebalo utjecati na sposobnost država članica da prate primjenu ove Direktive.
_________________
(20)   Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća25 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju obavljaju države članice pri provedbi ove Direktive. U okviru sustava EU ETD-a obrada osobnih podataka nužna je za potvrđivanje identiteta podnositelja zahtjeva, tiskanje naljepnice EU ETD-a i olakšavanja putovanja dotičnog ispitanika. Potrebno je podrobnije utvrditi sigurnosne mjere primjenjive na obrađene osobne podatke, primjerice najdulje razdoblje čuvanja prikupljenih osobnih podataka. Treba odrediti najdulje razdoblje čuvanja kako bi se spriječile moguće zlouporabe. To bi razdoblje trebalo biti razmjerno i ne bi trebalo biti dulje od 90 dana od isteka valjanosti izdane privremene putne isprave EU-a. Anonimizacija i/ili brisanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva ne bi trebalo utjecati na sposobnost država članica da prate primjenu ove Direktive.
__________________
25 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
25 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
Amandman 2
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 3.
3.  U roku od 36 sati od primitka informacija iz stavka 2. država članica državljanstva odgovara u skladu s člankom 10. stavkom 3. Direktive (EU) 2015/637 i potvrđuje je li podnositelj njezin državljanin. Nakon potvrde državljanstva podnositelja zahtjeva, država članica koja pruža pomoć osigurava podnositelju zahtjeva privremenu putnu ispravu EU-a najkasnije prvog radnog dana nakon dana primitka odgovora države članice državljanstva.
3.  U roku od 24 sata od primitka informacija iz stavka 2. država članica državljanstva odgovara u skladu s člankom 10. stavkom 3. Direktive (EU) 2015/637 i potvrđuje je li podnositelj njezin državljanin. Nakon potvrde državljanstva podnositelja zahtjeva, država članica koja pruža pomoć osigurava podnositelju zahtjeva privremenu putnu ispravu EU-a najkasnije prvog radnog dana nakon dana primitka odgovora države članice državljanstva.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 4.
4.  U opravdanim iznimnim slučajevima države članice mogu djelovati izvan rokova utvrđenih u stavcima 1. i 3.
4.  U opravdanim iznimnim slučajevima države članice mogu djelovati u kraćim ili dužim rokovima od onih utvrđenih u stavcima 1. i 3.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 1. – točka b
(b)  dodatna sigurnosna obilježja i zahtjeve koji uključuju više standarde zaštite od krivotvorenja i falsificiranja;
(b)  dodatna nebiometrijska sigurnosna obilježja i zahtjeve koji uključuju više standarde zaštite od krivotvorenja i falsificiranja;
Amandman 7
Prijedlog direktive
Članak 13. – stavak 4.
4.  Država članica koja pruža pomoć i država članica državljanstva čuvaju osobne podatke podnositelja zahtjeva najdulje tri godine. Po isteku razdoblja čuvanja osobni podaci podnositelja zahtjeva brišu se.
4.  Država članica koja pruža pomoć i država članica državljanstva čuvaju osobne podatke podnositelja zahtjeva najdulje 90 dana od isteka valjanosti izdane privremene putne isprave EU-a. Po isteku razdoblja čuvanja osobni podaci podnositelja zahtjeva brišu se. Anonimizirani podaci mogu se čuvati ako je to potrebno za praćenje i evaluaciju ove Uredbe.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 1.
1.  Najranije pet godina nakon datuma prenošenja ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o glavnim nalazima, uključujući o prikladnosti razine zaštite osobnih podataka.
1.  Najranije tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o glavnim nalazima, uključujući o prikladnosti razine zaštite osobnih podataka i mogućem utjecaju na temeljna prava.
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti